Jeremias


 1
 1. Ord af Jeremias, Hilkijas søn, en af præsterne i Anatot i
   Benjamins Land,
 2. til hvem HERRENs Ord kom i Amons Søns, Kong Josias af Judas,
   Dage, i hans Herredømmes trettende År,
 3. og fremdeles i Josias's Søns, Kong Jojakim af Judas, Dage indtil
   Slutningen af Josias's Søns, Kong Zedekias af Judas, elevte
   Regeringsår, til Jerusalems Indbyggere førtes i Landflygtighed i
   den femte Måned.

 4. HERRENs Ord kom til mig således:
 5. Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af
   Moderliv, helligede jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg
   dig.
 6. Men jeg svarede: "Ak, Herre, HERRE, jeg kan jo ikke tale, thi
   jeg er ung."
 7. Så sagde HERREN til mig: "Sig ikke: Jeg er ung! men gå, hvorhen
   jeg end sender dig, og tal alt, hvad jeg byder dig;
 8. frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder
   det fra HERREN."
 9. Og, HERREN udrakte sin Hånd, rørte ved min Mund og sagde til
   mig: "Nu lægger jeg mine Ord i din Mund. 10, Se, jeg giver dig
   i Dag Myndighed over Folk og Riger til at oprykke og nedbryde,
   til at ødelægge og nedrive, til at opbygge og plante."
 11. Siden kom HERRENs Ord til mig således: "Hvad ser du, Jeremias?"
   Jeg svarede: "Jeg ser en Mandelgren."
 12. Da sagde HERREN til mig: "Du ser ret, thi jeg er årvågen over
   mit Ord for at fuldbyrde det."
 13. Og HERRENs Ord kom atter til mig således: "Hvad ser du?" Jeg
   svarede: "Jeg ser en sydende Kedel med Fyrsted mod Nord."
 14. Da sagde HERREN til mig: "Nordfra skal Ulykke syde ud over alle
   Landets Indbyggere;
 15. thi se, jeg hidkalder alle Nordens Riger, lyder det fra HERREN,
   og man skal komme og rejse hver sin Trone ved Indgangen til
   Jerusalems Porte mod alle dets Mure trindt omkring og mod alle
   Judas Byer;
 16. og jeg vil afsige Dom over dem for al deres Ondskab, at de
   forlod mig, tændte Offerild for fremmede Guder og tilbad deres
   Hænders Værk.
 17. Så omgjorde dine Lænder og stå frem og tal til dem, alt hvad jeg
   byder dig! Vær ikke ræd for dem, at jeg ikke skal gøre dig ræd
   for dem!
 18. Og jeg, se, jeg gør dig i Dag til en fast Stad, til en
   Jernstøtte og en kobbermur mod hele Landet, Judas Konger og
   Fyrster, Præsterne og Almuen;
 19. de skal kæmpe imod dig, men ikke kunne magte dig; thi jeg er med
   dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN." 2
 1. HERRENs Ord kom til mig således:
 2. Gå hen og råb Jerusalem i Ørene: Så siger HERREN: Jeg mindes din
   Kærlighed som ung, din Elskov som Brud, at du fulgte mig i
   Ørkenen, et Land, hvor der ikke sås;
 3. Israel var helliget HERREN, hans Førstegrøde, alle, som åd det,
   måtte bøde, Ulykke ramte dem, lyder det fra HERREN.

 4. Hør HERRENs Ord, Jakobs Hus og alle Slægter i Israels Hus:
 5. Så siger HERREN: Hvad ondt fandt eders Fædre hos mig, siden de
   gik bort fra mig og holdt sig til Tomhed, til de selv blev
   tomme?
 6. De spurgte ikke: "Hvor er HERREN, som førte os op fra Ægypten og
   ledte os i Ørkenen, Ødemarkens og Kløfternes Land, Tørkens og
   Mulmets Land, Landet, hvor ingen færdes eller bor?"
 7. Jeg bragte eder til Frugthavens Land, at I kunde nyde dets Frugt
   og Goder; men da I kom derind, gjorde I mit Land urent og min
   Arvelod vederstyggelig.
 8. Præsterne spurgte ikke: "Hvor er HERREN?" De, der syslede med
   Loven, kendte mig ikke, Hyrderne faldt fra mig, og Profeterne
   profeterede ved Ba'al og holdt sig til Guder, som intet evner.
 9. Derfor må jeg fremdeles gå i Rette med eder, lyder det fra
   HERREN, og med eders Sønners Sønner må jeg gå i Rette.

 10. Drag engang over til Kittæernes Strande og se efter, send Bud
   til Kedar og spørg jer nøje for; se efter, om sligt er hændet
   før!
 11. Har et Hedningefolk nogen Sinde skiftet Guder? Og så er de endda
   ikke Guder. Men mit Folk har skiftet sin Ære bort for det, der
   intet gavner.
 12. Gys derover, I Himle, Skræk og Rædsel gribe eder, lyder det fra
   HERREN;
 13. thi to onde Ting har mit Folk gjort: Mig, en Kilde med levende
   Vand, har de forladt for at hugge sig Cisterner, sprukne
   Cisterner, der ikke kan holde Vand.

 14. Er Israel da en Træl, en hjemmefødt Træl? Hvorfor er han blevet
   til Bytte?
 15. Løver brøler imod ham med rungende Røst; hans Land har de gjort
   til en Ørk, hans Byer er brændt, så ingen bor der.
 16. Selv Nofs og Takpankes's Sønner afgnaver din Isse.
 17. Mon ikke det times dig, fordi du svigted mig? lyder det fra
   HERREN din Gud.
 18. Hvorfor skal du nu til Ægypten og drikke af Sjihor? Hvorfor skal
   du nu til Assur og drikke af Floden?

 19. Lad din Ulykke gøre dig klog og lær af dit Frafald, kend og se,
   hvor ondt og bittert det er, at du svigted HERREN din Gud; Frygt
   for mig findes ikke hos dig, så lyder det fra Herren, Hærskarers
   HERRE.
 20. Thi længst har du brudt dit Åg og sprængt dine Bånd. Du siger:
   "Ej vil jeg tjene!" Nej, Skøgeleje har du på hver en Høj, under
   alle de grønne Træer.
 21. Som en Ædelranke plantede jeg dig, en fuldgod Stikling; hvor
   kunde du da blive Vildskud, en uægte Ranke?
 22. Om du end tor dig med Lud og ødsler med Sæbe, jeg ser dog din
   Brødes Snavs, så lyder det fra HERREN.
 23. Hvor kan du sige: "Ej er jeg uren, til Ba'alerne holdt jeg mig
   ikke!" Se på din Færd i Dalen, kend, hvad du gjorde, en let
   Kamelhoppe, løbende hid og did,
 24. et Vildæsel, kendt med Steppen! Den snapper i Brynde efter Luft,
   hvo tæmmer dens Brunst? At søge den trætter ingen, den findes i
   sin Måned.
 25. Spar dog din Fod for Slid, din Strube for Tørst! Dog siger du:
   "Nej, lad mig være! Jeg elsker de fremmede, dem vil jeg holde
   mig til."
 26. Som Tyven får Skam, når han gribes, så Israels Hus, de, deres
   Konger og Fyrster, Præster og Profeter,
 27. som siger til Træ: "Min Fader!" til Sten: "Du har født mig." Thi
   Ryggen og ikke Ansigtet vender de til mig, men siger i
   Ulykkestid: "Stå op og frels os!"
 28. Hvor er de da, dine Guder, dem, du har gjort dig? Lad dem stå
   op! Kan de frelse dig i Ulykkestiden? Thi som dine Byers Tal er
   dine Guders, Juda.
 29. Hvorfor tvistes I med mig? I har alle forbrudt jer imod mig,
   lyder det fra HERREN.
 30. Forgæves slog jeg eders Børn, de tog ikke ved Lære, som hærgende
   Løve fortærede Sværdet Profeterne.
 31. Du onde Slægt, så mærk jer dog HERRENs Ord! Har jeg været en Ørk
   for Israel, et bælgmørkt Land? Hvorfor mon mit Folk da siger:
   "Vi går, hvor vi vil, og kommer ej mer til dig."
 32. Glemmer en Jomfru sit Smykke, en Brud sit Bælte? Og mig har mit
   Folk dog glemt i talløse Dage.
 33. Hvor snildt du dog går til Værks for at søge dig Elskov! Du
   vænned dig derfor også til ondt i din Færd.
 34. Endog findes Blod på dine Hænder af fattige, skyldfri Sjæle,
   Blod, jeg ej fandt hos en Tyv, men på alle disse.
 35. Og du siger: "Jeg er frikendt, hans Vrede har vendt sig fra
   mig." Se, med dig går jeg i Rette, da du siger: "Jeg har ikke
   syndet."
 36. Hvor let det dog falder for dig at skifte din Vej! Du skal også
   få Skam af Ægypten, som du fik det af Assur;
 37. også derfra skal du gå med Hænder på Hoved, thi HERREN har
   forkastet dine Støtter, de båder dig intet. 3
 1. Når en Mand frastøder sin hustru, og hun går fra ham og ægter en
   anden, kan hun så gå tilbage til ham? Er slig en Kvinde ej
   sunket til Bunds i Vanære? Og du, som boled med mange Elskere,
   vil tilbage til mig! så lyder det fra HERREN.
 2. Se til de nøgne Høje: Hvor mon du ej lod dig skænde? Ved Vejene
   vogted du på dem som Araber i Ørk. Du vanæred Landet både ved
   din Utugt og Ondskab,
 3. en Snare blev dine mange Elskere for dig. En Horkvindes Pande
   har du, trodser al Skam.
 4. Råbte du ikke nylig til mig: "Min Fader! Du er min Ungdoms Ven.
 5. Vil han evigt gemme på Vrede, bære Nag for stedse?" Se, således
   taler du, men øver det onde til Gavns.

 6. HERREN sagde til mig i Kong Josias's Dage: Så du, hvad den
   troløse Kvinde Israel gjorde? Hun gik op på ethvert højt Bjerg
   og hen under ethvert grønt Træ og bolede.
 7. Jeg tænkte, at hun efter at have gjort alt det vilde vende om
   til mig; men hun vendte ikke om. Det så hendes svigefulde Søster
   Juda;
 8. hun så, at jeg forstødte den troløse Kvinde Israel for al hendes
   Hors Skyld, og at jeg gav hende Skilsmissebrev; den svigefulde
   Søster Juda frygtede dog ikke, men gik også hen og bolede.
 9. Ved sin letsindige Bolen vanærede hun Landet og horede med Sten
   og Træ.
 10. Og alligevel vendte den svigefulde Søster Juda ikke om til mig
   af hele sit Hjerte, men kun på Skrømt, lyder det fra HERREN.
 11. Og HERREN sagde til mig: Det troløse Israels Sag står bedre end
   det svigefulde Judas.

 12. Gå hen og udråb disse Ord mod Nord: Omvend dig, troløse Israel,
   lyder det fra HERREN; jeg vil ikke vredes på eder, thi nådig er
   jeg, lyder det fra HERREN; jeg gemmer ej evigt på Vrede;
 13. men vedgå din Uret, at du forbrød dig mod HERREN din Gud; for de
   fremmedes Skyld løb du hid og did under hvert grønt Træ og hørte
   ikke min Røst, så lyder det fra HERREN.

 14. Vend om, I frafaldne Søoner, lyder det fra HERREN; thi jeg er
   eders Herre; jeg tager eder, een fra en By og en fra en Slægt og
   bringer eder til Zion,
 15. og jeg giver eder Hyrder efter mit Sind, og de skal vogte eder
   med Indsigt og Kløgt.
 16. Og når I bliver mangfoldige og frugtbare i Landet i hine Dage,
   lyder det fra HERREN, skal de ikke mere tale om HERRENs Pagts
   Ark, og Tanken om den skal ikke mere opkomme i noget Hjerte; de
   skal ikke mere komme den i Hu eller savne den, og en ny skal
   ikke laves.
 17. På hin Tid skal man kalde Jerusalem HERRENs Trone, og der, til
   HERRENs Navn i Jerusalem, skal alle Folk strømme sammen, og de
   skal ikke mere følge deres onde Hjertes Stivsind.
 18. I hine Dage skal Judas Hus vandre til Israels Hus, og samlet
   skal de drage fra Nordens Land til det Land, jeg gav deres Fædre
   i Eje.

 19. Og jeg, jeg sagde til dig: "Blandt Sønnerne sætter jeg dig, jeg
   giver dig et yndigt Land, Folkenes herligste Arvelod." Jeg
   sagde: "Kald mig din Fader, vend dig ej fra mig!"
 20. Men som en Kvinde sviger sin Ven, så sveg du mig, Israels Hus,
   så lyder det fra HERREN.
 21. Hør, der lyder Gråd på de nøgne Høje, Tryglen af Israels Børn,
   fordi de vandrede Krogveje, glemte HERREN deres Gud.
 22. Vend om, I frafaldne Sønner, jeg læger eders Frafald. Se, vi
   kommer til dig, thi du er HERREN vor Gud.
 23. Visselig, Blændværk var Højene, Bjergenes Larm; visselig, hos
   HERREN vor Gud er Israels Frelse.
 24. Skændselen åd fra vor Ungdom vore Fædres Gods, deres Småkvæg og
   Hornkvæg, Sønner og Døtre.
 25. Vi lægger os ned i vor Skændsel, vor Skam er vort Tæppe, thi mod
   HERREN vor Gud har vi syndet, vi og vore Fædre fra Ungdommen af
   til i Dag; vi høre ikke på Herren vor Guds røst. 4
 1. Omvender du dig, Israel, lyder det fra Herren, så vend dig til
   mig; hvis du fjerner dine væmmelige Guder, skal du ikke fly for
   mit Åsyn.
 2. Sværger du: "Så sandt HERREN lever," redeligt, ærligt og sandt,
   skal Folkeslag velsigne sig ved ham og rose sig af ham.
 3. Thi så siger HERREN til Judas Mænd og Jerusalems Borgere: Bryd
   eder Nyjord og så dog ikke blandt, Torne!
 4. Omskær jer for HERREN og fjern eders Hjertes Forhud, Judas Mænd
   og Jerusalems Borgere, at min Vrede ikke slår ud som Ild og
   hrænder uslukket for eders onde Gerningers Skyld.

 5. Forkynd i Juda og Jerusalem, kundgør og tal, lad Hornet gjalde i
   Landet, råb, hvad I kan, og sig: Flok jer sammen! Vi går ind i
   de faste Stæder!
 6. Rejs Banner hen imod Zion, fly uden Standsning! Thi Ulykke
   sender jeg fra Nord, et vældigt Sammenbrud.
 7. En Løve steg op fra sit Krat, en Folkehærger brød op, gik bort
   fra sin Hjemstavn for at gøre dit Land til en Ørk; dine Byer
   skal hærges, så ingen bor der.
 8. Derfor skal I klæde jer i Sæk og klage og jamre, thi ej vender
   HERRENs glødende Vrede sig fra os.
 9. På hin Dag, lyder det fra HERREN, skal Kongen og Fyrsterne tabe
   Modet, Præsterne stivne af Skræk og Profeterne slås af Rædsel;
 10. og de skal sige: "Ak, Herre, HERRE! Sandelig, du førte dette
   Folk og Jerusalem bag Lyset, da du sagde: I skal have Fred! Nu
   har Sværdet nået Sjælen."

 11. På hin Tid skal der siges til dette Folk og Jerusalem: Et
   glødende Vejr fra Ørkenens nøgne Høje trækker op mod mit Folks
   Datter, ej til Kastning og Rensning af Korn,
 12. et Vejer for vældigt dertil kommer mod mig. Derfor vil jeg også
   nu tale Domsord imod dem.
 13. Se, det kommer som Skyer, dets Vogne som Stormvejr, dets Heste
   er hurtigere end Ørne; ve, vi lægges øde!
 14. Rens dit Hjerte for ondt, Jerusalem, at du må frelses! Hvor
   længe skal dit Indre huse de syndige Tanker?
 15. Thi hør, en Råber fra Dan, et Ulykkesbud fra Efraims Bjerge:
 16. Kundgør Folkene: Se! Lad det høres i Jerusalem! Belejrere kommer
   fra et Land i det fjerne, de opløfter Røsten mod Byerne i Juda.
 17. Som Markens Vogtere stiller de sig rundt omkring det, thi
   genstridigt var det imod mig, lyder det fra HERREN.
 18. Det kan du takke din Færd, dine Gerninger for; det skyldes din
   Ondskab; hvor bittert! Det gælder Livet.

 19. Mit indre, mit Indre! Jeg skælver! Mit Hjertes Vægge! Mit Hjerte
   vånder sig i mig, ej kan jeg tie. Thi Hornets klang må jeg høre,
   Skrig fra Kampen;
 20. der meldes om Fald på Fald, thi alt Landet er hærget. Mine Telte
   hærges brat, i et Nu mine Forhæng.
 21. Hvor længe skal jeg skue Banneret, høre Hornet?
 22. Thi mit Folk er tåbeligt, kender ej mig, de er dumme Sønner og
   uden Indsigt; de er vise til at gøre det onde, men Tåber til det
   gode.

 23. Jeg så på Jorden, og se, den var øde og tom, på Himlen, dens Lys
   var borte;
 24. Bjergene så jeg, og se, de skjalv, og alle Højene bæved;
 25. jeg så, og se, der var mennesketomt, og alle Himlens Fugle var
   fløjet;
 26. jeg så, og se, Frugthaven var Ørken, alle dens Byer lagt øde for
   HERREN, for hans glødende Vrede.
 27. Thi så siger HERREN: Al Jorden bliver Ørk, men helt ødelægger
   jeg ikke.
 28. Derfor sørger Jorden, og Himlen deroppe er sort; thi jeg talede
   og angrer det ikke, tænkte og går ikke fra det.

 29. For Larmen af Ryttere og Bueskytter flyr alt Landet, de tyr ind
   i Krat, stiger op på Klipper; hver By er forladt, og ikke et
   Menneske bor der.
 30. Og du, hvad vil du mon gøre? Om end du klæder dig i Skarlagen,
   smykker dig med Guld og gør Øjnene store med Sminke det er
   spildt, du gør dig smuk. Elskerne agter dig ringe, dit Liv vil
   de have.
 31. Thi jeg hører Råb som ved Barnsnød, Skrig som ved
   Førstefødsel. Hør, hvor Zions Datter stønner med udrakte Hænder:
   "Ve mig, min Sjæl bukker under for dem, som myrder." 5
 1. Løb i Jerusalems Gader, mærk jer, hvad I ser, og søg på dets
   Torve, om I kan finde nogen, om der er en, som øver Retfærd,
   lægger Vind på Sandhed, så jeg kan tilgive dem.
 2. Siger de: "Så sandt HERREN lever", sværger de falsk.
 3. HERRE, dine Øjne ser jo efter Sandhed. Du slog dem, de omvendte
   sig ikke; du lagde dem øde, de vilde ej tage ved Lære, gjorde
   Ansigtet hårdere end Flint, vilde ej vende om.
 4. Da tænkte jeg: "Det er kun Småfolk, Dårer er de, thi de kender
   ej HERRENs Vej, deres Guds Ret;
 5. jeg vil vende mig til de store og tale med dem, de kender da
   HERRENs Vej, deres Guds Ret!" Men alle havde sønderbrudt Åget,
   sprængt deres Bånd.
 6. Derfor skal en Løve fra Skoven slå dem, en Ulv fra Ødemarken
   hærge dem, en Panter lure ved Byerne; enhver, som går derfra,
   rives sønder; thi talrige er deres Synder, mange deres Frafald.
 7. Hvor kan jeg vel tilgive dig? Dine Sønner forlod mig og svor ved
   Guder, som ikke er Guder. Når jeg mætted dem, horede de, slog
   sig ned i Skøgens Hus;

 8. de blev fede, gejle Hingste, de vrinsker hver efter Næstens
   Hustru.

 9. Skal jeg ikke hjemsøge sligt? så lyder det fra HERREN, skal ikke
   min Sjæl tage Hævn over sligt et Folk?
 10. Stig op på dets Mure, læg øde, men ikke helt! Ryk Rankerne op,
   thi HERREN tilhører de ikke.
 11. Thi svigefulde er de imod mig, Israels Hus og Judas Hus, så
   lyder det fra HERREN.
 12. De fornægter HERREN og siger: "Det betyder intet! Ulykke kommer
   ej over os, vi skal ikke se Sværd og Hunger;
 13. Profeterne bliver til Vind, Guds Ord er ej i dem; gid Ordet må
   ramme dem selv!"
 14. Derfor, så siger HERREN, Hærskarers Gud: Fordi I siger dette
   Ord, se, derfor gør jeg mine Ord i din Mund til Ild og dette
   Folk til Brænde, som Ild skal fortære.
 15. Se, jeg bringer over eder et Folk fra det fjerne, Israels Hus,
   så lyder det fra HERREN, et Folk, som er stærkt, et Folk fra
   Fortids Dage, et Folk, hvis Mål du ej kender, hvis Tale du ikke
   fatter;
 16. som en åben Grav er dets kogger, de er alle Kæmper;
 17. det skal æde dit Korn og dit Brød, det skal æde dine Sønner og
   Døtte, det skal æde dit Småkvæg og Hornkvæg, det skal æde din
   Vinstok og dit Figentræ; med Sværd skal de lægge dine Fæstninger
   øde, dem, som du stoler på.

 18. Men selv i de Dage, lyder det fra HERREN, vil jeg ikke udslette
   eder.
 19. Og når de siger: "Hvorfor har HERREN vor Gud gjort os alt det?"
   sig så til dem: "Som I forlod mig og tjente fremmede Guder i
   eders Land, således skal I tjene som fremmede i et Land, der
   ikke er eders."

 20. Forkynd dette i Jakobs Hus og kundgør det i Juda:
 21. Hør dette, du tåbelige Folk, som er uden Forstand, som har Øjne,
   men ikke ser, og Ører, men ikke hører:
 22. Vil I ikke frygte mig, lyder det fra HERREN, eller bæve for mit
   Åsyn? Jeg, som gjorde. Sandet til Havets Grænse, et evigt Skel,
   som det ikke kan overskride; selv om det bruser, evner det
   intet; om end dets Bølger larmer, kan de ikke overskride det.

 23. Dette Folk har et trodsigt og genstridigt Hjerte, de faldt fra
   og gik bort.
 24. De siger ikke i deres Hjerte: "Lad os frygte HERREN vor Gud, som
   giver os Regn, Tidligregn og Sildigregn, til rette Tid og sikrer
   os Ugerne, da der skal høstes."
 25. Eders Misgerninger bragte dem i Ulave, eders Synder unddrog eder
   det gode.

 26. Thi der findes gudløse i mit Folk; de ligger på Lur, som
   Fuglefængere dukker de sig; de sætter Fælder, de fanger
   Mennesker.
 27. Som et Bur er fuldt af Fugle, således er deres Huse fulde af
   Svig; derfor blev de store og rige.
 28. De er tykke og fede; og så strømmer de over med onde Ord; de
   hævder ikke den faderløses Ret, at det måtte gå dem vel, og
   hjælper ikke de fattige til deres Ret.
 29. Skulde jeg ikke hjemsøge sligt? lyder det fra HERREN; skulde min
   Sjæl da ikke tage Hævn over sligt et Folk?
 30. Gyselige, grufulde Ting går i Svang i Landet;
 31. Profeterne profeterer Løgn, Præsterne skraber til sig, og mit
   Folk vil have det så. Men hvad vil I gøre, når Enden kommer? 6
 1. Fly, I Benjamins Sønner, bort fra Jerusalem og stød i hornet i
   Tekoa, hejs Mærket over Bet-Kerem! Thi Ulykke truer fra Nord, et
   vældigt Sammenbrud.
 2. Jeg tilintetgør Zions Datter, den yndige, forvænte
 3. til hende kommer der Hyrder med deres Hjorde; de opslår Telte i
   Ring om hende, afgræsser hver sit Stykke.
 4. Helliger Angrebet på hende! Op! Vi rykker frem ved Middag! Ve
   os, thi Dagen hælder, thi Aftenskyggerne længes.
 5. Op! Vi rykker frem ved Nat og lægger hendes Borge øde.

 6. Thi så siger Hærskarers HERRE: Fæld Træer og opkast en Vold imod
   Jerusalem ! Ve Løgnens By med lutter Voldsfærd i sin Midte!
 7. Som Brønden sit Vand holder Byen sin Ondskab frisk; der høres om
   Voldsfærd og Hærværk, Sår og Slag har jeg altid for Øje.
 8. Jerusalem, tag ved Lære, at min Sjæl ej vender sig fra dig, at
   jeg ikke skal gøre dig til Ørk, til folketomt, Land.

 9. Så siger Hærskarers HERRE: Hold Efterhøst på Israels Rest, som
   det sker på en Vinstok, ræk som en Vingårdsmand atter din Hånd
   til dens Ranker!
 10. "For hvem skal jeg tale og vidne, så de hører derpå? Se, de har
   uomskårne Ører, kan ej lytte til; se, HERRENs Ord er til Spot og
   huer dem ikke.
 11. Jeg er fuld af HERRENs Vrede og træt af at tæmme den." Gyd den
   ud over Barnet på Gaden, over hele de unges Flok; både Mand og
   Kvinde skal fanges, gammel og Olding tillige;
 12. deres Huse, Marker og Kvinder skal alle tilfalde andre; thi jeg
   udrækker Hånden mod Landets Folk, så lyder det fra HERREN.
 13. Thi fra små til store søger hver eneste Vinding, de farer alle
   med Løgn fra Profet til Præst.
 14. De læger mit Folks Brøst som den simpleste Sag, idet de siger:
   "Fred, Fred!" skønt der ikke er Fred.
 15. De skal få Skam, thi de har gjort vederstyggelige Ting, og dog
   blues de ikke, dog kender de ikke til Skam. Derfor skal de falde
   på Valen; på Hjemsøgelsens Dag skal de snuble, siger HERREN.

 16. Så siger HERREN: Stå ved Vejene og se efter, spørg efter de
   gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gå på den; så finder
   I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: "Det vil vi ikke."
 17. Og jeg satte Vægtere over dem: "Hør Hornets Klang!" Men de
   svarede: "Det vil vi ikke."
 18. Hør derfor, I Folk, og vidn imod dem!
 19. Hør, du Jord! Se, jeg sender Ulykke over dette Folk, Frugten at
   deres Frafald, thi de lyttede ikke til mine Ord og lod hånt om
   min Lov.
 20. Hvad skal jeg med Røgelsen, der kommer fra Saba, med den dejlige
   Kalmus fra det fjerne Land? Eders Brændofre er ej til Behag,
   eders Slagtofre huer mig ikke.
 21. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg sætter Anstød for dette Folk,
   og de skal støde an derimod, både Fædre og Sønner; både Nabo og
   Genbo skal omkomme.

 22. Så siger HERREN: Se, et Folkeslag kommer fra Nordens Land, et
   vældigt Folk bryder op fra det yderste af Jorden.
 23. De fører Bue og Spyd, er skånselsløst grumme; deres Røst er som
   Havets Brusen, de rider på Heste, rustet som Stridsmand mod dig,
   du Zions Datter.
 24. Vi hørte Rygtet derom, vore Hænder blev slappe, Rædsel greb os,
   Skælven som fødende Kvinde.
 25. Gå ikke ud på Marken og følg ej Vejen, thi Fjenden bærer Sværd,
   trindt om er Rædsel.
 26. Klæd dig i Sæk, mit Folks Datter, vælt dig i Støvet, hold Sorg
   som over den enbårne, bitter Klage! Thi Hærværksmanden skal brat
   komme over os.

 27. Til Metalprøver, Guldprøver, gjorde jeg dig i mit Folk til at
   kende og prøve deres Færd.
 28. De faldt alle genstridige fra, de går og bagtaler, er kun Kobber
   og Jern, alle handler de slet.
 29. Bælgen blæser, af Ilden kommer kun Bly. Al Smelten er spildt, de
   onde udskilles ej.
 30. Giv dem Navn af vraget Sølv, thi dem har HERREN vraget. 7
 1. Det Ord som kom til Jeremias fra Herren
 2. Stå hen i Porten til HERRENs Hus og udråb dette Ord: Hør HERRENs
   Ord, hele Juda, I, som går ind gennem disse Porte for at tilbede
   HERREN!
 3. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Bedrer eders Veje og
   eders Gerninger, så vil jeg lade eder bo på dette Sted.
 4. Stol ikke på den Løgnetale: Her er HERRENs Tempel, HERRENs
   Tempel, HERRENs Tempel!
 5. Men bedrer eders Veje og eders Gerninger! Dersom I virkelig øver
   Ret Mand og Mand imellem,
 6. ikke undertrykker den fremmede, den faderløse og Enken, ej
   heller udgyder uskyldigt Blod på dette Sted, ej heller til egen
   Skade holder eder til fremmede Guder, 7 så vil jeg til evige
   Tider lade eder bo på dette Sted i det Land, jeg gav eders
   Fædre.
 8. Se, I stoler på Løgnetale, som intet båder.
 9. Stjæle, slå ihjel, hore, sværge falsk, tænde Offerild for Ba'al,
   holde eder til fremmede Guder, som I ikke kender til
 10. og så kommer I og står for mit Åsyn i dette Hus, som mit Navn
   nævnes over, og siger: "Vi er frelst!" for at gøre alle disse
   Vederstyggeligheder.
 11. Holder I dette Hus, som mit Navn nævnes over, for en Røverkule?
   Men se, også jeg har Øjne, lyder det fra HERREN.
 12. Gå dog hen til mit hellige Sted i Silo, hvor jeg først
   stadfæstede mit Navn, og se, hvad jeg gjorde ved det for mit
   Folk Israels Ondskabs Skyld.
 13. Og nu, fordi I øver alle disse Gerninger, lyder det fra HERREN,
   og fordi I ikke vilde høre, når jeg årle og silde talede til
   eder, eller svare, når jeg kaldte på eder,
 14. derfor vil jeg gøre med Huset, som mit Navn nævnes over, og som
   I stoler på, og med Stedet, jeg gav eder og eders Fædre, ligesom
   jeg gjorde med Silo;
 15. og jeg vil støde eder bort fra mit Åsyn, som jeg stødte alle
   eders Brødre bort, al Efraims Æt.

 16. Men du må ikke gå i Forbøn for dette Folk eller frembære klage
   og Bøn eller trænge ind på mig for dem, thi jeg hører dig ikke.
 17. Ser du ikke, hvad de har for i Judas Byer og på Jerusalems
   Gader?,,
 18. Børnene sanker Brænde, Fædrene tænder Ild, og Kvinderne ælter
   Dejg for at bage Offerkager til Himmelens Dronning og udgyde
   Drikofre for fremmede Guder og og krænke mig.
 19. Mon det er mig, de krænker, lyder det fra HERREN, mon ikke sig
   selv til deres Ansigters Skam?
 20. Derfor, så siger den Herre HERREN: Se, min Vrede og Harme
   udgyder sig over dette Sted, over Folk og Fæ, over Markens Træer
   og Jordens Frugt, og den skal brænde uden at slukkes.

 21. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Læg eders Brændofre til
   eders Slagtofre og æd Kød!
 22. Thi dengang jeg førte eders Fædre ud af Ægypten, talede jeg ikke
   til dem eller bød dem noget om Brændoffer og Slagtoffer;
 23. men dette bød jeg dem: "I skal høre min Røst, så vil jeg være
   eders Gud, og I skal være mit Folk; og I skal gå på alle de
   Veje, jeg byder eder, at det må gå eder vel."
 24. Men de hørte ikke og lånte ikke Øre; de fulgte deres onde
   Hjertes Stivsind og gik tilbage, ikke fremad.
 25. Fra den Dag eders Fædre drog ud af Ægypten, og til i Dag har jeg
   Dag efter Dag, årle og silde sendt eder alle mine Tjenere
   Profeterne;
 26. men de hørte ikke og lånte ikke Øre; de gjorde Nakken stiv og
   øvede mere ondt end deres Fædre.
 27. Når du siger dem alle disse Ord, hører de dig ikke, og kalder du
   på dem, svarer de dig ikke.

 28. Sig så til dem: Det er det Folk, som ej hørte HERREN deres Guds
   Røst, det, som ej tog ved Lære; Sandhed er svundet, udryddet af
   deres Mund.
 29. Afklip dit Hår, kast det bort og klag på de nøgne Høje! Thi
   HERREN har forkastet og bortstødt den Slægt, han var vred på.

 30. Thi Judas Sønner har gjort, hvad der er ondt i mine Øjne, lyder
   det fra HERREN; de har opstillet deres væmmelige Guder i Huset,
   som mit Navn nævnes over, for at gøre det urent;
 31. de har bygget Tofets Offerhøje i Hinnoms Søns Dal for at brænde
   deres Sønner og Døtre i Ilden, hvad jeg ikke har påbudt, og hvad
   aldrig var i min Tanke.
 32. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da man ikke
   mere skal sige Tofet og Hinnoms Søns Dal, men Morddalen, og man
   skal jorde de døde i Tofet, fordi Pladsen ikke slår til.
 33. Og dette Folks Lig skal blive Himmelens Fugle og Jordens Dyr til
   Æde, og ingen skal skræmme dem bort.
 34. Og i Judas Byer og på Jerusalems Gader gør jeg Ende på Fryderåb
   og Glædesråb, Brudgoms Røst og Bruds Røst, thi Landet skal
   lægges øde. 8
 1. Til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man tage Judas kongers
   ben, dets Fyrsters Ben, Præsternes, Profeternes og Jerusalems
   Indbyggeres Ben ud af deres Grave
 2. og sprede dem for Sol og Måne og al Himmelens Hær, som de
   elskede og dyrkede, holdt sig til, rådspurgte og tilbad; de skal
   ikke samles og jordes, men blive til Gødning på Marken.
 3. Og Døden skal foretrækkes for Livet af hele den Rest, der er
   tilbage af denne onde Slægt på alle de Steder, jeg driver dem
   hen, lyder det fra Hærskarers HERRE.

 4. Og du skal sige til dem: Så siger HERREN: Mon man falder og ej
   står op, går tilbage og ej vender om?
 5. Hvi falder da dette Folk i Jerusalem fra i evigt Frafald? De
   fastholder Svig, vil ikke vende om igen.
 6. Jeg lytter, hører nøje efter: de taler ej Sandhed, ingen angrer
   sin Ondskab og siger: "Hvad gjorde jeg!" Hver styrter frem i sit
   Løb, som Hest stormer frem i Strid.
 7. Selv Storken oppe i Luften kender sin Tid, Turtelduen, Svalen og
   Tranen holder den Tid, de skal komme; men mit Folk, de kender ej
   HERRENs Ret.

 8. Hvor kan I sige: "Vi er vise, og hos os er HERRENs Lov!" Nej, de
   skriftkloges Løgnegriffel virked i Løgnens Tjeneste.
 9. De vise skal blive til Skamme, ræddes og fanges. Se, HERRENs Ord
   har de vraget, hvad Visdom har de?
 10. Derfor giver jeg andre deres Kvinder, nye Herrer deres
   Marker. Thi fra små til store søger hver eneste Vinding, de
   farer alle med Løgn fra Profet til Præst.
 11. De læger mit Folks Datters Brøst som den simpleste Sag, idet de
   siger: "Fred, Fred!" skønt der ikke er Fred.
 12. De skal få Skam, thi de har gjort vederstyggelige Ting, og dog
   blues de ikke, dog kender de ikke til Skam. Derfor skal de falde
   på Valen; på Hjemsøgelsens Dag skal de snuble, siger HERREN.
 13. Jeg vil bjærge deres Høst, så lyder det fra HERREN, men
   Vinstokken er uden Druer, Figentræet uden Figner, og Løvet er
   vissent.

 14. Hvorfor sidder vi stille? Flok jer dog sammen, lad os gå til de
   faste Stæder og tilintetgøres der! Thi HERREN vor Gud
   tilintetgør os, Gift er vor Drik, thi vi synded mod HERREN.
 15. Man håber på Fred, men det bliver ej godt, på Lægedoms Tid, men
   se, der er Rædsel.
 16. Hans Hestes Fnysen høres fra Dan, ved Lyden af hans Hingstes
   Vrinsken skælver alt Landet. De kommer og opæder Landet og dets
   Fylde, Byen og dens Borgere.
 17. Thi se, jeg sender imod jer Slanger; Basilisker, som ikke lader
   sig besværge, bide jer skal de, lyder det fra HERREN.

 18. Min Kvide er ikke til at læge, mit Hjerte er sygt.
 19. Hør mit Folks Datters Skrig viden om fra Landet! Er HERREN da
   ikke i Zion, har det ingen konge? Hvi krænked I mig med eders
   Billeder, fremmed Tomhed?
 20. Kornhøst er omme, Frugthøst endt, og vi er ej frelst!
 21. Ved mit Folks Datters Sammenbrud er jeg brudt sammen, jeg
   sørger, grebet af Rædsel.
 22. Er der ikke Balsam i Gilead, ingen Læge der? Hvorfor heles da
   ikke mit Folks Datters Sår?
 1. Ak, var mit Hoved Vand, mine Øjne en Tårekilde! Så græd jeg Dag
   og Nat over mit Folks Datters slagne. 9
 2. Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for vandringsmænd. Så drog
   jeg bort fra mit Folk og gik fra dem. Thi Horkarle er de alle,
   en svigefuld Bande;
 3. de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed råder i Landet;
   thi de går fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, så lyder
   det fra HERREN.
 4. Vogt eder hver for sin Næste, tro ingen Broder, thi hver Broder
   er fuld af List, hver sværter sin Næste.
 5. De fører hverandre bag Lyset, taler ikke Sandhed: de øver Tungen
   i Løgn, skejer ud, vil ej vende om,
 6. Voldsdåd Slag i Slag og Svig på Svig; de nægter at kendes ved
   mig, så lyder det fra HERREN.
 7. Derfor, så siger Hærskarers HERRE: Se, jeg smelter og prøver
   dem, ja, hvad må jeg dog gøre for mit Folks Datters Skyld!
 8. Deres Tunge er en morders Pil, deres Munds Ord Svig; med Næsten
   taler de Fred, men i Hjertet bærer de Svig.
 9. Skal jeg ikke hjemsøge dem for sligt, så lyder det fra HERREN,
   skal ikke min Sjæl tage Hævn over sligt et Folk?
 10. Over Bjergene bryder jeg ud i Gråd og Klage, over
   ØrkenensGræsgang i Klagesang. Thi de er afsvedet, mennesketomme,
   der høres ej Lyd af Kvæg; Himlens Fugle og Dyrene flygtede bort.
 11. Jerusalem gør jeg til Stenhob. Sjakalers Bolig, og Judas Byer
   til Ørk, hvor ingen bor.

 12. Hvem er viis nok til at fatte dette, og til hvem har HERRENs
   Mund talet, så han kan sige det: Hvorfor er Landet lagt øde,
   afsvedet som en Ørken, mennesketomt?
 13. Og HERREN sagde: Fordi de forlod min Lov, som jeg forelagde dem,
   og ikke hørte min Røst eller vandrede efter den,
 14. men fulgte deres Hjertes Stivsind og Baalerne, som deres Fædre
   lærte dem at kende,
 15. derfor, så siger Hærskarers HERRE Israels Gud: Se, jeg giver
   dette Folk Malurt at spise og Gift at drikke;
 16. jeg spreder dem blandt Folk, som hverken de eller deres Fædre
   før kendte til, og sender Sværdet efter dem, til jeg får gjort
   Ende på dem.

 17. Så siger Hærskarers HERRE, mærk jer det vel! Kald Klagekvinder
   hid, lad dem komme, hent kyndige Kvinder, lad dem komme,
 18. lad dem haste og istemme Klage over os! Vore Øjne skal rinde med
   Gråd, vore Øjenlåg strømme med Vand.
 19. Thi Klageråb høres fra Zion: "Hvor er vi dog hærgede, beskæmmede
   dybt, fordi vi må bort fra Landet, thi de brød vore Boliger
   ned."
 20. Ja, hør, I Kvinder, mit Ord, eders Øre fange Ord fra min Mund,
   og lær eders døtre Klage, hverandre Klagesang:
 21. "Døden steg op i vore Vinduer; kom i Paladserne, udrydded Barnet
   på Gaden, de unge på Torvene."
 22. Sig: så lyder det fra HERREN: De døde Legemer faldt som Gødning
   på Marken, som Skåret efter Høstmanden; ingen binder op.

 23. Så siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den
   stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;
 24. men den, som vil rose sig, skal rose sig af at han har Forstand
   til at kende mig, at jeg, HERREN, øver Miskundhed, Ret og
   Retfærdighed på Jorden; thi i sådanne har jeg Behag, lyder det
   fra HERREN.

 25. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg hjemsøger alle
   de omskårne, som har Forhud:
 26. Ægypten, Juda, Edom, Ammoniterne, Moab og alle Ørkenboere med
   rundklippet Hår; thi Hedningerne er alle uomskårne, men alt
   Israels Hus har uomskåret Hjerte. 10
 1. Hør det Ord HERREN taler til eder, Israels hus!
 2. Så siger HERREN: Væn eder ikke til Hedningernes Færd og frygt
   ikke Himmelens Tegn, fordi Hedningerne frygter dem.
 3. Thi Folkenes Rædsel er Tomhed; thi det er Træ, fældet i Skoven,
   et Værk, som Håndværkerhænder tilhugger med Økse:
 4. han smykker det med Sølv og Guld og fæster det med Søm og
   Hammer, så det ikke vakler.
 5. De er som et Fugleskræmsel i Agurkhaven og kan ikke tale; de må
   bæres, da de ikke kan gå. Frygt dem ikke, thi de gør intet ondt,
   så lidt som de evner at gøre noget godt.
 6. Din Lige findes ikke, HERRE; stor er du og stort dit Navn i
   Vælde.
 7. Hvo skulde ikke frygte dig, du Folkenes Konge! Thi sådant
   tilkommer dig; thi blandt alle Folks Vismænd og i alle deres
   Riger findes ikke din Lige.
 8. Alle sammen er de dumme og Tåber; Afgudernes Lærdom, den er Træ.
 9. Hamret Sølv, indført fra Tarsis, og Guld fra Ofir, et Værk af en
   Håndværker og Guldsmedens Hænder! De er klædt i violet og rødt
   Purpur; et Værk af kunstsnilde Folk er de alle.
 10. Men HERREN er Gud i Sandhed, han er en levende Gud og en evig
   Konge; for hans Vrede skælver Jorden, og Folkene udholder ikke
   hans Harme.
 11. Således skal I sige til dem: Guder, der ikke har skabt Himmel og
   Jord, skal forsvinde fra Jorden og under Himmelen.
 12. Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin
   Visdom, og i sin Indsigt udspændte han Himmelen.
 13. Når han løfter sin Røst, bruser Vandene i Himmelen, og han lader
   Skyer stige op fra Jordens Ende, får Lynene til at give Regn og
   sender Stormen ud af sine Forrådskamre.
 14. Dumt er hvert Menneske, uden Indsigt; hver Guldsmed får Skam af
   sit Billede; thi hvad han støber, er Løgn, og der er ikke Ånd i
   den;
 15. Tomhed er de, et dårende Værk; når deres Hjemsøgelses Tid
   kommer, er det ude med dem.
 16. Jakobs Arvelod er ikke som de; thi han har skabt alt, og Israel
   er hans Arvelods Stamme; Hærskarers HERRE er hans Navn.

 17. Tag din Bylt op fra Jorden, du, som sidder belejret!
 18. Thi så siger HERREN: Se, denne Gang slynger jeg Landets
   indbyggere bort og bringer dem i Trængsel, for at de kan bøde.
 19. "Ve mig for min Brøst, mit Sår er svart! Men jeg siger: "Det er
   min Smerte, den vil jeg bære."
 20. Mit Telt er hærget og alle mine Teltreb sprængt, mine Børn går
   fra mig, de er borte; mit Telt spænder ingen ud mer eller
   opsætter Tæpperne.
 21. Thi dumme er Hyrderne, HERREN søger de ikke, du er derfor til
   intet, og hele deres Hjord er spredt.
 22. Der lyder en Tidende, se, den kommer med vældigt Drøn fra
   Nordens Land og gør Judas Byer til Ørk, til Sjakalers Bo.

 23. Jeg ved, HERRE, at et Menneskes Vej ikke står til ham selv, og
   at det ikke står til en Mand at vandre og styre sine Fjed.
 24. Tugt os, HERRE, men med Måde, ikke i Vrede, for ikke at gøre os
   færre!
 25. Udøs din Vrede på Folk, som ikke kender dig, på Slægter, som
   ikke påkalder dit Navn; thi de har opædt Jakob, tilintetgjort
   det og lagt dets Bolig øde. 11
 1. Det Ord, som kom til Jeremias fra Herren:
 2. Hør denne Pagts Ord og tal til Judas Mænd og Jerusalems. Borgere
 3. og sig: Så siger HERREN, Israels Gud: Forbandet være den, der
   ikke hører denne Pagts Ord,
 4. som jeg bød eders Fædre holde, dengang jeg førte dem ud af
   Ægypten, af Jernovnen, idet jeg sagde: "Hør min Røst og gør alt,
   hvad jeg pålægger eder, så skal I være mit Folk, og jeg vil være
   eders Gud
 5. og holde den Ed, jeg tilsvor eders Fædre om at give dem et Land,
   der flyder med Mælk og Honning, som det nu er sket!" Og jeg
   svarede: "Amen, HERRE!"
 6. Og HERREN sagde til mig: Udråb alle disse Ord i Judas Byer og på
   Jerusalems Gader: Hør denne Pagts Ord og hold dem!
 7. Thi jeg besvor eders Fædre, dengang jeg førte dem ud af Ægypten,
   ja til den Dag i Dag, årle og silde: "Hør min Røst!"
 8. Men de hørte ikke og bøjede ikke deres Øre, men fulgte alle
   deres onde Hjertes Stivsind. Derfor bragte jeg over dem alle
   denne Pagts Ord, som jeg havde pålagt dem at holde, men som de
   ikke holdt.

 9. Og HERREN sagde til mig: Der er fundet en Sammensværgelse blandt
   Judas Mænd og Jerusalems Borgere;
 10. de er vendt tilbage til deres Forfædres Misgerninger, de, som
   vægrede sig ved at høre mine Ord og holdt sig til fremmede Guder
   og dyrkede dem; Israels Hus og Judas Hus har brudt den Pagt, jeg
   sluttede med deres Fædre.
 11. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg sender en Ulykke over dem, som
   de ikke kan slippe fra; og når de da råber til mig, vil jeg ikke
   høre dem.
 12. Da skal Judas Byer og Jerusalems Borgere gå hen og råbe til de
   Guder, de tænder Offerild for; men de kan ikke frelse dem i
   Nødens Stund.
 13. Thi mange som dine Byer er dine Guder, Juda, og mange som
   Gaderne i Jerusalem er Altrene, I har rejst for Skændselen,
   Altrene til af tænde Offerild for Baal.
 14. Men du må ikke gå i Forbøn for dette Folk eller frembære Klage
   og Bøn for det; thi jeg hører ikke, når de råber til mig i
   Nødens Stund.

 15. Hvad vil min elskede i mit Hus, hun, som øved Svig? Kan Fedt og
   helligt kød borttage din Ondskab, eller kan du reddes ved sligt?
 16. Et grønt Oliventræ, skønt at skue, så kaldte HERREN dit
   Navn. Under voldsom Buldren og Bragen afsved Ilden dets Løv og
   brændte dets Grene.
 17. Hærskarers HERRE, som plantede dig, truer dig med Ulykke til
   Straf for det onde, Israels Hus og Judas Hus gjorde for at
   krænke mig, idet de tændte Offerild for Baal.

 18. HERREN lod mig det vide, derfor ved jeg det; da lod du mig se
   deres Gerninger.
 19. Og jeg var som et tålsomt Lam, der føres til Slagtning. Jeg
   vidste ej af, at de tænkte på Rænker imod mig: "Lad os ødelægge
   Træet i Blomst, udrydde ham af de levendes Land, så hans Navn ej
   ihukommes mer."
 20. Hærskarers HERRE, retfærdige Dommer, som prøver Nyrer og Hjerte,
   lad mig skue din Hævn på dem, thi på dig har jeg væltet min Sag.

 21. Derfor, så siger HERREN om Mændene i Anatot, som står mig efter
   Livet og siger: "Du må ikke profetere i HERRENs Navn; ellers
   skal du dø for vor Hånd"
 22. derfor, så siger Hærskarers HERRE: Se, jeg, vil hjemsøge dem;
   deres unge Mænd skal dø for Sværd, deres Sønner og Døtre af
   Hunger;
 23. der skal ikke levnes dem nogen Rest, thi jeg sender Ulykke over
   Mændene i Anatot, når Året, de skal hjemsøges kommer. 12
 1. Herre retten er din, når jeg trætter med dig om ret og dog må
   jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi
   er alle troløse trygge?
 2. Du planter dem, og de slår rod, de trives og bærer Frugt. De har
   dig i Munden, men ikke i Hjertet.
 3. Du, HERRE, du kender mig, ser mig og prøver mit Hjertelag mod
   dig. Riv dem bort som Får til Slagtning, vi dem til Blodbadets
   Dag!
 4. (Hvor længe skal Landet sørge, al Markens Urter visne? For
   indbyggernes Ondskabs Skyld omkommer Dyr og Fugle; thi man
   siger: "Han skuer ikke, hvorledes det vil gå os.")

 5. "Når Fodgængere løber dig træt, hvor kan du da kappes med Heste?
   Og er du ej tryg i et fredeligt Land, hvad vil du så gøre i
   Jordans Stolthed"?
 6. Thi selv dine Brødre og din Faders Hus er troløse imod dig, selv
   de skriger af fuld Hals efter dig; tro dem ikke, når de giver
   dig gode Ord!"

 7. Mit Hus har jeg opgivet, bortstødt min Arvelod, givet min
   elskede hen i hendes Fjenders Hånd.
 8. Min Arvelod blev for mig som en Løve i Skoven, den løftede
   Røsten imod mig, derfor må jeg hade den.
 9. Er min Arvelod blevet mig en spraglet Fugl, omgivet af Fugle?
   Lad alle de vilde Dyr samles, hent dem hid for af æde!
 10. Hyrder i Mængde ødelægger min Vingård, nedtramper min Arvelod,
   min yndige Arvelod gør de til øde Ørk;
 11. de lægger den øde, den sørger øde for mit Åsyn. Hele Landet er
   ødelagt, thi ingen brød sig om det.
 12. Over alle Ørkenens nøgne Høje kom Hærværksmænd. Thi HERREN har
   et Sværd; det fortærer alt fra den ene Ende af Landet til den
   anden; intet Kød har Fred.
 13. De såede Hvede og høstede Torne, sled til ingen Gavn og blev til
   Skamme med deres Afgrøde for HERRENs glødende Vredes Skyld.

 14. Så siger HERREN om alle mine onde Naboer, der rører den Arvelod,
   jeg gav mit Folk Israel i Eje: Se, jeg rykker dem op af deres
   Land, og Judas Hus rykker jeg op midt iblandt dem.
 15. Men siden, når jeg har rykket dem op, forbarmer jeg mig atter
   over dem og bringer dem hjem, hver til sin Arvelod og hver til
   sit Land.
 16. Hvis de da lærer mit Folks Veje, så de sværger ved mit Navn: "Så
   sandt HERREN lever!" ligesom de lærte mit Folk at svæærge ved
   Baal, skal de opbygges iblandt mit Folk.
 17. Men hører de ikke, rykker jeg et sådant Folk helt op og
   tilintetgør det, lyder det fra HERREN. 13
 1. Således saghde Herren til mig: "Gå hen og køb dig et linned
   bælte og bind det om din lænd, lad det ikke komme i vand!"
 2. Og jeg købte bæltet efter Herrens ord og bandt det om min lænd.
 3. Så kom HERRENs Ord atter til mig således:
 4. "Tag Bæltet, du købte og har om Lænden, og gå til Frat og gem
   det der i eu Klipperevne!"
 5. Og jeg gik hen og gemte det ved Frat, som HERREN bød.
 6. Men lang Tid efter sagde HERREN til mig: "Gå til Frat og hent
   Bæltet, jeg bød dig gemme der!"
 7. Og jeg gik til Frat og gravede Bæltet op, hvor jeg havde gemt
   det: og se, Bæltet var ødelagt og duede ikke til noget.
 8. Og HERRENs Ord kom til mig således:
 9. Så siger HERREN: Således vil jeg ødelægge Judas og Jerusalems
   store Herlighed.
 10. Dette onde Folk, som vægrer sig ved at høre mine Ord og vandrer
   i deres Hjertes Stivsind og holder sig til andre Guder og dyrker
   og tilbeder dem, skal blive som dette Bælte, der ikke duer til
   noget.
 11. Thi som Bæltet slutter sig tæt til en Mands Lænd, således har
   jeg sluttet hele Israels Hus og hele Judas Hus tæt til mig,
   lyder det fra HERREN, for at de skulde være mit Folk og blive
   mig til Navnkundigbed, Pris og Ære; men de hørte ikke.

 12. Og du skal sige til dette Folk: Så siger HERREN, Israels Gud:
   Enhver Vindunk fyldes med Vin! Og siger de til dig: "Skulde vi
   ikke vide, at enhver Vindunk fyldes med Vin?"
 13. så svar dem: Så siger HERREN: Se, jeg vil fylde alle dette Lands
   Indbyggere, Kongerne, der sidder på Davids Trone, Præsterne,
   Profeterne og alle Jerusalems Borgere, så de hliver drukne;
 14. og jeg knuser dem mod hinanden, både Fædre og Sønner, lyder det
   fra HERREN; uden Skånsel, Medynk og Barmhjertighed ødelægger jeg
   dem.

 15. Hør og lyt uden Hovmod, thi HERREN taler.
 16. Lad HERREN eders Gud få Ære, før det mørkner, før I støder eders
   Fødder på Skumringsbjerge, så I må bie på Lys, men han gør det
   til Mulm, han gør det til Mørke.
 17. Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets
   Skyld, den fælder så bitre Tåmer; mit Øje rinder med Gråd, thi
   HERRENs Hjord føres bort.


 18. Sig til Kongen og til Herskerinden: "Tag lavere Sæde, thi af
   eders Hoved faldt den dejlige Krone."
 19. Sydlandets Byer er lukkede, ingen lukker op, hele Juda er
   bortført til sidste Mand.
 20. Løft dine Øjne og se dem komme fra Nord! Hvor er den Hjord, du
   fik, dine dejlige Får?
 21. Hvad vil du sige, når du får dem til Herrer, hvem du lærte at
   komme til dig som Venner? Vil ikke Veer da gribe dig som Kvinde
   i Barnsnød?
 22. Og siger du i dit Hjerte: "Hvi hændtes mig dette?" For din svare
   Skyld blev dit Slæb løftet op, dine Hæle skændet.
 23. Hvis en Neger kunde skifte sin Hud, en Panter sine Striber, så
   kunde og I gøre godt, I Mestre i ondt!
 24. Jeg spreder dem som Strå, der flyver for Ørkenens Vind:
 25. det er din Lod, din tilmålte Del fra mig, så lyder det fra
   HERREN, fordi du lod mig gå ad Glemme og stoled på Løgn.
 26. Ja, dit Slæb slår jeg over dit Ansigt, din Skam skal ses,
 27. dit Ægteskabsbrud og din Vrinsken, din skamløse Utugt; på Højene
   og ude på Marken så jeg dine væmmelige Guder. Ve dig, Jerusalem,
   du bliver ej ren hvor længe endnu? 14
 1. HERRENs Ord, som kom til Jeremias om tørken.
 2. Juda sørger; dets Porte vansmægter sørgeklædt i Støvet,
   Jerusalems Skrig stiger op,
 3. og dets Stormænd sender deres Drenge efter Vand, de kommer til
   Brønde, men finder ej Vand, vender hjem med tomme Spande, med
   Skam og Skændsel og tilhyllet Hoved.
 4. Over Jorden, som revner af Angst, da Regn ej falder i Landet, er
   Bønderne beskæmmede, tilhyller Hovedet.
 5. Selv Hinden på Marken forlader sin nyfødte Kalv, thi Græs er der
   ikke.
 6. På nøgne Høje står Vildæsler og snapper efter Luft som Sjakaler,
   deres Øjne vansmægter, thi Grønt er der ikke.

 7. Vidner vore Synder imod os, HERRE, grib så for dit Navns Skyld
   ind! Thi mange Gange faldt vi fra, mod dig har vi syndet.
 8. Du Israels Håb og Frelser i Nødens Stund! Hvorfor er du som
   fremmed i Landet, som en Vandringsmand, der kun søger Nattely?
 9. Hvorfor er du som en rådvild Mand, som en Helt, der ikke kan
   frelse? Du er dog i vor Midte, HERRE, dit Navn er nævnet over
   os, så lad os ej fare!

 10. Så siger HERREN til dette Folk: De elsker at flakke omkring og
   sparer ej Fødderne, men ejer ikke HERRENs Behag. Han ihukommer
   nu deres Brøde, hjemsøger deres Synder.

 11. Og HERREN sagde til mig: "Bed ikke om Lykke for dette Folk!
 12. Når de faster, hører jeg ikke deres Klage, og når de ofrer
   Brændoffer og Afgrødeoffer, har jeg ikke Behag i dem; nej, med
   Sværd, Hunger og Pest vil jeg gøre Ende på dem!"
 13. Da sagde jeg: "Ak, Herre, HERRE! Profeterne siger jo til dem: I
   skal ikke se Sværd, og Hungersnød skal ikke komme over eder, thi
   tryg Fred giver jeg eder på dette Sted."
 14. HERREN svarede: "Profeterne profeterer Løgn i mit Navn; jeg har
   ikke sendt dem eller givet dem noget Bud eller talet til
   dem. Løgnesyner og falsk Spådom og deres Hjertes Bedrag er det,
   de profeterer for eder!
 15. Derfor, så siger HERREN til Profeterne, der profeterer i mit
   Navn, skønt jeg ikke har sendt dem, og som siger, at der ikke
   skal komme Sværd eller Hunger i dette Land: Disse Profeter skal
   omkomme ved Sværd og Hunger;
 16. og folket, de profeterer for, skal slænges hen på Jerusalems
   Gader for Hunger og Sværd, og ingen skal jorde dem, hverken dem
   eller deres Hustruer, Sønner eller Døtre. Jeg udøser deres
   Ondskab over dem."

 17. Og du skal sige dette Ord til dem: Mine Øjne skal rinde med Gråd
   ved Nat og ved Dag og aldrig høre op; thi mit Folks jomfruelige
   Datter ligger lemlæstet hårdt, Såret er såre svart.
 18. Hvis jeg går ud på Marken, se sværdslagne Mænd, og kommer jeg
   ind i Byen, se Hungerens Kvaler! Thi både Profet og Præst drager
   bort til et Land, de ej kender.

 19. Har du ganske vraget Juda, væmmes din Sjæl ved Zion? Hvorfor har
   du slået os, så ingen kan læge? Man håber på Fred, men det
   bliver ej godt, på Lægedoms Tid, men se, der er Rædsel.
 20. Vi kender vor Gudløshed, HERRE, vore Fædres Brøde, thi vi synded
   mod dig.
 21. Bortstød os ikke for dit Navns Skyld, vanær ej din Herligheds
   Trone, kom i Hu og bryd ej din Pagt med os!
 22. Kan blandt Hedningeguderne nogen sende Regn, giver Himlen Nedbør
   af sig selv? Er det ikke dig, o HERRE vor Gud? Så bier vi på
   dig, thi du skabte alt dette. 15
 1. Da sagde HERREN til mig: Om så Moses og Samuel stod for mit
   Åsyn, vilde mit Hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette Folk
   bort fra mit Åsyn!
 2. Og når de spørger dig: "Hvor skal vi gå hen?" så svar dem: Så
   siger HERREN: Hvo Dødens er, til Død, hvo Sværdets er, til
   Sværd, hvo Hungerens er, til Hunger, hvo Fangenskabets er, til
   Fangenskab!
 3. Jeg sætter fire Magter over dem, lyder det fra HERREN: Sværdet
   til at slå ihjel, Hundene til at slæbe bort, Himmelens Fugle og
   Jordens Dyr til at æde og ødelægge.
 4. Jeg gør dem til Rædsel for alle Jordens Riger for Ezekiass Søns,
   Kong Manasse af Judas, Skyld, for alt, hvad han gjorde i
   Jerusalem.

 5. Hvo føler, Jerusalem, for dig, hvo ynker dig vel, hvo bøjer af
   fra Vejen og spørger til dig?
 6. Du vragede mig, så lyder def fra HERREN; du veg bort. Jeg
   udrækker Hånden, udsletter dig, træt af at ynkes.
 7. Med Kasteskovl kaster jeg dem i Landets Porte, mit Folk gør jeg
   barnløst og til intet; de vendte ej om.
 8. Flere end Havets Sandskorn bliver deres Enker. Jeg sender over
   Ynglingens Moder ved Middag en Hærger, brat lader jeg Angst og
   Rædsel falde på hende.
 9. Syvsønnemoder vansmægter, opgiver Ånden, hendes Sol går alt ned
   ved Dag, hun beskæmmes og blues. De overblevne giver jeg til
   Sværdet for Fjendernes Øjne, lyder det fra HERREN.

 10. Ve mig, min Moder, at du fødte mig, en Tvistens og kivens Mand
   for Alerden ! Jeg gav eller modtog ej Lån, og de bander mig
   alle.
 11. HERREN sagde: Sandelig, jeg løser dig, at det må gå dig
   vel. Sandelig, jeg lader Fjenden bønfalde dig i Ulykkens og
   Trængselens Tid.
 12. Sønderbryder man Jern, Jern fra Norden, og kobber?
 13. Din Rigdom og dine Skatte giver jeg hen til Rov, ikke for
   Betaling, men til Straf for alle dine Synder i alle dine
   Landemærker;
 14. jeg lader dig trælle for dine Fjender i et Land, du ikke kender,
   thi Ild luer op i min Vrede; den brænder mod eder.
 15. Du kender det, HERRE, kom mig i Hu, tag dig af mig; hævn mig på
   dem, som forfølger mig, vær ikke langmodig, så jeg rives bort!
   Vid, at for din Skyld bærer jeg Hån
 16. fra dem, der lader hånt om dit Ord; ryd dem ud!" Men mig blev
   dit Ord til Fryd og til Hjertens Glæde; thi dit Navn er nævnet
   over mig, HERRE, Hærskarers Gud.
 17. Ikke sad jeg og jubled i glades Lag; grebet af din Hånd sad jeg
   ene, thi du fyldte mig med Harme.
 18. Hvorfor er min Smerte evig, ulægeligt mit Sår? Det vil ikke
   læges. Du blev mig som en skuffende Bæk, som Vand, der sviger.

 19. Derfor så siger Herren: Omvender du dig, vil jeg omvende dig, så
   du står for mit Åsyn; giver du det ædle, ej det uædle, Vækst,
   skal du være som min Mund. De skal vende om til dig, du ikke til
   dem.
 20. Jeg gør dig for dette Folk til en Kobbermur, ingen kan storme;
   de skal kæmpe mod dig, men ikke få Overhånd over dig, thi jeg er
   med dig for at frelse og redde dig, lyder det fra HERREN.
 21. Jeg redder dig af ondes Vold og frier dig af Voldsmænds Hånd. 16
 1. HERRENs Ord kom til mig således
 2. Du skal ikke tage dig en Hustru og ikke have Sønner eller Døtre
   på dette Sted.
 3. Thi så siger HERREN om de Sønner og Døtre, der fødes på dette
   Sted, og om Mødrene, som føder dem, og Fædrene, som avler dem i
   dette Land:
 4. En smertefuld Død skal de dø; der skal ikke holdes Dødeklage
   over dem, og de skal ikke jordes; til Gødning på Marken skal de
   blive. De skal omkomme ved Sværd og Hunger; deres Lig skal være
   Hinmmmmelens Fugle og Jordens Dyr til Æde.

 5. Thi så sigem HERREN: Kom ikke i Sorgens Hus, gå ikke til Klage,
   vis dem ikke Medynk, thi jeg lager min Fred fra dette Folk,
   lyder det fra HERREN, både Nåde og Barmhjerlighed;
 6. og store og små skal dø i dette Land og ikke jordes. De skal
   ikke holde Dødeklage eller ridse Huden eller klippe sig for
   deres Skyld,
 7. bryde Brød til en, der har Sorg, til Trøst for den døde, eller
   kvæge ham med Trøstebæger for Fader og Moder.
 8. Og kom ikke i et Gildehus for at sidde iblandt dem og spise og
   drikke;
 9. thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, for eders Øjne
   og i eders Dage gør jeg på dette Sted Ende på Fryderåb og
   Glædesråb, Brudgoms Røst og Bruds Røst.

 10. Når du forkynder dette Folk alle disse Ord, og de siger til dig:
   "Hvorfor udtaler HERREN al den store Ulykke over os, og hvad er
   det for en Brøde og Synd, vi har gjort mod HERREN vor Gud?"
 11. svar dem så: Fordi eders Fædre forlod mig, lyder det fra HERREN,
   og holdt sig til andre Guder og dyrkede og tilbad dem; mig
   forlod de og holdt ikke min Lov;
 12. og I bærer eder værre ad end eders Fædre, thi se, I vandrer hver
   efter sit onde Hjertes Stivsind uden at høre mig;
 13. derfor slænger jeg eder bort fra dette Land til et Land, I ikke
   kender, så lidt som eders Fædre, og der skal I dyrke andre Guder
   både bag og Nat; thi jeg vil ikke give eder Nåde.

 14. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da det ikke
   mere hedder: "Så sandt HERREN lever, der førte Israeliterne op
   fra Ægypten!"
 15. men: "Så sandt HERREN lever, der førte Israeliterne op fra
   Nordens Land og alle de Lande, til hvilke han havde stødt dem
   bort!" Og jeg fører dem hjem til deres Land, som jeg gav deres
   Fædre.

 16. Se, jeg sender Bud efter Fiskere i Mængde, lyder det fra HERREN,
   og de skal fiske dem; og siden sender jeg Bud efter Jægere i
   Mængde, og de skal jage dem fra hvert Bjerg, hver Høj og
   Klippernes Kløfter.
 17. Thi mine Øjne er rettet på alle deres Veje; de er ikke skjult
   for mig, og deres Brøde er ikke dulgt for mine Øjne.
 18. Og først giver jeg dem tvefold Gengæld for deres Brøde og Synd,
   fordi de vanhelligede mit Land med deres væmmelige Guders Ådsler
   og fyldte min Arvelod med deres Vederstyggeligheder.

 19. Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i Nødens Stund! Til
   dig skal Folkeslag komme fra den vide Jord og sige: "Vore Fædre
   arved kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.
 20. Kan et Menneske lave sig Guder? De er dog ikke Guder!"

 21. Se, derfor lader jeg dem mærke, denne Gang lader jeg dem mærke
   min Hånd og min Styrke; og de skal kende, at mit Navn er HERREN. 17
 1. Optegnet er Judas Synd med med griffel af jern, med Diamantspids
   ristet i deres Hjertes Tavle og på deres Altres Horn,
 2. når Sønnerne kommner deres Altre og Asjerer i Hu, på alle grønne
   Træer, på de høje Steder,
 3. på Bjergene på Marken. Din Rigdom, alle dine Skatte giver jeg
   hen til Rov til Løn for din Synd, så langt dine Grænser når.
 4. Din Hånd må slippe din Arvelod, den, jeg gav dig. Jeg lader dig,
   trælle for Fjender i et ukendt Land, thi Ild luer op i min
   Vrede, den brænder evigt.

 5. Så siger HERREN: Forbandet være den Mand, som stoler på
   Mennesker, og som holder Kød for sin Arm, hvis Hjerte viger fra
   HERREN.
 6. Han bliver som Ødemarkens Ene og får ej Lykke at se; han bor i
   glødende Ørk, i Saltland, hvor ingen fæster Bo.
 7. Velsignet være den Mand, som stoler på HERREN, og hvis Tillid
   HERREN er.
 8. Han bliver somn et Træ, der er plantet ved Vand, og strækker
   sine Rødder til Bækken, ej ængstes, når Heden komnmer, hvis Løv
   er frodig grønt, som ej ængstes i Tørkens År eller ophører med
   at bære Frugt.

 9. Hjertet er svigefuldt fremfor alt, det er sygt, hvo kender det?
 10. Jeg, HERREN, jeg ransager Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde
   hver hans Færd, hans Gerningers Frugt.

 11. Som en Agerhømme på Æg, den ikke har lagt, er den, der vinder
   Rigdom med Uret; han må slippe den i Dagenes Hælvt og slår ved
   sin Død som en Dåre.

 12. En Herlighedstrone, en urgammel Høj er vor Helligdoms Sted.
 13. HERRE, du Israels Håb, enhver, der forlader dig, får Skam; de,
   der falder fra dig, skal udryddes af Landet, thi HERREN, er
   Kilden med levende Vand, forlod de.

 14. Læg mig, HERRE, så jeg læges, frels du mig, så jeg frelses, thi
   du er min Ros.
 15. Se, de andre siger til mig: "Hvor er HERRENs Ord? Lad det
   konmme!"
 16. Jeg vægred mig ej ved at være Hyrde i dit Spor", begæred ej
   heller Ulykkens Dag, du ved det; hvad der udgik fra mine Læber,
   er for dit Åsyn.
 17. Bliv ikke en Rædsel for mig, du min Tilflugt på Ullykkens Dag.
 18. Lad Forfølgerne beskæmmes, lad ej mig beskæmmes, lad dem
   forfærdes, lad ej mig forfærdes; send over dem Ulykkens Dag,
   knus dem og gentag Slaget!

 19. Således sagde HERREN til mig: Gå hen og stil dig i Folkets
   Sønners Port, ad hvilken Judas Konger går ind og ud, og i alle
   Jerusalemns Porte
 20. og sig til dem: Hør HERRENS Ord, I Judas Konger og hele Juda og
   alle Jerusalems Borgere, som går ind ad disse Porte!
 21. Så siger HERREN: Vogt eder for eders Sjæles Skyld, at I ikke
   bærer Byrder ind gennem Jerusalems Porte på Sabbatsdagen!
 22. Bring ingen Byrde ud af eders Huse på Sabbatsdagen og gør intet
   Arbejde, men hold Sabbalsdagen hellig, som jeg bød eders Fædre.
 23. De hørte ikke og bøjede ikke deres Øre, men gjorde Nakken stiv
   for ikke at høre eller tage ved Lære.
 24. Men hvis I hører mig, lyder det fra HERREN, så I ikke bringer
   nogen Byrde ind gennem denne Bys Porte på Sabbatsdagen, men
   holder den hellig og ikke gør noget Arbejde på den,
 25. så skal Konger og Fyrster, som sidder på Davids Trone, drage ind
   ad denne Bys Porte med Vogne og Heste, de og deres Fyrster,
   Judas Mænd og Jerusalems Borgere, og denne By skal stå til evig
   Tid.
 26. Og fra Judas Byer, fra Jerusalems Omegn, fra Benjamins Land, fra
   Lavlandet, Bjergene og Sydlandet skal man komme og bringe
   Brændoffer, Slagtoffer, Afgrødeoffer og Røgelse og Takoffer til
   HERRENs Hus.
 27. Men hvis I ikke hører mit Ord om at holde Sabbatsdagen hellig og
   om ikke at bære nogen Byrde ind gennem Jerusalems Porte på
   Sabbatsdagen, så sætter jeg Ild på dets Porle, og den skal
   fortære Jerusalems Paladser uden at slukkes. 18
 1. Det Ord, som kom til Jeremmas fra Herren
 2. "Gå ned til pottemagerens Hus! Der skal du få mine Ord at høre."
 3. Så gik jeg ned til Pottemagerens Hus, og se, han var i Arbejde
   ved Drejeskiven.
 4. Og når et Kar, han arbejdede på, mislykkedes, som det kan gå med
   Leret i Pottemagerens Hånd, begyndte han igen og lavede det om
   til et andet, som han nu vilde have det gjort.
 5. Da kom HERRENs Ord til mig:
 6. Skulde jeg ikke kunne gøre med eder, Israels Hus, som denne
   Pottemager? lyder det fra HERREN. Se, som Leret i Pottemagerens
   Hånd er I i min Hånd, Israels Hus.
 7. Snart truer jeg et Folk og et Rige med at rykke detop, nedbryde
   og ødelægge det;
 8. men når det Folk, jeg har truet, omvender sig fra sin Ondskab,
   angrer jeg det onde, jeg tænkte at gøre det.
 9. Og snart lover jeg et Folk og et Rige at opbygge og planle det;
 10. men gør det så, hvad der er ondt i mine Øjne, idet det ikke
   hører min Røst, angrer jeg det gode, jeg havde lovet at gøre
   det.
 11. Og sig nu til Judas Mænd og Jerusalems Borgere: Så siger HERREN:
   Se, jeg skaber eder en Ulykke og udtænker et Råd imod eder; vend
   derfor om, hver fra sin onde Vej, og bedrer eders Veje og eders
   Gerninger.
 12. Men de svarer: "Nej! Vi vil følge vore egne Tanker og gøre hver
   efter sit onde Hjertes Stivsind."

 13. Derfor, så siger HERREN: Spørg dog rundt blandt Folkene: Hvo
   hørte mon sligt? Grufulde Ting har hun øvet, Israels Jomfru.
 14. Forlader Libanons Sne den Almægtiges klippe, eller udtørres
   Bjergenes kølige, rislende Vande,
 15. siden mit Folk har glemt mig og ofrer til Løgn? De snubler på
   deres Veje, de ældgamle Spor, og vandrer ad Stier, en Vej, der
   ikke er højnet,
 16. for at gøre deres Land til Gru, til evig Spot; hver farende Mand
   skal grue og ryste på Hovedet.
 17. Som en Østenstorm splitter jeg dem for Fjendens Ansigt, jeg
   viser dem Ryg, ej Åsyn på Vanheldets Dag.

 18. De sagde: Kom, vi spinder Rænker imod Jeremias! Thi ej glipper
   Loven for Præsten, ej Rådet for den vise, ej Ordet for
   Profeten. Kom, lad os slå ham med Tungen og lure på alle hans
   Ord!"
 19. Lyt, o Herre, til mig og hør min Modparts Ord!
 20. Skal godt gengældes med ondt? De grov jo min Sjæl en Grav. Kom i
   Hu, at jeg stod for dit Åsyn for at tale til Bedste for dem og
   vende din Vrede fra dem!
 21. Giv derfor deres Sønner til Hunger, styrt dem i Sværdets Vold;
   Barnløshed og Enkestand ramme deres Kvinder, deres Mænd vorde
   slagne af Døden, deres ungdom sværdslagne i Krig;
 22. lad der høres et Skrig fra Husene, når du lader en Mordbande
   brat komme over dem. Thi de grov en Grav for at fange mig og
   lagde Snarer for min Fod.
 23. Ja du, o HERRE, du kender alle deres Dødsråd imod mig. Tilgiv
   ikke deres Brøde, slet ikke deres Synd for dit Åsyn, lad dem
   komme til Fald for dit Åsyn, få med dig at gøre i din Vredes
   Stund! 19
 1. Således sagde HERREN: Gå hen og køb dig et krus hos
   pottemageren, tag nogle af Folkets og Præsternes Ældste med
 2. og gå ud i Hinnoms Søns Dal ved Indgangen til Potteskårporten og
   udråb der de Ord, jeg taler til dig!
 3. Du skal sige: Hør HERRENs Ord, Judas Konger og Jerusalems
   Borgere: Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, jeg sender
   over dette Sted en Ulykke, så det skal ringe for Ørene på
   enhver, der hører derom,
 4. fordi de forlod mig og gjorde dette Sted fremmed og tændte
   Offerild der for andre Guder, som hverken de eller deres Fædre
   før kendte til, og Judas Konger fyldte dette Sted med skyldfries
   Blod,
 5. og de byggede Baalshøjene for at brænde deres Børn i Ild som
   Brændofre til Baal, hvad jeg ikke havde påbudt eller talt om, og
   hvad aldrig var opkommet i min Tanke.
 6. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da dette Sted
   ikke mere skal hedde Tofet og Hinnoms Søns Dal, men Morddalen.
 7. Jeg gør Juda og Jerusalem rådvilde på dette Sted og lader dem
   falde for Sværdet for deres Fjenders Øjne og for deres Hånd, som
   står dem efter Livet, og jeg giver Himmelens Fugle og Jordens
   Dyr deres Lig til Føde.
 8. Jeg gør denne By til Gru og Spot; alle, der komnmer forbi, skal
   grue og spotte over alle dens Sår.
 9. Jeg lader dem æde deres Sønners og Døtres Kød, den ene skal æde
   den andens Kød under Belejringen og den Trængsel, deres Fjender
   og de, der står dem efter Livet, volder dem.
 10. Knus så Kruset i de Mænds Påsyn, der følger med dig,
 11. og sig til dem: Så siger Hærskarers HERRE: Jeg vil knuse dette
   Folk og denne By, som man knuser et Lerkar, så det ikke kan
   heles igen. De døde skal jordes i Tofet, fordi Pladsen til at
   jorde på ikke slår til.
 12. Således vil jeg gøre med dette Sted og dets indbyggere, lyder
   det fra HERREN, idet jeg gør denne By til et Tofet:
 13. Jerusalems og Judas Kongers Huse skal blive urene som Tofets
   Sted, alle de Huse, på hvis Tage de tændte Offerild for al
   Himmelens Hær og udgød Drikofre for andre Guder.

 14. Derpå gik Jerenmias fra Tofet, hvorhen HERREN havde sendt ham
   for at profetere, og stod frenm i Forgården til HERRENs Hus og
   sagde til alt Folket:

 15. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, over denne By og
   alle Byerne, der hører til den, sender jeg al den Ulykke, jeg
   har truet den med, fordi de gjorde Nakken stiv og ikke hørte
   mine Ord. 20
 1. Da præsten Pasjhur, Immers søn, der var overopsynsmand i HERRENs
   Hus, hørte Jeremias profetere således,
 2. slog han ham og lod ham lægge i Blokken i den øvre Benjaminsport
   i HERRENs Hus.
 3. Men da Pasjhur Dagen efter slap Jeremias ud af Blokken, sagde
   Jeremias til ham: HERREN kalder dig ikke Pasjhur, men:
   Trindt-om-er-Rædsel.
 4. Thi så siger HERREN: Se, jeg gør dig til Rædsel for dig selv og
   for alle dine Venner; de skal falde for deres Fjenders Sværd, og
   dine Øjne skal se det. Og hele Juda giver jeg i Babels Konges
   Hånd; han skal føre dem til Babel og hugge dem ned med Sværdet.
 5. Og jeg giver alt denne Bys Gods og al dens Velstand og alle dens
   koslelige Ting og alle Judas Kongers Skatte i deres fjenders
   Hånd; de skal rane dem og tage dem og føre dem til Babel.
 6. Og du Pasjhur og alle, der bor i dit Hus, skal gå i
   Fangenskab. Du skal komme til Babel; der skal du dø, og der skal
   du jordes sammen med alle dine Venner, for hvem du har
   profeteret Løgn.

 7. Du overtalte mig, HERRE, og jeg lod mig overtale, du tvang mig
   med Magt. Dagen lang er jeg til Latter, mig håner enhver.
 8. Thi så tit jeg faler, må jeg skrige, råbe: "Vold og Overfald!"
   Thi HERRENs Ord er mig Dagen lang til Skændsel og Spot.
 9. Men tænkte jeg: "Ej vil jeg mindes ham, ej tale mer i hans
   Navn," da blev det som brændende Ild i mit indre, som brand i
   mine Ben; jeg er træt, jeg kan ikke mere, jeg evner det ej;
 10. thi jeg hører mange hviske, trindt om er Rædsel: "Angiv ham!"
   og: "Vi vil angive ham!" Alle mine Venner lurer på et Fejltrin
   af mig: "Måske går han i Fælden, så vi får ham i vor Magt, og da
   kan vi hævne os på ham!"
 11. Men HERREN er med mig som en vældig Helt; derfor skal de, som
   forfølger mig, snuble i Afmagt, højlig beskæmmes, thi Heldet
   svigter dem, få Skændsel, der aldrig glemmes.
 12. Du Hærskarers HERRE, som prøver den retfærdige, gennemskuer
   Nyrer og Hjerte, lad mig skue din Hævn på dem, thi på dig har
   jeg væltet min Sag.

 13. Syng for HERREN, lovpris HERREN! Thi han redder den fattiges
   Sjæl af de ondes Hånd.

 14. Forbandet være den Dag, på hvilken jeg fødtes; den Dag, min
   Moder fødte mig, skal ikke velsignes.
 15. Forbandet den Mand, som bragte min Fader det Bud: "Et Barn, en
   Dreng er født dig!" og glæded ham såre.
 16. Det gå den Mand som Byerne, HERREN omstyrted uden Medynk; han
   høre Skrig ved Gry, Kampråb ved Middagstide.
 17. At han ej lod mig dø i Moders Liv, så min Moder var blevet min
   Grav og hendes Moderliv evigt svangert!
 18. Hvi kom jeg af Moders Liv, når jeg kun skulde opleve Møje og
   Harm, mine Dage svinde i Skam!. 21
 1. Det Ord, som kom til Jeremias fra Herren, da kong Zedekias
   sendte Pasjhur, Malkias Søn, og Præsten Zefanja, Maasejas Søn,
   til ham og lod sige:
 2. "Rådspørg HERREN for os, thi kong Nebukadrezar af Babel angriber
   os; måske vil HERREN handle med os efter alle sine
   Undergerninger, så Nebukadrezar drager bort fra os."
 3. Jeremias svarede dem: "Sig til Zedekias:
 4. Så siger HERREN, Israels Gud: Se, Våbnene i eders Hånd, med
   hvilke I uden for Muren kæmper mod Babels Konge og Kaldæerne,
   der belejrer eder, dem driver jeg tilbage og samler dem midt i
   denne By;
 5. og jeg vil selv kæmpe mod eder med utdrakt Hånd og stærk Arm, i
   Vrede og Harme og stor Fortørnelse;
 6. og jeg slår denne Bys Indbyggere, ja både Folk og Fæ, med
   voldsom Pest, så de dør.
 7. Og siden, lyder det fra HERREN, giver jeg Kong Zedekias af Juda
   og hans Tjenere og Folket, der levnes i denne By af Pesten,
   Sværdet og Hungeren, i Kong Nebukadrezar af Babels og i deres
   Fjenders Hånd, og i deres Hånd, som står dem efter Livet; de
   skal hugge dem ned med Sværdet, og jeg vil ikke ynkes over dem
   eller vise Skånsel eller Barmhjertighed!"
 8. Og sig til dette Folk: "Så siger HERREN: Se, jeg forelægger eder
   Livets Vej og Dødens Vej.
 9. Den, som bliver i denne By, skal dø ved Sværd, Hunger og Pest:
   men den, som går ud og overgiver sig til Kaldæerne, der belejrer
   eder, skal leve og vinde sit Liv som Bytte,
 10. Thi jeg retter mit Åsyn mod denne By til Ulykke og ikke til
   Lykke, lyder det fra HERREN; i Babels Konges Hånd skal den
   gives, og han skal opbrænde den med Ild."

 11. Og sig til Judas Konges Hus: Hør HERRENs Ord,
 12. Davids Hus! Så siger HERREN: Hold årle retfærdig Dom, fri den,
   som er plyndret, af Voldsmandens Hånd, at ikke min Vrede slår ud
   som Ild og brænder, så ingen kan slukke, for eders onde
   Gerningers Skyld.

 13. Se, jeg kommer over dig, du By i Dalen, du Slettens Klippe,
   lyder det fra HERREN, I, som siger: "Hvo falder over os, hvo
   trænger ind i vore Boliger?"
 14. Efter eders Gerningers Frugt hjemsøger jeg jer, lyder det fra
   HERREN; jeg sætter Ild på dens Skov, den fortærer alt
   deromkring. 22
 1. Så siger Herren: Gå ned til Judas konges palads og tal dette Ord
 2. og sig: Hør HERRENs Ord, Judas Konge, som sidder på Davids
   Trone, du, dine Tjenere og dit Folk, som går ind ad disse Porte!
 3. Så siger HERREN: Øv Ret og Retfærd, fri den, som er plyndret, af
   Voldsmandens Hånd, undertryk ikke den fremmede, den faderløse og
   Enken, øv ikke Vold og udgyd ikke uskyldigt Blod på dette Sted.
 4. Thi dersom I efterkommer dette Krav, skal konger, der sidder på
   Davids Trone, drage ind ad Portene til dette Hus med Vogne og
   Heste, de, deres Tjenere og Folk:
 5. Men hører I ikke disse Ord, så sværger jeg ved mig selv, lyder
   det fra HERREN, at dette Hus skal lægges øde.
 6. Thi så siger HERREN om Judas konges Palads: Et Gilead var du for
   mig, en Libanons Tinde; visselig, jeg gør dig til Ørk, til
   folketomme Byer;
 7. Hærværksmænd helliger jeg mod dig, hver med sit Værktøj, de skal
   fælde dine udvalgte Cedre og kaste dem i Ilden.
 8. Mange Folkeslag skal drage forbi denne By og spørge hverandre:
   "Hvorfor handlede HERREN således med denne store By?"
 9. Og man skal svare: "Fordi de forlod HERREN deres Guds Pagt og
   tilbad og dyrkede andre Guder."

 10. Græd ej over den døde, beklag ham ikke! Græd over ham, der drog
   bort, thi han vender ej hjem, sit Fødeland genser han ikke.
 11. Thi så siger HERREN om Josiass Søn, Kong Sjallum af Juda, der
   blev Konge i sin Fader Josiass Sted: Han, som gik bort fra dette
   Sted, skal ikke vende hjem igen:
 12. men på det Sted, til hvilket de førte ham i Landflygtighed, skal
   han dø, og han skal ikke gense dette Land.

 13. Ve ham, der bygger Hus uden Retfærd, Sale uden Ret, lader
   Landsmand trælle for intet, ej giver ham Løn,
 14. som siger: "Jeg bygger mig et rummeligt Hus med luftige Sale,"
   som hugger sig Vinduer ud, klæder Væg med Cedertræ og maler det
   rødt.
 15. Er du Konge, fordi du brammer med Cedertræ? Din Fader, mon ikke
   han spiste og drak og øvede Ret og Retfærd? Da gik det ham vel;
 16. han hjalp arm og fattig til sin Ret; da gik det ham vel. Er
   dette ikke at kende mig? lyder det fra HERREN.
 17. Men dit Øje og Hjerte higer kun efter Vinding, efter at udgyde
   skyldfries Blod, øve Undertrykkelse og Vold.
 18. Derfor, så siger HERREN om Josiass Søn, kong Jojakim af Juda:
   Over ham skal ej klages: "Ve min Broder, ve min Søster!" eller
   grædes: "Ve min Herre, ve hans Herlighed!"
 19. Et Æsels Jordefærd får han, slæbes ud, slænges hen uden for
   Jerusalems Porte.

 20. Stig op på Libanon og skrig, løft Røsten i Basan, skrig fra
   Abarim, thi knuste er alle dine kære.
 21. Jeg taled dig til i din Tryghed, du nægted at høre; at overhøre
   min Røst var din Skik fra din Ungdom.
 22. For alle dine Hyrder skal Storm være Hyrde, i Fangenskab går
   dine kære; da får du Skam og Skændsel for al din Ondskab.
 23. Du, som bor på Libanon og bygger i Cedrene, hvor stønner du, når
   Smerter kommer over dig, Veer som en fødendes!

 24. Så sandt jeg lever, lyder det fra HERREN: Om også Konja, Kong
   Jojakim af Judas Søn, var en Seglring på min højre Hånd, jeg rev
   ham bort.
 25. Jeg giver dig i deres Hånd, som står dig efter Livet, i deres
   Hånd, for hvem du ræddes, og i Kong Nebukadrezar af Babels og
   Kaldæernes Hånd.
 26. Jeg slynger dig og din Moder, som fødte dig, bort til et andet
   Land, hvor I ikke fødtes, og der skal I dø;
 27. men til det Land, deres Sjæle længes tilbage til, skal de ikke
   vende hjem.

 28. Er denne Konja da et usselt, sønderslået Kar, et Redskab, ingen
   bryder sig om? Hvorfor skal han og hans Afkom slynges og kastes
   til et Land, de ikke kender?
 29. Land, Land, Land, hør HERRENs Ord:
 30. Så siger HERREN: Optegn denne Mand som barnløs, som en Mand, der
   ingen Lykke har i sit Liv; thi det skal ikke lykkes nogen af
   hans Afkom at sætte sig på Davids Trone og atter herske over
   Juda. 23
 1. Ve Hyrderne, der ødelægger og adsplitter de får jeg græsser,
   lyder det fra HERREN.
 2. Derfor, så siger HERREN, Israels Gud, til de Hyrder, som vogter
   mit Folk: Da I har adsplittet og spredt mine Får og ikke taget
   eder af dem, vil jeg nu tage mig af eder for eders onde
   Gerningers Skyld, lyder det fra HERREN.
 3. Men dem, der er tilovers af mine Får, vil jeg sanke sammen fra
   alle de Lande, til hvilke jeg har bortstødt dem, og føre dem
   tilbage til deres Græsgange, og de skal blive frugtbare og
   mangfoldige.
 4. Da vil jeg sætte Hyrder over dem, og de skal vogte dem; og de
   skal ikke mere frygte eller ræddes og ingen skal savnes, lyder
   det fra HERREN.

 5. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David
   en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle
   viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.
 6. I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og det Navn,
   man skal give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

 7. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da det ikke
   mere hedder: "Så sandt HERREN lever, der førte Israeliterne op
   fra Ægypten!"
 8. men: "Så sandt HERREN lever, der førte og bragte Israels Huss
   Afkom op fra Nordens Land og fra alle de Lande, til hvilke han
   havde bortstødt dem!" Og de skal bo i deres Land.

 9. Om Profeterne. Mit Hjerte er knust i Brystet, hvert Ledemod er
   slapt, jeg er som en drukken, en Mand, overvældet af Vin, for
   HERRENs Skyld, for hans hellige Ords Skyld.
 10. Thi Landet er fuldt af Horkarle, og under Forhandelse, sørger
   Landet, Ørkenens Græsgange visner. Man haster til det, som er
   ondt, og er stærk i Uret.
 11. Thi både Profet og Præst er vanhellig, selv i mit Hus har jeg
   mødt deres Ondskab, lyder det fra HERREN.
 12. Derfor bliver deres Vej det, som slibrige Stier, i Mørke stødes
   de ud og snubler deri. Thi Ulykke sender jeg over dem,
   Hjemsøgelsens År, så lyder det fra HERREN.
 13. Hos Samarias Profeter så jeg slemme Ting; ved Baal profetered de
   og vildledte Israel, mit Folk.
 14. Hos Jerusalems Profeter så jeg grufulde Ting: de horer og
   vandrer i Løgn, de styrker de ondes Hænder, så de ikke vender om
   enhver fra sin Ondskab. Som Sodoma er de mig alle, dets Folk som
   Gomorra.
 15. Derfor, så siger Hærskarers HERRE om Profeterne: Se, jeg giver
   dem Malurt at spise og Giftvand at drikke; thi fra Jerusalems
   Profeter udgår Vanhelligelse over hele Landet.
 16. Så siger Hærskarers HERRE: Hør ikke Profeternes Ord, når de
   profeterer for eder; de dårer eder kun. Deres eget Hjertes Syn
   fremfører de, ikke Ord fra HERRENs Mund.
 17. De siger til dem, der ringeagter HERRENs Ord: "Det skal gå eder
   vel!" og til enhver, som vandrer i sit Hjertes Stivsind: "Der
   skal ikke ske eder noget ondt!"
 18. Thi hvem stod i HERRENs fortrolige Råd, så han så og hørte hans
   Ord, hvem lyttede til hans Ord og hørte det?
 19. Se, HERRENs Stormvejr, Vreden, er brudt frem, et hvirvlende
   Stormvejr; det hvirvler over de gudløses Hoved.
 20. HERRENS Vrede lægger sig ikke, før han har udført og fuldbyrdet
   sit Hjertes Tanker; i de sidste Dage skal I forstå det.
 21. Jeg har ej sendt Profeterne, alligevel løber de, jeg talede ikke
   til dem, og dog profeterer de.
 22. Hvis de står i mit fortrolige Råd og hører mine Ord, så lad dem
   vende mit Folk fra deres onde Vej og deres Gerningers Ondskab.
 23. Er jeg kun en Gud i det nære, så lyder det fra HERREN, og ikke
   en Gud i det fjerne?
 24. Kan nogen krybe i Skjul, så jeg ikke ser ham? lyder det fra
   HERREN. Er det ikke mig, der fylder Himmel og Jord? lyder det
   fra HERREN.
 25. Jeg har hørt, hvad Profeterne, der profeterer Løgn i mit Navn,
   siger: "Jeg har drømt, jeg har drømt!"
 26. Hvor længe skal det vare? Har Profeterne, som profeterer Løgn og
   deres Hjertes Svig, mon i Sinde
 27. og higer de efter at få mit Folk til at glemme mit Navn ved de
   Drømme, de meddeler hverandre, ligesom deres Fædre glemte mit
   Navn over Baal?
 28. Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem
   mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed! Hvad har Strå med Kærne at
   gøre? lyder det fra HERREN.
 29. Er ikke mit Ord som Ild, lyder det fra HERREN, og som en Hammer,
   der knuser Fjelde?
 30. Se, derfor kommer jeg over Profeterne, lyder det fra HERREN, de,
   som stjæler mine Ord fra hverandre.
 31. Se, jeg kommer over Profeterne, lyder det fra HERREN, de, som
   taler af sig selv og dog siger: "Så lyder def fra HERREN."
 32. Se, jeg kommer over Profeterne, som profeterer og udspreder
   Løgnedrømme, lyder det fra HERREN, og vildleder mit Folk med
   deres Løgne og Pralen, og jeg har ikke sendt dem eller givet dem
   nogen Befaling; de bringer ikke dette Folk nogen Hjælp, lyder
   det fra HERREN.
 33. Når dette Folk eller en Profet eller Præst spørger dig: "Hvad er
   HERRENs Byrde?" skal du svare: "Byrden er I, men jeg kaster eder
   af," lyder det fra HERREN.
 34. Og Profeten, Præsten og Folket, som siger "HERRENs Byrde", den
   Mand og hans Hus vil jeg hjemsøge.
 35. Således skal I sige til hverandre, Mand til Mand: "Hvad svarede
   HERREN?" og: "Hvad talede HERREN?"
 36. Men om HERRENs Byrde må I ikke mere tale, thi Byrden for enhver
   skal være hans eget Ord. Og I laver om på den levende Guds,
   Hærskarers HERREs, vor Guds, Ord.
 37. Således skal du sige til Profeten: "Hvad svarede HERREN?" og:
   "Hvad talede HERREN?"
 38. Og dersom I siger: "HERRENs Byrde" derfor, så siger HERREN:
   Fordi I siger dette Ord: "HERRENs Byrde", skønt jeg sendte eder
   det Bud: "I må ikke sige "HERRENs Byrde!"
 39. se, derfor vil jeg løfte eder op og kaste eder og den By, jeg
   gav eder og eders Fædre, bort fra mit Åsyn
 40. og pålægge eder evig Skændsel og Spot, som aldrig glemmes. 24
 1. HERREN lod mig skue et syn, og se, der var to kurve, som stod
   foran HERRENs Tempel: det var, efter at Kong Nebukadrezar af
   Babel havde bortført Jojakims Søn, Kong Jekonja af Juda, og
   Judas Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene fra Jerusalem til
   Babel.
 2. Den ene kurv indeholdt såre gode Figener, så gode som
   tidligmodne, den anden såre slette Figener, så slette, at de
   ikke kunde spises.
 3. Og HERREN sagde til mig: "Hvad ser du, Jeremias?" Jeg svarede:
   "Figener! De gode er såre gode og de slette såre slette, så
   slette, at de ikke kan spises."

 4. Da kom HERRENs Ord til mig således:
 5. Så siger HERREN, Israels Gud: Som man ser på disse gode Figener,
   vil jeg se på de bortførte Judæere, som jeg drev bort fra dette
   Sted til Kaldæernes Land.
 6. Jeg vil fæste mine Øjne på dem med Velbehag og føre dem hjem til
   dette Land. Jeg vil opbygge og ikke nedbryde dem, plante og ikke
   oprykke dem.
 7. Jeg giver dem Hjerte til at kende mig, at jeg er HERREN; de skal
   være mit Folk, og jeg vil være deres Gud, når de omvender sig
   til mig af hele deres Hjerte.
 8. Men som man, gør med de slette Figener, for slette til at
   spises, vil jeg, så siger HERREN, gøre med Kong Zedekias af Juda
   og hans Fyrster og Resten af Jerusalem, dem, der er levnet i
   dette Land, og dem, der bor i Ægypten;
 9. jeg gør dem til Rædsel for alle Jordens Riger, til Spot og
   Mundheld, til Hån og til et Forbandelsens Tegn på alle de
   Steder, hvorhen jeg bortstøder dem;
 10. jeg sender Sværd, Hunger og Pest imod dem, indtil de er udryddet
   af det Land, jeg gav dem og deres Fædre. 25
 1. Det Ord, som kom til Jeremias om alt Judases folk i Joasias
   Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde År, det er Kong Nebukadrezar
   af Babels første År,
 2. og som Profeten Jeremias talte til alt Judas Folk og alle
   Jerusalems Borgere:
 3. Fra Amons Søns, Kong Josias af Judas, trettende År til den Dag i
   Dag, i fulde tre og tyve År er HERRENs Ord kommet til mig, og
   jeg, talte til eder årle og silde, men I hørte ikke;
 4. og HERREN sendte årle og silde alle sine Tjenere Profeterne til
   eder, men I hørte ikke; I bøjede ikke eders Øre til at høre,
 5. når han sagde: "Omvend eder, hver fra sin onde Vej og sine onde
   Gerninger, at I fra Evighed til Evighed må bo i det Land, jeg
   gav eder og eders Fædre;
 6. og hold eder ikke til andre Guder, så I dyrker og tilbeder dem,
   og krænk mig ikke med eders Hænders Værker til eders Ulykke."
 7. Nej, I hørte mig ikke, lyder det fra HERREN, og så krænkede I
   mig med eders Hænders Værker til eders Ulykke.
 8. Derfor, så siger Hærskarers HERRE: Fordi I ikke vilde høre mine
   Ord,
 9. vil jeg sende Bud efter alle Nordens Stammer, lyder det fra
   HERREN, og til kong Nebukadrezar af Babel, min Tjener, og lade
   dem komme over dette Land og dets Indbyggere og over alle
   Folkene heromkring, og jeg vil ødelægge dem og gøre dem til
   Rædsel, Latter og Spot for evigt.
 10. Jeg fjerner fra dem Fryderåb og Glædesråb, Brudgoms Røst og
   Bruds Røst, Kværnens Lyd og Lampens Skin,
 11. og hele dette Land skal blive til Ørk og Øde, og disse Folkeslag
   skal trælle for Babels konge i halvfjerdsindstyve År.
 12. Men når der er gået halvfjerdsindstyve År, hjemsøger jeg Babels
   Konge og Folket der for deres Misgerning, lyder det fra HERREN,
   også Kaldæernes Land hjemsøger jeg og gør det til evige Ørkener,
 13. og jeg opfylder på dette Land alle mine Ord, som jeg har talet
   imod det, alt, hvad der er skrevet i denne Bog, alt, hvad
   Jeremias har profeteret mod alle Folkene.
 14. Thi også dem skal mange Folk og vældige Konger gøre til Trælle,
   og jeg gengælder dem deres Gerning og deres Hænders Værk.

 15. Thi således sagde HERREN, Israels Gud, til mig: "Tag dette Bæger
   med min Vredes Vin af min Hånd og giv alle de Folk, jeg sender
   dig til, at drikke deraf;
 16. de skal drikke og rave og rase for Sværdet, jeg sender iblandt
   dem!"
 17. Og jeg tog Bægeret af HERRENs Hånd og gav alle de Folk, han
   sendte mig til, at drikke deraf:
 18. Jerusalem og Judas Byer og dets Konger og Fyrster, for at gøre
   dem til Ørk og Øde, til Spot og til et Forbandelsens Tegn, som
   det er på denne Dag;
 19. Farao, Ægypterkongen, med alle hans Tjenere og Fyrster og alt
   hans Folk,
 20. alt Blandingsfolket og alle konger i Uz og Filisterland,
   Askalon, Gaza og Ekron og Asdods Rest;
 21. Edom, Moab og Ammoniterne;
 22. alle Tyruss og Zidons Konger og den fjerne strands Konger
   hinsides Havet;
 23. Dedan, Tema og Buz og alle dem med rundklippet Hår;
 24. alle Arabernes konger og alle Blandingsfolkets Konger, som hor i
   Ørkenen;
 25. alle Zimris Konger, alle Elams Konger og alle Mediens Konger;
 26. alle Nordens Konger, nær og fjern, den ene efter den anden. alle
   Riger på Jordens Overflade; og Kongen af Sjesjak skal drikke
   efter dem.
 27. Og du skal sige til dem: Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud:
   Drik, bliv drukne og spy, fald og rejs eder ikke mere for
   Sværdet jeg sender iblandt eder!
 28. Og hvis de vægrer sig ved at tage Bægeret af din Hånd og drikke,
   skal du sige til dem: Så siger Hærskarers HERRE: Drikke skal I!
 29. Thi se, med den By, mit Navn er nævnet over, begynder jeg at
   handle ilde, og så skulde I gå fri! Nej, I går ikke fri; thi jeg
   kalder Sværdet hid mod alle dem, som bor på Jorden, lyder det
   fra Hærskarers HERRE.

 30. Og du skal profetere alle disse Ord for dem og sige: HERREN
   brøler fra det høje, løfter sin Røst fra sin hellige Bolig; han
   brøler over sin Græsgang, istemmer Vinperserråbet over alle, som
   bor på Jorden.
 31. Drønet når til Jordens Ende, thi HERREN går i Rette med Folkene;
   over alt Kød holder han Dom, de gudløse giver han til Sværdet,
   lyder det fra HERREN.
 32. Thi så siger Hærskarers HERRE: Se, Ulykken går fra det ene Folk
   til det andet, et vældigt Vejr bryder løs fra Jordens Rand.
 33. HERRENs slagne skal på den Dag ligge fra Jordens ene Ende til
   den anden; der skal ikke holdes Klage over dem, og de skal ikke
   sankes og jordes; de skal blive til Gødning på Marken.
 34. Jamrer, I Hyrder, og skrig, I Hjordens ypperste, vælt jer i
   Støvet! Thi Tiden, I skal slagtes, er kommet, som en kostelig
   Skål skal I splintres.
 35. Hyrderne finder ej Tilflugt, ej Hjordens ypperste Redning.
 36. Hør, hvor Hyrderne skriger, hvor Hjordens ypperste jamrer! Thi
   HERREN hærger deres Græsgange,
 37. og Fredens Vange lægges øde for HERRENs glødende Vrede;
 38. Løven går bort fra sin Tykning, thi deres Land er lagt øde for
   det hærgende Sværd, for HERRENs glødende Vrede. 26
 1. I Joasiasses søns, kong Jojakim af Judas, første regeringstid
   kom dette ord fra HERRN:
 2. Så siger HERREN: Stå frem i Forgården til HERRENs Hus og tal til
   hele Juda, som kommer for at tilbede i HERRENs Hus, alle de Ord,
   jeg har pålagt dig at tale til dem; udelad ikke et Ord!
 3. Måske hører de og omvender sig, hver fra sin onde Vej, så jeg
   kan angre det onde, jeg har i Sinde at gøre dem for deres onde
   Gerningers Skyld.
 4. Sig til dem: Så siger HERREN: Hvis I ikke hører mig og følger
   den Lov, jeg har forelagt eder,
 5. så I hører mine Tjenere Profeternes Ord, som jeg årle og silde
   sendte eder, skønt I ikke vilde høre,
 6. så gør jeg med dette Hus som med Silo og giver alle Jordens Folk
   denne By at forbande ved.

 7. Præsterne, Profeterne og alt Folket hørte nu Jeremias tale disse
   Ord i HERRENs Hus;
 8. og da Jeremias havde sagt alt, hvad HERREN havde pålagt ham at
   sige til alt Folket, greb Præsterne og Profeterne og alt Folket
   ham og sagde: "Du skal dø !
 9. Hvor tør du profetere i HERRENs Navn og sige: Det skal gå dette
   Hus som Silo, og denne By skal ødelægges, så ingen bor der!" Og
   alt Folket stimlede sammen om Jeremias i HERRENs Hus.
 10. Da Judas Fyrster hørte det, gik de fra Kongens Palads op til
   HERRENs Hus og tog Sæde ved Indgangen til HERRENs nye Port.
 11. Så sagde Præsterne og Profeterne til Fyrsterne og alt Folket:
   "Denne Mand har gjort halsløs Gerning, thi han har profeteret
   mod denne By, som I selv hørte."
 12. Men Jeremias sagde til Fyrsterne og alt Folket: "HERREN sendte
   mig for at profetere mod dette Hus og denne By alle de Ord, I
   hørte.
 13. Bedrer dog eders Veje og eders Gerninger og hør på HERREN eders
   Guds Røst, at HERREN må angre det onde, han har talet imod eder.
 14. Men se, jeg er i eders Hånd; gør med mig, hvad der er godt og
   billigt i eders Øjne!
 15. Dog skal I vide, at hvis I dræber mig, så bringer I uskyldigt
   Blod over eder og denne By og dens Indbyggere; thi sandelig
   sendte HERREN mig for at tale alle disse ord til eder."
 16. Da sagde Fyrsterne og alt Folket til Præsterne og Profeterne:
   "Denne Mand har ikke gjort halsløs Gerning, men talt til os i
   HERREN vor Guds Navn."
 17. Og nogle af Landets Ældste trådte frem og sagde til hele Folkets
   Forsamling:
 18. "Mika fra Moresjet profeterede på Kong Ezekias af Judas Tid og
   sagde til alt Judas Folk: Så siger Hærskarers HERRE: Zion skal
   pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget
   til Krathøj.
 19. Mon Kong Ezekias af Juda og hele Juda dræbte ham? Frygtede de
   ikke HERREN og bad ham om Nåde, så HERREN angrede det onde, han
   havde truet dem med? Vi er ved at bringe stor Ulykke over vore
   Sjæle."

 20. Der var også en anden Mand, som profeterede i HERRENs Navn,
   Urija, Sjemajas Søn, fra Kirjat Jearim; og han profeterede mod
   denne By og dette Land med de samme Ord som Jeremias.
 21. Da Kong Jojakim og alle hans Krigsfolk og alle Fyrsterne hørte
   hans Ord, stod han ham efter Livet; og da Urija hørte det, blev
   han bange og flygtede og kom til Ægypten.
 22. Men Kong Jojakim sendte Folk til Ægypten; han sendte Elnatan,
   Akbors Søn, og nogle andre til Ægypten,
 23. og de bragte Urija hjem fra Ægypten og førte ham til Kong
   Jojakim, som lod ham hugge ned med Sværdet og hans Lig kaste
   hen, hvor Småfolk havde deres Grave.
 24. Men Ahikam, Sjafans Søn, holdt Hånden over Jeremias, så han ikke
   blev overgivet i Folkets Hånd og dræbt. 27
 1. I Josiass Søns, Kong Jojakim af Judas, første regeringstid kom
   dette Ord til Jeremias fra HERREN:
 2. Således sagde HERREN til mig: Gør dig Reb og Ågstænger og læg
   dem på din Hals
 3. og send Edoms, Moabs, Ammoniternes, Tyruss og Zidons Konger Bud
   ved deres Sendemænd, som er kommet til Kong Zedekias af Juda i
   Jerusalem;
 4. byd dem at sige til deres Herrer: Så siger Hærskarers
   HERRE. Israels Gud: Sig til eders Herrer:
 5. Jeg skabte Jorden og Menneskene og Kvæget på Jorden ved min
   vældige Styrke og min udrakte Hånd, og jeg giver den, til hvem
   jeg finder for godt.
 6. Og nu giver jeg alle disse Lande i min Tjener Kong Nebukadnezar
   af Babels Hånd, selv Markens Vildt giver jeg hen til at trælle
   for ham.
 7. Alle Folk skal trælle for ham, hans Søn og Sønnesøn, indtil også
   hans Lands Time slår og mange Folkeslag og store Konger gør ham
   til deres Træl.
 8. Og det Folk og det Rige, som ikke vil trælle for ham, Kong
   Nebukadnezar af Babel, og bøje Hals under Babels Konges Åg, det
   vil jeg hjemsøge med Sværd, Hunger og Pest, lyder det fra
   HERREN, til det er tilintetgjort ved hans Hånd.

 9. I skal ikke høre på eders Profeter og Spåmænd, eders Drømmere,
   Sandsigere og Troldmænd, som siger til eder: "I skal ikke komme
   til at trælle for Babels Konge;
 10. thi det er Løgn, de profeterer for eder for at få eder bort fra
   eders Jord, idet jeg da driver eder bort og I går til Grunde.
 11. Men det Folk, der bøjer Hals under Babels Konges Åg og træller
   for ham, vil jeg lade blive på sin Jord, lyder det fra HERREN,
   så det kan dyrke den og bo der.

 12. Og til Kong Zedekias af Juda talte jeg i Overensstemmelse med
   alle disse Ord: Bøj Hals under Babels Konges Åg og træl for ham
   og hans Folk, så skal I leve.
 13. Hvorfor vil du og dit Folk dø ved Sværd, Hunger og Pest, således
   som HERREN truede det Folk, der ikke vil trælle for Babels
   Konge?
 14. Hør ikke på Profeternes Ord, når de siger til eder: "I skal ikke
   komme til at trælle for Babels Konge"; thi Løgn profeterer de
   eder.
 15. Jeg har ikke sendt dem, lyder det fra HERREN, og de profeterer
   Løgn i mit Navn, for at jeg skal bortstøde eder, så I går til
   Grunde sammen med Profeterne, der profeterer for eder.

 16. Og til Præsterne og alt dette Folk talte jeg således: Så siger
   HERREN: Hør ikke på eders Profeters Ord, når de profeterer for
   eder og siger: "Se, HERRENs Huss Kar skal nu snart føres hjem
   fra Babel." Thi Løgn profeterer de eder.
 17. Hør dem ikke, men træl for Babels Konge, så skal I leve. Hvorfor
   skal denne By lægges øde?
 18. Er de Profeter og har HERRENs Ord, så lad dem gå i forbøn hos
   Hærskarers HERRE, at de Kar, der er tilbage i HERRENs Hus og
   Judas konges Palads, ikke også skal komme til Babel.
 19. Thi så siger Hærskarers HERRE om Søjlerne, Havet og Stellene og
   om de sidste Kar, der er tilbage i denne By,
 20. dem, som Kong Nebukadnezar af Babel ikke tog med, da han
   bortførte Jojakims søn, Kong Jekonja af Juda, fra Jerusalem til
   Babel med alle de ypperste i Juda og Jerusalem,
 21. ja, så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud, om de kar, der er
   tilbage i HERRENs Hus og Judas Konges Palads og i Jerusalem:
 22. De skal føres til Babel, og der skal de blive, til den Dag jeg
   tager mig af dem og fører dem op og bringer dem tilbage hertil,
   lyder det fra HERREN. 28
 1. Kong Zedekias af Judas fjerde regeringsår i den femte måned
   sagde Profeten Hananja, Azzurs Søn, fra Gibeon til mig i HERRENs
   Hus i Præsternes og alt Folkets Nærværelse:
 2. "Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt
   Babels Konges Åg.
 3. Om to År fører jeg tilbage hertil alle HERRENs Huss Kar, som
   Kong Nebukadnezar af Babel tog herfra og førte til Babel;
 4. og Jojakims Søn, Kong Jekonja af Juda, og alle de landflygtige
   fra Juda, som kom til Babel, fører jeg tilbage hertil, lyder det
   fra HERREN; thi jeg sønderbryder Babels Konges Åg."
 5. Profeten Jeremias svarede Profeten Hananja i Nærværelse af
   Præsterne og alt Folket, som stod i HERRENs Hus,
 6. således: "Amen! Måtte HERREN gøre således og stadfæste, hvad du
   har profeteret, og føre HERRENs Huss Kar og alle de landflygtige
   fra Babel tilbage hertil!
 7. Men hør dog dette Ord, som jeg vil tale til dig og alt Folket:
 8. De Profeter, som levede før mig og dig fra Fortids Dage,
   profeterede mod mange Lande og mægtige Riger om krig, Hunger og
   Pest;
 9. men når en Profet profeterer om Fred, kendes den Profet, HERREN
   virkelig har sendt, på at hans Ord går i Opfyldelse."
 10. Så rev Profeten Hananja Ågstængerne af Profeten Jeremiass Hals
   og sønderbrød dem;
 11. og Hananja sagde i alt Folkets Nærværelse: "Så siger HERREN:
   Således sønderbryder jeg om to År Kong Nebukadnezar af Babels Åg
   og tager det fra alle Folkenes Hals." Men Profeten Jeremias gik
   sin Vej.

 12. Men efter at Profeten Hananja havde sønderbrudt Ågstængerne og
   revet dem af Profeten Jeremiass Hals, kom HERRENs Ord til
   Jeremias således:
 13. "Gå hen og sig til Hananja: Så siger HERREN: Du har sønderbrudt
   Ågstænger af Træ, men jeg vil lave Ågstænger af Jern i Stedet.
 14. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Et Jernåg lægger jeg
   på alle disse Folks Hals, at de må trælle for Kong Nebukadnezar
   af Babel; de skal trælle for ham, selv Markens Vildt har jeg
   givet ham."
 15. Så sagde Profeten Jeremias til Profeten Hananja: "Hør, Hananja!
   HERREN har ikke sendt dig, og du har fået dette Folk til at slå
   Lid til Løgn.
 16. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg slænger dig bort fra Jordens
   Flade; du skal dø i År, thi du har prædiket Frafald fra HERREN."
 17. Og Profeten Hananja døde samme År i den syvende Måned. 29
 1. Følgende er indholdet af det brev, profeten Jeramias sendte fra
   Jerusalem til de Ældste, som var tilbage blandt de bortførte, og
   til Præsterne og Profeterne og alt Folket, som Nebukadnezar
   havde ført fra Jerusalem til Babel,
 2. efter at Kong Jekonja, Herskerinden, Hofmændene, Judas og
   Jerusalems Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene havde forladt
   Jerusalem,
 3. ved Elasa, Sjafans Søn, og Gemarja, Hilkijas Søn, som kong
   Zedekias af Juda sendte til Babel, til Kong Nebukadnezar af
   Babel.
 4. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud, til alle de
   landflygtige, som jeg førte fra Jerusalem til Babel:
 5. Byg Huse og bo deri, plant Haver og spis deres Frugt,
 6. tag eder Hustruer og avl Sønner og Døtre, tag Hustruer til eders
   Sønner og bortgift eders Døtre, at de kan føde Sønner og Døtre,
   bliv mange der og ikke færre;
 7. og lad det Lands Vel, til hvilket jeg har ført eder, ligge eder
   på Sinde, og bed for det til HERREN; thi når det går det godt,
   går det også eder godt.
 8. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Lad ikke de
   Profeter, som er iblandt eder, eller eders Spåmænd bilde eder
   noget ind, og lyt ikke til de Drømme, I drømmer;
 9. thi Løgn profeterer de eder i mit Navn; jeg har ikke sendt dem,
   lyder det fra HERREN.
 10. Thi så siger HERREN: Når halvfjerdsindstyve År er gået for
   Babel, vil jeg se til eder og på eder opfylde min Forjættelse om
   at føre eder tilbage hertil.
 11. Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra
   HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder
   Fremtid og Håb.
 12. Kalder I på mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg
   høre eder;
 13. leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele
   eders Hjerte,
 14. vil jeg lade mig finde af eder, lyder det fra HERREN, og vende
   eders Skæbne og sanke eder sammen fra alle de Folkeslag og alle
   de Steder, jeg har bortstødt eder til, lyder det fra HERREN, og
   føre eder tilbage til det Sted, fra hvilket jeg førte eder bort.
 15. Men når I siger: "HERREN har opvakt os Profeter i Babel
 16. Thi så siger HERREN om Kongen der sidder på Davids Trone, og om
   alt Folket, der bor i denne By, eders Brødre, som ikke drog. i
   Landflygtighed med eder,
 17. så siger Hærskarers HERRE: Se, jeg sender Sværd, Hunger og Pest
   over dem og gør dem som de usle Figener, der er for dårlige at
   spise;
 18. jeg forfølger dem med Sværd, Hunger og Pest og gør dem til
   Rædsel for alle Jordens Riger, til Forbandelsesord, til Gru,
   Spot og Spe blandt alle de Folk, jeg bortstøder dem til,
 19. til Straf fordi de ikke hørte mine Ord, lyder det fra HERREN,
   når jeg årle og silde sendte mine Tjenere Profeterne til dem,
   men de vilde ikke høre, lyder det fra HERREN.
 20. Men hør dog HERRENs Ord, alle I landflygtige, som jeg sendte fra
   Jerusalem til Babel!
 21. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud, om Aab, Kolajas Søn, og
   Zidkija, Maasejas Søn, som profeterer eder Løgn i mit Navn: Se,
   jeg giver dem i Kong Nebukadrezar af Babels Hånd, og han skal
   lade dem hugge ned for eders Øjne,
 22. og de skal bruges af alle de landflygtige fra Juda i Babel til
   at forbande ved, idet man skal sige: "HERREN gøre med dig som
   med Zidkija og Aab, hvem Babels Konge lod stege i Ild!"
 23. Thi de øvede dårskab i Israel og bedrev Hor med deres Landsmænds
   Kvinder og talte i mit Navn løgnagtige Ord, som jeg ikke havde
   bedt dem at tale; jeg ved det og kan vidne det, lyder det fra
   HERREN.

 24. Til Nehelamiten Sjemaja skal du sige:
 25. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Fordi du i dit eget Navn
   har sendt alt Folket i Jerusalem og Præsten Zefanja, Maasejas
   Søn, og alle Præsterne et så lydende Brev:
 26. "HERREN har gjort dig til Præst i Præsten Jojadas Sted til i
   HERRENs Hus at have Opsyn med alle gale og Folk i profetisk
   Henrykkelse, hvilke du skal lægge i Blok og Halsjern.
 27. Hvorfor skrider du da ikke ind mod Jeremias fra Anatot, der
   profeterer hos eder?
 28. Nu har han kunnet sende Bud til os i Babel og ladet sige: Det
   trækker i Langdrag! Byg Huse og bo deri, plant Haver og spis
   deres Frugt!"
 29. Dette Brev læste Præsten Zefanja for Profeten Jeremias.
 30. Da kom HERRENs Ord til Jeremias således:
 31. Send Bud til alle de landflygtige og sig: Så siger HERREN om
   Nehelamiten Sjemaja: Fordi Sjemaja har profeteret for eder, uden
   at jeg har sendt ham, og får eder til at slå Lid til Løgn,
 32. derfor, så siger HERREN: Se, jeg hjemsøger Nehelamiten Sjemaja
   og hans Efterkommere; han skal ingen have, der bor iblandt eder
   og oplever den Lykke, jeg giver eder, lyder det fra HERREN,
   fordi han har prædiket Frafald fra HERREN. 30
 1. Det ord, som kom til Jeramias fra Herren.
 2. Skriv alle de Ord, jeg har talet til dig, op i en Bog.
 3. Thi se Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg vender mit
   Folk Israels og Judas Skæbne, siger HERREN, og fører dem hjem
   til det Land, jeg gav deres Fædre, og de skal tage det i Eje.

 4. Dette er de Ord, HERREN talede til Israel og Juda.
 5. Så siger HERREN: Vi hørte et Udbrud af Skræk, af Rædsel og
   Ufred;
 6. spørg og se dog til, om en Mand kan føde! Hvi ser jeg da alle
   Mænd med Hånd på Hofte som Kvinde i Barnsnød og alle Åsyn
   blegne?
 7. Thi stor er denne Dag, den er uden Lige, en Trængselstid for
   Jakob, men fra den skal han frelses.
 8. På hin Dag, lyder det fra Hærskarers HERRE, vil jeg sønderbryde
   deres Åg og tage det af deres Hals og sprænge deres Bånd, og de
   skal ikke mere trælle for fremmede.
 9. De skal tjene HERREN deres Gud og David, deres Konge, som jeg
   vil oprejse dem.
 10. Frygt derfor ikke, min Tjener Jakob, lyder det fra HERREN, og
   vær ikke bange, Israel; thi se, jeg frelser dig fra det fjerne
   og dit Afkom fra deres Fangenskabs Land; og Jakob skal vende
   hjem og bo roligt og trygt, og ingen skal forfærde ham.
 11. Thi jeg er med dig, lyder det fra HERREN, for at frelse dig; thi
   jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke jeg har spredt
   dig, men dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig med
   Måde, ikke lade dig helt ustraffet.

 12. Thi så siger HERREN: Ulægeligt er dit Brud, dit Sår er svart.
 13. Ingen fører din Sag. For din Byld er ingen Lægedom, for dig
   ingen Helse.
 14. Alle dine Venner har glemt dig, søger dig ikke, thi med
   Fjendeslag slog jeg dig, med skånselløs Straf, fordi din Brøde
   var stor, dine Synder mange.
 15. Hvi skriger du over dit Brud, er dit Sår ulægeligt? Fordi din
   Brøde var stor, dine Synder mange, gjorde jeg dette imod dig.
 16. Derfor skal alle, som fortærer dig, fortæres, alle dine Fjender,
   alle skal de vandre i Fangenskab; de, der plyndrer dig, skal
   plyndres, til Ran gør jeg alle dine Ransmænd.
 17. Thi jeg heler dig, læger dine Sår, så lyder det fra HERREN; du
   kaldtes jo, Zion, "den bortstødte, som ingen søger."

 18. Så siger HERREN: Se, jeg vender Jakobs Skæbne, forbarmer mig
   over hans Boliger, Byen skal bygges på sin Høj, Paladset stå,
   bvor det stod.
 19. Fra dem skal Lovsang lyde og legendes Råb; de bliver ej færre,
   jeg gør dem mange; de bliver ej ringe, jeg giver dem Hæder.
 20. Hans Sønner skal blive som fordum, hans Menighed stå fast for
   mit Åsyn. Jeg hjemsøger alle, som trykker ham.
 21. Hans Fyrste stammer fra ham selv, hans Hersker går frem af hans
   Midte. Jeg lader ham komme mig nær, han skal nærme sig mig; thi
   hvem ellers sætter Livet i Vov ved at nærme sig mig? lyder det
   fra HERREN.
 22. I skal være mit Folk, og jeg vil være eders Gud.
 23. Se, HERRENs Stormvejr, Vreden er brudt løs, et hvirvlende
   Stormvejr; det hvirvler hen over de gudløses Hoved.
 24. HERRENs glødende Vrede lægger sig ikke, før han har udført og
   fuldbyrdet sit Hjertes Tanker; i de sidste dage skal I forstå
   det. 31
 1. Til hin tid, lyder det fra Herren, vil jeg være alle Israel
   slægters Gud, og de skal være mit Folk.
 2. Så siger HERREN: Folket, der undslap Sværdet, fandt Nåde i
   Ørkenen, Israel vandred til sin Hvile,
 3. i det fjerne åbenbarede HERREN sig for dem: Jeg elsked dig med
   evig Kærlighed, drog dig derfor i Nåde.
 4. Jeg bygger dig atter, du skal bygges, Israels Jomfru, igen skal
   du smykkes med Håndpauke, gå med i de legendes Dans.
 5. Vin skal du atter plante på Samarias Bjerge, plante skal du og
   høste.
 6. Thi en Dag skal Vogterne råbe på Efraims Bjerge: "Kom, lad os
   drage til Zion, til HERREN vor Gud!"

 7. Thi så siger HERREN: Fryd jer over Jakob med Glæde, jubl over
   det første blandt Folkene, kundgør med Lovsang og sig: "HERREN
   har frelst sit Folk, Israels Rest."
 8. Se, jeg bringer dem hid fra Nordens Land, samler dem fraJordens
   Afkroge; iblandt dem er blinde og lamme, frugtsommelige sammen
   med fødende, i en stor Forsamling vender de hjem.
 9. Se, de kommer med Gråd; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg
   fører dem hen til Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler;
   thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er Efraim.

 10. Hør HERRENs Ord, I Folk, forkynd på fjerne Strande: Han, som
   spredte Israel, samler det, vogter det som Hyrden sin Hjord;
 11. thi HERREN har udfriet Jakob, genløst det af den stærkeres Hånd.
 12. De kommer til Zions bjerg og jubler over HERRENs Fylde, over Kom
   og Most og Olie og over Lam og Kalve. Deres Sjæl er som en
   vandrig Have, de skal aldrig vansmægte mer.
 13. Da fryder sig Jomfru i Dans, Yngling og Olding tilsammen. Jeg
   vender deres Kummer til Fryd, giver Trøst og Glæde efter Sorgen.
 14. Jeg kvæger Præsterne med Fedt, mit Folk skal mættes med min
   Fylde, lyder det fra HERREN.

 15. Så siger HERREN: En Klagerøst høres i Rama, bitter Gråd, Rakel
   begræder sine Børn, vil ikke trøstes over sine Børn, fordi de er
   borte.
 16. Så siger HERREN: Din Røst skal du holde fra Gråd, dine Øjne fra
   Tårer, thi derer Løn fordin Møje,lyder det fra HERREN; fra
   Fjendeland vender de hjem;
 17. og der er Håb for din Fremtid, lyder det fra HERREN, Børn vender
   hjem til deres Land.

 18. Jeg hører grant, hvor Efraim klager: "Du tugted mig, og jeg blev
   tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, så bliver jeg omvendt,
   thi du er HERREN min Gud.
 19. Thi nu jeg er omvendt, angrer jeg; nu jeg har besindet mig, slår
   jeg mig på Hofte; jeg er skamfuld og beskæmmet, thi jeg bærer
   min Ungdoms Skændsel."
 20. Er Efraim min dyrebare Søn, mit Yndlingsbarn? thi så tit jeg
   taler om ham, må jeg mindes ham kærligt, derfor bruser mit
   indre, jeg ynkes over ham, lyder det fra HERREN.
 21. Rejs dig Vejvisersten, sæt Mærkesten op, ret din Tanke på
   Højvejen, Vejen, du gik, vend hjem, du Israels Jomfru, til disse
   dine Byer!
 22. Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne Datter? Thi HERREN
   skaber nyt i Landet: Kvinde værner om Mand.

 23. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: End skal de i Judas Land
   og Byer sige dette Ord, når jeg vender deres Skæbne: "HERREN
   velsigne dig, du Retfærds Bolig, du hellige Bjerg!"
 24. Og deri skal Juda bo og alle dets Byer til Hobe, Agerdyrkerne og
   de omvankende Hyrder.
 25. Thi jeg kvæger den trætte Sjæl og mætter hver vansmægtende Sjæl.
   (26 Herved vågnede jeg og så mig om, og Søvnen havde været mig
   sød.)

 27. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg tilsår Israels
   Hus og Judas Hus med Sæd at Mennesker og Kvæg.
 28. Og som jeg har været årvågen over dem for at oprykke, nedbryde,
   omstyrte, ødelægge og gøre ilde, således vil jeg være årvågen
   over dem for at bygge og plante, lyder det fra HERREN.

 29. I hine Dage skal man ikke mere sige: Fædre åd sure Druer, og
   Børnenes Tænder blev ømme.
 30. Nej, enhver skal dø for sin egen Brøde; enhver, der æder sure
   Druer, får selv ømme Tænder.

 31. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg slutter en ny
   Pagt med Israels Hus og Judas Hus,
 32. ikke som den Pagt jeg sluttede med deres Fædre, dengang jeg tog
   dem ved Hånden for at føre dem ud af Ægypten, hvilken Pagt de
   brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det fra HERREN;
 33. nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels
   Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og
   skriver den på deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de
   skal være mit Folk.
 34. Ven skal ikke mere lære sin Ven eller Broder sin Broder og sige:
   "Kend HERREN!" Thi de skal alle kende mig fra den mindste til
   den største, lydet det fra HERREN; thi jeg tilgiver deres Brøde
   og kommer ikke mer deres Synd i Hu.

 35. Så siger HERREN, han, som satte Solen til at lyse om Dagen og
   Månen og Stjernerne til at lyse om Natten, han, som oprører
   Havet, så Bølgerne bruser, han, hvis Navn er Hærskarers HERRE:
 36. Når disse Ordninger viger fra mit Åsyn, lyder det fra HERREN, så
   skal også Israels Æt for alle Tider ophøre at være et Folk for
   mit Åsyn.
 37. Så siger HERREN: Når Himmelen oventil kan udmåles og Jordens
   Grundvolde nedentil udgranskes, så vil jeg også forkaste Israels
   Æt for alt, hvad de har gjort, lydet det fra HERREN.

 38. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da Byen skal opbygges
   for HERREN fra Hananeltårnet til Hjørneporten;
 39. og videre skal Målesnoren gå lige ud til Garebs Høj og så svinge
   mod Goa;
 40. og hele Dalen, Ligene og Asken, og alle Markerne ned til Kedrons
   Bæk, til Hesteportens Hjørne mod Øst skal være HERREN helliget;
   det skal aldrig mere oprykkes eller nedlbrydes. 32
 1. Det Ord, som kom til Jeramias fra Herren i kong Zedekias af
   Judas tiende År, det er Nebukadrezars attende.
 2. Dengang belejrede Babels Konges Hær Jerusalem, og Profeten
   Jeremas sad fængslet i Vagtforgården i Judas Konges Palads,
 3. hvor Kong Zedekias af Juda havde ladet ham fængsle med de Ord:
   "Hvor tør du profetere og sige: Så siger HERREN: Se, jeg giver
   denne By i Babels Konges Hånd, og han skal indtage den;
 4. og Kong Zedekias af Juda skal ikke undslippe Kaldæernes Hånd,
   men overgives i Babels Konges Hånd, og han skal tale med ham
   Mund til Mund og se ham Øje i Øje;
 5. og han skal føre Zedekias til Babel, og der skal han blive, til
   jeg ser til ham, lyder det fra HERREN; når I kæmper med
   Kaldæerne, får I ikke Lykke!"

 6. Og Jeremias sagde: HERRENs Ord kom til mig således:
 7. Se, Hanamel, din Farbroder Sjallums Søn, kommer til dig og
   siger: "Køb min Mark i Anatot, thi du har Indløsningsret."
 8. Så kom Hanamel, min Farbroders Søn, til mig i Vagtforgården, som
   HERREN havde sagt, og sagde til mig: "Køb min Mark i Anatot i
   Benjamins Land, thi du har Arveretten, og indløsningsretten er
   din; køb dig den!" Da forstod jeg, at det var HERRENs Ord.
 9. Og jeg købte Marken i Anatot af Hanamel, min Farbroders Søn, og
   tilvejede ham Pengene, sytten Sekel Sølv;
 10. og jeg skrev Skøde og forseglede det, tilkaldte Vidner og
   afvejede Pengene på Vægtskål.
 11. Så tog jeg Skødet, både det forseglede og det åbne,
 12. og overgav Skødet til Baruk, Masejas Søn Nerijas Søn, i
   Nærværelse af Hanamel, min Farbroders Søn, og Vidnerne, som
   havde underskrevet Skødet, og alle de Judæee, som var til Stede
   i Vagtforgården;
 13. og i deres Nærværelse bød jeg Baruk:
 14. "Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Tag disse Skøder, både
   det forseglede og det åbne, og læg dem i en Lerkrukke, for at de
   kan holde sig i lange Tider.
 15. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: End skal der købes
   Huse, Marker og Vingårde i dette Land!"

 16. Efter at have overgivet Skødet til Baruk, Nerijas Søn, bad jeg
   således til HERREN:
 17. Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din
   vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for
   underfuldt,
 18. du, som øver Miskundhed mod Tusinder og gengælder Fædres
   Misgerning på deres Sønner efter dem; du store, vældige Gud,
   hvis Navn er Hærskarers HERRE,

 19. rig på Råd og stor i Dåd, hvis Øjne er åbne over alle
   Menneskebørnenes Veje, for at du kan give enhver efter hans Vej
   og hans Gerningers Frugt;
 20. du, som gjorde Tegn og Undere i Ægypten og gør det den Dag i Dag
   både i Israel og blandt andre Mennesker og skabte dig det Navn,
   du har i Dag,
 21. du, som førte dit Folk Israel ud af Ægypten med Tegn og Undere,
   med stærk Hånd og udstrakt Arm og stor Rædsel
 22. og gav dem dette Land, som du havde svoret deres Fædre at ville
   give dem, et Land, der flyder med Mælk og Honning;
 23. og de kom og tog det i Eje; men de hørte ikke din Røst og adlød
   ikke din Lov; de gjorde intet af, hvad du havde pålagt dem; så
   lod du al denne Ulykke ramme dem.
 24. Se, Stormvoldene har nået Byen, så den er ved at blive indtaget,
   og med Sværd, Hunger og Pest er Byen givet i de angribende
   Kaldæeres Hånd; had du talede, er sket, og du ser det selv.
 25. Og skønt Byen er givet i Kaldæernes Hånd, siger du til mig,
   Herre, HERRE: "Køb dig Marken for Penge og tag Vidner derpå!"

 26. Da kom HERRENs Ord til Jeremias således:
 27. Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for
   underfuldt?
 28. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg giver denne By i kaldæernes og
   Kong Nebukadrezar af Babels Hånd, og han skal idtage den;
 29. og Kaldæerne, der angriber denne By, skal komme og sætte Ild på
   den og afbrænde Husene, på hvis Tage man tændte Offerild for
   Baal og udgød Drikofre for andre Guder for at krænke mig.
 30. Thi fra deres Ungdom af har Israeliterne og Judæerne kun gjort,
   hvad der var ondt i mine Øjne; thi Israeliterne gør ikke andet
   end krænke mig ved deres Hænders Værk, lyder det fra HERREN.
 31. Ja, en Kilde til Vrede og Harme har denne By været mig, lige fra
   den Dag de byggede den og til i Dag, så at jeg må fjerne den fra
   mit Åsyn
 32. for alt det ondes Skyld, som Israeliterne og Judæerne gjorde for
   at krænke mig, de deres Konger, Fyrster, Præster og Profefer,
   Judas Mænd og Jerusalems Borgere.
 33. De vendte Ryggen og ikke Ansigtet til mig, og skønt jeg advarede
   dem årle og silde, vilde de ikke høre eller tage ved Lære.
 34. De opstillede deres væmmelige Guder i det Hus, mit Navn nævnes
   over, for at gøre det urent;
 35. og de byggede Baals Offerhøje i Hinnoms Søns Dal for at ofre
   deres Sønner og Døtre til Molok, hvad jeg ikke havde budt dem,
   og hvad aldrig var i min Tanke, at man skulde gøre så
   vederstyggelig en Ting for derved at lokke Juda til Synd.
 36. Men nu, så siger HERREN, Israels Gud, om denne By, som I siger
   er givet i Babels Konges Hånd med Sværd, Hunger og Pest:
 37. Se, jeg vil samle dem fra alle de Lande, som jeg har bortstødt
   dem til i min Vrede og Harme og i stor Fortørnelse, og føre dem
   hjem til dette Sted og lade dem bo trygt.
 38. De skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud;
 39. og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, så de frygter mig
   alle Dage, at det må gå dem og deres Sønner efter dem vel.
 40. Jeg slutter en evig Pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig
   tilbage fra dem, men gøre vel itnod dem; og min Frygt lægger jeg
   i deres Hjerter, så de ikke viger fra mig.
 41. Jeg vil glæde mig over dem og gøre vel imod dem; og jeg planter
   dem i dette Land i Trofasthed af hele mit Hjerte og hele min
   Sjæl.
 42. Thi så siger HERREN: Som jeg bragte al denne store Ulykke over
   dette Folk, således vil jeg bringe over dem alt det gode, jeg
   taler til dem om.
 43. End skal der købes Marker i det Land, som I siger er en Ørken
   uden Mennesker og Kvæg og givet i Kaldæernes Hånd;
 44. man skal købe Marker for Penge og skrive Skøder og forsegle dem
   og tilkalde Vidner i Benjamins Land, i Jerusalems Omegn, i Judas
   Byer, i Bjerglandets, Lavlandets og Sydlandets Byer; thi jeg
   vender deres Skæbne, lyder det fra HERREN. 33
 1. Herrens ord kom anden gang til Jeremias, medens han endnu sad
   fængslet i Vagtforgården, således:
 2. Så siger HERREN, som skabte Jorden og dannede den, idet han
   grundfæstede den, han, hvis Navn er HERREN:
 3. Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og
   lønlige Ting, du ikke kender.
 4. Thi så siger HERREN, Israels Gud, om denne Bys Huse og om Judas
   Kongers Huse, som nedbrødes for at bruges til Volde og Mur,
 5. da man gav sig til at stride imod Kaldæerne, og som fyldtes med
   Ligene af de Mennesker, jeg slog i min Vrede og Harme, og for
   hvem jeg skjulte mit Åsyn for al deres Ondskabs Skyld:
 6. Se, jeg vil lade Byens Sår heles og læges, og jeg helbreder dem
   og oplader for dem en Rigdom af Fred og Sandhed.
 7. Jeg vender Judas og Israels Skæbne og opbygger dem som tilforn.
 8. Jeg renser dem for al deres Brøde, med hvilken de syndede imod
   mig, og tilgiver alle deres Misgerninger, med hvilke de syndede
   og forbrød sig imod mig.

 9. Byen skal blive til Glæde, til Pris og Ære blandt alle Jordens
   Folk; og når de hører om alt det gode, jeg gør den, skal de
   frygte og bæve over alt det gode og al den Lykke, jeg lader den
   times.
 10. Så siger HERREN: På dette Sted, som I siger er ødelagt, uden
   Mennesker og Kvæg, i Judas Byer og på Jerusalems Gader, der er
   lagt øde, uden Mennesker og kvæg,
 11. skal atter høres Fryderåb og Glædesråb, Brudgoms Røst og Bruds
   Røst, Råb af Folk, som siger: "Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN
   er god, og hans Miskundhed varer evindelig!" og som bringer
   Takoffer til HERRENs Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, så det
   bliver som tilforn, siger HERREN.
 12. Så siger Hærskarers HERRE: På dette ødelagte Sted, som er uden
   Mennesker og Kvæg, og i alle dets Byer skal der atter være
   Græsgange, hvor Hyrder lader deres Hjorde ligge;
 13. i Bjerglandets, Lavlandets og Sydlandets Byer, i Benjamins land,
   i Jerusalems Omegn og i Judas Byer skal Småkvæget atter gå forbi
   under Tællerens Hånd, siger HERREN.
 14. Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opfylder den
   Forjættelse, jeg udtalte om Israels og Judas Hus.
 15. I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds Spire fremspire
   for David, og han skal øve Ret og Retfærd i Landet.
 16. I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal
   kalde det: HERREN vor Retfærdighed.
 17. Thi så siger HERREN: David skal ikke fattes en Mand til at sidde
   på Israels Huss Trone.
 18. Og Levitpræsterne skal aldrig fattes en Mand til at stå for mit
   Åsyn og frembære Brændoffer, brænde Afgrødeoffer og ofre
   Slagtoffer.

 19. Og HERRENs Ord kom til Jeremias således:
 20. Så siger HERREN Hvis min Pagt med Dagen og Natten brydes, så det
   ikke bliver Dag og Nat, når Tid er inde,
 21. da skal også min Pagt med min Tjener David brydes, så han ikke
   har nogen Søn til at sidde som Konge på sin Trone, og med
   Levitpræsterne, som tjener mig.
 22. Som Himmelens Hær ikke kan tælles og Havets Sand ikke måles,
   således vil jeg mangfoldiggøre min Tjener Davids Afkom og
   Leviterne, som tjener mig.

 23. Og HERRENs Ord kom til Jeremias således:
 24. Har du ikke lagt Mærke til, hvorledes dette Folk siger: "De to
   Slægter, HERREN udvalgte, har han forkastet!" Og de smæder mit
   Folk, fordi det i deres Øjne ikke 1ner er et Folk.
 25. Så siger HERREN: Hvis jeg ikke har fastsat min Pagt med Dag og
   Nat, givet Love for Himmel og Jord,
 26. så vil jeg også forkaste Jakobs Afkom og min Tjener David og
   ikke af hans Afkom tage Herskere oer Abrabams, Isaks og Jakobs
   Afkom; thi jeg vender deres Skæbne og forbarmer mig over dem. 34
 1. Det Ord, som kom til Jeremias fra Herren, da kong Nebukadnezar
   af Babel og hele hans Hær og alle Riger på Jorden, der stod
   under hans Herredømme, og alle Folkeslag angreb Jerusalem og
   alle dets Byer; det lød:
 2. Så siger HERREN, Israels Gud: Gå hen og sig til Kong Zedekias af
   Juda: Så siger HERREN: Se, jeg giver denne By i Babels Konges
   Hånd, og han skal afbrænde den.
 3. Og du skal ikke undslippe hans Hånd, men gribes og overgives i
   hans Hånd og se Babels Konge Øje til Øje, og han skal tale med
   dig Mund til Mund, og du skal komme til Babel.
 4. Hør dog HERRENs Ord, Kong Zedekias af Juda: Så siger HERREN om
   dig: Du skal ikke falde for Sværdet,
 5. men dø i Fred, og ligesom man brændte til Ære for dine Fædre,
   kongerne før dig, således skal man brænde til Ære for dig og
   klage over dig: "Ve, Herre!" så sandt jeg har talet, lyder det
   fra HERREN.
 6. Og Profeten Jeremias talte alle disse Ord til kong Zedekias af
   Juda i Jerusalem,
 7. medens Babels Konges Hær angreb Jerusalem og begge de Byer i
   Juda, der var tilbage, Lakisj og Azeka; thi disse faste Stæder
   var tilbage af Judas Byer.

 8. Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, efter at kong Zedekias
   havde sluttet en Pagt med alt Folket i Jerusalem og udråbt
   Frigivelse,
 9. således at enhver skulde lade sin Træl og Trælkvinde gå bort i
   Frihed, såfremt de var Hebræere, og ikke mere lade en judæisk
   Broder trælle.
 10. Og alle Fyrsterne og alt Folket, som havde indgået Pagten om, at
   enhver skulde lade sin Træl og Trælkvinde gå bort i Frihed og
   ikke mere lade dem trælle, adlød; de adlød og lod dem gå.
 11. Men siden skiftede de Sind og tog Trællene og Trælkvinderne, som
   de havde ladet gå bort i Frihed, tilbage og tvang dem til at
   være Trælle og Trælkvinder.
 12. Da kom HERRENs Ord til Jeremias således:
 13. Så siger HERREN, Israels Gud: Jeg sluttede en Pagt med eders
   Fædre, dengang jeg førte dem ud af Ægypten, af Trællehuset, idet
   jeg sagde:
 14. "Når der er gået syv År, skal enhver af eder lade sin hebraiske
   Landsmand, som har solgt sig til dig og tjent dig i seks År, gå
   bort; du skal lade ham gå af din Tjeneste i Frihed!" Men eders
   Fædre hørte mig ikke og lånte mig ikke Øre.
 15. Nys omvendte I eder og gjorde, hvad der er ret i mine Øjne, idet
   I udråbte Frigivelse, hver for sin Broder, og I sluttede en Pagt
   for mit Åsyn i det Hus, mit Navn er nævnet over,
 16. men siden skiftede I Sind og vanhelligede mit Navn, idet enhver
   af eder tog sin Træl eller Trælkvinde tilbage, som I havde ladet
   gå bort i Frihed, om de ønskede det, og tvang dem til at være
   eders Trælle og Trælkvinder.
 17. Derfor, så siger HERREN: Da I ikke hørte mig og udråbte
   Frigivelse, hver for sin Broder og hver for sin Næste, vil jeg
   nu udråbe Frigivelse for eder, lyder det fra HERREN, så I
   hjemfalder til Sværd, Pest og Hunger, og jeg vil gøre eder til
   Rædsel for alle Jordens Riger.
 18. Og jeg giver de Mænd, som har overtrådt min Pagt og ikke holdt
   den Pagts Ord, som de sluttede for mit Åsyn, da de slagtede
   Kalven og skar den i to Stykker, mellem hvilke de gik,
 19. Judas og Jerusalems Fyrster, Hofmændene og Præsterne og hele
   Landets Befolkning, som gik mellem Stykkerne af Kalven
 20. dem giver jeg i deres Fjenders Hånd og i deres Hånd, som står
   dem efter Livet, og deres Lig skal blive Himmelens Fugle og
   Jordens Dyr til Æde.
 21. Og Kong Zedekias af Juda og hans Fyrster giver jeg i deres
   Fjenders Hånd og i deres Hånd, som står dem efter Livet. Og
   Babels Konges Hær, som drog bort fra eder,
 22. se, den bydet jeg, lyder det fra HERREN, at vende tilbage til
   denne By, og de skal angribe den og indfage og afbrænde den; og
   Judas Byer lægger jeg øde, så ingen bor der! 35
 1. Det Ord, som kom til Jeremias fra Herren i Joasiases søn kong
   Jojakim af Judas Dage:
 2. "Gå hen til Rekabiternes Hus og tal dem til, bring dem til et af
   Kamrene i HERRENs Hus og giv dem Vin at drikke!"
 3. Så hentede jeg Jaazanja, en Søn af Jirmeja, Habazzinjas Søn, og
   hans Brødre og alle hans Sønner og hele Rekabiternes Hus
 4. og bragte dem til HERRENs Hus, til den Guds Mand Hanans,
   Jigdaljahus Søns, Sønners Kammer ved Siden af Fyrsternes Kammer
   oven over Dørvogteren Maasejas, Sjallums Søns, Kammer.
 5. Og jeg satte krukker, som var fulde af Vin, og Bægre for dem og
   sagde: "Drik!"
 6. Men de svarede: Vi drikker ikke Vin, thi vor Fader Jonadab,
   Rekabs Søn, gav os det Bud: I og eders Børn må aldrig drikke
   Vin,
 7. ej heller bygge Huse eller så Korn eller plante eller eje
   Vingårde, men I skal bo i Telte hele eders Liv, for at I må leve
   længe i det Land, I bor i som frem1uede.
 8. Og vi har adlydt vor Fader Jonadab, Rekabs Søn, i alt, hvad han
   bød os, idet både vi, vore kvinder, Sønner og Døtre hele vort
   Liv afholder os fra at drikke Vin,
 9. bygge Huse at bo i og eje Vingårde, Marker eller Sæd,
 10. men bor i Telte; vi har adlydt og nøje gjort, som vor Fader
   Jonadab bød os.
 11. Men da Kong Nebukadrezar af Babel faldt ind i Landet, sagde vi:
   Kom, lad os ty til Jerusalem for Kaldæernes og Aramernes Hære!
   Og vi slog os ned i Jerusalem."

 12. Da kom HERRENs Ord til mig således
 13. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Gå hen og sig til Judas
   Mænd og Jerusalems Borgere: Vil I ikke tage ved Lære og høre
   mine Ord? lyder det fra HERREN.
 14. Jonadabs, Rekabs Søns, Bud er blevet overholdt; thi han forbød
   sine Sønner at drikke Vin, og de har ikke drukket Vin til den
   Dag i Dag, men adlydt deres Faders Bud; men jeg har talet til
   eder årle og silde, uden at I vilde høre mig.
 15. Jeg sendte alle mine Tjenere Profeterne til eder årle og silde,
   for at de skulde sige: "Omvend eder hver fra sin onde Vej, gør
   gode Gerninger og hold eder ikke til andre Guder, så I dyrker
   dem; så skal I bo i det Land, jeg gav eder og eders Fædre." Men
   I bøjede ikke eders Øre og hørte mig ikke.
 16. Fordi Jonadabs, Rekabs Søns, Sønner overholdt deres Faders Bud,
   medens dette Folk ikke vilde høre mig,
 17. derfor, så siger HERREN, Hærskarers Gud, Israels Gud: Se, jeg
   bringer over Juda og Jerusalems Borgere al den Ulykke, jeg har
   truet dem med, fordi de ikke hørte, da jeg talede, og ikke
   svarede, da jeg kaldte ad dem.

 18. Men til Rekabiternes Hus sagde Jeremias: Så siger Hærskarers
   HERRE, Israels Gud: Fordi I har adlydt eders Fader Jonadabs Bud
   og overholdt alle hans Bud og gjort alt, hvad han bød eder,
 19. derfor, så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Ingen Sinde skal
   Jonadab, Rekabs Søn, fattes en Mand til at stå for mit Åsyn. 36
 1. I Josiases søn kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår kom
   dette Ord til Jeremias fra HERREN:
 2. "Tag dig en Bogrulle og skriv deri alle de Ord, jeg har talet
   til dig om Jerusalem og Juda og om alle Folkene, fra den Dag jeg
   først talede til dig, fra Josiass dage og til den Dag i Dag.
 3. Måske vil Judas Hus mærke sig al den Ulykke, jeg har i Sinde at
   gøre dem, for at de må omvende sig hver fra sin onde Vej, så jeg
   kan tilgive deres Brøde og Synd."
 4. Så tilkaldte Jeremias Baruk, Nerijas Søn, og Baruk optegnede i
   Bogrullen efter Jeremiass Mund alle de Ord, HERREN havde talet
   til ham.
 5. Derpå sagde Jeremias til Baruk: "Jeg er hindret i at gå ind i
   HERRENs Hus;
 6. men gå du ind og læs HERRENs Ord op af Bogrullen, som du skrev
   efter min Mund, for Folket i HERRENs Hus på en Fastedag; også
   for alle Judæere, der kommer ind fra deres Byer, skal du læse
   dem.
 7. Måske når deres klage HERRENs Åsyn, måske omvender de sig hver
   fra sin onde Vej; thi stor er Vreden og Harmen, som HERREN har
   udtalt mod dette Folk."
 8. Og Baruk, Nerijas Søn, gjorde ganske som Profeten Jeremias
   pålagde ham, og oplæste HERRENs Ord af Bogen i HERRENs Hus.

 9. I Josiass Søns, Kong Jojakim af Judas, femte Regeringsår i den
   niende Måned udråbte alt Folket i Jerusalem og alt Folket, der
   fra Judas Byer kom ind til Jerusalem, en Faste for HERREN.
 10. Da oplæste Baruk for alt Folket Jeremiass Ord af Bogen i HERRENs
   Hus, i Gemarjahus, Statsskriveren Sjafans Søns, Kammer i den
   øvre Forgård ved Indgangen til HERRENs Huss nye Port.
 11. Da nu Mika, en Søn af Sjatans Søn Gemarjahu, havde hørt HERRENs
   Ord oplæse af Bogen,
 12. gik han ned i Kongens Hus til Statsskriverens Kammer, hvor han
   traf alle Fyrsterne siddende, Statsskriveren Elisjama, Delaja
   Sjemajas Søn, Elnatan Akbors Søn, Gemarjahu Sjafans Søn, Zidkija
   Hananjas Søn og alle de andre Fyrster;
 13. og Mika meldte dem alt, had han havde hørt, da Baruk læste Bogen
   op for Folket.

 14. Da sendte alle Fyrsterne Jehudi, en Søn af Netanja, en Søn af
   Sjelemja, en Søn af Kusji, til Baruk og lod sige: "Tag
   Bogrullen, du læste op for Folket, og kom her ned!" Så tog
   Baruk, Nerijas Søn, Bogrullen og kom til dem.
 15. De sagde til ham: "Sæt dig og læs den for os!" Og Baruk læste
   for dem.
 16. Men da de havde hørt alle disse Ord, så de rædselslagne på
   hverandre og sagde: "Alt det må vi sige Kongen."
 17. Og de spurgte Baruk: "Sig os, hvorledes du kom til at optegne
   alle disse Ord!"
 18. Baruk svarede: "Jeremias foresagde mig alle Ordene, og jeg
   optegnede dem i Bogen med Blæk."
 19. Så sagde Fyrsterne til Baruk: "Gå hen og gem eder, du og
   Jeremias, og lad ingen vide, hvor I er!"
 20. Efter så at have lagt Bogrullen til Side i Statsskriveren
   Elisjamas Kammer kom de til Kongen i hans Stue og sagde ham alt.

 21. Så sendte Kongen Jehudi hen at hente Bogrullen i Statsskriveren
   Elisjamas Kammer; og Jehudi læste den op for Kongen og alle
   Fyrsterne, der stod om Kongen.
 22. Kongen sad i Vinterhuset med et brændende Kulbækken foran sig;
 23. og hver Gang Jehudi havde læst tre fire Spalter, skar Kongen dem
   af med Statsskriverens Pennekniv og kastede dem på Ilden i
   Bækkenet, indtil hele Bogrullen var fortæret af Ilden i
   Bækkenet.
 24. Og hverken Kongen eller nogen af hans Folk blev rædselslagen
   eller sønderrev deres Klæder, da de hørte alle disse Ord;
 25. men skønt Elnafan, Delaja og Gemarjahu bad Kongen ikke brænde
   Bogrullen, hørte han dem ikke.
 26. Derpå bød Kongen Kongesønnen Jerameel, Seraja Azriels Søn og
   Sjelemja Abdeels Søn at gribe Skriveren Baruk og Profeten
   Jeremias; men HERREN skjulte dem.

 27. Men da Kongen havde brændt Bogrullen med de Ord, Baruk havde
   optegnet efter Jeremiass Mund, kom HERRENs Ord til Jeremias
   således:
 28. "Tag dig en anden Bogrulle og optegn i den alle de Ord, som stod
   i den første Bogrulle, den, Kong Jojakim af Juda brændte.
 29. Og til Kong Jojakim af Juda skal du sige: Så siger HERREN: Du
   brændte denne Bogrulle og sagde: Hvorfor skrev du i den: Babels
   Konge skal komme og ødelægge dette Land og udrydde både Folk og
   Fæ?
 30. Derfor, så siger HERREN om Kong Jojakim af Juda: Han skal ikke
   have nogen Mand til at sidde på Davids Trone, og hans Lig skal
   slænges hen og gives Dagens Hede og Nattens Kulde i Vold;
 31. jeg vil hjemsøge ham, hans Afkom og hans Tjenere for deres Brøde
   og bringe over dem og Jerusalems Borgere og Judas Mænd al den
   Ulykke, jeg har udtalt over dem, uden at de vilde høre."
 32. Så tog Jeremias en anden Bogrulle og gav den til Skriveren
   Baruk, Nerijas Søn; og han optegnede i den efter Jeremiass Mund
   alle Ordene fra den Bog, Kong Jojakim af Juda havde brændt. Og
   flere lignende Ord lagdes til. 37
 1. Zedekias, Joasiases søn, blev konge Konjas, Jojakims søns sted,
   idet Kong Nebukadrezar af Babel satte ham til Konge i Judas
   Land.
 2. Men han og hans Mænd og Landets Befolkning hørte ikke på de Ord,
   HERREN talede ved Profeten Jeremias.
 3. Kong Zedekias sendte Jukal. Sjelemjas Søn, og Præsten Zefanja,
   Maasejas Søn, til Profeten Jeremias og lod sige: "Gå i Forbøn
   for os hos HERREN vor Gud!"
 4. Dengang gik Jeremias frit ud og ind blandt Folket, thi man havde
   endnu ikke kastet ham i Fængsel.
 5. Faraos Hær var rykket ud fra Ægypten; og da kaldæerne, som
   belejrede Jerusalem, fik Nys herom, var de brudt op fra
   Jerusalem.
 6. Da kom HERRENs Ord til Profeten Jeremias således:
 7. Så siger HERREN, Israels Gud: Således skal du sige til Judas
   Konge, som har sendt Bud til dig for at rådspørge mig: Se,
   Faraos Hær, som er rykket ud for at hjælpe eder, skal vende hjem
   til Ægypten;
 8. og Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By, indtage og
   afbrænde den.
 9. Så siger HERREN: Når ikke eder selv ved at sige: "Kaldæerne
   drager bort fra os for Alvor!" Thi de drager ikke bort.
 10. Ja, om, I så slog hele Kaldæernes Hær, der angriber eder, så der
   kun blev nogle sårede tilbage, hver i sit Telt, så skulde de stå
   op og afbrænde denne By.

 11. Da Kaldæernes Hær var brudt op fra Jerusalem for Faraos Hær,
 12. gik Jeremias ud af Jerusalem for at drage til Benjamins Land og
   få en Arvelod iblandt Befolkningen.
 3. Men da han kom til Benjaminsporten, var der en Vagthavende ved
   Navn Jirija, en Søn af Hananjas Søn Sjelemja, og han greb
   Profeten Jeremias og sagde: "Du vil løbe over til Kaldæerne."
 14. Jeremias svarede: "Det er Løgn; jeg vil ikke løbe over til
   Kaldæerne." Jirija vilde dog ikke høre ham, men greb ham og
   bragte ham til Fyrsterne;
 15. og Fyrsterne vrededes på Jeremias, slog ham og lod ham bringe
   til Statsskriveren Jonatans Hus; thi det havde de gjort til
   Fængsel.
 16. Således kom Jeremias i Fangehuset i kælderen; og der sad han en
   Tid lang.

 17. Men Kong Zedekias sendte Bud og lod ham hente; og Kongen spurgte
   ham i al Hemmelighed i sit Palads: "Er der et Ord fra HERREN?"
   Jeremias svarede: "Ja, der er: Du skal overgives i Babels Konges
   Hånd."
 18. Derpå sagde Jeremias til Kong Zedekias: "Hvad Synd har jeg gjort
   imod dig, dine Mænd og dette Folk, siden I har kastet mig i
   Fængsel?
 19. Og hvor er nu eders Profeter, som profeterede for eder, at
   Babels Konge ikke skulde komme over eder og dette Land?
 20. Så hør da, Herre Konge! Lad min Bøn nå dig og lad mig ikke
   bringe tilbage til Statsskriveren Jonatans Hus, af jeg ikke skal
   dø der!"
 21. Da bød Kong Zedekias, at man skulde holde Jeremias i Varetægt i
   Vagtforgården; og der gaves ham daglig et Stykke Brød fra
   Bagerens Gade, indtil Brødet slap op i Byen. Således sad nu
   Jeremias i Vagtforgården. 38
 1. Men da Sjefatja Mattans søn, Gedalja Pasjhurs søn, Jukal
   Sjelemjas Søn og Pasjhur Malkijas Søn hørte Jeremias tale til
   alt Folket således:
 2. "Så siger HERREN: Den, der bliver i denne By, skal dø ved Sværd,
   Hunger og Pest, men den, som overgiver sig til Kaldæerne, skal
   leve og vinde sit Liv som Bytte;
 3. thi så siger HERREN: Denne By skal gives i Babels Konges Hærs
   Hånd, og han skal indtage den"
 4. da sagde Fyrsterne til Kongen: "Denne Mand må dø, thi han tager
   Modet fra Krigsmændene, som er tilbage i denne By, og fra alt
   Folket ved at tale således til dem; thi denne Mand tænker ikke
   på dette Folks Vel, men på dets Ulykke."
 5. Kong Zedekias svarede: "Se, han er i eders Hånd." Thi Kongen
   evnede intet over for dem.
 6. Så tog de Jeremias og kastede ham i Kongesønnen Malkijas
   Cisterne i Vagtforgården, idet de hejsede ham ned med Reb. Der
   var ikke Vand i Cisternen, men Dynd, og Jeremias sank i Dyndet.
 7. Imidlertid hørte Ætioperen Ebed Melek, en Hofmand i Kongens
   Palads, at Jeremias var kastet i Cisternen; og da Kongen var i
   Benjaminsporten,
 8. gik Ebed-Melek fra Paladset og talte således til Kongen:
 9. "Herre Konge, ilde har de gjort ved at lade denne Mand dø af
   Hunger, fordi der ikke er mere Brød i Byen!"
 10. Så bød Kongen Ætioperen Ebed-Melek: "Tag tredive Mænd med herfra
   og drag Profeten Jeremias op af Cisternen, før han dør!"
 11. Ebed-Melek tog Mændene med og gik til Kælderen under
   Skatkammeret i Kongens Palads, hvor han hentede nogle Klude af
   slidte og iturevne klæder; dem hejsede han med Reb ned til
   Jeremias i Cisternen,
 12. idet han sagde: "Læg Kludene om Rebet!" Det gjorde Jeremias,
 13. og de drog ham op af Cisternen med Rebet. Således kom Jeremias
   atter til at sidde i Vagtforgården.

 14. Kong Zedekias sendte Bud og lod Profeten Jeremias hente til sig
   i Livvagtens Indgang til HERRENs Hus. Og Kongen sagde til ham:
   "Jeg vil spørge dig om noget, dølg intet for mig!"
 15. Jeremias svarede Zedekias: "Hvis jeg siger dig det, vil du da
   ikke lade mig dræbe? Og selv om jeg råder dig, vil du dog ikke
   høre mig."
 16. Da tilsvor Kong Zedekias i al Hemmelighed Jeremias: "Så sandt
   HERREN lever, som har skabt vor Sjæl, jeg vil ikke lade dig
   dræbe eller give dig i disse Mænds Hånd, som står dig efter
   Livet."
 17. Så sagde Jeremias til Zedekias: "Så siger HERREN, Hærskarers
   Gud, Israels Gud: Hvis du overgiver dig til Babels Konges
   Fyrster, skal du redde dit Liv; denne By skal ikke afbrændes, og
   du og dit Hus skal blive i Live;
 18. men overgiver du dig ikke til dem, skal Byen gives i Kaldæernes
   Hånd, og de skal afbrænde den, og du skal ikke undslippe deres
   Hånd."
 19. Men kong Zedekias sagde til Jeremias: "Jeg er ræd for de
   Judæere, der er løbet over til Kaldæerne, at Kaldæerne skal
   overgive mig i deres Hånd, og at de skal drive Spot med mig."
 20. Så sagde Jeremias: "Det gør de ikke! Adlyd kun HERRENs Ord, som
   jeg taler til dig, så skal det gå dig vel, og du skal blive i
   Live.
 21. Men vægrer du dig ved at overgive dig, så hør nu, hvad HERREN
   har ladet mig skue:
 22. Se, alle Kvinder, der er tilbage i Judas Konges Palads, førtes
   ud til Babels Konges Fyrster, medens de sang: Dig forledte og
   tvang dine gode Venner, de ledte din Fod i en Sump og trak sig
   tilbage.
 23. Alle dine Hustruer og Børn skal føres ud til Kaldæerne, og du
   skal ikke undslippe deres Hånd, men gribes af Babels Konges
   Hånd, og denne By skal abrændes!"
 24. Så sagde Zedekias til Jeremias: "Ingen må vide noget om denne
   Samtale, ellers er du dødsens;
 25. og hvis Fyrsterne skulde få Nys om, at jeg har talt med dig, og
   komme til dig og sige: Sig os hvad du sagde til Kongen; dølg
   ikke noget for os, ellers dræber vi dig; sig os også, hvad
   Kongen sagde til dig!
 26. sig så til dem: Jeg fremførte en ydmyg Bøn for Kongen om ikke at
   lade mig føre tilbage til Jonatans Hus for at dø der."
 27. Og alle Fyrsterne kom til Jeremias og spurgte ham; og han
   svarede dem nøje, som Kongen havde påbudt. Så lod de ham i Fred,
   eftersom Sagen ikke var blevet kendt.
 28. Således sad Jeremias i Vagtforgården, lige til den Dag Jerusalem
   blev indtaget. 39
 1. Efter at Jerusalem var indtaget, i kong Zedekias af Judas niene
   regeringsår i den tiende Måned, kom Kong Nebudkadrezar af Babel
   med hele sin Hær til Jerusalem og belejrede det;
 2. i Zedekiass ellevte År på den niende Dag i den fjerde Måned blev
   Byen stormet
 3. da kom alle Babels konges Fyrster og satte sig i Midterporten:
   Overhofmanden Nebusjazban, Magernes Øverste Nergal-Sarezer og
   alle Babels Konges andre Fyrster.
 4. Da Kong Zedekias af Juda og alle hans Krigsmænd så dem, flygtede
   de om Natten fra Byen ad Vejen til Kongens Have gennem Porten
   mellem de to Mure og tog Vejen ad Araba til.
 5. Men Kaldæernes Hær satte efter dem og indhentede Zedekias på
   Jerikos Lavslette; og de tog ham med og bragte ham op til Kong
   Nebukadnezar af Babel i Ribla i Hamats Land; og han fældede hans
   Dom.
 6. Babels Konge lod i Ribla Zedekiass Sønner dræbe i hans Påsyn;
   også alle de ypperste i Juda lod Babels Konge dræbe;
 7. derpå lod han Øjnene stikke ud på Zedekias og lod ham lægge i
   Kobberlænker for at føre ham til Babel.
 8. kaldæerne satte Ild på Kongens Palads og Folkets Huse og nedbrød
   Jerusalems Mure.
 9. Resten af Folket, der var levnet i Byen, Overløberne, der var
   løbet over til ham, og Resten af Håndværkerne førte Livvagtens
   øverste Nebuzaradan som Fanger til Babel,
 10. og kun nogle af den fattigste Befolkning, der intet ejede, lod
   Livvagts øverste Nebuzaradan blive tilbage i Judas Land, idet
   han samtidig gav dem Vingårde og Agre.

 11. Men om Jeremias bød Kong Nebukadrezar af Babel Livvagts øverste
   Nebuzaradan:
 12. "Tag ham og hav Øje med ham og gør ham ingen Men; gør med ham,
   som han selv ønsker!"
 13. Så sendte Livvagts øverste Nebuzaradan, Overhofmanden
   Nebusjazban og Magernes Øverste Nergal-Sarezer og alle Babels
   Konges andre Stormænd
 14. Bud og, lod Jeremias hente i Vagtforgården og overgav ham til
   Gedalja, en Søn af Sjafans Søn Ahikam, for at han skulde føre
   ham til hans Hjem; og han boede iblandt Folket.

 15. Medens Jeremias sad fængslet i Vagtforgården, kom HERRENs Ord
   til ham således:
 16. Gå hen og sig til Ætioperen Ebed-Melek: Så siger Hærskarers
   HERRE, Israels Gud: Se, jeg lader mine Ord gå i Opfyldelse på
   denne By til Ulykke og ikke til Lykke, og du skal have dem i
   Tankerne på hin Dag.
 17. Men på hin Dag redder jeg dig, lyder det fra HERREN, og du skal
   ikke gives i de Mænds Hånd, for hvem du frygter;
 18. thi jeg vil frelse dig, så du ikke falder for Sværdet, og du
   skal vinde dit Liv som Bytte, fordi du stolede på mig, lyder det
   fra HERREN 40
 1. Det Ord, som kom fra HERREN til Jeremias, efter at livvagtens
   øverste Nebuzaradan havde løsladt ham i Rama; han lod ham hente,
   medens han var bundet med Lænker iblandt alle Fangerne fra
   Jerusalem, og Juda, der førtes til Babel.
 2. Livvagts øverste lod Jeremias hente og sagde til ham: "HERREN
   din Gud har udtalt denne Ulykke over dette Sted,
 3. og HERREN lod det ske og gjorde, hvad han havde sagt, fordi I
   syndede mod HERREN og ikke adlød hans, Røst; derfor timedes
   dette eder.
 4. Se, nu tager jeg i Dag Lænkerne af dine Hænder. Hvis det tykkes
   dig godt at drage med mig til Babel, så drag med, og jeg vil
   have Øje med dig; men tykkes det dig ilde, så lad være! Se, hele
   Landet står dig åbent; gå, hvor det tykkes dig godt og ret!"
 5. Og da han tøvede med at vende tilbage, tilføjede han: "Så vend
   tilbage til Gedalja Sjafans Søn Ahikams Søn, som Babels konge
   har sat over Judas Land, og bosæt dig hos, ham iblandt Folket,
   eller gå, hvor som helst det tykkes dig ret!" Og Livvagts
   øverste gav ham Rejsetæring og Gave og lod ham gå.
 6. Jeremias gik da til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa og bosatte sig
   hos ham iblandt Folket, der var levnet i Landet.

 7. Da alle Hærførerne, som var ude i åbent Land, og deres Mænd
   hørte, at Babels konge havde sat Gedalja, Ahikams Søn, over
   Landet og over Mænd, kvinder og Børn og dem af den fattige
   Befolkning i Landet, som ikke var ført til Babel,
 8. kom de til Gedalja i Mizpa: Jisjmael Netanjas Søn Johanan Kareas
   Søn. Seraja Tanhumets Søn, Netofatiten Efajs Sønner og Jezanja
   Maakatitens Søn, med deres Mænd.
 9. Og Gedalja, Sjafans Søn Ahikams Søn, tilsvor dem og deres Mænd
   således: "Frygt ikke for at stå under Kaldæerne; bosæt eder i
   Landet og underkast eder Babels Konge, så skal det gå eder vel.
 10. Se, selv bliver jeg i Mizpa for at tage mod Kaldæerne, når de
   kommer til os; men I skal samle Vin, Frugt og Olie i eders Kar
   og bo i de Byer, I tager i Eje!"
 11. Og da også alle de Judæere, der var i Moab, hos Ammoniterne, i
   Edom og alle de andre Lande, hørte, at Babels Konge havde levnet
   Juda en Rest og sat Gedalja. Sjafans Søn Ahikams Søn, over dem,
 12. vendte de alle tilbage fra alle de Steder, som de var fordrevet
   til, og kom til Judas Land til Gedalja i Mizpa; og de indsamlede
   Vin og Frugt i store Måder.

 13. Men Johanan, Kareas Søn, og alle de andre Hærførere, som havde
   været ude i åbent Land, kom til Gedalja i Mizpa
 14. og sagde: "Mon du ved, at Baalis, Ammoniternes Konge, har sendt
   Jisjmael, Netanjas Søn, for at myrde dig?" Men Gedalja, Ahikams
   Søn, troede dem ikke.
 15. Da sagde Johanan, Kareas Søn, i al Hemmelighed til Gedalja I
   Mizpa: "Lad mig gå hen og myrde Jisjmael, Netanjas Søn; ingen
   skal få det at vide. Hvorfor skal han myrde dig, så at hele
   Juda, som har samlet sig om dig, splittes, og Judas Rest går til
   Grunde?"
 16. Men Gedalja, Ahikas Søn, svarede Johanan, Kareas Søn: "Det må du
   ikke gøre, thi du lyver om Jisjmael!" 41
 1. Men i den syvende måned kom Jisjmael, Elisjamas søn Netanjas
   søn, en mand af kongelig Æt, der hørte til Kongens Stormænd,
   fulgt af ti Mænd til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa; og de holdt
   Måltid sammen der i Mizpa.
 2. Jisjmael, Netanjas Søn, og de ti Mænd, der fulgte ham, stod da
   op og huggede Gedalja, Sjafans Søn Ahikams Søn, ned med Sværdet
   og dræbte således den Mand, Babels Konge havde sat over Landet;
 3. også alle de Judæere, som var hos ham i Mizpa, og alle de
   Kaldæere, som fandtes der, alle Krigerne huggede Jisjmael ned.

 4. Dagen efter Gedaljas Mord, endnu før nogen kendte dertil,
 5. kom firsindstyve Mænd fra Sikem, Silo og Samaria med afklippet
   Skæg, sønderrevne Klæder og Flænger i Huden; de havde
   Afgrødeoffer og Røgelse med til at ofre i HERRENs Hus"
 6. Jisjmael, Netanjas Søn, gik dem i Møde fra Mizpa og græd hele
   Vejen, og da han traf dem, sagde han: "Kom med til Gedalja,
   Ahikams Søn!"
 7. Men da de var kommet ind i Byen, huggede Jisjmael og hans Mænd
   dem ned og kastede dem i Cisternen.
 8. Men der var ti Mænd iblandt dem, som sagde til Jisjmael: "Dræb
   os ikke, thi vi har skjulte Forråd på Marken, Hvede, Byg, Olie
   og Honning." Så lod han dem være og dræbte dem ikke med de
   andre.
 9. Cisternen, hvori Jisjmael kastede Ligene af alle dem, han havde
   hugget ned, var den store Cisterne, Kong Asa havde bygget i
   Kampen mod Kong Basja af Israel; den fyldte Jisjmael, Netanjas
   Søn, med dræbte.
 10. Derpå bortførte Jisjmael som Fanger hele Resten af Folket i
   Mizpa, Kongedøtrene og hele Folket, der var ladt tilbage i
   Mizpa, og over hvem Livvagts øverste Nebuzaradan havde sat
   Gedalja, Ahikams Søn; dem bortførte Jisjmael, Netanjas Søn, som
   Fanger og gav sig på Vej til Ammoniterne.

 11. Men da Johanan, Kareas Søn, og alle de Hærførere, som var hos
   ham, hørte om al den Ulykke, Jisjmael, Netanjas Søn, havde
   gjort,
 12. tog de alle deres Mænd og drog imod ham, og de traf ham ved den
   store Dam i Gibeon;
 13. og da alt Folket, der var hos Jisjmael, så Johanan, Kareas Søn
   og alle Hærførerne, der var med ham, blev de glade;
 14. og alt Folket, som Jisjmael havde ført fanget fra Mizpa, vendte
   om og gik over til Johanan, Kareas Søn.
 15. Men Jisjmael Netanjas Søn, slap fra Johanan med otte Mand og
   drog til Ammoniterne.

 16. Johanan, Kareas Søn, og alle Hærførerne, der var med ham, tog
   derpå hele Resten af Folket, som Jisjmael, Netanjas Søn, efter
   at have myrdet Gedalja, Ahikams Søn, havde ført bort fra Mizpa,
   de Mænd, Krigere, Kvinder, Børn og Hofmænd, som han bragte
   tilbage fra Gibeon,
 17. og de drog hen og slog sig ned i Gidrot-Kimham i
   BetlehemsNabolag for at drage til Ægypten.
 18. af Frygt for Kaldæerne; thi de frygtede dem, fordi Jisjmael,
   Netanjas Søn, havde dræbt Gedalja, Ahikams Søn, som Babels Konge
   havde sat over Landet. 42
 1. Så kom alle hærførerene og Johanan, Kareas søn, og Azarja,
   Maasejas Søn, med alt Folket, store og små,
 2. og sagde til Profeten Jeremias: "Måtte vor Bøn nå dit Øre, så du
   beder til HERREN din Gud for hele denne Rest, thi som du ser os
   her, er vi kun få tilbage af mange.
 3. Måtte HERREN din Gud kundgøre os, hvilken Vej vi skal gå, og
   hvad vi skal gøre!"
 4. Profeten Jeremias svarede: "Godt! Jeg vil bede til HERREN eders
   Gud, som I ønsker; og alt hvad HERREN svarer, vil jeg kundgøre
   eder uden at forholde eder et Ord."
 5. De sagde da til Jeremias: "HERREN skal være et sandt og
   troværdigt Vidne imod os, hvis vi ikke retter os efter hvert
   Ord, HERREN din Gud sender os ved dig.
 6. Det være godt eller ondt, vi vil adlyde HERREN vor Guds Røst,
   til hvem vi sender dig, at det må gå os vel, når vi adlyder
   HERREN vor Guds Røst."

 7. Ti Dage efter kom HERRENs Ord til Jeremias.
 8. Så sammenkaldte han Johaoan, Kareas Søn, alle Hærføreme, der var
   med ham, og alt Folket, store og små,
 9. og sagde: Så siger HERREN, Israels Gud, til hvem I sendte mig,
   for at eders Bøn måtte nå ind for hans Åsyn:
 10. Hvis I bliver her i Landet, vil jeg bygge eder og ikke nedbryde
   eder, plante eder og ikke rykke eder op, thi jeg angrer det
   onde, jeg har gjort eder.
 11. Frygt ikke for Babels Konge, således som I gør, frygt ikke for
   ham, lyder det fra HERREN, thi jeg er med eder for at frelse og
   redde eder af hans Hånd.

 12. Jeg vil lade eder finde Barmhjertighed, og han skal forbarme sig
   over eder og lade eder bo i eders Land.
 13. Hvis I derimod ikke hører HERREN eders Guds Røst, idet I siger,
   at I ikke vil bo her i Landet,
 14. men drage til Ægypten og bo der for ikke mere at se Krig eller
   høre Hornets Klang eller hungre efter Brød,
 15. så hør nu HERRENs Ord, Judas Rest. Så siger Hærskarers HERRE,
   Israels Gud: Hvis I virkelig har i Sinde at drage til Ægypten og
   drager derned for at bo der som fremmede,
 16. så skal Sværdet, som I frygter, nå eder der i Ægypten, og
   Hungeren, som I ængstes for, skal følge efter eder til Ægypten,
   og I skal omkomme der;
 17. alle de Mænd, som har i Sinde at drage til Ægypten for at bo der
   som fremmede, skal dø ved Sværd, Hunger og Pest, og ingen af dem
   skal blive tilovers og undslippe fra den Ulykke, jeg sender over
   dem.
 18. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Som min Vrede og
   Harme udgød sig over Jerusalems Indbyggere, således skal min
   Harme udgyde sig over eder, når I drager til Ægypten, og I skal
   blive et. Edens, Rædselens, Forbandelsens og Spottens Tegn og
   ikke mere få dette Sted at se.
 19. Dette er HERRENs Ord til eder. Judas Rest: Drag ikke til
   Ægypten! I skal vide, at jeg i Dag har advaret eder.
 20. Thi I nedkalder ondt over eder selv, når I sender mig til HERREN
   eders Gud og siger: "Bed for os til HERREN vor Gud! Hvad HERREN
   vor Gud siger, skal du nøje kundgøre os, så vil vi gøre det,"
 21. og I så alligevel ikke adlyder HERREN eders Guds Røst og gør
   alt, hvad han sendte eder Bud om.
 22. Så vid da nu, at I skal omkomme ved Sværd, Hunger og Pest på det
   Sted, hvor I agter at gå hen for at bo der somfremmede. 43
 1. Men da Jeramias var til ende med at forkynde alle de Ord, med
   hvilke HERREN deres Gud havde sendt ham til dem, alle de nævnte
   Ord,
 2. sagde Azarja, Maasejas Søn, og Johanan, Kareas Søn, og alle de
   andre overmodige Mænd til Jeremias: "Du lyver! HERREN vor Gud
   har ikke sendt dig for at sige, at vi ikke skal drage til
   Ægypten for at bo der som fremmede;
 3. nej, Baruk, Nerijas Søn, har ophidset dig imod os, for at vi
   skal gives i Kaldæernes Hånd, så de dræber os eller fører os
   bort til Babel."
 4. Og Johanan, Karens Søn, alle Hærførerne og alt Folket adlød ikke
   HERRENs Røst om at blive i Judas Land;
 5. men Johanan, Kareas Søn, og alle Hærførerne tog hele Judas Rest,
   som var vendt tilbage for at bo i Judas Land,
 6. Mænd, Kvinder og Børn, Kongedøtrene og enhver, som Livvagts
   øverste Nebuzaradan havde ladet blive hos Gedalja, Sjafans Søn
   Ahikams Søn, også Profeten Jeremias og Baruk, Nerijas Søn,
 7. og drog til Ægypten; thi de adlød ikke HERRENs Røst. Og de kom
   til Takpankes.

 8. Men HERRENs Ord kom til Jeremias i Takpankes således:
 9. Tag dig nogle store Sten og grav dem ned i Teglstensgulvets
   Underlag ved Indgangen til Faraos Hus i Takpankes i de judæiske
   Mænds Påsyn
 10. og sig til dem: Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg
   lader min Tjener Kong Nebukadrezar af Babel hente, og han skal
   rejse sin Trone oven over de Sten, du gravede ned, og brede sit
   Trontæppe derover.
 11. Han skal komme og slå Ægypten; dem, der hører Døden til, skal
   han overgive til Død, dem der hører Fangenskabet til, til
   Fangenskab og dem, der hører Sværdet til, til Sværd.
 12. Han skal sætte Ild på Ægyptens Gudehuse og afbrænde dem og
   bortføre Guderne som Fanger, og han skal svøbe Ægypten om sig,
   som en Hyrde sin Kappe; derpå skal han drage bort derfra i Fred.
 13. Han skal nedbryde Stenstøtterne i Bet-Sjemesj og afbrænde
   Ægyptens Gudehuse. 44
 1. Det ord, som kom til Jeremias om alle de Judærere, der boede i
   Ægypten, i Migdol, Takpankes, Nof og Patros:
 2. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: I så selv al den Ulykke,
   jeg bragte over Jerusalem og alle Judas Byer; se, de ligger nu
   øde hen, og ingen bor i dem;
 3. det er Straf for det onde, de gjorde, idet det krænkede mig ved
   at gå hen og tænde Offerild for og dyrke andre Guder, som
   hverken de eller deres Fædre før kendte til.
 4. Jeg sendte årle og silde alle mine Tjenere Profeterne til dem,
   for at de skulde sige: "Gør dog ikke disse vederstyggelige Ting,
   som jeg hader!"
 5. Men de hørte ikke og bøjede ikke deres Øre dertil, så de
   omvendte sig fra deres Ondskab og hørte op med at tænde Offerild
   for andre Guder.
 6. Derfor udgød min Vrede og Harme sig og luede op i Judas Byer og
   Jerusalems Gader, så de blev til Ødemark og Ørk, som de er den
   Dag i Dag.
 7. Og nu, så siger HERREN, Hærskarers Gud, Israels Gud: Hvorfor
   nedkalder I stor Ulykke over eder selv og udrydder Mænd og
   Kvinder, Børn og diende af Juda, så I ikke levner eder nogen
   Rest,
 8. idet I krænker mig med eders Hænders Værker og tænder Offerild
   for andre Guder i Ægypten, hvor I kom hen for at bo som
   fremmede? Følgen bliver, at I udrydder eder selv og bliver et
   Forbandelsens og Spottens Tegn blandt alle Jordens Folk.
 9. Har I glemt de onde Gerninger, eders Fædre og Judas Konger og
   Fyrster og eders Kvinder gjorde i Judas Land og på Jerusalems
   Gader?
 10. Hidtil har de ikke ydmyget sig; de frygter ikke og vandrer ikke
   efter min Lov og mine Bud, som jeg forelagde eder og eders
   Fædre.
 11. Derfor, så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, jeg har ondt
   i Sinde imod eder; jeg vil udrydde hele Juda.
 12. Og jeg tager Judas Rest, dem, som fik i Sinde at drage til
   Ægypten og bo der som fremmede; de skal alle omkomme i Ægypten;
   de skal falde for Sværd og Hunger og omkomme, store og små; for
   Sværd og Hunger skal de dø og blive et Edens, Rædselens,
   Forbandelsens og Spottens Tegn.
 13. Og jeg hjemsøger dem, der bor i Ægypten, som jeg bjemsøgte
   Jerusalem, med Sværd, Hunger og Pest.
 14. Og af Judas Rest, dem, der kom til Ægypten for at bo der som
   fremmede, skal ingen reddes eller undslippe, så han kan vende
   hjem til Judas Land, hvor de længes efter at bo igen; nej, ingen
   skal vende hjem undtagen enkelte, som reddes.

 15. Men alle Mændene, der vel vidste, at deres Kvinder tændte
   Offerild for andre Guder, og alle Kvinderne, som stod der i en
   stor Klynge, og alt Folket, som boede i Ægypten, i Patros,
   svarede Jeremias:
 16. "Det Ord, du har talt til os i HERRENs Navn, vil vi ikke høre;
 17. nej, vi vil opfylde hvert Løfte; som er udgået af vor Mund, og
   tænde Offerild for Himmelens Dronning og udgyde Drikofre for
   hende, som vi og vore Fædre, vore konger og Fyrster gjorde det i
   Judas Byer og på Jerusalems, Gader. Dengang havde vi Brød nok og
   var lykkelige og kendte ikke til Ulykke;
 18. men fra den Stund vi hørte op med at tænde Offerild for
   Himmelens Dronning og udgyde Drikofre for hende, led vi Mangel
   på alt og omkom ved Sværd og Hunger.
 19. Og når vi tænder Offerild for Himmelens Dronning og udgyder
   Drikofre for hende, mon det så er uden vore Mænds Vidende, at vi
   bager hende Offerkager, som afbilder hende, og udgyder Drikofre
   for hende?"

 20. Jeremias sagde til alt Folket, Mændene, Kvinderne og alt Folket,
   som havde svaret ham således:
 21. "Mon ikke den offerild, som I, eders Fædre, eders Konger og
   Fyrster og Landets Befolkning tændte i Judas Byer og på
   Jerusalems Gader, randt HERREN i Hu og kom ham i Tanke?
 22. HERREN kunde ikke mere holde det ud for eders onde Gerninger og
   de vederstyggelige Ting, I gjorde; derfor blev eders Land til
   Ørk, til et Rædselens og Forbandelsens Tegn, som det er den Dag
   i Dag.
 23. Fordi I tændte Offerild og syndede mod HERREN og ikke adlød
   HERRENs Røst eller fulgte hans Lov, Vedtægter og Vidnesbyrd,
   derfor ramtes I af denne Ulykke, som varer ved den Dag i Dag."
 24. Og Jeremias sagde til alt Folket og alle kvinderne: "Hør HERRENs
   Ord, hele Juda i Ægypten!
 25. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: I og eders Kvinder lover
   med eders Mund og opfylder det med eders Hænder! I siger: Vi vil
   opfylde de Løfter, vi har aflagt, og tænde Offerild for
   Himmelens Dronning og udgyde Drikofre for hende. Så hold da
   eders Løfter og indfri dem!
 26. Men hør da også HERRENs Ord, alle I Judæere, som bor i Ægypten:
   Se, jeg sværger ved mit store Navn, siger HERREN: Ikke skal mere
   nogensteds i Ægypten mit Navn nævnes i nogen judæisk Mands Mund,
   så han siger: Så sandt den Herre HERREN lever!
 27. Se, jeg er årvågen over dem til Ulykke og ikke til Lykke, og
   hver judæisk Mand i Ægypten skal omkomme ved Sværd og Hunger,
   indtil de er udryddet.
 28. Kun de, der undslipper Sværdet, skal vende hjem fra Ægypten til
   Judas Land, et ringe Tal; og hele Judas Rest, der er kommet til
   Ægypten for at bo der som fremmede, skal kende, hvis Ord der
   står fast, mit eller deres.
 29. Og dette, lyder det fra HERREN, skal være eder et Tegn på, at
   jeg hjemsøger eder på dette Sted, for at I skal kende, at mine
   Ord opfyldes på eder til eders Ulykke:
 30. Så siger HERREN: Se, jeg giver Ægypterkongen Farao Hofra i hans
   Fjenders Hånd og i deres Hånd, som står ham efter Livet, ligesom
   jeg gav Kong Zedekias af Juda i hans Fjende, Kong Nebukadrezar
   af Babels Hånd, som stod ham efter livet. 45
 1. Det ord som profeten Jeremias talte til Baruk, Nerijas søn, da
   han optegnede alle disse ord i en Bog efter Jeremiass Mund i
   Josiass Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde Regeringsår:
 2. Så siger HERREN, Israels Gud, om dig, Baruk:
 3. Fordi Baruk siger: Ve mig, thi Kummer har HERREN føjet til min
   Smerte, jeg er træt af at sukke og finder ej Hvile!
 4. skal du sige til ham: Så siger HERREN: Se, hvad jeg har bygget,
   nedbryder jeg; hvad jeg har plantet, rykker jeg op; det gælder
   al Jorden
 5. og du søger store Ting for dig selv! Gør det ikke! Thi se, jeg
   sender Ulykke over alt Kød, lyder det fra HERREN. Men dig giver
   jeg dit Liv som Bytte, alle Vegne hvor du kommer. 46
 1. HERRENs Ord, som kom til Profeten Jeremias om folkene.
 2. Til Ægypten, om Ægypterkongen Farao Nekos Hær, som stod ved
   Floden Eufrat i Karkemisj, og som Kong Nebukadrezar af Babel
   slog i Josiass Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde Regeringsår.
 3. Gør Skjold og Værge rede, kom hid til Strid!
 4. Spænd Hestene for, sid op på Gangeme, stil eder op med Hjelmene
   på, gør Spydene blanke, tag Brynjeme på!
 5. Hvorfor er de rædselsslagne, veget tilbage deres Helte knust, på
   vild Flugt uden at vende sig? Trindt om er Rædsel, lyder det fra
   HERREN:
 6. De rapfodede undflyr ikke, og Helten redder sig ikke. Mod Nord
   ved Eufrats Flod falder de og styrter.
 7. Hvem stiger der som Nilen, hvis Vande svulmer som Strømme?
 8. Det er Ægypten, der stiger som Nilen, og Vandene svulmer som
   Strømme. Det tænkte: "Jeg vil stige op og oversvømme Jorden,
   ødelægge dem, som bor derpå."

 9. Stejl, I Heste, tag vanvittig Fart, I Vogne, lad Heltene rykke
   frem, Kusj, Put, som bærer Skjold, og Luderne, som spænder Bue.
 10. Dette er Herrens, Hærskarers HERREs Dag, en Hævnens Dag til Hævn
   over hans Fjender. Sværdet æder sig mæt og svælger i deres Blod;
   thi Herren Hærskarers HERRE har Offerslagtning i Nordens Land
   ved Eufrats Flod.
 11. Drag op til Gilead og hent Balsam, du Jomfru, Ægyptens Datter!
   Forgæves bruger du Lægemidler i Mængde; der er ingen Lægedom for
   dig.
 12. Folkene hører dit Råb, dit Skrig opfylder Jorden; thi Helt
   snubler over Helt, sammen styrter de begge,

 13. Det Ord, HERREN talede til Profeten Jeremias, om at Kong
   Nebukadrezar af Babel skulle komme og slå Ægypten.
 14. Forkynd det i Ægypten, kundgør det i Migdol, kundgør det i Nof
   og Takpankes! Sig: Stil dig op og gør dig rede, thi Sværdet
   fortærer trindt om dig.

 15. Hvorfor flyede Apis, din Tyr? Den holdt ikke Stand, fordi HERREN
   jog den bort.
 16. Din brogede Folkesværm falder og styrter; de siger til
   hverandre: "Kom, lad os vende hjem til vort Folk og vort
   Fædreland for det hærgende Sværd!"
 17. Kald Farao, Ægyptens konge: Bulderet, som lader den belejlige
   Tid gå forbi.
 18. Så sandt jeg lever, siger Kongen, hvis Navn er Hærskarers HERRE:
   Som Tabor mellem Bjergene, som Karmel ved Havet kommer han.
 19. Skaf dig Rejsetøj, du, som bor der, Ægyptens Datter! Thi Nof
   skal ødelægges og afbrændes, så ingen bor der.
 20. En smuk kvie er Ægypten, men en Bremse fra Nord falder over det.
 21. Selv dets Lejesvende, der er som Fedekalve, vender sig alle til
   Flugt; de holder ikke Stand, thi deres Ulykkes Dag er kommet
   over dem, deres Hjemsøgelses Tid.
 22. Dets Røst er som den hvislende Slanges; thi med Hærmagt farer de
   frem, og med Økser kommer de over det som Brændehuggere. 23, De
   fælder dets Skov, lyder det fra HERREN, fordi den ikke er til at
   trænge igennem. Thi de er talrigere end Græshopper, ikke til at
   tælle.
 24. Til Skamme bliver Ægyptens Datter; hun gives i Nordfolkets Hånd.
 25. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, jeg hjemsøger Amon i
   No og Farao og Ægypten med dets Guder og Konger, Farao og dem,
   der stoler på ham;
 26. og jeg giver dem i deres Hånd, som står dem efter Livet, i kong
   Nebukadrezar af Babels og hans Tjeneres Hånd; men siden skal
   Landet bebos som i fordums Tid lyder det fra HERREN.

 27. Frygt derfor ikke, min Tjener Jakob, vær ikke bange, Israel; thi
   se, jeg frelser dig fra det fjerne og dit Afkom fra deres
   Fangenskabs Land; og Jakob skal vende hjem og bo roligt og
   trygt, og ingen skal skræmme ham.
 28. Frygt ikke, min Tjener Jakob, lyder det fra HERREN, thi jeg er
   med dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke
   jeg har adsplittet dig; kun dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg
   vil tugte dig med Måde, ikke lade dig helt ustraffet. 47
 1. HERRENs Ord, som kom til profeten Jeremias om filistrene, før
   Farao slog Gaza.
 2. Så siger HERREN: Se, Vande stiger fra Nord, de bliver en Strøm,
   der svømmer over, de oversvømmer Landet og dets Fylde, Byerne og
   dem, som bor der. Menneskene skriger og jamrer, alle, som bor i
   Landet.
 3. For Lyden af hans Hingstes Hovslag, hans Vognes Drøn, hans
   raslende Hjul får Fædre ej set efter Bøm, thi Hænderne er
   slappe,
 4. nu Dagen er kommet at ødelægge alle Filistre, at udrydde hver
   Hjælper, som levnes Tyrus og Zidon; thi HERREN ødelægger
   Filisterne, Resten af Kaftors Ø.
 5. Skaldet er Gaza blevet, Askalon tilintetgjort. Du Rest af
   Anakiter, hvor længe vil du såre dig?
 6. Ve, HERRENs Sværd, hvornår vil du falde til Ro? Far i din Skede,
   hvil og vær stille!
 7. Hvorledes får det Ro, når HERREN opbød det mod Askalon og Havets
   Strand og stævned det did? 48
 1. Om Moab. Så siger Hærskares Herre, Israels Gud. Ve over Nebo,
   thi det er lagt øde, blevet til Skamme; indtaget er Kirjatajim,
   med Skam er Borgen brudt ned.
 2. Der er ingen Lægedom mer for Moab, intet Fryderåb i Hesjbon; de
   oplægger onde Råd imod det: "Kom, lad os udrydde det af Folkenes
   Tal!" Også du, Madmen, skal omkomme, Sværdet skal forfølge dig.
 3. Hør Skriget fra Horonajim, frygteligt Brag og Sammenbrud!
 4. Moab er brudt sammen; lad Skriget lyde til Zoar.
 5. Ak, grædende stiger de op ad Luhits Skråning; ak, på Vejen til
   Horonajim hører de Jammerskrig.
 6. Fly, red eders Liv, og I skal blive som en Enebærbusk i Ørkenen.
 7. Ja, fordi du stolede på dine Borge og Skatte, skal også du
   fanges. Kemosj skal vandre i Landflygtighed, hans, Præster og
   Fyrster til Hobe.
 8. Hærværksmænd skal komme over hver By, ingen By skal reddes;
   Dalen skal ødelægges og Højsletten hærges, som HERREN har sagt.
 9. Giv Moab Vinger, at det kan flyve bort; dets Byer skal blive en
   Ørken, så ingen bor der.
 10. Forbandet være den, der er lad til at gøre HERRENs Værk,
   forbandet den, som holder sit Sværd fra Blod.
 11. Moab var tryg fra sin Ungdom, lå roligt på sin Bærme; det
   hældtes ikke fra Fad til Fad og vandrede ikke i Landflygtighed;
   derfor holdt det sin Smag, og dets Duft tabte sig ikke.
 12. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da jeg sender
   Vintappere, som skal tappe det og tømme dets Fade og knuse dets
   Dunke.
 13. Da skal Moab få Skam af Kemosj, som Israels Hus havde Skam af
   Betel, som de stolede på.
 14. Hvor kan I sige: "Helte er vi og djærve Folk til Krig?"
 15. Moab skal hærges med sine Byer og dets ypperste Ynglinge stige
   ned til at slagtes, lyder det fra Kongen, hvis Navn er
   Hærskarers HERRE.
 16. Moabs Undergang er nær, dets Ulykke kommer såre hastigt.
 17. Ynk det, alle dets Naboer og alle, som kender dets Navn; sig:
   Hvor knækkedes dog den stærke Stav, det herlige Spir!
 18. Stig ned fra Æressædet, sæt dig i Skarnet, du, som bor der,
   Dibons Datter! Thi han, der hærger Moab, drager op imod dig,
   nedbryder dine Fæstninger.
 19. Stå hen på Vejen og se dig om, du, som bor i Aroer, spørg
   Flygtningene og de undslupne Kvinder, sig: "Hvad er der sket?"
 20. Moab er blevet til Skamme, ja knust. Jamrer og skrig, meld ved
   Arnon, at Moab er hærget,
 21. at Dommen er kommet over Højslettelandet, over Holon, Jaza,
   Mefaat,
 22. Dibon, Nebo, Bet-Diblatajim,
 23. Kirjatajim, Bet-Gamul, Bet Meon,
 24. Kerijot, Bozra og alle Byer i Moabs Land fjernt og nær.
 25. Afhugget er Moabs Horn, og dets Arm er brudt, lyder det fra
   HERREN.
 26. Gør det drukkent! Thi det hovmodede sig mod HERREN; og Moab skal
   falde omkuld i sit eget Spy, også det skal blive til Latter.
 27. Var ikke Israel til Latter for dig? Blev det måske grebet blandt
   Tyve, siden du bliver så ivrig, hver Gang du taler derom?
 28. Kom fra Byerne og fæst Bo på Klippen, Moabs Indbyggere, vær som
   Duen, der bygger Rede hist ved Afgrundens Rand.
 29. Vi har hørt om Moabs Hovmod, det såre store, dets
   Stolthed. Overmod og Hovmod, dets opblæste Hjerte.
 30. Jeg kender, lyder det fra HERREN, dets Frækhed, dets tomme Snak,
   dets tomme Gerninger.
 31. Derfor må jeg jamre over Moab, skrige over hele Moab, over
   Mændene i Kir-Heres må jeg sukke.
 32. Jazers Gråd græder jeg over dig, Sibmas Vinstok; dine Skud
   overskred Havet, nåede til Jazer; på din Frugt og din Høst slog
   Hærværksmanden ned.
 33. Glæde og Jubel er svundet fra Frugthaven og Moabs Land. Jeg
   lader Vinen svinde fra Persekarrene, ingen træder Vin.
 34. Hesjbon og Elale skriger, det høres til Jahaz; Horonajim og
   Eglat-Sjelisjija skriger; ak, Nimrims Vande bliver Ødemarker.
 35. Jeg udrydder af Moab den, der stiger op på Offerhøjen og tænder
   Offerild for dets Guder, lyder det fra HERREN.
 36. Derfor klager mit Hjerte som Fløjter over Moab, og mit Hjerte
   klager som Fløjter over Kir-Heress Mænd. Godset, de vandt, går
   derfor til Spilde.
 37. Thi hvert Hoved er skaldet, hvert Skæg revet af; i alle Hænder
   er der Rifter, over alle Lænder Sæk.
 38. Alt er Klage på alle Moabs Tage og Torve; thi jeg sønderbryder
   Moab som et usselt Kar, lyder det fra HERREN.
 39. Hvor er Moab forfærdet! Hvor vender det Ryg med Skam! Ja, Moab
   er blevet til Latter og Rædsel for alle sine Naboer.
 40. Thi så siger HERREN: Se, som en Ørn med udbredte Vinger svæver
   han over Moab.
 41. Kerijot er taget og Borgene faldet. Moabs Heltes Hjerte bliver
   på hin Dag som en nødstedt Kvindes Hjerte.
 42. Moab er ødelagt og ikke mer et Folk, fordi det hovmodede sig mod
   HERREN.
 43. Gru og Grav og Garn kommer over dig, du, som bor i Moab, lyder
   det fra HERREN;
 44. den, der flygter for Gru, falder i Grav, den, der når op af
   Grav, fanges i Garn. Thi jeg bringer over Moab deres
   Hjemsøgelses År, lyder det fra HERREN.
 45. I Ly af Hesjbon står Flygtninge uden Kraft. Thi Ild farer ud fra
   Hesjbon, Ildsluefra Sihons Stad; den fortærer Moabs Tinding og
   de larmende Mænds isse.

 46. Ve dig, Moab, det er ude med dig, Kemosjs Folk. Thi dine Sønner
   slæbes i Fangenskab, dine Døtre ligeså.
 47. Menjeg vender Moabs Skæbne i de sidste Dage, lyder det fra
   HERREN. Så vidt Moabs Dom. 49
 1. Om Ammonitterne. Så siger Herren, har Israel ingen sønner eller
   har det ingen arvinger? Hvorfor har Milkom taget Gad i Eje og
   hans Folk bosat sig i dets Byer?
 2. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da jeg lader
   Krigsskrig lyde mod Rabba i Ammon, og det skal blive en
   Grusdynge, og dets Døtre skal gå op i Luer. Da arver Israel sine
   Arvinger, siger HERREN.
 3. Klag, Hesjbon, thi Aj er ødelagt; skrig, I Rabbas Døtre klæd jer
   i Sæk og klag, gå rundt i Foldene! Thi Milkom vandrer i
   Landflygtighed, hans Præster og Fyrster til Hobe.
 4. Hvorfor gør du dig til af dine Dale, du frafaldne Datter, som
   stoler på dine Skatte og siger: "Hvem kan komme til mig,?"
 5. Se, jeg lader Rædsel komme over dig fra alle Kanter, lyder det
   fra Hærskarers HERRE. I skal drives bort i hver sin Retning, og
   ingen samler de flygtende.
 6. Men siden vender jeg Ammoniternes Skæbne, lyder det fra HERREN.

 7. Om Edom. Så siger Hærskarers HERRE: Er der ikke mer Visdom i
   Teman, svigter de kloges Råd, er deres Visdom rådden?
 8. Fly, søg Ly i det dybe, I, som bor i Dedan! Thi Esaus Ulykke
   sender jeg over ham, Straffens Tid.
 9. Gæstes du af Vinhøstmænd, levner de ej Efterslæt, af Tyve om
   Natten, ødelægger de, hvad de lyster.
 10. Thi selv blotter jeg Esau, hans Skjulesteder røber jeg; at gemme
   sig evner han ikke. Han er ødelagt ved Brødres og Naboers Arm,
   han er borte.
 11. Lad mig om dine faderløse, jeg holder dem i Live, dine Enker kan
   stole på mig.
 12. Thi så siger HERREN: Se, de, hvem det ikke tilkom at tømme
   Bægeret, må tømme det, og du skulde gå fri? Du går ikke fri, men
   kommer til at tømme det.

 13. Thi jeg sværger ved mig selv. lyder det fra HERREN: til Rædsel
   og Spot, til Ørk og til et Forbandelsens Tegn skal Bozra blive,
   og alle dets Byer skal blive til evige Tomter.
 14. Fra HERREN har jeg hørt en Tidende: Et Bud skal sendes ud blandt
   Folkene: Samler eder! Drag ud imod det og rejs jer til Strid!
 15. Se, ringe har jeg gjort dig iblandt Folkene, foragtet blandt
   Mennesker.
 16. Rædsel over dig! Dit Hjertes Overmod bedrog dig. Du, som bor i
   Klippekløft og klynger dig til Fjeldtop: Bygger du Rede højt som
   Ørnen, jeg styrter dig ned, så lyder det fra HERREN.
 17. Edom skal blive til Rædsel; alle, der kommer forbi, skal slås af
   Rædsel og spotte over alle dets Sår.
 18. Som det gik, da Sodoma og Gomorra og Nabobyerne omstyrtedes,
   siger HERREN, skal intet Menneske bo der, intet Menneskebarn
   dvæle der.
 19. Som en Løve, der fra Jordans Stolthed skrider op til den
   stedsegrønne Græsgang, således vil jeg i et Nu drive dem bort
   derfra. Thi hvem er den udvalgte, jeg vil sætte over dem? Thi
   hvem er min Lige, og hvem kræver mig til Regnskab? Hvem er den
   Hyrde, der står sig mod mig?
 20. Hør derfor det Råd, HERREN har for mod Edom, og de Tanker, han
   har mod Temans Indbyggere: Visselig skal Hjordens ringeste
   slæbes bort, visselig skal deres Græsgang forfærdes over dem.
 21. Ved Braget af deres Fald skal Jorden skælve; Skriget kan høres
   til det røde Hav.
 22. Se, som en Ørn med udbredte Vinger svæver han over Bozra; og
   Edoms Heltes Hjerte bliver på hin Dag som en nødstedt Kvindes
   Hjerte.

 23. Om Damaskus. Til Skamme er Hamat og Arpad, thi de hører ond
   Tidende; de er ude af sig selv, i Uro som Havet, der ikke kan
   falde til Ro.
 24. Damaskus er modfaldent, vender sig til Flugt, Angst falder over
   det, Vånde og Veer griber det som en fødende Kvinde.
 25. Ve det! Forladt er den lovpriste By, Glædens Stad.
 26. Derfor falder dets Ynglinge på dets Torve, alle Krigsfolkene
   omkommer på hin Dag, lyder det fra Hærskarers HERRE.
 27. Jeg sætter Ild på Damaskuss Mur, og den skal fortære Benhadads
   Borge.

 28. Om Kedar og Hazors Riger, som Kong Nebukadrezar af Babel
   slog. Så siger HERREN: Kom og drag op mod Kedar, ødelæg Østens
   Sønner!
 29. Man skal tage deres Telte og Hjorde, deres Telttæpper, alle
   deres Kar, bortføre Kamelerne fra dem og råbe til dem: "Trindt
   om er Rædsel!"
 30. Fly i Hast, søg Ly i det dybe, Hazors Borgere, lyder det fra
   HERREN. Thi kong Nebukadrezar af Babel har oplagt et Råd imod
   eder og undfanget en Tanke imod eder.
 31. Kom, drag op mod et roligt Folk, der bor i Tryghed, lyder det
   fra HERRREN, uden Porte og Slåer; de bor for sig selv.
 32. Deres Kameler gøres til Bytte, deres mange Hjorde til Rov. Jeg
   spreder dem, der har rundklippet Hår, for alle Vinde, og fra
   alle kanter bringer jeg Undergang over dem, lyder det fra
   HERREN.
 33. Hazor bliver Sjakalers Bo, en Ørken til evig Tid; der skal ej bo
   et Menneske, ej dvæle et Menneskebarn.

 34. HERRENs Ord, som kom til Profeten Jeremias om Elam i Kong
   Zedekias af Judas første Regeringstid:
 35. Så siger Hærskarers HERRE: Jeg knækker Elams Bue, det ypperste
   af deres Kraft;
 36. og jeg bringer over Elam de fire Vinde fra de fire
   Verdenshjørner og spreder dem for alle disse Vinde; der skal
   ikke være et Folk, som de bortdrevne Elamiter ikke kommer hen
   til.
 37. Jeg knuser dem foran deres Fjender og dem, der står dem efter
   Livet, og jeg sender Ulykke over dem, min glødende Vrede, lyder
   det fra HERREN. Jeg sender Sværdet efter dem, til jeg får dem
   udslettet.
 38. Jeg rejser min Trone i Elam og tilintetgør der både Konge og
   Fyrster, lyder det fra HERREN.
 39. Men i de sidste Dage vender jeg Elams Skæbne, lyder det fra
   HERREN. 50
 1. Det ord Herren talte mod Babel, mod kaldærenes land, ved
   profeten Jeremias.
 2. Forrkynd det blandt Folkene, kundgør det, rejs et Banner,
   kundgør det, dølg det ikke, sig: Babel er indtaget, Bel gjort
   til Skamme, Merodak knust, til Skamme er dets Afguder blevet,
   knust dets Afgudsbilleder.
 3. Thi et Folk fra Nord drager op imod det og gør dets Land til en
   Ørken, så ingen bor der; både Mennesker og Dyr er flygtet.

 4. I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal
   israeliterne, sammen med Judæerne, komme: de skal vandre under
   Gråd og søge HERREN deres Gud;
 5. de skal spørge om Vej til Zion, did er deres Ansigtervendt; de
   skal komme og klynge sig til HERREN i en evig Pagt, der aldrig
   glemmes.
 6. En Flok bortkomne Får var mit Folk, deres Hyrder havde ført dem
   vild, på Afveje i Bjergene; de flakkede fra Bjerg til Høj,
   glemte deres Hvilested.
 7. Enhver, som traf på dem, fortærede dem; deres Fjender sagde: "Vi
   er sagesløse!" Det skete, fordi de syndede mod HERREN, Retfærds
   græsgangen og deres fædres Håb, HERREN.

 8. Fly ud af Babel, drag bort fra kaldæernes Land, bliv som Bukke
   foran en Hjord!
 9. Thi se, jeg vækker fra Nordens Land en Sværm af vældige Folk og
   fører dem frem mod Babel, og de skal ruste sig imod det; fra den
   Kant skal det indtages; dens Pile er som den sejrsæle Helts, der
   ikke vender tomhændet hjem.
 10. Kaldæa gøres til Bytte; alle, som gør det til Bytte, mættes,
   lyder det fra HERREN.
 11. Glæd eder kun og jubl, I, som plyndrede min Arvelod, spring som
   Kalve i Engen, vrinsk som Hingste
 12. eders Moder skal dybt beskæmmes; hun, som bar eder, skal blive
   til Skamme. Se, det ringeste af Folkene, en Ørken, tørt Land og
   Ødemark!
 13. For HERRENs Vredes Skyld skal det ligge ubeboet hen og overalt
   være en Ørken; alle, som kommer forbi Babel, skal slås af Rædsel
   og spotte over alle dets Sår.
 14. Rust eder mod Babel på alle Kanter, alle, som spænder Bue; skyd
   på det, spar ikke på Pile, thi mod HERREN har det syndet.
 15. Jubl over det fra alle kanter: "Det har udrakt sin Hånd, dets
   Støttemure er faldet, dets Volde nedbrudt." Thi det er HERRENs
   Hævn. Hævn eder på det, gør med det, som det selv har gjort!
 16. Udryd af Babel den, der sår, og den, der svinger Le i Høstens
   Tid! For det hærgende Sværd vender enhver hjem til sit Folk,
   enhver flyr til sit Land.

 17. En adsplittet Hjord er Israel, Løver har spredt det. Først
   fortærede Assyrerkongen det, og nu sidst har Kong Nebukadrezar
   af Babel gnavet dets Knogler.
 18. Derfor, så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, jeg
   hjemsøger Babels Konge og hans Land, som jeg hjemsøgte
   Assyrerkongen;
 19. og jeg fører Israel tilbage til dets Græsgang; det skal græsse
   på Karmel og Basan og mættes i Efraims Bjerge og Gilead.
 20. I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge
   efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og
   de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest,
 21. Drag op mod Meratajims Land, drag op imod det og mod dem, som
   bor i Pekod, læg øde, læg Band på dem, så lyder det fra HERREN,
   gør nøje, som jeg har budt dig!
 22. Krigslarm lyder i Landet, alt bryder sammen.
 23. Hvor er dog al Jordens Hammer knækket og brudt, hvor er dog
   Babel blevet til Rædsel blandt Folkene!
 24. Jeg lagde dig Snarer, du fangedes, Babel, og mærked det ej; du
   grebes, og fast blev du holdt, thi du kæmped mod HERREN.
 25. HERREN lukked op for sit Forråd og fremtog sin Vredes
   Værktøj. Thi et Værk har Herren, Hærskarers HERRE, for i
   Kaldæernes Land.
 26. Træng derind fra Ende til anden, luk op for dets Lader, dyng det
   op som Neg og læg Band derpå, lad intet levnes.
 27. ødelæg alle dets Okser, før dem ned til Slagtning! Ve dem, deres
   Dag er kommet, Hjemsøgelsens Tid.
 28. Hør, hvor de flyr og redder sig fra Babels Land for at melde i
   Zion om Hævnen fra HERREN vor Gud, Hævn for hans Helligdom.
 29. Kald Skytterne sammen mod Babel, enhver, som spænder Bue, slå
   Ring omkring det, lad ingen få Lov at slippe; gengæld det efter
   dets Gerning; efter alt, hvad det gjorde, skal I gøre imod det;
   thi Frækhed viste det mod HERREN, Israels Hellige.
 30. Derfor falder dets Ynglinge på dets Torve, alle Krigsfolkene
   omkommer på hin Dag, lyder det fra HERREN.
 31. Se, jeg kommer over dig, "Frækhed", lyder det fra Herren,
   Hærskarers HERRE, thi din Dag er kommet, Hjemsøgelsens Tid.
 32. Da falder "Frækhed" og styrter, og ingen rejser det. Jeg sætter
   Ild på dets Byer, og den fortærer alt deromkring.
 33. Så siger Hærskarers HERRE: Både med Israeliterne og Judæerne er
   der handlet ilde; alle de, der bortførte dem, holder fast på
   dem, vægrer sig ved at give dem fri.
 34. Deres Genløser er stærk, Hærskarers HERRE er hans Navn; han vil
   føre deres Strid og give Jorden Ro og Babels Indbyggere Uro.

 35. Sværd over Kaldæerne, lyder det fra HERREN, og over Babels
   Indbyggere, over dets Fyrster og Vismænd!
 36. Sværd over Sandsigerne, så de bliver Tåber! Sværd over dets
   Belte, så de taber Modet!
 37. Sværd over dets Heste og Vogne og over alt det blandede Slæng i
   dets Midte, så de bliver til Kvinder! Sværd over dets Skatte, så
   de plyndres!
 38. Tørke over dets Vande, så de tørres ud! Thi det er et Land for
   Gudebilleder, og de gør sig til af dem, de frygter.
 39. Derfor skal Ørkendyr bo der sammen med Sjakaler, også Strudse
   skal bo der; aldrig mer skal det bebos, men være ubeboet fra
   Slægt til Slægt.
 40. Som det gik, da Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra og Nabobyerne,
   lyder det fra HERREN, skal intet Menneske bo der, intet
   Menneskebarn dvæle der.
 41. Se, der kommer et Folk fra Nord, et vældigt Folk og mange Konger
   bryder op fra det yderste af Jorden.
 42. De fører Bue og Spyd, er grumme uden Barmhjertighed, deres Røst
   er som Havets Brusen, de rider på Heste, rustet som en Mand til
   Strid mod dig, Babels Datter!
 43. Babels Konge hørte Rygtet derom, og hans Hænder blev slappe,
   Rædsel greb ham, Skælven som den fødende Kvindes.
 44. Som en Løve, der fra Jordans Stolthed skrider op til den
   stedsegrønne Græsgang, således vil jeg i et Nu drive dem bort
   derfra. Thi hvem er den udvalgte, jeg vil sætte over dem? Thi
   hvem er min Lige, og hvem kræver mig til Regnskab? Hvem er den
   Hyrde, der står sig mod mig?
 45. Hør derfor det Råd, HERREN har for mod Babel, og de Tanker, han
   har tænkt mod Kaldæernes Land: Visselig skal Hjordens ringeste
   slæbes bort, visselig skal deres Græsgang forfærdes over dem.
 46. Ved Råbet: "Babel er indtaget!" skal Jorden skælve, og deres
   Skrig skal høres blandt Folkene. 51
 1. Så siger HERREN: Jeg opvækker en ødelæggelsens ånd mod Babel og
   dem, som bor i "mine Modstanderes Hjerte".
 2. Og jeg sender til Babel Kastere, de skal kaste det og tømme dets
   Land, thi fra alle Hanter er de over det på Ulykkens Dag.
 3. Ingen skal spænde sin Bue eller rejse sig i Brynje. Spar ikke
   dets Ynglinge, læg Band på hele dets Hær!
 4. Dræbte Mænd skal falde i Kaldæernes Land og gennemborede i
   Gaderne;
 5. thi Israel og Juda er ikke forladt af deres Gud, Hærskarers
   HERRE, men deres Land var fuldt af Skyld mod Israels Hellige.
 6. Fly ud af Babel, enhver redde sit Liv, at I ikke skal omkomme
   for dets Brøde! Thi det er Hævnens Tid for HERREN, han øver
   Gengæld imod det.
 7. Et gyldent Bæger var Babel i HERRENs Hånd, det gjorde al Jorden
   drukken; Folkene drak af Vinen, derfor blev Folkene galne.
 8. Babel faldt i et Nu, det knustes; jamrer over det! Hent Balsam
   hid til dets Sår, om det muligt kan læges!

 9. Vi vilde læge Babel, men det lod sig ikke læge. Gå fra det og
   lad os drage hver til sit Land, thi dets Straffedom når til
   Himmelen, løfter sig til Skyerne.
 10. HERREN har bragt vor Ret for Lyset; kom, lad os kundgøre HERREN
   vor Guds Værk i Zion!

 11. Hvæs Pilene, gør Skjoldene blanke! HERREN har vakt Mederkongens
   Ånd, thi hans Hu står til at ødelægge Babel; thi det er HERRENs
   Hævn, Hævn for hans Tempel.
 12. Løft Banner mod Babels Mure, forstærk Vagten, sæt Vagtposter ud,
   læg Baghold! Thi HERREN har et Råd for og gør, hvad han har
   talet mod Babels Indbyggere.
 13. Du, som bor ved de mange Vande, rig på Skatte, din Ende er
   kommet, den Alen, hvor man skære dig af.
 14. Hærskarers Herre har svoret ved sig selv: Jeg vil fylde dig med
   Mennesker som Græshopper, og de skal istemme Vinperserråbet over
   dig.

 15. Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin
   Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.
 16. Når han løfter sin Røst, bruser Vandene i Himmelen, og han lader
   Skyer stige op fra Jordens Ende; han får Lynene til at give Regn
   og sender Stormen ud af sine Forrådskamre.
 17. Dumt er hvert Menneske, uden Indsigt, hver Guldsmed får Skam af
   sit Billede; thi Løgn er hans Støbning, der er ingen Ånd i dem;
 18. Tomhed er de, et dårende Værk; når deres Hjemsøgelses Tid
   kommer, er det ude med dem.
 19. Jakobs Arvelod er ikke som de; thi han, der har skabt alt, er
   dets Arvelod; Hærskarers HERRE er hans Navn.

 20. Du var mig en Stridshammer, et Våben; med dig knuste jeg Folk,
   med dig ødelagde jeg Riger;
 21. med dig knuste jeg Hest og Rytter, med dig knuste jeg Vogn og
   Vognstyrer,
 22. med dig knuste jeg Mand og Kvinde med dig knuste jeg gammel og
   ung, med dig knuste jeg Yngling og Jomfru,
 23. med dig knuste jeg Hyrde og Hjord, med dig knuste jeg Agerdyrker
   og Oksespand, med dig knuste jeg Statholder og Landshøvding.
 24. Men jeg vil gengælde Babel og alle Kaldæas Indbyggere alt det
   onde, de gjorde mod Zion for eders Øjne, lyder det fra HERREN.
 25. Se, jeg kommer over dig, du ødelæggende Bjerg, lyder det fra
   HERREN, du, som ødelægger hele Jorden; jeg udrækker Hånden imod
   dig og vælter dig ned fra Klipperne og gør dig til et afsvedet
   Bjerg;
 26. man skal ikke fra dig hente Sten til Tinder eller Grundvolde,
   thi du skal blive en evig Ørken, lyder det fra HERREN.

 27. Løft Banner på Jorden, stød i Horn blandt Folkene, vi Folkene
   til Kamp imod det, opbyd Ararats, Minnis og Asjkenazs Riger imod
   det, indsæt en Tipsar, lad Hestene fare frem som lodne
   Græshopper;
 28. vi Folkene til Strid imod det, Mederkongen, hans Statholdere og
   alle hans Landshøvdinger og hele det Land, han råder over!
 29. Jorden skal skælve og vride sig, thi HERRENs Tanker mod Babel
   fuldbyrdes, at gøre Babels Land til en Ørken, hvor ingen bor.
 30. Babels Helte opgiver Kampen, de sidder stille i Borgene, deres
   kraft ebber ud, de er blevet til Kvinder; dets Boliger
   afbrændes, dets Portstænger knækkes.
 31. Løber iler Løber i Møde, og Bud iler Bud i Møde for at melde
   Babels Konge, at hans By er indtaget fra Ende til anden,
 32. Overgangsstederne taget, Borgene brændt og Krigsfolkene
   rædselslagne.
 33. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Babels Datter er som
   en Tærskeplads, når den stampes endnu en liden Stund, så kommer
   Høstens Tid for den.
 34. Kong Nebukadrezar af Babel har fortæret mig, oprevet mig, sat
   mig til Side som et tomt kar. Som en Drage har han slugt mig,
   fyldt sin Vom med mine Lækkerbidskener og drevet mig bort.
 35. Den Vold, jeg led, og min Overlast komme over Babel, siger de,
   som bor i Zion, mit Blod over Kaldæas Indbyggere, siger
   Jerusalem.
 36. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg fører din Sag og giver digHævn,
   jeg lægger dets Hav tørt og udtørrer dets Kilde.

 37. Babel skal blive en Grushob, Sjakalers Bolig, til Rædsel og
   Spot, så ingen bor der.
 38. De brøler alle som Løver, knurrer som Løveunger i deres
   Vildskab.
 39. Jeg holder et Drikkelag for dem og gør dem drukne, så de døves
   og falder i evig Søvn uden at vågne, lyder det fra HERREN.
 40. Jeg fører dem ned til af slagtes som Får, som Vædre sammen med
   Bukke.
 41. Hvor Sjesjak blev fanget og grebet, al Jordens Stolthed, hvor
   Babel dog blev til Rædsel imellem Folkene!
 42. Havet steg over Babel, af dets Bølgers Brus blev det skjult.
 43. Dets Byer er blevet en Ørken, øde Land og Ødemark; intet
   Menneske bor i dem, intet Menneskebarn færdes i dem.
 44. Jeg hjemsøger Bel i Babel, river ud af hans Mund, hvad han
   slugte, til ham skal ej Folkeslag strømme mer. Også Babels Mur
   er faldet.
 45. Drag ud deraf, mit Folk, enhver redde sit Liv for HERRENs
   glødende Harme.
 46. Lad ikke eders Hjerter blive modfaldne og frygt ikke ved de
   Tidender, der høres på Jorden, når der i det ene År kommer een
   Tidende og i det næste en anden, når der er Voldsfærd på Jorden
   og Hersker følger på Hersker.
 47. Se, derfor skal Dage komme, da jeg hjemsøger Babels
   Gudebilleder, og alt dets Land bliver til Skamme, og alle deri
   skal falde på Valen.
 48. Jubl over Babel, Himmel og Jord med alt, hvad i dem er, thi fra
   Nord kommer Hærværksmænd over det, lyder det fra HERREN.

 49. Også Babel skal falde for de dræbte af Israels Skyld, ligesom
   dræbte på hele Jorden faldt for Babel.
 50. I, som undslap Sværdet, drag bort, stands ikke, kom HERREN i Hu
   i det fjerne, lad Jerusalem komme frem i eders Tanker!
 51. Vi blev til Skamme, thi Smædeord måtte vi høre; Blusel lagde sig
   over vore Ansigter, thi fremmede overfaldt HERRENs Huss
   Helligdomme.
 52. Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da jeg
   hjemsøger dets Gudebilleder, og sårede skal stønne i hele dets
   Land.
 53. Selv om Babel stiger op til Himmelen, og selv om det gør sin
   Borg utilgængelig i det høje, fra mig skal der komme
   Hærværksmænd over det, lyder det fra HERREN.
 54. Der lyder Skrig fra Babel, et vældigt Sammenbrud fra Kaldæernes
   Land.
 55. Thi HERREN hærger Babel og gør Ende på den vældige Larm der;
   deres Bølger bruser som mange Vande, deres Brag lyder højt.
 56. Thi en Hærværksmand kommer over Babel, og dets Helte skal
   fanges, deres Buer knækkes; thi en Gengældelsens Gud er HERREN,
   han giver fuld Løn.
 57. Jeg gør dets Fyrster og Vismænd, dets Statholdere,
   Landshøvdinger og Helte drukne, og de skal falde i evig Søvn
   uden at vågne, lyder det fra kongen, hvis Navn er Hærskarers
   HERRE.
 58. Så siger Hærskarers HERRE: Babels brede Mur skal nedbrydes til
   Grunden og dets høje Porte opbrændes. Folkeslagenes Møje er
   spildt, og Folkefærdene slider sig trætte for Ilden.

 59. Det Ord, som Profefen Jeremias sendte med Seraja, en Søn at
   Masejas Søn Nerija, da han rejste, til Babel med Kong Zedekias
   af Juda i hans fjerde Regeringsår; Seraja sørgede for Nattely
   til Kongen, når han var på Rejse.
 60. Jeremias optegnede al den Ulykke, som skulde komme over Babel, i
   en og samme Bog, alle disse Ord, der er skrevet mod Babel;
 61. og Jeremias sagde til Seraja: "Når du kommer til Babel og ser
   Lejlighed dertil, skal du oplæse alle disse Ord
 62. og sige: HERRE, du truede selv dette Sted med Udryddelse, så der
   ikke bliver nogen, som bor der, - hverken Folk eller Fæ, men det
   skal blive en evig Ørken.
 63. Og når du er til Ende med at oplæse denne Bog, skal du binde en
   Sten til den, kaste den i Eufrat
 64. og sige: Således skal Babel gå til Bunds og ikke mere komme op
   for al den Ulykke, jeg sender over det!" Til Ordene "slider sig
   trætte for Ilden går Jeremiass Ord. 52
 1. Zedekias var enogtyve år gammel da han blev konge, og han
   herskede elleve År i Jerusalem. Hans Moder hed Hamital og var en
   Datter af Jirmeja fra Libna.

 2. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, ganske som
   Jojakim.
 3. Thi for HERRENs Vredes Skyld kom dette over Jerusalem og Juda,
   og til sidst stødte han dem bort fra sit Åsyn. Og Zedekias faldt
   fra Babels konge.
 4. I hans niende Regeringsår på den tiende Dag i den tiende Måned
   drog Kong Nebukadrezar af Babel da med hele sin Hær mod
   Jerusalem, og de belejrede det og byggede Belejringstårne imod
   det rundt omkring;
 5. og Belejringen varede til Kong Zedekiass ellevte Regeringsår.
 6. På den niende Dag i den fjerde Måned blev Hungersnøden hård i
   Byen, og Folket fra Landet havde ikke Brød. Da blev Byens Mur
   gennembrudt.
 7. Alle krigsfolkene flygtede om Natten ud af Byen gennem Porten
   mellem de to Mure ved Kongens Have, medens Kaldæerne holdt Byen
   omringet, og de tog Vejen ad Arabalavningen til.
 8. Men Kaldæernes Hær satte efter Kongen og indhentede ham på
   Jerikosletten, efter at hele hans Hær var blevet splittet til
   alle Sider.
 9. Så greb de Kongen og bragte ham op til Ribla i Hamats Land til
   Babels Konge, der fældede Dommen over ham.
 10. Hans Sønner lod han henrette i hans Påsyn, ligeledes lod han
   alle Judas Øverster henrette i Ribla;
 11. og på Zedekias selv lod Babels Konge Øjnene stikke ud; derpå lod
   han ham lægge i Kobberlænker, og således førte han ham til
   Babel; og han lod ham kaste i Fængsel, hvor han blev til sin
   Dødedag.

 12. På den tiende Dag i den femte Måned, det var Babels Konge
   Nebukadrezars nittende Regeringsår, kom Nebuzaradan, Øversten
   for Livvagten, Babels konges Tjener, til Jerusalem.
 13. Han satte Ild på HERRENs Hus og Kongens Palads og alle Husene i
   Jerusalem; på alle Stormændenes Huse satte han Ild;
 14. og Murene om Jerusalem nedbrød hele kaldæernes Hær, som Øversten
   for Livvagten havde med sig.
 15. De sidste Folk, som var tilbage i Byen, og Overløberne, der var
   gået over til Babels Konge, og de sidste Håndværkere førte
   Nebuzaradan, Øversten for Livvagten, bort.
 16. Men nogle af de fattigste af Folket fra Landet lod Nebuzaradan,
   Øversten for Livvagten, blive tilbage som Vingårdsmænd og
   Agerdyrkere,
 17. Kobbersøjlerne i HERRENs Hus, Stellene og Kobberhavet i HERRENs
   Hus slog Kaldæerne i Stykker og førte Kobberet til Babel.
 18. Karrene, Skovlene, knivene og Kanderne og alle Kobbersagerne,
   som brugtes ved Tjenesten, røvede de;
 19. også Fadene, Panderne, Skålene, Karrene, Lysestagerne, Kanderne
   og Offerskålene, der helt var af Guld eller Sølv, røvede
   Øversten for Livvagten.

 20. De to Søjler, Havet med de tolv Kobberokser under og Stellene,
   som Salomo havde ladet lave til HERRENs Hus Kobberet i alle
   disse Ting var ikke til at veje.
 21. Atten Alen høj var hver Søjle, og en Snor på tolv Alen kunde nå
   om den, og den var hul, og Kobberet var fire Fingre tykt.
 22. Og der var et Søjlehoved af Kobber oven på den, fem Alen højt,
   og rundt om Søjlehovedet var der Fletværk og Granatæbler, alt af
   Kobber; og på samme Måde var det med den anden Søjle.
 23. Og der var seks og halvfemsindstyve Granatæbler, som hang frit;
   der var i alt hundrede Granatæbler rundt om Fletværket.
 24. Øversten for Livvagten tog Ypperstepræsten Seraja, Anden præsten
   Zefanja og de tre Dørvogtere;
 25. og fra Byen tog han en Hofmand, der havde Opsyn med krigsfolket,
   og syv Mænd, der hørte til Kongens nærmeste Omgivelser, og som
   endnu fandtes i Byen, desuden Hærførerens Skriver, der udskrev
   Folket fra Landet til Krigstjeneste, og dertil tresindstyve Mænd
   at Folket fra Landet, der fandtes i Byen
 26. dem tog Øversten for Livvagten Nebuzaradan og førte til Babels
   Konge i Ribla
 27. og Babels Konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats Land. Så førtes
   Juda i Landflygtighed fra sit Land.

 28. Følgende er Tallet på de Folk, Nebukadrezar bortførte i
   Fangenskab: I hans syvende År 3023 Judæere,
 29. i Nebukadrezars attende År 832 fra Jerusalem;
 30. i Nebukadrezars tre og tyvende År bortførte Nebuzaradan,
   Øversten for Livvagten, 745 af Judæerne; tilsammen 4600.

 31. I det syv og tredivte År efter Kong Jojakin af Judas Bortførelse
   på den fem og tyvende Dag i den tolvte Måned tog Babels Konge
   Evil-Merodak, der i det År kom på Tronen, Kong Jojakin af Juda
   til Nåde og førte ham ud af Fængselet.
 32. Han talte ham venligt til og gav ham Sæde oven for de Konger,
   som var hos ham i Babel.
 33. Jojakin aflagde sin Fangedragt og spiste daglig hos ham, så
   længe han levede.
 34. Han fik sit daglige Underhold af Babels Konge, hver Dag hvad han
   behøvede for den Dag, indtil sin Dødedag, så længe han levede.Книго

[X]