Rut


 1
 1. I Dommernes Dage blev der engang Hungersnød i Landet. Da drog en
   Mand fra Betlehem i Juda til Moabiternes Land for at bo der som
   fremmed med sin Hustru og sine to Sønner.
 2. Manden bed Elimelek, hans Hustru No'omi og hans to Sønner Malon
   og Hiljon, Efratiter fra Betlehem i Juda, og de kom til
   Moabiternes Land og opholdt sig der.
 3. Så døde Elimelek, No'omis Mand, og hun sad tilbage med sine to
   Sønner.
 4. De tog sig moabitiske Hustruer; den ene hed Orpa, den anden
   Rut. Men da de havde boet der en halv Snes År,
 5. døde også de to, Malon og Kiljon, så at Kvinden sad alene
   tilbage efter sine to Sønner og sin Mand.
 6. Da brød hun op med sine Sønnekoner for at vende hjem fra
   Moabiternes Land; thi hun havde hørt i Moabiternes Land, at
   HERREN havde set til sit Folk og givet dem Brød.

 7. Så drog hun sammen med sine to Sønnekoner bort fra det Sted,
   hvor hun havde opholdt sig, men på Hjemvejen til Judas Land
 8. sagde No'omi til sine to Sønnekoner: "Vend nu tilbage hver til
   sin Moders Hus! HERREN være barmhjertig imod eder, som I har
   været imod de døde og mig;
 9. HERREN give eder, at I må finde Ro, hver i sin Mands Hus!" Og
   hun kyssede dem. Men de gav sig til at græde højt
 10. og sagde til hende: "Nej! vi vil følge dig hjem til dit Folk!"
 11. Men No'omi sagde: "Vend tilbage, mine Døtre! Hvorfor vil I drage
   med mig? Bærer jeg endnu Sønner i mit Skød, som kan blive eders
   Mænd?
 12. Vend tilbage, mine Døtre, gå nu hjem, thi jeg er for gammel til
   at blive en Mands Hustru. Og selv om jeg tænkte, at jeg endnu
   havde Håb, selv om jeg endnu i Nat tilhørte en Mand og virkelig
   fødte Sønner,
 13. skulde I så derfor vente, til de blev voksne? Skulde I derfor
   stænge eder inde og leve ugifte? Nej, mine Døtre, det gør mig
   såre ondt for eder, thi mig har HERRENs Hånd ramt!"
 14. De gav sig da igen til at græde højt, og Orpa kyssede sin
   Svigermoder, men Rut klyngede sig til hende.
 15. Da sagde hun: "Se, din Svigerinde er vendt tilbage til sit Folk
   og sin Gud; vend du også tilbage og følg din Svigerinde!"
 16. Men Rut svarede: "Nød mig ikke til at forlade dig og vende
   tilbage! Nej, hvor du går hen, der vil jeg gå hen, og hvor du
   tager Bolig, der vil jeg tage Bolig; dit Folk skal være mit
   Folk, og din Gud skal være min Gud;
 17. hvor du dør, der vil jeg dø, og der vil jeg jordes. HERREN ramme
   mig både med det ene og det andet: Kun Døden skal skille os ad!"
 18. Da No'omi så, at det var hendes faste Vilje at drage med
   hende. holdt hun op at tale til hende derom,
 19. og de drog da videre sammen, indtil de kom til Betlehem. Men da
   de kom til Betlehem, blev der Røre i hele Byen, og Kvinderne
   sagde: "Er det No'omi?"
 20. Men hun sagde til dem: "Kald mig ikke No'omi; kald mig Mara",
   thi den Almægtige har voldet mig megen bitter Smerte!
 21. Rig drog jeg herfra, og fattig har HERREN ført mig tilbage.
   Hvorfor kalder I mig No'omi, når HERREN har vidnet imod mig og
   den Almægtige tilskikket mig Ulykke?"

 22. Således vendte No'omi tilbage fra Moabiternes Land tillige med
   sin Sønnekone, Moabiterinden Rut, og de kom til Betlehem først
   på Byghøsten. 2
 1. No'omi havde en Slægtning på sin Mands Side, en formuende Mand
   af Elimeleks Slægt ved Navn Boaz.
 2. En Dag sagde Moabiterinden Rut til No'omi: "Jeg vil gå ud i
   Marken og sanke Aks efter den, for hvis Øjne jeg finder Nåde."
   Hun svarede hende: "Ja, gør det, min Datter!"
 3. Så gik hun hen og sankede Aks på Marken efter Høstfolkene; og
   det traf sig, at Marken tilhørte Boaz, som var af Elimeleks
   Slægt.
 4. Boaz kom just gående fra Betlehem; han sagde da til Høstfolkene:
   "HERREN være med eder!" Og de svarede: "HERREN velsigne dig!"
 5. Derpå sagde Boaz til den Karl, som havde Opsyn med Høstfolkene:
   "Hvor hører denne unge Kvinde hjemme?"
 6. Karlen, som havde Opsyn med Høstfolkene, svarede: "Det er en
   moabitisk Pige; det er hende, som fulgte med No'omi tilbage fra
   Moab;
 7. hun sagde: Lad mig få Lov at sanke og samle Aks blandt Negene
   efter Høstfolkene! Så kom hun og har holdt ud lige fra i Morges
   tidlig til nu uden at unde sig et Øjebliks Hvile."
 8. Da sagde Boaz til Rut: "Hør, min Datter! Du skal ikke gå hen og
   sanke Aks på nogen anden Mark! Nej, gå ikke herfra, men hold dig
   til mine Piger her;
 9. hold Øje med, hvor de høster på Marken, og gå bag efter. Jeg har
   pålagt Karlene, at de ikke må fortrædige dig; og bliver du
   tørstig, kan du gå hen til Karrene og drikke af det, Karlene
   øser op!"
 10. Da faldt hun på sit Ansigt, bøjede sig til Jorden og sagde til
   ham: "Hvorledes har jeg fundet Nåde for dine Øjne, så du viser
   mig Velvilje, skønt jeg er fremmed?"
 11. Boaz svarede hende: "Man har fortalt mig alt, hvad du har været
   for din Svigermoder efter din Mands Død, hvorledes du forlod din
   Fader og din Moder og dit Fædreland for at drage til et Folk, du
   ikke tidligere kendte;
 12. HERREN gengælde dig, hvad du har gjort, og din Løn blive rigelig
   fra HERREN, Israels Gud, under hvis Vinger du kom og søgte Ly!"
 13. Hun sagde: "Så har jeg da fundet Nåde for dine Øjne, Herre,
   siden du har trøstet mig og talt venligt til din Trælkvinde,
   skønt jeg ikke er så meget som en af dine Trælkvinder!"

 14. Ved Spisetid sagde Boaz til hende: "Kom herhen og spis med og
   dyp din Bid i Eddiken!" Så satte hun sig hos Høstfolkene, og han
   rakte hende så meget ristet Korn, at hun kunde spise sig mæt og
   endda levne.
 15. Da hun rejste sig for at sanke Aks, bød Boaz sine Karle: "Lad
   hende også sanke mellem Negene og fornærm hende ikke;
 16. I kan også trække nogle Aks ud af Knipperne til hende og lade
   dem ligge, så hun kan sanke dem op, og I må ikke skænde på
   hende!"
 17. Så sankede hun Aks på Marken lige til Aften; og da hun tærskede,
   hvad hun havde sanket, var det omtrent en Efa Byg.

 18. Derpå tog hun det og gik til Byen, og hendes Svigermoder så,
   hvad hun havde sanket; og Rut tog og gav hende, hvad hun havde
   levnet efter at have spist sig mæt.
 19. Da sagde hendes Svigermoder til hende: "Hvor har du sanket Aks i
   Dag, hvor har du været? Velsignet være han, der viste dig
   Velvilje!" Så fortalte hun sin Svigermoder, hvem hun havde været
   hos, og sagde: "Den Mand, jeg var hos i Dag, hedder Boaz!"
 20. Da sagde No'omi til sin Sønnekone: "HERREN, som ikke har
   unddraget de levende og døde sin Miskundhed, velsigne ham!" Og
   No'omi sagde fremdeles til hende: "Den Mand er en nær Slægtning
   af os; han er en af vore Løsere."
 21. Moabiterinden Rut sagde: "Han sagde også til mig: Hold dig kun
   til mine Folk, indtil de er helt færdige med min Høst!"
 22. Da sagde No'omi til sin Sønnekone: "Du gør ret, min Datter. i at
   følge med hans Piger, at man ikke skal volde dig Men på en anden
   Mark!"
 23. Så holdt hun sig til Boazs Piger og sankede Aks der, indtil
   Byghøsten og Hvedehøsten var til Ende; og hun blev boende hos
   sin Svigermoder. 3
 1. Men hendes Svigermoder No'omi sagde til hende: "Min Datter, skal
   jeg ikke søge at skaffe dig et Hjem, hvor du kan få det godt?
 2. Nu vel! Boaz, hvis Piger du var sammen med, er vor Slægtning;
   se, han kaster i Nat Byg på Tærskepladsen;
 3. tvæt dig nu og salv dig, tag dine Klæder på og gå ned på
   Tærskepladsen; men lad ikke Manden mærke noget til dig, før han
   er færdig med at spise og drikke;
 4. når han da lægger sig, mærk dig så Stedet, hvor han lægger sig,
   og gå hen og løft Kappen op ved hans Fødder og læg dig der, så
   skal han nok sige dig, hvad du skal gøre!"
 5. Hun svarede: "Jeg vil gøre alt. hvad du siger!"

 6. Så gik hun ned på Tærskepladsen og gjorde alt, hvad hendes
   Svigermoder havde pålagt hende.
 7. Da Boaz havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og
   lagde sig ved Korndyngen; så gik hun sagte hen og løftede Kappen
   op ved hans Fødder og lagde sig der.
 8. Ved Midnatstide blev Manden opskræmt og bøjede sig frem, og se,
   da lå der en Kvinde ved hans Fødder.
 9. Da sagde han: "Hvem er du?" Og hun svarede: "Jeg er Rut, din
   Trælkvinde! Bred Fligen af din Kappe ud over din Trælkvinde; thi
   du er Løser!"
 10. Da sagde han: "HERREN velsigne dig, min Datter! Den Godhed, du
   nu sidst har udvist, overgår den, du før udviste, at du nu ikke
   er gået efter de unge Mænd, hverken fattige eller rige!"
 11. Så frygt nu ikke, min Datter! Alt, hvad du siger, vil jeg gøre
   imod dig; thi enhver i mit Folks Port ved, at du er en dygtig
   Kvinde.
 12. Det er rigtigt. at jeg er din Løser, men der er en anden, som er
   nærmere end jeg.
 13. Bliv nu her i Nat; og hvis han i Morgen vil løse dig, godt, så
   lad ham gøre det; men er han uvillig til at løse dig, gør jeg
   det, så sandt HERREN lever. Bliv kun liggende, til det bliver
   Morgen!"

 14. Så blev hun liggende ved hans Fødder til Morgen; men hun stod
   op, før det ene Menneske endnu kunde kende det andet, thi han
   tænkte: "Det må ikke rygtes, at en Kvinde er kommet ud på
   Tærskepladsen!"
 15. Derpå sagde han: "Tag og hold det Klæde frem, du har over dig!"
   Og da hun holdt det frem, afmålte han seks Mål Byg og lagde det
   på hende. Så gik hun ind i Byen.
 16. Da hun kom til sin Svigermoder, sagde denne: "Hvorledes gik det,
   min datter?" Så fortalte hun hende alt, hvad Manden havde gjort
   imod hende,
 17. og sagde; "Disse seks Mål Byg gav han mig med de Ord: Du skal
   ikke komme tomhændet til din Svigermoder!"
 18. Da sagde hun: "Hold dig nu rolig, min Datter, indtil du får at
   vide, hvilket Udfald Sagen får; thi den Mand under sig ikke Ro,
   før han får Sagen afgjort endnu i Dag!" 4
 1. Boaz var imidlertid gået op til Byporten og havde sat sig der.
   Og se, den Løser, Boaz havde talt om, kom netop forbi. Da
   tiltalte han ham og sagde: "Kom og sæt dig her!" Da den anden
   kom og satte sig,
 2. fik han fat i ti af Byens Ældste og sagde: "Sæt eder her!" Og de
   satte sig der.
 3. Da sagde han til Løseren: "Den Marklod, som tilhørte vor
   Slægtning Elimelek, vil No'omi, der er kommet tilbage fra Moab,
   sælge.
 4. Derfor tænkte jeg, at jeg vilde lade dig det vide og sige: Køb
   den i Overværelse af dem, der sidder her, og mit Folks Ældste!
   Vil du løse den, så gør det; men vil du ikke, så sig til, at jeg
   kan vide det; thi der er ingen anden til at løse end du og
   derefter jeg selv!" Han svarede: "Jeg vil løse den!"
 5. Da sagde Boaz: "Men samtidig med at du køber Marken af No'omi,
   køber du også Moabiterinden Rut, den afdødes Enke, for at rejse
   den afdødes Navn over hans Arvelod!"
 6. Da svarede Løseren: "Så kan jeg ikke blive Løser, da jeg derved
   vilde skade min egen Arvelod. Løs du, hvad jeg skulde løse, thi
   jeg kan ikke!"
 7. Nu havde man i gamle Dage i Israel den Skik til Stadfæstelse af
   Løsning og Byttehandel, at man trak sin Sko af og gav den anden
   Part den; således blev en Sag vidnefast i Israel.
 8. Idet nu Løseren sagde til Boaz: "Køb du den!" trak han derfor
   sin Sko af.
 9. Da sagde Boaz til de Ældste og alle dem, der var til Stede: "I
   er i Dag Vidner på, at jeg køber alt, hvad der tilhørte
   Elimelek, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Malon, af No'omi;
 10. og tillige køber jeg mig Moabiterinden Rut, Malons Enke, til
   Hustru for at rejse den afdødes Navn over hans Arvelod, at den
   afdødes Navn ikke skal udslettes blandt hans Brødre og fra hans
   Hjemstavns Port; I er Vidner i Dag!"
 11. Da sagde alle Folkene, som var i Byporten, og de Ældste: "Vi er
   Vidner! HERREN lade den Kvinde, der nu drager ind i dit Hus,
   blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels Hus. Bliv
   mægtig i Efrata, og dit Navn vorde priset i Betlehem!
 12. Måtte dit Hus blive som Perezs Hus, ham, Tamar fødte Juda, ved
   de Efterkommere, HERREN giver dig af denne unge Kvinde!"

 13. Så ægtede Boaz Rut, og hun blev hans Hustru; og da han gik ind
   til hende, lod HERREN hende blive frugtsommelig, og hun fødte en
   Søn.
 14. Da sagde Kvinderne til No'omi: "Lovet være HERREN, som ikke lod
   dig uden Løser i Dag, og hans Navn skal prises i Israel.
 15. Han blive din Trøster og Forsørger i din Alderdom; thi din
   Sønnekone, som viste dig Kærlighed, har født ham, hun, som er
   dig mere værd end syv Sønner!"
 16. Da tog No'omi Barnet i sin Favn, og hun blev dets Fostermoder.
 17. Og Naboerskerne gav ham Navn, idet de sagde: "No'omi har fået en
   Søn!" Og de kaldte ham Obed. Han blev Fader til Davids Fader
   Isaj.

 18. Dette er Perezs Slægtebog: Perez avlede Hezron,
 19. Hezron avlede Ram, Ram avlede Amminadab,
 20. Amminadab avlede Nahasjon, Nahasjon avlede Salmon,
 21. Salmon avlede Boaz, Boaz avlede Obed,
 22. Obed avlede Isaj, og Isaj avlede David.Книго

[X]