Første Kongebog


 1
 1. Da Kong David var gammel og til års, kunne han ikke blive varm,
   skønt man dækkede ham til med Tæpper.
 2. Da sagde hans Folk til ham: "Det er bedst, man søger efter en
   ung Jomfru til min Herre Kongen, for at hun kan være om Kongen
   og pleje ham; når hun ligger i din Favn, bliver min Herre Kongen
   varm!"
 3. Så søgte de efter en smuk ung Pige i hele Israels Land og fandt
   Abisjag fra Sjunem og bragte hende til Kongen.
 4. Hun var en såre smuk Pige: og hun plejede kongen og gik ham til
   Hånde; men Kongen havde ikke Omgang med hende.

 5. Adonija, Haggits Søn, dristede sig til at sige: "Jeg vil være
   Konge!" Og han skaffede sig Vogne og Heste og halvtredsindstyve
   Mænd til at løbe foran sig.
 6. Hans Fader havde ingen Sinde irettesat ham og sagt: "Hvorfor
   bærer du dig således ad?" Han havde et såre smukt Ydre og var
   den ældste efter Absalom.
 7. Han underhandlede med Joab, Zerujas Søn, og Præsten Ebjatar; de
   tog Adonijas Parti og støttede ham,
 8. mens Præsten Zadok, Jojadas Søn Benaja, Profeten Natan, Sjim i
   og Re'i og Davids Kærnetropper ikke sluttede sig til Adonija.
 9. Adonija lod nu slagte Små kvæg, Hornkvæg og Fedekvæg ved
   Slangestenen, der står ved Rogelkilden, og indbød alle sine
   Brødre, Kongesønnerne, og alle de judæiske Mænd, der stod i
   Kongens Tjeneste;
 10. men Profeten Natan, Benaja, Kærnetropperne og sin Broder Salomo
   indbød han ikke.

 11. Da sagde Natan til Batseba, Salomos Moder: "Du har vel hørt, at
   Adonija, Haggits Søn, har opkastet sig til Konge uden vor Herre
   Davids Vidende?
 12. Lad mig nu give dig et Råd, for at du kan redde dit eget og din
   søn Salomos Liv:
 13. Du skal gå ind til Kong David og sige til ham: Herre konge, du
   har jo tilsvoret din Trælkvinde: Din Søn Salomo skal være Konge
   efter mig og sidde på min Trone! Hvorfor har da Adonija opkastet
   sig til Konge?
 14. Og medens du endnu står og taler med Kongen, kommer jeg til og
   bekræfter dine Ord!"

 15. Da gik Batseba ind til kongen i hans Værelse - Kongen var meget
   gammel, og Abisjag fra Sjunem gik ham til Hånde -
 16. og Batseba bøjede sig og kastede sig til Jorden for Kongen. Da
   sagde Kongen: "Hvad ønsker du?"
 17. Hun svarede: "Herre, du har jo tilsvoret din Trælkvinde ved
   HERREN din Gud: Din Søn Salomo skal være konge efter mig og
   sidde på min Trone!
 18. Men se, nu har Adonija opkastet sig til Konge uden dit Vidende,
   Herre Konge!
 19. Han har ladet slagte Hornkvæg, Fedekvæg og Småkvæg i Mængde og
   indbudt alle Kongesønnerne, Præsten Ebjatar og Hærføreren Joab,
   men din Træl Salomo har han ikke indbudt.
 20. På dig, Herre Konge, er hele Israels Øjne rettet, for at du skal
   give dem til Kende, hvem der skal være din Efterfølger og sidde
   på min Herre Kongens Trone.
 21. Ellers gælder det mit og min Søn Salomos Liv, når min Herre
   Kongen har lagt sig til Hvile hos sine Fædre!"

 22. Medens hun endnu talte med Kongen, kom Profeten Natan,
 23. og det blev meldt Kongen: "Profeten Natan er her!" Så trådte han
   frem for Kongen og kastede sig på sit Ansigt til Jorden for ham.
 24. Derpå sagde Natan: "Herre konge, du har vel sagt, at Adonija
   skal være Konge efter dig og sidde på din Trone?
 25. Thi han er i Dag draget ned og har ladet slagte Hornkvæg,
   Fedekvæg og Småkvæg i Mængde og indbudt alle Kongesønnerne,
   Hærførerne og Præsten Ebjatar, og nu spiser og drikker de sammen
   med ham og råber: Leve Kong Adonija!
 26. Men han har hverken indbudt mig, din Træl, eller Præsten Zadok
   eller Benaja, Jojadas Søn, eller din Træl Salomo!
 27. Er det virkelig sket efter min Herre Kongens Befaling, uden at
   du har ladet dine Trælle vide, hvem der skal sidde på min Herre
   Kongens Trone efter dig?"

 28. Da svarede Kong David: "Kald mig Batseba hid!" Og hun trådte
   frem for Kongen og stillede sig foran ham.
 29. Da svor Kongen og sagde: "Så sandt HERREN, der udløste mig af al
   min Nød, lever:
 30. Som jeg tilsvor dig ved HERREN, Israels Gud, at din Søn Salomo
   skulde være Konge efter mig og sidde på min Trone i mit Sted,
   således vil jeg handle i Dag!"
 31. Da bøjede Batseba sig med sit Ansigt til Jorden og faldt ned for
   Kongen og sagde: "Måtte min Herre, Kong David, leve evindelig!"

 32. Derpå sagde Kong David: "Kald mig Præsten Zadok, Profeten Natan
   og Benaja, Jojadas Søn, hid!" Og de trådte frem for Kongen.
 33. Da sagde Kongen til dem: "Tag eders Herres Folk med eder, sæt
   min Søn Salomo på mit eget Muldyr og før ham ned til Gihon.
 34. Der skal Præsten Zadok og Profeten Natan salve ham til Konge
   over Israel, og I skal støde i Hornet og råbe: Leve Kong Salomo!
 35. Så skal I følge ham herop, og han skal gå hen og sætte sig på
   min Trone og være Konge i mit Sted; thi det er ham, jeg har
   udset til Fyrste over Israel og Juda!"
 36. Da svarede Benaja, Jojadas Søn, Kongen: "Det ske! Måtte HERREN,
   min Herre Kongens Gud, gøre således!
 37. Måtte HERREN være med Salomo, som han har været med min Herre
   Kongen, og gøre hans Trone endnu mægtigere end min Herre kong
   Davids!"

 38. Derpå drog Præsten Zadok, Profeten Natan og Benaja, Jojadas Søn,
   og Kreterne og Pleterne ned og satte Salomo på Kong Davids
   Muldyr og førte ham til Gihon;
 39. og Præsten Zadok tog Oliehornet fra Teltet og salvede Salomo; de
   stødte i Hornet, og hele Folket råbte: "Leve Kong Salomo!"
 40. Så fulgte hele Folket ham op og Folket spillede på Fløjter og
   jublede højt, så at Jorden var ved at revne af deres Råb.

 41. Det hørte Adonija og alle hans Gæster, netop som de var færdige
   med Måltidet, og da Joab hørte Hornets klang, sagde han:
   "Hvorfor er der så stort Røre i Byen?"
 42. Endnu medens han talte, kom Jonatan, Præsten Ebjatars
   Søn. Adonija sagde: "Kom herhen, thi du er en brav Mand og
   bringer godt nyt!"
 43. Men Jonatan svarede og sagde til Adonija: "Tværtimod; vor Herre
   Kong David har gjort Salomo til Konge!
 44. Kongen sendte Præsten Zadok, Profeten Natan, Benaja, Jojadas
   Søn, og Kreterne og Pleterne med ham, og de satte ham på Kongens
   Muldyr;
 45. og Præsten Zadok og Profeten Natan salvede ham til Konge ved
   Gihon; derefter drog de under Jubel op derfra, og der blev Røre
   i Byen; det var den Larm, I hørte.
 46. Salomo satte sig også på Kongetronen;
 47. tilmed kom Kongens Folk og lykønskede vor Herre Kong David med
   de Ord: Måtte din Gud gøre Salomos Navn endnu herligere end dit
   og hans Trone mægtigere end din! Og Kongen tilbad på sit Leje;
 48. ydermere sagde han: Lovet være HERREN, Israels Gud, som i Dag
   har ladet en Mand sætte sig på min Trone, endnu medens jeg selv
   kan se det!"

 49. Da blev alle Adonijas Gæster skrækslagne og brød op og gik hver
   sin Vej;
 50. men Adonija frygtede for Salomo og ilede hen og greb fat om
   Alterets Horn.
 51. Og man meldte Salomo: "Se, Adonija frygter for Kong Salomo, og
   se, han har grebet fat om Alterets Horn og siger: Kong Salomo
   skal først sværge mig til, at han ikke vil lade sin Træl slå
   ihjel med Sværd!"
 52. Da sagde Salomo: "Dersom han opfører sig som en brav Mand, skal
   der ikke krummes et Hår på hans Hoved; men gribes han i noget
   ondt, skal han dø!"
 53. Derpå sendte Kong Salomo Bud og lod ham hente ned fra Alteret;
   og han kom og kastede sig ned for Kong Salomo. Da sagde Salomo
   til ham: "Gå til dit Hjem!" 2
 1. Da det nu lakkede ad Enden med Davids Liv, gav han sin Søn
   Salomo disse Befalinger:
 2. "Jeg går nu al Kødets Gang; så vær nu frimodig og vis dig som en
   Mand!
 3. Og hold HERREN din Guds Forskrifter, så du vandrer på hans Veje
   og, holder hans Anordninger, Bud, Bestemmelser og Vidnesbyrd,
   således som skrevet står i Mose Lov, for at du må have Lykken
   med dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du tager dig for,
 4. for at HERREN kan opfylde den Forjættelse, han gav mig, da han
   sagde: Hvis dine Sønner vogter på deres Vej, så de vandrer i
   Trofasthed for mit Åsyn af hele deres Hjerte og hele deres Sjæl,
   skal der aldrig fattes dig en Efterfølger på Israels Trone!
 5. Du ved jo også, hvad Joab, Zerujas Søn, har voldet mig,
   hvorledes han handlede mod Israels to Hærførere, Abner, Ners
   Søn, og Amasa, Jeters Søn, hvorledes han slog dem ihjel og
   således i Fredstid hævnede Blod, der var udgydt i Krig, og
   besudlede Bæltet om min Lænd og Skoene på mine Fødder med
   uskyldigt Blod;
 6. gør derfor, som din Klogskab tilsiger dig, og lad ikke hans grå
   Hår stige ned i Dødsriget med Fred.
 7. Men mod Gileaditen Barzillajs Sønner skal du vise Godhed, og de
   skal have Plads mellem dem, der spiser ved dit Bord, thi på den
   Måde kom de mig i Møde, da jeg måtte flygte for din Broder
   Absalom.
 8. Og se, så har du hos dig Benjaminiten Simeon, Geras Søn, fra
   Bahurim, ham, som udslyngede en grufuld Forbandelse imod mig,
   dengang jeg drog til Mahanajim. Da han senere kom mig i Møde ved
   Jordan, tilsvor jeg ham ved HERREN: Jeg vil ikke slå dig ihjel
   med Sværd!
 9. Men du skal ikke lade ham ustraffet, thi du er en klog Mand og
   vil vide, hvorledes du skal handle med ham, og bringe hans grå
   Hår blodige ned i Dødsriget."

 10. Så lagde David sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i
   Davidsbyen.
 11. Tiden, han havde været Konge over Israel, udgjorde fyrretyve År;
   i Hebron herskede han syv År, i Jerusalem tre og tredive År.
 12. Derpå satte Salomo sig på sin Fader Davids Trone, og hans
   Herredømme blev såre stærkt.

 13. Men Adonija, Haggits Søn, kom til Batseba, Salomos Moder. Hun
   spurgte da: "Kommer du for det gode?" Han svarede: "Ja, jeg
   gør!"
 14. Og han fortsatte: "Jeg har en Sag at tale med dig om." Hun
   svarede: "Så tal!"
 15. Da sagde han: "Du ved at Kongeværdigheden tilkom mig, og at hele
   Israel havde Blikket rettet på mig som den, der skulde være
   Konge; dog gik Kongeværdigbeden over til min Broder, thi HERREN
   lod det tilfalde ham.
 16. Men nu har jeg een eneste Bøn til dig; du må ikke afvise mig!"
   Hun svarede: "Så tal!"
 17. Da sagde han: "Sig til Kong Salomo - dig vil han jo ikke afvise
   - at han skal give mig Abisj fra Sjunem til Ægte!"
 18. Og Batseba svarede: "Vel, jeg skal tale din Sag hos Kongen!"

 19. Derpå begav Batseba sig til Kong Salomo for at tale Adonijas
   Sag; og Kongen rejste sig, gik hende i Møde og bøjede sig for
   hende; derpå satte han sig på sin Trone og lod også en Trone
   sætte frem til Kongemoderen, og hun satte sig ved hans højre
   Side.
 20. Så sagde hun: "Jeg har en eneste ringe Bøn til dig; du må ikke
   afvise mig!" Kongen svarede: "Kom med din Bøn, Moder, jeg vil
   ikke afvise dig!"
 21. Da sagde hun: "Lad din Broder Adonija få Abisjag fra Sjunem til
   Hustru!"
 22. Men Kong Salomo svarede sin Moder: "Hvorfor beder du om Abisjag
   fra Sjunem til Adonija? Du skulde hellere bede om
   Kongeværdigheden til ham; han er jo min ældre Broder, og Præsten
   Ebjatar og Joab, Zerujas Søn, står på hans Side!"
 23. Og Kong Salomo svor ved HERREN: "Gud ramme mig både med det ene
   og det andt, om ikke det Ord skal koste Adonija Livet!
 24. Så sandt HERREN lever, som indsatte mig og gav mig Plads på min
   Fader Davids Trone og byggede mig et Hus, som han lovede: Endnu
   i Dag skal Adonija miste Livet!"
 25. Derpå gav Kong Salomo Benaja, Jojadas Søn, Ordre til at hugge
   ham ned; således døde han.

 26. Men til Præsten Ebjatar sagde Kongen: "Begiv dig til din
   Landejendom i Anatot, thi du har forbrudt dit Liv; og når jeg
   ikke dræber dig i Dag, er det, fordi du bar den Herre HERRENs
   Ark foran min Fader David og delte alle min Faders Lidelser!"
 27. Derpå afsatte Salomo Ebjatar fra hans Stilling som HERRENs Præst
   for at opfylde det Ord, HERREN havde talet mod Elis Hus i Silo.

 28. Da Rygtet, herom nåede Joab - Joab havde jo sluttet sig til
   Adonijas Parti, medens han ikke havde sluttet sig til Absaloms -
   søgte han Tilflugt i HERRENs Telt og greb fat om Alterets Horn,
 29. og det meldtes Kong Salomo, at Joab havde søgt Tilflugt i
   HERRENs Telt og stod ved Alteret. Da sendte Salomo Benaja,
   Jojadas Søn, derhen og sagde: "Gå hen og hug ham ned!"
 30. Og da Benaja kom til HERRENs Telt, sagde han til ham: "Således
   siger Kongen: Kom herud!" Men han svarede: "Nej, her vil jeg
   dø!" Benaja meldte da tilbage til Kongen, hvad Joab havde sagt
   og svaret ham.
 31. Men Kongen sagde til ham: "Så gør, som han siger, hug ham ned og
   jord ham og fri mig og min Faders Hus for det uskyldige Blod,
   Joab har udgydt;
 32. HERREN vil lade hans Blodskyld komme over hans eget Hoved, at
   han huggede to Mænd ned, der var retfærdigere og bedre end han
   selv, og slog dem ihjel med Sværdet uden min Fader Davids
   Vidende, Abner, Ners Søn, Israels Hærfører, og Amasa, Jeters
   Søn, Judas Hærfører;
 33. så kommer deres Blod over Joabs og hans, Slægts Hoved evindelig,
   medens HERREN giver David og hans Slægt, hans Hus og hans Trone
   Fred til evig Tid!"
 34. Da gik Benaja, Jojadas Søn, hen og huggede ham ned og dræbte
   ham; og han blev jordet i sit Hus i Ørkenen.
 35. Og Kongen satte Benaja Jojadas Søn, over Hæren i hans Sted,
   medens han gav Præsten Zadok Ebjatars Stilling.

 36. Derpå lod Kongen Simei kalde og sagde til ham: "Byg dig et Hus i
   Jerusalem, bliv der og drag ikke bort, hvorhen det end er;
 37. thi den Dag du drager bort og overskrider Kedrons Dal, må du
   vide, du er dødsens; da kommer dit Blod over dit Hoved!"
 38. Og Simei svarede Kongen: "Godt! Som min Herre Kongen siger,
   således vil din Træl gøre!" Simei blev nu en Tid lang i
   Jerusalem.
 39. Men efter tre Års Forløb flygtede to af Simeis Trælle til
   Ma'akas Søn, Kong Akisj af Gat, og da Simei fik at vide, at hans
   Trælle var i Gat,
 40. brød han op, sadlede sit Æsel og drog til Akisj i Gat for at
   hente sine Trælle; Simei drog altså af Sted og fik sine Trælle
   med hjem fra Gat.
 41. Men da Salomo fik af vide, at Simei var rejst fra Jerusalem til
   Gat og kommet tilbage igen,
 42. lod Kongen ham kalde og sagde til ham: "Tog jeg dig ikke i Ed
   ved HERREN, og advarede jeg dig ikke: Den Dag du drager bort og
   begiver dig andetsteds hen, hvor det end er, må du vide, du er
   dødsens! Og svarede du mig ikke: Godt! Jeg har hørt det?
 43. Hvorfor holdt du da ikke den Ed, du svor ved HERREN, og den
   Befaling, jeg gav dig?"
 44. Endvidere sagde Kongen til Simei: "Du ved selv, og dit Hjerte er
   sig det bevidst, alt det onde, du gjorde min Fader David; nu
   lader HERREN din Ondskab komme over dit eget Hoved;
 45. men Kong Salomo skal være velsignet, og Davids Trone skal stå
   urokkelig fast for HERRENs Åsyn til evig Tid!"
 46. Derpå gav Kongen Ordre til Benaja, Jojadas Søn, og han gik hen
   og huggede ham ned; således døde han. 3
 1. Da nu Salomo havde fået Kongedømmet sikkert i hænde besvogrede
   han sig med Farao, Ægypterkongen, idet han ægtede Faraos Datter;
   og han førte hende ind i Davidsbyen, til han fik sit eget Hus,
   HERRENs Hus og Muren om Jerusalem bygget færdig.
 2. Kun ofrede Folket på Offerhøjene, thi hidindtil var der ikke
   bygget HERRENs Navn et Hus.
 3. Salomo elskede HERREN, så at han vandrede efter sin Fader Davids
   Anordninger; kun ofrede han på Højene og tændte Offerild der.
 4. Og Kongen begav sig til Gibeon for at ofre der; thi det var den
   store Offerhøj; tusind Brændofre ofrede Salomo på Alteret der.

 5. I Gibeon lod HERREN sig til Syne for Salomo i en Drøm om
   Natten. Og Gud sagde: "Sig, hvad du ønsker, jeg skal give dig!"
 6. Da sagde Salomo: "Du viste stor Miskundhed mod din Tjener, min
   Fader David, der jo også vandrede for dit Åsyn i Troskab,
   Retfærdighed og Hjertets Oprigtighed; og du lod denne store
   Miskundhed blive over ham og gav ham en Søn, der nu sidder på
   hans Trone.
 7. Ja, nu har du, HERRE min Gud, gjort din Tjener til Konge i min
   Fader Davids Sted. Men jeg er ganske ung og ved ikke, hvorledes
   jeg skal færdes ret;
 8. og din Tjener står midt i det Folk, du udvalgte, et stort Folk,
   som ikke kan tælles eller udregnes, så mange er de.
 9. Giv derfor din Tjener et lydhørt Hjerte, så han kan dømme dit
   Folk og skelne mellem godt og ondt; thi hvem kan dømme dette dit
   store Folk!"
 10. Det vakte HERRENs Velbehag, at Salomo bad derom;
 11. og Gud sagde til ham: "Fordi du bad om dette og ikke om et langt
   Liv, ej heller om Rigdom eller om dine Fjenders Liv, men om
   Forstand til at skønne, hvad ret er,
 12. se, derfor vil jeg gøre, som du beder: Se, jeg giver dig et
   viist og forstandigt Hjerte, så at din Lige aldrig før har
   været, ej heller siden skal fremstå;
 13. men jeg giver dig også, hvad du ikke bad om, både Rigdom og Ære,
   så at du ikke skal have din Lige blandt Konger, så længe du
   lever.
 14. Og hvis du vandrer på mine Veje, så du holder mine Anordninger
   og Bud, således som din Fader David gjorde, vil jeg give dig et
   langt Liv."
 15. Da vågnede Salomo, og se, det var en Drøm. Derpå begav han sig
   til Jerusalem og stillede sig foran HERRENs Pagts Ark og ofrede
   Brændofre, bragte Takofre og gjorde et Gæstebud for alle sine
   Folk.

 16. På den Tid kom to Skøger til Kongen og trådte frem for ham.
 17. Den ene Kvinde sagde: "Hør mig, Herre! Jeg og den Kvinde der bor
   i Hus sammen. Hjemme i vort Hus fødte jeg i hendes Nærværelse et
   Barn,
 18. og tre Dage efter min Nedkomst fødte også hun et Barn. Vi var
   sammen; der var ingen andre hos os i Huset, vi to var ene i
   Huset.
 19. Så døde hendes Dreng om Natten, fordi hun kom til at ligge på
   ham;
 20. men midt om Natten, medens din Trælkvinde sov, stod hun op og
   tog min Dreng fra min Side og lagde ham ved sit Bryst; men sin
   døde Dreng lagde hun ved mit Bryst.
 21. Da jeg så om Morgenen rejste mig for at give min Dreng at die,
   se, da var han død; men da jeg så nøje på ham om Morgenen, se,
   da var det ikke min Dreng, ham, som jeg havde født!"
 22. Men den anden Kvinde sagde: "Det er ikke sandt; den levende er
   min Dreng, og den døde er din!" Og den første sagde: "Nej, den
   døde er din Dreng, og den levende er min!" Således mundhuggedes
   de foran Kongen.
 23. Da sagde Kongen: "Den ene siger: Han her, den levende, er min
   Dreng, den døde er din! Og den anden siger: Nej, den døde er din
   Dreng, den levende min!"
 24. Derpå sagde Kongen: "Hent mig et Sværd!" Og de bragte Kongen et.
 25. Da sagde Kongen: "Hug det levende Barn over og giv hver af dem
   det halve!"
 26. Da rørte Kærligheden til Barnet sig heftigt i den Kvinde, som
   var Moder til det levende Barn, og hun sagde til Kongen: "Hør
   mig, Herre! Giv hende det levende Barn; dræb det endelig ikke!"
   Men den anden sagde: "Det skal hverken tilhøre mig eller dig,
   hug det kun over!"
 27. Da tog Kongen til Orde og sagde: "Giv hende der det levende Barn
   og dræb det ikke; thi hun er Moderen!"
 28. Og da Israel hørte om den Dom, Kongen havde fældet, fyldtes de
   alle af Ærefrygt for Kongen; thi de så, at han sad inde med Guds
   Visdom til at skifte Ret. 4
 1. Kong Salomo var Konge over hele Israel
 2. Hans øverste Embedsmænd var følgende: Azarja, Zadoks Søn, var
   Ypperstepræst;
 3. Elihoref og Ahija, Sjisjas Sønner, var Statsskrivere; Josjafat,
   Ahiluds Søn, var Kansler;
 4. Benaja, Jojadas Søn, stod i Spidsen for Hæren; Zadok og Ebjatar
   var Præster;
 5. Azarja, Natans Søn, var Overfoged; Præsten Zabud, Natans Søn,
   var Kongens Ven;
 6. Ahisjar var Slotshøvedsmand; Adoniram, Abdas Søn, havde Tilsyn
   med Hoveriarbejdet.

 7. Fremdeles havde Salomno tolv Fogeder over hele Israel, som
   skulde sørge for Kongens og Hoffets Underhold, hver af dem en
   Måned om Året.
 8. Deres Navne var: Hurs Søn i Efraims Bjerge;
 9. Dekers Søn i Makaz-Sja'albim, Bet-Sjemesj og Elon indtil
   Bet-Hanan;
 10. Heseds Søn i Arubbot; han havde Soko og hele Hefers Land;
 11. Abinadabs Søn havde hele Dors Højland; han var gift med Salomos
   Datter Tafat;
 12. Ba'ana, Ahiluds Søn, havde Ta'anak, Megiddo og hele Bet- Sjean
   op til Zaretan, neden for Jizre'el fra Bet-Sjean til Abel-Mehola
   ud over Jokmeam;
 13. Gebers Søn i Ramot i Gilead; han havde Manasses Søn Ja'irs
   Teltbyer i Gilead, og han havde Argoblandet i Basan,
   tresindstyve store Byer med Mure og Kobberportstænger;
 14. Ahinadab, Iddos Søn, havde Mahanajim;
 15. Ahima'az i Naftali; han var ligeledes gift med en Datter af
   Salomo, Basemat;
 16. Ba'ana, Husjajs Søn, i Aser og Bealot;
 17. Josjafat, Paruas Søn, i Issakar;
 18. Sjim'i, Elas Søn, i Benjamin;
 19. Geber, Uris Søn, i Gads Land, det Land, der havde tilhørt
   Amoriiterkongen Sihon og Kong Og af Basan; der var kun een Foged
   i det Land.

 20. Juda og Israel var talrige, så talrige som Sandet ved Havet, og
   de spiste og drak og var glade.
 21. Og Salomo herskede over alle Rigerne fra Floden til Filisternes
   Land og Ægyptens Grænse og de bragte Gaver og tjente Salomo, så
   længe han levede.
 22. Salomos daglige Bebov af Levnedsmidler var tredive Kor fint
   Hvedemel og tresindstyve Kor almindeligt Mel,
 23. ti Stykker Fedekvæg, tyve Stykker Græskvæg og hundrede Stykker
   Småkvæg foruden Hjorte, Gazeller, Antiloper og fede Gæs.
 24. Thi han herskede over hele Landet hinsides Floden, fra Tifsa til
   Gaza, over alle Kongerne hinsides Floden, og han håvde Fred
   rundt om til alle Sider;
 25. og Juda og Israel boede trygt, så længe Salomo levede, hver Mand
   under sin Vinstok og sit Figentræ, fra ban til Be'ersjeba.
 26. Og Salomo havde 40 000 Spand Heste til sit Vognhold og 12 000
   Ryttere.
 27. Og de nævnte Fogeder sørgede for Underhold til Kong Salomo og
   alle, der havde Adgang til hans Bord, hver i sin Måned, og de
   lod det ikke skorte på noget;
 28. og Byggen og Strået til Hestene og Forspandene bragte de til det
   Sted, hvor han var, efter som Turen kom til hver enkelt.

 29. Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i såre rigt Mål og en
   omfattende Forstand, som Sandet ved Havets Bred,
 30. så at Salomos Visdom var større end alle Østerlændingenes og
   alle Ægypternes Visdom.
 31. Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og
   visere end Heman, Kalkol og Darda, Mabols Sønner, og hans Ry
   nåede ud til alle Folkeslag rundt om.
 32. Han fremsagde 3000 Tanke sprog, og Tallet på hans Sange var 1
   005"
 33. Han talte om Træerne lige fra Cederen på Libanon til Ysopen, der
   vokser frem af Muren; og han talte om Dyrene, Fuglene,
   Krybdyrene og Fiskene.
 34. Fra alle Folkeslag kom man for at lytte til Salomos Visdom, fra
   alle Jordens Konger, der hørte om hans Visdom. 5
 1. Da Kong Hiram af Tyrus hørte, at Salomo var salvet til Konge i
   stedet for sin Fader, sendte han nogle af sine Folk til ham; thi
   Hiram havde altid været Davids Ven.
 2. Og Salomo sendte Hiram følgende Bud:
 3. "Du ved, at min Fader David ikke kunde bygge HERREN sin Guds
   Navn et Hus for de Kriges Skyld, man fra alle Sider påførte ham,
   indtil HERREN lagde hans Fjender under hans Fødder.
 4. Men nu har HERREN min Gud skaffet mig Ro til alle Sider; der
   findes ingen Modstandere, og der er ingen Fare på Færde.
 5. Se, derfor har jeg i Sinde at bygge HERREN min Guds Navn et Hus
   efter HERRENs Ord til min Fader David: Din Søn, som jeg sætter
   på din Trone i dit Sted, han skal bygge Huset for mit Navn.
 6. Giv derfor Ordre til, at der fældes Cedre til mig på
   Libanon. Mine Folk skal arbejde sammen med dine, og jeg vil give
   dineFolk den Løn, du kræver; thi du ved jo, at der ikke findes
   nogen hos os, der kan fælde Træer som Zidonierne!"


 7. Da Hiram modtog dette Bud fra Salomo, glædede det ham meget, og
   han sagde: "Lovet være HERREN i dag, fordi han har givet David
   en viis Søn til at herske over dette store Folk!"
 8. Og Hiram sendte Salomo følgende Svar: "Jeg har modtaget det Bud,
   du sendte mig, og jeg skal opfylde alt, hvad du ønsker med
   Hensyn til Ceder- og Cyprestræer;
 9. mine Folk skal bringe dem fra Libanon ned til Havet, og så skal
   jeg lade dem samle til Tømmerflåder på Havet og sende dem til
   det Sted, du anviser mig; der skal jeg lade dem skille ad, så at
   du kan lade dem hente. Men du vil da også opfylde mit Ønske og
   sende Fødevarer til mit Hof!"
 10. Så sendte Hiram Salomo alt, hvad han ønskede af Ceder- og
   Cyprestræer;
 11. og Salomo sendte Hiram 20 000 Kor Hvede til Underhold for hans
   Hof og 20 Kor Olie af knuste Oliven. Så meget sendte Salomo
   Hiram År efter År.
 12. Og HERREN gav Salomo Visdom, som han havde lovet ham; og der var
   Fred mellem Hiram og Salomo, og de sluttede Pagt med hinanden.

 13. Kong Salomo udskrev nu Hoveriarbejdere overalt i Israel, og
   Hoveriarbejderne udgjorde 30 000 Mand.
 14. Dem sendte han så til Libanon, et Hold på 10 000 om Måneden,
   således at de var en Måned på Libanon og to Måneder
   hjemme. Adoniram havd Tilsyn med Hoveriarbejderne.
 15. Salomo havde 70 000 Lastdragere og 80 000 Stenhuggere i Bjergene
 16. foruden Overfogeder, der ledede Arbejdet, 3 300 Mand, som havde
   Opsyn med Folkene, der arbejdede.
 17. På Kongens Bud brød de store Stenblokke, kostbare Sten til
   Templets Grundvold, Kvadersten;
 18. og Salomos og Hiroms Bygmestre og Folkene fra Gebal huggede dem
   til, og de gjorde Træstammerne og Stenene i Stand til Templets
   Opførelse. 6
 1. 480 År efter at Israeliterne var vandret ud af Ægypten, i Ziv
   Måned, det er den anden Måned, i det fjerde År Salomo herskede i
   Israel, begyndte han at bygge HERREN Templet.
 2. Templet, som Kong Salomo byggede HERREN, var tresindstyve Alen
   langt, tyve Alen bredt og tredive Alen højt.
 3. Forhallen foran Templets Hellige var tyve Alen lang, svarende
   til Templets Bredde, og ti Alen bred.
 4. Han forsynede Templet med Gittervinduer i Bjælkerammer,
 5. og op til Tempelmuren byggede han en Tilbygning rundt om
   Templets Mure, rundt om det Hellige og inderhallen, og
   indrettede Siderum rundt om.
 6. Det nederste Rum var fem Alen bredt, det mellemste seks og det
   tredje syv, thi han byggede Fremspring i Templets Ydermur rundt
   om, for at man ikke skulde være nødt til at lade Bjælkerne gribe
   ind i Templets Mure.
 7. Ved Templets Opførelsebyggede man med Sten, der var gjort
   færdige i Stenbrudet, derfor hørtes hverken Lyd af Hamre,
   Mejsler eller andet Jernværktøj, medens Templet byggedes.
 8. Indgangen til det nederste Rum var på Templets Sydside, og
   derfra førte Vindeltrapper op til det mellemste og derfra igen
   op til det tredje Rum.
 9. Således byggede han Templet færdigt, og han lagde Taget med
   Bjælker og Planker af Cedertræ.
 10. Han byggede Tilbygningen rundt om hele Templet, hvert Stokværk
   fem Alen højt, og den blev forbundet med Templet med
   Cederbjælker.

 11. Da kom HERRENs Ord til Salomo således:
 12. "Dette Hus, som du er ved at bygge - dersom du vandrer efter
   mine Anordninger og gør efter mine Lovbud og omhyggeligt vandrer
   efter alle mine Bud, vil jeg på dig stadfæste det Ord, jeg
   talede til din Fader David, -
 13. og tage Bolig blandt Israeliterne og ikke forlade mit Folk
   Israel."

 14. Således byggede Salomo Templet færdigt.
 15. Templets Vægge dækkede han indvendig med Cederbrædder; fra
   Bygningens Gulv til Loftsbjælkerne dækkede han dem indvendig med
   Træ; og over Templets Gulv lagde han Cypresbrædder.
 16. Han dækkede de tyve bageste Alen af Templet med Cederbrædder fra
   Gulv til Bjælker og indrettede sig Rummet derinde til en
   Inderhal, det Allerhelligste.
 17. Fyrretyve Alen målte det Hellige foran Inderhallen.
 18. Templet var indvendig dækket med Cedertræ, udskåret Arbejde i
   Form af Agurker og Blomsterkranse; alt var af Cedertræ, ikke en
   Sten var at se.
 19. Han indrettede inderhallen inde i Templet for der at opstille
   HERRENs Pagts Ark.
 20. Inderhallen var tyve Alen lang, tyve Alen bred og tyve Alen høj,
   og han overtrak den med fint Guld. Fremdeles lavede han et Alter
   af Cedertræ
 21. foran Inderhallen og overtrak det med Guld. Og Salomo overtrak
   Templet indvendig med fint Guld og trak for med Guldkæder.
 22. Hele Templet overtrak han med Guld, hele Templet fra den ene
   Ende til den anden; også hele Alteret foran inderhallen overtrak
   han med Guld.

 23. I Inderhallen satte han to Keruber af vildt Oliventræ, ti Alen
   høje;
 24. den ene Kerubs Vinger var hver fem Alen, der var ti Alen fra den
   ene Vingespids til den anden;
 25. ti Alen målte også den anden Kerub; begge keruber havde samme
   Mål og Skikkelse;
 26. begge Keruber var ti Alen høje.
 27. Og han opstillede Keruberne midt i den inderste Del af Templet,
   og de udbredte deres Vinger således, at den enes ene Vinge rørte
   den ene Væg og den andens ene Vinge den modsatte Væg, medens de
   to andre Vinger rørte hinanden midt i Templet.
 28. Keruberne overtrak han med Guld.

 29. Rundt på alle Vægge i Templet anbragte han udskåret Arbejde,
   Keruber, Palmer og Blomsterkranse, både i den inderste og den
   yderste Hal,
 30. og Templets Gulv overtrak han med Guld, både i den inderste og
   den yderste Hal.
 31. Til Inderhallens Indgang lod han lave to Dørfløje af vildt
   Oliventræ; Overliggeren og Dørposterne dannede en Femkant.
 32. Og på de to Oliventræsfløje lod han udskære Keruber, Palmer og
   Blomsterkranse og overtrak dem med Guld, idet han lod Guldet
   trykke ned i de udskårne Keruber og Palmer.
 33. Ligeledes lod han til indgangen til det Hellige lave Dørstolper
   af vildt Oliventræ, firkantede Dørstolper,
 34. og to Dørfløje af Cyprestræ, således at hver af de to Dørfløje
   bestod af to bevægelige Dørflader;
 35. og han lod udskære Keruber, Palmer og Blomsterkranse i dem og
   overtrak dem med Guld, der lå i et tyndt Lag over de udskårne
   Figurer.

 36. Ligeledes indrettede han den indre Forgård ved at bygge tre Lag
   Kvadersten og et Lag Cederbjælker.

 37. I det fjerde År lagdes Grunden til HERRENs Hus i Ziv Måned;
 38. og i det ellevte År i Bul Måned, det er den ottende Måned,
   fuldførtes Templet i alle dets Dele og Stykker; han byggede på
   det i syv År. 7
 1. På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit
   Palads færdigt.
 2. Han byggede Libanonskovhuset, hundrede Alen langt,
   halvtredsindstyve Alen bredt og tredive Alen højt, hvilende på
   tre Rækker Cedersøjler med Skråstøtter af Cedertræ.
 3. Det var oven over Rummene tækket med Cederbjælker, der hvilede
   på fem og fyrretyve Søjler, femten i hver Række.
 4. Der var tre Lag Bjælker, og Lysåbning sad over for Lysåbning tre
   Gange.
 5. Alle Døre og Lysåbninger havde firkantede Bjælkerammer, og
   Lysåbning sad over for Lysåbning tre Gange.
 6. Fremdeles opførte han Søjlehallen, halvtredsindstyve Alen lang
   og tredive Alen bred, med en Hal, Søjler og Trappe foran.
 7. Fremdeles opførte han Tronhallen, hvor han holdt Rettergang,
   Domhallen; den var dækket med Cedertræ fra Gulv til Loft,
 8. Hans eget Hus, det, han boede i, i den anden Forgård inden for
   Hallen, var bygget på samme Måde. Og til Faraos Datter, som
   Salomo havde ægtet, opførte han et Hus i Lighed med denne Hal.

 9. Det hele var af kostbare Sten, tilhugget efter Mål, tilsavet
   både indvendig og udvendig, lige fra Grunden til Murkanten,
   hvilket også gjaldt den store Forgård uden om Templets Forgård.
 10. Grunden blev lagt med kostbare, store Sten, nogle på ti, andre
   på otte Alen.
 11. Ovenpå lagdes kostbare Sten, tilhugget efter Mål, og
   Cederbjælker.
 12. Den store Forgård var hele Vejen rundt omgivet af tre Lag
   tilhugne Sten og et Lag Cederbjælker, ligeledes HERRENs Huss
   Forgård, den indre, og Forgården om Paladsets Forhal.

 13. Kong Salomo sendte Bud til Tyrus efter Hiram.
 14. Han var Søn af en Enke fra Naftalis Stamme, men hans Fader var
   en Kobbersmed fra Tyrus. Han sad inde med Visdom, Forstand og
   Indsigt i at udføre alskens Kobberarbejde; og han kom til Kong
   Salomo og udførte alt det Arbejde, han skulde have udført.

 15. Han støbte de to kobbersøjler foran Forhallen. Den ene var atten
   Alen høj; den målte tolv Alen i Omkreds; den var hul, og
   Kobberet var fire Fingerbredder tykt. Ligeså den anden Søjle.
 16. Og han lavede to Søjlehoveder til at sidde oven på Søjlerne,
   støbt af Kobber, hvert Søjlehoved fem Alen højt.
 17. Og han lavede to Fletværker, flettet Arbejde, Snore, kædeformet
   Arbejde, til at dække Søjlehovederne oven på Søjlerne, et
   Fletværk fil hvert Søjleboved;
 18. og han lavede Granatæblerne, to Rækker rundt om det ene
   Fletværk; der var 200 Granatæbler i Rækker rundt om det ene
   Søjlehoved; på samme Måde gjorde han også ved det andet.
 19. Søjlehovedeme på de to Søjler var liljeformet Arbejde.
 20. Søjlehovederne sad på de to Søjler.
 21. Derpå opstillede han Søjlerne ved Templets Forhal; den Søjle,
   han opstillede til højre, kaldte han Jakin, og den, han
   opstillede til venstre, kaldte han Boaz.
 22. Øverst på Søjlerne var der liljeformet Arbejde. Således blev
   Arbejdet med Søjlerne færdigt.

 23. Fremdeles lavede han Havet i støbt Arbejde, ti Alen fra Rand til
   Rand, helt rundt, fem Alen højt; det målte tredive Alen i
   Omkreds.
 24. Under Randen var det hele Vejen rundt omgivet af agurklignende
   Prydelser, der nåede helt omkring Havet, tredive Alen; i to
   Rækker sad de agurklignende Prydelser, støbt i eet dermed.
 25. Det stod på tolv Okser, således at tre vendte mod Nord, tre mod
   Vest, tre mod Syd og tre mod Øst; Havet stod oven på dem; de
   vendte alle Bagkroppen indad.
 26. Det var en Håndsbred tykt, og Randen var formet som Randen på et
   Bæger, som en udsprungen Lilje. Det tog 2000 Bat.

 27. Fremdeles lavede han de ti Vognstel af Kobber; hvert Stel var
   fire Alen langt, fire Alen bredt og tre Alen højt.
 28. Og Stellene var indrettet så ledes: De havde Mellemstykker, og
   Mellemstykkerne sad mellem Rammestykkerne.
 29. På Mellemstykkerne mellem Rammestykkerne var der Løver, Okser og
   Keruber, ligeledes på Rammestykkerne. Over og under Løverne og
   Okserne var der Kranse, lavet således, at de hang ned.
 30. Hvert Stel havde fire Kobber hjul og Kobberaksler. De fire
   Hjørner havde Bærearme; under Bækkenet var Bærearmene faststøbt,
   og midt for hver af dem var der Kranse.
 31. Dets Rand var inden for Bærearmene, een Alen høj, og den var
   rund: også på Randen var der udskåret Arbejde. Mellemstykkerne
   var firkantede, ikke runde.
 32. De fire Hjul sad under Mellemstykkerne, og Hjulenes Akselholdere
   sad på Stellet; hvert Hjul var halvanden Alen højt.
 33. Hjulene var indrettet som Vognhjul, og deres Akselholdere,
   Fælge, Eger og Nav var alle støbt.
 34. Der var en Bæream på hvert Stels fire Hjørner, og Bærearmene var
   i eet med Stellet;
 35. og oven på Stellet var der en Slags Fatning, en halv Alen høj og
   helt rund; og Akselholdere og Mellemstykker sad fast på Stellet.
 36. På Fladerne indgraverede han Keruber, Løver og Palmer, efter som
   der var Plads til, omgivet af Kranse.
 37. Således lavede han de ti Stel; de var alle støbt på samme Måde,
   med samme Mål og af samme Form.
 38. Tillige lavede han ti Kobberbækkener; fyrretyve Bat tog hvert
   Bækken, og hvert Bækken målte fire Alen, et Bækken til hvert af
   de ti Stel.
 39. Og han satte fem af Stellene ved Templets Sydside, fem ved
   Nordsiden; og Havet opstillede han ved Templets Sydside, ved det
   sydøstre Hjørne.

 40. Fremdeles lavede Hirom Karrene, Skovlene og Skålene. Der med var
   Hiram færdig med alt sit Arbejde for Kong Salomo til HERRENs
   Hus:

 41. De to Søjler, og de to kuglefornede Søjlehoveder ovenpå, de to
   Fletværker til at dække de to kugleformede Søjlehoveder på
   Søjlerne,
 42. de 400 Granatæbler til de to Fletværker, to Rækker Granatæbler
   til hvert Fletværk til at dække de to kugleformede Søjlehoveder
   på de to Søjler,
 43. de ti Stel med de ti Bækkener på,
 44. Havet med de tolv Okser under,
 45. Karrene, Skovlene og Skålene. Alle disse Ting, som Hiram lavede
   for Kong Salomo til HERRENs Hus, var af blankt Kobber.
 46. I Jordanegnen lod Kongen dem støbe, ved Adamas Vadested mellem
   Sukkot og Zaretan.

 47. Salomo lod alle Tingene uvejet på Grund af deres såre store
   Mængde, Kobberet blev ikke vejet.

 48. Og Salomo lod alle Tingene, som hørte til HERRENs Hus, lave:
   Guldalteret, Guldbordet, som Skuebrødene lå på,
 49. Lysestagerne, fem til højre og fem til venstre, foran
   Inderhallen, af purt Guld, med Blomsterbægrene, Lamperne og
   Lysesaksene af Guld,
 50. Fadene, Knivene, Skålene, Kanderne og Panderne af fint Guld,
   Hængslerne til Dørene for den inderste Hal, det Allerhelligste,
   og til Dørene for den yderste Hal, det Hellige, af Guld.

 51. Da hele Arbejdet, som Salomo lod udføre ved HERRENs Hus, var
   færdigt, bragte Salomo sin Fader Davids Helliggaver, Sølvet og
   Guldet, derind og lagde alle Tingene i Skatkamrene i HERRENs
   Hus. 8
 1. Derpå kaldte Salomo Israels Ældste og alle Stammernes
   Overhoveder, Israeliternes Fædrenehuses Øverster, sammen hos sig
   i Jerusalem for at føre HERRENs Pagts Ark op fra Davidsbyen, det
   er Zion.
 2. Så samledes alle Israels Mænd hos Kong Salomo på Højtiden i
   Etanim Måned, det er den syvende Måned.
 3. Og alle Israels Ældste kom, og Præsterne bar Arken.
 4. Og de bragte HERRENs Ark op tillige med Åbenbaringsteltet og
   alle de hellige Ting, der var i Teltet; Præsterne og Leviterne
   bragte dem op.
 5. Og Kong Salomo tillige med hele Israels Menighed, som havde
   givet Møde hos ham foran Arken, ofrede Småkvæg og Hornkvæg, så
   meget, at det ikke var til at tælle eller overse.
 6. Så førte Præsterne HERRENs Pagts Ark ind på dens Plads i
   Templets Inderhal, det Allerhelligste, og stillede den under
   Kerubernes Vinger;
 7. thi Keruberne udbredte deres Vinger over Pladsen, hvor Arken
   stod, og således dannede Keruberne et Dække over Arken og dens
   Bærestænger.
 8. Stængerne var så lange, at Enderne af dem kunde ses fra det
   Hellige foran Inderhallen, men de kunde ikke ses længere ude; og
   de er der den Dag i Dag.
 9. Der var ikke andet i Arken end de to Stentavler, Moses havde
   lagt ned i den på Horeb, Tavlerne med den Pagt, HERREN havde
   sluttet med Israeliterne, da de drog bort fra Ægypten.
 10. Da Præsterne derpå gik ud af Helligdommen, fyldte Skyen HERRENs
   Hus,
 11. så at Præsterne af Skyen hindredes i at stå og udføre deres
   Tjeneste; thi HERRENs Herlighed fyldte HERRENs Hus.

 12. Ved den Lejlighed sang Salomo: HERREN satte Solen på Himlen, men
   selv, har han sagt, vil han bo i Mulmet.
 13. Nu har jeg bygget dig et Hus til Bolig, et Sted, du for evigt
   kan dvæle. Det står jo optegnet i Sangenes Bog.

 14. Derpå vendte Kongen sig om og velsignede hele Israels
   Forsamling, der imens stod op;
 15. og han sagde: "Lovet være HERREN, Israels Gud, hvis Hånd har
   fuldført, hvad hans Mund talede til min Fader David, dengang han
   sagde:
 16. Fra den Dag jeg førte mit Folk Israel ud af Ægypten, har jeg
   ikke udvalgt nogen By i nogen af Israels Stammer for der at
   bygge et Hus til Bolig for mit Navn; men Jerusalem udvalgte jeg
   til Bolig for mit Navn, og David udvalgte jeg til at herske over
   mit Folk Israel.
 17. Og min Fader David fik i Sinde at bygge HERRENs, Israels Guds,
   Navn et Hus;
 18. men HERREN sagde til min Fader David: At du har i Sinde at bygge
   mit Navn et Hus, er ret af dig;
 19. dog skal du ikke bygge det Hus, men din Søn, der udgår af din
   Lænd; skal bygge mit Navn det Hus.
 20. Nu har HERREN opfyldt det Ord, han talede, og jeg er trådt i min
   Fader Davids Sted og sidder på Israels Trone, som HERREN sagde,
   og jeg har bygget HERRENs, Israels Guds, Navn Huset;
 21. og jeg har der beredt en Plads til Arken med den Pagt, HERREN
   sluttede med vore Fædre, da han førte dem bort fra Ægypten."

 22. Derpå trådte Salomo frem foran HERRENs Alter lige over for hele
   Israels Forsamling, udbredte sine Hænder mod Himmelen
 23. og sagde: "HERRE Israels Gud, der er ingen Gud som du i Himmelen
   oventil og på Jorden nedentil, du, som holder fast ved din Pagt
   og din Miskundhed mod dine Tjenere, når de af hele deres Hjerte
   vandrer for dit Åsyn,
 24. du, som har holdt, hvad du lovede din Tjener, min Fader David,
   og i Dag opfyldt med din Hånd, hvad du talede med din Mund.
 25. Så hold da nu, HERRE, Israels Gud, hvad du lovede din Tjener,
   min Fader David, da du sagde: En Efterfølger skal aldrig fattes
   dig til at sidde på Israels Trone for mit Åsyn, når kun dine
   Sønner vil tage Vare på deres Vej og vandre for mit Åsyn, som du
   har gjort.
 26. Så lad nu, HERRE, Israels Gud, det Ord opfyldes, som du tilsagde
   din Tjener, min Fader David!

 27. Men kan Gud da virkelig bo på Jorden? Nej visselig, Himlene, ja
   Himlenes Himle kan ikke rumme dig, langt mindre dette Hus, som
   jeg har bygget!
 28. Men vend dig til din Tjeners Bøn og Begæring, HERRE min Gud, så
   du hører det Råb og den Bøn, din Tjener i Dag opsender for dit
   Åsyn;
 29. lad dine Øjne være åbne over dette Hus både Nat og Dag, over det
   Sted, hvor du har sagt, dit Navn skal bo, så du hører den Bøn,
   din Tjener opsender, vendt mod dette Sted!
 30. Og hør den Bøn, din Tjener og dit Folk Israel opsender, vendt
   mod dette Sted; du høre den der, hvor du bor, i Himmelen, du
   høre og tilgive!

 31. Når nogen synder imod sin Næste, og man afkræver ham Ed og lader
   ham sværge, og han kommer og aflægger Ed foran dit Alter i dette
   Hus,
 32. så høre du det i Himmelen og gøre det og dømme dine Tjenere
   imellem, så du kender den skyldige skyldig og lader hans Gerning
   komme over hans Hoved og frikender den uskyldige og gør med ham
   efter hans Uskyld!

 33. Når dit Folk Israel tvinges til at fly for en Fjende, fordi de
   synder imod dig, og de så omvender sig til dig og bekender dit
   Navn og opsender Bønner og Begæringer til dig i dette Hus,
 34. så høre du det i Himmelen og tilgive dit Folk Israels Synd og
   føre dem tilbage til det Land, du gav deres Fædre!

 35. Når Himmelen lukkes, så Regnen udebliver, fordi de synder imod
   dig, og de så beder, vendt mod dette Sted, og bekender dit Navn
   og omvender sig fra deres Synd, fordi du revser dem,
 36. så høre du det i Himmelen og tilgive din Tjeners og dit Folk
   Israels Synd, ja du vise dem den gode Vej, de skal vandre, og
   lade det regne i dit Land, som du gav dit Folk i Eje!

 37. Når der kommer Hungersnød i Landet, når der kommer Pest, når der
   kommer Kornbrand og Rust, Græshopper og Ædere, når Fjenden
   belejrer Folket i en af dets Byer, når alskens Plage og Sot
   indtræffer -
 38. enhver Bøn, enhver Begæring, hvem den end kommer fra i hele dit
   Folk Israel, når de føler sig truffet i deres Samvittighed og
   udbreder Hænderne mod dette Hus,
 39. den høre du i Himmelen, der, hvor du bor, og tilgive og gøre
   det, idet du gengælder enhver hans Færd, fordi du kender hans
   Hjerte, thi du alene kender alle Menneskebørnenes Hjerter,
 40. for at de må frygte dig, al den Tid de lever på den Jord, du gav
   vore Fædre.

 41. Selv den fremmede, der ikke hører til dit Folk Israel, men
   kommer fra et fjernt Land for dit Navns Skyld, -
 42. thi man vil høre om dit store Navn, din stærke Hånd og din
   udstrakte Arm - når han kommer og beder, vendt mod dette Hus,
 43. da høre du det i Himmelen, der, hvor du bor, og da gøre du efter
   alt, hvad den fremmede råber til dig om, for at alle Jordens
   Folkeslag må lære dit Navn at kende og frygte dig ligesom dit
   Folk Israel og erkende, at dit Navn er nævnet over dette Hus,
   som jeg har bygget.

 44. Når dit Folk drager i Krig mod sin Fjende, hvor du end sender
   dem hen, og de beder til HERREN, vendt mod den By, du har
   udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn,
 45. så høre du i Himmelen deres Bøn og Begæring og skaffe dem deres
   Ret!
 46. Når de synder imod dig thi der er intet Menneske, som ikke
   synder - og du vredes på dem og giver dem i Fjendens Magt, og
   Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig
   fjernt eller nær,
 47. og de så går i sig selv i det Land, de er bortført til, og
   omvender sig og råber til dig i Sejrherrernes Land og siger: Vi
   har syndet, handlet ilde og været ugudelige!
 48. når de omvender sig til dig af hele deres Hjerte og af hele
   deres Sjæl i deres Fjenders Land, som de bortførtes til, og de
   beder til dig, vendt mod deres Land, som du gav deres fædre, mod
   den By, du har udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn
 49. så høre du i Himmelen, der, hvor du bor, deres Bøn og Begæring
   og skaffe dem deres Ret,
 50. og du tilgive dit Folk, hvad de syndede imod dig, alle de
   Overtrædelser, hvori de gjorde sig skyldige imod dig, og lade
   dem finde Barmhjertighed hos Sejrherrerne, så de forbarmer sig
   over dem;
 51. de er jo dit Folk og din Ejendom, som du førte ud af Ægypten, af
   Smelteovnen.
 52. Lad dine Øjne være åbne for din Tjeners og dit Folk Israels
   Begæring, så du hører dem, hver Gang de råber til dig.
 53. Thi du har udskilt dem fra alle Jordens Folkeslag til at være
   din Ejendom, som du lovede ved din Tjener Moses, da du førte
   vore Fædre bort fra Ægypten, Herre, HERRE!"

 54. Da Salomo var færdig med hele denne Bøn og Begæring til HERREN
   rejste han sig fra Pladsen foran HERRENs Alter, hvor han havde
   ligget på Knæ med Hænderne udbredt mod Himmelen.
 55. Derpå trådte han frem og velsignede med høj Røst hele Israels
   Forsamling, idet han sagde:
 56. "Lovet være HERREN, der har givet sit Folk Israel Hvile, ganske
   som han talede, uden at et eneste Ord er faldet til Jorden af
   alle de herlige Forjættelser, han udtalte ved sin Tjener Moses.
 57. HERREN vor Gud være med os, som han var med vore Fædre, han
   forlade og forstøde os ikke,
 58. at vort Hjerte må drages til ham, så vi vandrer på alle hans
   Veje og holder hans Bud, Anordninger og Lovbud, som han pålagde
   vøre Fædre!
 59. Måtte disse Bønner, som jeg har opsendt for HERRENs Åsyn, være
   nærværende for HERREN vor Gud både Nat og Dag, så han skaffer
   sin Tjener og sit Folk Israel Ret efter hver Dags Behov,
 60. for at alle Jordens Folk må kende, at HERREN og ingen anden er
   Gud.
 61. Og måtte eders Hjerte være helt med HERREN vor Gud, så I følger
   hans Anordninger og holder hans Bud som i Dag!"

 62. Kongen ofrede nu sammen med hele Israel Slagtofre for HERRENs
   Åsyn.
 63. Til de Takofre, Salomo ofrede til HERREN, tog han 22 000 Stykker
   Hornkvæg og 12 000 Stykker Småkvæg. Således indviede Kongen og
   alle Israeliterne HERRNs Hus.
 64. Samme Dag helligede Kongen den mellemste Del af Forgården foran
   HERRENs Hus, thi der måtte han ofre Brændofrene, Afgrødeofrene
   og Fedtstykkerne af Takofrene, da Kobberalteret foran HERRENs
   Åsyn var for lille til at rumme Ofrene.

 65. Samtidig fejrede Salomo i syv Dage Højtiden for HERREN vor Guds
   Åsyn sammen med hele Israel, en vældig Forsamling (lige fra
   Egnen ved Hamat og til Ægyptens Bæk).
 66. Ottendedagen lod han Folket gå, og de velsignede Kongen og drog
   hver til sit, glade og vel til Mode over al den Godhed, HERREN
   havde vist sin Tjener David og sit Folk Israel. 9
 1. Men da Salomo var færdig med at opføre HERRENs Hus og Kongens
   Palads og alt, hvad han havde fået Lyst til og sat sig for at
   udføre,
 2. lod HERREN sig anden Gang til Syne for ham, som han havde ladet
   sig til Syne for ham i Gibeon;
 3. og HERREN sagde til ham: "Jeg har hørt den Bøn og Begæring, du
   opsendte for mit Åsyn. Jeg har helliget dette Hus, som du har
   bygget, for der at stedfæste mit Navn til evig Tid, og mine Øjne
   og mit Hjerte skal være der alle Dage.
 4. Hvis du nu vandrer for mit Åsyn som din Fader David i Hjertets
   Uskyld og i Upriglighed, så du gør alt, hvad jeg har pålagt dig,
   og holder mine Anordninger og Lovbud,
 5. så vil jeg opretholde din Kongetrone i Israel evindelig, som jeg
   lovede din Fader David, da jeg sagde: En Efterfølger skal aldrig
   fattes dig på Israels Trone.
 6. Men hvis I eller eders Børn vender eder bort fra mig og ikke
   holder mine Bud, mine Annordninger, som jeg har forelagt eder,
   men går hen og dyrker andre Guder og tilbeder dem
 7. så vil jeg udrydde Israel fra det Land, jeg gav dem; og det Hus,
   jeg har helliget for mit Navn, vil jeg forkaste fra mit Åsyn, og
   Israel skal blive til Spot og Spe blandt alle Folk,
 8. og dette Hus skal blive en Ruindynge, og enhver, som går der
   forbi, skal blive slået af Rædsel og give sig til at
   hånfløjte. Og når man siger: Hvorfor har HERREN handlet således
   mod dette Land og dette Hus?
 9. skal der svares: Fordi de forlod HERREN deres Gud, som førte
   deres Fædre ud af Ægypten, og holdt sig til andre Guder, tilbad
   og dyrkede dem; derfor har HERREN bragt al denne Elendighed over
   dem!"

 10. Da de tyve År var omme, i hvilke Salomo havde bygget på de to
   Bygninger, HERRENs Hus og Kongens Palads -
 11. Kong Hiram af Tyrus havde sendt Salomo Cedertræ, Cyprestræ og
   Guld, så meget han ønskede da gav Kong Salomo Hiram tyve Byer i
   Landskabet Galilæa.
 12. Men da Hiram kom fra Tyrus for at se de Byer, Salomo havde givet
   ham, syntes han ikke om dem;
 13. og han sagde: "Hvad er det for Byer, du har givet mig, Broder?"
   Derfor kaldte man den Habullandet, som det hedder den Dag i Dag
 14. Men Hiram sendte Kongen l20 Guldtalenter.

 15. På følgende Måde hang det sammen med de Hoveriarbejdere, Kong
   Salomo udskrev til at opføre HERRENs Hus, hans eget Palads,
   Millo Jerusalems Mur, Hazor, Megiddo og Gezer
 16. Farao, Ægypterkongen, var draget op, havde indtaget Gezer og
   stukket det i Brand; alle Kanånæere, der boede i Byen, havde han
   ladet dræbe og derpå givet sin Datter, Salomos Hustru den i
   Medgift.
 17. Nu genopbyggede Salomo Gezer, Nedre-Bet-Horon,
 18. Bålat, Tamar i Ørkenen i Juda Land,
 19. alle Salomos Forrådsbyer, Vognbyerne og Rytterbyerne, og alt
   andet, som Salomo fik Lyst til at bygge i Jerusalem, i Libanon
   og i hele sit Rige:
 20. Alt, hvad der var tilbage af Amoriterne, Hetiterne,
   Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne, og som ikke hørte til
   Israeliterne,
 21. deres Efterkommere, som var tilbage efter dem i Landet, og som
   Israeliterne ikke havde været i Stand til at lægge Band på, dem
   udskrev Salomo til Hoveriarbejde, som det er den Dag i Dag.
 22. Af Israeliterne derimod satte Salomo ingen til Arbejde,men de
   var Krigsfolk og Hoffolk, Hærførere og Høvedsmænd hos, ham og
   Førere for hans Stridsvogne og Rytteri. -
 23. Tallet på Overfogederne, der ledede Arbejdet for Salomo, var
   550; de havde Tilsyn med Folkene, der arbejdede.
 24. Faraos Datter var lige flyttet fra Davidsbyen ind i det Hus, han
   havde bygget til hende, da tog han fat på at opføre Millo.
 25. Tre Gange om Året ofrede Salomo Brændofre og Takofre på det
   Alter, han bavde bygget HERREN, og tændte Offerild for HERRENs
   Åsyn; og han fuldførte Templet.

 26. Kong Salomo byggede også Skibe i Ezjongeber, der ligger ved Elat
   ved det røde Havs Kyst i Edom;
 27. og Hiram sendte sine Folk, befarne Søfolk, om Bord på Skibene
   sammen med Salomos Folk.
 28. De sejlede til Ofir, hvor de hen tede 420 Talenter Guld, som de
   bragte Kong Salomo. 10
 1. Da Dronningen af Saba hørte Salomos Ry, kom hun for at prøve ham
   med Gåder.
 2. Hun kom til Jerusalem med et såre stort Følge og med Kameler,
   der bar Røgelse, Guld i store Mængder og Ædelsten. Og da hun var
   kommet til Salomo, talte hun til ham om alt, hvad der lå hende
   på Hjerte.
 3. Men Salomo svarede på alle hendes Spørgsmål, og intet som helst
   var skjult for Kongen, han gav hende Svar på alt.
 4. Og da Dronningen af Saba så al Salomos Visdom, Huset han havde
   bygget,
 5. Maden på hans Bord, hans Folks Boliger, han træden og deres
   Klæder, hans Mundskænke og Brændofrene, han ofrede i HERRENs
   Hus, var hun ude af sig selv;

 6. og hun sagde til Kongen: "Sandt var, hvad jeg i mit Land hørte
   sige om dig og din Visdom!
 7. Jeg troede ikke, hvad der sagdes, før jeg kom og så det med egne
   Øjne; og se, ikke engang det halve er mig fortalt, thi din
   Visdom og Herlighed overgår, hvad rygte sagde.
 8. Lykkelige dine Hustruer, lykkelige dine Folk, som altid er om
   dig og hører din Visdom!
 9. Lovet være HERREN din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på
   Israels Trone! Fordi HERREN elsker Israel evindelig, satte han
   dig til Konge, til at øve ret og Retfærdighed."

 10. Derpå gav hun Kongen 120 Guldtalenter, Røgelse i store Mængder
   og Ædelsten; og aldrig er der siden kommet så megen Røgelse til
   Landet som den, Dronningen af Saba gav Kong Salomo.
 11. Desuden bragte Hirams Skibe, som hentede Guld i Ofir, Almug
   gumtræ i store Mængder og Ædel sten fra Ofir,
 12. og af Almuggimtræet lod Kongen lave Rækværk til HERRENs Hus og
   Kongens Palads, desuden Citre og Harper til Sangerne. Så meget
   Almuggimtræ er hidtil ikke set eller kommet til Landet.
 13. Og Kong Salomo gav Dronningen af Saba alt, hvad hun ønskede og
   bad om, foruden hvad han af sig selv kongeligen skænkede
   hende. Derpå begav hun sig med sit Følge hjem til sit Land.

 14. Vægten af det Guld, som i et År indførtes af Salomo, udgjorde
   666 Guldtalenter,
 15. de ikke medregnet, hvad der indkom i Afgift fra de undertvungne
   Folk og ved Købmændenes Handel og fra alle Arabiens Konger og
   Landets Statholdere.
 16. Kong Salomo lod hamre 200 Guldskjolde, hvert på 600 Sekel Guld,
 17. og 300 mindre Guldskjolde, hvert på tre Miner Guld; dem lod
   Kongen henlægge i Libanonskovhuset.
 18. Fremdeles lod Kongen lave en stor Elfenbenstrone, overtrukket
   med lutret Guld.
 19. Tronen havde seks Trin, og på dens Ryg var der Tyrehoveder; på
   begge Sider af Sædet var der Arme, og ved Armene stod der to
   Løver;
 20. tillige stod der tolv Løver påde seks Trin, seks på hver
   Side. Der er ikke lavet Mage til Trone i noget andet Rige.
 21. Alle Kong Salomos Drikkekar var af Guld og alle Redskaber i
   Libanonskovhuset af fint Guld; Sølv regnedes ikke for noget i
   Kong Salomos Dage.
 22. Kongen havde nemlig Tarsisskibe i Søen sammen med Hirams Skibe;
   og en Gang hvert tredje År kom Tarsisskibene, ladet med Guld,
   Sølv, Elfenben, Aber og Påfugle.

 23. Kong Salomo overgik alle Jordens Konger i Rigdom og Visdom.
 24. Fra alle Jordens Egne søgte man hen til Salomo for at høre den
   Visdom, Gud havde lagt i hans Hjerte;
 25. og alle bragte de Gaver med: Sølv og Guldsager, Klæder, Våben,
   Røgelse, Heste og Muldyr; således gik det År efter År.
 26. Salomo anskaffede sig Stridsvogne og Ryttere, og han havde 1.400
   Vogne og l2.000 Ryttere; dem lagde han dels i Vognbyerne, dels
   hos sig i Jerusalem.
 27. Kongen bragte det dertil, at Sølv i Jerusalem var lige så
   almindeligt som Sten, og Cedertræ lige så almindeligt som
   Morbærfigentræ i Lavlandet. -
 28. Hestene, Salomo indførte, kom fra Mizrajim og Kove; Kongens
   Handelsfolk købte dem i Kove.
 29. En Vogn udførtes fra Mizrajim for 600 Sekel Sølv, en Hest for
   150. Ligeledes udførtes de ved Handelsfolkene fil alle
   Hetiternes og Arams Konger. 11
 1. Kong Salomo elskede foruden Faraos Datter mange fremmede
   Kvinder, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, zidoniske og
   hetitiske Kvinder,
 2. Kvinder fra de Folkeslag, HERREN havde sagt om til Israeliterne:
   "I må ikke have med dem at gøre og de ikke med eder, ellers
   drager de eders Hjerte til deres Guder!" Ved dem hang Salomo i
   Kærlighed.
 3. Han havde 700 fyrsfelige Hustruer og 3OO Medhustruer, og hans
   Hustruer drog hans Hjerte bort fra Herren.
 4. Da Salomo blev gammel, drog hans Hustruer hans Hjerte til
   fremmede Guder, og hans Hjerte var ikke mere helt med HERREN
   hans Gud som hans fader Davids.
 5. Salomo holdt sig da til Astarte, Zidoniernes Gudinde, og til
   Milkom, Ammoniternes væmmelige Gud.
 6. Således gjorde Salomo, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og
   viste ikke HERREN fuld Lydighed som hans Fader David.

 7. Ved den Tid byggede Salomo en Offerhøj for Kemosj, Moabs
   væmmelige Gud, på Bjerget østen for Jerusalem, og for Milkom,
   Ammoniternes væmmelige Gud;
 8. og samme Hensyn viste han alle sine fremmede Hustruer, som
   tændte Offerild for deres Guder og ofrede til dem.
 9. Da vrededes HERREN på Salomo, fordi han vendte sit Hjerte bort
   fra HERREN, Israels Gud, der dog to Gange havde ladet sig til
   Syne for ham
 10. og udtrykkelig havde påbudt ham ikke at holde sig til fremmede
   Guder; men han holdt ikke, hvad HERREN havde påbudt ham.
 11. Derfor sagde HERREN til Salomo: "Fordi det står således til med
   dig, og fordi du ikke har holdt min Pagt og mine Anordninger,
   som jeg pålagde dig, vil jeg visselig rive Riget fra dig og give
   din Træl det.
 12. Dog vil jeg ikke gøre det i din Levetid for din Fader Davids
   Skyld men jeg vil rive det ud af din Søns Hånd.
 13. Kun vil jeg ikke rive hele Riget fra ham, men give din Søn en
   Stamme deraf for min Tjener Davids Skyld og for Jerusalems
   Skyld, den By, jeg udvalgte.

 14. HERREN gav Salomo en Modstander i Edomiten Hadad af Kongeslægten
   i Edom.
 15. Thi dengang David lod Edomiterne hugge ned, da Hærføreren Joab
   drog op for at jorde de faldne og hugge alle af Mandkøn ned i
   Edom -
 16. Joab og hele Israel blev der i seks Måneder, til han havde
   udryddet alle af Mandkøn i Edom -
 17. da var Adad med nogle edomitiske Mænd af hans Faders Folk
   flygtet ad Ægypten til. Dengang var Hadad endnu en lille Dreng.
 18. De brød op fra Midjan og nåede Paran; og efter at have taget
   nogle Mænd fra Paran med sig drog de til Ægypten, hvor Farao,
   Ægypterkongen, overlod ham et Hus, tilsagde ham daglig Føde og
   gav ham Land.
 19. Og da Farao fattede særlig Godhed for Hadad, gav han ham sin
   Svigerinde, en Søster til Dronning Takpenes, til Ægte.
 20. Takpeness Søster fødte ham Sønnen Genubat; og da Takpenes havde
   vænnet Barnet fra i Faraos Hus, blev Genubat i Faraos Hus blandt
   Faraos egne Børn.
 21. Da nu Hadad i Ægypten hørte, at David havde lagt sig til Hvile
   hos sine Fædre, og at Hærføreren Joab var død, sagde han til
   Farao: "Lad mig drage til mit Land!"
 22. Farao sagde til ham: "Hvad savner du her hos mig, siden du
   ønsker at drage til dit Land?" Men han svarede: "Å jo, lad mig
   nu rejse!" Så vendte Hadad tilbage til sit Land. Det var den
   ulykke, Hadad voldte: Han bragte Trængsel over Israel og blev
   Konge over Edom. -

 23. Fremdeles gav Gud ham en Modstander i Rezon, Eljadas Søn, der
   var flygtet fra sin Herre, Kong Hadadezer af Zoba.
 24. Han samlede en Del Mænd om sig og blev Høvding for en
   Friskare. Han indtog Damaskus, satte sig fast der og blev Konge
   i Damaskus.
 25. Han var Israels Modstander, så længe Salomo levede.

 26. Endvidere var der Efraimiten Jeroboam, Nebats Søn, fra Zereda,
   som stod i Salomos Tjeneste, og hvis Moder hed Zerua og var
   Enke; han løftede Hånd mod Kongen.
 27. Hermed gik det således til Salomo byggede på Millo; han lukkede
   Hullet i sin Fader Davids By.
 28. Nu var Jeroboam et dygtigt Menneske, og da Salomo så, hvorledes
   den unge Mand udførte Arbejdet, gav han ham Opsyn med hele
   Arbejdsstyrken af Josefs Hus.
 29. På den Tid hændte det sig, engang Jeroboam var rejst fra
   Jerusalem, at Profeten Ahija fra Silo traf ham på Vejen. Ahija
   var iført en ny Kappe, og de to var ene på Marken.
 30. Da greb Ahija fat i den ny Kappe, han havde på, rev den i tolv
   Stykker
 31. og sagde til Jeroboam: "Tag dig de ti Stykker, thi så siger
   HERREN, Israels Gud: Se, jeg river Riget ud af Salomos Hånd og
   giver dig de ti Stammer.
 32. Den ene Stamme skal han beholde for min Tjener Davids Skyld og
   for Jerusalems Skyld, den By, jeg udvalgte af alle Israels
   Stammer;
 33. det vil jeg gøre, fordi han har forladt mig og tilbedt Astarte,
   Zidoniernes Gudinde, Kemosj, Moabs Gud, og Milkom, Ammoniternes
   Gud, og ikke vandret på mine Veje og gjort, hvad der er ret i
   mine Øjne, eller holdt mine Anordninger og Lovbud som hans Fader
   David.
 34. Fra ham vil jeg dog ikke tage Riget, men lade ham være Fyrste,
   så længe han lever, for min Tjener Davids Skyld, som jeg
   udvalgte, og som holdt mine Bud og Anordninger.
 35. Men jeg vil tage Riget fra hans Søn og give dig det, de ti
   Stammer;
 36. og hans Søn vil jeg give en Stamme, for at min Tjener David
   altid kan have en Lampe for mit Åsyn i Jerusalem, den By, jeg
   udvalgte for der at stedfæste mit Navn.
 37. Men dig vil jeg tage og sætte til Hersker over alt, hvad du
   attrår, og du skal være Konge over Israel.
 38. Dersom du da er lydig i alt hvad jeg byder dig, vandrer på mine
   Veje og gør, hvad der er ret i mine Øjne, så du holder mine
   Anordnioger og Bud, som min Tjener David gjorde, vil jeg være
   med dig og bygge dig et varigt Hus, som jeg gjorde det for
   David. Dig giver jeg Israel;
 39. men jeg ydmyger Davids Slægt for den Sags Skyld, dog ikke for
   stedse!"
 40. Da nu Salomo stod Jeroboam efter Livet, flygtede han til
   Ægypten, til Ægypterkoogen Sjisjak; og han blev i Ægypten, til
   Salomo døde.

 41. Hvad der ellers er at fortælle om Salomo, alt, hvad han gjorde,
   og hans Visdom, står jo optegnet i Salomos Krønike.
 42. Den Tid, Salomo herskede i Jerusalem over hele Israel, udgjorde
   fyrretyve År.
 43. Så lagde Salomo sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i
   sin Fader Davids By. Og hans Søn Rehabeam blev Konge i hans
   Sted. 12
 2. Da Jeroboam, Nebats Søn, der endnu opholdt sig i Ægypten,
   hvorhen han var flygtet for Kong Salomo, fik Nys om, at Salomo
   var død, vendte han hjem fra Ægypten.
 1. Men Rehabeam begav sig til Sikem, thi derhen var hele Israel
   stævnet for at hylde ham som Konge.
 3. Og de sagde til Rehabeam:
 4. "Din Fader lagde et hårdt Åg på os, men let du nu det hårde
   Arbejde, din Fader krævede, og det tunge Åg han lagde på os, så
   vil vi tjene dig!"
 5. Han svarede dem: "Gå bort, bi tre Dage og kom så til mig igen!"
   Så gik Folket.

 6. Derpå rådførte Kong Rehabeam sig med de gamle, der havde stået i
   hans Fader Salomos Tjeneste, dengang han levede, og spurgte dem:
   "Hvad råder I mig til at svare dette Folk?"
 7. De svarede: "Hvis du i Dag vil være dette Folk til Tjeneste,
   være dem til Behag, svare dem vel og give dem gode Ord, så vil
   de blive dine Tjenere for bestandig!"
 8. Men han fulgte ikke det Råd, de gamle gav ham; derimod rådførte
   han sig med de unge, der var vokset op sammen med ham og stod i
   hans Tjeneste,
 9. og spurgte dem: "Hvad råder I os til at svare dette Folk, som
   kræver af mig, at jeg skal lette dem det Åg, min Fader lagde på
   dem?"
 10. De unge, der var vokset op sammen med ham, sagde da til ham:
   "Således skal du svare dette Folk, som sagde til dig: Din Fader
   lagde et tungt Åg på os, let du det for os! Således skal du
   svare dem: Min Lillefinger er tykkere end min Faders Hofter!
 11. Har derfor min Fader lagt et tungt Åg på eder, vil jeg gøre Åget
   tungere; har min Fader tugtet eder med Svøber, vil jeg tugte
   eder med Skorpioner!"

 12. Da alt Folket Tredjedagen kom til Rehabeam, som Kongen havde
   sagt,
 13. gav han dem et hårdt Svar, og uden at tage Hensyn til de gamles
   Råd
 14. sagde han efter de unges Råd til dem: "Har min Fader lagt et
   tungt Åg på eder, vil jeg gøre Åget tungere; har min Fader
   tugtet eder med Svøber, vil jeg tugte eder med Skorpioner!"
 15. Kongen hørte ikke på Folket, thi HERREN føjede det således for
   at opfylde det Ord, HERREN havde talet ved Ahija fra Silo til
   Jeroboam, Nebats Søn.
 16. Men da hele Israel mærkede, at Kongen ikke hørte på dem, gav
   Folket Kongen det Svar: "Hvad Del har vi i David? Vi har ingen
   Lod i Isajs Søn! Til dine Telte, Israel! Sørg nu, David, for dit
   eget Hus!" Derpå vendte Israel tilbage til sine Telte.
 17. Men over de Israeliter, der boede i Judas Byer, blev Rehabeam
   Konge.

 18. Nu sendte Kong Rehabeam Adoniram, der havde Opsyn med
   Hoveriarbejdet, ud til dem, men hele Israel stenede ham til
   Døde. Da steg Kong Rebabeam i største Hast op på sin Stridsvogn
   og flygtede til Jerusalem.
 19. Således brød Israel med Davids Hus, og det er Stillingen den Dag
   i Dag.
 20. Men da hele Israel hørte, at Jeroboam var kommet tilbage, lod de
   ham hente til Forsamlingen og hyldede ham som Konge over hele
   Israel. Der var ingen, som holdt fast ved Davids Hus undtagen
   Judas Stamme.

 21. Da Rehabeam var kommet til Jerusalem, samlede han hele Judas Hus
   og Benjamins Stamme, 180 000 udsøgte Folk, øvede Krigere, til at
   føre Krig med Israels Hus og vinde Riget tilbage til Rehabeam,
   Salomos Søn.
 22. Men da kom Guds Ord til den Guds Mand Sjemaja således:
 23. "Sig til Judas Konge Rehabeam, Salomos Søn, og til hele Judas og
   Benjamins Hus og det øvrige Folk:
 24. Så siger HERREN: I må ikke drage op og kæmpe med eders Brødre
   Israeliterne; vend hjem hver til sit, thi hvad her er sket, har
   jeg tilskikket!" Da adlød de HERRENs Ord og vendte tilbage.

 25. Jeroboam befæstede Sikem i Efraims Bjerge og tog Bolig der;
   senere drog han derfra og befæstede Penuel.
 26. Men Jeroboam tænkte ved sig selv: "Som det nu går, vil Riget
   atter tilfalde Davids Hus;
 27. når Folket her drager op for at ofre i HERRENs Hus i Jerusalem,
   vil dets Hu atter vende sig til dets Herre, Kong Rehabeam af
   Juda; så slår de mig ihjel og vender tilbage til Kong Rehabeam
   af Juda!"
 28. Og da Kongen havde overvejet Sagen, lod han lave to Guldkalve og
   sagde til Folket "Det er for meget for eder med de Rejser til
   Jerusalem! Se, Israel, her er dine Guder, som førte dig ud af
   Ægypten!"
 29. Den ene lod han opstille i Betel, den anden i Dan.
 30. Det blev Israel til Synd. Og Folket ledsagede i Optog den ene
   til Dan.
 31. Tillige indrettede han Offerhuse på Højene og indsatte til
   Præster alle Slags Folk, der ikke hørte til Leviterne.
 32. Og Jeroboam lod fejre en Fest på den femtende Dagi den ottende
   Måned i Lighed med den Fest, man havde i Juda; og han steg op på
   Alteret, han havde ladet lave i Betel, for at ofre til de
   Tyrekalve han havde ladet lave; og han lod de Præster, han havde
   indsat på Højene, gøre Tjeneste i Betel.
 33. Han steg op på Alteret, han havde ladet lave i Betel, på den
   femtende Dag i den ottende Måned, den Måned, han egenmægtig hade
   udtænkt, og lod Israeliteme fejre en Fest; han steg op på
   Alteret for at tænde Offerild. 13
 1. Og se, på HERRENs Bud kom en Guds Mand fra Juda til Betel, netop
   som Jeroboam stod på Alteret for at tænde Offerild.
 2. Og han råbte med HERRENs Ord imod Alteret: "Alter, Alter! Så
   siger HERREN: Der skal fødes Davids Hus en Søn ved Navn Josias,
   og på dig skal han ofre Højenes Præster, som tænder Offerild på
   dig, og han skal brænde Menneskeknogler på dig!"
 3. Og samtidig kundgjorde han et Tegn, idet han sagde: "Dette er
   Tegnet på, at HERREN har talet: Se, Alteret skal revne, så Asken
   derpå vælter ud!"
 4. Da nu Kongen hørte de Ord, den Guds Mand råbte mod Alteret i
   Betel, rakte Jeroboam sin Hånd ud fra Alteret og sagde: "Grib
   ham!" Men Hånden, han rakte ud imod ham, visnede, og han kunde
   ikke tage den til sig igen;
 5. og Alteret revnede, så Asken væltede ud fra Alteret - det Tegn,
   den Guds Mand havde kundgjort med HERRENs Ord.
 6. Da tog Kongen til Orde og sagde til den Guds Mand: "Bed dog
   HERREN din Gud om Nåde og gå i Forbøn for mig, at jeg kan tage
   Hånden til mig igen!" Og den Guds Mand bad HERREN om Nåde, og
   Kongen kunde tage Hånden til sig igen, og den var som før.
 7. Derpå sagde Kongen til den Guds Mand: "Følg med mig hjem og
   vederkvæg dig, så vil jeg give dig en Gave!"
 8. Men den Guds Mand svarede Kongen: "Om du så giver mig Halvdelen
   af dit Hus, vil jeg ikke følge med dig, og jeg vil hverken spise
   eller drikke på dette Sted;
 9. thi det Bud har jeg fået med HERRENs Ord: Du må hverken spise
   eller drikke, og du må ikke vende hjem ad den Vej, du kom!"
 10. Derpå drog han bort ad en anden Vej og vendte ikke hjem ad den
   Vej, han var kommet til Betel.

 11. Nu boede der i Betel en gammel Profet; hans Sønner kom og
   fortalte ham om alt, hvad den Guds Mand den Dag havde gjort i
   Betel, og om de Ord, han havde talt til Kongen. Men da de havde
   fortalt deres Fader det,
 12. spurgte han dem: "Hvilken Vej gik han?" Og hans Sønner viste
   ham, hvilken Vej den Guds Mand, der var kommet fra Juda, var
   gået.
 13. Da sagde han til sine Sønner: "Læg Sadelen på mit Æsel!" Og da
   de havde sadlet Æselet, satte han sig op,
 14. red efter den Guds Mand og traf ham siddende under Egetræet. Han
   spurgte ham da: "Er du den Guds Mand, der kom fra Juda?" Han
   svarede: "Ja!"
 15. Så sagde han til ham: "Kom med mig hjem og få noget at spise!"
 16. Men han svarede: "Jeg kan ikke vende om og følge med dig, og jeg
   kan hverken spise eller drikke sammen med dig på dette Sted,
 17. thi der er sagt mig med HERRENs Ord: Du må hverken spise eller
   drikke der, og du må ikke vende tilbage ad den Vej, du kom!"
 18. Da sagde han til ham: "Også jeg er Profet som du, og en Engel
   har med HERRENs Ord sagt til mig: Tag ham med dig hjem, for at
   han kan få noget at spise og drikke!" Men han løj for ham.
 19. Så vendte han tilbage med ham og spiste og drak i hans Hus.

 20. Men medens de sad til Bords, kom HERRENs Ord til Profeten, der
   havde fået ham tilbage,
 21. og han råbte til den Guds Mand, der var kommet fra Juda: "Så
   siger HERREN: Fordi du har været genstridig mod HERRENs Ord og
   ikke holdt det Bud, HERREN din Gud pålagde dig,
 22. men vendte tilbage og spiste og drak på det Sted, hvor han
   sagde, du ikke måtte spise og drikke, derfor skal dit Lig ikke
   komme i dine Fædres Grav!"
 23. Efter at han havde spist og drukket, sadlede han Æselet til ham,
   og han gav sig på Hjemvjen.
 24. Men en Løve kom imod ham på Vejen og dræbte ham. Og hans Lig lå
   henslængt på Vejen, og Æselet stod ved Siden af; også Løven stod
   ved Siden af Liget.
 25. Og se, nogle Mænd kom der forbi og så Liget ligge henslængt på
   Vejen, og Løven stå ved Siden af, og de kom og fortalte det i
   Byen, hvor den gamle Profet boede;
 26. og da Profeten, der havde fået ham til at vende om, hørte det,
   sagde han: "Det er den Guds Mand, som var genstridig mod HERRENs
   Ord; derfor har HERREN givet ham i Løvens Vold, og den har
   sønderrevet ham og dræbt ham efter det Ord, HERREN talede til
   ham!"
 27. Derpå sagde han til sine Sønner: "Læg Sadelen på mit Æsel!" Og
   da de havde gjort det,
 28. red han hen og fandt hans Lig liggende henslængt på vejen og
   Æselet og Løven stående ved Siden af, uden at Løven havde ædt
   Liget eller sønderrevet Æselet.
 29. Da løftede Profeten den Guds Mands Lig op, lagde ham på Æselet
   og førte ham tilbage til Byen for at holde Dødeklage og jorde
   ham;
 30. og da han havde lagt Liget i sin egen Grav, holdt de Dødeklage
   over ham og sagde: "Ak ve min Broder!"
 31. Og efter at have jordet ham sagde han til sine Sønner: "Når jeg
   dør, skal I lægge mig i samme Grav, som den Guds Mand ligger i;
   ved Siden af hans Ben skal I lægge mig, for at mine Ben kan
   blive skånet sammen md hans;
 32. thi det Ord skal gå i Opfyldelse, som han med HERRENs Ord råbte
   mod Alteret i Betel og alle Offerhusene på Højene i Samarias
   Byer!"

 33. Heller ikke efter denne Begivenhed opgav Jeroboam sin onde Færd,
   men gjorde på ny alle Slags Folk til Præster på Højene, idet han
   indsatte enhver, der havde Lyst, til Præst på Højene.
 34. Og det blev Jeroboams Hus til Synd og førte til, at det blev
   tilintetgjort og udryddet af Jorden. 14
 1. Ved den Tid blev Jeroboams Søn Abija syg.
 2. Da sagde Jeroboam til sin Hustru: "Tag og forklæd dig, så man
   ikke kan kende, at du er Jeroboams Hustru, og begiv dig til
   Silo, thi der bor Profeten Ahija, som kundgjorde mig, at jeg
   skulde blive Konge over dette Folk;
 3. tag ti Brød, noget Bagværk og en Krukke Honning med og henvend
   dig til ham, så vil han sige dig, hvorledes det skal gå
   Drengen!"
 4. Jeroboams Hustru gjorde nu således; hun begav sig til Silo og
   gik ind i Ahijas Hus. Ahija kunde ikke se, da hans Øjne var
   sløve af Alderdom;
 5. men HERREN havde sagt til Ahija: "Se, Jeroboams Hustru kommer
   til dig for at høre sig for hos dig angående sin Søn, da han er
   syg; det og det skal du svare hende; men når hun kommer, er hun
   forklædt."
 6. Da nu Ahija hørte Lyden af hendes Trin, som hun gik ind ad
   Døren, sagde han: "Kom kun ind, Jeroboams Hustru! Hvorfor er du
   forklædt? Mig er det pålagt at bringe dig en tung Tidende.
 7. Gå hen og sig til Jeroboam: Så siger HERREN, Israels Gud: Jeg
   ophøjede dig af Folkets Midte og gjorde dig til Fyrste over mit
   Folk Israel
 8. og rev Riget fra Davids Hus og gav dig det; dog har du ikke
   været som min Tjener David, der holdt mine Bud og fulgte mig af
   hele sit Hjerte og kun gjorde, hvad der er ret i mine Øjne,
 9. men du har handlet værre end alle dine Forgængere; du gik hen og
   krænkede mig og gjorde dig andre Guder og støbte Billeder, men
   mig kastede du bag din Ryg;
 10. se, derfor vil jeg bringe Ulykke over Jeroboams Hus og udrydde
   hvert mandligt Væsen, hver og en af Jeroboams Slægt i Israel, og
   jeg vil feje Jeroboams Hus bort, som man fejer Skarn bort, til
   der ikke er Spor tilbage!
 11. Den af Jeroboams Slægt, som dør i Byen, skal Hundene æde, og
   den, som dør på Marken, skal Himmelens Fugle æde, thi det er
   HERREN, der har talet!
 12. Men gå nu hjem! Når din Fod betræder Byen, skal Barnet dø;
 13. og hele Israel skal holde Dødeklage over ham og jorde ham, thi
   han er den eneste af Jeroboams Slægt, der skal komme i en Grav;
   thi hos ham fandtes dog noget, der vandt HERREN Israels Guds
   Behag inden for Jeroboams Slægt.
 14. Men HERREN vil oprejse sig en Konge over Israel, der skal
   udrydde Jeroboams Hus på den Dag.
 15. Men også siden vil HERREN slå Israel, så at de svajer hid og did
   som Sivet i Vandet, og rykke Israel op fra dette herlige Land,
   som han gav deres Fædre, og sprede dem hinsides Floden, fordi de
   har lavet sig Asjerastøtter og krænket HERREN;
 16. og han vil give Israel til Pris for de Synders Skyld, Jeroboam
   har begået og forledt Israel til."
 17. Da gav Jeroboams Hustru sig på Vej og kom til Tirza; og da hun
   betrådte Husets Tærskel, døde Drengen;
 18. og man jordede ham, og hele Israel holdt Dødeklage over ham
   efter det Ord, HERREN havde talet ved sin Tjener, Profeten
   Ahija.

 19. Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, hvorledes han førte
   Krig, og hvorledes han herskede står jo optegnet i Israels
   kongers Krønike.
 20. Jeroboams Regeringstid udgjorde to og tyve År. Så lagde han sig
   til Hvile hos sine Fædre, og hans Søn Nadab blev Konge i hans
   Sted.

 21. Rehabeam, Salomos Søn, blev Kongei Juda. Rehabeam var een og
   fyrretyve År gammel, da han blev Konge, og han herskede sytten
   År i Jerusalem, den By, HERREN havde udvalgt af alle Israels
   Stammer for der at stedfæste sit Navn. Hans Moder var en
   ammonitisk Kvinde ved Navn Na'ama.
 22. Og Juda gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og med de
   Synder, de begik, vakte de hans Nidkærhed, mere end deres Fædre
   havde gjort.
 23. Også de byggede sig Offerhøje, Stenstøtter og Asjerastøtter på
   alle høje Steder og under alle grønne Træer;
 24. ja, der var endog Mandsskøger i Landet. De øvede alle de
   Vederstyggeligheder, som var begået af de Folk, HERREN havde
   drevet bort foran Israeliterne.

 25. Men i Kong Rebabeams femte Regeringsår drog Ægypterkongen
   Sjisjak op imod Jerusalem
 26. og tog Skattene i HERRENs Hus og i Kongens Palads; alt tog han,
   også de Guldskjolde, Salomo havde ladet lave.
 27. Kong Rehabeam lod da i Stedet lave Kobberskjolde og gav dem i
   Forvaring hos Høvedsmændene for Livvagten, der holdt Vagt ved
   Indgangen til Kongens Palads;
 28. og hver Gang Kongen begav sig til HERRENs Hus, bentede Livvagten
   dem, og bagefter bragte de dem tilbage til Vagtstuen.

 29. Hvad der ellers er at fortælle om Rehabeam, alt, hvad han
   gjorde, står jo optegnet i Judas Kongers Krønike.
 30. Rehabeam og Jeroboam lå i Krig med hinanden hele Tiden.
 31. Så lagde Rehabeam sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet
   hos sine Fædre i Davidsbyen. Hans Moder var en ammonitisk Kvinde
   ved Navn Na'ama. Og hans Søn Abija blev Konge i hans Sted. 15
 1. I Kong Jeroboams, Nebats Søns, attende Regeringsår blev Abija
   Konge over Juda.
 2. Tre År herskede han i Jerusalem. Hans Moder hed Ma'aka og var en
   datter af Absalom.
 3. Han vandrede i alle de Synder, hans Fader havde begået før ham,
   og hans Hjerte var ikke helt med HERREN hans Gud som hans Fader
   Davids.
 4. Men for Davids Skyld lod HERREN hans Gud ham få en Lampe i
   Jerusalem, idet han ophøjede hans Sønner efter ham og lod
   Jerusalem bestå,
 5. fordi David havde gjort, hvad der var ret i HERRENs Øjne, og
   ikke, så længe han levede, var veget fra noget af, hvad han
   havde pålagt ham, undtagen over for Hetiten Urias.
 6. (Rehabeam lå i Krig med Jeroboam, så længe han levede).

 7. Hvad der ellers er at fortælle om Abija, alt, hvad han gjorde,
   står jo optegnet i Judas Kongers Krønike. Abija og Jeroboam lå i
   Krig med hinanden.
 8. Så lagde Abija sig til Hvile hos sine Fædre, og man jordede ham
   i Davidsbyen; og hans Søn Asa blev Konge i hans Sted.

 9. I Kong Jeroboam af Israels tyvende Regeringsår blev Asa Konge
   over Juda,
 10. og han herskede een og fyrretyve År i Jerusalem. Hans Moder hed
   Ma'aka og var en Datter af Absalom.
 11. Asa gjorde, hvad der var ret i HERRENs Øjne, ligesom hans Fader
   David;
 12. han jog Mandsskøgerne ud af Landet og fjernede alle
   Afgudsbillederne, som hans Fædre havde ladet lave.
 13. Han fratog endog sin Moder Ma'aka Værdigheden som Herskerinde,
   fordi hun havde ladet lave et Skændselsbillede til Ære for
   Asjera; Asa lod hendes Skændselsbillede nedbryde og brænde i
   Kedrons Dal.
 14. Vel forsvandt Offerhøjene ikke, men alligevel var Asas Hjerte
   helt med HERREN, så længe han levede.
 15. Og han bragte sin Faders og sine egne Helliggaver ind i HERRENs
   Hus, Sølv, Guld og forskellige Kar.

 16. Asa og Kong Basja af Israel lå i Krig med hinanden, så længe de
   levede.
 17. Kong Basja af Israel drog op imod Juda og befæstede Rama for at
   hindre, at nogen af Kong Asa af Judas Folk drog ud og ind.
 18. Da tog Asa alt det Sølv og Guld, der var tilbage i Skatkamrene i
   HERRENs Hus og i Kongens Palads, overgav det til sine Folk og
   sendte dem til Kong Benhadad af Aram, en Søn af Hezjons Søn
   Tabrimmon, som boede i Damaskus, idet han lod sige:
 19. "Der består en Pagt mellem mig og dig, mellem min Fader og din
   Fader; her sender jeg dig en Gave af Sølv og Guld; bryd derfor
   din Pagt med Kong Basja af Israel, så at han nødes til at drage
   bort fra mig!"
 20. Benhadad gik ind på Kong Asas Forslag og sendte sine Hærførere
   mod Israels Byer og indtog Ijjon, Dan, Abel-Bet-Ma'aka og hele
   Kinnerot tillige med hele Naftalis Land.
 21. Da Basja hørte det, opgav han at befæste Rama og vendte tilbage
   til Tirza.
 22. Men Kong Asa stævnede hver eneste Mand i hele Juda sammen, og de
   førte Stenene og Træværket bort, som Basja havde brugt ved
   Befæstningen af Rama; dermed befæstede Kong Asa så Geba i
   Benjamin og Mizpa.

 23. Hvad der ellers er at fortælle om Asa, alle hans Heltegerninger,
   alt, hvad han gjorde, og de Byer, han befæstede, står jo
   optegnet i Judas Kongers Krønike. I øvrig led han i sin Alderdom
   af en Sygdom i Fødderne.
 24. Så lagde han sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet hos
   sine Fædre i sin Fader Davids By; og hans Søn Josafat blev Konge
   i hans Sted.

 25. Nadab, Jeroboams Søn, blev Konge over Israel i Kong Asa af Judas
   andet Regeringsår, og han herskede to År over Israel.
 26. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og vandrede i sin
   Faders Spor og i de Synder, han havde forledt Israel til.
 27. Da stiftede Basja, Ahijas Søn af Issakars Hus, en
   Sammensværgelse imod ham, og Basja huggede ham ned ved Gibbeton,
   der tilhørte Filisterne, medens Nadab og hele Israel belejrede
   Byen.
 28. Basja dræbte ham i Kong Asa af Judas tredje Regeringsår og blev
   Konge i hans Sted;
 29. nu da han var blevet Konge, lod han hele Jeroboams Hus nedhugge,
   idet han ikke skånede en eneste Sjæl af Jeroboams Slægt, men
   udryddede dem efter det Ord, HERREN havde talet ved sin Tjener
   Ahija fra Silo,
 30. for de Synders Skyld, Jeroboam havde begået og forledt Israel
   til, for den Krænkelse, han havde tilføjet HERREN, Israels Gud.

 31. Hvad der ellers er at fortælle om Nadab, alt, hvad han gjorde,
   står jo optegnet i Israels Kongers Krønike
 32. ( Asa og kong Ba'sja af Israel lå i Krig med hinanden, så længe
   de levede.)

 33. I Kong Asa af Judas tredje Regeringsår blev Basja, Ahijas Søn,
   Konge over hele Israel, og han herskede tre og tyve År i Tirza.
 34. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og vandrede i
   Jeroboams Spor og de Synder, han havde forledt Israel til. 16
 1. Men til Jehu, Hananis Søn, kom HERRENs ord mod Ba'sja således:
 2. "Jeg ophøjede dig af Støvet og gjorde dig til Fyrste over mit
   Folk Israel, dog har du vandret i Jeroboams Spor og forledt mit
   Folk Israel til Synd, så de krænker mig ved deres Synder;
 3. se, derfor vil jeg nu feje Basja og hans Hus bort og gøre det
   samme ved dit Hus, som jeg gjorde ved Jeroboams, Nebats Søns,
   Hus;
 4. den af Basjas Slægt, som dør i Byen, skal Hundene æde, og den,
   som dør på Marken, skal Himmelens Fugle æde!"

 5. Hvad der ellers er at fortælle om Ba'sja, hvad han gjorde, og
   hans Heltegerninger, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.
 6. Så lagde Ba'sja sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i
   Tirza; og hans Søn Ela blev Konge i hans Sted.

 7. Desuden kom HERRENs Ord ved Profeten Jehu, Hananis Søn, mod
   Ba'sja og hans Hus både på Grund af alt det, han havde gjort,
   som var ondt i HERRENs Øjne, idet han krænkede ham ved sine
   Hænders Værk og efterlignede Jeroboams Hus, og tillige fordi han
   lod dette nedhugge.

 8. I Kong Asa af Judas seks og tyvende Regeringsår blev Ela,
   Ba'sjas Søn, Konge over Israel, og han herskede to År i Tirza.
 9. Så stiftede en af hans Mænd, Zimri, der var Fører for den ene
   Halvdel af Stridsvognene, en Sammensværgelse imod ham; og
   engang, da han i Tirza var beruset ved et Drikkelag i sin
   Paladsøverste Arzas Hus,
 10. trængte Zimri ind og slog ham ihjel - i Kong Asa af Judas syv og
   tyvende Regeringsår - og blev Konge i hans Sted.
 11. Da han var blevet Konge og havde besteget Tronen, lod han hele
   Basjas Hus dræbe uden at levne et mandligt Væsen og tillige hans
   nærmeste Slægtninge og Venner;
 12. således udryddede Zimri hele Ba'sjas Hus efter det Ord, HERREN
   havde talet til Basja ved Profeten Jehu,
 13. for alle de Synders Skyld, som Ba'sja og hans Søn Ela havde
   begået og forledt Israel til, så at de krænkede HERREN, Israels
   Gud, ved deres Afguder.

 14. Hvad der ellers er af fortælle om Ela, alt, hvad han gjorde,
   står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

 15. I Kong Asa af Judas syv og tyvende Regeringsår blev Zimri Konge,
   og han herskede syv Dage i Tirza. Hæren var på det Tidspunkt ved
   at belejre Gibbeton, som tilhørte Filisterne;
 16. og da nu Hæren under Belejringen hørte, at Zimri havde sfiftet
   en Sammensværgelse mod Kongen og endda dræbt ham, udråbte hele
   Israel samme Dag i Lejren Omri, Israels Hærfører, til Konge.
 17. Derpå hrød Omri op med hele Israel fra Gibbeton og begyndte at
   belejre Tirza;
 18. og da Zimri så at Byen var taget, begav han sig ind i Kongens
   Palads og stak det i Brand over sig; således døde han
 19. for de Synders Skyld, han havde begået, idet han gjorde, hvad
   der var ondt i HERRENs Øjne, og vandrede i Jeroboams Spor og i
   de Synder, han havde begået, da han forledte Israel til at
   synde.

 20. Hvad der ellers er at fortælle om Zimri og den Sammensværgelse,
   han stiftede, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

 21. Ved den Tid delte Israels Folk sig, idet den ene Halvdel
   slutfede sig fil Tibni, Ginats Søn, og udråbte ham til Konge,
   medens den anden sluttede sig til Omri.
 22. Men den Del af Folket, der sluttede sig til Omri, fik Overtaget
   over dem, der sluttede sig til Tibni, Ginats Søn, og da Tibni
   døde ved den Tid, blev Omri Konge.

 23. I Kong Asa af Judas een og tredivte Regeringsår blev Omri Konge
   over Israel, og han herskede tolv År. Først herskede han seks År
   i Tirza;
 24. men siden købte han Samarias Bjerg af Semer for to Talenter Sølv
   og byggede på Bjerget en By, som han efter Semer, Bjergets Ejer,
   kaldte Samaria.
 25. Omri gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og handlede endnu
   værre end alle hans Forgængere;
 26. han vandrede helt i Jeroboams, Nebats Søns, Spor og i de Synder,
   han havde forledt Israel til, så at de krænkede HERREN, Israels
   Gud, ved deres Afguder.

 27. Hvad der ellers er at fortælle om Omri, alt, hvad han gjorde, og
   de Heltegerninger, han udførte, står jo optegnet i Israels
   Kongers Krønike.
 28. Så lagde Omri sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i
   Samaria; og hans Søn Akab blev Konge i hans Sted.

 29. Akab, Omris Søn, blev Konge over Israel i Kong Asa af Judas otte
   og tredivte Regeringsår, og Akab, Omris Søn, herskede to og tyve
   År over Israel i Samaria.
 30. Akab, Omris Søn, gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, i
   højere Grad end alle hans Forgængere.
 31. Og som om det ikke var nok med, at han vandrede i Jeroboams,
   Nebats Søns, Synder, ægtede han oven i Købet Jesabel, en Datter
   af Zidoniemes Konge Etba'al, og gik hen og dyrkede Ba'al og
   tilbad ham.
 32. Han rejste Ba'al et Alter i Ba'alstemplet, som han lod bygge i
   Samaria.
 33. Og Akab lavede Asjerastøtten og gjorde endnu flere Ting, hvorved
   han krænkede HERREN, Israels Gud, værre end de Konger, der havde
   hersket før ham i Israel. -

 34. I hans Dage genopbyggede Beteliten Hiel Jeriko; efter det Ord,
   HERREN havde taleted Josua, Nuns Søn, kostede det ham hans
   førstefødte Abiram at lægge Grunden og hans yngste Søn Seguh at
   sætte dens Portfløje ind. 17
 1. Tisjbiten Elias fra Tisjbe i Gilead sagde til Akab: "Så sandt
   HERREN, Israels Gud, lever, han, for hvis Åsyn jeg står, i de
   kommende År skal der ikke falde dug eller Regn uden på mit
   udtrykkelige Bud!"

 2. Derpå kom HERRENs Ord til ham således:
 3. "Gå bort herfra og begiv dig østerpå og hold dig skjult ved
   Bækken Krit østen for Jordan;
 4. du skal drikke af Bækken, og Ravnene har jeg pålagt at sørge for
   Føde til dig der."
 5. Da gik han og gjorde efter HERRENs Ord, han gik hen og tog Bolig
   ved Bækken Krit østen for Jordan;
 6. og Ravnene bragte ham Brød om Morgenen og kød om Aftenen, og han
   drak af Bækken.

 7. Men nogen Tid efter tørrede Bækken ud, eftersom der ingen Regn
   faldt i Landet.
 8. Da kom HERRENs Ord til ham således:
 9. "Begiv dig til Zarepta, som hører til Zidon, og tag Bolig der;
   se, jeg har pålagt en Enke der at sørge for Føde til dig."
 10. Så begav han sig til Zarepta, og da han kom til Byens Port, fik
   han Øje på en Enke, som var ved at sanke Brænde, og råbte til
   hende: "Hent mig lidt Vand i et Kar, for at jeg kan drikke!"
 11. Og da hun gik bort for at hente det, råbte han efter hende: "Tag
   også et Stykke Brød med til mig!"
 12. Men hun svarede: "Så sandt HERREN din Gud lever, jeg ejer ikke
   Brød, men kun en Håndfuld Mel i Krukken og lidt Olie i Dunken;
   jeg var nettop ved at sanke et Par Stykker Brænde for at gå hjem
   og tillave det til mig og min Søn; og når vi har spist det, må
   vi dø!"
 13. Da sagde Elias til hende: "Frygt ikke! Gå hjem og gør, som du
   siger; men lav først et lille Brød deraf til mig og bring mig
   det; siden kan du lave noget til dig selv og din Søn!
 14. Thi så siger HERREN, Israels Gud: Melkrukken skal ikke blive
   tom, og Olien i Dunken skal ikke slippe op, før den Dag HERREN
   sender Regn over Jorden!"
 15. Da gik hun og gjorde, som Elias sagde; og både hun og han og
   hendes Søn havde noget at spise en Tid lang.
 16. Melkrukken blev ikke tom, og olien i Dunken slap ikke op, efter
   det Ord HERREN havde talet ved Elias.

 17. Men nogen Tid efter blev Kvindens, Husets Ejerindes, Søn syg, og
   hans Sygdom tog heftigt til, så der til sidst ikke mere var Liv
   i ham.
 18. Da sagde hun til Elias: "Hvad har jeg med dig at gøre, du Guds
   Mand! Er du kommet for at bringe min Synd i Erindring og volde
   min Søns Død?"
 19. Men han svarede hende: "Lad mig få din Søn!" Og han tog ham fra
   hendes Skød og bar ham op i Stuen på Taget, hvor han boede, og
   lagde ham på sin Seng.
 20. Så råbte han til HERREN: "HERRE min Gud, vil du virkelig handle
   så ilde mod den Enke; i hvis Hus jeg er Gæst, at du lader hendes
   Søn dø?"
 21. Derpå strakfe han sig tre Gange hen over Drengen og råbte til
   HERREN: "HERRE min Gud, lad dog Drengens Sjæl vende tilbage!"
 22. Og HERREN hørte Eliass Røst; Drengens Sjæl vendte tilbage, så
   han blev levende.
 23. Så tog Elias Drengen og bragte ham fra Stuen på Taget ned i
   Huset og gav hans Moder ham, idet han sagde: "Se, din Søn
   lever!"
 24. Da sagde Kvinden til Elias: "Nu ved jeg vist, at du er en Guds
   Mand, og at HERRENs Ord i din Mund er Sandhed." 18
 1. Lang Tid efter, i det tredie År, kom HERRENs ord således: "Gå
   hen og træd frem for Akab, så vil jeg sende Regn over Jorden!"
 2. Da gav Elias sig på Vej for at træde frem for Akab. Da
   Hungersnøden blev trykkende i Samaria,
 3. kaldte Akab Paladsøversten Obadja til sig. Obadja var en Mand,
   der alvorligt frygtede HERREN,
 4. og dengang Jesabel lod HERRENs Profeter udrydde, tog han og
   skjulte hundrede Profeter, halvtredsindstyve i een Hule og
   halvtredsindstyve i en anden, og sørgede for Brød og Vand til
   dem.
 5. Akab sagde nu til Obadja: "Kom, lad os drage rundt i Landet til
   alle Vandkilder og Bække, om vi mulig kan finde så meget Græs,
   at vi kan holde Liv i Hestene og Muldyrene og slippe for at
   dræbe noget af Dyrene!"
 6. Så delte de Landet, som de skulde gennemvandre, mellem sig,
   således at Akab og Obadja drog hver sin Vej.

 7. Medens nu Obadja var undervejs, se, da trådte Elias ham i Møde;
   Obadja genkendte ham og faldt på sit Ansigt og sagde: "Er det
   dig, min Herre Elias?"
 8. Han svarede: "Ja, det er mig! Gå hen og sig til din Herre, at
   Elias er her!"
 9. Men han sagde: "Hvormed har jeg dog syndet, siden du vil give
   din Træl i Akabs Hånd, for at han kan slå mig ihjel?
 10. Så sandt HERREN din Gud lever, der er ikke et Folk eller Rige,
   min Herre ikke har sendt Bud til for at lede efter dig; og blev
   der sagt, at du ikke var der, tog han Riget og Folket i Ed på,
   at de ikke havde fundet dig.
 11. Og nu siger du, at jeg skal gå hen og sige til min Herre, at
   Elias er her!
 12. Hvis nu HERRENs Ånd, når jeg har forladt dig, fører dig bort til
   et Sted, jeg ikke kender, og jeg kommer og melder det til Akab,
   og han ikke finder dig, lader han mig dræbe. Og din Træl har dog
   frygtet HERREN fra Ungdommen af!
 13. Er det ikke kommet min Herre for Øre, hvad jeg gjorde, da
   Jesabel lod HERRENs Profeter dræbe, hvorledes jeg skjulte
   hundrede af HERRENs Profeter, halvtredsindstyve i een Hule og
   halvtredsindstyve i en anden, og sørgede for Brød og Vand til
   dem?
 14. Og nu siger du, at jeg skal gå hen og sige til din Herre, at
   Elias er her - han lader mig dræbe!"
 15. Da sagde Elias: "Så sandt Hærskarers HERRE lever, han, for hvis
   Åsyn jeg står, i Dag vil jeg træde frem for ham."

 16. Obadja gik da Akab i Møde og meldte ham det, og Akab gik Elias i
   Møde.
 17. Da Akab fik Øje på Elias, sagde han til ham: "Er det dig, du,
   som bringer Ulykke over Israel!"
 18. Men han svarede: "Det er ikke mig, der har bragt Ulykke over
   Israel, men dig og din Faders Hus, fordi I har forladt HERREN og
   holder eder til Ba'alerne!
 19. Men send nu Bud og kald hele Israel sammen til mig på Karmels
   Bjerg og tillige de 450 Ba'alsprofeter og de 400 Asjeraprofeter,
   som spiser ved Jesabels Bord!"

 20. Da sendte Akab Bud rundt til alle Israeliterne og samlede
   Profeterne på Karmels Bjerg.
 21. Elias trådte så frem for alt Folket og sagde: "Hvor længe vil I
   blive ved at halte til begge Sider? Er HERREN Gud, så hold eder
   til ham, og er Ba'al Gud, så hold eder til ham!" Men Folket
   svarede ham ikke et Ord.
 22. Da sagde Elias til Folket: "Jeg er den eneste af HERRENs
   Profeter, der er tilbage, og Ba'als Profeter er 450 Mand;
 23. lad os nu få to unge Tyre; så skal de vælge den ene Tyr og hugge
   den i Stykker og lægge den på Brændet, men Ild må de ikke lægge
   til; den anden vil jeg lave til og lægge på Brændet, men uden at
   tænde Ild.
 24. Så skal I påkalde eders Guds Navn, og jeg vil påkalde HERRENs
   Navn; den Gud, der svarer med Ild, han er Gud!" Alt Folket
   sagde: "Det Forslag er godt!"
 25. Derpå sagde Elias til Ba'als Profefer: "Vælg eder den ene Tyr og
   lav den til først, thi I er de mange, og påkald så eders Guds
   Navn, men I må ikke tænde Ild!"
 26. Så tog de Tyren og lavede den til og påkaldte Ba'als Navn fra
   Morgen til Middag, idet de råbte: "Hør os, Ba'al!" Men ikke en
   Lyd hørtes, der var ingen, som svarede; og de dansede haltende
   omkring det Alter, de havde opført.
 27. Men da det var blevet Middag, hånede Elias dem og sagde: "I må
   råbe højt, thi han er jo en Gud! Han er vel faldet i Tanker
   eller gået afsides eller rejst bort, eller han er faldet i Søvn
   og må først vågne!"
 28. Da råbte de højt, og som de havde for Skik, sårede de deres
   Legemer med Sværd og Spyd, til Blodet flød ned ad dem.
 29. Og da det var over Middag, begyndte de at rase, og det varede
   lige til hen imod Afgrødeofferets Tid, men ikke en Lyd hørtes,
   ingen svarede, og ingen agtede derpå.

 30. Da sagde Elias til alt Folket: "Kom hen til mig!" Og da alt
   Folket var kommet hen til ham, satte han HERRENs nedbrudte Alter
   i Stand.
 31. Elias tog tolv Sten, svarende til Tallet på Jakobs Sønners
   Stammer, han, til hvem HERRENs Ord lød: "Israel skal dit Navn!"
 32. Og af disse Sten byggede han et Alter i HERRENs Navn og gravede
   rundt om Alteret en Rende på omtrent to Sea Land.
 33. Derpå lagde han Brændet tilrette, huggede Tyren i Stykker og
   lagde den på Brændet.
 34. Så sagde han: "Fyld fire Krukker med Vand og hæld det ud over
   Brændofferet og Brændet!" Og da de havde gjort det, sagde han:
   "Een Gang til!" Og da de havde gjort det anden Gang, sagde han:
   "Een Gang til!" Og de gjorde det endnu en Gang.
 35. Det drev af Vand rundt om Alteret, også Renden fik han fyldt med
   Vand.
 36. Men ved Afgrødeofferets Tid trådte Profeten Elias frem og sagde:
   "HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det kendes i Dag, at
   dut er Gud i Israel og jeg din Tjener, og at jeg har gjort alt
   dette på dit Ord!
 37. Hør mig, HERRE, hør mig, for at dette Folk må kende, at du HERRE
   er Gud, og at du atter drager deres Hjerte til dig"
 38. Da for HERRENs Ild ned og fortærede Brændofferet og Brændet og
   Stenene og Jorden; endog Vandet i Renden slikkede den bort.
 39. Da alt Folket så det, faldt de på deres Ansigt og råbte: "HERREN
   er Gud, HERREN er Gud!"
 40. Men Elias sagde til dem: "Grib Ba'als Profeter, lad ingen af dem
   slippe bort!" Og de greb dem, og Elias førte dem ned til
   Kisjonbækken og dræbte dem der.

 41. Derpå sagde Elias til Akab: "Gå op og spis og drik, thi der
   høres Susen af Regn."
 42. Da gik Akab op for at spise og drikke; men Elias gik op på
   Karmels Top og bøjede sig til Jorden med Ansigtet mellem Knæene.
 43. Så sagde han til sin Tjener: "Gå op og se ud over Havet!" Og han
   gik op og så ud, men sagde: "Der er intet!" Syv Gange sagde han
   til ham: "Gå derop igen!" Og syv Gange vendte Tjeneren tilbage.
 44. Men syvende Gang sagde han: "Nu stiger der en lille Sky op af
   Havet, så stor som en Mands Hånd!" Da sagde Elias: "Gå hen og
   sig til Akab: Spænd for og kør hjem, at du ikke skal blive
   opholdt af Regnen!"
 45. Et Øjeblik efter var Himmelen sort af Stormskyer, og der faldt
   en voldsom Regn. Akab steg til Vogns og kørte til Jizre'el;
 46. men HERRENs Hånd kom over Elias, så han omgjordede sine Lænder
   og løb foran Akab lige til Jizre'el. 19
 1. Akab fortalte nu Jesabel alt, hvad Elias havde gjort, og
   hvorledes han havde ihjelslået alle Profeterne med Sværd,
 2. og Jesabel sendte et Sendebud til Elias og lod sige: "Guderne
   ramme mig både med det ene og det andet, om jeg ikke i Morgen
   ved denne Tid handler med dit Liv, som der er handlet med
   deres!"
 3. Da blev han bange, stod op og drog bort for at redde sit
   Liv. Han kom da til Be'ersjeba i Juda. Der lod han sin Tjener
   blive
 4. og vandrede selv en Dagsrejse ud i Ørkenen og satte sig under en
   Gyvelbusk og ønskede sig Døden, idet han sagde: "Nu er det nok,
   HERRE; tag mit Liv, thi jeg er ikke bedre end mine Fædre!"
 5. Så lagde han sig til at sove under en Gyvelbusk. Og se, en Engel
   rørte ved ham og sagde: "Stå op og spis!"
 6. Og da han så sig om, se, da lå der, hvor hans Hoved havde
   hvilet, et ristet Brød, og der stod en Krukke Vand; og han
   spiste og drak og lagde sig igen.
 7. Men HERRENs Engel kom atter og rørte ved ham og sagde: "Stå op
   og spis, ellers bliver Vejen dig for lang!"
 8. Da stod han op og spiste og drak; og styrket af dette Måltid
   vandrede han i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter lige til Guds
   Bjerg Horeb.

 9. Der gik han ind i en Hule og overnattede. Da lød HERRENs Ord til
   ham: "Hvad er du her efter, Elias?"
 10. Han svarede: "Jeg har været fuld af Nidkærhed for HERREN,
   Hærskarers Gud, fordi Israeliterne har forladt din Pagt; dine
   Altre har de nedbrudt, og dine Profeter har de ihjelslået med
   Sværd! Jeg alene er tilbage, og nu står de mig efter Livet!"
 11. Da sagde han: "Gå ud og stil dig på Bjerget for HERRENs Åsyn!"
   Og se, HERREN gik forbi, og et stort og stærkt Vejr, der
   sønderrev Bjerge og sprængte Klipper, gik foran HERREN, men
   HERREN var ikke i Vejret. Efter Vejret kom der et Jordskælv, men
   HERREN var ikke i Jordskælvet.
 12. Efter Jordskælvet kom der Ild, men HERREN var ikke i Ilden. Men
   efter Ilden kom der en stille, sagte Susen,
 13. og da Elias hørte den, hyllede han sit Hoved i sin Kappe og gik
   ud og stillede sig ved Indgangen til Hulen; og se, en Røst lød
   til ham: "Hvad er du her efter Elias?"
 14. Han svarede: "Jeg har været fuld af Nidkærhed for HERREN,
   Hærskarers Gud, fordi Israeliterne har forladt din Pagt; dine
   Altre har de nedbrudt, og dine Profeter har de ihjelslået med
   Sværd! Jeg alene er tilbage, og nu står de mig efter Livet!"
 15. Da sagde HERREN til ham: "Vend tilbage ad den Vej, du kom, og gå
   til Ørkenen ved Damaskus; gå så hen og salv Hazael til Konge
   over Aram,
 16. salv Jehu, Nimsjis Søn, til Konge over Israel og salv Elisa,
   Sjafats Søn, fra Abel Mehola til Profet i dit Sted!
 17. Den, der undslipper Hazaels Sværd, skal Jehu dræbe, og den, der
   undslipper Jehus Sværd, skal Elisa dræbe.
 18. Jeg vil lade syv Tusinde blive tilbage i Israel, hvert Knæ, der
   ikke har bøjet sig for Ba'al, og hver Mund, der ikke har kysset
   ham."

 19. Så gik han derfra; og han traf Elisa, Sjafats Søn, i Færd med at
   pløje; tolv Spand Okser havde han foran sig, og selv var han ved
   det tolvte. Da nu Elias gik forbi ham, kastede han sin Kappe
   over ham.
 20. Så forlod han Okserne og løb efter Elias og sagde: "Lad mig
   først kysse min Fader og min Moder, så vil jeg følge dig!" Han
   svarede: "Gå kun tilbage, thi hvad er det ikke, jeg har gjort
   ved dig!"
 21. Da forlod han ham og vendte tilbage; så tog han og slagtede
   Oksespandet, kogte Okserne ved Stavtøjet og gav Folkene dem at
   spise; derpå brød han op og fulgte Elias og gik ham til Hånde. 20
 1. Kong Benhadad af Aram samlede hele sin Hær, og to og tredive
   Konger fulgte ham med Heste og Stridsvogne; og han drog op og
   indesluttede Samaria og belejrede det.
 2. Han sendte nu Sendebud ind i Byen til Kong Akab af Israel
 3. og lod sige til ham: "Således siger Benhadad: Dit Sølv og Guld
   er mit, men dine Hustruer og børn kan du beholde!"
 4. Israels Konge lod svare: "Som du byder, Herre Konge! Jeg og alt,
   hvad mit er, tilhører dig."
 5. Men Sendebudene vendte tilbage og sagde: "Således siger Benha
   dad: Jeg sendte Bud til dig og lod sige: Dit Sølv og Guld og
   dine Hustruer og Børn skal du give mig!
 6. Så sender jeg da i Morgen ved denne Tid mine Folk til dig, og de
   skal gennemsøge dit Hus og dine Folks Huse og tilvende sig og
   tage alt, hvad de lyster!"

 7. Da lod Israels Konge alle Landets Ældste kalde og sagde: "Der
   ser I, at Manden har ondt i Sinde, thi nu sender han Bud til mig
   om mine Hustruer og Børn, og mit Sølv og Guld havde jeg ikke
   nægtet ham!"
 8. Alle de Ældste og alt Folket svarede ham: "Hør ham ikke; du må
   ikke give efter!"
 9. Da sagde han til Benhadads Sendebud: "Sig til min Herre Kongen:
   Alt, hvad du første Gang krævede af din Træl, vil jeg gøre, men
   dette Krav kan jeg ikke opfylde!" Med det Svar vendte
   Sendebudene tilbage.
 10. Da sendte Benhadad Bud til ham og lod sige: "Guderne ramme mig
   både med det ene og det andet, om Støvet i Samaria forslår til
   at fylde Hænderne på alle de Krigere, der følger mig!"
 11. Men Israels Konge lod svare: "Sig således: Den, der spænder
   Bæltet, skal ikke rose sig som den, der løser det!"
 12. Benhadad modtog Svaret, just som han sad og drak sammen med
   Kongerne i Løvhytterne; da sagde han til sine Folk: "Til Storm!"
   Og de gjorde sig rede til at storme Byen.

 13. Men en Profet trådte hen til Kong Akab af Israel og sagde: "Så
   siger HERREN: Ser du hele den vældige Menneskemængde der? Se,
   jeg giver den i Dag i din Hånd, og du skal kende, at jeg er
   HERREN!"
 14. Akab spurgte: "Ved hvem?" Han svarede: "Så siger HERREN: Ved
   Fogedernes Folk!" Derpå spurgte han: "Hvem skal åbne Kampen?"
   Han svarede: "Du!"
 15. Så mønstrede han Fogedernes Folk, og de var 232; derefter
   mønstrede han hele Hæren, alle Israeliterne, 7000 Mand.
 16. Og ved Middagstid gjorde de et Udfald, just som Benhadad og de
   to og tredive Konger, der fulgte ham, sad og drak i Løvhytterne.
 17. Først rykkede Fogedernes Folk ud. Man sendte da Bud til Benhadad
   og meldte: "Der rykker Mænd ud fra Samaria!"
 18. Da sagde han: "Hvad enten de rykker ud for at få Fred eller for
   at kæmpe, så grib dem levende!"
 19. Da Fogedernes Folk og Hæren, som fulgte efter, var rykket ud fra
   Byen,
 20. huggede de ned for Fode, så at Aramæerne tog Flugten; og
   Israeliterne satte efter dem. Men Kong Benhadad af Aram undslap
   til Hest sammen med nogle Ryttere.
 21. Da rykkede Israels Konge ud og gjorde Hestene og Vognene til
   Bytte, og han tilføjede Aramæerne et stort Nederlag.

 22. Men Profeten trådte hen til Israels Konge og sagde til ham: "Tag
   dig sammen og se vel til, hvad du vil gøre, thi næste År drager
   Arams Konge op imod dig igen!"

 23. Men Aramæerkongens Folk sagde til ham: "Deres Gud er en
   Bjerggud, derfor blev de os for stærke; men lad os se, om vi
   ikke kan blive de stærkeste, når vi angriber dem på
   Slettelandet!
 24. Således skal du gøre: Afsæt alle Kongerne, sæt Statholdere i
   deres Sted
 25. og stil lige så stor en Hær på Benene som den, du mistede, og
   lige så mange Heste og Vogne som før! Når vi så kæmper med dem
   på Slettelandet, sandelig, om vi ikke bliver de stærkeste!" Og
   han fulgte deres Råd og handlede derefter.

 26. Næste År mønstrede Benha dad Aramæeme og drog op til Atek for at
   kæmpe med Israel.
 27. Også Israeliterne blev mønstret og forsynede sig med
   Levnedsmidler, hvorefter de rykkede dem i Møde og lejrede sig
   lige over for dem som to små Gedehjorde, medens Aramæerne
   oversvømmede Landet.
 28. Da trådte en Guds Mand hen til Israels Konge og sagde: "Så siger
   HERREN: Fordi Aramæerne siger: HERREN er en Bjerggud og ikke en
   Dalgud! vil jeg give hele den vældige Menneskemængde der i din
   Hånd, og I skal kende, at jeg er HERREN!"
 29. De lå nu lejret over for hinanden i syv Dage, men Syvendedagen
   kom det til Kamp, og Israeliterne huggede Aramæerne ned, 100.000
   Mand Fodfolk på een Dag.

 30. De, der blev tilovers, flygtede til Byen Afek, men Muren
   styrtede ned over dem, der var tilbage, 27000 Mand. Benhadad
   flygtede ind i Byen, hvor han løb fra Kammer til Kammer.
 31. Da sagde hans Folk til ham: Vi har hørt, at Kongerne over
   Israels Hus er nådige Konger; lad os binde Sæk om Lænderne og
   Reb om Hovederne og gå ud til Israels Konge, måske han da vil
   skåne dit Liv!"
 32. Så bandt de Sæk om Lændeme og Reb om Hovederne og kom til
   Israels Konge og sagde: "Din Træl Benhadad siger: Lad mig leve!"
   Han svarede: "Er han endnu i Live? Han er min Broder!"
 33. Det tog Mændene for et godt Varsel. og de tog ham straks på
   Ordet, idet de sagde: "Benhadad er din Broder!" Da sagde han:
   "Gå hen og hent ham!" Så gik Benhadad ud til ham, og han tog ham
   op i Vognen til sig.
 34. Benhadad sagde nu til ham: "De Byer, min Fader fratog din Fader,
   vil jeg give tilbage, og du må bygge dig Gader i Damaskus, lige
   som min Fader gjorde i Samaria! På disse Vilkår give du mig
   fri!" Og han sluttede Pagt med ham og lod ham gå.

 35. Men en af Profetsønnerne sagde med HERRENs Ord til sin Fælle:
   "Slå mig!" Men han vægrede sig derved.
 36. Da sagde han til ham: "Fordi du ikke har adlydt HERRENs
   Ord. skal en Løve dræbe dig, når du går bort fra mig!" Og da han
   gik bort fra ham, traf en Løve på ham og dræbte ham.
 37. Så traf Profetsønnen en anden og sagde til ham: "Slå mig!" Og
   den anden slog ham og sårede ham.
 38. Så gik Profeten hen og stillede sig på den Vej, Kongen kom, og
   gjorde sig ukendelig med et Bind for Øjnene.
 39. Da Kongen kom forbi, råbte han til ham: "Din Træl var draget med
   i Kampen; da kom en hen til mig med en Mand og sagde: Vogt den
   Mand vel! Slipper han bort, skal du svare for hans Liv med dit
   eget Liv eller bøde en Talent Sølv!
 40. Men din Træl var optaget snart her, snart der, og borte var
   han." Da sagde Israels Konge til ham: "Det er din Dom, du har
   selv fældet den!"
 41. Så tog han hurtig Bindet fra Øjnene, og Israels Konge genkendte
   ham som en af Ptofeterne.
 42. Og han sagde til ham: "Så siger HERREN: Fordi du gav Slip på den
   Mand, der var hjemfaldet til mit Band, skal du svare for hans
   Liv med dit eget Liv og for hans Folk med dit eget Folk!"
 43. Da drog Israels Konge hjem, misfornøjet og ilde til Mode, og han
   kom til Samaria. 21
 1. Derefter hændte følgende. Jizrae'eliten Nabot havde en Vingård i
   Jizre'el lige ved Kong Akab af Samarias Palads.
 2. Akab sagde til Nabot: "Overlad mig din Vingård, for at jeg kan
   få den til Køkkenhave; den ligger jo lige ved mit Palads; jeg
   vil give dig en bedre Vingård i Bytte eller betale dig, hvad den
   er værd, i rede Penge, om du foretrækker det."
 3. Men Nabot svarede Akab: "HERREN bevare mig fra at overlade dig
   mine Fædres Arvelod!"
 4. Så gik Akab hjem, misfornøjet og ilde til Mode over det Svar,
   Jizre'eliten Nabot havde givet ham: "Jeg vil ikke overlade dig
   mine Fædres Arvelod!" Og han lagde sig til Sengs, vendte sit
   Ansigt bort og spiste ikke.
 5. Da kom hans Hustru Jesabel ind og sagde til ham: "Hvorfor er du
   så misfornøjet, og hvorfor spiser du ikke?"
 6. Han svarede hende: "Jo, jeg sagde til Jizreeliten Nabot: Overlad
   mig din Vingård for rede Penge, eller mod at jeg giver dig en
   anden Vingård i Bytte, om du hellere vil det! Men han svarede:
   Jeg vil ikke overlade dig min Vingård!"
 7. Da sagde hans Hustru Jesabel til ham: "Er det dig, der for Tiden
   er Konge i Israel? Stå op, spis og vær ved godt Mod, jeg skal
   skaffe dig Jizre'eliten Nabots Vingård!"

 8. Derpå skrev hun et Brev i Akabs Navn, satte hans Segl under og
   sendte det til de Ældste og de fornemme i Nabots By, dem, han
   boede imellem.
 9. I Brevet havde hun skrevet: "Udråb en Fastedag og sæt Nabot
   øverst blandt Folket
 10. og lige over for ham to Niddinger, som kan vidne imod ham og
   sige: Du har forbandet Gud og Kongen! Og før ham så ud og sten
   ham til Døde!"
 11. Hans Bysbørn, de Ældste og de fornemme, som boede i hans By,
   gjorde nu, som Jesabel havde sendt Bud til dem om, således som
   der stod i Brevet, hun havde sendt dem;
 12. de udråbte en Fastedag og satte Nabot øverst blandt Folket;
 13. og de to Niddinger kom og satte sig lige over for ham og vidnede
   imod ham i Folkets Påhør og sagde: "Nabot har forbandet Gud og
   Kongen!" Og derpå førte de ham uden for Byen og stenede ham til
   Døde.
 14. Så sendte de Jesabel det Bud: "Nabot er stenet til Døde!"
 15. Og da Jesabel hørte, at Nabot var stenet til Døde, sagde hun til
   Akab: "Stå op og tag Jizre'eliten Nabots Vingård, som han
   vægrede sig ved at sælge dig, i Besiddelse, thi Nabot lever ikke
   mere, han er død!"
 16. Så snart Akab hørte, at Nabot var død, rejste han sig og gik ned
   til Jizre'eliten Nabots Vingård for at tage den i Besiddelse.

 17. Men HERRENs Ord kom til Tisjbiten Elias således:
 18. "Stå op, gå Akab, Israels Konge i Samaria, i Møde; han er just i
   Nabots Vingård, som han er gået ned at tage i Besiddelse.
 19. Og tal således til ham: Så siger HERREN: Har du myrdet og
   allerede tiltrådt Arven? Sig fremdeles til ham: Så siger HERREN:
   På samme Sted, Hundene slikkede Nabots Blod, skal de også slikke
   dit!"
 20. Da sagde Akab til Elias: "Har du fundet mig, min Fjende?" Og han
   svarede: "Ja, jeg har fundet dig! Fordi du har solgt dig selv
   til at gøre, hvad der er ondt i HERRENs Øjne,
 21. se, derfor vil jeg bringe Ulykke over dig og feje dig bort og
   udrydde hvert mandligt Væsen, store og små, af Akabs Slægt, i
   Israel;
 22. jeg vil handle med dit Hus som med Jeroboams, Nebats Søns, Hus
   og Basjas, Abijas Søns, Hus for den Krænkelse, du har øvet, og
   fordi du har forledt Israel til Synd.
 23. Men også om Jesabel har HERREN talet og sagt: Hundene skal æde
   Jesabel på Jizre'els Mark!
 24. Den af Akabs Slægt, der dør i Byen, skal Hundene æde, og den,
   der dør på Marken, skal Himmelens Fugle æde!"

 25. Aldrig har der været nogen der som Akab solgte sig selv til at
   gøre, hvad der er ondt i HERRENs Øjne, fordi hans Hustru Jesabel
   forledte ham dertil;
 26. han handlede såre vederstyggeligt, idet han boldt sig til
   Afgudsbillederne ganske som Amoriterne, dem, HERREN drev bort
   foran Israeliterne.

 27. Da Akab hørte de Ord, sønderrev han sine Klæder og bandt Sæk om
   sin bare Krop og fastede, og han sov i Sæk og gik sagtelig om.
 28. Da kom HERRENs Ord til Tisjbiten Elias således:.
 29. "Har du set, hvorledes Akab ydmyger sig for mig? Fordi han
   ydmyger sig for mig, vil jeg ikke lade Ulykken komme i hans
   Dage; i hans Søns Dage vil jeg lade Ulykken komme over hans
   Hus!" 22
 1. De holdt sig nu rolige i tre År, der var ikke Krig mellem Aram
   og Israel.
 2. Og i det tredje År drog Kong Josafat af Juda ned til Israels
   Konge.
 3. Da sagde Israels Konge til sine Folk: "I ved jo, at Ramot i
   Gilead hører os til, og dog rører vi os ikke for at tage det fra
   Arams Konge!"
 4. Og han sagde til Josafat: "Vil du drage med i Krig mod Ramot i
   Gilead?" Josafat svarede Israels Konge: "Jeg som du, mit Folk
   som dit, mine Heste som dine!"

 5. Josafat sagde fremdeles til Israels Konge: "Spørg dog først om,
   hvad HERREN siger!"
 6. Da lod Israels Konge Profeterne kalde sammen, henved 400 Mand,
   og spurgte dem: "Skal jeg drage i Krig mod Ramot i Gilead, eller
   skal jeg lade være?" De svarede: "Drag derop, så skal HERREN
   give det i Kongens Hånd!"
 7. Men Josafat spurgte: "Er her ikke endnu een af HERRENs Profe
   ter, vi kan spørge?
 8. Israels Konge svarede: "Her er endnu en Mand, ved hvem vi kan
   rådspørge HERREN; men jeg hader ham, fordi han aldrig spår mig
   godt, kun ondt; det er Mika, Jimlas Søn." Men Josafat sagde:
   Således må Kongen ikke tale!"
 9. Da kaldte Israels Konge på en Hofmand og sagde: "Hent hurtig
   Mika, Jimlas Søn!"

 10. Imidlertid sad Israels Konge og Kong Josafat af Juda, iført
   deres Skrud, hver på sin Trone i Samarias Portåbning, og alle
   Profeterne spåede foran dem.
 11. Da lavede Zidkija, Kena'anas Søn, sig Horn af Jern og sagde: "Så
   siger HERREN: Med sådanne skal du støde Aramæerne ned, til de er
   tilintetgjort!
 12. Og alle Profeterne spåede det samme og sagde: "Drag op mod Ramot
   i Gilead, så skal Lykken følge dig, og HERREN vil give det i
   Kongens Hånd!"

 13. Men Budet, der var gået efter Mika, sagde til ham: Se,
   Profeterne har alle som een givet Kongen gunstigt Svar. Tal du
   nu som de og giv gunstigt Svar!
 14. Men Mika svarede: "Så sandt HERREN lever: Hvad HERREN siger mig,
   det vil jeg tale!
 15. Da han kom til Kongen, spurgte denne ham: "Mika, skal vi drage i
   Krig mod Ramot i Gilead, eller skal vi lade være?" Da svarede
   han: "Drag derop, så skal Lykken følge dig, og HERREN vil give
   det i Kongens Hånd!"
 16. Men Kongen sagde til ham: "Hvor mange Gange skal jeg besvære
   dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENs Navn?"
 17. Da sagde han: Jeg så hele Israel spredt på Bjergene som en Hjord
   uden Hyrd: og HERREN sagde: De Folk har ingen Herre, lad dem
   vende tilbage i Fred, hver til sit!
 18. Israels Konge sagde da til Josafat: "Sagde jeg dig ikke, at han
   aldrig spår mig godt, kun ondt!

 19. Da sagde Mika: "Så hør da HERRENs Ord! Jeg så HERREN sidde på
   sin Trone og hele Himmelens Hær stå til højre og venstre for
   ham;
 20. og HERREN sagde: Hvem vil dåre Akab, så han drager op og falder
   ved Ramot i Gilead? En sagde nu eet, en anden et andet;
 21. men så trådte en Ånd frem og stillede sig foran HERREN og sagde:
   Jeg vil dåre ham! HERREN spurgte ham: Hvorledes?
 22. Han svarede: Jeg vil gå hen og blive en Løgnens Ånd i alle hans
   Profefers Mund! Da sagde HERREN: Ja, du kan dåre ham; gå hen og
   gør det!
 23. Se, således har HERREN lagt en Løgnens Ånd i alle disse dine
   Profeters Mund, thi HERREN har ondt i Sinde imod dig!"

 24. Da trådte Zidkija, Kena'as Søn, frem og slog Mika på kinden og,
   sagde: "Ad hvilken Vej skulde HERRENs Ånd have forladt mig for
   at tale til dig?"
 25. Men Mika sagde: "Det skal du få at se, den Dag du flygter fra
   Kammer til Kammer for at skjule dig!"
 26. Så sagde Israels Konge: "Tag Mika og bring ham tilbage til Amon,
   Byens Øverste, og Kongesønnen Joasj
 27. og sig: Såleds siger Kongen: Kast denne Mand i Fængsel og sæt
   ham på Trængselsbrød og Trængselsvand, indtil jeg kommer uskadt
   tilbage!"
 28. Men Mika sagde: "Kommer du uskadt tilbage, så har HERREN ikke
   talet ved mig!" Og han sagde: "Hør, alle I Folkeslag!"

 29. Så drog Israels Konge og Kong Josafat af Juda op mod Ramot i
   Gilead.
 30. Og Israels Konge sagde til Josafat: "Jeg vil forklæde mig, før
   jeg drager i Kampen; men tag du dine egne Klæder på!" Og Israels
   Konge forklædte sig og drog så i Kampen.
 31. Men Arams Konge havde givet sine to og tredive Vognstyrere den
   Befaling: "I må ikke angribe nogen, være sig høj eller lav, uden
   Israels Konge alene!"
 32. Da nu Vognstyrerne fik Øje på Josafat, tænkte de: "Det er
   sikkert Israels Konge!" Og de rettede deres Angreb mod ham. Da
   gav Josafat sig til at råbe;
 33. og da Vognstyrene opdagede, at det ikke var Israels konge, trak
   de sig bort fra ham.

 34. Men en Mand, der skød en Pil af på Lykke og Fromme, ramte
   Israels Konge mellem Remmene og Brynjen. Da sagde han til sin
   Vognstyrer: "Vend og før mig ud af Slaget, thi jeg er såret!"
 35. Men Kampen blev hårdere og hårdere den Dag, og Kongen holdt sig
   oprejst i sin Vogn over for Aramæerne til Aften, skønt Blodet
   fra Såret flød ned i Bunden at Vognen; men om Aftenen døde han.
 36. Da Solen gik ned, gik det Råb gennem Lejren: "Enhver drage hjem
   til sin By og sit Land,
 37. thi Kongen er død!" Så kom de til Samaria, og de jordede Kongen
   der.
 38. Og da man skyllede Vognen ved Samarias Dam, slikkede Hundene
   hans Blod, og Skøgerne badede sig deri efter det Ord, HERREN
   havde talet.

 39. Hvad der ellers er at fortælle om Akab, alt, hvad han gjorde,
   Elfenbenshuset, han lod opføre, og alle de Byer, han befæstede,
   står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.
 40. Så lagde Akab sig til Hvile hos sine Fædre; og hans Søn Ahazja
   blev Konge i hans Sted.

 41. Josafat, Asas Søn, blev Konge over Juda i Kong Akab af Israels
   fjerde Regeringsår.
 42. Josafat var fem og tredive År gammel, da han blev Konge, og han
   herskede fem og tyve År i Jerusalem. Hans Moder hed Azuba og var
   en Datter af Sjilhi.
 43. Han vandrede nøje i sin Fader Asas Spor og veg ikke derfra, idet
   han gjorde, hvad der var ret i HERRENs Øjne.
 44. Kun blev Offerhøjene ikke fjernet, og Folket blev ved at ofre og
   tænde Offerild på Højene.
 45. Og Josafat havde Fred med Israels Konge.

 46. Hvad der ellers er at fortælle om Josafat, de Heltegerninger,
   han udførte, og de Krige, han førte, står jo optegnet i Judas
   Kongers Krønike.
 47. De sidste af Mandsskøgerne, som var tilbage fra hans Fader Asas
   Tid, udryddede han af Landet.
 48. På den Tid var der ingen Konge i Edom.
 49. Kong Josafats Statholder byggede et Tarsisskib til Fart på Ofir
   efter Guld; men der kom intet ud af det, da Skibet gik under ved
   Ezjongeber.
 50. Da foreslog Ahazja, Akabs Søn, Josafat at lade sine Folk sejle
   med hans; men Josafat afslog det.
 51. Så lagde Josafat sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet hos
   sine Fædre i sin Fader Davids By og hans Søn Joram blev Konge i
   hans Sted.

 52. Ahazja, Akabs Søn, blev Konge over Israel i Samaria i Kong
   Josafat af Judas syttende Regeringsår, og han herskede to År
   over Israel.
 53. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, og vandrede i sin
   Faders og sin Moders Spor og i Jeroboams, Nebats Søns, Spor,
   han, som forledte Israel til at synde.
 54. Han dyrkede Ba'al og tilbad ham og krænkede HERREN, Israels Gud,
   nøjagtigt som hans Fader havde gjort.Книго

[X]