Ezra


 1
 1. Og i Perserkongen Kyros's første Regeringsår vakte HERREN, for
   at hans Ord gennem Jeremias's Mund kunde opfyldes, Perserkongen
   Kyros's Ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit Rige og
   desuden kundgøre ved en Skrivelse:
 2. Perserkongen, Kyros gør vitterligt: Alle Jordens Riger har
   HERREN, Himmelens Gud, givet mig; og han har pålagt mig at bygge
   ham et Hus i Jerusalem i Juda.
 3. Hvem iblandt eder, der hører til hans Folk, med ham være hans
   Gud, og han drage op til Jerusalem i Juda og bygge HERRENs,
   Israels Guds, Hus; han er den Gud, som bor i Jerusalem;
 4. og alle Steder, hvor de tiloversblevne bor som fremmede, skal
   Beboerne støtte dem med Sølv, Guld, Heste og Kvæg, bortset fra
   de frivillige Gaver til Guds Hus i Jerusalem.

 5. Da brød Overhovederne for Judas og Benjamins Fædrenehuse og
   Præsterne og Leviterne op, alle, hvis Ånd Gud vakte, så de drog
   op for at bygge HERRENs Hus i Jerusalem;
 6. og bortset fra alle de frivillige Gaver kom alle deres Naboer
   dem til Hjælp med alt, både Sølv, Guld, Heste og Kvæg og
   Kostbarheder i Mængde.
 7. Og Kong Kyros udleverede Karrene fra HERRENs Hus, som
   Nebudkadnezar havde ført bort fra Jerusalem og ladet opstille i
   sin Guds Hus;
 8. dem gav Perserkongen Kyros ny til Skatmesteren Mitredat, og han
   talte dem og overgav dem til Sjesjbazzar, Judas Fyrste.
 9. Og Tallet på dem var følgende: 30 Guldbækkener, 1000 Sølvbakker,
   29 Røgelsesskåle,
 10. 30 Guldbægre, 410 Sølvbægre af ringere Art og 1000 andre Kar,
 11. i alt 5400 Kar, dels af Guld og dels af Sølv. Alt dette bragte
   Sjesjbazzar med sig, da de landflygtige drog op fra Babel til
   Jerusalem. 2
 1. Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra
   Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel
   havde ført dem bort til Babel, men nu vendte de tilbage til
   Jerusalem og Juda, hver til sin By;
 2. de kom i Følge med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Re'elaja,
   Mordokaj, Bilsjan, Mispar, Bigvaj, Rehum og Ba'ana'. Tallet på
   Mændene i Israels Folk var:

 3. Par'osj's Efterkommere 2172,
 4. Sjefatjas Efterkommere 372,
 5. Aras Efterkommere 775,
 6. Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2812,
 7. Elams Efterkommere 1254,
 8. 7attus Efterkommere 945,
 9. Zakkajs Efterkommere 760,
 10. Banis Efterkommere 642,
 11. Bebajs Efterkommere 623,
 12. Azgads Efterkommere 1222,
 13. Adonikams Efterkommere 666,
 14. Bigvajs Efterkommere 2056,
 15. Adins Efterkommere 454,
 16. Aters Efterkommere gennem Hizkija 98,
 17. Bezajs Efterkommere 323,
 18. Joras Efterkommere 112,
 19. Hasjums Efterkommere 223,
 20. Gibbars Efterkommere 95,
 21. Betlehems Efterkommere 123,
 22. Mændene fra Netofa 56,
 23. Mændene fra Anatot 128,
 24. Azmavets Efterkommere 42,
 25. Kirjat-Jearims, Kefiras og Be'erots Efterkommere 743,
 26. Ramas og Gebas Efterkommere 621,
 27. Mændene fra Mikmas 122,
 28. Mændene fra Betel og Aj 223,
 29. Nebos Efterkommere 52,
 30. Magbisj's Efterkommere 156,
 31. det andet Elams Efterkommere 1254,
 32. Harims Efterkommere 320,
 33. Lods, Hadids og Onos Efterkommere 725,
 34. Jerikos Efterkommere 345,
 35. Sena'as Efterkommere 3630.
 34. Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973,
 37. Immers Efterkommere 1052,
 38. Pasjhurs Efterkommere 1247,
 39. Harims Efterkommere 1017.

 40. Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas
   Efterkommere 74,

 41. Tempelsangerne var: Asafs Sønner 128.

 42. Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og
   Sjobajs Efterkommere, i alt 139.

 43. Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots,
 44. Keros's, Si'as, Padons,
 45. Lebanas, Hagabas, Akkubs,
 46. Hagabs, Salmajs, Hanans,
 47. Giddels, Gahars, Reajas,
 48. Rezins, Nekodas, Gazzams,
 49. Uzzas, Paseas, Besajs,
 50. Asnas, Me'uniternes, Nefusifernes,
 51. Bakbuks, Hakufas, Harhurs,
 52. Bazluts, Mehidas, Harsjas,
 53. Barkos's, Siseras, Temas,
 54. Nezias og Hatifas Efterkommere.

 55. Efterkommere af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Perudas,
 56. Ja'alas, Darkons, Giddels,
 57. Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amis Efterkommere.
 58. Tempeltrællene og Efterkommerne af Salomos Trælle var i alt 392.

 59. Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addan og
   Immer, kunde ikke opgive deres Fædrenehuse og Slægt, hvor vidt
   de hørte til Israel:
 60. Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 652.
 61. Og af Præsterne: Habaj as, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere;
   denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og
   var blevet opkaldt efter dem.
 62. De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem,
   derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden.
 63. Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der
   fremstod en Præst med Urim og Tummim.

 64. Hele Menigheden udgjorde 42360
 65. foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvortil
   kom 200 Sangere og Sangerinder.
 66. Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245,
 67. deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.

 68. Af fædrenehusenes Overhoveder gav nogle, da de kom til HERRENs
   Hus i Jerusalem, frivillige Gaver til Guds Hus, for at det kunde
   genopbygges på sin Plads;
 69. de gav efter deres Evne til Byggesummen 61000 Drakmer Guld, 5000
   Miner Sølv og 100 Præstekjortler.

 70. Derpå bosatte Præsterne, Leviterne og en Del al Folket sig i
   Jerusalem og dets Område, men Sangerne, Dørvogterne og
   Tempeltrællene og hele det øvrige Israel i deres Byer. 3
 1. Da den syvende Måned indtraf - Israeliterne boede nu i deres
   Byer - samledes Folket fuldtalligt i Jerusalem;
 2. og Jesua, Jozadaks Søn, og hans Brødre Præsterne og Zerubbabel,
   Sjealtiels Søn, og hans Brødre skred til at bygge Israels Guds
   Alter for at ofre Brændofre derpå som foreskrevet i den Guds
   Mand Moses's Lov.
 3. En Del af Hedningerne samlede sig imod dem, men de rejste dog
   Alteret på dets gamle Plads og ofrede Brændofre derpå til
   HERREN, Morgen- og Aftenbrændofre.
 4. Derpå fejrede de Løvhyttefesten som foreskrevet og ofrede
   Brændofre Dag for Dag i det rette Tal og på den foreskrevne
   Måde, hver Dag hvad der hørte sig til,
 5. og siden det daglige Brændoffer og de Brændofre, som hørte til
   Nymånerne og alle HERRENs hellige Højtider, og alle de
   Brændofre, man frivilligt bragte HERREN.
 6. Den første Dag i den syvende Måned begyndte de at ofre Brændofre
   til HERREN, før Grunden til HERRENs Helligdom endnu var lagt.

 7. Derpå gav de Stenhuggerne og Tømmermændene Penge og Zidonierne
   og Tyrierne Fødevarer, Drikkevarer og Olie, for at de skulde
   bringe Cederstammer fra Libanon til Havet ud for Jafo, efter den
   Fuldmagt, Perserkongen Kyros havde givet dem.
 8. I den anden Måned i det andet År efter deres Ankomst til Guds
   Hus i Jerusalem gjorde Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og Jesua,
   Jozadaks Søn, sammen med alle deres Brødre, Præsterne og
   Leviterne, og alle dem, der var kommet fra Fangenskabet til
   Jerusalem, Begyndelsen, idet de satte Leviteme fra
   Tyveårsalderen og opefter til at lede Arbejdet med HERRENs Hus.
 9. Og Leviterne Jesua og hans Sønner og Brødre, Kadmiel og hans
   Sønner, Hodavjas Sønner og Henadads Sønner, deres Sønner og
   Brødre, trådte til i Endrægtighed for at føre Tilsyn med dem,
   der arbejdede på Guds Hus.

 10. Og da Bygningsmændene lagde Grunden til HERRENs Helligdom, stod
   Præsterne i Embedsdragt med Trompeter, og Leviterne, Asafs
   Efterkommere, med Cymbler for at lovprise HERREN efter Kong
   David af Israels Anordning;
 11. og de stemte i med Lov og Pris for HERREN med Ordene thi han er
   god, og hans Miskundhed mod Israel varer evindelig!" Og hele
   Folket brød ud i høj Jubel, idet de priste HERREN, fordi Grunden
   var lagt til HERRENs Hus.
 12. Men mange af Præsterne, Leviterne og Overhovederne for
   Fædrenehusene, de gamle, der havde set det første Tempel, græd
   højt, da de så Grunden blive lagt til dette Tempel, men mange
   var også de, der opløftede deres Røst med Jubel og Glæde,
 13. og man kunde ikke skelne Glædesjubelen fra Folkets Gråd; thi så
   højt var Folkefs Jubelråb, at det hørfes langt bort. 4
 1. Men da Judas og Benjamins Fjender hørte, at de, der havde været
   i Landflygtighed, byggede HERREN, Israels Gud, en Helligdom,
 2. henvendte de sig til Zerubbabel, Jesua og Overhovederne for
   Fædrenehusene og sagde til dem: Lad os være med til at bygge,
   thi vi søger eders Gud såvel som I, og ham har vi ofret til,
   siden Assyrerkongen Asarhaddon førte os herhen!
 3. Men Zerubbabel, Jesua og de andre Overhoveder for Israels
   Fædrenehuse svarede: I skal ikke være fælles med os om at bygge
   vor Gud et Hus, men vi vil være ene om at bygge for HERREN,
   Israels Gud, således som Kong Kyros, Perserkongen, pålagde os!"
 4. Så bragte Hedningerne i Landet Judas Folks Hænder til at synke
   og skræmmede dem fra at bygge;
 5. og de købte Folk til med deres Råd at modarbejde dem og bringe
   deres Planer til at strande; således gik det, så længe
   Perserkongen Kyros levede, lige til Perserkongen Darius's
   Regering.

 6. Under Ahasverus's Regering, i hans første Regeringstid, skrev de
   en Klage oer Judas og Jerusalems lodbyggere.

 7. I Artaxerxes's Dage affattede Bisjlam, Mitredat, Tabe'el og alle
   hans andre Embedsbrødre en Skrivelse til Perserkongen
   Artaxerxes. Skrivelsen var affattet på Aramaisk og oversat.

 8. Statholderen Rehum og Skriveren Sjimsjaj skrev et Brev mod
   Jerusalem til Kong Artaxerxes af følgende Indhold.
 9. De, der dengang skrev, var Statholderen Rehum og Skriveren
   Sjimsjaj og alle deres andre Embedsbrødre, Diniterne,
   Afarsatkiterne, Tarpeliterne, Afaresiterne, Arkiterne,
   Babylonerne,
 10. Susaniterne, Dehaviterne,Elamiterne og de andre Folk, som den
   store og navnkundige Asenappar havde ført bort og ladet bosætte
   sig i Samarias Byer og andensteds hinsides Floden, og så videre.
 11. Dette er en Afskrift af Brevet, de sendte ham: "Til Kong
   Artaxerxes. Dine Trælle, Folkene hinsides Floden, og så videre:
 12. Det være Kongen kundgjort, at Jøderne, som drog op til os fra
   dig, er kommet til Jerusalem; de er i Færd med at genopbygge
   denne oprørske og onde By; de genopfører Murene og udbedrer
   Grunden.
 13. Men nu være det Kongen kundgjort, at hvis denne By bygges op og
   Murene genopføres, så vil de ikke svare Skat, Afgift eller
   Skyld, og der bliver Skår i Kongens Indtægter.
 14. Da vi nu spiser Paladsets Salt, og det ikke sømmer sig for os at
   se på, at Kongen lider Skade, sender vi herved Bud og lader
   Kongen det vide,
 15. for at der kan blive set efter i dine Fædres Krønikebog; i den
   vil du finde og se, at denne By er en oprørsk By, der har voldt
   Konger og Lande Skade, og at der fra gammel Tid har fundet
   Opstande Sted i den. Det er Grunden til, at denne By blev
   ødelagt.
 16. Så lader vi da Kongen vide, at hvis denne By bygges op og
   Murerne genopføres, har du ikke mere nogen Besiddelse hinsides
   Floden!"

 17. Kongen sendte da følgende Svar til Statholderen Rehum, Skriveren
   Sjimsjaj og alle deres andre Embeddsbrødre, som boede i Samaria
   og de andre Lande hinsides Floden: "Hilsen, og så videre.
 18. Den Skrivelse, I har sendt mig, er forelæst mig grundigt.
 19. Og på mit Bud har man set efter og fundet, at denne By fra
   gammel Tid har sat sig op mod Konger, og at der har fundet Oprør
   og Opstande Sted i den;
 20. over Jerusalem har der hersket mægtige Konger, som udstrakte
   deres Magt over alt hinsides Floden, og til hvem der svaredes
   Skat, Afgift og Skyld.
 21. Giv derfor Ordre til at standse disse Mænd og til, at denne By
   ikke må genopbygges, før der kommer Befaling fra mig;
 22. og tag eder vel i Vare for at vise Forsømmelighed i denne Sag,
   at ikke der skal lides store Tab til Skade for Kongerne!
 23. Så snart Afskriften af denne Skrivelse fra Kong Artaxerxes var
   blevet læst for Rehum, Skriveren Sjimsjaj og deres Embedsbrødre,
   begav de sig uopholdelig til Jøderne i Jerusalem og tvang dem
   med Magt til at standse Arbejdet.

 24. Så standsede Arbejdet på Guds Hus i Jerusalem, og det hvilede
   til Perserkongen Darius's andet Regeringsår. 5
 1. Men Profeterne Haggaj og Zakarias, Iddos Søn, profeterede for
   Jøderne i Juda og Jerusalem i Israels Guds Navn, som var over
   dem.
 2. Da tog Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og Jesua, Jozadaks Søn, fat
   og begyndte at bygge på Guds Hus i Jerusalem sammen med Guds
   Profeter, som støttede dem.
 3. Men på den Tid kom Tattenaj, Statholderen hinsides Floden,
   Sjetar-Bozenaj og deres Embedsbrødre til dem og sagde: "Hvem har
   givet eder Lov til at bygge dette Tempel og genopføre denne
   Helligdom,
 4. og hvad er Navnene på de Mænd, der bygger denne Bygning?
 5. Men over Jødernes Ældste vågede deres Guds Øje, så de ikke
   standsede dem i Arbejdet, før Sagen var forelagt Darius og der
   var kommet Svar derpå.

 6. Afskrift af det Brev, som Tattenaj, Statholderen hinsides
   Floden, Sjetar-Bozenaj og hans Embedsbrødre, Afarsekiterne
   hinsides Floden, sendte Kong Darius;
 7. de sendte ham en Skrivelse, hvori der stod: Kong Darius ønsker
   vi al Fred!
 8. Det være Kongen kundgjort, at vi begav os til Landsdelen Judæa
   til den store Guds Hus; det bliver bygget af Kvadersten, der
   lægges Bjælker i Muren, og Arbejdet udføres med Omhu og skyder
   frem under deres Hænder.
 9. Vi spurgte da de Ældste der og talte således til dem: "Hvem har
   givet eder Lov til at, bygge dette Tempel og opføre denne
   Helligdom?
 10. Vi spurgte dem også om deres Navne for at lade dig dem vide, og
   vi opskrev Navnene på de Mænd, der står i Spidsen for dem.
 11. Og Svaret, de gav os, lød således: Vi er Himmelens og Jordens
   Guds Tjenere, og vi bygger det Tempel, som blev bygget for mange
   År siden, da en stor Konge i Israel byggede og opførte det.
 12. Da imidlertid vore Fædre vakte Himmelens Guds Vrede, gav han dem
   i Babels Konges, Kaldæeren Nebukadnezars, Hånd, og han nedbrød
   dette Tempel og førte Folket i Landflygtighed til Babel.
 13. Men i sit første Regeringsår gav Kong Kyros af Babel Befaling
   til at genopbygge dette Gudshus;
 14. og Kong Kyros lod tillige de til Gudshusef hørende Guld- og
   Sølvkar, som Nebukadnezar havde borttaget fra Helligdommen i
   Jerusalem og ført til sin Helligdom i Babel, tage ud af
   Helligdommen i Babel, og de overgaves til en Mand ved Navn
   Sjesjbazzar, som han havde indsat til Statholder;
 15. og han sagde til ham: "Tag disse Kar og drag ben og lad dem få
   deres Plads i Helligdommen i Jerusalem og lad Gudshuset blive
   genopbygget på sin gamle Plads!"
 16. Så kom denne Sjesjbazzar og lagde Grunden til Gudshuset i
   Jerusalem, og siden den Tid er der bygget derpå, men det er ikke
   færdigt.
 17. Hvis derfor Kongen synes, så lad der blive set efter i det
   kongelige Skatkammer ovre i Babel, om det har sig således, at
   der af Kong Kyros er givet Befaling til at bygge dette Gudshus i
   Jerusalem; og Kongen give os så sin Vilje i denne Sag til
   Kende!" 6
 1. Så gave Kong Darius Befaling til at se efter i Skatkammeret,
   hvor man i Babel gemte Dokumenterne;
 2. og man fandt da i Borgen i Ameta i Landsdelen Medien en
   Skriftrulle, hvori der stod: "Til Ihukommelse.
 3. I sit første Regeringsår udstedte Kong Kyros følgende Befaling:
   Gudsbuset i Jerusalem skal genopbygges, for at man der kan ofre
   Slagtofre og frembære Guds Ildofre; det skal være tresindstyve
   Alen højt og tresindstyve Alen bredt
 4. med tre Lag Kvadersten og eet Lag Bjælker; Omkostningerne
   udredes af Kongens Hus.
 5. Desuden skal Gudshusets Guld- og Sølvkar, som Nebukadnezar
   borttog fra Helligdommen i Jerusalem og førte til Babel, gives
   tilbage, og de skal bringes tilbage til deres Plads i
   Helligdommen i Jerusalem, og du skal sætte dem ind i Gudshuset!

 6. Derfor skal I, Tattenaj, Statholder hinsides Floden, og
   SjetarBozenaj med eders Emhedsbrødre, Afarsekiterne hinsides
   Floden, ikke blande eder deri.
 7. Lad Arbejdet med dette Gudshus gå sin Gang, lad Jødernes
   Statholder og Jødernes Ældste bygge dette Gudshus på den gamle
   Plads.
 8. Og hermed giver jeg Påbud om, hvorledes I skal stille eder over
   for disse Jødernes Ældste med Hensyn til Opførelsen af dette
   Gudshus: Af Kongens Skatteindtægter fra Landene hinsides Floden
   skal Omkostningerne nøjagtigt udredes til disse Mænd, og det
   ufortøvet;
 9. og hvad der ellers er Brug for: Tyre, Vædre og Lam til Brændofre
   for Himmelens Gud, Hvede, Salt, Vin og Olie, det skal efter
   Opgivende af Præsterne i Jerusalem udleveres dem Dag for Dag
   uden Afkortning,
 10. for at de kan bringe Ofre til en liflig Duft for Himmelens Gud
   og bede for Kongens og hans Sønners Liv.
 11. Og hermed påbyder jeg, at om nogen overtræder denne For ordning,
   skal en Bjælke rives ud af hans Hus, og til Straf skal han
   hænges op og nagles fast på den, og hans Hus skal gøres til en
   Grusdynge.
 12. Og den Gud, der har ladet sit Navn bo der, han slå enhver Kon ge
   og ethvert Folk til Jorden, som rækker Hånden ud for at over
   træde denne Forordning og øde lægge dette Gudshus i
   Jerusalem. Jeg, Darius, giver dette Påbud; lad det blive nøje
   udført!

 13. Da handlede Tattenaj, Statholderen hinsides Floden,
   Sjetar-Bozenaj og deres Embedsbrødre nøje efter det Påbud, Kong
   Darius havde sendt dem.
 14. Og Jødemes Ældste byggede, og det lykkedes dem i Henhold til
   Profeterne Haggajs og Zakarias's, Iddos Søns, Profeti; de
   byggede og fuldførte Værket efter Israels Guds Bud og efter
   Kyros's og Darius's og Perserkongen Aetaxerxes's Befaling.
 15. De fuldendte Templet på den tredje Dag i Adar Måned i Kong
   Darius's sjette Regeringsår.

 16. Så fejrede Israeliterne, Præsterne, Leviterne og de andre, der
   havde været i Landflygtighed, Gudshusets Indvielse med Glæde;
 17. og de ofrede ved Indvielsen 100 Tyre, 200 Vædre og 400 Lam og
   til Syndofre for hele Israel 12 Gedebukke efter Tallet på
   Israels Stammer;
 18. og de indsatte Præsterne efter deres Afdelinger og Leviterne
   efter deres Skifter til Gudstjenesten i Jerusalem som
   foreskrevet i Moses's Bog.

 19. Derpå fejrede de, der havde været i Landflygtighed, Påsken den
   fjortende Dag i den første Måned.
 20. Thi Præsterne og Leviterne havde renset sig og var rene alle som
   een; og de slagtede Påskelam for alle dem, der havde været i
   Landflygtighed, for deres Brødre Præsterne og for sig selv.
 21. Og Israeliterne, der var vendt tilbage fra Landflygtigheden,
   spiste deraf sammen med alle dem, der havde udskilt sig fra
   Hedningerne i Landet og deres Urenhed og sluttet sig til dem for
   at søge HERREN, Israels Gud.
 22. Og de fejrede de usyrede Brøds Højtid i syv Dage med Glæde,
   fordi HERREN havde glædet dem og vendt Assyrerkongens Hjerte til
   dem, så at han styrkede deres Hænder i Arbejdet på Guds, Israels
   Guds, Hus. 7
 1. Efter disse Tildragelser drog under Perserkongen Artaxerxes's
   Regering Ezra, en Søn af Seraja, en Søn af Azarja, en Søn af
   Hilkija,
 2. en Søn af Sjallum, en Søn af Zadok, en Søn af Ahitub,
 3. en Søn af Amarja, en Søn af Azarja, en Søn af Merajot,
 4. en Søn af Zeraja, en Søn af Uzzi, en Søn af Bukki,
 5. en Søn af Abisjua, en Søn af Pinehas, en Søn af Eleazar, en Søn
   af Ypperstepræsten Aron -
 6. denne Ezra drog op fra Babel. Han var skriftlærd, hjemme i Mose
   Lov, som HERREN, Israels Gud, havde givet; og Kongen opfyldte
   alle hans Ønsker, eftersom HERREN hans Guds Hånd var over ham.
 7. Og en Del af Israeliterne og at Præsterne, Leviterne
   Tempelsangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene drog ligeledes op
   til Jerusalem i Kong Artaxerxes's syvende Regeringsår.
 8. De kom til Jerusalem i den femte Måned i Kongens syvende
   Regeringsår;
 9. thi på den første Dag i den første Måned tog han Bestemmelse om
   Opbruddet fra Babel, og på den første Dag i den femte Måned kom
   han til Jerusalem, eftersom hans Guds gode Hånd var over ham.
 10. Thi Ezra havde vendt sit Hjerte til at granske i HERRNs Lov og
   handle efter den og undervise Israel i Lov og Ret.

 11. Dette er en Afskrift, af den Skrivelse, Kong Artaxerxes medgav
   Præsten Ezra den Skriftlærde, den skriftlærde Kender af Bøgerne
   med HERRENs Bud og Anordninger til Israel:
 12. Artaxerxes, Kongernes Konge, til Præsten Ezra, den skriftlærde
   Kender af Himmelens Guds Lov, og så videre:
 13. Hermed giver jeg Tilladelse til, at enhver af Israels Folk og
   dets Præster og Leviter i mit Rige, der er til Sinds at drage
   til Jerusalem, må drage med dig,
 14. al den Stund du af Kongen og hans syv Rådgivere sendes for at
   undersøge Forholdene i Judæa og Jerusalem på Grundlag af din
   Guds Lov, som er i din Hånd,
 15. og for at bringe det Sølv og Guld derhen, som Kongen og hans
   Rådgivere frivilligt har givet Israels Gud, hvis Bolig er i
   Jerusalem,
 16. og alt det Sølv og Guld, som du får rundt om i Landsdelen Babel,
   tillige med de frivillige Gaver fra Folket og Præsterne, der
   giver frivillige Gaver til deres Guds Hus i Jerusalem.
 17. Derfor skal du samvittighedstuldt for disse Penge købe Tyre,
   Vædre og Lam med tilhørende Afgrøde- og Drikofre og ofre dem på
   Alteret i eders Guds Hus i Jerusalem;
 18. og hvad du og dine Brødre finder for godt at gøre med det Sølv
   og Guld, der bliver tilovers, det må I gøre efter eders Guds
   Vilje.
 19. De Kar, der skænkes dig til Tjenesten i din Guds Hus, skal du
   afgive og stille for Israels Guds Åsyn i Jerusalem.
 20. Og de andre nødvendige Udgifter til din Guds Hus, som det
   tilfalder dig at udrede, må du udrede af det kongelige
   Skatkammer.
 21. Jeg, Kong Artaxerxes, giver hermed den Befaling til alle
   Skatmestre hinsides Floden: Alt, hvad Præsten Ezra, den
   skriftlærde Kender af Himmelens Guds Lov, kræver af eder, skal
   nøjagtigt ydes
 22. indtil 100 Sølvtalenter, 100 Kor Hvede, 100 Bat Vin, 100 Bat
   Olie og Salt i ubegrænset Mængde.
 23. Alt, hvad der er påbudt af Himmelens Gud, skal punktligt ydes
   til Himmelens Guds Hus, at der ikke skal komme Vrede over
   Kongens og hans Sønners Rige.
 24. Og det være eder kundgjort, at ingen har Ret til at pålægge
   nogen af Præsterne, Leviterne, Tempelsangerne, Dørvogterne,
   Tempeltrællene eller overhovedet nogen, der er sysselsat ved
   dette Guds Hus, Skat, Afgift eller Skyld!
 25. Men du, Ezra, skal i Kraft af Guds Visdom, som er i din Hånd,
   indsætte Dommere og Retsbetjente til at dømme alt Folket
   hinsides Floden, alle dem, som kender, din Guds Lov; og hvem der
   ikke kender den, skal I undervise deri.
 26. Og enhver, der ikke handler efter din Guds Lov og Kongens Lov,
   over ham skal der samvittighedsfuldt fældes Dom, være sig til
   Død, Landsforvisning, Pengebøde eller Fængsel.

 27. Lovet være HERREN, vore Fædres Gud, som indgav Kongen sådanne
   Tanker for at herliggøre HERRENs Hus i Jerusalem
 28. og vandt mig, Nåde hos Kongen og hans Rådgivere og alle Kongens
   mægtige Fyrster! Så fattede jeg da Mod, eftersom HERREN min Guds
   Hånd var over mig, og jeg samlede en Del Overhoveder af Israel
   til at drage op med mig. 8
 1. Følgende er de Overhoveder over Fædrenehusene og de i deres
   Slægtsfortegnelser opførte, som drog op med mig fra Babel under
   Kong Artaxerxes's Regering:
 2. Af Pinehas's Efterkommere Ger som; af Itamars Efterkommere
   Daniel; af Davids Efterkommere Hattusj,
 3. Sjekanjas Søn; af Par'osj's Efterkommere Zekarja, i hvis
   Slægtsfortegnelse der var opført 150 Mandspersoner;
 4. af Pahat-Moabs Efterkommere Eljoenaj, Zerajas Søn, med 200
   Mandspersoner;
 5. af Zattus Efterkommere Sjekanja, Jahaziels Søn, med 300
   Mandspersoner;
 6. af Adins Efterkommere Ebed. Jonatans Søn, med 50 Mandspersoner;
 7. af Elams Efterkommere Jesja'ja. Ataljas Søn, med 70
   Mandspersoner;
 8. af Sjefatjas Efterkommere Zebadja, Nikaels Søn, med 80
   Mandspersoner;
 9. af Joabs Efterkommere 'Obadja. Jehiels' Søn, med 218
   Mandspersoner;
 10. af Banis Efterkommere Sjelomit, Josifjas Søn, med 160
   Mandspersoner;
 11. af Bebajs Efterkommere Zekarja, Bebajs Søn, med 28
   Mandspersoner;
 12. af Azgads Efterkommere Johanan, Hakkatans Søn, med 110
   Mandspersoner;
 13. af Adonikams Efterkommere de sidst komne, nemlig
   Elifelet. Je'iel og Sjemaja, med 60 Mandspersoner;
 14. af Bigvajs Efterkommere Utaj og Zabud med 70 Mandspersoner.

 15. Og jeg samlede dem ved den Flod, der løber ad Ahava til, og vi
   lå lejret der i tre Dage. Men da jeg tog Folket og Præsterne
   nærmere i Øjesyn, fandt jeg ingen Leviter der.
 16. Jeg sendte derfor Overhovederne Eliezer, Ariel, Sjemaja,
   Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zekarja og Mesjullam og Lærerne
   Jojarib og Elnatan hen
 17. og bød dem gå til Overhovedet Iddo i Byen Kasifja, idet jeg
   lagde dem de Ord i Munden, hvormed de skulde overtale Iddo og
   hans Brødre i Byen Kasifja til at sende os Tjenere til vor Guds
   Hus;
 18. og eftersom vor Guds gode Hånd var over os, sendte de os en
   forstandig Mand afEfterkommerne efter Mali, Israels Søn Levis
   Søn, Sjerebja med hans Sønner og Brødre, atten Mand
 19. og Hasjabja og Jesja'ja af Meraris Efterkommere med deres Brødre
   og Sønner, tyve Mand,
 20. og af Tempeltrællene, som David og Øversterne havde stillet til
   Leviternes Tjeneste, 220 Tempeltrælle, alle med Navns Nævnelse.

 21. Så lod jeg der ved Floden Ahava udråbe en Faste til Ydmygelse
   for vor Guds Åsyn for hos ham at udvirke en lykkelig Rejse for
   os og vore Familier og Ejendele;
 22. thi jeg undså mig ved at bede Kongen om Krigsfolk og Ryttere til
   at hjælpe os undervejs mod Fjenden, eftersom vi havde sagt til
   Kongen: Vor Guds Hånd er over alle; der søger ham, og hjælper
   dem, men hans Vælde og Vrede kommer over alle dem, der forlader
   ham.
 23. Så fastede vi og bad til vor Gud derom, og han bønbørte os.

 24. Derpå udvalgte jeg tolv af Præsternes Øverster og Sjerebja og
   Hasjabja og ti af deres Brødre;
 25. og dem tilvejede jeg Sølvet og Guldet og gav dem Karrene, den
   Offerydelse til vor Guds Hus, som Kongen, hans Rådgivere og
   Fyrster og alle de der boende Israeliter havde ydet;
 26. jeg tilvejede dem af Sølv 650 Talenter, Sølvkar til en Værdi af
   100 Talenter, af Guld 100 Talenter,
 27. tyve Guldbægre til 1000 Darejker og to Kar af fint,
   guldglinsende Kobber, kostbare som Guld.
 28. Så sagde jeg til dem: I er helliget HERREN, og Karrene er
   helliget, og Sølvet og Guldet er en frivillig Gave til HERREN,
   eders Fædres Gud;
 29. våg derfor over det og vogt på det, indtil I i Påsyn af
   Præsternes og Leviternes Øverster og Israels Fædrenehuses
   Øverster vejer det ud i Jerusalem i Kamrene i HERRENs Hus!"
 30. Da modtog Præsterne og Leviterne det tilvejede, Sølvet og Guldet
   og Karrene, for at bringe det til vor Guds Hus i Jerusalem.

 31. Så brød vi op fra Floden Ahava på den tolvte Dag i den første
   Måned for at drage til Jerusalem; og vor Guds Hånd var over os,
   så han frelste os fra Fjendernes og Røvernes Hånd undervejs.
 32. Da vi var kommet til Jerusalem, holdt vi os rolige der i tre
   Dage;
 33. og på den fjerde Dag blev Sølvet, Guldet og Karrene afvejet i
   vor Guds Hus og overgivet Præsten Meremot, Urijas Søn, tillige
   med El'azar, Pinehas's Søn, og Leviterne Jozabad, Jesuas Søn, og
   Noadja, Binnujs Søn,
 34. alt sammen efter Tal og Vægt, og hele Vægten blev optegnet: På
   samme Tid
 35. bragte de, der kom fra Fangenskabet, de, der havde været i
   Landflygtighed, Brændofre til Israels Gud: 12 Tyre for hele
   tsrael, 96 Vædre, 77 Lam og 12 Gedebukke til Syndofre, alt
   sammen som Brændoffer til HERREN.
 36. Og de overgav Kongens Befalinger til Kongens Satraper og
   Statholderne hinsides Floden, og disse ydede Folket og Guds Hus
   deres Hjælp. 9
 1. Men da alt dette var gjort, kom Øversterne til mig og sagde:
   "Folket, Israel og Præsterne og Leviterne, har ikke skilt sig ud
   fra Hedningerne eller fra deres Vederstyggeligheder,
   Kana'anæerne, Hetiterne, Perizziterne, Jebusiterne, Ammoniterne,
   Moabiterne, Ægypterne og Amoriterne;
 2. thi af deres Døtre har de taget sig selv og deres Sønner
   Hustruer, så at den hellige Sæd har blandet sig med Hedningerne;
   og Øversterne og Forstanderne var de første til at øve denne
   Troløshed!
 3. Da jeg hørte den Tale, sønderrev jeg min Kjortel og min Kappe,
   rev Hår af mit Hoved og Skæg og satte mig hen i stum Smerte.
 4. Da samlede sig omkring mig alle de, der bævede for Israels Guds
   Ord mod Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed;
   og jeg sad i stum Smerte til Aftenafgrødeofferets Tid.

 5. Men ved Aftenafgrødeofferets Tid rejste jeg mig af min
   Selvydmygelse, og idet jeg sønderrev min Kjortel og min Kappe,
   kastede jeg mig på Knæ og udbredte Hænderne til, HERREN min Gud
 6. og sagde: Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit
   Ansigt til dig, min Gud, thi vore Misgerninger er vokset os over
   Hovedet, og vor Skyld er så stor, at den rækker til Himmelen!
 7. Fra vore Fædres Tid indtil denne Dag.har vor Skyld været stor,
   og for vore Misgerninger blev vi, vore Konger og Præster givet
   til Pris for Landenes Konger, for Sværd, Fangenskab, Udplyndring
   og Vanære, således som det er den Dag i Dag."
 8. Og nu er der en føje Stund blevet os Nåde til Del fra HERREN vor
   Gud, idet han har ladet os beholde en undsluppet Rest og givet
   os at slå vor Teltpæl på sit hellige Sted, for at vor Gud kan
   lade vore Øjne lyse og give os en Smule Livskraft i vor Trældom;
 9. thi er vi end Trælle, har vor Gud dog ikke forladt os i vor
   Trældom, men vundet os Nåde for Perserkongernes Åsyn, så at han
   har givet os Livskraft til at rejse vor Guds Hus og opbygge dets
   Grushobe og givet os et Gærde i Juda og Jerusalem.
 10. Men hvad skal vi nu sige, vor Gud, efter alt dette? Vi har jo
   forladt dine Bud,
 11. som du gav os ved dine Tjenere Profeterne, da du sagde: Det
   Land, I drager ind i og tager i Besiddelse, er et urent Land på
   Grund af Hedningernes Urenhed, på Grund af de
   Vederstyggeligheder, de i deres Urenhed har fyldt det med fra
   Ende til anden;
 12. derfor må I ikke give deres Sønner eders Døtre eller tage deres
   Døtre til Hustruer for eders Sønner og ingen Sinde søge deres
   Velfærd og Lykke, at I kan blive stærke og nyde Landets Goder og
   sikre eders Sønner Besiddelsen deraf for evigt!
 13. Efter alt, hvad der er vederfaret os på Grund af vore onde
   Gerninger og vor svare Skyld - og endda har du vor Gud ikke i
   fuldt Mål tilregnet os vore Synder, men skænket os en sådan Flok
   undslupne -
 14. skal vi da på ny krænke dine Bud ved at besvogre os med Folk,
   der øver slige Vederstyggeligheder? Vil du da ikke vredes
   således på os, at du ødelægger os aldeles, så der ikke levnes
   nogen Rest, og ingen undslipper?
 15. HERRE, Israels Gud! Du er retfærdig, derfor er vi nu en Rest
   tilbage, som er undsluppet; se, vi står for dig i vor
   Syndeskyld; thi det er umuligt at bestå for dit Åsyn, når sligt
   kan ske!" 10
 1. Medens Ezra nu under Bøn og Syndsbekendelse grædende kastede sig
   ned foran Guds Hus, samlede en stor Skare Israeliter sig om ham,
   både Mænd, Kvinder og Børn, thi Folket græd heftigt.
 2. Derpå tog Sjekanja, Jehiels Søn, af Elams Efterkommere til Orde
   og sagde til Ezra: Vi har været froløse mod vor Gud ved at
   hjemføre fremmede Kvinder af Hedningerne i Landet. Men trods alt
   er der endnu Håb for Israel.
 3. Lad os slutte Pagt for vor Gud om at sbille os af med alle vore
   fremmede Kvinder og deres Børn efter min Herres Bestemmelse og
   deres, som bæver for Guds Bud, og lad der blive handlet efter
   Loven!
 4. Stå op, thi det er dig, der skal tage dig af Sagen, og vi vil
   stå dig bi; vær frimodig og tag fat!
 5. Da stod Ezra op og tog Præsternes, Leviternes og hele Israels
   Øverster i Ed på, at de vilde handle således, og de aflagde
   Eden.
 6. Derpå rejste Ezra sig fra Pladsen foran Guds Hus og begav sig
   til Johanans, Eljasjibs Søns, Kammer, hvor han tilbragte Natten;
   han hverken spiste eller drak, fordi han græmmede sig over
   Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed.

 7. Derpå lod man kundgøre i Juda og Jerusalem forætlle dem, der
   havde været i Landflygtighed, at de skulde give Møde i
   Jerusalem;
 8. og enhver, som ikke indfandt sig Tredjedagen derefter ifølge
   Øversternes og de Ældstes Bestemmelse, al hans Ejendom skulde
   der lægges Band på, og han selv skulde udelukkes fra deres
   Forsamling, der havde været i Landflygtighed.
 9. Så samledes alle Mænd af Juda og Benjamin på Tredjedagen i
   Jerusalem; det var den tyvende Dag i den niende Måned; og alt
   Folket stillede sig op på den åbne Plads ved Guds Hus, skælvende
   både for Sagens Skyld og som Følge af Regnskyllene.
 10. Derpå stod Præsten Ezra op og sagde til dem: "I har forbrudt
   eder ved at hjemføre fremmede Kvinder og således øget Israels
   Syndeskyld;
 11. så bekend da nu eders Synd for HERREN, eders Fædres Gud, og gør
   hans Vilje; skil eder ud fra Hedningerne i Landet og fra de
   fremmede Kvinder!"
 12. Og hele Forsamlingen svarede med høj Røst: "Som du siger, bør vi
   gøre!
 13. Men Folket er talrigt, og det er Vinterregnens Tid, så vi kan
   ikke blive stående her ude; og Sagen kan heller ikke afgøres på
   en Dag eller to, da vi har forbrudt os højligen her.
 14. Lad derfor Øversterne for hele vor Forsamling give Møde og lad
   alle dem, der i vore Byer har hjemført fremmede Kvinder,
   indfinde sig til en fastsat Tid, ledsaget af de enkelte Byers
   Ældste og Dommere, for at vi kan blive friet fra vor Guds Vrede
   i denne Sag!
 15. Kun Jonatan, Asa'els Søn, og Jazeja, Tikvas Søn, satte sig
   derimod med Støtte fra Mesjullam og Leviten Sjabbetaj.
 16. Men de, der havde været i Landflygtighed, handlede derefter; og
   Præsten Ezra udvalgte sig nogle Mænd, Overhovederne for de
   enkelte Fædrenehuse, alle med Navns Nævnelse. Disse holdt da
   Møde den første Dag i den tiende Måned for at undersøge Sagen,
 17. og de var færdige med alle de Mænd, som havde bjemført fremmede
   Kvinder, til den første Dag i den første Måned.

 18. Blandt Præsterne fandtes følgende, der havde hjemført fremmede
   Kvinder: Af Jesuas, Jozadaks Søns, Efterkommere og hans Brødre
   Ma'aseja, Eliezer, Jarib og Gedalja;
 19. disse gav deres Hånd på at ville sende deres Hustruer bort, og
   deres Skyldoffer var en Væder for deres Syndeskyld.
 20. Af fmmers Efterkommere: Hanani og Zebadja.
 21. Af Harims Efterkommere: Ma'aseja, Elija, Sjemaja, Jehiel og
   Uzzija.
 22. Af Pasjhurs Efterkommere: Eljoenaj, Ma'aseja, Jisjmael,
   Netan'el, Jozabad og El'asa.
 23. Af Leviterne: Jozabad, Sjim'i. Kelaja, det er Kelita, Petaja,
   Juda og Eliezer.
 24. Af Tempelsangerne: Eljasjib og Zakkur. Af Dørvogterne Sjallum,
   Telem og Uri.
 25. Af Israel: Af Par'osj's Efterkommere: Ramja, Jizzija, Malkija,
   Mijjamin, El'azar, Malkija og Benaja.
 26. Af Elams Efterkommere: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot
   og Elija.
 27. Af Zattus Efterkommere:Fljoenaj, Eljasjib, Mattanja, Jeremot,
   Zåd og Aziza.
 28. Af Bebajs Efterkommere: Johanan, Hananja, Zabbaj og Atlaj.
 29. Af Banis Efterkommere: Mesjullam, Malluk, Adaja, Jasjub, Sjeal
   og Ramot.
 30. Af Pahat-Moabs Efterkommere: Adna, Kelal, Benaja, Ma'aseja,
   Mattanja, Bezal'el, Binnuj og Menassje.
 31. Af Harims Efterkommere: Eliezer, Jissjija, Malkija, Sjemaja,
   Sjim'on,
 32. Binjamin, Malluk og Sjemarja.
 33. Af Hasjums Efterkommere: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelef,
   Jeremaj, Menassje og Sjim'i.
 34. Af Banis Efterkommere: Ma'adaj, Amram, Uel,
 35. Benaja, Bedeja, Keluhu,
 36. Vanja, Meremot, Eljasjib,
 37. Mattanja, Mattenaj og Ja'asaj.
 38. Af Binnujs Efterkommere: Sjim'i,
 39. Sjelemja, Natan, Adaja,
 40. Maknadbaj, Sjasjaj, Sjaraj,
 41. Azar'el, Sjelemja, Sjemarja,
 42. Sjallum, Amarja og Josef.
 43. Af Nebos Efterkommere: Je'iel, Mattitja, Zåd, Zebina, Jaddaj,
   Joel og Benaja.

 44. Alle disse havde taget fremmede Kvinder til Ægte, men sendte nu
   Hustruer og Børn bort.Книго

[X]