Første Krønikebog


 1
 1. Adam, Set Enosj,
 2. Kenan, Mahalal'el, Jered,
 3. Enok, Metusalem, Lemek,
 4. Noa, Sem, Kam og Jafet.
 5. Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og
   Tiras.
 6. Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.
 7. Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kitæerne og Rodosboerne.

 8. Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.
 9. Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas
   Sønner: Saba og Dedan.
 10. Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
 11. Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
 12. Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og
   Kaftorerne.
 13. Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,
 14. Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,
 15. Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,
 16. Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

 17. Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner:
   Uz, Hul, Geter og Masj.
 18. Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
 19. Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid
   adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.
 20. Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
 21. Hadoram, Uzal, Dikla,
 22. Ebal, Abimael, Saba,
 23. Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.
 24. Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela,
 25. Eber, Peleg, Re'u,
 26. Serug, Nakor, Tara
 27. og Abram, det er Abraham.

 28. Abrahams Sønner: Isak og Ismael.
 29. Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst
   Kedar, Adbe'el, Mibsam,
 30. Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
 31. Jetur, Nafesj og Kedma. Det var Ismaels Sønner.
 32. De Sønner, som Abrahams Medhustru Hetura fødte: Zimran, Joksjan,
   Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan.
 33. Midjans Sønner: Efa, Efer, Hallok, Ahida og Elda'a. Alle disse
   var Keturas Sønner.
 34. Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.

 35. Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora.
 36. Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zef, Gatam, Kenaz, Timna og
   Amalek.
 37. Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza.
 38. Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og
   Disjan.
 39. Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.
 40. Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons
   Sønner: Ajja og Ana.
 41. Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og
   Keran.
 42. Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og
   Aran.

 43. Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før
   Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba.
 44. Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans
   Sted.
 45. Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans
   Sted.
 46. Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det
   var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed
   Avit.
 47. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
 48. Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans
   Sted.
 49. Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.
 50. Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed
   Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en
   Datter af Mezahab.
 51. DaHadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne
   Timna, Alja, Jetet,
 52. Oholibama, Ela, Pioon,
 53. Kenaz, Teman, Mibzar,
 54. Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger. 2
 1. Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar,
   Zabulon,
 2. Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

 3. Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af
   Kana'anæer kvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var
   HERREN imod, og han lod ham dø.
 4. Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas
   Sønner i alt var fem.

 5. Perez's Sønner: Hezron og Hamul.
 6. Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem.
 7. Karmis Sønner: Akar, der styrtede Israel i Ulykke, idet han
   forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på.
 8. Etans Sønner: Azarja.
 9. Hezrons Sønner, som fødfes ham: Jerame'el, Ram og Kelubaj.

 10. Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes
   Øverste;
 11. Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;
 12. Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj;
 13. Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin
   tredje Søn, Sjim'a,
 14. sin fjerde Søn Netan'el, sin femte Søn Raddaj,
 15. sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;
 16. deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj,
   Joab og Asa'el, tre.
 17. Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaeliten Jeter.

 18. Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes
   Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.
 19. Da Azuba døde, ægtede Kaleb frat, som fødte ham Hur.
 20. Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal'el.
 21. Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han
   ægtede, da han var tredsindstyve År gammel, og hun fødte ham
   Segub.
 22. Segub avlede Ja'ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land.
 23. Men Gesjur og Aram fratog dem Ja'irs Teltbyer, Kenat med
   Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs
   Sønner.
 24. Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru
   Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.

 25. Jerame'els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte,
   dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre.
 26. Og Jerame'el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder
   til Onam.
 27. Rams, Jerame'els førstefødtes, Sønner: Ma'az, Jamin og Eker.
 28. Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og
   Abisjur.
 29. Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid.
 30. Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs.
 31. Appajims Sønner: Jisj'i. Jisj'is Sønner: Sjesjan. Sjesjans
   Sønner: Alaj.
 32. Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde
   barnløs.
 33. Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame'els Efterkommere.

 34. Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en
   ægyptisk Træl ved Navn Jarha,
 35. og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte
   ham Attaj.
 36. Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad;
 37. Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed;
 38. Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja;
 39. Azarja avlede Helez; Helez avlede El'asa;
 40. El'asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum;
 41. Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.

 42. Jerame'els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som
   var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron.
 43. Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema.
 44. Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorke'am. Rekem avlede
   Sjammaj.
 45. Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.
 46. Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede
   Gazez.
 47. Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja'af.
 48. Halebs Medhustru Ma'aka fødfe Sjeber og Tirhana.
 49. Sja'af, Madmannasader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas
   Fader. Kalebs Datter var Aksa.

 50. Det var Halebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner:
   Sjobal, Kirjat-Jearims Fader,
 51. Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader.
 52. Sjobal, Birjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja,
   Halvdelen af Manahatiterne.
 53. Kirjat-Jearims Slægter: Jitriterne, Putiterne, Sjumatiterne og
   Misjraiterne; fra dem udgik Zor'atiterne og Esjtaoliterne.
 54. Salmas Sønner: Betlehem, Netofatiterne, Atarot-Bet-Joab,
   Halvdelen af Manahatiterne og Zor'iterne.
 55. De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir'atiterne,
   Sjim'atiterne og Sukatiterne, det er Kiniterne, som nedstammede
   fra Hammat, Rekabs Slægts Fader. 3
 1. Davids Sønner, som fødtes ham i Hebron, var følgende: Ammon, den
   førstefødte, som han havde med Ahinoam fra Jizre'el, den anden
   Daniel, med Abigajil fra Karmel,
 2. den tredje Absalom, en Søn af Ma'aka, Kong Talmaj af Gesjurs
   Datter, den fjerde Adonija, Haggits Søn,
 3. den femte Sjefafja, som han havde med Abital, den sjette
   Jitream, som han havde med sin Hustru Egla.
 4. Seks fødtes ham i Hebron, hvor han herskede syv År og seks
   Måneder. Tre og tredive År herskede han i Jerusalem.
 5. Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og
   Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua;
 6. fremdeles Jibhar, Elisjama, Elifelet,
 7. Noga, Nefeg, Jafia,
 8. Elisjama. Be'eljada og Elifelet, i alt ni.
 9. Det var alle Davids Sønner foruden Medhustruernes Sønner; og
   Tamar var deres Søster.

 10. Salomos Søn Rehabeam, hans Søn Abija, hans Søn Asa, hans Søn
   Josafat,
 11. hans Søn Joram, hans Søn Ahazja, hans Søn Joas,
 12. hans Søn Amazja, hans Søn Azarja, hans Søn Jotam,
 13. hans Søn Akaz, hans Søn Ezekias, hans Søn Manasse,
 14. hans Søn Amon, hans Søn Josias.
 15. Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim,
   den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum.
 16. Jojakims Sønner: Hans Søn Jekonja, hans Søn Zedekias.

 17. Den fængslede Jekonjas Sønner: Hans Søn Sjealtiel,
 18. Malkiram, Pedaja, Sjen'azzar, Jekamja, Hosjama og Nedabja.
 19. Pedajas Sønner: Zerubbabel og Sjim'i. Zerubbabels Sønner:
   Mesjullam og Hananja og deres Søster Sjelomit.
 20. Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab
   Hesed, fem.
 21. Hananjas Sønner: Pelatja, Jesja'ja, Refaja, Arnan, Obadja og
   Sjekanja.
 22. Sje'kanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og
   Sjafat, seks.
 23. Nearjas Sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre.
 24. Eljoenajs Sønner: Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan,
   Delaja og Anani, syv. 4
 1. Judas Sønner: Perez, Hezron, Karmi, Hur og Sjobal.
 2. Sjobals Søn Reaja avlede Jahat; Jahat avlede Ahumaj og
   Lahad. Det var Zor'atitemes Slægter.
 3. Etams Fader Hurs Sønner var følgende: Jizre'el, Jisjma og
   Jidbasj; deres Søster hed Hazlelponi;
 4. og Penuel, Gedors Fader, og Ezer, Husjas Fader; det var Efratas'
   førstefødte Hurs, Betlehems Faders, Sønner.

 5. Asjhur, Tekoas Fader, havde to Hustruer: Hel'a og Na'ara.
 6. Na'ara fødte ham Ahuzzam, Hefer, Teme'ni og Ahasjtariteme; det
   var Na'aras Sønner.
 7. Hel'as Sønner: Zeret, Zohar, Etnan og Koz.
 8. Koz avlede Anub, Hazzobeba og Aharhels "Harums Søns, Slægter.
 9. Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham
   Navnet Jabez, idet hun sagde: "Jeg har født ham med Smerte!
 10. Jabez påkaldte Israels Gud således: "Gid " du vilde velsigne mig
   rigeligt og gøre mit Område stort, lade din Hånd være med mig og
   fri mig fra Ulykke, så der ikke voldes mig Smerte! Og Gud gav
   ham alt, hvad han bad om.

 11. Kelub, Sjuhas Broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader.
 12. Esjton avlede Bet-Rafa, Pasea og Tehinna, Fader til Nahasjs By;
   det er Mændene fra Reka.
 13. Kenaz's Sønner: Otniel og Seraja. Otniels Sønner: Hatat og
   Meonotaj.
 14. Meonotaj avlede Ofra. Seraja avlede Joab, Fader. til
   Ge-Harasjim; de var nemlig Håndværkere.
 15. Jefunnes Søn kalebs Sønner: Ir, Ela og Na'am, Elas Sønner. og
   Kenaz.

 16. Perez's Sønner: Jehallel'el og Ezra. Je'hallel'els Sønner: Zif,
   Zifa, Tireja og Asar'el.
 17. Ezras Sønner: Jeter, Mered og Efer. Jeter avlede Mirjam, Sjammaj
   og Jisjba, Esjtemoas Fader.
 18. Hans judæiske Hustru fødte Jered, Gedors Fader, Heber, Sokos
   Fader, og Jekutiel, Zanoas Fader.
 19. Sønnerne af Faraos Datter Bitja, som Mered ægtede, var følgende:
   Nahams Søsters, Sønner var følgende: Garmiten og Ma'akafiten
   Esjtemoa.
 20. Sjimons Sønner: Amnon og Rinna, Benhanan og Tilon. Jisj'is
   Sønner: Zohet. Zohets Søn:

 21. Judas Søn Sjelas Sønner: Er, Lekas Fader, Lada, Maresjas Fader
   Linnedvæveriets Slægter af Asjbeas Hus,
 22. Jokim, Kozebas Mænd og Joasj og Saraf, som herskede over Moab og
   vendte tilbage til Betlehem. Det er jo gamle Begivenheder.
 23. Dette er Pottemagerne og Beboerne i Netaim og Gedera; de boede
   der i Kongens Nærhed og stod i hans Tjeneste.

 24. Simeons Sønner: Nemuel, Ja'min, Jarib, Zera og Sja'ul
 25. hans Søn Sjallum, hans Søn Mibsam, hans Søn Misjma.
 26. Misjmas Sønner: Hans Søh Hammuel, hans Søn Zakkur, hans Søn
   Sjim'i.
 27. Sjim'i havde seksten Sønner og seks Døtre; men hans Brødre havde
   ikke mange Sønner, og deres hele Slægt blev ikke så talrig som
   Judæerne.

 28. De boede i Be'ersjeba Molada, Hazar-Sjual,
 29. Bilha, Ezem, Tolad,
 30. Betuel, Horma, Ziklag,
 31. Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Bir'i og Sja'arajim - det var
   indtil Davids Regering deres Byer
 32. med Landsbyer - fremdeles Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan,
   fem Byer;
 33. desuden alle deres Landsbyer, som lå rundt om disse Byer indtil
   Ba'al. Det var deres Bosteder; og de havde deres egen Slægtebog.

 34. Fremdeles: Mesjobab, Jamlek, Amazjas Søn Josja,
 35. Joel, Jehu, en Søn af Josjibja, en Søn af Seraja, en Søn af
   Asiel,
 36. Eljoenaj, Ja'akoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja
 37. og Ziza, en Søn af Sjif'i, en Søn af Allon, en Søn af Jedaja, en
   Søn af Sjimri, en Søn af Sjemaja;
 38. de her ved Navn nævnte var Øverster i deres Slægter, efter at
   deres Fædrenehuse havde bredt sig stærkt.
 39. Da de engang drog i Retning af Gerar østen for Dalen for at søge
   Græsning til deres Småkvæg,
 40. fandt de fed og god Græsning, og Landet var udstrakt, og der var
   Fred og Ro, da de tidligere Beboere nedstammede fra Kam.
 41. I Kong Ezekias af Judas Dage drog de her ved Navn nævnte hen og
   overfaldt deres Telte og slog Me'uniterne, som de traf der, og
   de lagde Band på dem, så de nu ikke mere er til; derefter bosate
   de sig i deres Land, da der var Græsning til deres Småkvæg.
 42. Af dem, af Simeoniterne, drog 500 Mand til Se'irs Bjerge under
   Ledelse af Pelatja, Nearj'a, Refaja og Uzziel, Jisj'is Sønner,
 43. og de nedhuggede de sidste Amalekiter, der var tilbage; og de
   bosatte sig der og bor der den Dag i Dag. 5
 1. Rubens, Israels førstefødtes, Sønner - han var nemlig den
   førstefødte, men da han vanærede sin Faders Leje, gaves hans
   Førstefødselsret til Israels Søn Josefs Sønner, dog ikke
   således, at de i Slægtebogen opføres som førstefødte;
 2. thi Juda herskede over sine Brødre, og af hans Midte skulde
   Fyrsten tages, men Førstefødselsretten blev Josefs
 3. Rubens, Israels førstefødtes, Sønner: Hanok, Pallu, Hezron og
   Karmi.
 4. Joels Sønner: Hans Søn Sjemaja, hans Søn Gog, hans Søn Sjim'i
 5. hans Søn Mika, hans Søn Reaja, hans Søn Ba'al
 6. hans Søn Be'era, hvem Assyrerkongen Tillegat-Pilneser førte i
   Landflygtighed, da han var Rubeniternes Øverste.
 7. Og hans Brødre efter deres Slægter, somde var optegnede i
   Slægtebogen efter deres Nedstamning Først Je'iel, dernæst
   Zekarja
 8. og Bela, en Søn af Azaz, en Søn af Sjema, en Søn af Joel, som
   boede i Aroer og hen til Nebo og Ba'al-Meon;
 9. og mod Øst nåede det Område, hvor han boede, hen imod
   Ørkenegnene, der strækker sig over mod Eufratfloden; thi de
   havde talrige Hjorde i Gileads Land.
 10. I Sauls Dage førte de Krig med Hagriterne, og disse faldt i
   deres Hånd; så bosatte de sig i deres Telte på hele Gileads
   Østside.

 11. Gads Sønner, som boede lige over for dem i Basans Land indtil
   Salka:
 12. Først Joel, dernæst Sjafam, Ja'naj og Sjafat i Basan;
 13. og deres Brødre efter deres Fædrenehuse: Mikael, Mesjullam,
   Sjeba, Joraj, Jakan, Zia og Eber, syv.
 14. De var Sønner af Abihajil, en Søn af Huri, en Søn af Jaroa, en
   Søn af Gilead, en Søn af Mikael, en Søn af Jesjisjaj, en Søn af
   Jado, en Søn af Buz.
 15. Ahi, en Søn af Abdiel, en Søn af Guni, var Overhoved for deres
   Fædrenehuse.
 16. De boede i Gilead, i Basan og Småbyerne det og i alle Sirjons
   Græsgange, så langt de strækker sig.
 17. De indførtes alle i Slægtebog i Kong Jotam af Judas og Kong
   Jeroboam af Israels Dage.

 18. Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme, alle de
   krigsdygtige Mænd, der har Skjold og Sværd, spændte Bue og var
   øvet i Kamp, 44760 Mand, der kunde drage i Kamp,
 19. førte Krig med Hagriterne, Jetur, Nafisj og Nodab;
 20. og de fik Hjælp imod dem, så at Hagriterne og alle deres
   Forbundsfæller overgaves i deres Hånd, thi de råbte til Gud i
   Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.
 21. Så tog de deres Hjorde, 50.000 Kameler, 250.000 Stykker Småkvæg,
   2.000 Æsler og 100.000 Mennesker som Bytte.
 22. Der skete nemlig et stort Mandefald, thi Gud havde villet
   Krigen; og de boede nu i Landet i deres Sted lige til
   Landflygtigheden.

 23. Manasses halve Stammes Sønner boede i Landet fra Basan til
   Ba'al-Hermon, Senir og Hermonbjerget; de var talrige.
 24. Overhovederne for deres Fædrenehuse var følgende: Efer, Jisj'i,
   Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jadiel, dygtige Krigere og
   navnkundige Mænd, Overhoveder for deres Fædrenehuse.
 25. Men de var deres Fædres Gud utro og bolede med de Guder, der
   dyrkedes af Landets Folkeslag, som Gud havde udryddet foran dem.
 26. Da æggede Israels Gud Assyrerkongerne Puls og Tillegat-Pilnesers
   Sind, så han slæbte dem bort, Rubeniterne, Gaditerne og Manasses
   halve Stamme, og bragte dem til Hala, Habor, Hara og
   Gozan-floden, hvor de er den Dag i Dag. 6
 1. Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.
 2. Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.
 3. Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu,
   Eleazar og Itamar.
 4. Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;
 5. Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;
 6. Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;
 7. Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
 8. Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;
 9. Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;
 10. Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo
   byggede i Jerusalem;
 11. Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
 12. Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum;
 13. Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;
 14. Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,
 15. Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i
   Landflygtighed af Nebukadnezar.

 16. Levis ønner: Gerson, Kehat og Me'rari.
 17. Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i.
 18. Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.
 19. Meraris Sønner: Mali og Nusji. Det er Leviternes Slægter efter
   deres Fædrenehuse.
 20. Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn
   Zimma,
 21. hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.
 22. Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn
   Assir,
 23. hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,
 24. hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn
   Sja'ul.
 25. Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,
 26. hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,
 27. hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham,hans SønElkana oghans Søn
   Samuel.
 28. Samoels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.
 29. Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn
   Uzza,
 30. hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.

 31. Følgende er de, hem David overdrog Sangen i HERRENs Hus, efter
   at Arken havde fået et Hvilested,
 32. ogsom gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som
   Sangere, indtil Salomo byggede HERRENs Hus i Jerusalem; de
   udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.
 33. De, som udførfe denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af
   Hehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,
 34. en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af
   Toa,
 35. en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af
   Amasaj,
 36. en Søn af Elkaoa, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af
   Zefanja,
 37. en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af
   Hora,
 38. en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af
   Israel.
 39. Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en
   Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a,
 40. en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija,
 41. en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,
 42. en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i,
 43. en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.
 44. Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan,
   en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,
 45. en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,
 46. en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,
 47. en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af
   Levi.

 48. Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds
   Hus's Bolig;
 49. men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og
   Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og
   skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde
   påbudt.
 50. Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas,
   hans Søn Abisjua,
 51. hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,
 52. hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub, 53; hans Søn
   Zadok og hans Søn Ahima'az.

 54. Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende:
   Arons Sønner af Kehatiternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet
   først
 55. gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;
 56. men Byens Landområde og Landsbyer gav, man Haleb, Jefunnes Søn.
 57. Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna.. med
   Græsmarker. Jattir, Esjtemoa, med Græsmarker,
 58. Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,
 59. Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med
   Græsmarker:
 60. Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker,
   Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten
   Byer med Græsmarker.

 61. Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved
   Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve
   Stamme.
 62. Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af
   Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i
   Basan.
 63. Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv
   Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.

 64. Så gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.

 65. De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og
   Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.

 66. Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af
   Efraims Stamme;
 67. man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge,
   Gezer med Græsmarker,
 68. Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,
 69. Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;
 70. af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med
   Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Hehatiters Slægter.

 71. Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel
   af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med
   Græsmarker;
 72. af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,
 73. Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;
 74. af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,
 75. Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;
 76. af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med
   Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.

 77. De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme
   Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;
 78. og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens
   Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,
 79. Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker;
 80. af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med
   Græsmarker,
 81. Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker. 7
 1. Issakas Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire.
 2. Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel,
   Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres
   Slægtebøger udgjorde deres Tal på Davids Tid 22600.
 3. Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og
   Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder.
 4. Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse,
   krigsrustede Skarer, 36000; de havde nemlig mange kvinder og
   Børn.
 5. Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de,
   som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87 000.

 6. Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre.
 7. Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem,
   Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var
   indført i deres Slægtebog, udgjorde 22034.
 8. Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot,
   Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner;
 9. de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter,
   Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20
   200.
 10. Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud,
   Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar;
 11. alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres
   Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17200 øvede Krigere.
 12. Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner

 13. Naftalis Sønner var: Jabaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas
   Sønner:.

 14. Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte
   Makir, Gileads Fader.
 15. Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed
   Hammoleket, og hans Broder hed Zelobad; Zelofbad havde kun
   Døtre.
 16. Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj,
   medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønnervar Ulam og Rekem.
 17. Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir,
   en Søn af Manasse.
 18. Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala.
 19. Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekm, Likhi og Ani'am.

 20. Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn
   El'ada, hans Sønahat,
 21. hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela - og Ezer og El'ad. Dem dræbte
   Mændene fra Gat, de indfødfe i Landet, fordi de var draget ned
   for at tage deres Hjorde.
 22. Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre
   kom for at trøste ham.
 23. Så gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og
   fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i
   Ulykke, da det skete.
 24. Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre- og Øvre-Bet-Horon og
   Uzzen-Sje'era.
 25. Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn
   Tahan,
 26. hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama,
 27. hans Søn Nun, hans Søn Josua.
 28. Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Småbyer, mod Øst
   Na'aran, mod Vest Gezer med Småbyer, fremdeles Sikem med Småbyer
   indtil Ajja med Småbyer;
 29. langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Småbyer, Ta'anak med
   Småbyer, Megiddo med Småbyer og Dor med Småbyer. I dem boede
   Israels Søn Josefs Sønner.

 30. A Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera.
 31. Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader.
 32. Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua.
 33. Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner.
 34. Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram.
 35. Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal.
 36. Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra,
 37. Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era.
 38. Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara.
 39. Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja.
 40. Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene,
   udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var
   indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte
   26000. 8
 1. Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram
   den tredje,
 2. Noha den fjerde og Rafa den femte.
 3. Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader,
 4. Abisjua, Na'aman, Ahoa,
 5. Gera, Sjefufan og Hufam.

 6. Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene
   blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat,
 7. da Na'aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og
   Ahihud.
 8. Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt
   sine Hustruer Husjim og Ba'ara bort
 9. han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam,
 10. Je'uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for
   Fædrenehuse;
 11. og med Husjim avlede han Abitub og Elpa'al.
 12. Elpa'als Sønner: Eber, Misj'am og Sjemer, som byggede Ono og Lod
   med Småbyer.

 13. Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt
   Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat
   på Flugt.
 14. Deres Brødre var Elpa'al Sjasjak og Jeremot.
 15. Og Zebadja, Arad, Eder,
 16. Mikael, Jisjpa og Joha var Beri'as Sønner.
 17. Zebadja, Mesjullam' Hizki, Heber,
 18. Jisjmeraj, Jizli'a og Jobab var Elpa'als Sønner.
 19. Jakim, Zikri, Zabdi,
 20. Eljoenaj, Zilletaj, Eliel,
 21. Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim'is Sønner.
 22. Jisjpan, Eber, Eliel,
 23. Abdon, Zikri, Hanan,
 24. Hananja, Elam, Antotija,
 25. Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner.
 26. Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja,
 27. Ja'aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner.
 28. Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres
   Slægter; de boede i Jerusalem.

 29. I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka;
 30. hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner,
   Nadab,
 31. Gedor, Ajo, Zeker og Miklot.
 32. Miklot avlede Sjim'a. Også disse boede over for deres Brødre
   sammen med deres Brødre i Jerusalem.
 33. Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan,
   Malkisjua, Abinadab og Esjba'al.
 34. Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.
 35. Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz.
 36. Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og
   Zimri. Zimri avlede Moza.
 37. Moza avlede Bin'a, hans Søn var Rafa hans Søn El'asa, hans Søn
   Azel.
 38. Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru,
   Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner.
 39. Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je'usj den
   anden og Elifelet den tredje.
 40. Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange
   Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner. 9
 1. Alle Isreaeliter blev indført i Slægtebøger og findes optegnede
   i Israels Kongers Bog. Men Juda blev ført i Landflygtighed til
   Babel for sin Utroskabs Skyld.
 2. De tidligere Indbyggere, som levede på deres Ejendom i deres
   Byer: Israel, Præsterne, Leviterne og Tempeltrællene.
 3. I Jerusalem boede af Judæere, Benjaminiter, Efraimiter og
   Manassiter følgende.
 4. Af Judæerne: Utaj, en Søn af Ammihud, en Søn af Omri, en Søn af
   Imri, en Søn af Bani, en af Judas Søn Perez's Sønner.
 5. Af Sjelaniterne: Den førstefødte Asaja og hans Sønner.
 6. Af Zeraiterne: Je'uel og deres Brødre, 690.
 7. Af Benjaminiterne: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af
   Hodavja, en Søn af Hassenua;
 8. Jibneja, en Søn af Jeroham; Ela, en Søn af Mikris Søn Uzzi;
   Mesjullam, en Søn af Sjefatja, en Søn af Re'uel, en Søn af
   Jibneja;
 9. desuden deres Brødre efter deres Slægter, 956. Alle disse Mænd
   var Overhoveder for deres Fædrenehuse.

 10. Af Præsterne: Jedaja, Jojarib, Jakin,
 11. Azarja, en Søn af Hilkija, en Søn af Mesjullam, en Søn af Zadok,
   en Søn af Merajot, en Søn af Ahitub, Øversten over Guds Hus;
 12. Adaja, en Søn af Jeroham, en Søn af Pasjhur, en Søn af Malkija;
   Masaj, en Søn af Adiel, en Søn at Jazera, en Søn af Mesjullam,
   en Søn af Mesjillemit, en Søn af Immer;
 13. desuden deres Brødre, Overhovederne for deres Fædrenehuse, 1760,
   dygtige Mænd til Tjenesten i Guds Hus.

 14. Af Leviterne: Sjemaja, en Søn af Hassjub, en Søn at Azrikam, en
   Søn af Hasjabja af Merariterne,
 15. Bakbakkar, Heresj, Galal, Mattanja en Søn af Mika, en Søn af
   Zikri, en Søn af Asaf,
 16. Obadja, en Søn af Sjemaja, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun,
   og Berekja, en Søn af Asa, en Søn af Elkana, som boede i
   Netofatiternes Landsbyer.
 17. Dørvogterne: Sjallum, Akkub, Talmon og Ahiman og deres Brødre;
   Sjallum var Overhovedet
 18. og har endnu sin Plads ved Kongeporten mod Øst. Det var
   Dørvogterne i Leviternes Lejre.
 19. Sjallum, en Søn af Kore, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora, og
   hans Brødre af hans Fædrenehus, Koraiterne, havde Vagttjenesten
   ved Teltets Tærskler; deres Fædre havde nemlig holdt Vagt ved
   Indgangen til HERRENs Lejr;
 20. Pinehas, Eleazars Søn - HERREN være med ham! - var fordum deres
   Øverste;
 21. Mesjelemjas Søn Zekarja var Dørvogter ved Indgangen til
   Åbenbaringsteltet.
 22. Tilsammen udgjorde de, der var udvalgt til at holde Vagt ved
   Tærsklerne, 212. De indførtes i de res Slægtebøger i deres
   Landsbyer. David og Seeren Samuel indsatte dem i deres Embede;
 23. de og deres Sønner holdt Vagt ved Portene til HERRENs Hus,
   Teltboligen.
 24. Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner, mod Øst, Vest,
   Nord og Syd,
 25. og deres Brødre i deres Landsbyer skulde fra Tid til anden, syv
   Dage ad Gangen, møde for at stå dem bi;
 26. thi hine fire Øverster for Dørvogterne gjorde stadig
   Tjeneste. Det var Leviferne. Fremdeles havde de Tilsyn med
   Kamrene og Forrådsrummene i Guds Hus,
 27. og de overnattede rundt omkring Guds Hus, thi de havde det Hverv
   at holde Vagt, og de skulde lukke op hver Morgen.
 28. Nogle af dem havde Tilsyn med de til Tjenesten hørende Ting og
   talte dem, både når de gemte dem hen, og når de tog dem frem.
 29. Andre var sat til at føre Tilsyn med Tingene, alle de hellige
   Ting, og med Hvedemelet, Vinen, Olien, Røgelsen og de
   vellugtende Stoffer.
 30. Nogle af Præsternes Sønner lavede Salven af de vellugtende
   Stoffer.
 31. En af Leviterne, Mattitja, Koraiten Sjallums førstefødte
   Søn. havde det Hverv at tillave Bagværket.
 32. Nogle af deres Brødre Kehatiterne havde Tilsyn med Skuebrødene
   og skulde lægge dem til Rette hver Sabbat.

 33. Det var Sangerne, Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse. De
   opholdt sig i Kamrene, fri for anden Gerning, da de havde
   Tjeneste Dag og Nat.

 34. Det var Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse, Overhoveder
   efter deres Slægter. De boede i Jerusalem.

 35. I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka;
 36. hans førstefødfe Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner,
   Nadab,
 37. Gedor, Ajo, Zekarja og Miklot.
 38. Miklot avlede Sjim'am. Også de boede over for deres Brødre
   sammen med deres Brødre i Jerusalem.
 39. Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan,
   Malkisjua, Abinadab og Esjba'al.
 40. Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.
 41. Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz.
 42. Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og
   Zimri. Zimri avlede Moza.
 43. Moza avlede Bin'a, hans Søn var Refaja, hans Søn El'asa, hans
   Søn Azel.
 44. Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru,
   Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; det var Azels Sønner. 10
 1. Filisterne angreb Israel; og Israeals Mænd flygtede for
   Filisterne, og de faldne lå rundt om på Gilboas Bjerg.
 2. Og Filisterne forfulgte Saul og hans Sønner og dræbte Sauls
   Sønner, Jonatan, Abinadab og Malkisjua.
 3. Kampen rasede om Saul, og han blev opdaget af Bueskytterne og
   grebes af stor Angst for dem.
 4. Da sagde Saul til sin Våbendrager: "Drag dit Sværd og gennembor
   mig, for at ikke disse uomskårne skal komme og mishandle mig!"
   Men Våbendrageren vilde ikke, thi han gøs tilbage derfor. Da tog
   Saul Sværdet og styrtede sig i det,
 5. og da Våbendrageren så, at Saul var død, styrtede også han sig i
   sit Sværd og døde.
 6. Således fulgtes Saul, hans tre Sønner og hele hans Slægt i
   Døden.
 7. Men da alle Israeliteme i Dalen så, at Israels Mænd var flygtet,
   og at Saul og hans Sønner var faldet, forlod de deres Byer og
   flygtede, hvorpå Filisterne kom og besatte dem.

 8. Da Filisterne Dagen efter kom for at plyndre de faldne, fandt de
   Saul og hans Sønner liggende på Gilboas Bjerg.
 9. De plyndrede ham da og tog hans hoved og Våben med sig og sendte
   Bud rundt iilisternes Land for at bringe deres Afguder og Folket
   Glædesbudet.
 10. Våbnene lagde dei deres Guds Hus, men Hovedskallen hængte de op
   i Dagons Hus.
 11. Men da alle de, som boede i Gilead, hørte alt, hvad Filisterne
   havde gjort ved Saul,
 12. brød alle våbenføre Mænd op, og de tog Sauls og hans Sønners Lig
   ned, bragte dem med til Jabesj og jordede deres Ben under
   Terebinten i Jabesj og fastede syv Dage.

 13. Således døde Saul for den Utroskabs Skyld, han havde vist
   HERREN, fordi han ikke havde givet Agt på HERRENs Ord, også
   fordi han havde adspurgt en Ånd for at få et Råd
 14. og ikke søgt; Råd hos HERREN. Derfor lod han ham dø, og
   Kongemagten lod han gå over til David, Isajs Søn. 11
 1. Derpå samlede hele Israel sig hos David i Hebron og sagde: "Vi
   er jo dit Kød og Blod!"
 2. Allerede før i Tiden, medens Saul var Konge, var det dig, som
   førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN din Gud sagde til
   dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over mit Folk
   Israel!"
 3. Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David
   sluttede i Hebron Pagt med dem for HERRRNs Åsyn, og de salvede
   David til Konge over Israel efter HERRENs Ord ved Samuel.

 4. Derpå drog David med hele Israel til Jerusalem, det er Jebus;
   der boede Jebusiterne, Landets oprindelige Indbyggere;
 5. og Indbyggerne i Jebus sagde til David: "Her kan du ikke trænge
   ind!" Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen.
 6. Og David sagde: "Den, der først slår en Jebusit, skal være
   Øverste og Hærfører!" Og da Joab, Zentjas Søn, var den første,
   der steg derop, blev han Øverste.
 7. Så tog David Bolig i Klippeborgen, hvorfor man kaldte den
   Davidsbyen;
 8. og han befæstede Byen hele Vejen rundt fra Millo af; Resten af
   Byen genopførte Joab.
 9. Og David blev mægtigere og mægtigere; Hærskarers HERRE var med
   ham.

 10. Følgende var de ypperste at Davids Helte, som sammen med hele
   Israel kraftig stod ham bi med at nå Kongedømmet, så de fik ham
   valgt til Konge efter HERRENs Ord til Israel.
 11. Navnene på Davids Helte var følgende: Isjba'al, Hakmonis Søn,
   Anføreren for de tre; det var ham, som engang svang sit Spyd
   over 300 faldne på een Gang.
 12. Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohiten El'azar, Dodos Søn;
 13. han var med David ved PasDammim, dengang Filisterne samlede sig
   der til Kamp. Marken var fuld af Byg, og Folkene flygtedefor
   Filisterne;
 14. men han stillede sig op midt på Marken og holdt den og huggede
   Filisterne ned; og HERREN gav dem en stor Sejr.

 15. Engang drog tre af de tredive ned til David på Klippen, til
   Adullams Hule, medens Filisternes Hær var lejret i Refaimdalen.
 16. David var dengang i Hlippeborgen, medens Filisternes Foged var i
   Betlehem.
 17. Så vågnede Lysten hos David, og han sagde: "Hvem skaffer mig en
   Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?"
 18. Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste
   Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han
   vilde dog ikke drikke det, men udgød det for HERREN
 19. med de Ord: "Gud vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de
   Mænds blod, som har vovet deres Liv? Thi med Fare for deres Liv
   har de hentet det!" Og han vilde ikke drikke det. Den Dåd
   udførte de tre Helte.

 20. Abisjaj, Joabs Broder, var Anfører for de tredive. Han svang sit
   Spyd over de faldne, og han var navnkundig blandt de tredive;
 21. iblandt de tredive var han højt æret, og han var deres Anfører;
   men de tre nåede han ikke.

 22. Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde
   udført store Heltegeminger; han fældede de to Arielsønner fra
   Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag
   den var faldet Sne.
 23. Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand, fem Alen
   høj. Ægypteren havde et Spyd som en Væverbom i Hånden, men han
   gik ned imod ham med en Stok, vristede Spydet ud af Hånden på
   ham og dræbte ham med hans eget Spyd.
 24. Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var
   navnkundig iblandt de tredive Helte;
 25. iblandt de tredive var han højt æret, men de tre nåede han
   ikke. David satte ham over sin Livvagt.

 26. De tapre Helte var: Asa'el, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn,
   fra Betlehem;
 27. Haroriten Sjammot; Peloniten Helez;
 28. Ira, Ikkesj's Søn, fra Tekoa; Abiezer fra Anatot;
 29. Husjatiten Sibbekaj; Ahohiten Ilaj;
 30. Maharaj fra Netofa; Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa;
 31. Itaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea; Benaja fra
   Pir'aton;
 32. Huraj fra Nahale-Ga'asj; Abiel fra Araba;
 33. Azmavet fra Bahurim.; Sja'alboniten Eljaba;
 34. Guniten Jasjen; Harariten Jonatan, Sjammas, Søn;
 35. Harariten Ahi'am, Sakars Søn; Elifal, Urs Søn;
 36. Mekeratiten Hefer; Peloniten Ahija;
 37. Hezro fra Karmel; Na'araj, Ezbajs Søn;
 38. Joel, Natans Broder; Mibhar, Hagritens Søn;
 39. Ammoniten Zelek; Naharaj fra Berot, der var Joabs, Zerujas Søns,
   Våbendrager;
 40. Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir;
 41. Hetiten Urias; Zabad, Alajs Søn;
 42. Rubeniten Adina, Sjizas Søn, et af Rubeniternes Overhoveder over
   tredive;
 43. Hanan, Ma'akas Søn; Mitniten Josjafat;
 44. Uzzija fra Asjtarot; Sjama og Je'uel, Aroeriten Hotams Sønner;
 45. Jediael, Sjimris Søn, og hans Broder Tiziten Joha;
 46. Mahaviten Eliel; Jeribaj og Josjavja, Elna'ams Sønner; Moabiten
   Jitma;
 47. Eliel, Obed og Ja'asiel fra Zoba. 12
 1. Følgende er de, der kom til David i Ziklag, medens han måtte
   holde sig skjult for Saul, Kisj's Søn. De hørte til Heltene, som
   hjalp til i Kampen;
 2. de var væbnet med Bue og øvet i Stenkast og Pileskydning både
   med højre og venstre Hånd; de hørte til Sauls Brødre,
   Benjaminiterne.
 3. Deres Overhoved var Ahiezer; dernæst Joasj, Sjema'as Søn, fra
   Gibea, Jeziel og Pelet, Azmavets Sønner, Beraka, Jehu fra
   Anatot,
 4. Jisjmaja fra Gibeon, en Helt blandt de tredive og Høvedsmand
   over de tredive, Jirme'ja, Jahaziel, Johanan, Jozabad fra
   Gedera,
 5. El'uzaj, Jerimot, Bealja, Sjemarja, Sjefatja fra Harif,
 6. Elkana, Jissjija, Azar'el, Jo'ezer og Jasjobam, Koraiterne,
 7. Joela og Zebadja, Sønner af Jeroham fra Gedor.

 8. Af Gaditerne slutfede nogle sig dygtige Krigere, øvede
   Krigsmænd, væbnet med Skjold og Spyd; de var som Løver at se på
   og rappe som Gazellerne på Bjergene.
 9. Deres Overhoved var Ezer, Obadja den anden, Eliab den tredje,
 10. Masjmanna den fjerde, Jirmeja den femte,
 11. Attaj den sjette, Eliel den syvende,
 12. Johanan den ottende, Elzabad den niende,
 13. Jirmeja den tiende, Makbannaj den ellevte.
 14. De var Anførere blandt Gaditerne; den mindste af dem tog det op
   med hundrede, den største med tusind.
 15. Det var dem, der gik over Jordan i den første Måned, engang den
   overalt var gået over sine Bredder, og slog alle Dalboerne på
   Flugt både mod Øst og Vest.

 16. Engang kom nogle Benjaminiter og Judæere til David i
   Klippeborgen;
 17. David gik ud til dem, tog til Orde og sagde: "Hvis I kommer til
   mig i fredelig Hensigt, for at hjælpe mig, er jeg af Hjertet
   rede til at gøre fælles Sag med eder; men er det for at forråde
   mig til mine Fjender, skønt der ikke er Uret i mine Hænder, da
   se vore Fædres Gud til og straffe det!"
 18. Så iførte Ånden sig Amasaj, de tredives Anfører, og han sagde:
   "For dig, David, og med dig, Isajs Søn! Fred, Fred være med
   dig, og Fred med dine Hjælpere, thi dig hjælper din Gud!" Da tog
   David imod dem og satte dem i Spidsen for Krigerskaren.

 19. Af Manasse gik nogle over til David. Det var, dengang han sammen
   med Filisterne drog i Kamp mod Saul, uden at han dog blev dem
   til Hjælp, fordi Filisternes Fyrster efter at have holdt
   Rådslagning sendte ham bort, idet de sagde: "Det koster vore
   Hoveder, hvis han går over til sin Herre Saul!"
 20. Da han så drog til Ziklag, gik følgende Manassiter over til ham:
   Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elibu og Zilletaj, der
   var Overhoveder for Slægter i Manasse;
 21. de hjalp siden David imod Strejfskarerne, thi de var alle
   dygtige Krigere og blev Førere i Hæren.
 22. Der kom nemlig daglig Folk til David for at hjælpe ham, så det
   til sidst blev en stor Hær, stor som Guds Hær.

 23. Følgende er Tallene på Førerne for de væbnede Krigere, der kom
   til David i Hebron for at gøre ham til Konge i Sauls Sted efter
   HERRENs Bud:
 24. Af Judæere, der har Skjold og Spyd, 6800 væbnede Krigere;
 25. af Simeoniterne 7100 dygfige Krigshelte;
 26. af Leviterne 4600,
 27. dertil Øverstenover Arons Slægt, Jojada, fulgt af 3700,
 28. og Zadok, en ung, dygtig Kriger, med sit Fædrenehus, 22 Førere;
 29. af Benjaminiterne, Sauls Brødre, 3000, men de fleste af dem
   holdt endnu fast ved Sauls Hus;
 30. af Efraimiterne 20800 dygtige Krigere, navnkundige Mænd i deres
   Fædrenehuse;
 31. af Manasses halve Stamme 18.000 navngivne Mænd, der skulde gå
   hen og gøre David til Konge;
 32. af Issakariterne, der forstod sig på Tiderne, så de skønnede,
   hvad Israel havde at gøre, 200 Førere og alle deres Brødre, der
   stod under dem;
 33. af Zebulon 50.000, øvede Krigere, udrustet med alle Hånde Våben,
   med een Vilje rede til Kamp;
 34. af Naftali 1.000 Førere, fulgt af 37.000 Mænd med Skjold og
   Spyd;
 35. af Daniterne 28.600, udrustede Mænd;
 36. af Aser 40.000, øvede Krigere, rustet til Kamp;
 37. fra den anden Side af Jordan, fra Rubeniterne, Gaditerne og
   Manasses halve Stamme, 120.000 Mænd med alle Hånde Krigsvåben.

 38. Med helt Hjerte og rede til Kamp kom alle disse Krigere til
   Hebron for at gøre David til Konge over hele Israel; men også
   det øvrige Israel var endrægtigt med til at gøre David til
   Konge.
 39. De blev der hos David i tre Dage og spiste og drak, thi deres
   Brødre havde forsynet dem;
 40. også de, der boede i deres Nærhed lige til Issakar, Zebulon og
   Naftali, bragte dem Levnedsmidler på Æsler, Kameler, Muldyr og
   Okser, Fødevarer af Mel, Figenkar, Rosinkager, Vin, Olie,
   Hornkvæg og Småkvæg i Mængde; thi der var Glæde i Israel. 13
 1. Efter at have rådført sig med Tusindførerne og Hundredeførerne,
   alle Øversterne,
 2. sagde David til hele Israels Forsamling: "Hvis det tykkes eder
   godt, og det er HERREN vor Guds Vilje, lad os så sende Bud til
   vore Brødre, der er tilbage i alle Israels Landsdele, og
   ligeledes til Præsterne og Leviterne i Byerne, hvor de har deres
   Græsmarker, at de skal samles hos os,
 3. for at vi kan bringe vor Guds Ark tilbage til os, thi i Sauls
   Dage spurgte vi ikke om den."
 4. Og hele Forsamlingen svarede, at det skulde man gøre, thi alt
   Folket fandt Forslaget rigtigt.
 5. Så samlede David bele Israel lige fra Sjihor i Ægypten til Egnen
   ved Hamat for at hente Guds Ark i Kirjat-Jearim.

 6. Derpå drog David og hele tsrael op til Ba'ala, til Kirjat-Jearim
   i Juda for der at hente Gud HERRENs Ark, over hvilken hans Navn
   er nævnet, han, som troner over Keruberne.
 7. De førte da Guds Ark bort fra Abinadabs Hus på en ny Vogn, og
   Uzza og Ajo kørte Vognen.
 8. David og hele Israel legede af alle Kræfter for Guds Åsyn til
   Sang og til Citre, Harper, Pauker, Cymbler og Trompeter.

 9. Men da de kom til Kidons Tærskeplads, rakte Uzza Hånden ud for
   at gribe fat i Arken, fordi Okserne snublede.
 10. Da blussede HERRENs Vrede op mod Uzza, og han slog ham, fordi
   han rakte Hånden ud mod Arken, og han døde på Stedet for Guds
   Åsyn.
 11. Men David græmmede sig over, at HERREN havde tilføjet Uzza et
   Brud. Derfor kaldte man Stedet Perez-Uzza, som det hedder den
   Dag i Dag.
 12. Og David grebes den Dag af Frygt for Gud og sagde: "Hvor kan jeg
   da lade Guds Ark komme hen hos mig!"
 13. Og David flyttede ikke Arken hen hos sig i Davidsbyen, men lod
   den sætte ind i Gatiten Obed-Edoms Hus.
 14. Guds Ark blev så i Obed-Edoms Hus tre Måneder, og HERREN
   velsignede Obed-Edoms Hus og alt, hvad hans var. 14
 1. Kong Hiram af Tyrus sendte Sendebud til David med Cedertræer og
   tillige Murere og Tømmermænd for at bygge ham et Hus.
 2. Da skønnede David, at HERREN havde sikret hans Kongemagt over
   Israel og højnet hans Kongedømme for sit Folk Israels Skyld.

 3. David tog i Jerusalem endnu flere Hustruer og avlede flere
   Sønner og Døtre.
 4. Navnene på de Børn, han fik i Jerusalem, er følgende: Sjammua,
   Sjobab, Natan, Salomo,
 5. Jibhar, Elisjua, Elpelet,
 6. Noga, Nefeg, Jaf1a,
 7. Elisjama, Be'eljada og Elifelet.

 8. Men da Fiilisterne hørte, at David var salvet til Konge over
   hele Israel, rykkede de alle ud for at søge efter ham. Ved
   Efterretningen herom drog David ud for at møde dem,
 9. medens Filisterne kom og bredte sig i Refaimdalen.
 10. David rådspurgte da Gud: "Skal jeg drage op mod Filisterne? Vil
   du give dem i min Hånd?" Og HERREN svarede ham: "Drag op, thi
   jeg vil give dem i din Hånd!"
 11. Så drog de op til Ba'al-Perazim, og der slog han dem. Da sagde
   David: "Gud har brudt igennem mine Fjender ved min Hånd, som
   Vand bryder igennem!" Derfor kalder man Stedet Ba'al-Perazim.
 12. Og de lod deres Guder i Stikken der, og David bød, at de skulde
   opbrændes.

 13. Men Filisterne bredte sig på ny i Dalen.
 14. Da David atter rådspurgte Gud, svarede han: "Drag ikke efter
   dem, men omgå dem og fald dem i Ryggen ud for Bakabuskene.
 15. Når du da hører Lyden af Skridt i Bakabuskenes Toppe, skal du
   drage i Kamp, thi så er Gud draget ud foran dig for at slå
   Filisternes Hær."
 16. David gjorde, som Gud bød, og de slog Filisternes Hær fra Gibeon
   til hen imod Gezer.
 17. Og Davids Ry bredte sig i alle Lande, idet HERREN Iod Frygt for
   ham komme over alle Hedningefolkene. 15
 1. Siden byggede han sig Huse i Davidsbyen og beredte Guds Ark et
   Sted, idet han rejste den et Telt
 2. Ved den Lejlighed sagde David: "Ingen andre end Leviterne må
   bære Guds Ark, thi dem har HERREN udvalgt til at bære Guds Ark
   og til at gøre Tjeneste for ham til evig Tid."
 3. Og David samlede hele Israel i Jerusalem for at føre HERRENs Ark
   op til det Sted, han havde beredt den.
 4. Og David samlede Arons Sønner og Leviterne:
 5. Af Kehatiterne Øversten Uriel og hans Brødre, 120;
 6. af Merariterne Øversten Asaja og hans Brødre, 220;
 7. af Gersoniterne Øversten Joel og hans Brødre, 130;
 8. af Elizafans Sønner Øversten Sjemaja og hans Brødre, 200;
 9. af Hebrons Sønner Øversten Eliel og hans Brødre, 80;
 10. af Uzziels Sønner Øversten Amminadab og hans Brødre, 112.

 11. Så lod David Præsterne Zadok og Ebjatar og Leviterne Uriel,
   Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab kalde
 12. og sagde til dem: "I er Overhoveder for Leviternes Fædrenehuse;
   helliger eder tillige med eders Brødre og før HERRENs, Israels
   Guds, Ark op til det Sted, jeg har beredt den;
 13. det var jo, fordi I ikke var med første Gang, at HERREN vor Gud
   tilføjede os et Brud; thi vi søgte ham ikke på rette Måde."
 14. Så helligede Præsferne og Leviterne sig for at føre HERRENs,
   Israels Guds, Ark op;
 15. og Levis Sønner løftede med Bærestængerne Guds Ark op på
   Skuldrene, som Moses havde påbudt efter HERRENS Ord.

 16. Fremdeles bød David Leviternes Øverster at lade deres Brødre
   Sangerne stille sig op med Musikinstrumenter, Harper, Citre og
   Cymbler og lade høje Jubeltoner klinge.
 17. Så lod Leviterne Heman, Joels Søn, og af hans Brødre Asaf,
   Berekjas Søn, og af deres Brødre Merariterne Etan, Husjajas Søn,
   stille sig op
 18. og ved Siden af dem deres Brødre af anden Rang Zekarja, Uzziel,
   Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja,
   Elipelehu og Miknejahu og Dørvogterne Obed-Edom og Je'iel;
 19. Sangerne Heman, Asaf og Etan skulde spille på Kobbercymbler,
 20. Zekarja, Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma'aseja og
   Benaja på Harper al-alamot;
 21. Mattitja, Elipelehu, Miknejahu, Obed-Edom og Je'iel skulde lede
   Sangen med Citre al-hassjeminit;
 22. Konanja, Leviternes Øverste over dem, der bar, skulde lede
   disse, da han forstod sig derpå;
 23. Berekja og Elkana skulde være Dørvogtere ved Arken;
 24. Præsterne Sjebanja, Josjafat, Netan'el, Amasaj, Zekarja, Benaja
   og Eliezer skulde blæse i Trompeterne foran Guds Ark; og
   Obed-Edom og Jehija skulde være Dørvogtere ved Arken.

 25. Derpå drog David, Israels Ældste og Tusindførerne hen for under
   Festglæde at lade HERRENs Pagts Ark bringe op fra Obed-Edoms
   Hus,
 26. og da Gud hjalp Leviterne, der har HERRENs Pagts Ark, ofrede man
   syv Tyre og syv Vædre.
 27. David har en fin linned Kappe, ligeledes alle Leviterne, der har
   Arken, og Sangerne og Konanja, som ledede dem, der bar. Og David
   var iført en linned Efod.
 28. Og hele Israel bragte HERRENs Pagts Ark op under Festjubel og
   til Hornets, Trompeternes og Cymblernes Klang, under Harpe- og
   Citerspil.
 29. Men da HERRENs Pagts Ark kom til Davidsbyen, så Sauls Datter
   Mikal ud af Vinduet, og da hun så Kong David springe og danse,
   ringeagtede hun ham i sit Hjerte. 16
 1. De førte så Guds Pagts Ark ind og stillede den midt i det Telt,
   David havde rejst den; og de ofrede Brændofre og Takofre for
   Guds Åsyn.
 2. Og da David var færdig med Brændofrene og Takofrene, velsignede
   han Folket i HERRENs Navn
 3. og uddelte til hver enkelt Israelit, både Mand og Kvinde, en
   Brødskive, et Stykke Kød og en Rosinkage.

 4. Foran HERRENs Ark stillede han nogle af Leviterne til at gøre
   Tjeneste og til at takke, love og prise HERREN, Israels Gud;
 5. Asaf var Leder, og næst efter ham kom Zekarja, så Uzziel,
   Sjemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom og Je'iel
   med Harper og Citre, medens Asaf lod Cymblerne klinge,
 6. og Præsterne Benaja og Jahaziel stadig blæste i Trompeterne
   foran Guds Pagts Ark.
 7. Den Dag, ved den Lejlighed, overdrog David for første Gang Asaf
   og hans Brødre at lovsynge HERREN.
 8. Pris HERREN, påkald hans Navn, gør hans Gerninger kendte blandt
   Folkeslag!
 9. Syng og spil til hans Pris, tal om alle hans Undere,
 10. ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, som
   søger HERREN,
 11. spørg efter HERREN og hans Magt, søg bestandig hans Åsyn;
 12. kom i Hu de Undere, han øved, hans Tegn og hans Munds Domme,
 13. I, hans Tjener, Israels Sæd. hans udvalgte, Jakobs Sønner!
 14. Han, HERREN, er vor Gud, hans Domme når ud over Jorden;
 15. han ihukommer for evigt sin Pagt, i tusind Slægter sit Tilsagn,
 16. Pagten. han slutted med Abraham, Eden, han tilsvor Isak:
 17. han holdt dem i Hævd som Ret for Jakob, en evig Pagt for Israel,
 18. idet han sagde: "Dig giver jeg Kana'ans Land som eders Arvelod."
 19. Da de kun var en liden Hob, kun få og fremmede der,
 20. og vandred fra Folk til Folk, fra et Rige til et andet,
 21. tillod han ingen at volde dem Men, men tugted for deres Skyld
   Konger:
 22. "Rør ikke mine Salvede, gør ikke mine Profeter ondt!"
 23. Syng for HERREN, al Jorden, fortæl om hans Frelse Dag efter dag;
 24. kundgør hans Ære blandt Folkene, hans Undere blandt alle
   Folkeslag!
 25. Thi stor og højlovet er HERREN, forfærdelig over alle Guder;
 26. thi alle Folkeslagenes Guder er Afguder, HERREN er Himlens
   Skaber.
 27. For hans Åsyn er Højhed og Hæder, Pris og Fryd i hans Helligdom.
 28. Giv HERREN, I Folkeslags Slægter, giv HERREN Ære og Pris,
 29. giv HERREN hans Navns Ære, bring Gaver og kom for hans Åsyn,
   tilbed HERREN i helligt Skrud,
 30. bæv for hans Åsyn, al Jorden! Han grundfæsted Jorden, den
   rokkes ikke.
 31. Himlen glæde sig Jorden juble, det lyde blandt Folkene: "HERREN
   har vist, han er Konge!"
 32. Havet med dets Fylde bruse, Marken juble og alt, hvad den bærer.
 33. Da fryder sig Skovens Træer for HERRENs Åsyn, thi han kommer,
   han kommer at dømme Jorden.
 34. Lov HERREN, thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!
 35. Og sig: "Frels os, vor Frelses Gud, saml os og fri os fra
   Folkene, at vi må love dit hellige Navn; med Stolthed synge din
   Pris!"
 36. Lovet være HERREN, Israels Gud, fra Evighed og til Evighed! Da
   sagde hele Folket: "Amen!" og: "Lov HERREN!"

 37. Så lod han Asaf og hans Brødre blive der foran HERRENs Pagts Ark
   for altid at gøre Tjeneste foran Arken efter hver Dags Behov;
 38. og Obed-Edom, Jedituns Søn, og Hosa med deres Brødre, i alt otte
   og tresindstyve, lod han blive som Dørvogtere.
 39. Men Præsten Zadok og hans Brødre Præsterne lod han blive foran
   HERRENs Bolig på Oerhøjen i Gibeon
 40. for daglig, både Aften og Morgen, at ofre HERREN Brændofre på
   Brændofferalteret ganske som det er foreskrevet i den Lov,
   HERREN havde pålagt Israel;
 41. og sammen med dem Heman og Jedutun og de øvrige før nævnte
   udvalgte Mænd til at love HERREN med Ordene "thi hans Miskundhed
   varer evindelig!"
 42. Og de havde hos sig Trompeter og Cymbler til dem, der spillede,
   og instrumenter til Guds Sange; men Jedutuns Sønner var
   Dørvogtere.

 43. Derpå gik alt Folket hver til sit, og David vendte hjem for at
   velsigne sit Hus. 17
 1. Engang David sad i sit Hus, sagde han til Profeten Natan: "Se,
   jeg har et Cedertræshus at bo i, men HERRENs Pagts Ark har Plads
   i et Telt!"
 2. Natan svarede David: "Gør alt, hvad din Hu står til, thi Gud er
   med dig!"
 3. Men samme Nat kom Guds Ord til Natan således:
 4. "Gå hen og sig til min Tjener David: Så siger HERREN: Ikke du
   skal bygge mig det Hus, jeg skal bo i!
 5. Jeg har jo ikke haft noget Hus at bo i, siden den Dag jeg førte
   Israeliterne op, men vandrede med, boende i et Telt.
 6. Har jeg, i al den Tid jeg vandrede om blandt alle Israeliterne,
   sagt til nogen af Israels Dommere, som jeg satte til at vogte
   mit Folk: Hvorfor bygger I mig ikke et Cedertræshus?
 7. Sig derfor til min Tjener David: Så siger Hærskarers HERRE: Jeg
   tog dig fra Græsgangen, fra din Plads bag Småkvæget til at være
   Fyrste over mit Folk Israel,
 8. og jeg var med dig, overalt hvor du færdedes, og udryddede alle
   dine Fjender foran dig; jeg vil skabe dig et Navn som de
   størstes på Jorden
 9. og skaffe mit Folk Israel en Hjemstavn og plante det, så det kan
   blive boende på sit Sted uden mere at skulle forstyrres i sin
   Ro, og uden at Voldsmænd mere skal ødelægge det som tidligere,
 10. dengang jeg satte Dommere over mit Folk Israel; og jeg vil
   underkue alle dine Fjender. Så kundgør jeg dig nu: Et Hus vil
   HERREN bygge dig!
 11. Når dine Dage er omme og du vandrer til dine Fædre, vil jeg
   efter dig oprejse din Sæd, en af dine Sønner, og grundfæste hans
   Kongedømme.
 12. Han skal bygge mig et Hus, og jeg vil grundfæste hans Trone
   evindelig.
 13. Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn; og min
   Miskundhed vil jeg ikke tage fra ham, som jeg tog den fra din
   Forgænger;
 14. jeg vil indsætte ham i mit Hus og mit Kongedømme til evig Tid,
   og hans Trone skal stå fast til evig Tid!"
 15. Alle disse Ord og hele denne Åbenbaring meddelte Natan David.

 16. Da gik Kong David ind og dvælede for HERRENs Åsyn og sagde:
   "Hvem er jeg, Gud HERRE, og hvad er mit Hus, at du har bragt mig
   så vidt?
 17. Men det var dig ikke nok o Gud, du gav også din Tjeners Hus
   Forjættelser for fjerne Tider og lod mig skue kommende Slægter,
   Gud HERRE!
 18. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo dog din Tjener,
 19. HERRE! For din Tjeners Skyld, og fordi din Hu stod dertil,
   gjorde du alt dette store og kundgjorde alle disse store Ting,
 20. HERRE! Ingen er som du, og der er ingen Gud uden dig, efter alt
   hvad vi har hørt med vore Ører.
 21. Og hvor på Jorden findes et Folk som dit Folk Israel, et Folk,
   som Gud kom og udfriede og gjorde til sit Folk for at vinde sig
   et Navn og udføre store og frygtelige Gerninger ved at drive
   andre Folkeslag bort foran sit Folk, det, du udfriede fra
   Ægypten?
 22. Du har grundfæstet dit Folk Israel som dit, Folk til evig Tid,
   og du, HERRE, er blevet deres Gud.
 23. Så lad da, HERRE, den Forjættelse, du udtalte om din Tjener og
   hans Hus, gælde til evig Tid og gør, som du sagde!
 24. Da skal dit Navn stå fast og blive stort til evig Tid, så man
   siger: Hærskarers HERRE, Israels Gud, Gud over Israel! Og din
   Tjener Davids Hus skal stå fast for dit Åsyn.
 25. Thi du, min Gud, har åbenbaret for din Tjener: Jeg vil bygge dig
   et Hus! Derfor har din Tjener dristet sig til at bede for dit
   Åsyn.
 26. Derfor, HERRE, du er Gud, du har givet din Tjener denne
   Forjættelse,
 27. så lad det behage dig at velsigne din Tjeners Hus, at det til
   evig Tid må stå fast for dit Åsyn. Thi du, HERRE, har velsignet
   det, og det bliver velsignet evindelig!" 18
 1. Nogen Tid efter slog David Filisterne og undertvang dem, og han
   fratog Filisterne Gat med Småbyer.
 2. Fremdeles slog han Moabiterne; og Moabiterne blev Davids
   skatskyldige Undersåtter.
 3. Ligeledes slog David Kong Hadar'ezer af Zoba i Nærheden af
   Hamat, da han var draget ud for at underlægge sig Egnene ved
   Eufratfloden.
 4. David fratog ham 1.000 Vogne, 7.008 Ryttere og 20.000 Mand
   Fodfolk og lod alle Hestene lamme på hundrede nær, som han
   skånede.
 5. Og da Aramæerne fra Darmaskus kom Kong Hadar'ezer af Zoba til
   Hjælp, slog David 22.000 Mand af Aramæerne.
 6. Derpå indsatte David Fogeder i det darmaskenske Aram, og
   Aramæerne blev Davids skatskyldige Undersåtter. Således gav
   HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
 7. Og David tog de Guldskjolde, Hadar'ezers Folk havde båret, og
   bragte dem til Jerusalem;
 8. og fra Hadar'ezers Byer, Tibhat og Kun, bortførte David Kobber i
   store Mængder; deraf lod Salomo Kobberhavet, Søjlerne og
   Kobbersagerne lave.

 9. Men da Kong To'u af Hamat hørte, at David havde slået hele Kong
   Hadar'ezer af Zobas Stridsmagt,
 10. sendte han sin Søn Hadoram til Kong David for at hilse på ham og
   lykønske ham til, at han havde kæmpet med Hadar'ezer og slået
   ham - Hadar'ezer havde nemlig ligget i Krig med To'u - og han
   medbragte alle Hånde Sølv-, Guld og Kobbersager.
 11. Også dem helligede Kong David HERREN tillige med det Sølv og
   Guld, han havde taget fra alle Folkeslagene, Edom, Moab,
   Ammoniterne, Filisterne og Amalek.
 12. Og Absjaj, Zerujas Søn, slog Edom i Saltdalen, 18000 Mand;
 13. derpå indsatte han Fogeder i Edom, og alle Edomiterne blev
   Davids Undersåtter. Således gav HERREN David Sejr, overalt hvor
   han drog frem.
 14. Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og
   Retfærdighed mod hele sit Folk.

 15. Joab, Zerujas Søn, var sat over Hæren; Josjafat, Ahiluds Søn,
   var Kansler;
 16. Zadok, Ahitubs Søn, og Abimelek, Ebjatars Søn, var Præster;
   Sjavsja var Statsskriver;
 17. Benaja, Jojadas Søn, var sat over Kreterne og Pleterne, og
   Davids Sønner var de ypperste ved Kongens Side. 19
 1. Nogen Tid efter døde Ammoniternes Konge Nahasj, og hans Søn
   Hanun blev Konge i hans Sted.
 2. Da tænkte David: "Jeg vil vise Hanun, Nahasj's Søn, Venlighed,
   thi hans Fader viste mig Venlighed." Og David sendte Folk for at
   vise ham Deltagelse i Anledning at hans Faders Død. Men da
   Davids Mænd kom til Ammoniteroes Land til Hanun for at vise ham
   Deltagelse,
 3. sagde Ammoniternes Høvdinger til Hanun: "Tror du virkelig, det
   er for at hædre din Fader, at David sender Bud og viser dig
   Deltagelse? Mon ikke det er for at udforske og ødelægge Landet
   og udspejde det, at hans Folk kommer til dig?"
 4. Da tog Hanun Davids Folk og lod dem rage og Halvdelen af deres
   Klæder skære af til Skridtet, og derpå lod han dem gå.
 5. Da David fik Efterretning om Mændenes Behandling, sendte han dem
   et Bud i Møde; thi Mændene var blevet grovelig forhånet; og
   Kongen lod sige: "Bliv i Jeriko, til eders Skæg er vokset ud!"

 6. Men da Ammoniterne så, at de havde lagt sig for Had hos David,
   sendte Hanun og Ammoniterne 1000 Talenter Sølv for at leje Vogne
   og Ryttere i Aram-Naharajim, Aram Ma'aka og Zoba;
 7. og de lejede 32000 Vogne og Kongen af Ma'aka med hans Folk, og
   de kom og slog Lejr uden for Medeba; imidlertid havde
   Ammoniterne samlet sig fra deres Byer og rykkede ud til Kamp.
 8. Da David hørte det, sendte han Joab af Sted med hele Hæren og
   Kærnetropperne.
 9. Ammoniterne rykkede så ud og stillede sig op til Kamp ved Byens
   Port, medens Kongerne, der var kommet til, stod for sig selv på
   åben Mark.
 10. Da Joab så, at Angreb truede ham både forfra og bagfra, gjorde
   han et Udvalg blandt alt Israels udsøgte Mandskab og tog
   Stilling over for Aramæerne,
 11. medens han overlod Resten af Mandskabet til sin Broder Absjaj,
   og de tog Stilling over for Ammoniterne.
 12. Og han sagde: "Hvis Aramæerne bliver mig for stærke, skal du ile
   mig til Hjælp; men bliver Ammoniterne dig for stærke, skal jeg
   hjælpe dig.
 13. Tag Mod til dig og lad os tappert værge vort Folk og vor Guds
   Byer - så får HERREN gøre, hvad ham tykkes godt!"
 14. Derpå rykkede Joab frem med sine Folk til Kamp mod Aramæerne, og
   de flygtede for ham.
 15. Og da Ammoniterne så, at Aramæerne tog Flugten, flygtede også de
   forhans Broder Absjaj og trak sig ind i Byen. Derpå kom Joab til
   Jerusalem.

 16. Men da Aramæerne så, at de var slået af Israel, sendte de Bud og
   fik Aramæerne hinsides Floden til at rykke ud med Sjofak,
   Hadar'ezers Hærfører, i Spidsen.
 17. Da David fik Efterretning herom, samlede han hele Israel, satte
   over Jordan og kom til Helam, hvor David stillede sig op til
   Kamp mod Aramæerne, og de angreb ham.
 18. Men Aramæerne flygtede for Israel, og David nedhuggede 7.000
   Stridsheste og 40.000 Mand Fodfolk af Aram; også Hærføreren
   Sjofak huggede han ned.
 19. Da alle Hadar'ezers Lydkonger så, at de var slået af Israel,
   sluttede de Fred med David og underkastede sig, og Aramæerne
   vilde ikke hjælpe Ammoniterne mere. 20
 1. Næste År, ved den Tid Kongerne drager i Krig, førte Joab
   Krigshæren ud og hærgede Ammoniternes Land; derpå drog han hen
   og belejrede Rabba. David blev derimod selv i Jerusalem. Og Joab
   indtog Rabba og ødelagde det.
 2. Da tog David Kronen af Milkoms Hoved, og han fandt, at den var
   af Guld og vejede en Talent; der var en Ædelsten på den, og den
   blev sat på Davids Hoved. Et vældigt Bytte fra Byen førte han
   med sig,
 3. og Indbyggerne slæbte han bort og satte dem til Savene,
   Jernhakkerne og Økserne. Således gjorde han ved alle Ammonifemes
   Byer. Derpå vendte David og hele Hæren tilbage til Jerusalem.

 4. Siden hen kom det atter til Kamp med Filisterne i
   Gezer. Husjatiten Sibbekaj nedhuggede da Sippaj, som var af
   Rafaslægten, og de blev underkuet.

 5. Atter kom det til Kamp med Filis,terne. Elhanan, Ja'irs Søn,
   nedhuggede da Lami, Gatiten Goliats Broder, hvis Spydstage var
   som en Væverbom.

 6. Atter kom det til Kamp i Gat. Da var der en kæmpe stor Mand med
   seks Fingre på hver Hånd og seks Tæer på hver Fod, i alt fire og
   tyve; han var også af Rafaslægten.
 7. Han hånede Israel, og derfor huggede Jonatan, en Søn af Davids
   Broder Sjim'a, ham ned.

 8. Disse var af Rafaslægten i Gat; de faldt for Davids og hans
   Mænds Hånd. 21
 1. Satan trådte op mod Israel og æggede David til at holde Mandtal
   over Israel.
 2. David sagde da til Joab og Hærførerne: "Drag ud og tæl Israel
   fra Be'ersjeba til Dan og bring mig Efterretning, for at jeg kan
   få Tallet på dem at vide!"
 3. Men Joab svarede: "Måtte HERREN forøge sit Folk hundredfold! Er
   de ikke, Herre Konge, min Herres Trælle alle sammen? Hvorfor vil
   min Herre det? Hvorfor skal det blive Israel til Skyld?"
 4. Men Joab måtte bøje sig for Kongens Ord, og Joab begav sig
   derfor bort, drog hele Israel rundt og kom tilbage til
   Jerusalem.
 5. Joab opgav derpå David Tallet, der var fundet ved
   Folketællingen, og hele Israel talte 1.100.000 kraftige Mænd,
   Juda 470.000.
 6. Men Levi og Benjamin havde han ikke talt med, thi Kongens Ord
   var Joab en Gru.

 7. Dette var ondt i Guds Øjne, og han slog Israel.
 8. Da sagde David til Gud: "Jeg har syndet svarlig i, hvad jeg har
   gjort. Men tilgiv nu din Tjeners Brøde, thi jeg har handlet som
   en stor Dåre!"
 9. Men HERREN talede således til Gad, Davids Seer:
 10. "Gå hen og sig således til David: Så siger HERREN: Jeg
   forelægger dig tre Ting; vælg selv, hvilken jeg skal lade times
   dig!"
 11. Gad kom da til David og sagde til ham: "Så siger HERREN: Vælg!
 12. Vælger du tre Hungersnødsår, eller vil du i tre Måneder flygte
   for dine Fjender og dine Avindsmænds Sværd, eller skal der komme
   tre Dage med HERRENs Sværd og Pest i Landet, i hvilke HERRENs
   Engel spreder Ødelæggelse i hele Israels Område? Se nu til, hvad
   jeg skal svare ham, der har sendt mig!"
 13. David svarede Gad: "Jeg er i såre stor Vånde - lad mig så falde
   i HERRENs Hånd, thi hans Barmhjertighed er såre stor; i
   Menneskehånd vil jeg ikke falde!"

 14. Så sendte HERREN Pest over Israel, og af Israel døde 70.000
   Mennesker.
 15. Og Gud sendte en Engel til Jerusalem for at ødelægge det. Men
   lige som han skulde til at ødelægge Byen, så HERREN til og
   angrede det onde; og han sagde til Engelen, som var ved at
   ødelægge: "Nu er det nok, drag din Hånd tilbage!" HERRENs Engel
   stod da ved Jebusiten Ornans Tærskeplads.
 14. Da David løftede sit Blik og så HERRENs Engel stå mellem Himmel
   og Jord med draget Sværd i Hånd, rettet mod Jerusalem, faldt han
   og de Ældste, der var klædt i Sæk, på deres Ansigt;
 17. og David sagde til Gud: "Var det ikke mig, der sagde, at Folket
   skulde tælles? Det er mig, der har syndet, og såre ilde har jeg
   handlet; men Fårene der, hvad har de gjort? HERRE min Gud, lad
   din Hånd dog ramme mig og mit Fædrenehus, men lad Plagen ikke
   ramme dit Folk!"

 18. Da sagde HERRENs Engel til Gad, at han skulde byde David gå op
   og rejse HERREN et Alter på Jebusiten Ornans Tærskeplads.
 19. Og David gik derop, efter det Ord Gad havde talt i HERRENs Navn.
 20. Da Ornan vendte sig om, så han Kongen og hans fire Sønner, der
   var hos ham, komme gående. Ornan var ved at tærske Hvede.
 21. Og David nåede hen til Ornan, og da Ornan så op og fik Øje på
   David,forlodhanTærskepladsen og kastede sig på sit Ansigt til
   Jorden for ham.
 22. Da sagde David til Oroan: "Overlad mig din Tærskeplads, for at
   jeg der kan bygge HERREN et Alter! For fuld betaling skal du
   overlade mig den, at Folkett må blive friet fra Plagen!"
 23. Da sagde Ornan til David: "Min Herre Kongen tage den og gøre,
   hvad ham tykkes ret; se, jeg giver Okserne til Brændofre,
   Tærskeslæderne til Brændsel og Hveden til Afgrødeoffer; jeg
   giver det hele!"
 24. - Men Kong David svarede Ornan: "Nej, jeg vil købe det for fuld
   Betaling, thi til HERREN vil jeg ikke tage, hvad dit er, eller
   bringe et Brændoffer, som intet koster mig!"
 25. Så gav David Ornan Guld til en Vægt af 600 Sekel for Pladsen;
 26. og David byggede HERREN et Alter der og ofrede Brændofre og
   Takofre; og da han råbte til HERREN, svarede HERREN ham ved at
   lade Ild falde ned fra Himmelen på Brændofferalteret,
 27. Og på HERRENs Bud stak Engelen sit Sværd i Balgen igen.

 28. På den Tid ofrede David på Jebusiten Ornans Tærskeplads, fordi
   han havde set, at HERREN havde svaret ham der;
 29. men HERRENs Bolig, som Moses havde rejst i Ørkenen, og
   Brændofferalteret stod på den Tid på Offerhøjen i Gibeon.
 30. Men David kunde ikke gå hen og søge Gud foran Alteret, thi han
   var rædselsslagen over HERRENs Engels Sværd. 22
 1. Da sagde David: "Her skal Gud HERRENs Hus stå, her skal Israels
   Brændofferalter stå!"
 2. David bød så, at man skulde samle alle de fremmede, som boede i
   Israels Land, og han satte Stenhuggere til at tilhugge
   Kvadersten til Opførelsen af Guds Hus;
 3. fremdeles anskaffede David Jern i Mængde til Nagler på
   Portfløjene og til Kramper, en umådelig Mængde Kobber
 4. og talløse Cederbjælker, idet Zidonierne og Tyrierne bragte
   David Cederbjælker i Mængde.
 5. Thi David tænkte: "Min Søn Salomo er ung og uudviklet, men
   Huset, som skal bygges HERREN, skal være stort og mægtigt, for
   at det kan vinde Navnkundighed og Ry i alle Lande; jeg vil
   træffe Forberedelser for ham." Og David traf store
   Forberedelser, før han døde.

 6. Derpå lod han sin Søn Salomo kalde og bød ham bygge HERREN,
   Israels Gud, et Hus.
 7. Og David sagde til Salomo: "Min Søn! Jeg havde selv i Sinde at
   bygge HERREN min Guds Navn et Hus;
 8. men da kom HERRENs Ord til mig således: Du har udgydt meget Blod
   og ført store brige; du må ikke bygge mit Navn et Hus, thi du
   har udgydt meget Blod på Jorden for mit Åsyn.
 9. Se, en Søn skal fødes dig; han skal være en Fredens Mand, og jeg
   vil skaffe ham Fred for alle hans Fjender rundt om; thi hans
   Navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel Fred og Ro i hans
   Dage.
 10. Han skal bygge mit Navn et Hus; og han skal være mig en Søn, og
   jeg vil være ham en Fader, og jeg vil grundfæste hans
   Kongedømmes Trone over Israel til evig Tid!
 11. Så være da HERREN med dig, min Søn, at du må få Lykke til at
   bygge HERREN din Guds Hus, således som han har forjættet om dig.
 12. Måtte HERREN kun give dig Forstand og Indsigt, så han kan sætte
   dig over Israel og du kan holde HERREN din Guds Lov!
 13. Så vil det gå dig vel når du nøje holder Anordningerne og
   Lovbudene, som HERREN bød Moses at pålægge Israel. Vær frimodig
   og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet!
 14. Se, med stor Møje har jeg til HERRENs Hus tilvejebragt 100.000
   Talenter Guld og en Million Talenter Sølv og desuden Kobber og
   Jern, som ikke er til at veje, så meget er der; dertil har jeg
   tilvejebragt Bjælker og Sten; og du skal sørge for flere.
 15. En Mængde Arbejdere står til din Rådighed, Stenhuggere, Murere,
   Tømrere og alle Slags Folk, der forstår sig på Arbejder af
   enhver Art.
 16. Af Guld, Sølv, Kobber og Jern er der umådelige Mængder til Stede
   - så tag da fat, og HERREN være med dig!"

 17. Og David bød alle Israels Øverster hjælpe hans Søn Salomo og
   sagde:
 18. "Er HERREN eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder Ro
   til alle Sider? Han har jo givet Landets Indbyggere i min Hånd,
   og Landet er underlagt HERREN og hans Folk;
 19. så giv da eders Hjerter og Sjæle hen til at søge HERREN eders
   Gud og tag fat på at bygge Gud HERRENs Helligdom, så at HERRENs
   Pagts Ark og Guds hellige Ting kan føres ind i Huset, der skal
   bygges HERRENS Navn." 23
 1. Da David var blevet gammel og mæt af Dage, gjorde han sin Søn
   Salomo til Konge over Israel.
 2. Han samlede alle Israels Øverster og Præsterne og Leviterne.
 3. Og Leviterne blev talt fra Trediveårsalderen og opefter, og
   deres Tal udgjorde, Hoved for Hoved, Mand for Mand, 38000.
 4. "Af dem," sagde han, "skal 24000 forestå Arbejdet ved HERRENs
   Hus, 6000 være Tilsynsmænd og Dommere,
 5. 4000 være Dørvogtere og 4000 love HERREN med de instrumenter,
   jeg har ladet lave til Lovsangen."

 6. Og David inddelte dem i Skifter efter Levis Sønner Gerson, Kehat
   og Merari.
 7. Til Gersoniterne hørte: Ladan og Sjim'i;
 8. Ladans Sønner: Jehiel, som var Overhoved, Zetam og Joel, tre;
 9. Sjim'is Sønner: Sjelomit, Haziel og Haran, tre. De var
   Overhoveder for Ladans Fædrenehuse.
 10. Sjim'is Sønner: Jahat,Ziza, Je'usj og Beri'a. Disse fire var
   Sjim'is Sønoer.
 11. Jahat var Overhoved og Ziza den næste; Je'usj og Beri'a havde
   ikke mange Sønner og regnedes derfor for eet Fædrenehus, eet
   Embedsskifte.

 12. Kehatiterne: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel, fire;
 13. Amrams Sønner: Aron og Moses. Aron udskiltes sammen med sine
   Sønner til at helliges som højhellig til evig Tid, til at tænde
   Offerild for HERRENs Åsyn, til at tjene ham og velsigne i hans
   Navn til evig Tid.
 14. Den Guds Mand Moses's Sønner regnedes derimod til Levis Stamme.
 15. Moses's Sønner: Gersom og Eliezer;
 16. Gersoms Sønner; Sjubael, som var Overhoved;
 17. Eliezers Sønner: Rehabja, som var Overhoved; andre Sønner havde
   Eliezer ikke, men Rehabjas Sønner var overmåde talrige.
 18. Jizhars Sønner: Sjelomit, som var Overhoved.
 19. Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden,
   Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde.
 20. Uzziels Sønner: Mika, som var Overhoved, og Jissjija den anden.

 21. Meraiterne var: Mali og Musji. Malis Sønner: El'azar og Kisj.
 22. El'azar efterlod sig ved sin Død ingen Sønner, men kun Døtre,
   som deres Brødre, Kisj's Sønner, ægtede.
 23. Musjis Sønner: Mali, Eder og Jeremot, tre.

 24. Det var Levis Sønner efter deres Fædrenebuse, Overhovederne for
   Fædrenehusene, de, som mønstredes ved Optælling af Navnene,
   Hoved for Hoved, de, som udførte Arbejdet ved Tjenesten i
   HERRENs Hus, fra Tyveårsalderen og opefter.
 25. Thi David tænkte: "HERREN, Israels Gud, har skaffet sit Folk Ro
   og taget Boligi Jerusalem for evigt;
 26. derfor behøver Leviterne heller ikke mere at bære Boligen og
   alle de Ting, som hører til dens Tjeneste."
 27. (Ifølge Davids sidste Forordninger regnes Tallet på Leviterne
   fra Tyveårsalderen og opefter).
 28. Men deres Plads er ved Arons Sønners Side, for at de kan udføre
   Tjenesten i HERRENs Hus; de skal tage sig af Forgårdene,
   Kamrene, Renholdelsen af alle de hellige Ting og Arbejdet, der
   skal udføres i Guds Hus;
 29. de skal sørge for Skuebrødene, Melet til Afgrødeofrene, de
   usyrede Fladbrød, Panden, Dejgen og alle Rum- og Længdemål;
 30. hver Morgen skal de stå og love og prise HERREN, ligeså om
   Aftenen,
 31. og hver Gang der ofres Brændofre til HERREN på Sabbaterne,
   Nymånedagene og Højtiderne; i det fastsatte Antal efter den for
   dem gældende Forskrift skal de altid stå for HERRENs Åsyn.
 32. Således skal de tage Vare på, hvad der er at varetage ved
   Åbenbaringsteltet og ved det hellige og hjælpe deres Brødre,
   Arons Sønner, med Tjenesten i HERRENs Hus. 24
 1. Arons Sønner, delte i Skifter, var: Arons Sønner Nadab, Abihu,
   Eleazar og Itamar;
 2. Nadab og Abihu døde før deres Fader uden at efterlade sig
   Sønoer, men Eleazar og Itamar fik Præsteværdigheden.
 3. David tillige med Zadok af Eleazars Sønner og Ahimelek af
   Itamars Sønner inddelte dem efter deres Embedsskifter ved deres
   Tjeneste.
 4. Og da det viste sig, at Eleazars Sønner havde flere Overhoveder
   end Itamars, delte de dem således, at Eleazars Sønner fik
   seksten Overhoveder over deres Fædrenebuse. Itamars Sønner otte.
 5. Og de delte, begge Hold ved Lodkastning, thi der fandtes hellige
   Øverster og Guds Øverster både iblandt Eleazars og Itamars
   Sønner.
 6. Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i
   Påsyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars
   Søn, og Overhovederne for Præsternes og Leviternes
   Fædrenebuse. Der udtoges eet Fædrenehus af Itamar for hvert to
   af Eleazar.

 7. Det første Lod traf Jojarib, det andet Jedaja,
 8. det tredje Harim, det fjerde Seorim,
 9. det femte Malkija, det sjette Mijjamin,
 10. det syvende Hakkoz, det ottende Abija,
 11. det niende Jesua, det tiende Sjekanja,
 12. det ellevte Eljasjib, det tolvte Jakim,
 13. det trettende Huppa, det fjortende Jisjba'al,
 14. det femtende Bilga, det sekstende Immer,
 15. det syttende Hezir, det attende Happizzez,
 16. det nittende Petaja, det tyvende Jehezkel,
 17. det een og tyvende Jakin, det to og tyvende Gamul,
 18. det tre og tyvende Delaja og det fire og tyvende Ma'azja.
 19. Det var deres Embedsskifter ved deres Tjeneste, når de gik ind i
   HERRENs Hus, efter den Forpligtelse deres Fader Aron pålagde
   dem, efter hvad HERREN, Israels Gud, havde pålagt ham.

 20. De andre Leviter var: Af Amrams Sønner Sjubael; af Sjubaels
   Sønner Jedeja.
 21. Af Rehabjas Sønner Jissjija, som var Overhoved.
 22. Af Jizhariterne Sjelomot; af Sjelomots Sønner Jahat.
 23. Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden,
   Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde.
 24. Uzziels Sønner: Mika; af Mikas Sønner Sjamir.
 25. Mikas Broder Jissjija; af Jissjijas' Sønner Zekarja.
 26. Meraris Sønner: Mali og Musji og hans Søn Uzzijas Sønner.
 27. Meraris Søn Uzzijas Sønner: Sjoham, Zakkur og Ibri.
 28. Af Mali El'azar, der ingen Sønner havde, og Kisj;
 29. af Kisj Kisj's Sønner: Jerame'el.

 30. Musjis Sønner: Mali, Eder og Jerimot. Det var Leviternes
   Efterkommere efter deres Fædrenehuse.
 31. Også de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Sønner, i Påsyn
   af Kong David, Zadok og Ahimelek og Overhovederne for Præsternes
   og Leviternes Fædrenehuse - Fædrenehusenes Overhoveder ligesom
   deres yngste Brødre. 25
 1. Derpå udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans
   og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede på
   Citre, Harper og Cymbler; og Tallet på de Mænd, der havde med
   denne Tjeneste at gøre, var:
 2. Af Asafs Sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asafs
   Sønner under Ledelse af Asaf, der spillede i profetisk
   Henrykkelse under Kongens Ledelse.
 3. Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i,
   Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader
   Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når
   HERREN blev lovet og priset.
 4. Af Heman: Hemans Sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael,
   Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer,
   Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot.
 5. Alle disse var Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord; for at
   løfte hans Horn gav Gud Heman fjorten Sønner og tre Døtre.
 6. Alle disse spillede under deres Faders Ledelse ved Sangen i
   HERRENs Hus på Cymbler, Harper og Citre for således at gøre
   Tjeneste i Guds Hus under Ledelse af Kongen, Asaf, Jedutun og
   Heman.
 7. Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at
   synge HERRENs Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.

 8. De kastede Lod om Ordningen af Tjenesten med lige Kår både for
   små og for store, Mestre og Lærlinge.
 9. Det første Lod traf Josef, ham selv med hans Brødre og Sønner,
   tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans Brødre og Sønner,
   tolv;
 10. det tredje Zakkur, hans Sønner og Brødre, tolv;
 11. det fjerde Jizri, hans Sønner og Brødre, tolv;
 12. det femte Netanja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 13. det sjette Bukkija, hans Sønner og Brødre, tolv;
 14. det syvende Jesar'ela, hans Sønner og Brødre, tolv;
 15. det ottende Jesjaja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 16. det niende Mattanja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 17. det tiende Sjim'i, hans Sønner og Brødre, tolv;
 18. det ellevte Uzziel, hans Sønner og Brødre, tolv;
 19. det tolvte Hasjabja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 20. det trettende Sjubael, hans Sønner og Brødre, tolv;
 21. det fjortende Mattitja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 22. det femtende Jeremot, hans Sønner og Brødre, tolv;
 23. det sekstende Hananja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 24. det syttende Josjbekasja, hans Sønner og Brødre, tolv;
 25. det attende Hanani, hans Sønner og Brødre, tolv;
 26. det nittende Malloti, hans Sønner og Brødre, tolv;
 27. det tyvende Eliata, hans Sønner og Brødre, tolv;
 28. det een og tyvende Hotir, hans Sønner og Brødre, tolv;
 29. det to og tyvende Giddalti, hans Sønner og Brødre, tolv;
 30. det tre og tyvende Mahaziot, hans Sønner og Brødre, tolv;
 31. det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans Sønner og Brødre, tolv. 26
 1. Dørvogternes Skifeter var følgende: af Koraiterne Mesjelemja, en
   Søn af Kore af Abi'asafs Sønner.
 2. Mesjelemja havde Sønner: Zekarja den førstefødte, Jediael den
   anden, Zebadja den tredje, Jatniel den fjerde,
 3. Elam den femte, Johanan den sjette og Eljoenaj den syvende.
 4. Obed-Edom havde Sønner: Sjemaja den førstefødte, Jozabad den
   anden, Joa den tredje, Sakar den fjerde, Netan'el den femte,
 5. Ammiel den sjette, Issakar den syvende og Pe'ulletaj den
   ottende; thi Gud havde velsignet ham.
 6. Hans Søn Sjemaja fødtes Sønner, som var Herskere i deres
   Fædrenehus, da de var dygtige Folk.
 7. Sjemajas Sønner var: Otni, Retael, Obed, Elzabad og hans Brødre,
   dygtige Folk, Elihu og Semakja;
 8. alle disse hørte tillige med deres Sønner og Brødre til
   Obed-Edoms Sønner, dygtige Folk med Evner til Tjenesten, i alt
   to og tresindstyve Efterkommere af Obed-Edom.
 9. Mesjelemja havde Sønner og Brødre, dygtige Folk, atten.
 10. Hosa at Meraris Sønner havde Sønner: Sjimri, som var Overhoved -
   thi skønt han ikke var den førstefødte, gjorde hans Fader ham
   til Overhoved
 11. Hilkija den anden, Tebalja den tredje og Zekarja den
   fjerde. Hosas Sønner og Brødre var i alt tretten.

 12. Disse Dørvogternes Skifter, deres Overhoveder sammen med deres
   Brødre, blev Vagttjenesten overdraget, og således gjorde de
   Tjeneste i HERRENs Hus;
 13. og om hver enkelt Port kastede de Lod mellem små som store,
   efter deres Fædrenehuse.
 14. Loddet for Østporten ramte Sjelemja. Også for hans Søn Zekarja,
   en klog Rådgiver, kastede man Lod, og Loddet traf Nordporten.
 15. Por Obed-Edom traf det Sydporten og for hans Sønner
   Forrådskamrene.
 16. Og for Hosa traf Loddet Vestporten tillige med Sjalleketporten
   ved Vejen, der fører opad, den ene Vagtpost ved den anden.
 17. Mod Øst var der seks Leviter, mod Nord daglig fire, mod Syd
   daglig tre, ved hvert af Forrådskamrene to,
 18. ved Parbar mod Vest var der fire ved Vejen, to ved Parbar.
 19. Det var Dørvogternes Skifter af Koraiternes og Meraris
   Efterkommere.

 20. Deres Brødre Leviterne, som havde Tilsyn med Guds Hus's
   Skatkamre og Skatkamrene til Helliggaverne:
 21. Ladans Sønner, Gersoniternes Efterkommere gennem Ladan,
   Overhovederne for Gersoniten Ladans Fædrenehuse: Jehieliterne.
 22. Jehieliternes Sønner Zetam og hans Broder Joel havde Tilsynet
   med HERRENs Hus's Skafte.
 23. Af Amramiterne, Jizhariterne, Hebroniterne og Uzzieliterne
 24. var Sjubael, en Søn af Moses's Søn Gersom, Overopsynsmand over
   Skattene.
 25. Hans fra Eliezer nedstammende Brødre: Hans Søn Rehabja, hans Søn
   Jesjaja, hans Søn Joram, hans Søn Zikri, hans Søn Sjelomit.
 26. Denne Sjelomit og hans Brødre havde Tilsynet med de Skatte af
   Helliggaver, som Kong David, Fædrenehusenes Overhoveder, Tusind-
   og Hundredførerne og Hærførerne havde helliget -
 27. de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at
   HERRENs Hus
 28. og med alt, hvad Seeren Samuel, Saul, Kisj's Søn, Abner, Ners
   Søn, og Joab, Zerujas Søn, havde helliget; alt, hvad der var
   helliget, var betroet Sjelomit og hans Brødre.

 29. Af Jizhariteme udtoges Honanja og hans Sønner til Arbejdet ude i
   Israel som Fogeder og Dommere.
 30. Af Hebroniterne var Hasjabja og hans Brødre, 1700 dygtige Folk,
   sat til at varetage alt, hvad der vedrørte HERRENs Tjeneste og
   Kongens Tjeneste i Israel vesten for Jordan.
 31. Til Hebroniterne hørte Jerija, Overhovedet forHebroniterne,
   efter deres Nedstamning, efter Fædrenehusene - i Davids
   fyrretyvende Regeringsår blev der iværksat en Undersøgelse
   angående dem, og der fandtes dygtige Folk iblandt dem i Ja'zer i
   Gilead
 32. og hans Brødre, 2700 dygtige Folk, Overhoveder for
   Fædrenehusene; dem satte Kong David over Rubeniteme, Gaditerne
   og Manasses halve Stamme til at varetage alle Sager, som
   vedrørte Gud og Kongen. 27
 1. Israeliterne efter deres Tal: Fædrenehusenes Overhoveder,
   Tusind- og Hundredførerne og deres Fogeder, som tjente Kongen i
   alle Sager vedrørende Skifterne, de, der skiftevis trådte til og
   fra hver Måned hele Året rundt, hvert Skifte på 24000 Mand:

 2. Over det første Skifte, den første Måneds Skifte stod Isjba'al,
   Zabdiels Søn - til hans Skifte hørte 24000 Mand
 3. af Perez's Efterkommere, Overhoved for alle Hærførerne; det var
   den første Måned.
 4. Over den anden Måneds Skifte stod Ahohiten El'azar, Dodajs Søn;
   til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 5. Den tredje Hærfører, ham i den tredje Måned, var Benaja,
   Ypperstepræsten Jojadas Søn; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 6. Denne Benaja var Helten blandt de tredive og stod i Spidsen for
   de tredive, og ved hans Skifte var hans Søn Ammizabad.
 7. Den fjerde, ham i den fjerde Måned, var Joabs Broder Asa'el og
   efter ham hans Søn Zebadja; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 8. Den femte, ham i den femte Måned, var Hærføreren Zeraiten
   Sjamhut; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 9. Den sjette, ham i den sjette Måned, var Ira, Ikkesjs Søn, fra
   Tekoa; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 10. Den syvende, ham i den syvende Måned, var Peloniten Helez af
   Efraimiterne; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 11. Den ottende, ham i den ottende Måned, var Husjatiten Sibbekaj af
   Zeras Slægt; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 12. Den niende, ham i den niende Måned, var Abiezer fra Anatot at
   Benjaminiterne; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 13. Den tiende, ham i den tiende Måned, var Maharaj fra Netofa af
   Zeras Slægt, til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 14. Den ellevte, ham i den ellevte Måned, var Benaja fra Pir'aton af
   Efraimiterne; til hans Skifte hørte 24000 Mand.
 15. Den tolvte, ham i den tolvte Måned, var Heldaj fra Netofa af
   Otniels Slægt; til hans Skifte hørte 24000 Mand.

 16. I Spidsen for Israels Stammer stod: Som Fyrste for Rubeniterne
   Eliezer, Zikris Søn; for Simeoniterne Sjefatja, Ma'akas Søn;
 17. for Levi Hasjabja, Hemuels Søn, for Aron Zadok;
 18. for Juda Eliab, en af Davids Brødre; for Issakar Omri, Mikaels
   Søn;
 19. for Zebulon Jisjmaja, Obadjas Søn; for Naftali Jerimot, Azriels
   Søn;
 20. for Efraimiterne Hosea, Azazjas Søn; for Manasses halve Stamme
   Joel, Pedajas Søn;
 21. for Manasses anden Halvdel i Gilead Jiddo, Zekarjas Søn; for
   Benjamin Ja'asiel, Abners Søn;
 22. for Dan Azar'el, Jerobams Søn. Det var Israels Stammers
   Øverster.

 23. David tog ikke Tal på dem, dervar under tyve År, thi HERREN
   havde forjættet at ville gøre Israel talrigt som Himmelens
   Stjerner.
 24. Joab, Zerujas Søn, begyndte at tælle dem, men fuldførfe det
   ikke; thi for den Sags Skyld ramtes Israel af Vrede, og Tallet
   indførtes ikke i Kong Davids Krønike.

 25. Over Kongens Skatte havde Azmavet, Adiels Søn, Opsynet, og over
   Forrådene ude på Landet, i Byerne, Landsbyerne og Fæstningerne
   Jonatan, Uzzijas Søn;
 26. over Markarbejderne ved Jordens Dyrkning Ezri, Kelubs Søn;
 27. over Vingårdene Sjim'i fra Rama; over Vinforrådene i Vingårdene
   Sjifmiten Zabdi;
 28. over Oliventræerne og Morbærfigentræerne i Lavlandet Ba'al-Hanan
   fra Geder; over Olieforrådene Joasj;
 29. over Hornkvæget, der græssede på Saron, Saroniten Sjitraj; over
   Hornkvæget i Dalene Sjafat, Adlajs Søn;
 30. over Kamelerne Ismaelitem Obil; over Æslerne Jedeja fra Meronot;
 31. over Småkvæget Hagriten Jaziz. Alle disse var Overopsynsmænd
   over Kong Davids Ejendele.

 32. Davids Farbroder Jonatan, en indsigtsfuld og skriffkyndig Mand,
   var Rådgiver. Jehiel, Hakmonis Søn, opdrog Kongens Sønner.
 33. Akitofel var Kongens Rådgiver og Arkiten Husjaj Kongens Ven.
 34. Akitofels Eftermand var Jojada, Benajas Søn, og Ebjatar. Joab
   var Kongens Hærfører. 28
 1. Derpå samlede David i Jerusalem alle Israels Øverster,
   Stammeøversterne, Skifternes Øverster, som var i Kongens
   Tjeneste, Tusind- og Hundredførerne, Overopsynsmændene over alle
   Kongens og hans Sønners Ejendele og Kvæg, ligeledes Hofmændene,
   Kærnetropperne og alle dygtige Krigere.
 2. Kong David rejste sig op og sagde: "Hør mig, mine Brødre og mit
   Folk! Jeg havde i Sinde at bygge HERRENs Pagts Ark og vor Guds
   Fodskammel et Hus at hvile i og havde truffet forberedelser til
   at bygge.
 3. Men Gud sagde til mig: Du skal ikke bygge mit Navn et Hus, thi
   du er en Krigens Mand og har udgydt Blod!
 4. Af mit Fædrenehus udvalgte HERREN, Israels Gud, ene mig til
   Konge over Israel evindelig, thi han udvalgte Juda til Fyrste og
   af Juda mit Fædrenehus, og mellem min Faders Sønner fandt han
   Behag i mig, så han gjorde mig til Konge over hele Israel.
 5. Og af alle mine Sønner - HERREN har givet mig mange Sønner har
   han udvalgt min Søn Salomo til at sidde på HERRENs Kongetrone og
   herske over Israel.
 6. Og han sagde til mig: Din Søn Salomo er den, som skal bygge mit
   Hus og mine Forgårde, thi ham har jeg udvalgt til min Søn, og
   jeg vil være ham en Fader;
 7. jeg vil grundfæste hans Kongedømme til evig Tid, hvis han holder
   fast ved mine Bud og Lovbud og gør efter dem således som nu.
 8. Og nu, for hele Israels, HERRENs Forsamlings, Øjne og i vor Guds
   Påhør siger jeg: Stræb at holde alle HERREN eders Guds Bud, at I
   må eje dette herlige Land og lade det gå i Arv til eders
   Efterkommere til evig Tid!
 9. Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et
   helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter
   og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger
   ham, vil han lade sig fmde af dig, men forlader du ham, vil han
   forkaste dig for evigt.
 10. Så se da til, thi HERREN har udvalgt dig til at bygge et Hus til
   Helligdom! Gå til Værket med Frimodighed!"

 11. Derpå gav David sin Søn Salomo Planen til Forhallen, Templets
   Bygninger, Forrådskamrene, Rummene på Taget, de indre Kamre og
   Hallen til Sonedækket
 12. og Planen til alt, hvad der stod for hans Tanke med Hensyn til
   HERRENs Hus's Forgårde og alle Kamrene rundt om, Guds Hus's
   Skatkamre og Skatkamrene til Helliggaverne,
 13. fremdeles Anvisninger om Præsternes og Leviternes Skifter og alt
   Arbejdet ved Tjenesten i HERRENs Hus og alting, som hørte til
   Tjenesten i HERRENs Hus,
 14. om Guldet, den Vægt, der skulde til hver enkelt Ting, som hørte
   til Tjenesten, og om alle Sølvtingene, den Vægt, der skulde til
   hver enkelt Ting, som hørte til Tjenesten,
 15. fremdeles om Vægten på Guldlysestagerne og deres Guldlamper,
   Vægten på hver enkelt Lysestage og dens Lamper, og på
   Sølvlysestagerne, Vægten på hver enkelt Lysestage og dens
   Lamper, svarende til hver enkelt Lysestages Brug ved Tjenesten,
 16. fremdeles om Vægten på Guldet til Skuebrødsbordene, til hvert
   enkelt Skuebrødsbord, og på Sølvet til Sølvbordene

 17. og om Gaflerne, Skålene og Krukkerne af purt Guld og om
   Guldbægrene, Vægten på hvert enkelt Bæger, og Sølvbægrene,
   Vægten på hvert enkelt Bæger,
 18. øg om Vægten på Røgofferalteret af purt Guld og om Tegningen til
   Vognen, til Guldkeruberoe, som udbredte Vingerne skærmende over
   HERRENs Pagts Ark.
 19. "HERREN har sat mig ind i alt dette ved et Skrift, jeg har fra
   hans egen Hånd, i alle de Arbejder, Planen omfatter."

 20. Derpå sagde David til sin Søn Salomo: "Gå til Værket og vær
   frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet, thi Gud HERREN,
   min Gud, vil være med dig! Han vil ikke slippe dig og ikke
   forlade dig, før alt Arbejdet med HERRENs Hus er fuldført.
 21. Se, Præsternes og Leviternes Skifter er rede til alt Arbejdet
   ved Guds Hus; og til alt, hvad der skal udføres, har du Folk hos
   dig, der alle er villige og forstår sig på Arbejder af enhver
   Art, og Øversterne og hele Folket er rede til alt, hvad du
   kræver." 29
 1. Fremdeles sagde Kong David til hele Forsamlingen: "Min Søn
   Salomo, som Gud har udvalgt, er ung og uudviklet, og Arbejdet er
   stort, thi Borgen er ikke bestemt for et Menneske, men for Gud
   HERREN.
 2. Jeg har derfor sat al min Kraft ind på til min Guds Hus at
   tilvejebringe Guldet, Sølvet, Kobberet, Jernet og Træet til det,
   der skal laves af Guld, Sølv, Kobber, Jern og Træ, desuden
   Sjohamsten og Indfatningssten, Rubiner, brogede Sten, alle Slags
   Ædelsten og Marmorsten i Mængde.
 3. I min Glæde over min Guds Hus giver jeg der hos til min Guds
   Hus, hvad jeg ejer af Guld og Sølv, ud over alt, hvad jeg har
   bragt til Veje til det hellige Hus:
 4. 3.000 Talenter Guld, Offrguld, og 7.000 Talenter lutret Sølv til
   at overtrække Bygningernes Vægge med,
 5. Guldet til det, der skal forgyldes, og Sølvet til det, der skal
   forsølves, og til ethvert Arbejde, der skal udføres af
   Håndværkernes Hånd. Hvem er nu villig til i Dag at bringe HERREN
   Gaver?"

 6. Da kom Øversterne for Fædrenehusene, Øversterne for Israels
   Stammer, Tusind- og Hundredførerne og Øversterne i Kongens
   Tjeneste frivilligt
 7. og gav til Arbejdet på Guds Hus 5.000 Talenter og 10.000
   Darejker Guld, 10.000 Talenter Sølv, 18.000 Talenter Kobber og
   100.000 Talenter Jern;
 8. og de, som ejede Ædelsten, gav dem til HERRENs Hus's Skat, der
   stod under Gersoniten Jehiels Tilsyn.
 9. Og Folket glædede sig over deres Vilje til at give, thi af et
   helt Hjerte gav de HERREN frivillige Gaver; også Kong David
   følte stor Glæde.

 10. Og David priste HERREN i hele forsamlingens Nærværelse, og David
   sagde: "Lovet være du HERRE, vor Fader Israels Gud fra Evighed
   til Evighed!
 11. Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden,
   thi alt i Himmelen og på Jorden er dit; dit, o HERRE, er Riget,
   og selv løfter du dig som Hoved over alle.
 12. Rigdom og Ære kommer fra dig, og du hersker over alt; i din Hånd
   er Kraft og Vælde, og i din Hånd står det at gøre, hvem det skal
   være, stor og stærk.
 13. Derfor priser vi dig nu, vor Gud, og lovsynger dit herlige Navn!
 14. Thi hvad er jeg, og hvad er mit Folk, at vi selv skulde evne at
   give sådanne frivillige Gaver? Fra dig kommer det alt sammen, og
   af din egen Hånd har vi givet dig det.
 15. Thi vi er fremmede for dit Åsyn og Gæster som alle vore Fædre;
   som em Skygge er vore Dage på Jorden, uden Håb!
 16. HERRE vor Gud, al denne Rigdom, som vi har bragt til Veje for at
   bygge dit hellige Navn et Hus, fra din Hånd kommer den, og dig
   tilhører det alt sammen.
 17. Jeg ved, min Gud. at du prøver Hjerter og har Behag i
   Oprigtighed; af oprigtigt Hjerte har jeg villigt givet alt
   dette, og nu har jeg set med Glæde, at dit Folk, der er her til
   Stede, villigt har givet dig Gaver.
 18. HERRE, vore Fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig
   Tid et sådant Sind og sådanne Tanker i dit Folks Hjerte og vend
   deres Hjerter til dig!
 19. Og giv min Søn Salomo et helt Hjerte til at holde dine Bud,
   Vidnesbyrd og Anordninger og udføre det alt sammen og bygge den
   Borg, jeg har truffet Forberedelser til at opføre!"

 20. Derpå sagde David til hele Forsamlingen: "Lov HERREN eders Gud!"
   Og hele Forsamlingen lovede HERREN, deres Fædres Gud, og kastede
   sig ned for HERREN og Kongen.
 21. Så ofrede de Slagtofre til HERREN, og Dagen efter bragte de ham
   som Brændoffer l000 Tyre, 1000 Vædre og 1000 Lam med tilhørende
   Drikofre og en Mængde Slagtofre for hele Israel;
 22. og de spiste og drak den Dag for HERRENs Åsyn med stor
   Glæde. Derefter indsatte de på ny Davids Søn til Konge, og de
   hyldede ham som HERRENs Fyrste og Zadok som Præst;
 23. og Salomo satte sig på HERRENs Trone som Konge i sin Fader
   Davids Sted; Lykken var med ham, og hele Israel var ham lydigt;
 24. og alle Øversterne og Kærnetropperne, ligeledes alle Kong Davids
   Sønner hyldede Kong Salomo.
 25. HERREN gjorde Salomo overmåde mægtig for hele Israels Øjne og
   gav ham en kongelig Herlighed, som ingen Konge før ham havde
   haft i Israel.

 26. David, Isajs Søn, havde hersket over hele Israel.
 27. Tiden, han var Konge over Israel, udgjorde fyrretyve År; i
   Hebron herskede han syv År, i Jerusalem tre og tredive År.
 28. Han døde i en god Alder, mæt af Dage, Rigdom og Ære; og hans Søn
   Salomo blev Konge i hans Sted.

 29. Kong Davids Historie fra først til sidst står optegnet i Seeren
   Samuels Krønike, Profeten Natans Krønike og Seeren Gads Krønike
 30. tillige med hele hans Regering og hans Heltegerninger og de
   Tildragelser, som hændtes ham og Israel og alle Lande og Riger.Книго

[X]