Malakias


 1
 1. Et Udsagn; HERRENs Ord til Israel ved Malakias.

 2. Jeg elsker eder, siger HERREN; men I spørger: "Hvori har du
   vist, at du elsker os?" Er Esau ikke Jakobs Broder, lyder det
   fra HERREN, og dog elsker jeg Jakob
 3. og hader Esau. Jeg bar gjort hans Bjerge til Ørk og hans Arvelod
   til Øde.
 4. Når Edom siger: "Vi er ødelagt, men vi bygger atter på
   Tomterne", så siger Hærskarers HERRE: De bygger, men jeg river
   ned! De skal kaldes Gudløsheds Land og det Folk, HERREN i al
   Evighed vredes på.
 5. I skal se det med egne Øjne og sige: "HERRENs Vælde når ud over
   Israels Grænser."

 6. En Søn ærer sin Fader, en Træl frygter sin Herre. Men er jeg
   Fader, hvor er da min Ære, og er jeg Herre, hvor er da Frygten
   for mig? siger Hærskarers HERRE til eder, I Præster, som
   ringeagter mit Navn. I spørger: "Hvorved har vi ringeagtet dit
   Navn?"
 7. Ved at bringe urent Brød på mit Alter! I spørger: "Hvorved har
   vi gjort det urent?" Ved at sige: "HERRENs Bord er lidet værd."
 8. Når I bringer blinde Dyr som Offer, er der så ikke noget ondt
   deri? Når I bringer halte og syge Dyr, er der så ikke noget ondt
   deri? Bring dem engang til din Statholder! Mon han vil synes
   derom og tage vel imod dig? siger Hærskarers HERRE.
 9. Og så vil I stemme Gud til Mildhed dermed, at han må være os
   nådig! Fra eders Hånd kommer slige Ting! Mon han vil tage vel
   imod eder, siger Hærskarers HERRE.
 10. Vilde dog en af eder lukke Dørene, så I ikke til ingen Gavn
   skulde gøre Ild på mit Alter! Jeg bryder mig ikke om eder, siger
   Hærskarers HERRE, og ønsker ikke Offergaver af eders Hånd.
 11. Thi fra Stedet, hvor Solen står op, til Stedet, hvor den går
   ned, er mit Navn stort iblandt Folkene, og alle Vegne bringes
   der mit Navn Røgoffer og rene Offergaver; thi mit Navn er stort
   iblandt Folkene, siger Hærskarers HERRE.
 12. Men I vanhelliger det ved at sige: "Herrens Bord er urent, og
   ussel Frugt er hans Mad."
 13. Og I siger: "Hvilket Slid!" og blæser derad, siger Hærskarers
   HERRE; I bringer noget røvet, ja halte og syge Dyr; det er
   Offergaven, I bringer! Skulde jeg ønske at modtage den af eders
   Hånd? siger HERREN.
 14. Forbandet være den Bedrager, som i sin Hjord har et Handyr og
   lover mig det, men ofrer Herren et Dyr, som ikke dur! Thi en
   stor Konge er jeg, siger Hærskarers HERRE, og mit Navn er
   frygtet blandt Folkene. 2
 1. Og nu udgår følgende Påbud til eder, I Præster;
 2. Hvie I ikke adlyder og lægger eder på Sinde at holde mit Navn i
   Ære, siger Hærskarers HERRE, så sender jeg Forbandelse over eder
   og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse,
   fordi I ikke lægger eder det på Sinde.
 3. Se, jeg afhugger Armen på eder og kaster Skarn i Ansigtet på
   eder, Skarnet fra eders Højtider, og eders Ofre oven i Købet;
 4. og I skal kende, at jeg har sendt eder dette Påbud, fordi jeg
   har en Pagt med Levi, siger Hærskarers HERRE.
 5. Min Pagt med ham var, at jeg skulde give ham Liv og Fred, og han
   skulde frygte mig og bæve for mit Navn;
 6. Sandheds Lære var i hans Mund, Svig fandtes ikke på hans Læber;
   i Fred og Sanddruhbed vandrede han med mig, og mange holdt han
   fra Brøde. Thi Præstens Læber vogter på Kundskab, og Vejledning
   søger man af hans Mund; thi han er Hærskarers HERREs Sendebud.
 8. Men I veg bort fra Vejen; mange har I bragt til Fald ved eders
   Vejledning, Levis Pagt har I ødelagt, siger Hærskarers HERRE.
 9. Derfor har jeg også gjort eder ringeagtede og oversete af alt
   Folket, fordi I ikke tager Vare på mine Veje eller bryder eder
   om Loven.

 10. Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud,
   som bar skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, så vi
   vanhelliger vore Fædres Pagt?
 11. Juda er troløst, og Vederstyggelighed øves i Israel og
   Jerusalem; thi Juda vanhelliger den Helligdom, HERREN elsker, og
   tager en fremmed Guds Datter til Ægte.
 12. HERREN unddrage den Mand. som gør sligt, en til at våge og svare
   i Jakobs Telte og en til at frembære Offergave for Hærskarers
   HERRE!
 13. Og for det andet gør l dette: I hyller HERRENs Alter i Tårer,
   Gråd og Klage, så han ikke mere vender sig til Offergaven eller
   med Glæde modtager Gaver af eders Hånd.
 14. Og I spørger: "Hvorfor?" Fordi HERREN var Vidne mellem dig og
   din Ungdomshustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører
   til dit Folk og deler din Tro.
 15. Således gør ingen, så længe der er Ånd i ham. Hvorledes har det
   sig med ham? Han ønsker Afkom for Gud. Så tag Vare på eders Ånd,
   og ingen være troløs imod sin Ungdomshustru!
 16. Thi jeg hader Skilsmisse, siger HERREN, Israels Gud, og at man
   hyller sin Klædning i Uret, siger Hærskarers HERRE. Så tag eder
   i Vare for eders Ånds Skyld og vær ikke troløse! 3
   2,17 I trætter HERREN med eders Ord. Og I spørger: "Hvorved
   trætter vi?" Ved at sige: "Enhver som gør ondt, er god i
   HERRENs Øjne; i dem har han Behag; hvor er ellers Dommens Gud?"
   3,1 Se, jeg sender min Engel, og han skal bane Vej for mit
   Åsyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, og
   Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger
   Hærskarers HERRE.
 2. Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan stå, når han
   kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes
   Lud.
 3. Han sidder og smelter og renser Sølv; han renser Levis Sønner,
   lutrer dem som Guld og Sølv, så de kan frembære Offergave for
   HERREN i Retfærdighed,
 4. at Judas og Jerusalems Offergave må være HERREN liflig som i
   fordums Dage, i henrundne År.
 5. Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene,
   Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere,
   Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger
   Hærskarers HERRE.

 6. Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt
   at være Jakobsønner".
 7. Siden eders Fædres Dage er I afveget fra mine Bud og har ikke
   holdt dem. Vend om til mig, så vil jeg vende om til eder, siger
   Hærskarers HERRE. Og I spørger: "Hvorledes skal vi vende os?"
 8. Skal et Menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I
   spørger:"Hvorved har vi bedraget dig?" Med Tienden og
   Offerydelsen!
 9. I trues med Forbandelse og bedrager dog mig, ja alt Folket gør
   det!
 10. Bring hele Tienden tiI Forrådshuset, så der kan være Mad i mit
   Hus; sæt mig på Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da
   ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder
   i Overmål.
 11. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger
   eder Landets Afgrøde, og Vinstokken på Marken skal ikke slå eder
   fejl, siger Hærskarers HERRE.
 12. Og alle Folkene skal love eder, fordi l har et yndigt Land,
   siger Hærskarers HERRE.

 13. I taler stærke Ord imod mig, siger HERREN. Og I spørger: "Hvad
   taler vi imod dig?"
 14. I siger: "Det er ørkesløst at tjene Gud; hvad vinder vi ved at
   opfylde hans Krav og gå sørgeklædte for Hærskarers HERREs Åsyn?
 15. Nej, vi må love de frække! De øver Gudløshed og kommer til
   Vejrs; de frister Gud og slipper godt derfra."
 16. Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN
   lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Åsyn,
   for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slår Lid til
   hans Navn.
 17. Den Dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit Eje, siger
   Hærskarers HERRE, og jeg vil handle nænsomt med dem, som en
   Fader handler nænsomt med sin Søn, der tjener ham.
 18. Da skal l atter kende Forskel på retfærdig og gudløs, på den,
   som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham. 4
 1. Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og
   alle, som øver Gudløshed, skal blive som Strå, og Dagen, som
   kommer, skal lade dem gå op i Luer, siger Hærskarers HERRE, så
   der ikke levnes Rod eller Gren at dem.
 2. Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgå med
   Lægedom under sine Vinger, og I skal gå ud og boltre eder som
   Kalve, der kommer fra Stalden,
 3. og trampe de gudløse ned; thi de skal blive til Støv under eders
   Fodsåler, den bag jeg griber ind, siger Hærskarers HERRE.

 4. Kom min Tjener Moses's Lov i Hu, hvem jeg pålagde Vedtægter og
   Lovbud om alt Israel på Horeb.

 5. Se, jeg sender eder Profeten Elias, før HERRENs store og
   frygtelige Dag kommer.
 6. Han skal vende Fædrenes Hjerte til Sønnerne og Sønnernes til
   Fædrene, at jeg ikke skal komme og slå Landet med Band.Книго

[X]