5.Mosebog


 1
 1. Dette er de Ord, Moses talte til hele Israel hinsides Jordan i
   Ørkenen, i Arabalavningen, lige over for Suf, mellem Paran og
   Tofel, Laban, Hazerot og Di Zahab,
 2. elleve Dagsrejser fra Horeb, regnede over Seirs Bjerge til
   Kadesj Barnea.
 3. I det fyrretyvende År på den første Dag i den elevte Måned
   kundgjorde Moses Israelitterne alt, hvad HERREN havde pålagt ham
   angående dem,
 4. efter at han havde slået Amoriterkongen Sihon, der boede i
   Hesjbon, og Kong Og af Basan, der boede i Asjtarot og Edrei.
 5. Hinsides Jordan i Moabs Land tog Moses sig for at fremsætte
   følgende Lovudlægning:

 6. HERREN vor Gud talede til os ved Horeb og sagde: "I har nu længe
   nok opholdt eder ved Bjerget her;
 7. bryd derfor op og drag til Amoriternes Bjerge og til alle deres
   Naboer i Arabalavningen, på Bjergene, i Lavlandet, i Sydlandet
   og ved Kysten, til Kana'anæernes Land og Libanon, lige til den
   store Flod, Eufratfloden.
 8. Se, jeg giver Landet i eders Magt; drag derind og tag det Land i
   Besiddelse, som jeg tilsvor eders Fædre, Abraham, Isak og Jakob,
   at ville give dem og deres Afkom efter dem."

 9. Dengang talte jeg til eder og sagde: "Jeg kan ikke ene bære
   eder.
 10. HERREN eders Gud har gjort eder talrige, og se, I er nu så mange
   som Stjernerne på Himmelen;
 11. måtte kun HERREN, eders Fædres Gud, gøre eder tusinde Gange så
   talrige endnu og velsigne eder, som han har forjættet eder;
 12. men hvorledes skal jeg ene kunne bære hele Besværet og Arbejdet
   med eder og eders Stridigheder?
 13. Sørg derfor for at finde nogle kloge, forstandige.og erfarne
   Mænd i hver Stamme, som jeg kan sætte i Spidsen for eder!"
 14. Dertil svarede I og sagde: "Det Forslag, du har fremsat, er
   godt!"
 15. Derfor tog jeg Overhovederne for eders Stammer, kloge og erfarne
   Mænd, og satte dem i Spidsen for eder som Øverste over tusinde,
   hundrede, halvtredsindstyve eller ti og som Tilsynsmænd over
   eders Stammer.
 16. Dengang gav jeg så eders Dommere det Påbud: "Hold Forhør, når
   der er Stridigheder mellem eders Landsmænd, og døm retfærdigt,
   når en Mand har en Sag, enten det er med en Landsmand eller med
   en, der bor som fremmed hos ham;
 17. vis ingen Personsanseelse for Retten; hør på den ringeste som på
   den største og frygt ikke for nogen; thi Dommen er Guds! Men
   Sager, som er eder for vanskelige, skal I forebringe mig, så
   skal jeg holde Forhør i dem!"
 18. Og dengang gav jeg eder så Pålæg om alt, hvad I skulde gøre.

 19. Derpå brød vi op fra Horeb og drog gennem hele denne store,
   grufulde Ørken, som I selv har set, i Retning af Amoriternes
   Bjerge, således som HERREN vor Gud havde pålagt os. Og vi kom
   til Kadesj Barnea.
 20. Da sagde jeg til eder: "I er nu kommet til Amoriternes Bjerge,
   som HERREN vor Gud vil give os.
 21. Se, HERREN din Gud har givet Landet i din Magt, drag derfor op
   og tag det i Besiddelse, således som HERREN, dine Fædres Gud,
   har sagt til dig. Frygt ikke, men vær uforsagt!"
 22. Da kom I alle hen til mig og sagde: "Lad os sende nogle Mænd i
   forvejen til at udspejde Landet for os og bringe os Underretning
   om den Vej, vi skal drage op ad, og om de Byer, vi kommer til!"
 23. Jeg billigede det og udtog tolv Mænd iblandt eder, en af hver
   Stamme.
 24. De begav sig på Vej og drog op i Bjergene og kom til Esjkoldalen
   og udspejdede den;
 25. og de tog nogle af Landets Frugter med og bragte dem ned til os,
   og de meldte os tilbage: "Det er et herligt Land, HERREN vor Gud
   vil give os!"

 26. Men I vilde ikke drage op, I var genstridige mod HERREN eders
   Guds Befaling.
 27. I knurrede i eders Telte og sagde: "Af Had til os førte HERREN
   os ud af Ægypten for at give os i Amoriternes Hånd og lade os gå
   til Grunde!
 28. Hvor er det dog, vi skal hen? Vore Brødre tog Modet fra os, da
   de sagde: Det er et Folk, der er større og højere end vi, og der
   er store Byer med himmelhøje Fæstningsværker, ja, vi så endog
   Efterkommere af Anakiterne der!"
 29. Men jeg sagde til eder: "Lad eder ikke skræmme og frygt ikke for
   dem!
 30. HERREN eders Gud, der vandrer foran eder, vil selv stride for
   eder, som I så, han gjorde det for eder i Ægypten
 31. og i Ørkenen, hvor du så, at HERREN din Gud bar dig, som en Mand
   bærer sin Søn, hele den Vej I har vandret, lige til I nåede
   hertil!"
 32. Men alligevel troede I ikke på HERREN eders Gud,
 33. skønt han vandrede foran eder på Vejen for at udsøge Lejrpladser
   til eder, om Natten i Ilden, for at I kunde se, hvor I skulde
   gå, og om dagen i Skyen.

 34. Men da HERREN hørte eders Ord, blev han vred og svor:
 35. "Ikke en eneste af disse Mænd, af denne onde Slægt, skal få det
   herlige Land at se, som jeg svor at ville give eders Fædre,
 36. undtagen Kaleb, Jefunnes Søn; han alene skal få det at se, og
   ham og hans Børn vil jeg give det Land, han har betrådt, fordi
   han har vist HERREN fuld Lydighed!"
 37. Også på mig blev HERREN vred for eders Skyld, og han sagde:
   "Heller ikke du skal komme derind!
 38. Josua, Nuns Søn, der står i din Tjeneste, han skal komme derind;
   sæt Mod i ham, thi han skal skaffe Israel det i Eje."
 39. Og dets små Børn, som I sagde skulde blive til Bytte, eders
   Børn, som i Dag ikke kender Forskel på godt og ondt, de skal
   komme derind, dem vil jeg give det, og de skal tage det i
   Besiddelse.
 40. I selv derimod skal vende om og begive eder på Vej til Ørkenen i
   Retning af det røde Hav!"

 41. Da svarede I og sagde til mig: "Vi har syndet imod HERREN! Vi
   vil drage op og kæmpe, som HERREN vor Gud har befalet os!" Og
   alle iførte I eder eders Våben og vilde i Letsindighed drage op
   i Bjergene.
 42. Men HERREN sagde til mig: Sig til dem: Drag ikke op og indlad
   eder ikke i Kamp, thi jeg er ikke iblandt eder; gør I det,
   bliver I slået af eders Fjender!"
 43. Men da jeg sagde det til eder, adlød I ikke, men var genstridige
   mod HERRENs Bud og formastede eder til at drage op i Bjergene.
 44. Da drog Amoriterne, der bor i Bjergene der, ud imod eder, og de
   forfulgte eder som Bier og slog eder fra Seir til Horma.
 45. Da I så kom tilbage, græd I for HERRENs Åsyn; men HERREN vilde
   ikke høre eder og låne eder Øre.
 46. Så blev I hele den lange Tid i Kadesj. 2
 1. Så vendte vi om og brød op til Ørkenen i Retning af det røde
   Hav, således som HERREN havde pålagt mig, og i lang Tid vandrede
   vi rundt om Seirs Bjerge.
 2. Da sagde HERREN til mig:
 3. "Nu har I længe nok vandret rundt om Bjergene her; vend eder nu
   mod Nord!
 4. Men byd Folket og sig: Når I nu drager igennem eders Brødres,
   Esaus Sønners, Landemærker, de, som bor i Seir, og de bliver
   bange for eder, så skal I tage eder vel i Vare
 5. for at indlade eder i Krig med dem; thi jeg vil ikke give eder
   så meget som en Fodsbred af deres Land; thi Esau har jeg givet
   Seirs Bjerge i Arv og Eje.
 6. Fødevarer at spise skal I købe af dem for Penge, også Vand at
   drikke skal I købe af dem for Penge;
 7. thi HERREN din Gud har velsignet dig i alt, hvad du har taget
   dig for, han har sørget for dig på din Vandring gennem denne
   store Ørken; i fyrretyve År har, HERREN din Gud nu været med
   dig, du har ikke manglet noget."
 8. Derpå drog vi fra Elat og Ezjongeber ad Arabavejen gennem vore
   Brødres, Esaus Sønners Land, de, som bor i Se'ir; så drejede vi
   af og drog videre ad Vejen til Moabs Ørken.

 9. Og HERREN sagde til mig: "Du må ikke angribe Moab eller indlade
   dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig noget af deres
   Land i Eje; thi Lots Sønner har jeg givet Ar i Eje.
 10. Fordum beboedes det af Emiterne, et stort og talrigt Folk,
   kæmpestore som Anakiterne;
 11. også de henregnes ligesom Anakiterne til Refaiterne, men
   Moabiterne kalder dem Emiter.
 12. I Se'ir boede derimod fordum Horiterne, som Esaus Sønner drev
   bort og udryddede foran sig, hvorefter de bosatte sig der i
   deres Sted, ligesom Israel gjorde ved sit Ejendomsland, som
   HERREN gav dem.
 13. Bryd nu op og gå over Zeredbækken! Så gik vi over Zeredbækken.
 14. Der var gået otte og tredive År fra vort Opbrud fra Kadesj
   Barnea, til vi gik over Zeredbækken, til hele din Slægt af
   våbenføre Mænd var uddød af Lejren, således som HERREN havde
   svoret dem;
 15. også HERRENs Hånd havde været imod dem, så de blev udryddet af
   Lejren til sidste Mand.

 16. Men da alle våbenføre Mænd var uddøde af Folket,
 17. talede HERREN til mig og sagde:
 18. Når du nu drager gennem Moabs Landemærker, gennem Ar,
 19. og således når hen til Ammoniterne, så må du ikke angribe dem
   eller indlade dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig
   noget af Ammoniternes Land i Eje; thi det har jeg givet Lots
   Børn i Eje.
 20. Også det henregnes til Refaiternes Land; det beboedes fordum af
   Refaiter, men Ammoniterne kalder dem Zamzummiter.
 21. Det var et stort og talrigt Folk, kæmpestore som Anakiterne.
   Men HERREN udryddede dem foran dem, så de drev dem bort og
   bosatte sig der i deres Sted,
 22. ligesom han gjorde for Esaus Sønner, der bor i Se'ir, for hvem
   han udryddede Horiterne, så de drev dem bort og bosatte sig der
   i deres Sted, og de bor der den Dag i dag.
 23. Men Avvijiterne, der boede i Landsbyer i Egnene henimod Gaza,
   dem drev Kaftorerne, der var udvandret fra Kaftor, bort og
   bosatte sig der i deres Sted.
 24. Bryd nu op og gå over Arnonfloden! Se, jeg har givet Hesjbons
   Konge, Amoriten Sihon, og hans Land i din Hånd; giv dig kun til
   at drive ham bort og føre Krig med ham!
 25. Fra i Dag af begynder jeg at vække Frygt og Rædsel for dig hos
   alle Folkeslag under Himmelen; blot de hører om dig, skal de
   ryste og bæve for dig!

 26. Da udsendte jeg Sendebud fra Kedemots Ørken til Kong Sihon af
   Hesjbon med følgende fredelige Tilbud:
 27. "Lad mig drage gennem dit Land; jeg skal holde mig til Vejen
   uden at bøje af til højre eller venstre.
 28. Fødevarer at spise skal du sælge mig for Penge, og Vand at
   drikke skal du give mig for Penge, jeg beder kun om at måtte
   drage igennem til Fods,
 29. således som Esaus Sønner, der bor i Se'ir, og Moabiterne, der
   bor i Ar, tillod mig, indtil jeg kommer over Jordan ind i det
   Land, HERREN vor Gud vil give os!"
 30. Men Kong Sihon i Hesjbon vilde ikke tillade os at drage igennem;
   thi HERREN din Gud forhærdede hans Ånd og gjorde hans Hjerte
   hårdt for at give ham i din Hånd, som det nu er sket.
 31. Derpå sagde HERREN til mig: "Se, jeg har allerede begyndt at
   give Sihon og hans Land i din Magt; giv dig kun til at drive ham
   bort for at tage hans Land i Besiddelse!"
 32. Så rykkede Sihon med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved
   Jaza;
 33. og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans
   Sønner og alle hans Krigere.
 34. Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på
   Mænd, Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe;
 35. kun Kvæget tog vi selv som Bytte, tillige med hvad vi røvede i
   de erobrede Byer.
 36. Fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen, der ligger i Dalen, og
   til Gilead var der ikke en By, som var os uindtagelig; HERREN
   vor Gud gav dem alle i vor Magt.
 37. Men på Ammoniternes Land forgreb du dig ikke, hverken det, der
   ligger langs Jabbokfloden, eller Byerne i Bjergene, således som
   HERREN vor Gud havde påbudt. 3
 1. Derpå brød vi op og drog mod Basan. Og Kong Og af Basan rykkede
   med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved Edrei.
 2. Da sagde HERREN til mig: "Frygt ikke for ham, thi jeg giver ham
   i din Hånd tillige med hele hans Folk og Land, og du skal gøre
   ved ham, som du gjorde ved Sihon, Amoriterkongen i Hesjbon."
 3. Så gav HERREN vor Gud også kong Og af Basan og alle hans Krigere
   i vor Hånd, og vi slog ham, så ikke en eneste undslap.
 4. Vi indtog dengang alle hans Byer; der var ikke een By, vi ikke
   fratog dem, i alt tresindstyve Byer, hele Landskabet Argob, Ogs
   Kongerige i Basan,
 5. lutter Byer, der var befæstet med høje Mure, Porte og Portslåer,
   foruden de mange åbne Byer;
 6. og vi lagde Band på dem, ligesom vi havde gjort ved Kong Sihon i
   Hesjbon, i enhver By lagde vi Band på Mænd, Kvinder og Børn;
 7. men alt Kvæget, og hvad vi røvede fra Byerne, tog vi selv som
   Bytte.
 8. Således erobrede vi dengang Landet fra de to Amoriterkonger
   hinsides Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget
 9. Zidonierne kalder Hermon Sirjon, men Amoriterne kalder det Senir
 10. alle Byerne på Højsletten, hele Gilead og hele Basan lige til
   Salka og Edrei, Byer i kong Ogs Rige i Basan.
 11. Thi Kong Og af Basan var den eneste, der endnu var tilbage af
   Refaiterne; hans Kiste, en Jernkiste, står jo endnu i Rabba i
   Ammon, ni Alen lang og fire Alen bred efter vanligt Mål.

 12. Således tog vi dengang dette Land i Besiddelse. Landet fra
   Aroer, der ligger ved Arnonfloden, og Halvdelen af Gileads
   Bjerge med Byerne der gav jeg Rubeniterne og Gaditerne;
 13. men Resten af Gilead og hele Basan, Ogs Rige, gav jeg til
   Manasses halve Stamme, hele Landskabet Argob. (Det er hele dette
   Basan, man kalder Refaiterland.)
 14. Manasses Søn Jair erobrede hele Landskabet Argob indtil
   Gesjuriternes og Ma'akatiternes Egne og kaldte dem Ja'irs
   Teltbyer efter sig selv, som de hedder endnu den Dag i Dag.
 15. Og Makir gav jeg Gilead;
 16. og Rubeniterne og Gaditerne gav jeg Landet fra Gilead til
   Arnonfloden med Dalens Midtlinie som Grænse og til Jabbokfloden,
   Ammoniternes Grænse,
 17. og Arabalavningen med Jordan som Grænse fra Kinneret til
   Arabaeller Salthavet ved Foden af Pisgas Skrænter mod Øst.

 18. Dengang gav jeg eder følgende Påbud: "HERREN eders Gud har givet
   eder dette Land i Eje; men I skal, så mange krigsdygtige Mænd I
   er, drage væbnede i Spidsen for eders Brødre Israelitterne
 19. kun eders Kvinder, Børn og Kvæg (jeg ved, at I har meget Kvæg)
   skal blive tilbage i de Byer, jeg giver eder
 20. indtil HERREN bringer eders Brødre til Hvile ligesom eder, og de
   også får taget det Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud vil
   give dem hinsides Jordan; så kan enhver af eder vende tilbage
   til den Ejendom, jeg har givet eder!"

 21. Og Josua gav jeg dengang følgende Påbud: "Du har med egne Øjne
   set alt, hvad HERREN eders Gud har gjort ved disse to Konger;
   således vil HERREN også gøre ved alle de Riger, du drager over
   til.
 22. Du skal ikke frygte for dem; thi HERREN eders Gud vil selv kæmpe
   for eder!"

 23. Og dengang bad jeg således til HERREN:
 24. "Herre, HERRE! Du har begyndt at vise din Tjener din Storhed og
   din stærke Hånd! Thi hvem er den Gud i Himmelen og på Jorden,
   der kan gøre sådanne Gerninger og Storværker som du?
 25. Lad mig da få Lov at drage over og se det herlige Land hinsides
   Jordan, det herlige Bjergland og Libanon!"
 26. Men HERREN var vred på mig for eders Skyld og hørte mig ikke,
   men han sagde til mig: "Lad det være nok, tal ikke mere til mig
   om den Sag;
 27. men stig op på Pisgas Tinde, løft dit Blik mod Vest og Nord, mod
   Syd og Øst, og tag det i Øjesyn. Thi du kommer ikke til at drage
   over Jordan dernede;
 28. men sig Josua, hvad han skal, og sæt Mod i ham og styrk ham, thi
   det bliver ham, der skal drage over i Spidsen for dette Folk, og
   ham, der skal give dem det Land, du ser, i Eje."
 29. Så blev vi i Dalen lige over for Bet Peor. 4
 1. Og nu, Israel! Hør de Anordninger og Lovbud, som jeg vil lære
   eder at holde, for at I kan blive i Live og komme ind og tage
   det Land i Besiddelse, som HERREN, eders Fædres Gud, vil give
   eder.
 2. I må hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg
   byder eder, men I skal holde HERREN eders Guds Bud, som jeg
   pålægger eder.
 3. I har med egne Øjne set, hvad HERREN gjorde i Anledning af Ba'al
   Peor: Hver eneste Mand, som fulgte Ba'al Peor, udryddede HERREN
   din Gud af din Midte.
 4. Men I, som holdt fast ved HERREN eders Gud, er alle i Live den
   Dag i Dag.
 5. Se, jeg har lært eder Anordninger og Lovbud, således som HERREN
   min Gud har pålagt mig, for at I skal handle derefter i det
   Land, I skal ind og tage i Besiddelse;
 6. hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders
   Kløgt i de andre Folks Øjne. Når de hører om alle disse
   Anordninger, skal de sige: "Sandelig, det er et vist og klogt
   Folk, dette store Folk!"
 7. Thi hvor er der vel et stort Folk, som har Guder, der kommer til
   det, således som HERREN vor Gud gør det, når vi kalder på ham;
 8. og hvor er der vel et stort Folk, der har så retfærdige
   Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i
   Dag?

 9. Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare på dig selv, at
   du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke
   viger fra dit Hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle
   dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.
 10. Glem ikke den Dag, du stod for HERREN din Guds Åsyn ved Horeb,
   da HERREN sagde til mig: "Kald mig Folket sammen, for at jeg kan
   kundgøre dem mine Ord, så de kan lære at frygte mig, så længe de
   lever på Jorden, og lære deres Sønner det samme!"
 11. Da trådte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget
   brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hylet i Mørke, Skyer og
   Mulm;
 12. og da HERREN talede til eder ud fra Ilden, hørte I kun Ordene,
   men nogen Skikkelse så I ikke, kun en Røst fornam I.
 13. Da kundgjorde han eder sin Pagt, som han bød eder at holde, de
   ti Ord, og han skrev dem på to Stentavler.
 14. Og mig bød HERREN dengang at lære eder Anordninger og Lovbud,
   som I skulde overholde idet Land, I nu skal over og tage i
   Besiddelse.

 15. Eftersom I ikke så nogen Skikkelse, dengang HERREN talede til
   eder på Horeb ud fra Ilden, så vogt eder nu omhyggeligt for
 16. at handle så ryggesløst, at I laver eder et Gudebillede, en
   Stenstøtte i en eller anden Skikkelse, enten det nu er et
   Afbillede af en Mand eller en Kvinde
 17. eller et Afbillede af et eller andet Dyr, der lever på Jorden,
   eller et Afbillede af en eller anden vinget Fugl, der flyver
   under Himmelen,
 18. eller et Afbillede af et eller andet Kryb, der kryber på Jorden,
   eller et Afbillede af en eller anden Fisk i Vandet under Jorden;
 19. og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og
   Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig
   forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HERREN din Gud har
   tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;
 20. men eder tog HERREN og førte ud af Smelteovnen, af Ægypten, for
   at I skulde være hans Ejendomsfolk, som I nu er.
 21. Men HERREN blev vred på mig for eders Skyld og svor, at jeg ikke
   skulde komme over Jordan ind i det herlige Land, som HERREN din
   Gud vil give dig i Eje,
 22. thi jeg skal dø i Landet her; jeg skal ikke komme over Jordan,
   men I skal komme over og tage dette herlige Land i Besiddelse.
 23. Så vogt eder for at glemme HERREN eders Guds Pagt, som han
   sluttede med eder, og for at lave eder noget Gudebillede i
   Skikkelse af noget som helst, HERREN din Gud har forbudt dig
 24. Thi HERREN din Gud er en fortærende Ild, en nidkær Gud!

 25. Når du får Børn og Børnebørn, og I bliver gamle i Landet, og I
   da handler så ryggesløst, at I laver eder Gudebilleder i en
   eller anden Skikkelse og gør, hvad der er ondt i HERREN din Guds
   Øjne, så at I fortørner ham,
 26. så kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder på,
   at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan
   og tage i Besiddelse; I skal ikke få noget langt Liv der, men
   visselig gå til Grunde;
 27. og HERREN vil splitte eder mellem Folkene, og kun nogle få af
   eder skal blive tilbage blandt de Folkeslag, HERREN driver eder
   hen iblandt.
 28. Der skal I komme til at dyrke Guder, der er Menneskehænders
   Værk, Træ og Sten, som hverken kan se eller høre, spise eller
   lugte!
 29. Der skal I så søge HERREN din Gud, og du skal finde ham, når du
   søger ham af hele dit Hjerte og hele din Sjæl.
 30. I de kommende Dage, når du er i Nød, og alle disse Ting kommer
   over dig, skal du vende om til HERREN din Gud og adlyde hans
   Røst.
 31. Thi en barmhjertig Gud er HERREN din Gud; han slipper dig ikke
   og lader dig ikke gå til Grunde og glemmer ikke Pagten med dine
   Fædre, som han tilsvor dem.

 32. Thi gransk dog i de henfarne Tider, der gik forud for dig, lige
   fra den Tid af da Gud skabte Menneskene på Jorden, og fra den
   ene Ende af Himmelen til den anden, om der er sket noget så
   stort som dette, eller om dets Lige er hørt.
 33. Har noget Folk hørt Guds Røst ud fra Ilden, således som du hørte
   det, og levet?
 34. Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud
   af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med
   stærk Hånd og udstrakt Arm og store Rædsler, således som du med
   egne Øjne så HERREN eders Gud gøre med eder i Ægypten?
 35. Du fik det at se, for at du skulde vide, af HERREN og ingen
   anden er Gud.
 36. Fra Himmelen lod han dig høre sin Røst for at undervise dig, og
   på Jorden lod han dig se sin store Ild, og hans Ord hørte du ud
   fra Ilden.
 37. Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter
   dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde
 38. for at drive Folk bort foran dig, der er større og mægtigere end
   du selv, og lade dig komme ind i deres Land og give dig det i
   Eje, som det nu er sket,
 39. derfor skal du i Dag vide og lægge dig på Sinde, at HERREN og
   ingen anden er Gud oppe i Himmelen og nede på Jorden.
 40. Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg pålægger dig i
   Dag, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, og for at
   du alle Dage kan leve længe i det Land, HERREN din Gud giver
   dig!

 41. På den Tid udskilte Moses tre Byer hinsides Jordan, på den østre
   Side,
 42. som Tilflugtsteder for Manddrabere, der uforsætligt slår et
   andet Menneske ihjel uden i Forvejen at have båret Nag til ham,
   for at de kan redde Livet ved at ty til en af disse Byer,
 43. nemlig Bezer i Ørkenen på Højsletten for Rubeniterne, Ramot i
   Gilead for Gaditerne og Golan i Basan for Manassiterne.

 44. Dette er den Lov, Moses forelagde Israelitterne.
 45. Dette er de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, Moses kundgjorde
   Israelitterne, da de drog bort fra Ægypten,
 46. hinsides Jordan i Dalen lige for Bet Peor i det Land, der havde
   tilhørt Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon, og som Moses
   og Israelitterne havde slået, da de drog bort fra Ægypten.
 47. De havde erobret hans og Kong Og af Basans Land, de to
   Amoriterkonger hinsides Jordan, på den østre Side,
 48. fra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg, det er
   Hermon,
 49. tillige med hele Arabalavningen hinsides Jordan, på den østre
   Side, lige til Arabahavet neden for Pisgas Skrænter. 5
 1. Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: Hør, Israel,
   de Anordninger og Lovbud, som jeg kundgør eder i Dag! Lær dem og
   hold dem omhyggeligt.
 2. HERREN vor Gud sluttede en Pagt med os ved Horeb.
 3. Det var ikke med vore Fædre, HERREN sluttede den Pagt, men med
   os, vi, der i Dag er her til Stede, alle vi, der er i Live.
 4. Ansigt til Ansigt talede HERREN med eder på Bjerget ud fra
   Ilden.
 5. Jeg stod dengang som Mellemmand mellem HERREN og eder og
   kundgjorde eder HERRENs Ord; thi I var bange for Ilden og turde
   ikke stige op på Bjerget.

 6. Han sagde: Jeg er HERREN din Gud, som førte dig ud af Ægypten,
   af Trællehuset.
 7. Du må ikke have andre Guder end mig.
 8. Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede
   af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i
   Vandet under Jorden;
 9. du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en
   nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres
   Brøde på Børn af dem, som hader mig,
 10. men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og
   holder mine Bud!
 11. Du må ikke misbruge HERREN din Guds Navn, thi HERREN lader ikke
   den ustraffet, der misbruger hans Navn!
 12. Tag Vare på Hviledagen, så du holder den hellig, således som
   HERREN din Gud har pålagt dig!
 13. I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning,
 14. men den syvende Dag skal være Hviledag for HERREN din Gud; da må
   du intet Arbejde udføre, hverken du selv, din Søn eller Datter,
   din Træl eller Trælkvinde, din Okse eller dit Æsel eller noget
   af dit Kvæg eller den fremmede inden dine Porte, for at din Træl
   og Trælkvinde kan hvile ud ligesom du selv.
 15. Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HERREN din Gud
   førte dig ud derfra med stærk Hånd og udstrakt Arm; det er
   derfor, HERREN din Gud har pålagt dig at fejre Hviledagen!
 16. Ær din Fader og din Moder, således som HERREN din Gud har pålagt
   dig, for at du kan få et langt Liv, og det må gå dig vel i det
   Land, HERREN din Gud vil give dig.
 17. Du må ikke slå ihjel!
 18. Du må ikke bedrive Hor!
 19. Du må ikke stjæle!
 20. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!
 21. Du må ikke begære din Næstes Hustru. Du må ikke attrå din Næstes
   Hus, hans Mark, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel
   eller noget, der hører din Næste til!

 22. Disse Ord talede HERREN til hele eders Forsamling på Bjerget ud
   fra Ilden, Skyen og Mulmet med vældig Røst uden at føje noget
   til; og han skrev dem op på to Stentavler og gav mig dem.
 23. Men da I hørte Røsten, der lød ud fra Mørket, medens Bjerget
   stod i lys Lue, kom I, alle Overhovederne for eders Stammer og
   eders Ældste, hen til mig
 24. og sagde: "Se, HERREN vor Gud har ladet os skue sin Herlighed og
   Storhed, og hans Røst har vi hørt ud fra Ilden; i Dag har vi
   oplevet, at Gud kan tale med Mennesker, uden at de dør.
 25. Men hvorfor skal vi dø? Thi denne vældige Ild vil fortære os;
   hvis vi skal blive ved at høre på HERREN vor Guds Røst, må vi
   dø!
 26. Thi hvilken dødelig har nogen Sinde som vi hørt den levende Guds
   Røst ud fra Ilden og levet?
 27. Træd du hen og hør alt, hvad HERREN vor Gud siger; siden skal du
   så sige os alt, hvad HERREN vor Gud taler til dig, og vi skal
   høre det og gøre derefter."
 28. Og da HERREN hørte, hvorledes I talte til mig, sagde han til
   mig: "Jeg har hørt, hvad dette Folk siger til dig, og alt, hvad
   de har sagt til dig, er ret;
 29. gid de alle Dage må have et sådant Hjerte, at de frygter mig og
   holder alle mine Bud, for at det må gå dem og deres Børn vel
   evindelig.
 30. Gå derfor hen og byd dem at vende tilbage til deres Telte;
 31. men bliv du stående her hos mig, så skal jeg kundgøre dig alle
   Budene, Anordningerne og Lovbudene, som du skal lære dem, og som
   de skal holde i det Land, jeg vil give dem i Eje!"
 32. Gør derfor omhyggeligt således, som HERREN eders Gud har pålagt
   eder, uden at vige til højre eller venstre;
 33. følg altid den Vej, som HERREN eders Gud har pålagt eder at gå,
   at I kan blive i Live og få det godt og leve længe i det Land,I
   skal tage i Besiddelse! 6
 1. Dette er Budet, Anordningerne og Lovbudene, som HERREN eders Gud
   har påbudt at lære eder at handle efter i det Land, I skal over
   og tage i Besiddelse,
 2. for at du alle dine Levedage må frygte HERREN din Gud og holde
   alle hans Anordninger og Bud, som jeg giver dig, du selv, din
   Søn og din Sønnesøn, og få et langt Liv.
 3. Hør derfor, Israel, og gør omhyggeligt efter dem, for at det kan
   gå dig vel, og for at I må blive overvættes talrige, således som
   HERREN, dine Fædres Gud, har forjættet dig, i et Land, der
   flyder med Mælk og Honning.

 4. Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.
 5. Og du skal elske HERREN din Gud af hele dit Hjerte, af hele din
   Sjæl og af hele din Styrke.
 6. Disse Bud, som jeg pålægger dig i Dag, skal du tage dig til
   Hjerte;
 7. og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du
   sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger
   dig, og når du står op;
 8. du skal binde dem som et Tegn om din Hånd, de skal være som et
   Erindringsmærke på din Pande,
 9. og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine
   Porte.

 10. Og når HERREN din Gud fører dig ind i det Land, han tilsvor dine
   Fædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dig, store og smukke
   Byer, som du ikke har bygget,
 11. Huse, der er fulde af alt godt, som du ikke har samlet,
   udhuggede Ciesterner, som du ikke har udhugget, Vingårde og
   Olivenhaver, som du ikke har plantet, og du spiser dig mæt,
 12. vogt dig da for at glemme HERREN, som førte dig ud af Ægypten,
   af Trællehuset;
 13. HERREN din Gud skal du frygte, ham skal du dyrke, og ved hans
   Navn skal du svælge!
 14. I må ikke holde eder til andre Guder, til nogen af de omboende
   Folks Guder,
 15. thi HERREN din Gud er en nidkær Gud i din Midte; ellers vil
   HERREN din Guds Vrede blusse op imod dig, så han udrydder dig af
   Jorden.

 16. I må ikke friste HERREN eders Gud, som I gjorde ved Massa.
 17. I skal omhyggeligt holde HERREN eders Guds Bud, Vidnesbyrd og
   Anordninger, som han har pålagt dig;
 18. og du skal gøre, hvad der er ret og godt i HERRENs Øjne, for at
   det må gå dig vel, og du må komme ind og få det herlige Land i
   Eje. som HERREN tilsvor dine Fædre,
 19. idet han jager alle dine Fjender bort foran dig, som HERREN har
   sagt!

 20. Når din Søn i Fremtiden spørger dig: "Hvorledes har det sig med
   de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, som HERREN vor Gud gav
   eder?"
 21. så skal du svare din Søn således: "Vi var engang Faraos Trælle i
   Ægypten; men HERREN førte os ud af Ægypten med stærk Hånd.
 22. Og HERREN udførte Tegn og store, ødelæggende Undere på Ægypten,
   på Farao og hele hans Hus, lige for vore Øjne;
 23. men os førte han ud derfra for at føre os ind og give os det
   Land, han havde tilsvoret vore Fædre.
 24. Dengang pålagde HERREN os at handle efter alle disse
   Anordninger, idet vi frygter HERREN vor Gud, for at det altid må
   gå os vel, for at han kan lade os blive i Live, som det hidtil
   er sket.
 25. Og vi skal stå som retfærdige for HERREN vor Guds Ansigt, når vi
   handler efter alle disse Anordninger, således som han har pålagt
   os!" 7
 1. Når HERREN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage
   i Besiddelse, og driver store Folk bort foran dig, Hetiterne,
   Girgasjiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Periiterne, Hivviterne
   og Jebusiterne, syv Folk, der er større og mægtigere end du,
 2. og når HERREN din Gud giver dem i din Magt, og du overvinder
   dem, så skal du lægge Band på dem. Du må ikke slutte Pagt med
   dem eller vise dem Skånsel.
 3. Du må ikke besvogre dig med dem, du må hverken give en af deres
   Sønner din datter eller tage en af deres Døtre til din Søn;
 4. thi så vil de få din Søn til at falde fra HERREN, så han dyrker
   andre Guder, og HERRENs Vrede vil blusse op imod eder, og han
   vil udrydde dig i Hast.
 5. Men således skal I gøre ved dem: Deres Altre skal I nedbryde,
   deres Stenstøtter skal I sønderslå, deres Asjerastøtter skal I
   omhugge, og deres Gudebilleder skal I opbrænde.
 6. Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud; dig har
   HERREN din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk på
   Jorden.
 7. Det er ikke, fordi I er større end alle de andre Folk, at HERREN
   har fattet Velbehag til eder og udvalgt eder, thi I er det
   mindste af alle Folk;
 8. men fordi HERREN elskede eder, og fordi han vilde holde den Ed,
   han tilsvor eders Fædre, derfor var det, at HERREN med stærk
   Hånd førte eder ud og udløste dig af Trællehuset, af
   Ægypterkongen Faraos Hånd;
 9. så skal du vide, at HERREN din Gud er den sande Gud, den
   trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og
   sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,
 10. men bringer Gengældelse over den, der hader ham, så han udrydder
   ham, og ikke tøver over for den, der hader ham, men bringer
   Gengældelse over ham.
 11. Derfor skal du omhyggeligt handle efter det Bud, de Anordninger
   og Lovbud, jeg i Dag giver dig!

 12. Når I nu hører disse Lovbud og holder dem og handler efter dem,
   så skal HERREN din Gud til Løn derfor holde fast ved den Pagt og
   den Miskundhed, han tilsvor dine Fædre.
 13. Han skal elske dig, velsigne dig og gøre dig mangfoldig, han
   skal velsigne Frugten af dit Moderliv og Frugten af din Jord,
   dit Korn, din Most og din Olie, Tillægget af dine Okser og dine
   Fårs Yngel i det Land, han tilsvor dine Fædre at ville give dig!
 14. Velsignet skal du være fremfor alle andre Folk; ingen Mand eller
   Kvinde hos dig skal være ufrugtbar, ej heller noget af dit Kvæg;
 15. og HERREN vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens
   onde Farsoter, som du jo kender, vil han påføre dig, men han vil
   lægge dem på alle dem, der hader dig.

 16. Og alle de Folk, som HERREN din Gud giver dig, skal du fortære
   uden Skånsel; du må ikke dyrke deres Guder, thi det vilde blive
   en Snare for dig.
 17. Og skulde du sige ved dig selv: "Disse Folk er større end jeg,
   hvor kan jeg drive dem bort?"
 18. så frygt ikke for dem, men kom i Hu, hvad HERREN din Gud gjorde
   ved Farao og hele Ægypten,
 19. de store Prøvelser, du selv så, Tegnene og Underne, den stærke
   Hånd og den udstrakte Arm, hvormed HERREN din Gud førte dig ud;
   således vil HERREN din Gud gøre ved alle de Folkeslag, du
   frygter for.
 20. Ja, også Gedehamse vil HERREN din Gud sende imod dem, indtil de,
   der er tilbage og holder sig skjult for dig, er udryddet.
 21. Vær ikke bange for dem, thi HERREN din Gud er i din Midte, en
   stor og frygtelig Gud.
 22. HERREN din Gud skal lidt efter lidt drive disse Folkeslag bort
   foran dig. Det går ikke an, at du udrydder dem i Hast, thi så
   bliver Markens vilde Dyr dig for talrige.
 23. Men HERREN din Gud skal give dem i din Magt, og han skal slå dem
   med stor Rædsel, indtil de er udryddet.
 24. Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde
   deres Navn under Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for
   dig, til du har udryddet dem.
 25. Deres Gudebilleder skal I opbrænde; du må ikke lade dig friste
   til at tage Sølvet eller Guldet på dem, for at du ikke skal
   lokkes i en Snare derved, thi det er HERREN din Gud en
   Vederstyggelighed,
 26. og du må ikke føre nogen Vederstyggelighed ind i dit Hus, for at
   du ikke skal hjemfalde til Band ligesom den, nej, du skal nære
   Afsky og Gru for den, thi den er hjemfaldet til Band! 8
 1. Alle de Bud, jeg i Dag pålægger dig, skal I omhyggeligt handle
   efter, for at I må blive i Live og blive mangfoldige og komme
   ind og tage det Land i Besiddelse, som HERREN tilsvor eders
   Fædre.
 2. Og du skal komme i Hu, hvorledes HERREN din Gud i disse
   fyrretyve År har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte
   dig på Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du
   vilde holde hans Bud eller ej.
 3. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig så Manna at spise,
   en Føde, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, for at
   lade dig vide, at Mennesket ikke lever af Brød alene; men ved
   alt, hvad der udgår af HERRENs Mund, lever Mennesket.
 4. Dine klæder blev ikke slidt af Kroppen på dig, og dine Fødder
   hovnede ikke i disse fyrretyve År:
 5. Så vid da og tag dig til Hjerte, at HERREN optugter dig, som en
   Mand optugter sin Søn.
 6. Og hold HERREN din Guds Bud, så du vandrer på hans Veje og
   frygter ham.
 7. Thi HERREN din Gud vil føre dig ind i et herligt Land, et Land
   med Vandbække, Kilder og Strømme, der vælder frem på Bjerg og
   Dal,
 8. et Land med Hvede og Byg, med Vinstokke, Figentræer og
   Granatæbletræer, et Land med Oliventræer og Honning,
 9. et Land, hvor du ikke skal tære Fattigmands Brød, hvor du intet
   skal mangle, et Land, hvis Sten giver Jern, og i hvis Bjerge du
   kan hugge Kobber.

 10. Men når du så spiser dig mæt, skal du love HERREN din Gud for
   det herlige Land, han gav dig.
 11. Vogt dig for at glemme HERREN din Gud, så du ikke holder hans
   Bud, Lovbud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig.
 12. Når du da spiser dig mæt og bygger gode Huse og bor i dem,
 13. og dit Hornkvæg og Småkvæg øges, og dit Sølv og Guld øges, og
   alt, hvad du ejer, øges,
 14. lad så ikke dit Hjerte blive hovmodigt, så du glemmer HERREN din
   Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset,
 15. ham, som ledte dig i den store, grufulde Ørken med dens
   Giftslanger og Skorpioner og vandløse Ødemarker, ham, som lod
   Vand vælde frem til dig af den flinthårde Klippe,
 16. ham, som i Ørkenen gav dig Manna at spise, som dine Fædre ikke
   kendte til, dig til Ydmygelse og Prøvelse, for i de kommende
   Dage at kunne gøre vel imod dig!
 17. Og sig ikke ved dig selv: "Det er min egen Kraft og min egen
   Hånds Styrke, der har skaffet mig den Rigdom."
 18. Men kom HERREN din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft
   til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor
   dine Fædre, således som det nu er sket.
 19. Men hvis du glemmer HERREN din Gud og holder dig til andre Guder
   og dyrker og tilbeder dem, så vidner jeg for eder i Dag, at I
   skal gå til Grunde.
 20. Som de Folk, HERREN lader gå til Grunde for eder, skal I gå til
   Grunde, til Straf for at I ikke vilde adlyde HERREN eders Gud! 9
 1. Hør, Israel! Du drager nu over Jordan for at komme og gøre dig
   til Herre over Folk, der er større og mægtigere end du selv,
   over store Byer med himmelhøje Fæstningsværker;
 2. over et stort Folk, høje som Kæmper, Anakiternes Efterkommere,
   som du selv kender, og om hvem du selv har hørt sige: Hvem kan
   holde Stand mod Anakiterne!"
 3. Så skal du nu vide, at det er HERREN din Gud, der går foran dig
   som en fortærende Ild; han vil ødelægge dem, og han vil underku
   dem for dig, så du kan drive dem bort og ødelægge dem i Hast,
   således som HERREN har sagt dig.
 4. Når HERREN din Gud jager dem bort foran dig, tænk så ikke: "For
   min Retfærdigheds Skyld lod HERREN mig komme ind og tage dette
   Land i Besiddelse!" Thi det er for disse Folks Ugudeligheds
   Skyld, at HERREN driver dem bort foran dig!
 5. Det er ikke for din Retfærdigheds eller dit ædle Hjertes Skyld,
   du kommer ind og tager deres Land i Besiddelse, nej, det er på
   Grund af disse Folks Ondskab, at HERREN driver dem bort foran
   dig, og fordi han vil opfylde det Ord, han tilsvor dine
   Fædre,.Abraham, Isak og Jakob.
 6. Så vid da, at det ikke er for din Retfærdigheds Skyld, at HERREN
   din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk
   med hårde Halse!

 7. Kom i Hu, glem ikke, hvorledes du fortørnede HERREN din Gud i
   Ørkenen! Lige fra den Dag I drog ud af Ægypten, og til I kom til
   Stedet her, har I været genstridige mod HERREN.
 8. Ved Horeb fortørnede I HERREN, og HERREN blev vred på eder, så
   han vilde ødelægge eder.
 9. Da jeg var steget op på Bjerget for at modtage Stentavlerne, den
   Pagts Tavler, som HERREN havde sluttet med eder, opholdt jeg mig
   på Bjerget fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise
   eller drikke,
 10. og HERREN gav mig de to Stentavler, beskrevne med Guds Finger;
   og på dem stod alle de Ord, HERREN havde talt til eder på
   Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet.
 11. Da de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter var omme, gav HERREN
   mig de to Stentavler, Pagtens Tavler.
 12. Og HERREN sagde til mig: "Stå op og skynd dig ned herfra, thi
   det Folk, du førte ud af Ægypten, har handlet ilde; hastigt er
   de veget fra den Vej, jeg foreskrev dem: de har lavet sig et
   støbt Billede!"
 13. Og HERREN sagde til mig: "Jeg har set dette Folk, og se, det er
   et Folk med hårde Halse;
 14. lad mig i Fred, så jeg kan ødelægge dem og udslette deres Navn
   under Himmelen; så vil jeg gøre dig til et Folk, mægtigere og
   større end det!"
 15. Da vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget med Pagtens to
   Tavler i mine Hænder, medens Bjerget brændte i lys Lue;
 16. og jeg så, og se, I havde syndet mod HERREN eders Gud, I havde
   lavet eder en støbt Tyrekalv; hastigt var I veget fra den Vej,
   HERREN havde foreskrevet eder.
 17. Da greb jeg de to Tavler og kastede dem ud af mine Hænder og
   knuste dem for eders Øjne.
 18. Og derpå faldt jeg ned for HERRENs Åsyn fyrretyve Dage og
   fyrretyve Nætter ligesom forrige Gang, uden at spise eller
   drikke, for alle eders Synders Skyld, som I havde begået, idet I
   gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, så I fortørnede ham.
 19. Thi jeg frygtede for, at HERREN skulde tilintetgøre eder i den
   Vrede og Harme, som opfyldte ham imod eder. Og HERREN bønhørte
   mig også den Gang!
 20. Også på Aron blev HERREN vred, så han vilde tilintetgøre ham;
   men den Gang gik jeg også i Forbøn for Aron.
 21. Men eders syndige Værk, Kalven, tog jeg og brændte; og jeg
   knuste og malede den til fint Støv, og Støvet kastede jeg i
   Bækken, som løber ned ad Bjerget.

 22. Også i Tabera, Massa og Hibrot Hattåva fortørnede I HERREN.
 23. Og da HERREN lod eder rejse fra Kadesj Barnea og bød eder drage
   op og tage det Land i Besiddelse, som han vilde give eder,
   trodsede I HERREN eders Guds Befaling, og I troede ikke på ham
   og adlød ham ikke.
 24. I har været genstridige mod HERREN, så længe jeg har kendt eder.

 25. Så faldt jeg ned for HERRENs Åsyn i de fyrretyve Dage og
   fyrretyve Nætter, fordi HERREN havde sagt, at han vilde
   tilintetgøre eder,
 26. og jeg bad til HERREN og sagde: "Herre, HERRE, ødelæg ikke dit
   Folk og din Ejendom, som du udløste ved din store Magt og førte
   ud af Ægypten med stærk Hånd!
 27. Kom dine Tjenere i Hu, Abraham, Isak og Jakob; giv ikke Agt på
   dette Folks Halsstarrighed, på dets Ugudelighed og på dets Synd,
 28. for at man ikke skal sige i det Land, du førte os ud fra: Fordi
   HERREN ikke evnede at føre dem til det Land, han havde lovet
   dem, og fordi han hadede dem, derfor førte han dem ud for at
   lade dem omkomme i Ørkenen!
 29. De er jo dit Folk og din Ejendom, som du førte ud ved din store
   Kraft og din udstrakte Arm!" 10
 1. Ved denne Tid sagde HERREN til mig: Tilhug dig to Stentavler
   ligesom de forrige og stig op til mig på Bjerget; lav dig også
   en Ark af Træ!
 2. Så vil jeg på Tavlerne skrive de Ord, der stod på de forrige
   Tavler, som du knuste, og du skal lægge dem ned i Arken!"
 3. Da lavede jeg en Ark af Akacietræ og tilhuggede to Stentavler
   ligesom de forrige og steg op på Bjerget med de to Tavler i
   Hånden.
 4. Og han skrev på Tavlerne det samme, som var skrevet første Gang,
   de ti Ord, som HERREN havde talt til eder på Bjerget ud fra
   Ilden, den Dag I var forsamlet. Og HERREN overgav mig dem.
 5. Så vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget og lagde Tavlerne
   i den Ark, jeg havde lavet, og der blev de liggende, som HERREN
   havde pålagt mig.

 6. Og Israelitterne drog fra Beerotbene Jåkan til Mosera. Der døde
   Aron, og der blev han jordet, og hans Søn Eleazar blev Præst i
   hans Sted.
 7. Derfra drog de til Gudgoda og fra Gudgoda til Jotbata, en Egn
   med Vandløb.

 8. På den Tid udskilte HERREN Levis Stamme til at bære HERRENs
   Pagts Ark og til at stå for HERRENs Åsyn og tjene ham og
   velsigne i hans Navn, som det sker den Dag i Dag.
 9. Derfor fik Levi ikke Arvelod og Del sammen med sine Brødre;
   HERREN selv er hans Arvelod, som HERREN din Gud lovede ham.

 10. Men jeg blev på Bjerget lige så længe som forrige Gang,
   fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, og HERREN bønhørte mig også
   denne Gang; HERREN vilde ikke tilintetgøre dig.
 11. Da sagde HERREN til mig: "Rejs dig og bryd op i Spidsen for
   Folket, for at de kan komme og tage det Land i Besiddelse, jeg
   tilsvor deres Fædre at ville give dem!"

 12. Og nu, Israel! Hvad andet kræver HERREN din Gud af dig, end at
   du skal frygte HERREN din Gud, så du vandrer på alle hans Veje,
   og at du skal elske ham og tjene HERREN din Gud af hele dit
   Hjerte og hele din Sjæl,
 13. så du holder HERRENs Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger
   dig, for at det må gå dig vel.
 14. Se, Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er på
   den, tilhører HERREN din Gud;
 15. men kun til dine Fædre fattede han Velbehag, så han elskede dem,
   og eder, deres Afkom, udvalgte han af alle Folkeslag, som det nu
   er kendeligt.
 16. Så omskær nu eders Hjerters Forhud og gør ikke mer eders Nakker
   stive!
 17. Thi HERREN eders Gud er Gudernes Gud og Herrernes Herre, den
   store, vældige, forfærdelige Gud, som ikke viser Personsanseelse
   eller lader sig købe,
 18. som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og
   giver ham Brød og klæder.
 19. Derfor skal I elske den fremmede, thi I var selv fremmede i
   Ægypten.
 20. HERREN din Gud skal du frygte: ham skal du tjene, ved ham skal
   du holde fast, og ved hans Navn skal du sværge!
 21. Han er din Lovsang, og han er din Gud, han, som har gjort disse
   store og forfærdelige Ting imod dig, som du med egne Øjne har
   set!
 22. Halvfjerdsindstyve i Tal drog dine Fædre ned til Ægypten, og nu
   har HERREN din Gud gjort dig talrig som Himmelens Stjerner! 11
 1. Så elsk da HERREN din Gud og hold hans Forskrifter, hans
   Anordninger, Lovbud og Bud alle Dage:
 2. jeg taler ikke til eders Børn, der ikke har oplevet det og set
   det; betænk derfor i Dag HERREN eders Guds Optugtelse, hans
   Storhed, hans stærke Hånd og udstrakte Arm,
 3. hans Tegn og Gerninger, som han gjorde midt i Ægypten mod Farao,
   Ægypterkongen, og hele hans Land,
 4. og hvad han gjorde ved Ægypternes Hærmagt, deres Heste og Vogne,
   som han, da de forfulgte eder, lod det røde Havs Vande skylle
   hen over og tilintetgjorde for stedse,
 5. og hvad han gjorde for eder i Ørkenen, lige til I kom til Stedet
   her,
 6. og hvad han gjorde ved Datan og Abiram, Rubens Søn Eliabs
   Sønner, hvorledes Jorden åbnede sin Mund og slugte dem tillige
   med deres Huse og Telte og alt, hvad der var i ledtog med dem,
   midt iblandt hele Israel!
 7. Thi med egne Øjne har I set al den Stordåd, HERREN har øvet!

 8. Så hold da alle de Bud, jeg i Dag pålægger dig, for at I kan
   vinde Styrke og komme og tage det Land i Besiddelse, som I skal
   over og tage i Besiddelse,
 9. og for at I kan få et langt Liv på den Jord, HERREN tilsvor
   eders Fædre at ville give dem og deres Afkom, et Land, der
   flyder med Mælk og Honning.
 10. Thi det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, er ikke som
   Ægypten, hvorfra I drog ud! Når du der havde sået din Sæd, måtte
   du vande Landet med din Fod, som en Urtehave;
 11. nej, det Land, I skal over og tage i Besiddelse, er et Land med
   Bjerge og Dale, der drikker Vand, når Regnen falder fra
   Himmelen,
 12. et Land, som HERREN din Gud har Omhu for, og som HERREN din Guds
   Øjne stadig hviler på, fra Årets Begyndelse og til dets
   Slutning.

 13. Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag pålægger eder, så I
   elsker HERREN eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og
   hele eders Sjæl,
 14. så vil jeg give eders Land dets Regn i rette Tid, både
   Tidligregn og Sildigregn, så du kan høste dit Korn, din Most og
   din Olie;
 15. og jeg vil give Græs på din Mark til dit Kvæg; og du skal spise
   dig mæt.
 16. Men vogt eder, at ikke eders Hjerte dåres, så I falder fra og
   dyrker andre Guder og tilbeder dem;
 17. thi da vil HERRENs Vredeblusse op imod eder, og han vil lukke
   Himmelen, så der ikke falder Regn, og Jorden ikke giver Grøde,
   og I skal hurtigt udryddes af det herlige Land, HERREN vil give
   eder.

 18. I skal lægge eder disse mine Ord på Hjerte og Sinde, binde dem
   som et Tegn om eders Hånd og lade dem være et Erindringsmærke på
   eders Pande,
 19. og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, både når du
   sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger
   dig, og når du står op.
 20. Og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine
   Porte,
 21. for at I og eders Børn må leve i det Land, HERREN tilsvor eders
   Fædre at ville give dem, så længe Himmelen er over Jorden.
 22. Thi hvis I vogter vel på alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger
   eder at holde, så I elsker HERREN eders Gud og vandrer på alle
   hans Veje og hænger fast ved ham,
 23. så skal HERREN drive alle disse Folk bort foran eder, og I skal
   underlægge eder Folk, der er større og mægtigere end I.
 24. Hver Plet, eders Fodsål betræder, skal tilhøre eder; fra Ørkenen
   til Libanon og fra den store Flod, Eufratfloden, til Havet i
   Vest skal eders Landemærker strække sig.
 25. Ingen skal kunne holde Stand for eder; Skræk og Rædsel for eder
   skal HERREN eders Gud lade komme over hele det Land, I betræder,
   således som han lovede eder.

 26. Se, jeg forelægger eder i Dag Velsignelse og Forbandelse,
 27. Velsignelsen, hvis I lyder HERREN eders Guds Bud, som jeg i Dag
   pålægger eder,
 28. og Forbandelsen, hvis ikke lyder HERREN eders Guds Bud, men
   viger bort fra den Vej, jeg i Dag foreskriver eder, for at holde
   eder til andre Guder, I ikke før kendte til.
 29. Og når HERREN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og
   tage i Besiddelse, så skal du lægge Velsignelsen på Garizims
   Bjerg og Forbandelsen på Ebals Bjerg.
 30. De ligger jo hinsides Jordan, bag ved den, mod Vest, i de
   Kanånæeres Land, der bor i Arabalavningen, lige over for Gilgal
   ved Sandsigerens Træ.
 31. Thi I står jo nu i Begreb med at overskride Jordan for at gå ind
   og tage det Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud vil give
   eder. Når I da har taget det i Besiddelse og bosat eder der,
 32. skal I omhyggeligt handle efter alle de Anordninger og Lovbud,
   jeg i Dag forelægger eder! 12
 1. Dette er de Anordninger og Lovbud, I omhyggeligt skal handle
   efter i det Land, HERREN, dine Fædres Gud, giver dig i Eje, så
   længe I lever på Jorden.
 2. I skal i Bund og Grund ødelægge alle de Steder, hvor de Folk, I
   driver bort, dyrker deres Guder, på de høje Bjerge, på Højene og
   under alle grønne Træer!
 3. I skal nedbryde deres Altre og sønderslå deres Stenstøtter, I
   skal opbrænde deres Asjerastøtter og omhugge deres Gudebilleder
   og udrydde deres Navn fra hvert sådant Sted.
 4. I må ikke bære eder således ad over for HERREN eders Gud;
 5. men til det Sted, HERREN eders Gud udvælger blandt alle eders
   Stammer for at stedfæste sit Navn og lade det bo der, skal I
   søge, og der skal du gå hen;
 6. derhen skal I bringe eders Brændofre og Slagtofre, eders Tiender
   og Offerydelser, eders Løfteofre og Frivilligofre og de
   førstefødte af eders Hornkvæg og Småkvæg;
 7. der skal I holde Måltid for HERREN eders Guds Åsyn og sammen med
   eders Husstand være glade over alt, hvad I erhverver, hvad
   HERREN din Gud velsigner dig med.
 8. I må ikke bære eder ad, som vi nu for Tiden gør her, hvor enhver
   gør, hvad han finder for godt;
 9. thi endnu er I jo ikke kommet til det Hvilested og den Arvelod,
   HERREN din Gud vil give dig.
 10. Men når I er gået over Jordan og har fæstet Bo i det Land,
   HERREN eders Gud vil give eder til Arv, og han får skaffet eder
   Ro for alle eders Fjender trindt omkring, så I kan bo trygt,
 11. da skal det Sted, HERREN eders Gud udvælger til Bolig for sit
   Navn, være det, hvorhen I skal bringe alt, hvad jeg pålægger
   eder, eders Brændofre og Slagtofre, eders Tiender og
   Offerydelser og alle eders udvalgte Løftofre, som I lover
   HERREN;
 12. og der skal I være glade for HERREN eders Guds Åsyn sammen med
   eders Sønner og Døtre, eders Trælle og Trælkvinder og Leviten
   inden eders Porte; thi han har jo ingen Arvelod og Del som I
   andre.
 13. Vogt dig for at ofre dine Brændofre på et hvilket som helst
   Sted, dit Øje falder på.
 14. Men på det Sted HERREN udvælger i en af dine Stammer, der skal
   du ofre dine Brændofre, og der skal du gøre alt, hvad jeg
   pålægger dig.
 15. Derimod må du, så meget du lyster, slagte Kvæg og nyde Kød rundt
   om i dine Byer, alt som HERREN din Gud velsigner dig; urene og
   rene må spise det, som var det Gazeller eller Hjorte.
 16. Kun Blodet må ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som
   Vand.

 17. Men inden dine Porte må du ikke nyde Tienden af dit Korn, din
   Most og din Olie eller de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg
   eller noget af dine Løfteofre og Frivilligofre eller nogen af
   dine Offerydelser;
 18. men for HERREN din Guds Åsyn, på det Sted, HERREN din Gud
   udvælger, skal du nyde alt dette sammen med din Søn og Datter,
   din Træl og Trælkvinde og Leviten inden dine Porte, og du skal
   være glad for HERREN din Guds Åsyn over alt, hvad du erhverver
   dig.
 19. Vogt dig vel for at glemme Leviten, så længe du lever i dit
   Land!
 20. Når HERREN din Gud udvider dine Landemærker, som han har lovet
   dig, og du da får Lyst til Kød og siger: "Jeg vil have Kød at
   spise", så spis kun Kød, så meget du lyster.
 21. Hvis det Sted, HERREN din Gud udvælger for der at stedfæste sit
   Navn, ligger langt fra dig, så må du slagte af dit Hornkvæg og
   Småkvæg, som HERREN giver dig, således som jeg har pålagt dig,
   og spise det inden dine Porte, så meget du lyster.
 22. Men du skal spise det, som man spiser Gazeller og Hjorte; både
   urene og rene må spise det.
 23. Kun må du ufravigeligt afholde dig fra at nyde Blodet; thi
   Blodet er Sjælen, og du må ikke nyde Sjælen tillige med Kødet.
 24. Du må ikke nyde det, men du skal lade det løbe ud på Jorden som
   Vand.
 25. Afhold dig fra at nyde det, for at det kan gå dig og dine Børn
   efter dig vel, idet du gør, had der er ret i HERRENs Øjne.
 26. Men dine hellige Gaver og Løfteofre skal du komme med til det
   Sted, HERREN udvælger;
 27. og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på
   HERREN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses
   på HERREN din Guds Alter, men Kødet må du spise.
 28. Adlyd omhyggeligt alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig,
   for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel til evig Tid,
   idet du gør, hvad der er godt og ret i HERREN din Guds Øjne.

 29. Når HERREN din Gud udrydder de Folk, du drager hen at drive
   bort, og du har drevet dem bort og bosat dig i deres Land,
 30. så vogt dig for at lade dig lokke til at gå i deres Fodspor,
   efter at de er udryddet foran dig, og for at spørge dig for
   angående deres Guder, idet du siger: "Hvorledes plejede disse
   Folkeslag at dyrke deres Guder? Således vil også jeg bære mig
   ad."
 31. Således må du ikke bære dig ad over for HERREN din Gud; thi alt,
   hvad der er HERREN en Vederstyggelighed, alt, hvad han hader,
   har de gjort over for deres Guder; ja, de brændte endog deres
   Sønner og Døtre til Ære for deres Guder!
 32. Alt, hvad jeg pålægger eder, skal I omhyggeligt udføre. Du må
   hverken lægge noget til eller trække noget fra. 13
 1. Når en Profet eller en, der har Drømme, opstår i din Midte og
   forkynd dig et Tegn eller et Under,
 2. og det Tegn og Under, han talte til dig om, indtræffer, og han
   samtidig opfordrer eder til at holde eder til andre Guder, som I
   ikke før kendte til, og dyrke dem,
 3. så må du ikke høre på den Profets Tale eller på den, der har
   Drømmen; thi HERREN eders Gud sætter eder på Prøve for at se, om
   I elsker HERREN eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders
   Sjæl.
 4. HERREN eders Gud skal I holde eder til, ham skal I frygte, hans
   Bud skal I holde, hans Røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og
   ved ham skal I bolde fast.
 5. Men hin Profet eller den, der har Drømmen, skal lide Døden; thi
   fra HERREN eders Gud, som førte eder ud af Ægypten og udløste
   dig af Trællehuset, har han prædiket Frafald for at drage dig
   bort fra den Vej, HERREN din Gud bød dig at vandre på; og du
   skal udrydde det onde af din Midte.

 6. Dersom din Broder eller Halvbroder, din Søn eller Datter, din
   Hustru, som du favner, eller din Ven, der er dig kær som dit
   eget Liv, hemmeligt vil lokke dig til at gå hen og dyrke andre
   Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til,
 7. af de Folkeslags Guder, der bor rundt om eder, være sig nær
   eller fjernt, fra den ene Ende af Jorden til den anden,
 8. så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have
   Medlidenhed med ham, vise ham Skånsel eller holde Hånd over ham,
 9. men du skal slå ham ihjel; din Hånd skal være den første, der
   løfter sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres
   Hånd.
 10. Du skal stene ham til Døde, fordi han søgte at forføre dig til
   Frafald fra HERREN din Gud, der førte dig ud af Ægypten, af
   Trællehuset.
 11. Og det skal høres i hele Israel, så de gribes af Frygt og ikke
   mere øver en sådan Udåd i din Midte!

 12. Kommer det dig for Øre, at der i en af dine Byer, som HERREN din
   Gud giver dig at bo i,
 13. er optrådt Niddinger af din egen Midte, som har forført deres
   Bysbørn til at gå hen og dyrke fremmede Guder, som I ikke før
   kendte til,
 14. så skal du omhyggeligt undersøge, efterforske og udgranske
   Sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig så,
   at der er øvet en sådan Vederstyggelighed i din Midte,
 15. da skal du hugge indbyggerne i den By ned med Sværdet, idet du
   lægger Band på den og alt, hvad der er deri; også Kvæget der
   skal du hugge ned med Sværdet.
 16. Og alt Byttet, der er taget der, skal du samle sammen midt på
   Torvet, og så skal du opbrænde Byen og Byttet, der er taget der,
   som et Heloffer til HERREN din Gud; derefter skal den for evigt
   ligge i Ruiner og aldrig mer bygges op.
 17. Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din Hånd, for at
   HERREN må standse sin flammende Vrede og vise dig Barmhjertighed
   og i sin Barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor
   dine Fædre,
 18. fordi du adlyder HERREN din Guds Røst, så du vogter på alle hans
   Bud, som jeg i Dag pålægger dig, og gør, hvad der er ret i
   HERREN din Guds Øjne! 14
 1. HERREN eders Guds Børn er I, derfor må I ikke indridse Mærker på
   eder eller afrage Håret over Panden for de dødes Skyld.
 2. Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud, og dig har
   HERREN udvalgt til at være hans Ejendomsfolk blandt alle Folk på
   Jorden.

 3. Du må ikke spise noget, som er en Vederstyggelighed.
 4. De Dyr, I må spise, er følgende: Okser, Får og Geder,
 5. Hjorte, Gazeller,Antiloper, Stenbukke, Disjonantiloper,
   Oryksantiloper og Vildgeder.
 6. Og alt det Kvæg, som har spaltede Klove, begge Klove helt
   spaltede, og tygger Drøv, det Kvæg må I spise.
 7. Men følgende må I ikke spise af dem, der tygger Drøv, og af dem,
   der har Klovene helt spaltede: Kamelen, Haren og
   Klippegrævlingen, thi de tygger vel Drøv, men har ikke Klove; de
   skal være eder urene;
 8. ej heller Svinet, thi det har vel Klove, men tygger ikke Drøv;
   det skal være eder urent. Deres Kød må I ikke spise, og ved
   deres Ådsler må I ikke røre.

 9. Af alt, hvad der lever i Vandet, må spise følgende: Alt, hvad
   der har Finner og Skæl, må I spise.
 10. Men intet, der ikke har Finner og Skæl, må I spise; det skal
   være eder urent.

 11. Alle rene Fugle må I spise.
 12. Men følgende Fugle må I ikke spise: Ørnen, Lammegribben,
   Havørnen,
 13. Glenten, de forskellige Arter af Falke,
 14. alle de forskellige Arter af Ravne,
 15. Strudsen, Takmasfuglen, Mågen, de forskellige Arter af Høge,
 16. Uglen, Hornuglen, Tinsjemetfuglen,
 17. Pelikanen, Ådselgribben, Fiskepelikanen,
 18. Storken, de forskellige Arter af Hejrer, Hærfuglen og
   Flagermusen.
 19. Alt vinget Kryb skal være eder urent og må ikke spises.
 20. Men alle rene Fugle må I spise.

 21. I må ikke spise noget selvdødt Dyr. Du kan give det til den
   fremmede inden dine Porte, at han kan spise det, eller du kan
   sælge det til en Udlænding. Thi du er et Folk, der er helliget
   HERREN din Gud. Du må ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.

 22. Du skal give Tiende af al din Afgrøde, der vokser på Marken, År
   for År;
 23. og for HERREN din Guds Åsyn, på det Sted, han udvælger til Bolig
   for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din
   Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg, for at du kan
   lære at frygte HERREN din Gud alle Dage.
 24. Men når Vejen er dig for lang, så du ikke kan bringe det derhen,
   eftersom det Sted, HERREN din Gud udvælger for der at stedfæste
   sit Navn, ligger for langt borte fra dig, fordi HERREN din Gud
   velsigner dig,
 25. så skal du gøre det i Penge og pakke Pengene ind og tage dem med
   og drage til det Sted, HERREN din Gud udvælger,
 26. og du skal for Pengene købe alt, hvad dit Hjerte begærer,
   Hornkvæg og Småkvæg, Vin og stærk Drik og alt, hvad du har Lyst
   til, og nyde det der for HERREN din Guds Åsyn og være glad
   sammen med din Husstand.
 27. Og Leviten inden dine Porte må du ikke glemme; thi han har ikke
   Arvelod og Del som du.
 28. Men hver Gang der er gået tre År, skal du tage al Tienden af din
   Afgrøde i det År og samle den inden dine Porte,
 29. så at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den
   fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og
   spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at HERREN din Gud må
   velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for. 15
 1. Hvert syvende År skal du holde Friår.
 2. Og Friåret skal holdes således: Enhver, der har en Fordring på
   sin Næste, skal give Afkald derpå; han må ikke kræve sin Næste
   og sin Broder, når et Friår er udråbt for HERREN.
 3. Udlændinge må du kræve; men det, du har til gode hos din Broder,
   skal du give Afkald på.
 4. Dog, der bliver ingen fattige hos dig; thi HERREN din Gud vil
   rigeligt velsigne dig i det Land, HERREN din Gud vil give dig i
   Arv og Eje,
 5. hvis du blot vil adlyde HERREN din Guds Røst, så du omhyggeligt
   handler efter alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig.
 6. Thi HERREN din Gud vil velsigne dig, som han lovede dig, og du
   skal låne ud til mange Folk, men selv skal du ikke låne; og du
   skal få Magt over mange Folk, men de skal ikke få Magt over dig.

 7. Når der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine
   Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, må
   du ikke være hårdhjertet og lukke din Hånd for din fattige
   Broder;
 8. men du skal lukke din Hånd op for ham og låne ham, hvad han
   savner og trænger til.
 9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig: "Der
   er ikke længe til det syvende År, Friåret!" så du ser med onde
   Øjne på din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil
   han råbe til HERREN over dig, og du vil pådrage dig Synd.
 10. Men du skal give ham villigt uden at være fortrydelig i dit
   Hjerte over at skulle give ham; thi for den Sags Skyld vil
   HERREN din Gud velsigne dig i alt dit Virke, i alt, hvad du
   tager dig for.
 11. Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig
   Du skal villigt lukke din Hånd op for din nødlidende og fattige
   Broder i dit Land.

 12. Når en af dine Brødre, en hebraisk Mand eller Kvinde, sælger sig
   til dig, skal han trælle for dig i seks År, men i det syvende
   skal du give ham fri.
 13. Og når du giver ham fri, må du ikke lade ham gå med tomme
   Hænder;
 14. men du skal give ham rigeligt med af dit Småkvæg og fra din Lo
   og din Perse; efter som HERREN din Gud velsigner dig, skal du
   give ham.
 15. Du skal komme i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HERREN
   din Gud udløste dig; derfor byder jeg dig dette i dag.
 16. Men hvis han siger til dig: "Jeg vil ikke forlade dig, thi jeg
   har fået Kærlighed til dig og dit Hus og har det godt hos dig",
 17. så skal du tage en Syl og stikke den igennem hans Øre ind i
   Døren, og så skal han være din Træl for Livstid. Og på samme
   Måde skal du bære dig ad med din Trælkvinde.
 18. Du må ikke være fortrydelig over at skulle give ham fri; thi han
   har ved sit Arbejde i de seks År ydet dig det dobbelte af en
   Daglejers Løn; og HERREN vil velsigne dig i alt, hvad du tager
   dig for.

 19. Alle førstefødte Handyr, der fødes dig mellem dit Hornkvæg og
   Småkvæg, skal du hellige HERREN din Gud; du må hverken bruge det
   førstefødte af dine Okser til Arbejde eller klippe Ulden af det
   førstefødte af dine Får.
 20. For HERREN din Guds Åsyn skal du sammen med din Husstand fortære
   det År efter År på det Sted, HERREN udvælger.
 21. Men hvis de har en Lyde, hvis de er lamme eller blinde eller har
   en anden slem Lyde, må du ikke ofre dem til HERREN din Gud.
 22. Inden dine Port kan du, både de rene og urene iblandt eder,
   fortære dem som Gazeller eller Hjorte.
 23. Kun Blodet må du ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden
   som Vand. 16
 1. Tag Vare på Abib Måned og hold Påske for HERREN din Gud; thi i
   Abib Måned førte HERREN din Gud dig ved Nattetide ud af Ægypten.
 2. Og som Påskeoffer til HERREN din Gud skal du slagte Småkvæg og
   Hornkvæg på det Sted, HERREN din Gud udvælger fil Bolig for sit
   Navn.
 3. Du må ikke spise syret Brød dertil. I syv Dage skal du spise
   usyret Brød dertil, Trængselsbrød thi i største Hast drog du ud
   af Ægypten for at du kan ihukomme den Dag, du drog ud af
   Ægypten, så længe du lever.
 4. Hele syv dage må der ikke findes Surdej nogetsteds inden for
   dine Landemærker. Af Kødet, som du slagter om Aftenen den første
   Dag må intet ligge Natten over til næste Morgen.
 5. Du har ingensteds Lov at slagte Påskeofferet inden dine Porte,
   som HERREN din Gud giver dig;
 6. men på det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn,
   der skal du slagte Påskeofferet om Aftenen ved Solnedgang, på
   det Tidspunkt du drog ud af Ægypten.
 7. Og du skal koge det og spise det på det Sted, HERREN din Gud
   udvælger, og næste Morgen skal du vende hjemad og drage til dine
   Boliger.
 8. I seks dage skal du spise usyrede Brød, og på den syvende skal
   der være festlig Samling for HERREN din Gud, du må intet Arbejde
   udføre.
 9. Syv Uger skal du tælle frem; den Dag du sætter Seglen til
   Hornet, skal du begynde at tælle.
 10. Så skal du fejre Ugefesten for HERREN din Gud med så mange
   frivillige Gaver, du vil give, efter som HERREN din Gud
   velsigner dig.
 11. Og du skal være glad for HERREN din Guds Åsyn på det Sted,
   HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din
   Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte,
   den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.
 12. Og du skal komme i Hu, at du var Træl i Ægypten, og omhyggeligt
   holde disse Anordninger.

 13. Løvhyttefesten skal du fejre i syv Dage, når du har indsamlet
   Udbyttet fra din Tærskeplads og din Perse;
 14. og du skal være glad på din Højtid sammen med din Søn og Datter,
   din Træl og Trælkvinde, Leviten, den fremmede, den faderløse og
   Enken inden dine Porte.
 15. Syv Dage skal du holde Højtid for HERREN din Gud, på det Sted
   HERREN udvælger, thi HERREN din Gud vil velsigne dig i alt, hvad
   du avler, og alt, hvad du arbejder med; derfor skal du kun være
   glad.

 16. Tre Gange om Året skal alle af Mandkøn hos dig stedes for HERREN
   din Guds Åsyn, på det Sted han udvælger,på de usyrede Brøds
   Fest, Ugefesten og Løvhyttefesten; og man må ikke stedes for
   HERRENs Åsyn med tomme Hænder;
 17. men enhver skal komme med, hvad han kan give efter den
   Velsignelse, HERREN din Gud giver dig.

 18. Dommere og Tilsynsmænd skal du indsætte dig overalt inden dine
   Porte, som HERREN din Gud vil give dig, rundt om i dine Stammer,
   og de skal dømme Folket på retfærdig Vis.
 19. Du må ikke bøje Retten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage
   imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd kolde og
   forplumrer de retfærdiges Sag.
 20. Ret, kun Ret skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde
   det Land, som HERREN din Gud vil give dig.

 21. Du må ikke plante dig nogen Asjerastøtte, noget som helst Træ
   ved Siden af det Alter, du rejser for HERREN din Gud.
 22. Heller ikke må du rejse dig nogen Stenstøtte; dem hader HERREN
   din Gud. 17
 1. Du må ikke ofre HERREN din Gud en Okse eller et Stykke Småkvæg,
   som har nogen Lyde, nogen som helst Fejl; thi det er HERREN din
   Gud en Vederstyggelighed.

 2. Når der et steds i din Midte inden dine Porte, som HERREN din
   Gud vil give dig, findes nogen, Mand eller Kvinde, der gør, hvad
   der er ondt i HERREN din Guds Øjne, og overtræder hans Pagt,
 3. idet han går hen og dyrker andre Guder og tilbeder dem, Solen,
   Månen eller Himmelens hele Hær, hvad jeg ikke har pålagt eder,
 4. og det bliver dig meldt, så du får det af høre, da skal du
   omhyggeligt undersøge Sagen, og hvis det viser sig, at det
   virkelig forholder sig således, at der er øvet en sådan
   Vederstyggelighed i Israel,
 5. da skal du føre Manden eller Kvinden, som har øvet denne Udåd,
   ud til Byporten, hvad enten det nu er en Mand eller en Kvinde,
   og stene dem til Døde.
 6. På to eller tre Vidners Udsagn skal Dødsdommen udføres; den må
   ikke udføres på et enkelt Vidnes Udsagn.
 7. Vidnernes Hånd skal først løfte sig imod ham for at slå ham
   ihjel, siden alle de andres Hånd. Således skal du udrydde det
   onde af din Midte.

 8. Når en Retssag angående Blodsudgydelse eller et
   Ejendomsspørgsmål eller Legemsskade, når i det hele en eller
   anden Retstrætte inden dine Porte er dig for vanskelig, skal du
   stå op og drage til det Sted, HERREN din Gud udvælger,
 9. og henvende dig til Levitpræsterne og den Dommer, som er der til
   den Tid, og spørge dem til Råds, så skal de give dig til Hen,
   hvorledes der skal dømmes i Sagen.
 10. Og du skal rette dig efter den Afgørelse, de giver dig til kende
   fra det Sted, HERREN udvælger, og omhyggeligt handle efter alt
   det, som de lærer dig.
 11. Efter den Vejledning, de giver dig, og efter den Kendelse, de
   kundgør dig, skal du handle uden at vige til højre eller venstre
   fra, hvad de giver dig til Kende.
 12. Og den Mand, der formaster sig til ikke at lyde Præsten, som gør
   Tjeneste der for HERREN din Gud, eller Dommeren, den Mand skal
   dø, og du skal udrydde det onde af Israel.
 13. Og det skal høres i hele Folket, så de gribes af Frygt og ikke
   mere handler formasteligt.

 14. Når du kommer ind i det Land, HERREN din Gud vil give dig, og
   får taget det i Besiddelse og fæstet Bo der, og du så får den
   Tanke, at du vil have en Konge over dig ligesom alle de andre
   Folk rundt om dig,
 15. så må du kun sætte den Mand til Konge over dig, som HERREN din
   Gud udvælger. Af dine Brødres Midte skal du tage dig en
   konge. En fremmed, der ikke hører til dine Brødre, må du ikke
   tage til konge over dig.
 16. Kun må han ikke holde mange Heste og sende Folket tilbage til
   Ægypten for at skaffe sig mange Heste; thi HERREN har jo sagt
   til eder: "I må ikke mere vende tilbage ad den Vej!"
 17. Heller ikke må han have mange Hustruer, for at hans Hjerte ikke
   skal forledes til Frafald, og han må ikke samle sig Sølv og Guld
   i Overflod.
 18. Når han så har sat sig på Tronen, skal han skaffe sig en
   Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;
 19. og han skal have den hos sig og læse i den alle sine Levedage,
   at han kan lære at frygte HERREN sin Gud, så han tager Vare på
   alle denne Lovs Ord og på disse Anordninger og holder dem,
 20. for at hans Hjerte ikke skal hovmode sig over hans Brødre eller
   vige til højre eller venstre fra Budet, at han og hans Sønner i
   lange Tider må have Kongemagten i Israel. 18
 1. Levitpræsterne, hele Levis Stamme, skal ikke have arvelod og Del
   sammen med det øvrige Israel, men leve af HERRENs Ildofre og af
   det, der tilfalder ham.
 2. Han må ikke eje nogen Arvelod blandt sine Brødre; HERREN er hans
   Arvelod, som han lovede ham.
 3. Og dette skal være den Ret, Præsterne har Krav på hos Folket,
   hos dem, der slagter Ofre, være sig Okser eller Småkvæg: Han
   skal give Præsten Boven, Kæberne og Kaljunet.
 4. Det første af dit Korn, din Most og din Olie og den første Uld
   af dine Får skal du give ham.
 5. Thi ham har HERREN din Gud udvalgt blandt alle dine Stammer, så
   at han og hans Sønner altid skal gøre Præstetjeneste i HERRENs
   Navn.

 6. Når en Levit inden dine Porte et steds i Israel, hvor han har
   haft sit Ophold, kommer til det Sted, HERREN udvælger det står
   ham frit for at komme, hvis han vil
 7. må han gøre Præstetjeneste i HERREN sin Guds Navn, lige så vel
   som alle hans Brødre, de andre Leviter, der står for HERRENs
   Åsyn der.
 8. De skal nyde samme Ret, fraregnet hvad enhver er kommet til ved
   Salg af sin Fædrenearv.

 9. Når du kommer ind i det Land, HERREN din Gud vil give dig, må du
   ikke lære at efterligne disse Folks Vederstyggeligheder.
 10. Der må ingen findes hos dig, som lader sin Søn eller datter gå
   igennem. Ilden, ingen, som driver Spådomskunst, tager Varsler,
   er Sandsiger eller øver Trolddom,
 11. ingen, som foretager Besværgelse eller gør Spørgsmål til Genfærd
   og Sandsigerånder og henvender sig til de døde;
 12. thi enhver, der gør sligt, er HERREN vederstyggelig, og for
   disse Vederstyggeligheders Skyld er det, at HERREN din Gud
   driver dem bort foran dig.
 13. Ustraffelig skal du være for HERREN din Gud.
 14. Thi disse Folk, som du skal drive bort, hører på dem, der tager
   Varsler og driver Spådomskunst; men sligt har HERREN din Gud
   ikke tilladt dig.
 15. HERREN din Gud vil lade en Profet som mig fremstå af din Midte,
   af dine Brødre; ham skal I høre på.
 16. Således udbad du dig det jo af HERREN din Gud ved Horeb, den Dag
   I var forsamlede, da du sagde: "Lad mig ikke mere høre HERREN
   min Guds Røst og se denne vældige Ild, at jeg ikke skal dø!"
 17. Da sagde HERREN til mig: "De har talt rettelig!
 18. Jeg vil lade en Profet som dig fremstå for dem af deres Brødre
   og lægge mine Ord i hans Mund, og han skal sige dem alt, hvad
   jeg byder ham!
 19. Og enhver, der ikke vil høre mine Ord, som han taler i mit Navn,
   ham vil jeg kræve til Regnskab.
 20. Men den Profet, der formaster sig til at tale noget i mit Navn,
   som jeg ikke har pålagt ham at tale, eller taler i en anden Guds
   Navn, den Profet skal dø!"
 21. Og hvis du tænker ved dig selv: "Hvorledes skal vi kende det
   Ord, HERREN ikke har talt?"
 22. så vid: Hvad en Profet taler i HERRENs Navn, uden at det sker og
   indtræffer, det er noget, HERREN ikke har talt. I Formastelighed
   har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham! 19
 1. Når HERREN din Gud får udryddet de Folk, hvis Land HERREN din
   Gud vil give dig, og du får dem drevet bort og har bosat dig i
   deres Byer og Huse,
 2. da skal du udtage dig tre Byer midt i dit Land, som HERREN din
   Gud giver dig i Eje.
 3. Du skal sætte Vejen til dem i Stand og dele dit Landområde, som
   HERREN din Gud tildeler dig, i tre Dele, for at enhver
   Manddraber kan ty derhen.
 4. Men om de Manddrabere, der har Ret til at ty derhen for at redde
   Livet, gælder følgende: Når nogen af Vanvare slår sin Næste
   ihjel, uden at han i Forvejen har båret Nag til ham,
 5. når således en går med sin Næste ud i Skoven for at fælde Træer,
   og hans Hånd svinger Øksen for at fælde et Træ, og Jernet farer
   ud af Skaftet og rammer hans Næste, så han dør, da må han ty til
   en af disse Byer og redde Livet,
 6. for at ikke Blodhævneren i Ophidselse skal sætte efter
   Manddraberen og, fordi Vejen er for lang, indhente ham og slå
   ham ihjel, skønt han ikke havde fortjent Døden, eftersom. han
   ikke i Forvejen havde båret Nag til ham.
 7. Derfor giver jeg dig dette Bud: Tre Byer skal du udtage dig!
 8. Og dersom HERREN din Gud udvider dine Landemærker, som han
   tilsvor dine Fædre, og giver dig hele det Land, han lovede at
   give dine Fædre,
 9. fordi du omhyggeligt overholder alle disse Bud, som jeg i Dag
   pålægger dig, idet du elsker HERREN din Gud og vandrer på hans
   Veje alle Dage, så skal du føje endnu tre Byer til disse tre,
 10. for at der ikke skal udgydes uskyldigt Blod i dit Land, som
   HERREN din Gud giver dig i Eje, så du pådrager dig Blodskyld.

 11. Men når en Mand, som bærer Nag til sin Næste, lægger sig på Lur
   efter ham, overfalder ham og slår ham ihjel, og han så flygter
   til en af disse Byer,
 12. skal hans Bys Ældste sende Bud og lade ham hente hjem derfra og
   overgive ham i Blodhævnerens Hånd, og han skal lade sit Liv.
 13. Skån ham ikke, men rens Israel for den uskyldiges Blod, at det
   må gå dig vel.

 14. Du må ikke flytte din Næstes Markskel, som tidligere Slægter har
   sat, ved den Arvelod, du får tildelt i det Land, HERREN din Gud
   vil give dig i Eje.

 15. En enkelt kan ikke optræde som Vidne mod en Mand, når det angår
   Misgerning eller Synd, hvad Synd det end er, han begår; kun på
   to eller tre Vidners Udsagn kan en Sag afgøres.
 16. Når et ondsindet Vidne optræder mod nogen og beskylder ham for
   Lovbrud,
 17. skal begge de stridende fremstille sig for HERRENs Åsyn, for de
   Præster og Dommere, der er til den Tid,
 18. og Dommerne skal undersøge Sagen grundigt, og hvis det viser
   sig, at Vidnet er et falsk Vidne, der har aflagt falsk
   Vidnesbyrd mod sin Broder,
 19. så skal I gøre med ham, som han havde til Hensigt at gøre med
   sin Broder; du skal udrydde det onde af din Midte.
 20. Når da de andre hører det, vil de gribes af Frygt og ikke mere
   øve en sådan Udåd i din Midte.
 21. Du må ikke vise Skånsel: Liv for Liv, Øje for Øje, Tand for
   Tand, Hånd for Hånd, Fod for Fod! 20
 1. Når du drager i Krig mod din Fjende og får Øje på Heste, Vogne
   og Krigsfolk, der er talrigere end du selv skal du ikke blive
   bange for dem; thi HERREN din Gud er med dig, han, som førte dig
   op fra Ægypten
 2. Når I rykker ud til Kamp, skal Præsten træde frem og tale til
   Folket,
 3. og han skal sige til dem: "Hør, Israel! I rykker i Dag ud til
   Kamp mod eders Fjender, lad ikke eders Hjerte være forsagt,
   frygt ikke, forfærdes ikke og vær ikke bange for dem!
 4. Thi HERREN eders Gud drager med eder for at stride for eder mod
   eders Fjender og give eder Sejr."
 5. Og Tilsynsmændene skal tale således til Folket: "Er der nogen,
   som har bygget et nyt Hus og endnu ikke indviet det, må han have
   Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal indvie
   det, om han falder i Slaget.
 6. Og er der nogen, som har plantet en Vingård og ikke taget den i
   Brug, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en
   anden skal tage den i Brug, om han falder i Slaget.
 7. Og er der nogen, som har trolovet sig med en kvinde, men endnu
   ikke taget hende til Hustru, må han have Lov at vende hjem til
   sit Hus, for at ikke en anden skal tage hende til Hustru, om han
   falder i Slaget."
 8. Og Tilsynsmændene skal fremdeles tale til Folket og sige: "Er
   der nogen, som er bange og forsagt, må han have Lov at vende
   hjem til sit Hus, for at ikke hans Brødre skal blive forsagte,
   som han selv er det!"
 9. Når så Tilsynsmandene er færdige med at tale til Folket, skal
   der sættes Høvedsmænd i Spidsen for Folket.

 10. Når du rykker frem til Angreb på en By, skal du først tilbyde
   den Fred.
 11. Hvis den da tager mod Fredstilbudet og åbner sine Porte for dig,
   skal alle Folk, som findes i den, være dine livegne og trælle
   for dig
 12. Vil den derimod ikke slutte Fred, men kæmpe med dig, da skal du
   belejre den,
 13. og når HERREN din Gud giver den i din Hånd, skal du hugge alle
   af Mandkøn ned med Sværdet.
 14. Men Kvinderne, Børnene, Kvæget og alt, hvad der er i Byen, alt,
   hvad der røves i den, må du tage som Bytte, og du må gøre dig
   til gode med det, som røves fra dine Fjender, hvad HERREN din
   Gud giver dig.
 15. Således skal du bære dig ad med alle de Byer, som ligger langt
   fra dig og ikke hører til disse Folkeslags Byer her;
 16. men i disse Folks Byer, som HERREN din Gud giver dig i Eje, må
   du ikke lade en eneste Sjæl i Live.
 17. På dem skal du lægge Band, på Hetiterne, Amoriterne, Kanånæerne,
   Periiterne, Hiiterne og Jebusiteme, som HERREN din Gud har
   pålagt dig,
 18. for at de ikke skal lære eder at efterligne alle deres
   Vederstyggeligheder, som de øver til Ære for deres Guder, så I
   forsynder eder mod HERREN eders Gud.

 19. Når du ved Belejringen af en By må holde den indesluttet i lang
   Tid for at indtage den, må du ikke ødelægge de Træer, der hører
   til den, ved at svinge Øksen imod dem; fra dem får du Føde ; dem
   må du ikke hugge om; thi mon Markens Træer er Mennesker, at de
   også skulde rammes af Belejringen?
 20. Kun Træer, du ved, ikke bærer spiselig Frugt, må du ødelægge og
   fælde for at bygge Belejringsværker mod den By, som er i Krig
   med dig, til den falder. 21
 1. Når man i det Land, HERREN din Gud vil give dig i Eje, finder en
   liggende dræbt på Marken, uden at det vides, hvem der har slået
   ham ihjel,
 2. da skal dine Ældste og Dommere gå ud og måle Afstanden til de
   Byer, som ligger rundt om den dræbte.
 3. Derpå skal de Ældste i den By, der ligger nærmest ved den
   dræbte, tage en Kvie, som ikke har været brugt til Arbejde eller
   båret Åg,
 4. og Byens Ældste skal trække Kvien ned i en dal med
   stedserindende Vand, som ikke dyrkes og besåes, og der i Dalen
   skal de sønderbryde Nakken på Kvien.
 5. Så skal Præsterne, Levis Sønner, træde til thi dem har HERREN
   din Gud udvalgt til sin Tjeneste og til at velsigne i HERRENs
   Navn, og efter deres Ord skal al Trætte og enhver Sag, der
   vedrører Legemsskade, afgøres
 6. og alle de Ældste i den By, der ligger nærmest ved den dræbte,
   skal tvætte deres hænder over Kvien, hvis Nakke blev sønderbrudt
   i Dalen,
 7. og bekende: "Vore Hænder har ikke udgydt dette Blod, og vore
   Øjne har ikke set det!
 8. Tilgiv, HERRE, dit Folk Israel, som du udløste, og lad ikke dit
   Folk Israel undgælde for det uskyldige Blod!" Så skal der
   skaffes dem Soning for Blodskylden.
 9. Du skal skaffe det uskyldige Blod bort fra dig. Det skal gå dig
   vel, når du gør, hvad der er ret i HERRENs Øjne.

 10. Når du drager i Krig mod dine Fjender, og HERREN din Gud giver
   dem i din Hånd, og du tager Fanger iblandt dem
 11. og blandt Fangerne får Øje på en Kvinde, som ser godt ud, og får
   Kærlighed til hende og ønsker at tage hende til Ægte,
 12. da skal du føre hende ind i dit Hus, og hun skal klippe sit Hår
   af, skære sine Negle,
 13. aflægge sin Fangedragt og opholde sig en Månedstid i dit Hus og
   græde over sin Fader og Moder. Så kan du gå ind til hende og
   ægte hende, så hun bliver din Hustru.
 14. Men hvis du ikke mere synes om hende, skal du give hende fri, du
   må ikke sælge hende for Penge; du må ikke være hensynsløs imod
   hende, eftersom du har krænket hende.

 15. Når en Mand har to Hustruer, en han elsker, og en han
   tilsidesætter, og de føder ham Sønner, både Yndlingshustruen og
   den tilsidesatte, og den førstefødte er den tilsidesattes Søn,
 16. så må Manden, når han skifter sin Ejendom mellem Sønnerne, ikke
   give Yndlingshustruens Søn Førstefødselsretten til Skade for den
   førstefødte, den tilsidesattes Søn.
 17. Men han skal anerkende den førstefødte, den tilsidesattes Søn,
   som førstefødt, og give ham dobbelt Del af alt, hvad han ejer;
   thi han er Førstegrøden af hans Manddomskraft, og hans er
   Førstefødselsretten.

 18. Når nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde
   sine Forældres Røst og, selv når de trygler ham, ikke adlyder
   dem,
 19. så skal hans Forældre tage ham med Magt og føre ham ud til de
   Ældste i hans By og til Porten der
 20. og sige til Byens Ældste: "Vor Søn her er vanartet og
   genstridig: han vil ikke adlyde os, men er en Ødeland og
   Drukkenbolt."
 21. Derpå skal alle Mændene i hans By stene ham til Døde. Således
   skal du udrydde det onde af din Midte, og hele Israel skal høre
   det og gribes af Frygt.

 22. Når en Mand har gjort sig skyldig i en Synd, der straffes med
   Døden, og aflives, og du hænger ham op i et Træ,
 23. så må hans Lig ikke blive hængende Natten over i Træet; men du
   skal begrave ham samme Dag; thi en hængt er en Guds Forbandelse,
   og du må ikke gøre dit Land urent, som HERREN din Gud vil give
   dig i Eje. 22
 1. Når du ser din Broders Okse eller Får løbe løse om, må du ikke
   undlade at tage dig af dem, men du skal bringe dem tilbage til
   din Broder.
 2. Og hvis din Broder ikke bor i Nærheden af dig, eller du ikke
   ved, hvis byret er, skal du tage det ind i dit Hus, og det skal
   være hos dig, indtil din Broder spørger efter det; så skal du
   give ham det tilbage.
 3. På samme Måde skal du forholde dig med hans Æsel, med hans
   Klæder og med alt, hvad der bliver borte for din Broder, når du
   finder det. Du må ikke undlade at tage dig af det.
 4. Når du ser din Broders Okse eller Æsel styrte på Vejen, må du
   ikke undlade at tage dig af dem, men du skal hjælpe ham med at
   få dem op.

 5. En kvinde må ikke bære Mandsdragt, og en Mand må ikke iføre sig
   Kvindeklæder; thi enhver, der gør det, er HERREN din Gud en
   Vederstyggelighed.

 6. Når du på din Vej træffer på en Fuglerede i et Træ eller på
   Jorden med Unger eller Æg, og Moderen ligger på Ungerne eller
   Æggene, må du ikke tage Moderen sammen med Ungerne;
 7. Ungerne kan du tage, men Moderen skal du lade flyve, for at det
   må gå dig vel og du må få et langt Liv.

 8. Når du bygger et nyt Hus, skal du sætte Rækværk om Taget, for at
   du ikke skal bringe Blodskyld over dit Hus, hvis nogen falder
   ned derfra.

 9. Dut må ikke så to Slags Sæd i din Vingård, ellers hjemfalder det
   hele til Helligdommen, både Sæden, du såede, og Udbyttet af
   Vingården.
 10. Du må ikke pløje med en Okse og et Æsel sammen.
 11. Du må ikke bære Tøj, som er vævet både af Uld og Hør.

 12. Du skal sætte Kvaster i de fire Hjørner af din Kappe, som du
   hyller dig i.

 13. Når en Mand efter at have ægtet en Kvinde og søgt Samkvem med
   hende får Uvilje imod hende
 14. og siger hende skammelige Ting på og udspreder ondt Rygte om
   hende, idet han siger: "Jeg tog denne Kvinde til Ægte, men da
   jeg havde Samkvem med hende, fandt jeg ikke hos hende Tegnet på,
   at hun var Jomfru!"
 15. så skal den unge Kvindes Forældre bringe Jomfrutegnet hen til
   Byens Ældste i Byporten;
 16. og Pigens Fader skal sige til de Ældste: "Jeg gav denne Mand min
   Datter til Hustru, men han har fået Uvilje imod hende,
 17. og nu siger han hende skammelige Ting på og siger: Jeg har ikke
   hos din Datter fundet Tegnet på, at hun var Jomfru! Men her er
   Jomfrutegnet!" Og dermed skal de brede Klædet ud for Byens
   Ældste.
 18. Da skal Byens Ældste tage Manden og revse ham;
 19. og de skal pålægge ham en Bøde på hundrede Sekel Sølv og give
   den unge Kvindes Fader dem, fordi han udspredte ondt Rygte om en
   Jomfru i Israel. Og han skal beholde hende som Hustru og har
   ikke Lov til at skille sig fra hende, så længe han lever.
 20. Men hvis Beskyldningen er sand, hvis den unge kvindes Jomfrutegn
   ikke findes,
 21. skal man føre hende hen foran hendes Faders Husdør, og Mændene i
   hendes By skal stene hende til Døde, fordi hun har begået en
   Udåd i Israel ved at bedrive Hor i sin Faders Hus. Således skal
   du udrydde det onde af din Midte.

 22. Når en Mand gribes i Samleje med en gift Kvinde, skal de begge
   dø, både Manden, der lå hos kvinden, og Kvinden selv. Således
   skal du udrydde det onde af Israel.

 23. Når en Mand inde i Byen træffer en Jomfru, der er trolovet med
   en anden, og har Samleje med hende,
 24. skal I føre dem begge ud til Byens Port og stene dem til Døde,
   Pigen fordi hun ikke skreg om Hjælp i Byen, og Manden, fordi han
   krænkede sin Næstes Brud. Således skal du udrydde det onde af
   din Midte.
 25. Men hvis Manden træffer den trolovede Pige ude i det fri og
   tiltvinger sig Samleje med hende, skal kun Manden, der havde
   Samleje med hende, dø.
 26. Pigen derimod skal du ikke gøre noget; hun har ikke begået nogen
   Synd, som fortjener Døden; thi dermed er det, som når en
   overfalder sin Næste og slår ham ihjel;
 27. han traf hende jo ude i det fri, og den trolovede Pige skreg,
   men ingen kom hende til Hjælp.
 28. Når en Mand træffer en Jomfru, der ikke er trolovet, og
   tiltvinger sig Samleje med hende, og de gribes på fersk Gerning,
 29. skal den Mand, der havde Samleje med hende, give Pigens Fader
   halvtredsindstyve Sekel Sølv og tage hende til Ægte, fordi han
   krænkede hende; og han har ikke Ret til at skille sig fra hende,
   så længe han lever.

 30. Ingen må ægte sin Faders Hustru eller løfte sin Faders Tæppe. 23
 1. Ingen, der er gildet ved Knusning eller Snit, har Adgang til
   HERRENS Forsamling.
 2. Ingen, som er født i blandet Ægteskab, har Adgang til HERRENs
   Forsamling; end ikke i tiende Led har hans Afkom Adgang til
   HERRENs Forsamling.
 3. Ingen Ammonit eller Moabit har Adgang til HERRENs Forsamling;
   end ikke i tiende Led har deres Afkom nogen Sinde Adgang til
   HERRENs Forsamling,
 4. fordi de ikke kom eder i Møde med Brød eller Vand undervejs, da
   I drog bort fra Ægypten, og fordi han lejede Bileam, Beors Søn,
   fra Petor i Aram Nabarajim, imod dig til at forbande dig;
 5. men HERREN din Gud vilde ikke høre på Bileam, og HERREN din Gud
   forvandlede Forbandelsen til Velsignelse, fordi HERREN din Gud
   elskede dig.
 6. Du skal aldrig i Evighed bekymre dig om deres Velfærd og Lykke!
 7. Derimod må du ikke afsky Edomiterne, thi det er dine Brødre.
   Heller ikke Ægypterne må du afsky, thi du har levet som fremmed
   i deres Land.
 8. Deres Efterkommere må have Adgang til HERRENs Forsamling i
   tredje Led.
 9. Når du går i Krig mod dine Fjender og lægger dig i Lejr, så vogt
   dig for alt, hvad der er utilbørligt.
 10. Findes der nogen hos dig, der på Grund af en natlig Hændelse
   ikke er ren, skal han gå uden for Lejren, han må ikke komme ind
   i Lejren;
 11. når det lakker mod Aften, skal han tvætte sig med Vand, og når
   Solen går ned, må han atter komme ind i Lejren.
 12. Du skal have en afsides Plads uden for Lejren, hvor du kan gå
   for dig selv;
 13. og du skal have en Pind i dit Bælte, og når du sætter dig
   derude, skal du med den grave et Hul og bagefter tildække dine
   Udtømmelser.
 14. Thi HERREN din Gud drager med midt i din Lejr for at hjælpe dig
   og give dine Fjender i din Magt; derfor skal din Lejr være
   hellig, for at han ikke skal se noget hos dig, der vækker
   Væmmelse, og vende sig fra dig.

 15. Du må ikke udlevere en Træl til hans Herre, når han er flygtet
   fra sin Herre og søger Tilflugt hos dig.
 16. Han må tage Ophold i din Midte på det Sted, han selv vælger,
   inden dine Porte, hvor han helst vil være, og du må ikke gøre
   ham Men.

 17. Ingen af Israels Døtre må være Skøge, og ingen af Israels Sønner
   må være Mandsskøge.
 18. Du må ikke for at opfylde et Løfte bringe Skøgefortjeneste eller
   Hundeløn til HERREN din Guds Hus; thi begge dele er HERREN din
   Gud en Vederstyggelighed.

 19. Du må ikke tage Rente af din Broder, hverken af Penge, Fødevarer
   eller andet, som man kan tage Rente af.
 20. Af Udlændinge må du tage Rente, men ikke af din Broder, hvis
   HERREN din Gud skal velsigne dig i alt, hvad du tager dig for i
   det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.

 21. Når du aflægger et Løfte til HERREN din Gud, må du ikke tøve med
   at indfri det; thi ellers vil HERREN din Gud kræve det af dig,
   og du vil pådrage dig Skyld.
 22. Men hvis du undlader at aflægge Løfter, pådrager du dig ingen
   Skyld.
 23. Hvad du engang har sagt, skal du holde, og du skal gøre, hvad du
   frivilligt har lovet HERREN din Gud, hvad du har udtalt med din
   Mund.

 24. Når du kommer ind i din Næstes Vingård, må du spise alle de
   Druer, du har Lyst til, så du bliver mæt; men du må ingen komme
   i din Kurv.
 25. Når du går igennem din Næstes Sæd, må du plukke Aks med din
   Hånd, men du må ikke komme til din Næstes Sæd med Segl. 24
 1. Når en Mand tager en Kvinde til Ægte, og hun ikke vinder hans
   Yndest, fordi han finder noget ved hende, der vækker Ubehag hos
   ham, og han skriver hende et Skilsmissebrev og giver hende det i
   Hænde og sender hende ud af sit Hjem,
 2. så må hun efter at have forladt hans Hjem gå hen og gifte sig
   med en anden Mand;
 3. får denne anden Mand også Uvilje imod hende og skriver hende et
   Skilsmissebrev og giver hende det i Hænde og sender hende ud af
   sit Hjem, eller dør den anden Mand, der havde taget hende til
   Ægte,
 4. så har hendes første Mand, som havde sendt hende bort, ikke Ret
   til igen at tage hende til Hustru, efter at hun er blevet uren.
   Thi det er HERREN en Vederstyggelighed, og du må ikke bringe
   Brøde over det Land, HERREN din Gud vil give dig i Eje.

 5. Når en Mand nylig har taget sig en Hustru, skal han ikke drage
   med i Krig, og der skal ikke pålægges ham nogen som helst
   Forpligtelse; han skal have Frihed til at blive hjemme et År og
   glæde sin Hustru, som han har ægtet.
 6. Man må ikke tage en Håndkværn i Pant, heller ikke den øverste
   Møllesten; thi det var at tage Livet selv i Pant.

 7. Når nogen gribes i at stjæle en af sine Brødre blandt
   Israelitterne og gør ham Fortræd eller sælger ham, da skal en
   sådan Tyv lade sit Liv. Du skal udrydde det onde af din Midte.

 8. Tag dig i Vare med Spedalskhed, så du meget omhyggeligt handler
   efter alt, hvad Levitpræsterne lærer eder; som jeg har påbudt
   dem, skal I omhyggeligt handle.
 9. Kom i Hu, hvad HERREN din Gud gjorde ved Mirjam undervejs, da I
   drog bort fra Ægypten.

 10. Når du yder din Næste et Lån, må du ikke gå ind i hans Hus for
   at tage Pant af ham.
 11. Du skal blive stående udenfor, og den Mand, du yder Lånet, skal
   bringe Pantet ud til dig.
 12. Hvis han er en fattig Mand, må du ikke lægge dig til Hvile med
   hans Pant;
 13. ved Solnedgang skal du give ham Pantet tilbage, for at han kan
   lægge sig til Hvile i sin Kappe. Da velsigner han dig derfor, og
   du står retfærdiggjort for HERREN din Guds Åsyn.

 14. Du må ikke forurette en nødlidende, fattig Daglejer, hvad enten
   han hører til dine Brødre eller de fremmede inden dine Porte
   nogetsteds i dit Land.
 15. Dag for Dag skal du give ham hans Løn, så at Solen ikke går ned
   derover, thi han er nødlidende og venter med Længsel derpå.
   Ellers råber han til HERREN over dig, og du pådrager dig Skyld.

 16. Fædre skal ikke lide Døden for Børns Skyld, og Børn skal ikke
   lide Døden for Fædres Skyld. Enhver skal lide Døden for sin egen
   Synd.

 17. Du må ikke bøje Retten for den fremmede og den faderløse, og du
   må ikke tage Enkens Klædning i Pant.
 18. Men kom i Hu, at du var Træl i Ægypten, og at HERREN din Gud
   udløste dig derfra. Derfor byder jeg dig at handle således.

 19. Når du bjærger din Høst på din Mark og glemmer et Neg på Marken,
   må du ikke vende tilbage for at hente det; det skal tilfalde den
   fremmede, den faderløse og Enken, for at HERREN din Gud kan
   velsigne dig i alt, hvad du tager dig for.
 20. Når du slår dine Oliven ned, må du ikke bagefter gennemsøge
   Grenene; den fremmede, den faderløse og Enken skal det tilfalde.
 21. Når du høster din Vin, må du ikke holde Efterhøst; den fremmede,
   den faderløse og Enken skal det tilfalde.
 22. Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten; derfor byder jeg dig at
   handle således. 25
 1. Når der opstår Strid mellem Mænd, og de møder for Retten, skal
   man dømme dem imellem; den, der har Ret, skal frikendes, den
   skyldige dømmes.
 2. Og dersom den skyldige idømmes Prygl, skal Dommeren lade ham
   lægge sig på Jorden og i sit Påsyn lade ham få det Antal Slag,
   der svarer til hans Forseelse.
 3. Fyrretyve Slag må han lade ham få, men heller ikke flere, for at
   din Broder ikke skal vanæres for dine Øjne, når han får endnu
   flere Slag.

 4. Du må ikke binde Munden til på en Okse, når den tærsker.

 5. Når flere Brødre bor sammen, og en af dem dør uden at efterlade
   sig nogen Søn, må hans Enke ikke gifte sig med en fremmed Mand
   uden for Slægten; men hendes Svoger skal gå til hende og tage
   hende til Ægte, idet han indgår Svogerægteskab med hende.
 6. Og den første Søn, hun føder, skal bære den afdøde Broders Navn,
   for at hans Navn ikke skal udslettes af Israel.
 7. Men hvis Manden er uvillig til af ægte sin Svigerinde, skal hun
   gå hen til de Ældste i Byporten og sige: "Min Svoger vægrer sig
   ved at opretholde sin Broders Navn i Israel og vil ikke indgå
   Svogerægteskab med mig!"
 8. Derpå skal de Ældste i Byen stævne ham for sig og tale ham til,
   og hvis han da fastholder sin Beslutning og erklærer sig uvillig
   til at ægte hende,
 9. skal hans Svigerinde i de Ældstes Påsyn gå hen til ham, drage
   hans Sko af hans Fod og spytte ham i Ansigtet og tage til Orde
   og sige: "Således gør man ved den Mand, som ikke vil opbygge sin
   Broders Slægt!"
 10. Og hans Navn i Israel skal være: den barfodedes Hus.

 11. Når der opstår Trætte mellem to Mænd, og den enes Hustru kommer
   til for at fri sin Mand fra den andens Slag, og hun rækker sin
   Hånd ud og tager fat i den andens Blusel,
 12. da skal du hugge hendes Hånd af; du må ikke vise Skånsel.

 13. Du må ikke have to Slags Vægtlodder i din Pung, større og
   mindre.
 14. Du må ikke have to Slags Efaer i dit Hus, en større og en
   mindre.
 15. Fuldvægtige Lodder og Efaer, der holder Mål, skal du have, for
   at du kan få et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give
   dig.
 16. Thi en Vederstyggelighed for HERREN din Gud er enhver, der øver
   sligt, enhver, der begår Svig.

 17. Kom i Hu, hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs, da I drog
   bort fra Ægypten,
 18. hvorledes de kom imod dig undervejs og uden at frygte Gud
   huggede alle dine udmattede Efternølere ned, da du var træt og
   nødig.
 19. Når derfor HERREN din Gud giver dig Ro for alle dine Fjender
   rundt om i det Land, HERREN din Gud vil give dig i Arv og Eje,
   da skal du udrydde ethvert Minde om Amalek. Glem det ikke! 26
 1. Når du kommer ind i det Land, HERREN din Gud giver dig til Arv,
   og tager det i Besiddelse og bosætter dig deri,
 2. skal du tage en Del af Førstegrøden af alle de Jordens Frugter,
   som du høster af det Land, HERREN din Gud giver dig, og lægge
   dem i en Kurv og begive dig til det Sted, HERREN din Gud
   udvælger til Bolig for sit Navn.
 3. Når du så kommer til den Præst, som er der på den Tid, skal du
   sige til ham: "Jeg vidner i Dag for HERREN din Gud, at jeg er
   kommet ind i det Land, HERREN tilsvor vore Fædre at ville give
   os."
 4. Så skal Præsten tage Kurven af din Hånd og sætte den hen foran
   HERREN din Guds Alter.
 5. Derpå skal du tage til Orde og sige for HERREN din Guds Åsyn:
   "En omvankende Aramæer var min Stamfader; han drog ned til
   Ægypten og boede der som fremmed med nogle få Mænd, men der blev
   han til et stort, mægtigt og talrigt Folk.
 6. Men Ægypterne mishandlede og plagede os og pålagde os hårdt
   Trællearbejde;
 7. da råbte vi til HERREN, vore Fædres Gud, og HERREN hørte vor
   Røst og så til vor Elendighed, Møje og Trængsel;
 8. og HERREN førte os ud af Ægypten med stærk Hånd og udstrakt Arm,
   med store, forfærdelige Gerninger og med Tegn og Undere;
 9. og han førte os til dette Sted og gav os dette Land, et Land,
   der, flyder med Mælk og Honning.
 10. Og her bringer jeg nu Førstegrøden af Frugterne af den Jord, du
   har givet mig, HERRE!" Derpå skal du stille Kurven hen for
   HERREN din Guds Åsyn og tilbede for HERREN din Guds Åsyn
 11. og så være glad over alt det gode, HERREN din Gud giver dig,
   sammen med din Husstand, Leviten og den fremmede, der bor i din
   Midte.

 12. Når du det tredje År, Tiendeåret, er færdig med at aflevere hele
   Tienden af din Afgrøde og har givet Leviten, den fremmede, den
   faderløse og Enken den, så de kan spise sig mætte inden dine
   Porte,
 13. da skal du sige for HERREN din Guds Åsyn: "Jeg har leveret det
   hellige ud fra mit Hus, jeg har også givet Leviten, den
   fremmede, den faderløse og Enken det efter alt dit Bud, som du
   har givet os; jeg har ikke overtrådt noget af dine Bud og intet
   glemt.
 14. Jeg har ikke spist deraf, medens jeg havde Sorg, jeg har ikke
   været uren, da jeg afleverede det, og jeg har ikke givet en død
   noget deraf, jeg har adlydt HERREN min Guds Røst, jeg har
   handlet nøje efter dit Bud.
 15. Se derfor ned fra din hellige Bolig, fra Himmelen, og velsign
   dit Folk Israel og den Jord, du gav os, som du tilsvor vore
   Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning!"

 16. I Dag byder HERREN din Gud dig at handle efter disse Anordninger
   og Lovbud; hold dem derfor omhyggeligt af hele dit Hjerte og
   hele din Sjæl!
 17. Du har i dag ladet HERREN tilsige dig, at han vil være din Gud,
   og at han vil sætte dig højt over alle Folk, som han har skabt,
   til Pris og Berømmelse og Ære.
 18. Og HERREN har i Dag ladet dig tilsige ham, at du vil være hans
   Ejendomsfolk, som han har sagt dig, og tage Vare på alle hans
   Bud,
 19. og at du vil gå på hans Veje og holde hans Anordninger, Bud og
   Lovbud og høre hans Røst, og at du vil være HERREN din Gud et
   helligt Folk, som han har sagt. 27
 1. Derpå bød Moses og IsraeLs Ældste Folket: "Hold alle de Bud, jeg
   i Dag pålægger eder!
 2. Og den Dag I går over Jordan ind i det Land, HERREN din Gud vil
   give dig, skal du oprejse dig nogle store Sten og kalke dem
   over,
 3. og på dem skal du skrive alle denne Lovs Ord, så snart du er
   kommet over, for at du kan drage ind i det Land, HERREN din Gud
   vil give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, som
   HERREN, dine Fædres Gud, lovede dig.
 4. Og når I er kommet over Jordan, skal I oprejse disse Sten, om
   hvilke jeg i Dag giver eder Pålæg, på Ebals Bjerg og kalke dem
   over.
 5. Og der skal du bygge HERREN din Gud et Alter, et Alter af Sten,
   som du ikke har svunget Jern over;
 6. af utilhugne Sten skal du bygge HERREN din Guds Alter, og på det
   skal du ofre Brændofre til HERREN din Gud,
 7. og du skal ofre Takofre og holde Måltid der og være glad for
   HERREN din Guds Åsyn.
 8. Og på Stenene skal du skrive alle denne Lovs Ord tydeligt og
   klart!"

 9. Derpå talte Moses og Levitpræsterne til hele Israel og sagde:
   "Hør efter i Stilhed, Israel! I Dag er du blevet HERREN din Guds
   Folk!
 10. Så lyt da til HERREN din Guds Røst og hold hans Bud og
   Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig!"

 11. Og Moses bød på denne Da: Folket:
 12. "Når I er kommet over Jordan, skal den ene Del af eder tage
   Plads på Garizims Bjerg for at velsigne Folket, nemlig Simeon,
   Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;
 13. og den anden skal tage Plads på Ebals Bjerg for at forbande,
   nemlig Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan og Naftali."

 14. Og Leviterne skal tage til Orde og med høj Røst sige til alle
   Israels Mænd:
 15. "Forbandet være den, som laver et udskåret eller støbt Billede,
   HERREN en Vederstyggelighed, Værk af en Håndværkers Hænder, og
   stiller det op i Løndom!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"
 16. "Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder!" Og
   hele Folket skal svare: "Amen!"
 17. "Forbandet enhver, som flytter sin Næstes Skel!" Og hele Folket
   skal svare: "Amen!"
 18. "Forbandet enhver, som fører den blinde på Vildspor!" Og hele
   Folket skal svare: "Amen!"
 19. "Forbandet enhver, som bøjer Retten for den fremmede, den
   faderløse og Enken!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"
 20. "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Faders Hustru; thi
   han har løftet sin Faders Tæppe!" Og hele Folket skal svare:
   "Amen!"
 21. "Forbandet enhver, som har Omgang med noget Slags Kvæg!" Og hele
   Folket skal svare: "Amen!"
 22. "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Søster, sin Faders
   eller Moders Datter!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"
 23. "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Hustrus Moder!" Og
   hele Folket skal svare: "Amen!"
 24. "Forbandet enhver, som snigmyrder sin Næste!" Og hele Folket
   skal svare: "Amen!"
 25. "Forbandet enhver, som lader sig købe til at myrde en uskyldig!"
   Og hele Folket skal svare: "Amen!"
 26. "Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og
   handler efter dem!" Og hele Folket skal svare: "Amen!" 28
 1. Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle
   hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så vil HERREN din Gud
   sætte dig højt over alle Folk på Jorden;
 2. og alle disse Velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom
   du adlyder HERREN din Guds Røst:
 3. Velsignet skal du være i Staden, og velsignet skal du være på
   Marken!
 4. Velsignet dit Livs, din Jords og dit Kvægs Frugt, både Tillægget
   af dine Okser og dit Småkvægs Yngel!
 5. Velsignet din kurv og dit Dejtrug!
 6. Velsignet skal du være, når du går ind, og velsignet skal du
   være, når du går ud!
 7. Når dine Fjender rejser sig imod dig, skal HERREN slå dem på
   Flugt foran dig; ad een Vej skal de drage ud imod dig, men ad
   syv skal de flygte for dig.
 8. HERREN skal byde sin Velsignelse være med dig i dine Lader og i
   alt, hvad du tager dig for, og velsigne dig i det Land, HERREN
   din Gud giver dig.
 9. HERREN skal gøre dig til sit hellige Folk, som han tilsvor dig,
   når du holder HERREN din Guds Bud og vandrer på hans Veje.
 10. Og alle Jordens Folk skal se, at HERRENs Navn er nævnet over
   dig, og frygte dig.
 11. HERREN skal give dig Geder i Overflod, Frugt af dit Moderliv,
   Frugt af dit kvæg og Frugt af din Jord i det Land, HERREN
   tilsvor dine Fædre at ville give dig.
 12. HERREN skal åbne dig sit rige Forrådskammer, Himmelen, for at
   give dit Land Regn i rette Tid og for at velsigne alt, hvad du
   tager dig for, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal
   du ikke låne.
 13. HERREN skal gøre dig til Hoved og ikke til Hale, og det skal
   stadig gå opad for dig og ikke nedad, når du lytter til HERREN
   din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, og omhyggeligt handler
   efter dem
 14. uden at vige til højre eller venstre fra noget af de Bud, jeg i
   Dag pålægger eder, ved at holde dig til. andre Guder og dyrke
   dem.

 15. Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt
   handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag
   pålægger dig, så skal alle disse Forbandelser komme over dig og
   nå dig:

 16. Forbandet skal du være i Staden, og forbandet skal du være på
   Marken!
 17. Forbandet din Kurv og dit Dejgtrug!
 18. Forbandet dit Livs og din Jords Frugt, Tillægget af dine Okser
   og dit Småkvægs Yngel!
 19. Forbandet skal du være, når du går ind, og forbandet skal du
   være, når du går ud!
 20. HERREN skal sende Forbandelsen, Rædselen og Truselen over dig i
   alt, hvad du tager dig for, indtil du i en Hast bliver
   tilintetgjort og går til Grunde for dine onde Gerningers Skyld,
   fordi du forlod mig.
 21. HERREN skal lade Pesten hænge ved dig, indtil den helt har
   udryddet dig fra det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.
 22. HERREN skal ramme dig med Svindsot, Feberglød, Betændelse og
   Hede, med Tørke, Kornbrand og Rust, og de skal forfølge dig,
   indtil du er gået til Grunde.
 23. Himmelen over dit Hoved skal blive som Kobber, Jorden under dig
   som Jern.
 24. Regnen over dit Land skal HERREN forvandle til Sand og Støv, som
   falder ned over dig fra Himmelen, indtil du er ødelagt.
 25. HERREN skal slå dig foran dine Fjender; ad een Vej skal du drage
   ud imod dem, men ad syv skal du flygte for dem, og du skal blive
   en Skræmsel for alle Riger på Jorden.
 26. Dine Lig skal blive Føde for alle Himmelens Fugle og Jordens
   vilde Dyr, og ingen skal skræmme dem bort.
 27. HERREN skal slå dig med Ægyptens Svulster, med Bylder, Skab og
   Skurv, der ikke kan læges.
 28. HERREN skal slå dig med Vanvid, Blindhed og Vildelse.
 29. Ved højlys Dag skal du famle dig frem, som den blinde famler sig
   frem i Mørket; alt, hvad du tager dig for, skal mislykkes for
   dig, du skal kues og plyndres alle Dage, og ingen skal frelse
   dig.
 30. Den Kvinde, du trolover dig med, skal en anden favne; det Hus,
   du bygger dig, skal du ikke komme til at bo i; den Vingård, du
   planter, skal du ikke plukke Druer i;
 31. din Okse skal slagtes for dine Øjne, men du skal ikke spise
   deraf; dit Æsel skal røves i dit Påsyn og ikke komme tilbage til
   dig; dit Småkvæg skal komme i Fjendevold, og ingen skal hjælpe
   dig;
 32. dine Sønner og Døtre skal prisgives et fremmed Folk, og med egne
   Øjne skal du se det og vansmægte af Længsel efter dem Dagen
   lang, uden at du formår noget.
 33. Frugten af dit Land og af al din Møje skal fortæres af et Folk,
   du ikke kender; du skal kues og mishandles alle Dage;
 34. du skal blive afsindig ved alt, hvad du må se på.
 35. HERREN skal slå dig på knæ og Læg med onde Svulster, der ikke
   kan læges, ja fra Fodsål til Isse.
 36. Dig og din Konge, som du sætter over dig, skal HERREN føre til
   et Folk, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, og der
   skal du dyrke fremmede Guder, Træ og Sten.
 37. Du skal blive til Rædsel, Spot og Spe for alle de Folk, HERREN
   fører dig hen til.
 38. Udsæd i Mængde skal du bringe ud på Marken, men kun høste lidt,
   thi Græshopperne skal fortære den;
 39. Vingårde skal du plante og dyrke, men Vin skal du ikke komme til
   at drikke eller oplagre, thi Ormene skal opæde Druen;
 40. Oliventræer skal du have overalt i dit Land, men med Olie skal
   du ikke komme til at salve dig, thi dine Oliven skal falde. af.
 41. Sønner og Døtre skal du avle, men du skal ikke beholde dem, thi
   de skal gå i Fangenskab.
 42. Alle dine Træer og dit Lands Afgrøde skal Insekterne bemægtige
   sig.
 43. Den fremmede, som er hos dig, skal hæve sig op over dig, højere
   og højere, men du skal synke dybere og dybere.
 44. De skal låne til dig, men du skal ikke låne til dem; de skal
   blive Hoved, og du skal blive Hale.

 45. Alle disse Forbandelser skal komme over dig, forfølge dig og nå
   dig, til du er lagt øde, fordi du ikke adlød HERREN din Guds
   Røst, så du holdt hans Bud og Anordninger, som han pålagde dig;
 46. de skal til evig Tid følge dig o: dit Afkom som Tegn og Undere.
 47. Eftersom du ikke vilde tjene HERREN din Gud med Fryd og Hjertens
   Glæde, fordi du havde Overflod på alt,
 48. skal du komme til at tjene dine Fjender, som HERREN vil sende
   imod dig, under Hunger og Tørst, Nøgenhed og Mangel på alt; han
   skal lægge Jernåg på din Nakke, indtil de har lagt dig øde.
 49. HERREN skal opbyde imod dig et Folk fra det fjerne, fra Jordens
   yderste Ende, et Folk med Ørnens Flugt, et Folk, hvis Sprog dut
   ikke forstår,
 50. et Folk med hårde Ansigter, der ikke tager Hensyn til de gamle
   eller viser Skånsel mod de unge;
 51. det skal opæde dit Kvægs og din Jords Frugt, indtil du er lagt
   øde; det skal ikke levne dig Korn, Most eller Olie, tillæg af
   dine Okser eller Yngel af dit Småkvæg, indtil det har
   tilintetgjort dig;
 52. det skal belejre dig i alle dine Byer, indtil dine høje, stærke
   Mure, som du stoler på, er styrtet sammen overalt i dit Land;
   det skal besejre dig overalt inden dine Porte overalt i dit
   Land, som HERREN din Gud giver dig.
 53. Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre,
   som HERREN din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din
   Fjende bringer over dig;
 54. selv den mest forvænte og blødagtige af dine Mænd skal se skævt
   til sin Broder, til sin Hustru, der hviler i hans Favn, og til
   de sidste Sønner, han har tilbage,
 55. så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han
   fortærer, fordi der ikke er levnet ham noget under den Trængsel
   og Nød, din Fjende bringer over dig overalt inden dine Porte.
 56. Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig
   har prøvet at træde med sin Fod på jorden for Blødagtighed og
   Forvænthed, skal se skævt til sin Mand, der hviler i hendes
   Favn, og til sin Søn og Datter,
 57. så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de
   Børn, hun føder; men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i
   Løndom under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig
   inden dine Porte!

 58. Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som
   står skrevet i denne Bog, og frygter dette herlige og
   forfærdelige Navn, HERREN din Gud,
 59. så skal HERREN sende uhørte Plager over dig og dit Afkom,svare
   og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme,
 60. og lade alle Ægyptens Sygdomme, som du gruer for, komme over
   dig, og de skal hænge ved dig;
 61. ja endog alle mulige Sygdomme og Plager, som der ikke er skrevet
   om i denne Lovbog, skal HERREN lade komme over dig, til du er
   lagt øde.
 62. Medens I før var talrige som Himmelens Stjerner, skal der kun
   blive nogle få Mænd tilbage af eder, fordi du ikke adlød HERREN
   din Guds Røst.
 63. Og ligesom HERREN før havde sin Glæde af at gøre vel imod eder
   og gøre eder mangfoldige, således skal HERREN da have sin Glæde
   af at tilintetgøre eder og lægge eder øde, og t skal drives bort
   fra det Land, du nu skal ind og tage i Besiddelse.
 64. HERREN skal adsplitte dig blandt alle Folkeslagene fra den ene
   Ende af Jorden til den anden, og der skal du dyrke fremmede
   Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, Træ og
   Sten;
 65. og blandt disse Folk skal du ikke få Ro eller finde Hvile for
   din Fod; thi der skal HERREN give dig et skælvende Hjerte,
   udtærede Øjne og en vansdsmægtende Sjæl.
 66. Det skal syne,s dig, som hang dit Liv i en Tråd; du skal ængstes
   ved Dag og ved Nat og aldrig føle dig sikker på dit Liv.
 67. Om Morgenen skal du sige: "Gid det var Aften!" Og om Aftenen:
   "Gid det var Morgen!" Sådan Angst skal du gribes af, og så
   forfærdeligt bliver det, dine Øjne får at se.
 68. Og HERREN skal føre dig tilbage til Ægypten på Skibe, ad den
   Vej, som jeg lovede dig, du aldrig mere skulde få at se; og der
   skal I stille eder til Salg for eders Fjender som Trælle og
   Trælkvinder, men der skal ingen være, som vil købe eder! 29
 1. Det er den Pagts Ord, som HERREN bød Moses at slutte med
   Israelitterne i Moabs Land foruden den Pagt, han havde sluttet
   med dem ved Horeb.

 2. Og Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: I har set
   alt, hvad HERREN i Ægypten for eders Øjne gjorde ved Farao og
   alle hans Tjenere og hele hans Land,
 3. de store Prøvelser, I så med egne Øjne, disse store Tegn og
   Undere.
 4. Men hidindtil har HERREN ikke givet eder Hjerte til at forstå
   med eller Øjne til at se med eller Ører til at høre med.
 5. I fyrretyve År har jeg ført eder om i Ørkenen; eders Klæder blev
   ikke slidt af Kroppen på eder, og dine Sko blev ikke slidt af
   Fødderne på dig;
 6. Brød fik I ikke at spise, og Vin og stærk Drik fik I ikke at
   drikke, for at I skulde kende, at jeg er HERREN eders Gud.
 7. Og da I kom til Stedet her, drog Kong Sihon af Hesjbon og Kong
   Og af Basan ud til Kamp imod os, men vi slog dem
 8. og erobrede deres Land og gav Rubeniterne og Gaditerne og
   Manasses halve Stamme det til Arvelod.

 9. Tag derfor Vare på denne Pagts Ord og gør efter dem, for at I
   kan få Lykke til al eders Gerning.
 10. I står i Dag alle for HERREN eders Guds Åsyn, eders
   Stammeoverhoveder, Dommere, Ældste og Tilsynsmænd, hver Mand i
   Israel,
 11. eders Småbørn og Hustruer og de fremmede, der opholder sig i din
   Lejr, både dine Brændehuggere og Vandbærere,
 12. for at indtræde i HERREN din Guds Pagt og det Edsforbund, HERREN
   din Gud.i Dag slutter med dig,
 13. for at han i dag kan gøre dig til sit Folk, så han bliver din
   Gud, som han lovede dig og tilsvor dine Fædre, Abraham, Isak og
   Jakob.
 14. Og ikke med eder alene slutter jeg denne Pagt og dette
   Edsforbund,
 15. men både med dem, der i Dag står her hos os for HERREN vor Guds
   Åsyn, og med dem, der i Dag ikke er til Stede hos os her.

 16. Thi I ved jo selv, at vi boede i Ægypten, og at vi drog igennem
   de forskellige Folkeslags Lande,
 17. og I så deres væmmelige Guder og de Afgudsbilleder af Træ og
   Sten, af Sølv og Guld, som de har.
 18. Så lad der da ikke iblandt eder findes nogen Mand eller Kvinde,
   Slægt eller Stamme, hvis Hjerte i Dag vender sig bort fra HERREN
   vor Gud, så de går hen og dyrker disse Folks Guder; lad der ikke
   iblandt eder nådes nogen Rod, hvoraf Gift og Malurt vokser op,
 19. så at han, når han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte
   lover sig selv alt godt og tænker: "Det skal nok gå mig vel,
   selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!" Thi så vil han
   ødelægge både frodigt og tørt.
 20. HERREN vil ikke tilgive den Mand, nej, hans Vrede og Nidkærhed
   skal blusse op mod sådan en Mand, og al den Forbandelse, der er
   optegnet i denne Bog, vil lægge sig på ham, og HERREN vil
   udslette hans Navn under Himmelen!
 21. HERREN vil udskille ham af alle Israels Stammer og bringe Ulykke
   over ham i Overensstemmelse med alle de Pagtens Forbandelser,
   som er skrevet i denne Lovbog.
 22. Og når den kommende Slægt, eders Børn, der kommer efter eder.
   og de fremmede, der kommer langvejsfra, ser de Plager, der har
   ramt dette Land, og de Sygdomme, HERREN har hjemsøgt det med,
 23. Svovl og Salt, hele Landet afsvedet, så det ikke kan tilsåes og
   ingen Afgrøde give, og ingen Urter kan gro deri, som dengang
   Sodoma og Gomorra, Adma og Zebojim blev ødelagt, da HERREN lod
   dem gå under i sin Vrede og Harme, da skal de spørge,
 24. og alle Folkeslag skal spørge: "Hvorfor har HERREN handlet
   således med dette Land? Hvorledes hænger det sammen med denne
   vældige Vredesglød?"
 25. Så skal man svare: "Det er, fordi de sveg den Pagt, HERREN,
   deres Fædres Gud, havde sluttet med dem, da han førte dem ud af
   Ægypten,
 26. og gik hen og dyrkede fremmede Guder og tilbad dem, Guder, som
   de ikke før havde kendt til, og som han ikke havde tildelt dem;
 27. derfor blussede HERRENs Vrede op imod dette Land, så han lod al
   den Forbandelse, som er optegnet i denne Bog, komme over det,
 28. og derfor oprykkede han dem fra deres Land i Vrede og Harme og
   heftig Forbitrelse og slængte dem ud i et fremmed Land, som det
   nu er sket."

 29. De skjulte Ting er for HERREN vor Gud, men de åbenbare er for os
   og vore Børn evindelig, at vi må lære at handle efter alle denne
   Lovs Ord! 30
 1. Men når alt dette kommer over dig, både Velsignelser og
   Forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du lægger dig det på
   Sinde ude blandt alle de Folkeslag, HERREN din Gud forstøder dig
   hen iblandt,
 2. og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl
   omvender dig til HERREN din Gud og adlyder hans Røst i alt, hvad
   jeg i. Dag byder dig,
 3. så vil HERREN din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig
   og samle dig fra alle de Folk, HERREN din Gud, spreder dig
   iblandt.
 4. Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil HERREN
   din Gud samle dig sammen og hente dig derfra.
 5. Og HERREN din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde
   i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu
   lykkeligere og talrigere end dine Fædre.
 6. Og HERREN din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte,
   så du elsker HERREN din Gud" af hele dit Hjerte og hele din
   Sjæl, for at du må leve.
 7. Og HERREN din Gud vil bringe alle dine Forbandelser over dine
   Fjender og Avindsmænd, der har forfulgt dig.
 8. Da skal du omvende dig og adlyde HERREN din Guds Røst og handle
   efter alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig.
 9. Og HERREN din Gud vil give dig Overflod i alt, hvad du tager dig
   for, Overflod af dit Livs, dit Kvægs og din Jords Frugt; thi
   HERREN skal atter komme til at glæde sig over dig til dit
   Bedste, som han glædede sig over dine Fædre,
 10. fordi du adlyder HERREN din Guds Røst og holder hans Bud og
   Anordninger, der er optegnet i denne Lovbog, fordi du af hele
   dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til HERREN din Gud.

 11. Thi Budet, som jeg i Dag pålægger dig, er dig ikke ufatteligt og
   er heller ikke langt borte.
 12. Det er ikke i Himmelen, så du måtte sige: "Hvem skal stige op
   til Himmelen for os og hente det ned til os og kundgøre os det,
   så vi kan handle derefter?"
 13. Ikke heller er det hinsides Havet, så du måtte sige: "Hvem skal
   drage over Havet for os og hente det til os og kundgøre os det,
   så vi kan handle derefter?"
 14. Nej, Ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, så du
   kan handle derefter.

 15. Se, jeg forelægger dig i Dag Livet og Lykken, Døden og Ulykken!
 16. Hvis du lyder HERREN din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig,
   så at du elsker HERREN din Gud og vandrer på hans Veje og holder
   hans Bud, Anordninger og Lovbud, så skal du leve og blive
   mangfoldig, og HERREN din Gud vil velsigne dig i det Land, du
   skal ind og tage i Besiddelse.
 17. Men hvis dit Hjerte vender sig bort, og:du ikke er lydig, men
   lader dig forføre til at tilbede fremmede Guder og dyrke dem,
 18. så kundgør jeg eder i Dag, at I visselig skal gå til Grunde; I
   skal ikke komme til at leve længe i det Land, du skal ind og
   tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan.
 19. Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg
   har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og
   Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve,
 20. idet du elsker HERREN din Gud og adlyder hans Røst og hænger ved
   ham; thi deraf afhænger dit Liv og Tallet på de Dage, du kommer
   til at bo i det Land, HERREN svor at ville give dine Fædre,
   Abraham, Isak og Jakob. 31
 1. Da Moses var færdig med at tale disse Ord til hele Israel,
 2. sagde han til dem: "Jeg er nu 12O År gammel og kan ikke mere
   færdes som før; og HERREN har sagt til mig: Du skal ikke komme
   over Jordan der!
 3. Men HERREN din Gud vil selv drage over i Spidsen for dig, han
   vil udrydde disse Folkeslag for dig, så du kan tage deres Land i
   Besiddelse. Og Josua skal drage over i Spidsen for dig, som
   HERREN har sagt.
 4. Og HERREN skal handle med dem, som han handlede med
   Amoriterkongerne Sibon Og, og med deres Land, som han ødelagde;
 5. og HERREN skal give dem i eders Magt, og l skal handle med dem i
   Overensstemmelse med alle de Bud, jeg gav eder.
 6. Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem;
   thi HERREN din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe
   og ikke forlade dig!"

 7. Derpå lod Moses Josua kalde og sagde til ham i hele Israels
   Nærværelse: "Vær frimodig og stærk; thi du skal føre dette folk
   ind i det Land, HERREN svor at ville give deres Fædre, og give
   dem det i Eje.
 8. HERREN selv vil gå foran dig, han vil være med dig og ikke
   slippe eller forlade dig; frygt derfor ikke og vær ikke bange!"

 9. Derpå nedskrev Moses denne Lov og overgav den til Præsterne,
   Levis Sønner, der bar HERRENs Pagts Ark, og til alle Israels
   Ældste.
 10. Og Moses bød dem: "Hvergang der er gået syv År, i Friåret, på
   Løvhyttefesten,
 11. når hele Israel kommer for at stedes for HERREN din Guds Åsyn på
   det Sted, han udvælger, skal du læse denne Lov højt for hele
   Israel.
 12. Kald da Folket sammen,Mænd, Kvinder og Børn og de fremmede, som
   bor inden dine Porte, for at de kan høre og lære at frygte
   HERREN eders Gud og omhyggeligt handle efter alle denne Lovs
   Ord;
 13. og deres Børn,som endnu ikke har lært den at kende, skal høre
   den og lære at frygte HERREN eders Gud, alle de Dage I lever i
   det Land, som t skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået
   over Jordan!"

 14. Derpå sagde HERREN til Moses: "Nu nærmer Tiden sig, da du skal
   dø. Kald derfor Josua bid og stil eder i Åbenbaringsteltet, for
   at jeg kan give ham mine Befalinger!" Og Moses og Josua gik hen
   og stillede sig i Åbenbaringsteltet.
 15. Da åbenbarede HERREN sig i teltet i en Skystøtte, og Skystøtten
   stillede sig ved Teltets Indgang.

 16. Derpå sag,de HERREN til Moses: "Når du har lagt dig til Hvile
   hos dine Fædre, vil dette Folk give sig til at bole med fremmede
   Guder, det Lands Guder, det kommer til, og det vil forlade mig
   og bryde min Pagt, som jeg har sluttet med det.
 17. Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil
   forlade dem og skjule mit Åsyn for dem; det skal ædes op, og
   mange Ulykker og Trængsler skal ramme det.Til den Tid skal det
   sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at
   disse Ulykker har ramt mig?
 18. Og jeg vil til den Tid helt skjule mit Åsyn for det for alt det
   ondes Skyld, det øvede, da det vendte sig til fremmede Guder.
 19. Så skriv nu denne Sang op, lær Israelitterne den og læg den i
   deres Mund, for at denne Sang kan være mit Vidne mod
   Israelitterne.
 20. Thi jeg vil føre dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre, et
   Land, der flyder med Mælk og Honning; men når det har spist sig
   mæt og mæsket sig, vil det vende sig til fremmede Guder og dyrke
   dem, og det vil ringeagte mig og bryde min Pagt.
 21. Når da Ulykker og Trængsler i Mængde rammer det, skal denne Sang
   være det et Vidne; thi aldrig må den dø på dets Afkoms
   Læber. Jeg ved jo, hvad de pønser på allerede nu, før jeg har
   ført dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre."
 22. Da skrev Moses på den Dag denne Sang op og lærte Israelitterne
   den.

 23. Derpå bød han Josua, Nuns Søn, og sagde: "Vær frimodig og stærk;
   thi du skal føre Israelitterne ind i det Land, jeg tilsvor
   dem. Jeg vil være med dig!"

 24. Da Moses var færdig med at nedskrive denne Lovs Ord fra Ende til
   anden i en Bog,
 25. bød han Leviterne, der bar HERRENs Pagts Ark:
 26. "Tag denne Lovbog og læg den ved Siden af HERREN eders Guds
   Pagts Ark, for at den der kan være Vidne imod dig;
 27. thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i
   mit levende Live har I været genstridige mod HERREN, hvor meget
   mere da ikke, når jeg er død!
 28. Kald nu alle eders Stammers Ældste og eders Tilsynsmænd sammen
   hos mig, for at jeg kan fremsige disse Ord for dem og kalde
   Himmelen og Jorden til Vidne imod dem:
 29. Thi jeg ved, at når jeg er død, vil t handle ilde og vige bort
   fra den Vej, jeg har anvist eder, og Ulykken skal ramme eder i
   de kommende Tider, fordi l gør, hvad der er ondt i HERRENs Øjne,
   og krænker ham med eders Hænders Gerning."

 30. Derpå fremsagde Moses denne Sang fra Ende til anden for hel
   Israels Forsamling: 32
 1. Lyt til, I Himle, lad mig tale, Jorden høre mine Ord!

 2. Lad dryppe som Regn min Lære, lad flyde som Dug mit Ord, som
   Regnskyl på unge Spirer, som Regnens Dråber på Græs.
 3. Thi HERRENs Navn vil jeg forkynde, Ære skal I give vor Gud!

 4. Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er
   Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.
 5. Skændselsmennesker sveg ham, en forvent og vanartet Slægt.
 6. Er det sådan, I lønner HERREN? Du tåbelige, uvise Folk! Er han
   ej din Fader og Skaber, den, som gjorde og danned dig?

 7. Kom Fortidens Dage i Hu, agt på henfarne Slægters År; spørg din
   Fader, han skal berette, dine gamle, de skal fortælle dig!
 8. Da den Højeste gav Folkene Eje, satte Skel mellem Menneskenes
   Børn, bestemte han Folkenes Grænser efter Tallet på Guds Sønner,
 9. men HERRENs Del blev Jakob, Israel hans tilmålte Lod.
 10. Han fandt det i Ørkenlandet, i Ødemarken, blandt Ørkenens Hyl;
   han værnede det med vågent Øje og vogtede det som sin Øjesten.
 11. Som Ørnen, der purrer sin Yngel ud og svæver over sine Unger,
   løftede han det på sit Vingefang og bar det på sine Vinger.
 12. HERREN var dets eneste Fører, ingen fremmed Gud var hos ham.
 13. Han lod det færdes over Landets Høje, nærede det med Markens
   Frugter, lod det suge Honning af Klippen og Olie af Bjergets
   Flint,
 14. Surmælk fra Køer, Mælk fra Småkvæg, dertil Fedt af Lam og Vædre,
   af Tyre fra Basan og Bukke og Hvedens Fedme tillige, og Drueblod
   drak du, Vin.

 15. Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev
   tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod hånt om
   sin Frelses Klippe.
 16. De æggede ham med fremmede, med Vederstyggeligheder tirrede de
   ham;
 17. de ofred til Dæmoner, der ej er Guder, til Guder, de ej før
   kendte til; til nye, der nys var kommet frem, og som ej eders
   Fædre frygtede.
 18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der
   fødte dig!

 19. Da HERREN så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine Børn
 20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad Ende det
   tager med dem; thi de er en bundfalsk Slægt, Børn, som er uden
   Troskab;
 21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres
   tomme Gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et Folk, tirre
   dem ved et Folk af Dårer.
 22. Thi der flammer en Ild i min Vrede, som brænder til Dødsrigets
   Dyb; den fortærer Jorden med dens Grøde og antænder Bjergenes
   Grunde.
 23. Jeg hober Ulykker over dem og opbruger mine Pile imod dem.
 24. De udmagres af Sult og hentæres af Pestglød og giftig Sot; så
   sender jeg Vilddyrs Tænder og Slangers Gift imod dem.
 25. Ude slår Sværdet Børnene ned og inde i Kamrene Rædselen både
   Yngling og Jomfru, diende Børn og grånende Mænd.

 26. Jeg satte mig for at blæse dem bort og slette deres Minde blandt
   Mennesker ud,
 27. men jeg frygtede, at Fjenden skulde volde mig Græmmelse, deres
   Avindsmænd tage fejl og tænke: Det var vor egen Hånd, der var
   stærk, ej HERREN, der gjorde alt dette.
 28. Thi de er et rådvildt Folk, og i dem er der ikke Forstand.
 29. Var de vise, forstod de det og indså, hvad der venter dem selv!
 30. Hvor skulde een kunne forfølge tusind, og to slå ti Tusind på
   Flugt, hvis ikke deres klippe havde solgt dem og HERREN givet
   dem til Pris!
 31. Thi deres Klippe er ikke som vor, det ved vore Fjender bedst
   selv!
 32. Thi fra Sodoma stammer deres Vinstok og fra Gomorras Marker;
   deres Druer er giftige Druer, og beske er deres Klaser;
 33. som Dragegift er deres Vin, som Øglers gruelige Edder.
 34. Er ej dette forvaret hos mig, forseglet i mine Gemmer
 35. til Hævnens og Regnskabets Dag, den Stund, deres Fod skal vakle?
   Thi deres Undergangs Dag stunder til; hvad der venter dem,
   kommer i Hast."
 36. Thi Ret skaffer HERREN sit Folk og forbarmer sig over sine
   Tjenere, thi han ser, deres kraft er brudt, det er ude med hver
   og en.
 37. Da spørger han: "Hvor er nu deres Gud, Klippen, på hvem de
   forlod, sig,
 38. som åd deres, Slagtofres Fedme og drak deres Drikofres Vin? Lad
   dem rejse sig og hjælpe eder, lad dem være eder et Skjul!
 39. Erkend nu, at jeg, jeg er Gud uden anden Gud ved min Side. Jeg
   døder, jeg gør levende, jeg sårer, og jeg læger, "g ingen kan
   frelse fra min Hånd.
 40. Thi jeg løfter min Hånd mod Himlen og siger: Så sandt jeg lever
   evindelig,
 41. jeg hvæsser mit lynende Sværd, og min Hånd tager fat på Dommen,
   jeg hævner mig på mine Fjender, øver Gengæld mod mine
   Avindsmænd.
 42. Mine Pile gør jeg drukne af Blod, og mit Sværd skal svælge i
   Kød, i faldnes og fangnes Blod og fjendtlige Høvdingers
   Hoveder!"

 43. I Folkeslag, pris hans Folk, thi han hævner sine Tjeneres Blod;
   han hævner sig på sine Fjender, og skaffer sit Folks Land
   Soning!

 44. Og Moses kom og fremsagde hele denne Sang for Folket, han og
   Josua, Nuns Søn.
 45. Og da Moses var færdig med at fremsige alle disse Ord for hele
   Israel,
 46. sagde han til dem: "Læg eder alle de Ord på Sinde, som jeg i Dag
   har vidnet imod eder, for at du kan pålægge dine Sønner dem, at
   de omhyggeligt må handle efter alle denne Lovs Bud;
 47. thi det er ikke tomme Ord uden Betydning for eder, men af dem
   afhænger eders Liv, og ved at følge det Ord skal I få et langt
   Liv i det Land, som l skal ind og tage i Besiddelse efter at
   være gået over Jordan."

 48. Selv samme Dag talede HERREN til Moses og sagde:
 49. "Stig op på Abarimbjerget der, Nebobjerget i Moabs Land over for
   Jeriko, og se ud over Kana'ans Land, som jeg vil give
   Israelitterne i Eje!
 50. Og så skal du dø på det Bjerg, du bestiger, og samles til din
   Slægt, ligesom din Broder Aron døde på Bjerget Hor og samledes
   til sin Slægt,
 51. fordi I handlede troløst imod mig iblandt Israelitterne ved
   Merihat Kadesjs Vand i Zins Ørken, fordi I ikke helligede mig
   iblandt Israelitterne.
 52. Thi her ovre fra skal du se ud over Landet, men du skal ikke
   komme derind, ind i det Land, jeg vil give Israelitterne! 33
 1. Dette er den Velsignelse, hvormed den Guds Mand Moses velsignede
   Israel før sin Død
 2. Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Seir fremstråled han for
   dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat
   Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.
 3. Visselig, han elsker sit Folk, alle hans hellige er i hans
   Hænder; og de sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra dig.
 4. En Lov har Moses pålagt os. Hans Eje er Jakobs Forsamling,
 5. og han blev Konge i Jesjurun, da Folkets Høvdinger kom sammen,
   og Israels Stammer forsamled sig.

 6. Måtte Ruben leve og ikke dø, hans Mænd blive dog et Tal!

 7. Og disse Ord sagde han om Juda: Hør, HERRE, Judas Råb og lad ham
   komme til sit Folk! Strid for ham med dine Hænder, vær ham en
   Hjælp mod hans Fjender!

 8. Om Levi sagde han: Giv Levi dine Tummim, din Yndling dine Urim,
   ham, som du prøved ved Massa og bekæmped ved Meribas Vand,
 9. som sagde om sin Fader: "Jeg så ham aldrig!" som ikke brød sig
   om sine Brødre og ikke kendtes ved sine Sønner, thi de holdt dit
   Ord og holdt fast ved din Pagt.
 10. De skal lære Jakob dine Lovbud og Israel din Lov, bringe
   Offerduft op i din Næse og Helofre på dine Altre.
 11. Velsign, o HERRE, hans Kraft, find Behag i hans Hænders Værk.
   Knus Lænderne på hans Fjender, på hans Avindsmænd, så de ej
   rejser sig mer!

 12. Om Benjamin sagde han: Benjamin er HERRENs Yndling, han bor
   bestandig i Tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans
   Skrænter.

 13. Om Josef sagde han: Hans Land er velsignet af HERREN med det
   kosteligste fra Himlen oventil og fra Dybet, som ruger for
   neden,
 14. med det kosteligste, Solen frembringer, med det kosteligste,
   Måneskifterne fremkalder,
 15. med det bedste fra de ældgamle Bjerge og det kosteligste fra de
   evige Høje,
 16. med det kosteligste af Jorden og dens Fylde og Nåde fra ham, der
   boede i Tornebusken. Det skal komme over Josefs Hoved, over
   Issen på ham, som er Hersker blandt sine Brødre.
 17. Som den unge Okses er hans Højhed, som Vildoksens er hans Horn;
   med dem nedstøder han Folkene, så vidt som Jorden strækker
   sig. Sådan er Efraims Titusinder, sådan er Manasses Tusinder!

 18. Om Zebulon sagde han: Glæd dig, Zebulon, over din Udfart, du,
   Issakar, over dine Telte!
 19. Til Bjerget stævner de Folkeslag, der ofrer de Retfærds Ofre,
   thi Havets Overflod dier de og Havsandets skjulteste Skatte!

 20. Om Gad sagde han: Priset være han, der skaffer Plads for Gad!
   Han ligger som en Løve og flænger både Arme og Hjerneskal;
 21. han udså sig en Forlodsdel, thi der tilfaldt hans Lod ham. Og
   Folkets Høvdinger samled sig. Han fuldbyrdede HERRENs Ret og
   hans Beslutninger sammen med Israel!

 22. Om Dan sagde han: Dan er en Løveunge, som springer frem fra
   Basan.

 23. Om Naftali sagde han: Naftali er mæt af Nåde og fuld af HERRENs
   Velsignelse, Søen og Søvejen har han i Eje.

 24. Om Aser sagde han: Aser være den velsignede blandt Sønnerne, han
   være sine Brødres Yndling og dyppe sin Fod i Olie!
 25. Dine Portslåer er Jern og Kobber, som dine dage skal din Styrke
   være.

 26. Der er ingen som Jesjuruns Gud, der farer frem over Himmelen for
   at hjælpe dig, over Skyerne i sin Højhed!
 27. Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden
   drev han bort for dit Åsyn og sagde: "Tilintetgør dem!"

 28. Så kom Israel til at bo i Tryghed, Jakobkilden for sig selv, i
   et Land med Korn og Most, ja, hvis Himmel drypper med Dug.
 29. Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der får Sejr ved
   HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine
   Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem. 34
 1. Derpå steg Moses fra Moabs Sletter op på Nebobjerget, til Toppen
   af Pisga, lige over for Jeriko; og HERREN Ind ham skue ud over
   hele Landet: Gilead lige til Dan,
 2. hele Naftali, Efraims og Manasses Land, hele Judas Land indtil
   Havet i Vest,
 3. Sydlandet og Jordanegnen, Sænkningen ved Jeriko, Palmestaden,
   lige til Zoar.
 4. Og HERREN sagde til ham: "Det er det Land, jeg tilsvor Abraham,
   Isak og Jakob, da jeg sagde: Dit Afkom vil jeg give det! Nu har
   jeg ladet dig skue ud over det med dine egne Øjne; men du skal
   ikke drage derover"

 5. Og Moses, HERRENs Tjener, døde der i Moabs Land, som HERREN
   havde sagt.
 6. Og han begravede ham i Dalen i Moab lige over for Bet Peor.
   Indtil denne Dag har intet Menneske kendt hans Grav.
 7. Moses var 120 År, da han døde; hans Øje var ikke sløvet og hans
   Livskraft ikke svundet.
 8. Og Israelitterne græd over Moses i tredive Dage på Moabs
   Sletter, indtil Tiden for Dødeklagen over Moses var til Ende.
 9. Og Josua, Nuns Søn, var fuld af Visdoms Ånd, fordi Moses havde
   lagt sine Hænder på ham, og Israelitterne adlød ham og gjorde,
   som HERREN havde pålagt Moses.

 10. Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem
   HERREN omgikkes Ansigt til Ansigt,
 11. når der ses hen til alle de Tegn og Undere, HERREN Ind ham
   udføre i Ægypten over for Farao, alle hans Tjenere og hele hans
   Land,
 12. og til den vældige Kraft og alt det forfærdelige og store, Moses
   udførte i hele Israels Påsyn.Книго

[X]