Apostelenes gerninger


 1
 1. Den første Bog skrev jeg, o Theofilus! om alt det, som Jesus
   begyndte både at gøre og lære,
 2. indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet
   Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligånd;
 3. for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig
   levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i
   fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige.
 4. Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke måtte
   vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse,
   "hvorom," sagde han, "I have hørt af mig.
 5. Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den
   Helligånd om ikke mange Dage."
 6. Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og sagde: "Herre!
   opretter du på denne Tid Riget igen for Israel?"
 7. Men han sagde til dem: "Det tilkommer ikke eder at kende Tider
   eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt.
 8. Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I
   skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og
   Samaria og indtil Jordens Ende."
 9. Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de så
   derpå, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne.
 10. Og som de stirrede op imod Himmelen, medens han for bort, se, da
   stode to Mænd hos dem i hvide Klæder,
 11. og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå I og se op imod
   Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen,
   skal komme igen på samme Måde, som I have set ham fare til
   Himmelen."

 12. Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det Bjerg, som kaldes
   Oliebjerget og er nær ved Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.
 13. Og da de kom derind, gik de op på den Sal, hvor de plejede at
   opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og
   Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon
   Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.
 14. Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med
   nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.
 15. Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde:
   (og der var en Skare samlet på omtrent hundrede og tyve
   Personer):
 16. "I Mænd, Brødre! det Skriftens Ord burde opfyldes, som den
   Helligånd forud havde talt ved Davids Mund om Judas, der blev
   Vejleder for dem, som grebe Jesus;
 17. thi han var regnet iblandt os og havde fået denne Tjenestes Lod.
 18. Han erhvervede sig nu en Ager for sin Uretfærdigheds Løn, og han
   styrtede ned og brast itu, og alle hans Indvolde væltede ud,
 19. hvilket også er blevet vitterligt for alle dem, som bo i
   Jerusalem, så at den Ager kaldes på deres eget Mål Hakeldama,
   det er Blodager.
 20. Thi der er skrevet i Salmernes Bog: "Hans Bolig blive øde, og
   der være ingen, som bor i den," og: "Lad en anden få hans
   Tilsynsgerning."
 21. Derfor bør en af de Mænd, som vare sammen med os i hele den Tid,
   da den Herre Jesus gik ind og gik ud hos os,
 22. lige fra Johannes's Dåb indtil den Dag, da han blev optagen fra
   os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse."
 23. Og de fremstillede to, Josef, som kaldtes Barsabbas med Tilnavn
   Justus, og Matthias.
 24. Og de bade og sagde: "Du Herre! som kender alles Hjerter, vis os
   den ene, som du har udvalgt af disse to
 25. til at få denne Tjenestes og Apostelgernings Plads, som Judas
   forlod for at gå hen til sit eget Sted."
 26. Og de kastede Lod imellem dem, og Loddet faldt på Matthias. og
   han blev regnet sammen med de elleve Apostle. 2
 1. Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.
 2. Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende
   vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade.
 3. Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og
   satte sig på hver enkelt af dem.
 4. Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at
   tale i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udsige.
 5. Men der var Jøder, bosiddende i Jerusalem, gudfrygtige Mænd af
   alle Folkeslag under Himmelen.
 6. Da denne Lyd kom, strømmede Mængden sammen og blev forvirret;
   thi hver enkelt hørte dem tale på hans eget Mål.
 7. Og de forbavsedes alle og undrede sig og sagde: "Se, ere ikke
   alle disse, som tale, Galilæere?
 8. Hvor kunne vi da høre dem tale, hver på vort eget Mål, hvor vi
   ere fødte,
 9. Parthere og Medere og Elamiter, og vi, som høre hjemme i
   Mesopotamien, Judæa og Happadokien. Pontus og Asien,
 10. i Frygien og Pamfylien, Ægypten og Libyens Egne ved Kyrene, og
   vi her boende Romere,
 11. Jøder og Proselyter, Kretere og Arabere, vi høre dem tale om
   Guds store Gerninger i vore Tungemål?"
 12. Og de forbavsedes alle og,vare tvivlrådige og sagde den ene til
   den anden: "Hvad kan dette være?"
 13. Men andre sagde spottende: "De ere fulde af sød Vin."

 14. Da stod Peter frem med de elleve og opløftede sin Røst og talte
   til dem: "I jødiske Mænd og alle I, som bo i Jerusalem! dette
   være eder vitterligt, og låner Øre til mine Ord!
 15. Thi disse ere ikke drukne, som I mene; det er jo den tredje Time
   på Dagen;
 16. men dette er, hvad der et sagt ved Profeten Joel:
 17. "Og det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg udgyde
   af min Ånd over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle
   profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle
   iblandt eder skulle have Drømme.
 18. Ja, endog over mine Trælle og over mine Trælkvinder vil jeg i de
   Dage udgyde af min Ånd, og de skulle profetere.
 19. Og jeg vil lade ske Undere på Himmelen oventil og Tegn på Jorden
   nedentil, Blod og Ild og rygende Damp.
 20. Solen skal forvandles til Mørke og Månen til Blod, førend
   Herrens store og herlige Dag kommer.
 21. Og det skal ske, enhver, som påkalder Herrens Navn, skal
   frelses."
 22. I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en
   Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger
   og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder,
   som I jo selv vide,
 23. ham, som efter Guds bestemte Rådslutning og Forudviden var
   bleven forrådt, ham have I ved lovløses Hånd korsfæstet og
   ihjelslået.
 24. Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende på Dødens Veer,
   eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.
 25. Thi David siger med Henblik på ham: "Jeg havde altid Herren for
   mine Øjne; thi han er ved min højre Hånd, for at jeg ikke skal
   rokkes,
 26. Derfor glædede mit Hjerte sig, og min Tunge jublede, ja, også
   mit Kød skal bo i Håb;
 27. thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, ikke heller
   tilstede din hellige at se Forrådnelse,
 28. Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal fylde mig med Glæde
   for dit Åsyn."
 29. I Mænd Brødre! Jeg kan sige med Frimodighed til eder om
   Patriarken David, at han er både død og begraven, og hans Grav
   er hos os indtil denne Dag.
 30. Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret
   ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone,
 31. talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev
   han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød Forrådnelse.
 32. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner.
 33. Efter at han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet og af Faderen har
   fået den Helligånds Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I
   både se og høre.
 34. Thi David for ikke op til Himmelen; men han siger selv: "Herren
   sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Hånd,
 35. indtil jeg får lagt dine Fjender som en Skammel for dine
   Fødder."
 36. Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem
   I korsfæstede, har Gud gjort både til Herre og til Kristus,"

 37. Men da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de sagde til
   Peter og de øvrige Apostle: "I Mænd, Brødre! hvad skulle vi
   gøre?"
 38. Men Peter sagde til dem: "Omvender eder, og hver af eder lade
   sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I
   skulle få den Helligånds Gave.
 39. Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem,
   som ere langt borte, så mange som Herren vor Gud vil tilkalde."
 40. Også med mange andre Ord vidnede han for dem og format dem, idet
   han sagde: "Lader eder frelse fra denne vanartede Slægt!"
 41. De, som nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der føjedes samme
   Dag omtrent tre Tusinde Sjæle til.

 42. Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets
   Brydelse og Bønnerne.
 43. Men der kom Frygt over en hver Sjæl, og der skete mange Undere
   og Tegn ved Apostlene.
 44. Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.
 45. Og de solgte deres Ejendom og Gods og delte det ud iblandt alle,
   efter hvad enhver havde Trang til.
 46. Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen
   og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets
   Enfold,
 47. idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren
   føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse. 3
 1. Men Peter og Johannes gik op i Helligdommen ved Bedetimen, den
   niende Time.
 2. Og en Mand, som var lam fra Moders Liv af, blev båren frem; ham
   satte de daglig ved den Dør til Helligdommen, som kaldtes den
   skønne, for at han kunde bede dem, som gik ind i Helligdommen,
   om Almisse.
 3. Da han så Peter og Johannes, idet de vilde gå ind i
   Helligdommen, bad han om at få en Almisse.
 4. Da så Peter tillige med Johannes fast på ham og sagde: "Se på
   os!"
 5. Og han gav Agt på dem, efterdi han ventede at få noget af dem.
 6. Men Peter sagde: "Sølv og Guld ejer jeg ikke, men hvad jeg har,
   det giver jeg dig: I Jesu Kristi Nazaræerens Navn stå op og gå!"
 7. Og han greb ham ved den højre Hånd og rejste ham op.
 8. Men straks bleve hans Ben og Ankler stærke, og han sprang op og
   stod og gik omkring og gik med dem ind i Helligdommen, hvor han
   gik omkring og sprang og lovede Gud.
 9. Og hele Folket så ham gå omkring og love Gud.
 10. Og de kendte ham som den, der havde siddet ved den skønne Port
   til Helligdommen for at få Almisse; og de bleve fulde af Rædsel
   og Forfærdelse over det, som var timedes ham.
 11. Medens han nu holdt fast ved Peter og Johannes, løb alt Folket
   rædselsslagent sammen om dem i den Søjlegang, som kaldes
   Salomons.

 12. Men da Peter så det, talte han til Folket: "I israelitiske Mænd!
   Hvorfor undre I eder over dette? eller hvorfor stirre I på os,
   som om vi af egen Magt eller Gudfrygtighed havde gjort, at han
   kan gå?
 13. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har
   herliggjort sin Tjener" Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for
   Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.
 14. Men I fornægtede den hellige og retfærdige og bade om, at en
   Morder måtte skænkes eder.
 15. Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde,
   hvorom vi ere Vidner.
 16. Og i Troen på hans Navn har hans Navn styrket denne, hvem I se
   og kende, og Troen, som virkedes ved ham, har givet denne hans
   Førlighed i Påsyn af eder alle.
 17. Og nu, Brødre! jeg ved, at I handlede i Uvidenhed, ligesom også
   eders Rådsherrer.
 18. Men Gud har således fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved
   alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.
 19. Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder må
   blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider må komme fra
   Herrens Åsyn,
 20. og han må sende den for eder bestemte Kristus, Jesus,
 21. hvem Himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses
   Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra
   de ældste Dage.
 22. Moses sagde: "En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af
   eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end
   vil tale til eder.
 23. Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal
   udryddes af Folket."
 24. Men også alle Profeterne, fra Samuel af og derefter, så mange
   som talte, have også forkyndt disse Dage.
 25. I ere Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, som Gud sluttede
   med vore Fædre, da han sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle
   alle Jordens Slægter velsignes."
 26. For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at
   velsigne eder, når enhver af eder vender om fra sin Ondskab." 4
 1. Men medens de talte til Folket, kom Præsterne og Høvedsmanden
   for Helligdommen og Saddukæerne over dem,
 2. da de harmedes over, at de lærte Folket og i Jesus forkyndte
   Opstandelsen fra de døde.
 3. Og de lagde Hånd på dem og satte dem i Forvaring til den
   følgende Dag; thi det var allerede Aften.
 4. Men mange af dem, som havde hørt Ordet, troede, og Tallet på
   Mændene blev omtrent fem Tusinde.
 5. Men det skete Dagen derefter, at deres Rådsherrer og Ældste og
   skriftkloge forsamlede sig i Jerusalem,
 6. ligeså Ypperstepræsten Annas og Kajfas og Johannes og Alexander
   og alle, som vare af ypperstepræstelig Slægt.
 7. Og de stillede dem midt iblandt sig og spurgte: "Af hvad Magt
   eller i hvilket Navn have I gjort dette?"
 8. Da sagde Peter, fyldt med den Helligånd, til dem: "I Folkets
   Rådsherrer og Ældste!
 9. Når vi i Dag forhøres angående denne Velgerning imod en vanfør
   Mand, om hvorved han er bleven helbredt;
 10. da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at
   ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem
   Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne
   står rask her for eders Øjne,
 11. Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I
   Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.
 12. Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet
   Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi
   skulle blive frelste."
 13. Men da de så Peters og Johannes Frimodighed og kunde mærke, at
   de vare ulærde Mænd og Lægfolk, forundrede de sig, og de kendte
   dem, at de havde været med Jesus.
 14. Og da de så Manden, som var helbredt, stå hos dem, havde de
   intet at sige derimod.
 15. Men de bøde dem at træde ud fra Rådet og rådførte sig med
   hverandre og sagde:
 16. "Hvad skulle vi gøre med disse Mennesker? thi at et vitterligt
   Tegn er sket ved dem, det er åbenbart for alle dem, som bo i
   Jerusalem, og vi kunne ikke nægte det.
 17. Men for at det ikke skal komme videre ud iblandt Folket, da
   lader os true dem til ikke mere at tale til noget Menneske i
   dette Navn."
 18. Og de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at tale eller lære i
   Jesu Navn.
 19. Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem: "Dømmer selv. om
   det er ret for Gud at lyde eder mere end Gud.
 20. Thi vi kunne ikke lade være at tale om det, som vi have set og
   hørt."
 21. Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde
   udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi
   alle priste Gud for det, som var sket.
 22. Thi den Mand, på hvem dette Helbredelsestegn var sket, var mere
   end fyrretyve År gammel.

 23. Da de nu vare løsladte, kom de til deres egne og fortalte dem
   alt, hvad Ypperstepræsterne og de Ældste havde sagt til dem.
 24. Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og
   sagde: "Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og
   alle Ting, som ere i dem,
 25. du, som har sagt ved din Tjener Davids Mund: "Hvorfor fnyste
   Hedninger, og Folkeslag oplagde forfængelige Råd?
 26. Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede sig til Hobe
   imod Herren og imod hans Salvede."
 27. Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din
   hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, både Herodes og
   Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer
 28. for at gøre det, som din Hånd og dit Råd forud havde bestemt
   skulde ske.
 29. Og nu, Herre! se til deres Trusler, og giv dine Tjenere at tale
   dit Ord med al Frimodighed,
 30. idet du udrækker din Hånd til Helbredelse, og der sker Tegn og
   Undere ved din hellige Tjeners Jesu Navn."
 31. Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede;
   og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de talte Guds Ord
   med Frimodighed.
 32. Men de troendes Mængde havde eet Hjerte og een Sjæl; og end ikke
   een kaldte noget af det, han ejede, sit eget; men de havde alle
   Ting fælles.
 33. Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om den Herres
   Jesu Opstandelse, og der var stor Nåde over dem alle.
 34. Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de,
   som vare Ejere af Jordstykker eller Huse, solgte dem og bragte
   Salgssummerne
 35. og lagde dem for Apostlenes Fødder; men der blev uddelt til
   enhver, efter hvad han havde Trang til.
 36. Og Josef, som af Apostlene fik Tilnavnet Barnabas, (det er
   udlagt: Trøstens Søn), en Levit, født på Kypern
 37. som ejede en Jordlod, solgte den og bragte Pengene og lagde dem
   for Apostlenes Fødder. 5
 1. Men en Mand, ved Navn Ananias, tillige med Safira, hans Hustru,
   solgte en Ejendom
 2. og stak med sin Hustrus Vidende noget af Værdien til Side og
   bragte en Del deraf og lagde den for Apostlenes Fødder.
 3. Men Peter sagde: "Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit Hjerte,
   så du har løjet imod den Helligånd og stukket noget til Side af
   Summen for Jordstykket?
 4. Var det ikke dit, så længe du ejede det, og stod ikke det, som
   det blev solgt for, til din Rådighed? Hvorfor har du dog sat dig
   denne Gerning for i dit Hjerte? Du har ikke løjet for Mennesker,
   men for Gud."
 5. Men da Ananias hørte disse Ord, faldt han om og udåndede. Og der
   kom stor Frygt over alle, som hørte det.
 6. Men de unge Mænd stode op og lagde ham til Rette og bare ham ud
   og begravede ham.
 7. Men det skete omtrent tre Timer derefter, da kom hans Hustru ind
   uden at vide, hvad der var sket.
 8. Da sagde Peter til hende: "Sig mig, om I solgte Jordstykket til
   den Pris?" Og hun sagde: "Ja, til den Pris."
 9. Men Peter sagde til hende: "Hvorfor ere I dog blevne enige om at
   friste Herrens Ånd? Se, deres Fødder, som have begravet din
   Mand, ere for Døren, og de skulle bære dig ud."
 10. Men hun faldt straks om for hans Fødder og udåndede. Men da de
   unge Mænd kom ind, fandt de hende død, og de bare hende ud og
   begravede hende hos hendes Mand.
 11. Og stor Frygt kom over hele Menigheden og over alle, som hørte
   dette.

 12. Men ved Apostlenes Hænder skete der mange Tegn og Undere iblandt
   Folket; og de vare alle endrægtigt sammen i Salomons Søjlegang.
 13. Men af de andre turde ingen holde sig til dem; dog priste Folket
   dem højt,
 14. og der føjedes stedse flere troende til Herren, Skarer både af
   Mænd og Kvinder,
 15. så at de endogså bare de syge ud på Gaderne og lagde dem på
   Senge og Løjbænke, for at når Peter kom, endog blot hans Skygge
   kunde overskygge nogen af dem.
 16. Ja, selv fra Byerne i Jerusalems Omegn strømmede Mængden sammen
   og bragte syge og sådanne, som vare plagede af urene Ånder, og
   de bleve alle helbredte.

 17. Men Ypperstepræsten stod op samt alle de, som holdt med ham,
   nemlig Saddukæernes Parti, og de bleve fulde af Nidkærhed.
 18. Og de lagde Hånd på Apostlene og satte dem i offentlig
   Forvaring.
 19. Men en Herrens Engel åbnede Fængselets Døre om Natten og førte
   dem ud og sagde:
 20. "Går hen og træder frem og taler i Helligdommen alle disse
   Livets Ord for Folket!"
 21. Men da de havde hørt dette, gik de ved Daggry ind i Helligdommen
   og lærte. Men Ypperstepræsten og de, som holdt med ham, kom og
   sammenkaldte Rådet og alle Israels Børns Ældste og sendte Bud
   til Fængselet, at de skulde føres frem.
 22. Men da Tjenerne kom derhen, fandt de dem ikke i Fængselet; og de
   kom tilbage og meldte det og sagde:
 23. "Fængselet fandt vi tillukket helt forsvarligt, og Vogterne
   stående ved Dørene; men da vi lukkede op, fandt vi ingen
   derinde."
 24. Men da Høvedsmanden for Helligdommen og Ypperstepræsterne hørte
   disse Ord, bleve de tvivlrådige om dem,hvad dette skulde blive
   til.
 25. Men der kom en og meldte dem: "Se, de Mænd, som I satte i
   Fængselet, stå i Helligdommen og lære Folket."
 26. Da gik Høvedsmanden hen med Tjenerne og hentede dem, dog ikke
   med Magt; thi de frygtede for Folket, at de skulde blive
   stenede.
 27. Men da de havde hentet dem, stillede de dem for Rådet; og
   Ypperstepræsten spurgte dem og sagde:
 28. "Vi bøde eder alvorligt, at I ikke måtte lære i dette Navn, og
   se, I have fyldt Jerusalem med eders Lære, og I ville bringe
   dette Menneskes Blod over os!"
 29. Men Peter og Apostlene svarede og sagde: "Man bør adlyde Gud
   mere end Mennesker.
 30. Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte på et Træ og sloge
   ihjel.
 31. Ham har Gud ved sin højre Hånd ophøjet til en Fyrste og Frelser
   for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.
 32. Og vi ere hans Vidner om disse Ting, ligesom også den Helligånd,
   som Gud har givet dem, der adlyde ham."

 33. Men da de hørte dette, skar det dem i Hjertet, og de rådsloge om
   at slå dem ihjel.
 34. Men der rejste sig i Rådet en Farisæer ved Navn Gamaliel, en
   Lovlærer, højt agtet af hele Folket, og han bød, at de skulde
   lade Mændene træde lidt udenfor.
 35. Og han sagde til dem: "I israelitiske Mænd! ser eder vel for,
   hvad I gøre med disse Mennesker.
 36. Thi for nogen Tid siden fremstod Theudas, som udgav sig selv for
   at være noget, og et Antal af omtrent fire Hundrede Mænd
   sluttede sig til ham; han blev slået ihjel, og alle de, som
   adløde ham, adsplittedes og bleve til intet.
 37. Efter ham fremstod Judas Galilæeren i Skatteindskrivningens Dage
   og fik en Flok Mennesker til at følge sig. Også han omkom, og
   alle de, som adløde ham, bleve adspredte.
 38. Og nu siger jeg eder: Holder eder fra disse Mennesker, og lader
   dem fare; thi dersom dette Råd eller dette Værk er af Mennesker,
   bliver det til intet;
 39. men er det af Gud, kunne I ikke gøre dem til intet. Lader eder
   dog ikke findes som de, der endog ville stride mod Gud!"

 40. Og de adløde ham; og de kaldte Apostlene frem og lode dem piske
   og forbøde dem at tale i Jesu Navn og løslode dem.
 41. Så gik de da glade bort fra Rådets Åsyn, fordi de vare blevne
   agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.
 42. Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i
   Husene og at forkynde Evangeliet om Kristus Jesus. 6
 1. Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte
   Hellenisterne at knurre imod Hebræerne", fordi deres Enker bleve
   tilsidesatte ved den daglige Uddeling.
 2. Da sammenkaldte de tolv Disciplenes Skare og sagde: "Det huer os
   ikke at forlade Guds Ord for at tjene ved Bordene.
 3. Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt
   Vidnesbyrd og ere fulde af Ånd og Visdom; dem ville vi så
   indsætte til denne Gerning.
 4. Men vi ville holde trolig ved i Bønnen og Ordets Tjeneste."
 5. Og denne Tale behagede hele Mængden; og de udvalgte Stefanus. en
   Mand fuld af Tro og den Helligånd, og Filip og Prokorus og
   Nikaiior og Timon og Parmenas og Nikolaus, en Proselyt fra
   Antiokia;
 6. dem stillede de frem for Apostlene; og disse bade og lagde
   Hænderne på dem.

 7. Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i
   Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

 8. Men Stefanus, fuld af Nåde og Kraft, gjorde Undere og store Tegn
   iblandt Folket,
 9. Da stod der nogle frem af den Synagoge, som kaldes de frigivnes
   og Kyrenæernes og Aleksandrinernes, og nogle af dem fra Kilikien
   og Asien, og de tvistedes med Stefanus.
 10. Og de kunde ikke modstå den Visdom og den Ånd, som han talte af.
 11. Da fik de hemmeligt nogle Mænd til at sige: "Vi have hørt ham
   tale bespottelige Ord imod Moses og imod Gud."
 12. Og de ophidsede Folket og de Ældste og de skriftkloge, og de
   overfaldt ham og slæbte ham med sig og førte ham for Rådet;
 13. og de fremstillede falske Vidner, som sagde: "Dette Menneske
   holder ikke op med at tale Ord imod dette hellige Sted og imod
   Loven.
 14. Thi vi have hørt ham sige, at denne Jesus af Nazareth skal
   nedbryde dette Sted og forandre de Skikke, som Moses har
   overgivet os."
 15. Og alle de, som sade i Rådet, stirrede på ham, og de så hans
   Ansigt som en Engels Ansigt. 7
 1. Men Ypperstepræsten sagde: "Forholder dette sig således?"
 2. Men han sagde: "I Mænd, Brødre og Fædre, hører til! Herlighedens
   Gud viste sig for vor Fader Abraham, da han var i Mesopotamien,
   førend han tog Bolig i Karan.
 3. Og han sagde til ham: "Gå ud af dit Land og fra din Slægt, og
   kom til det Land, som jeg vil vise dig."
 4. Da gik han ud fra Kaldæernes Land og tog Bolig i Karan; og efter
   hans Faders Død lod Gud ham flytte derfra hen i dette Land, hvor
   I nu bo.
 5. Og han gav ham ikke Ejendom deri, end ikke en Fodsbred; dog
   forjættede han ham at give ham det til Eje og hans Sæd efter
   ham, endskønt han intet Barn havde.
 6. Men Gud talte således: "Hans Sæd skal være Udlændinge i et
   fremmed Land, og man skal gøre dem til Trælle og handle ilde med
   dem i fire Hundrede År.
 7. Og det Folk, for hvilket de skulle trælle, vil jeg dømme, sagde
   Gud; og derefter skulle de drage ud og tjene mig på dette Sted."
 8. Og han gav ham Omskærelsens Pagt. Og så avlede han Isak og
   omskar ham den ottende Dag, og Isak avlede Jakob, og Jakob de
   tolv Patriarker.
 9. Og Patriarkerne bare Avind imod Josef og solgte ham til Ægypten;
   og Gud var med ham,
 10. og han udfriede ham af alle hans Trængsler og gav ham Nåde og
   Visdom for Farao, Kongen i Ægypten, som satte ham til Øverste
   over Ægypten og over hele sit Hus.
 11. Men der kom Hungersnød over hele Ægypten og Kanån og en stor
   Trængsel, og vore Fædre fandt ikke Føde.
 12. Men da Jakob hørte, at der var Korn i Ægypten, sendte han vore
   Fædre ud første Gang.
 13. Og anden Gang blev Josef genkendt af sine Brødre, og Josefs
   Herkomst blev åbenbar for Farao.
 14. Men Josef sendte Bud og lod sin Fader Jakob og al sin Slægt
   kalde til sig, fem og halvfjerdsindstyve Sjæle.
 15. Og Jakob drog ned til Ægypten. Og han og vore Fædre døde,
 16. og de bleve flyttede til Sikem og lagte i den Grav, som Abraham
   havde købt for en Sum Penge af Hemors Sønner i Sikem.
 17. Som nu Tiden nærmede sig for den Forjættelse, Gud havde tilsagt
   Abraham, voksede Folket og formeredes i Ægypten,
 18. indtil der fremstod en anden Konge, som ikke kendte Josef.
 19. Han viste Træskhed imod vor Slægt og handlede ilde med vore
   Fædre, så de måtte sætte deres små Børn ud, for at de ikke
   skulde holdes i Live.
 20. På den Tid blev Moses født, og han var dejlig for Gud; han blev
   opfostret i tre Måneder i sin Faders Hus.
 21. Men da han var sat ud, tog Faraos Datter ham op og opfostrede
   ham til sin Søn.
 22. Og Moses blev oplært i al Ægypternes Visdom; og han var mægtig i
   sine Ord og Gerninger.
 23. Men da han blev fyrretyve År gammel, fik han i Sinde at besøge
   sine Brødre, Israels Børn.
 24. Og da han så en lide Uret, forsvarede han ham og hævnede den
   mishandlede, idet han slog Ægypteren ihjel.
 25. Men han mente, at hans Brødre forstode, at Gud gav dem Frelse
   ved hans Hånd; men de forstode det ikke.
 26. Og den næste Dag viste han sig iblandt dem under en Strid og
   vilde forlige dem til at holde Fred, sigende: "I Mænd! I ere
   Brødre, hvorfor gøre I hinanden Uret?"
 27. Men den, som gjorde sin Næste Uret, stødte ham fra sig og sagde:
   "Hvem har sat dig til Hersker og Dommer over os?
 28. Vil du slå mig ihjel, ligesom du i Går slog Ægypteren ihjel?"
 29. Da flygtede Moses for denne Tales Skyld og boede som fremmed i
   Midians Land, hvor han avlede to Sønner.
 30. Og efter fyrretyve Års Forløb viste en Engel sig for ham i Sinai
   Bjergs Ørken i en Tornebusk, der stod i lys Lue.
 31. Men da Moses så det, undrede han sig over Synet, og da han gik
   hen for at betragte det, lød Herrens Røst til ham:
 32. "Jeg er dine Fædres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud." Da
   bævede Moses og turde ikke se derhen.
 33. Men Herren sagde til ham: "Løs Skoene af dine Fødder; thi det
   Sted, som du står på, er hellig Jord.
 34. Jeg har grant set mit Folks Mishandling i Ægypten og hørt deres
   Suk, og jeg er stegen ned for at udfri dem; og nu kom, lad mig
   sende dig til Ægypten!"
 35. Denne Moses, hvem de fornægtede, idet de sagde: "Hvem har sat
   dig til Hersker og Dommer," ham har Gud sendt til at være både
   Hersker og Befrier ved den Engels Hånd,som viste sig for ham i
   Tornebusken.
 36. Ham var det, som førte dem ud,idet han gjorde Undere og Tegn i
   Ægyptens Land og i det røde Hav og i Ørkenen i fyrretyve År.
 37. Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: "En Profet skal
   Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig."
 38. Han er den, som i Menigheden i Ørkenen færdedes med Engelen, der
   talte til ham på Sinai Bjerg, og med vore Fædre; den, som modtog
   levende Ord at give os;
 39. hvem vore Fædre ikke vilde adlyde, men de stødte ham fra sig og
   vendte sig med deres Hjerter til Ægypten, idet de sagde til
   Aron:
 40. "Gør os Guder, som kunne gå foran os; thi vi vide ikke, hvad der
   er sket med denne Moses, som førte os ud af Ægyptens Land."
 41. Og de gjorde en Kalv i de Dage og bragte Offer til Gudebilledet
   og frydede sig ved deres Hænders Gerninger.
 42. Men Gud vendte sig fra dem og gav dem hen til at tjene Himmelens
   Hær, som der er skrevet i Profeternes Bog: "Have I vel, Israels
   Hus! bragt mig Slagtofre og andre Ofre i fyrretyve År i
   Ørkenen?
 43. Og I bare Moloks Telt og Guden Remfans Stjerne, de Billeder, som
   I havde gjort for at tilbede dem; og jeg vil flytte eder bort
   hinsides Babylon."
 44. Vore Fædre i Ørkenen havde Vidnesbyrdets Tabernakel, således som
   han, der talte til Moses, havde befalet at gøre det efter det
   Forbillede, som han havde set.
 45. Dette toge også vore Fædre i Arv og bragte det under Josva ind i
   Landet, som Hedningerne besade, hvilke Gud fordrev fra vore
   Fædres Åsyn indtil Davids Dage,
 46. som vandt Nåde for Gud og bad om at måtte finde en Bolig for
   Jakobs Gud.
 47. Men Salomon byggede ham et Hus.
 48. Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med Hænder, som Profeten
   siger:
 49. "Himmelen er min Trone, og Jorden mine Fødders Skammel, hvad Hus
   ville I bygge mig? siger Herren, eller hvilket er min Hviles
   Sted?
 50. Har ikke min Hånd gjort alt dette?"
 51. I hårde Halse og uomskårne på Hjerter og Øren! I stå altid den
   Helligånd imod; som eders Fædre, således også I.
 52. Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt?
   og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges
   Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,
 53. I, som modtoge Loven under Engles Besørgelse og have ikke holdt
   den!"

 54. Men da de hørte dette, skar det dem i deres Hjerter, og de bede
   Tænderne sammen imod ham.
 55. Men som han var fuld af den Helligånd, stirrede han op imod
   Himmelen og så Guds Herlighed og Jesus stående ved Guds højre
   Hånd.
 56. Og han sagde: "Se, jeg ser Himlene åbnede og Menneskesønnen
   stående ved Guds højre Hånd."
 57. Men de råbte med høj Røst og holdt for deres Øren og stormede
   endrægtigt ind på ham.
 58. Og de stødte ham ud uden for Staden og stenede ham. Og Vidnerne
   lagde deres Klæder af ved en ung Mands Fødder, som hed Saulus.
 59. Og de stenede Stefanus, som bad og sagde: "Herre Jesus, tag imod
   min Ånd!"
 60. Men han faldt på Knæ og råbte med høj Røst: "Herre, tilregn dem
   ikke denne Synd!" Og som han sagde dette, sov han hen. (Kap.8)
   1 Men Saulus fandt Behag i hans Mord. 8
 1. Og på den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i
   Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne,
   undtagen Apostlene.
 2. Men gudfrygtige Mænd begravede Stefanus og holdt en stor Veklage
   over ham.
 3. Men Saulus plagede Menigheden og gik ind i Husene og trak både
   Mænd og Kvinder frem og lod dem sætte i Fængsel.
 4. Imidlertid gik de, som bleve adspredte, omkring og forkyndte
   Evangeliets Ord.

 5. Da kom Filip til Byen Samaria og prædikede Kristus for dem.
 6. Og Skarerne gave endrægtigt Agt på det, som blev sagt af Filip,
   idet de hørte og så de Tegn, som han gjorde.
 7. Thi der var mange, som havde urene Ånder, og af hvem disse fore
   ud, råbende med høj Røst; og mange værkbrudne og lamme bleve
   helbredte.
 8. Og der blev en stor Glæde i denne By.
 9. Men en Mand, ved Navn Simon, var i Forvejen i Byen og drev
   Trolddom og satte Samarias Folk i Forbavselse, idet han udgav
   sig selv for at være noget stort.
 10. På ham gave alle Agt, små og store, og sagde: "Det er ham, som
   man kalder Guds store Kraft."
 11. Men de gave Agt på ham, fordi han i lang Tid havde sat dem i
   Forbavselse ved sine Trolddomskunster.
 12. Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Guds Rige og
   Jesu Kristi Navn, lode de sig døbe, både Mænd og Kvinder.
 13. Men Simon troede også selv, og efter at være døbt holdt han sig
   nær til Filip; og da han så Tegn og store, kraftige Gerninger
   ske, forbavsedes han højligt.
 14. Men da Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod
   Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem,
 15. og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at de måtte
   få den Helligånd;
 16. thi den var endnu ikke falden på nogen af dem, men de vare blot
   døbte til den Herres Jesu Navn.
 17. Da lagde de Hænderne på dem, og de fik den Helligånd.
 18. Men da Simon så, at den Helligånd blev given ved Apostlenes
   Håndspålæggelse, bragte han dem Penge og sagde:
 19. "Giver også mig denne Magt, at, hvem jeg lægger Hænderne på, han
   må få den Helligånd."
 20. Men Peter sagde til ham: "Gid dit Sølv må gå til Grunde tillige
   med dig, fordi du mente at kunne erhverve Guds Gave for Penge.
 21. Du har ikke Del eller Lod i dette Ord; thi dit Hjerte er ikke
   ret for Gud.
 22. Omvend dig derfor fra denne din Ondskab og bed Herren, om dog
   dit Hjertes Påfund måtte forlades dig.
 23. Thi jeg ser, at du er stedt i Bitterheds Galde og Uretfærdigheds
   Lænke."
 24. Men Simon svarede og sagde: "Beder I for mig til Herren, for at
   intet af det, som I have sagt, skal komme over mig."
 25. Men da de havde vidnet og talt Herrens Ord, vendte de tilbage
   til Jerusalem, og de forkyndte Evangeliet i mange af
   Samaritanernes Landsbyer.

 26. Men en Herrens Engel talte til Filip og sagde: "Stå op og gå mod
   Syd på den Vej, som går ned fra Jerusalem til Gaza; den er øde."
 27. Og han stod op og gik. Og se, der var en Æthioper, en Hofmand,
   en mægtig Mand hos Kandake, Æthiopernes Dronning, som var sat
   over alle hendes Skatte; han var kommen til Jerusalem for at
   tilbede.
 28. Og han var på Hjemvejen og sad på sin Vogn og læste Profeten
   Esajas.
 29. Men Ånden sagde til Filip:"Gå hen og hold dig til denne Vogn!"
 30. Og Filip løb derhen og hørte ham læse Profeten Esajas; og han
   sagde: "Forstår du også det, som du læser?"
 31. Men han sagde: "Hvorledes skulde jeg kunne det, uden nogen
   vejleder mig?" Og han bad Filip stige op og sætte sig hos ham.
 32. Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: "Som et
   Får blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod
   den, der klipper det, således oplader han ej sin Mund.
 33. I Fornedrelsen blev hans Dom taget bort; hvem kan fortælle om
   hans Slægt, efterdi hans Liv borttages fra Jorden?"
 34. Men Hofmanden talte til Filip og sagde: "Jeg beder dig, om hvem
   siger Profeten dette? om sig selv eller om en anden?"
 35. Da oplod Filip sin Mund, og idet han begyndte fra dette
   Skriftsted, forkyndte han ham Evangeliet om Jesus.
 36. Men som de droge frem ad Vejen, kom de til noget Vand; og
   Hofmanden siger: "Se, her er Vand, hvad hindrer mig fra at blive
   døbt?" (37 Men Filip sagde: "Dersom du tror, af hele dit
   Hjerte, kan det ske." Men han svarede og sagde: "Jeg tror, at
   Jesus Kristus er Guds Søn.")
 38. Og han bød, at Vognen skulde holde, og de stege begge ned i
   Vandet, både Filip og Hofmanden; og han døbte ham
 39. Men da de stege op af Vandet, bortrykkede Herrens Ånd Filip, og
   Hofmanden så ham ikke mere; thi han drog sin Vej med Glæde.
 40. Men Filip blev funden i Asdod, og han drog omkring og forkyndte
   Evangeliet i alle Byerne, indtil han kom fil Kæsarea. 9
 1. Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens
   Disciple, gik til Ypperstepræsten
 2. og bad ham om Breve til Damaskus til Synagogerne, for at han, om
   han fandt nogle, Mænd eller Kvinder, som holdt sig til Vejen,
   kunde føre dem bundne til Jerusalem.
 3. Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstrålede
   et Lys fra Himmelen ham pludseligt.
 4. Og han faldt til Jorden og hørte en Røst, som sagde til ham:
   "Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?"
 5. Og han sagde: "Hvem er du, Herre?" Men han svarede: "Jeg er
   Jesus, som du forfølger.
 6. Men stå op og gå ind i Byen, og det skal siges dig, hvad du bør
   gøre."
 7. Men de Mænd, som rejste med ham, stode målløse, da de vel hørte
   Røsten, men ikke så nogen.
 8. Og Saulus rejste sig op fra Jorden; men da han oplod sine Øjne,
   så han intet. Men de ledte ham ved Hånden og førte ham ind i
   Damaskus.
 9. Og han kunde i tre Dage ikke se, og han hverken spiste eller
   drak.
 10. Men der var en Discipel i Damaskus, ved Navn Ananias, og Herren
   sagde til ham i et Syn: "Ananias!" Og han sagde: "Se, her er
   jeg, Herre!"
 11. Og Herren sagde til ham: "Stå op, gå hen i den Gade, som kaldes
   den lige, og spørg i Judas's Hus efter en ved Navn Saulus fra
   Tarsus; thi se, han beder.
 12. Og han har i et Syn set en Mand, ved Navn Ananias, komme ind og
   lægge Hænderne på ham, for at han skulde blive seende."
 13. Men Ananias svarede: "Herre! jeg har hørt af mange om denne
   Mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem.
 14. Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle
   dem, som påkalde dit Navn."
 15. Men Herren sagde til ham: "Gå; thi denne er mig et udvalgt
   Redskab til at bære mit Navn frem både for Hedninger og Konger
   og Israels Børn;
 16. thi jeg vil, vise ham hvor meget han bør lide for mit Navns
   Skyld."
 17. Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne på ham
   og sagde: "Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der
   viste sig for dig på Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal
   blive seende igen og fyldes med den Helligånd."
 18. Og straks faldt der ligesom Skæl fra hans Øjne, og han blev
   seende, og han stod op og blev døbt.
 19. Og han fik Mad og kom til Kræfter. Men han blev nogle Dage hos
   Disciplene i Damaskus.

 20. Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds
   Søn.
 21. Men alle, som hørte det, forbavsedes og sagde: "Er det ikke ham,
   som i Jerusalem forfulgte dem, der påkaldte dette Navn, og var
   kommen hertil for at føre dem bundne til Ypperstepræsterne?"
 22. Men Saulus voksede i Kraft og gendrev Jøderne, som boede i
   Damaskus, idet han beviste, at denne er Kristus.
 23. Men da nogle Dage vare forløbne, holdt Jøderne Råd om at slå ham
   ihjel.
 24. Men Saulus fik deres Efterstræbelser at vide. Og de bevogtede
   endog Portene både Dag og Nat, for at de kunde slå ham ihjel.
 25. Men hans Disciple toge ham ved Nattetid og bragte ham ud igennem
   Muren, idet de firede ham ned i en Kurv.
 26. Men da han kom til Jerusalem, forsøgte han at holde sig til
   Disciplene; men de frygtede alle for ham, da de ikke troede, at
   han var en Discipel.
 27. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til Apostlene; og han
   fortalte dem, hvorledes han havde set Herren på Vejen, og at han
   havde talt til ham, og hvorledes han i Damaskus havde vidnet
   frimodigt i Jesu Navn.
 28. Og han gik ind og gik ud med dem i Jerusalem
 29. og vidnede frimodigt i Herrens Navn. Og han talte og tvistedes
   med Hellenisterne; men de toge sig for at slå ham ihjel.
 30. Men da Brødrene fik dette at vide, førte de ham ned til Kæsarea
   og sendte ham videre til Tarsus.

 31. Så havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og
   Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved
   den Helligånds Formaning voksede den.
 32. Men det skete, medens Peter drog omkring alle Vegne, at han også
   kom ned til de hellige, som boede i Lydda.
 33. Der fandt han en Mand ved Navn Æneas, som havde ligget otte År
   til Sengs og var værkbruden.
 34. Og Peter sagde til ham: "Æneas! Jesus Kristus helbreder dig; stå
   op, og red selv din Seng!" Og han stod straks op.
 35. Og alle Beboere af Lydda og Saron så ham, og de omvendte sig til
   Herren.
 36. Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket
   udlagt betyder Hind; hun var rig på gode Gerninger og gav mange
   Almisser.
 37. Men det skete i de Dage, at hun blev syg og døde. Da toede de
   hende og lagde hende i Salen ovenpå.
 38. Men efterdi Lydda var nær ved Joppe, udsendte Disciplene, da de
   hørte, at Peter var der, to Mænd til ham og bade ham: "Kom uden
   Tøven over til os!"
 39. Men Peter stod op og gik med dem. Og da han kom derhen, førte de
   ham op i Salen ovenpå, og alle Enkerne stode hos ham, græd og
   viste ham alle de Kjortler og Kapper, som "Hinden" havde
   forarbejdet, medens hun var hos dem.
 40. Men Peter bød dem alle at gå ud, og han faldt på Knæ og bad; og
   han vendte sig til det døde Legeme og sagde: "Tabitha, stå op!"
   Men hun oplod sine Øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op.
 41. Men han gav hende Hånden og rejste hende op, og han kaldte på de
   hellige og Enkerne og fremstillede hende levende for dem.
 42. Men det blev vitterligt over hele Joppe, og mange troede på
   Herren.
 43. Og det skete, at han blev mange Dage i Joppe hos en vis Simon,
   en Garver. 10
 1. Men en Mand i Kæsarea ved Navn Konelius, en Høvedsmand ved den
   Afdeling, som kaldes den italienske,
 2. en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav
   Folket mange Almisser og altid bad til Gud,
 3. han så klarlig i et Syn omtrent ved den niende Time på Dagen en
   Guds Engel, som kom ind til ham og sagde til ham: "Kornelius!"
 4. Men han stirrede på ham og blev forfærdet og sagde: "Hvad er
   det, Herre?" Han sagde til ham: "Dine Bønner og dine Almisser
   ere opstegne til Ihukommelse for Gud.
 5. Og send nu nogle Mænd til Joppe, og lad hente en vis Simon med
   Tilnavn Peter.
 6. Han har Herberge hos en vis Simon, en Garver, hvis Hus er ved
   Havet."
 7. Men da Engelen, som talte til ham, var gået bort, kaldte han to
   af sine Husfolk og en gudfrygtig Stridsmand af dem, som stadig
   vare om ham.
 8. Og han fortalte dem det alt sammen og sendte dem til Joppe.
 9. Men den næste Dag, da disse vare undervejs og nærmede sig til
   Byen, steg Peter op på Taget for at bede ved den sjette Time.
   10Og han blev meget hungrig og vilde have noget at spise; men
   medens de lavede det til, kom der en Henrykkelse over ham,
 11. og han så Himmelen åbnet og noget, der dalede ned, ligesom en
   stor Dug, der ved de fire Hjørner sænkedes ned på Jorden;
 12. og i denne var der alle Jordens firføddede Dyr og krybende Dyr
   og Himmelens Fugle.
 13. Og en Røst lød til ham: "Stå op, Peter, slagt og spis!"
 14. Men Peter sagde: "Ingenlunde, Herre! thi aldrig har jeg spist
   noget vanhelligt og urent."
 15. Og atter for anden Gang lød der en Røst til ham: "Hvad Gud har
   renset, holde du ikke for vanhelligt!"
 16. Og dette skete tre Gange, og straks blev dugen igen optagen til
   Himmelen.
 17. Men medens Peter var tvivlrådig med sig selv om, hvad det Syn,
   som han havde set, måtte betyde, se, da havde de Mænd, som vare
   udsendte af Kornelius, opspurgt Simons Hus og stode for Porten.
 18. Og de råbte og spurgte, om Simmon med Tilnavn Peter havde
   Herberge der.
 19. Men idet Peter grublede over Synet, sagde Ånden til ham: "Se,
   der er tre Mænd, som søge efter dig;
 20. men stå op, stig ned, og drag med dem uden at tvivle; thi det er
   mig, som har sendt dem."
 21. Så steg Peter ned til Mændene og sagde: "Se, jeg er den, som I
   søge efter; hvad er Årsagen, hvorfor I ere komne?"
 22. Men de sagde: "Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og
   gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk,
   har at en hellig Engel fået Befaling fra Gud til at lade dig
   hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige."
 23. Da kaldte han dem ind og gav dem Herberge. Men den næste Dag
   stod han op og drog bort med dem, og nogle af Brødrene fra Joppe
   droge med ham.
 24. Og den følgende Dag kom de til Kæsarea. Men Kornelius ventede på
   dem og havde sammnenkaldt sine Frænder og nærmeste Venner.
 25. Men da det nu skete, at Peter kom ind, gik Kornelius ham i Møde
   og faldt ned for hans Fødder og tilbad ham.
 26. Men Peter rejste ham op og sagde: "Stå op! også jeg er selv et
   Menneske."
 27. Og under Samtale med ham gik han ind og fandt mange samlede.
 28. Og han sagde til dem: "I vide, hvor utilbørligt det er for en
   jødisk Mand at omgås med eller komne til nogen, som er af et
   fremmede Folk; men mig har Gud vist, at jeg ikke skulde kalde
   noget Menneske vanhelligt eller urent.
 29. Derfor kom jeg også uden Indvending, da jeg blev hentet; og jeg
   spørger eder da, af hvad Årsag I hentede mig?"
 30. Og Kornelius sagde: "For fire Dage siden fastede jeg indtil
   denne Time, og ved den niende Time bad jeg i mit Hus; og se, en
   Mand stod for mig i et strålende Klædebon,
 31. og han sagde: Kornelius! din Bøn er hørt, og dine Almisser ere
   ihukommede for Gud.
 32. Send derfor Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter kalde,
   til dig; han har Herberge i Garveren Simons Hus ved Havet; han
   skal tale til dig, når han kommer.
 33. Derfor sendte jeg straks Bud til dig, og du gjorde vel i at
   komme. Nu ere vi derfor alle til Stede for Guds Åsyn for at
   høre alt, hvad der er dig befalet af Herren."
 34. Men Peter oplod Munden og sagde: "Jeg forstår i Sandhed, at Gud
   ikke anser Personer;
 35. men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed,
   velkommen for ham;
 36. det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred
   ved Jesus Kristus: han er alles Herre.
 37. I kende det, som er udgået over hele Judæa, idet det begyndte
   fra Galilæa, efter den Dåb, som Johannes prædikede,
 38. det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den
   Helligånd og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og
   helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var
   med ham;
 39. og vi ere Vidner om alt det, som han har gjort både i Jødernes
   Land og i Jerusalem, han, som de også sloge ihjel, idet de
   hængte ham på et Træ.
 40. Ham oprejste Gud på den tredje dag og gav ham at åbenbares,
 41. ikke for hele Folket, men for de Vidner, som vare forud udvalgte
   af Gud, for os, som spiste og drak med ham, efter at han var
   opstanden fra de døde.
 42. Og han har påbudt os at prædike for Folket og at vidne, at han
   er den af Gud bestemte Dommer over levende og døde.
 43. Ham give alle Profeterne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror på
   ham, skal få Syndernes Forladelse ved hans Navn."
 44. Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligånd på alle
   dem, som hørte Ordet.
 45. Og de troende af Omskærelsen, så mange, som vare komne med
   Peter, bleve meget forbavsede over, af den Helligånds Gave var
   bleven udgydt også over Hedningerne;
 46. thi de hørte dem tale i Tunger og ophøje Gud.
 47. Da svarede Peter: "Mon nogen kan formene disse Vandet; så de
   ikke skulde døbes, de, som dog havde fået den Helligånd lige så
   vel som vi?"
 48. Og han befalede, af de skulde døbes i Jesu Kristi Navn. Da bade
   de ham om at blive der nogle Dage. 11
 1. Men Apostlene og de Brødre, som vare rundt om i Judæa, hørte, at
   også Hedningerne havde modtaget Guds Ord.
 2. Og da Peter kom op til Jerusalem, tvistedes de af Omskærelsen
   med ham og sagde:
 3. "Du er gået ind til uomskårne Mænd og har spist med dem."
 4. Men Peter begyndte og forklarede dem det i Sammenhæng og sagde:
 5. "Jeg var i Byen Joppe og bad; og jeg så i en Henrykkelse et Syn,
   noget, der dalede ned, ligesom en stor Dug, der ved de fire
   Hjørner sænkedes ned fra Himmelen, og den kom lige hen til mig.
 6. Jeg stirrede på den og betragtede den og så da Jordens
   firføddede Dyr og vilde Dyr og krybende Dyr og Himmelens Fugle.
 7. Og jeg hørte også en Røst, som sagde til mig: Stå op, Peter,
   slagt og spis!
 8. Men jeg sagde: Ingenlunde, Herre! thi aldrig kom noget
   vanhelligt eller urent i min Mund.
 9. Men en Røst svarede anden Gang fra Himmelen: Hvad Gud har
   renset, holde du ikke for vanhelligt!
 10. Og dette skete tre Gange; så blev det igen alt sammen draget op
   til Himmelen.
 11. Og se, i det samme stode tre Mænd ved det Hus, i hvilket jeg
   var, som vare udsendte til mig fra Kæsarea.
 12. Men Ånden sagde til mig, at jeg skulde gå med dem uden at gøre
   Forskel. Men også disse seks Brødre droge med mig, og vi gik ind
   i Mandens Hus.
 13. Og han fortalte os, hvorledes han havde set Engelen stå i hans
   Hus og sige: Send Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter
   hente!
 14. Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal
   frelses.
 15. Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligånd på dem
   ligesom også på os i Begyndelsen.
 16. Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: Johannes døbte
   med Vand, men I skulle døbes med den Helligånd.
 17. Når altså Gud gav dem lige Gave med os, da de troede på den
   Herre Jesus Kristus,hvem var da jeg, at jeg skulde kunne hindre
   Gud?"
 18. Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og
   sagde: "Så har Gud også givet Hedningerne Omvendelsen til Liv."

 19. De, som nu vare blevne adspredte på Grund af den Trængsel, som
   opstod i Anledning af Stefanus, vandrede om lige til Fønikien og
   Kypern og Antiokia, og de talte ikke Ordet til nogen uden til
   Jøder alene.
 20. Men iblandt dem var der nogle Mænd fra Kypern og Kyrene, som kom
   til Antiokia og talte også til Grækerne og forkyndte Evangeliet
   om den Herre Jesus.
 21. Og Herrens Hånd var med dem, og et stort Antal blev troende og
   omvendte sig til Herren.
 22. Men Rygtet om dem kom Menigheden i Jerusalem for Øre, og de
   sendte Barnabas ud til Antiokia.
 23. Da han nu kom derhen og så Guds Nåde, glædede han sig og
   formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.
 24. Thi han var en god Mand og fuld af den Helligånd og Tro. Og en,
   stor Skare blev ført til Herren.
 25. Men han drog ud til Tarsus for at opsøge Saulus; og da han fandt
   ham, førte han ham til Antiokia.
 26. Og det skete, at de endog et helt År igennem færdedes sammen i
   Menigheden og lærte en stor Skare, og at Disciplene først i
   Antiokia bleve kaldte Kristne.

 27. Men i disse Dage kom der Profeter ned fra Jerusalem til Antiokia
 28. Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Ånden,
   at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken
   også kom under Klaudius.
 29. Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget
   til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;
 30. hvilket de også gjorde, og de sendte det til de Ældste ved
   Barnabas og Saulus's Hånd. 12
 1. På den Tid lagde Kong Herodes den for at mishandle dem,
 2. og Jakob, Johannes's Broder, lod han henrette med Sværd.
 3. Og da han så, at det behagede Jøderne, gik han videre og lod
   også Peter gribe. Det var de usyrede Brøds Dage.
 4. Og da han havde grebet ham, satte han ham i Fængsel og overgav
   ham til at bevogtes af fire Vagtskifter, hvert på fire
   Stridsmænd, da han efter Påsken vilde føre ham frem for Folket.
 5. Så blev da Peter bevogtet i Fængselet; men der blev af
   Menigheden holdt inderlig Bøn til Gud for ham.
 6. Men da Herodes vilde til at føre ham frem, sov Peter den Nat
   imellem to Stridsmænd, bunden med to Lænker, og Vagter foran
   Døren bevogtede Fængselet.
 7. Og se, en Herrens Engel stod der, og et Lys strålede i
   Fangerummet, og han slog Peter i Siden og vækkede ham og sagde:
   "Stå op i Hast!" og Lænkerne faldt ham af Hænderne.
 8. Og Engelen sagde til ham: "Bind op om dig, og bind dine Sandaler
   på!" Og han gjorde så. Og han siger til ham: "Kast din Kappe om
   dig, og følg mig!"
 9. Og han gik ud og fulgte ham, og han vidste ikke, at det, som
   skete ved Engelen, var virkeligt, men mente, at han så et Syn.
 10. Men de gik igennem den første og den anden Vagt og kom til den
   Jernport, som førte ud til Staden; denne åbnede sig for dem af
   sig selv, og de kom ud og gik en Gade frem, og straks skiltes
   Engelen fra ham.
 11. Og da Peter kom til sig selv, sagde han: "Nu ved jeg i Sandhed,
   at Herren udsendte sin Engel og udfriede mig af Herodes's Hånd
   og al det jødiske Folks Forventning."
 12. Og da han havde besindet sig, gik han til Marias Hus, hun, som
   var Moder til Johannes, med Tilnavn Markus, hvor mange vare
   forsamlede og bade.
 13. Men da han bankede på Døren til Portrummet, kom der en Pige ved
   Navn Rode for at høre efter.
 14. Og da hun kendte Peters Røst, lod hun af Glæde være at åbne
   Porten, men løb ind og forkyndte dem, at Peter stod uden for
   Porten.
 15. Da sagde de til hende: "Du raser." Men hun stod fast på, at det
   var således. Men de sagde: "Det er hans Engel."
 16. Men Peter blev ved at banke på, og da de lukkede op, så de ham
   og bleve forbavsede.
 17. Da vinkede han til dem med Hånden, at de skulde tie, og fortalte
   dem, hvorledes Herren havde ført ham ud af Fængselet, og han
   sagde: "Forkynder Jakob og Brødrene dette!" Og han gik ud og
   drog til et andet Sted.

 18. Men da det blev Dag, var der ikke liden Uro iblandt
   Stridsmændene over, hvad der var blevet af Peter.
 19. Men da Herodes søgte ham og ikke fandt ham, forhørte han Vagten
   og befalede, at de skulde henrettes. Og han drog ned fra Judæa
   til Kæsarea og opholdt sig der.
 20. Men han lå i Strid med Tyrierne og Sidonierne. Men de kom
   endrægtigt til ham og fik Blastus, Kongens Kammerherre, på deres
   Side og bade om Fred, fordi deres Land fik Næringsmidler
   tilførte fra Kongens Land.
 21. Men på en fastsat Dag iførte Herodes sig en Kongedragt og satte
   sig på Tronen og holdt en Tale til dem,
 22. Og Folket råbte til ham: "DeterGudsRøstog ikke et Menneskes."
 23. Men straks slog en Herrens Engel ham, fordi han ikke gav Gud
   Æren; og han blev fortæret af Orme og udåndede.
 24. Men Guds Ord havde Fremgang og udbredtes.
 25. Og Barnabas og Saulus vendte tilbage fra Jerusalem efter at have
   fuldført deres Ærinde, og de havde Johannes, med Tilnavn Markus,
   med sig. 13
 1. Men i Antiokia, i den derværende Menighed, var der Profeter og
   Lærere, nemlig Barnabas og Simeon, med Tilnavn Niger, og
   Kyrenæeren Lukius og Manaen, en Fosterbroder af Fjerdingsfyrsten
   Herodes, og Saulus.
 2. Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligånd:
   "Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har
   kaldet dem."
 3. Da fastede de og bade og lagde Hænderne på dem og lode dem fare.
 4. Da de nu således vare udsendte af den Helligånd, droge de ned
   til Seleukia og sejlede derfra til Kypern.
 5. Og da de vare komne til Salamis, forkyndte de Guds Ord i
   Jødernes Synagoger; men de havde også Johannes til Medhjælper.
 6. Og da de vare dragne igennem hele Øen indtil Pafus, fandt de en
   Troldkarl, en falsk Profet, en Jøde, hvis Navn var Barjesus.
 7. Han var hos Statholderen Sergius Paulus, en forstandig
   Mand. Denne kaldte Barnabas og Saulus til sig og attråede at
   høre Guds Ord.
 8. Men Elimas, Troldkarlen, (thi dette betyder hans Navn), stod dem
   imod og søgte at vende Statholderen bort fra Troen.
 9. Men Saulus, som også kaldes Paulus, blev fyldt med den
   Helligånd, så fast på ham og sagde:
 10. "O, du Djævelens Barn, fuld af al Svig og al Underfundighed, du
   Fjende af al Retfærdighed! vil du ikke holde op med at forvende
   Herrens de lige Veje?
 11. Og nu se, Herrens Hånd er over dig, og du skal blive blind og
   til en Tid ikke se Solen." Men straks faldt der Mulm og Mørke
   over ham, og han gik omkring og søgte efter nogen, som kunde
   lede ham.
 12. Da Statholderen så det, som var sket, troede han, slagen af
   Forundring over Herrens Lære.

 13. Paulus og de, som vare med ham, sejlede da ud fra Pafus og kom
   til Perge i Pamfylien. Men Johannes skiltes fra dem og vendte
   tilbage til Jerusalem.
 14. Men de droge videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidien og
   gik ind i Synagogen på Sabbatsdagen og satte sig.
 15. Men efter Forelæsningen af Loven og Profeterne sendte
   Synagogeforstanderne Bud hen til dem og lode sige: "I Mænd,
   Brødre! have I noget Formaningsord til Folket, da siger frem!"
 16. Men Paulus stod op og slog til Lyd med Hånden og sagde: "I
   israelitiske Mænd og I, som frygte Gud, hører til! 17. Dette
   Folks, Israels Gud udvalgte vore Fædre og ophøjede Folket i
   Udlændigheden i Ægyptens Land og førte dem derfra med løftet
   Arm.
 18. Og omtrent fyrretyve År tålte han deres Færd i Ørkenen.
 19. Og han udryddede syv Folk i Kanåns Land og fordelte disses Land
   iblandt dem,
 20. og derefter i omtrent fire Hundrede og halvtredsindstyve År gav
   han dem Dommere indtil Profeten Samuel.
 21. Og derefter bade de om en Konge; og Gud gav dem Saul, Kis's Søn,
   en Mand af Benjamins Stamme, i fyrretyve År.
 22. Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til
   Konge, om hvem han også vidnede, og sagde: "Jeg har fundet
   David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min
   Villie."
 23. Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser,
   Jesus,
 24. efter at Johannes forud for hans Fremtræden havde prædiket
   Omvendelses-Dåb for hele Israels Folk.
 25. Men da Johannes var ved at fuldende sit Løb, sagde han: "Hvad
   anse I mig for at være? Mig er det ikke; men se, der kommer en
   efter mig, hvis Sko jeg ikke er værdig at løse."
 26. I Mænd, Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder,
   som frygte Gud! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.
 27. Thi de, som bo i Jerusalem, og deres Rådsherrer kendte ham ikke;
   de dømte ham og opfyldte derved Profeternes Ord, som forelæses
   hver Sabbat.
 28. Og om end de ingen Dødsskyld fandt hos ham, bade de dog Pilatus,
   at han måtte blive slået ihjel.
 29. Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham,
   toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.
 30. Men Gud oprejste ham fra de døde,
 31. og han blev set i flere Dage af dem, som vare gåede med ham op
   fra Galilæa til Jerusalem, dem, som nu ere hans Vidner for
   Folket.
 32. Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene,
   at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste
   Jesus;
 33. som der også er skrevet i den anden Salme: "Du er min Søn, jeg
   har født dig i Dag."
 34. Men at han har oprejst ham fra de døde, så at han ikke mere skal
   vende tilbage til Forrådnelse, derom har han sagt således: "Jeg
   vil give eder Davids hellige Forjættelser, de trofaste."
 35. Thi han siger også i en anden Salme: "Du skal ikke tilstede din
   hellige at se Forrådnelse."
 36. David sov jo hen, da han i sin Livstid havde tjent Guds
   Rådslutning, og han blev henlagt hos sine Fædre og så
   Forrådnelse;
 37. men den, som Gud oprejste, så ikke Forrådnelse.
 38. Så være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham
   forkyndes der eder Syndernes Forladelse;
 39. og fra alt, hvorfra I ikke kunde retfærdiggøres ved Mose Lov,
   retfærdiggøres ved ham enhver, som tror.
 40. Ser nu til, at ikke det, som er sagt ved Profeterne, kommer over
   eder:
 41. "Ser, I Foragtere, og forundrer eder og bliver til intet; thi en
   Gerning gør jeg i eders Dage, en Gerning, som I ikke vilde tro,
   dersom nogen fortalte eder den."
 42. Men da de gik ud, bad man dem om, at disse Ord måtte blive talte
   til dem på den følgende Sabbat.
 43. Men da Forsamlingen var opløst, fulgte mange af Jøderne og af de
   gudfrygtige Proselyter Paulus og Barnabas, som talte til dem og
   formanede dem til at blive fast ved Guds Nåde.

 44. Men på den følgende Sabbat forsamledes næsten hele Byen for at
   høre Guds Ord.
 45. Men da Jøderne så Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og
   modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, både sagde imod og
   spottede.
 46. Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: "Det var
   nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi
   I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det
   evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.
 47. Thi således har Herren befalet os: "Jeg har sat dig til
   Hedningers Lys, for at du skal være til Frelse lige ud til
   Jordens Ende."
 48. Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens
   Ord, og de troede, så mange, som vare bestemte til evigt Liv,
 49. og Herrens Ord udbredtes over hele Landet.
 50. Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de
   første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og
   Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.
 51. Men de rystede Støvet af deres Fødder imod dem og droge til
   Ikonium.
 52. Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligånd. 14
 1. Men det skete i Ikonium, at de sammen gik ind i Jødernes
   Synagoge og talte således, at en stor Mængde,både af Jøder og
   Grækere, troede.
 2. Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind
   og satte ondt i dem imod Brødrene.
 3. De opholdt sig nu en Tid lang der og talte med Frimodighed i
   Herren, som gav sin Nådes Ord Vidnesbyrd, idet han lod Tegn og
   Undere ske ved deres Hænder.
 4. Men Mængden i Byen blev uenig, og nogle holdt med Jøderne, andre
   med Apostlene.

 5. Men da der blev et Opløb, både af Hedningerne og Jøderne med
   samt deres Rådsherrer, for at mishandle og stene dem,
 6. og de fik dette at vide, flygtede de bort til Byerne i
   Lykaonien, Lystra og Derbe, og til det omliggende Land,
 7. og der forkyndte de Evangeliet.
 8. Og i Lystra sad der en Mand, som var kraftesløs i Fødderne, lam
   fra Moders Liv, og han havde aldrig gået.
 9. Han hørte Paulus tale; og da denne fæstede Øjet på ham og så, at
   han havde Tro til at frelses, sagde han med høj Røst:
 10. "Stå ret op på dine Fødder!" Og han sprang op og gik omkring.
 11. Men da Skarerne så, hvad Paulus havde gjort, opløftede de deres
   Røst og sagde på Lykaonisk: "Guderne ere i menneskelig Skikkelse
   stegne ned til os."
 12. Og de kaldte Barnabas Zens, men Paulus Hermes, fordi han var
   den, som førte Ordet.
 13. Men Præsten ved Zenstemplet, som var uden for Byen, bragte Tyre
   og Kranse hen til Portene og vilde ofre tillige med Skarerne.
 14. Men da Apostlene, Barnabas og Paulus, hørte dette, sønderreve de
   deres Klæder og sprang ind i Skaren,
 15. råbte og sagde: "I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere også
   Mennesker, lige Kår undergivne med eder, og vi forkynde eder
   Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende
   Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der
   er i dem;
 16. han, som i de forbigangne Tider lod alle Hedningerne vandre
   deres egne Veje,
 17. ihvorvel han ikke lod sig selv være uden Vidnesbyrd, idet han
   gjorde godt og gav eder Regn og frugtbare Tider fra Himmelen og
   mættede eders Hjerter med Føde og Glæde."
 18. Og det var med Nød og næppe, at de ved at sige dette afholdt
   Skarerne fra at ofre til dem.
 19. Men der kom Jøder til fra Antiokia og Ikonium, og de overtalte
   Skarerne og stenede Paulus og slæbte ham uden for Byen i den
   Tro, at han var død.
 20. Men da Disciplene omringede ham, stod han op og gik ind i
   Byen. Og den næste Dag gik han med Barnabas bort til Derbe.

 21. Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne By og vundet mange
   Disciple, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia
 22. og styrkede Disciplenes Sjæle og påmindede dem om at blive i
   Troen og om, at vi må igennem mange Trængsler indgå i Guds Rige.
 23. Men efter at de i hver Menighed havde udvalgt Ældste for dem,
   overgave de dem under Bøn og Faste til Herren, hvem de havde
   givet deres Tro.
 24. Og de droge igennem Pisidien og kom til Pamfylien.
 25. Og da de havde talt Ordet i Perge, droge de ned til Attalia.
 26. Og derfra sejlede de til Antiokia, hvorfra de vare blevne
   overgivne til Guds Nåde til den Gerning, som de havde fuldbragt.
 27. Men da de kom derhen og havde forsamlet Menigheden, forkyndte
   de, hvor store Ting Gud havde gjort med dem, og at han havde
   åbnet en Troens Dør for Hedningerne.
 28. Men de opholdt sig en ikke liden Tid sammen med Disciplene. 15
 1. Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: "Dersom I
   ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive
   frelste."
 2. Da nu Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe Splid og Strid med
   dem, så besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af
   dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlene og de Ældste i
   Anledning af dette Spørgsmål.
 3. Disse bleve da sendte af Sted af Menigheden og droge igennem
   Fønikien og Samaria og fortalte om Hedningernes Omvendelse, og
   de gjorde alle Brødrene stor Glæde.
 4. Men da de kom til Jerusalem, bleve de modtagne af Menigheden og
   Apostlene og de Ældste, og de kundgjorde, hvor store Ting Gud
   havde gjort med dem.
 5. Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode
   op og sagde: "Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose
   Lov."
 6. Men Apostlene og de Ældste forsamlede sig for at overlægge denne
   Sag.
 7. Men da man havde tvistet meget herom, stod Peter op og sagde til
   dem: "I Mænd, Brødre! I vide, at for lang Tid siden gjorde Gud
   det Valg iblandt eder, at Hedningerne ved min Mund skulde høre
   Evangeliets Ord og tro.
 8. Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem
   den Helligånd lige så vel som os.
 9. Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved
   Troen rensede deres Hjerter.
 10. Hvorfor friste I da nu Gud, så I lægge et Åg på Disciplenes
   Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formået at bære?
 11. Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Nåde på
   samme Måde som også de."
 12. Men hele Mængden tav og de hørte Barnabas og Paulus fortælle,
   hvor store Tegn og Undere Gud havde gjort iblandt Hedningerne
   ved dem.
 13. Men da de havde hørt op at tale, tog Jakob til Orde og sagde: "I
   Mænd, Brødre, hører mig!"
 14. Simon har fortalt, hvorledes Gud først drog Omsorg for at tage
   ud af Hedninger et Folk for sit Navn.
 15. Og dermed stemme Profeternes Tale overens, som der er skrevet:
 16. "Derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids faldne
   Hytte, og det nedrevne af den vil jeg atter opbygge og oprejse
   den igen,
 17. for at de øvrige af Menneskene skulle søge Herren, og alle
   Hedningerne, over hvilke mit Navn er nævnet, siger Herren, som
   gør dette."
 18. Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.
 19. Derfor mener jeg, at man ikke skal besvære dem af Hedningerne,
   som omvende sig til Gud,
 20. men skrive til dem, at de skulle afholde sig fra Besmittelse med
   Afguderne og fra Utugt og fra det kvalte og fra Blodet.
 21. Thi Moses har fra gammel Tid i hver By Mennesker, som prædike
   ham, idet han oplæses hver Sabbat i Synagogerne."
 22. Da besluttede Apostelene og de Ældste tillige med hele
   Menigheden at udvælge nogle Mænd af deres Midte og sende dem til
   Antiokia tillige med Paulus og Barnabas, nemlig Judas, kaldet
   Barsabbas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene.
 23. Og de skreve således med dem: "Apostlene og de Ældste og
   Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiokia og Syrien og
   Kilikien.
 24. Efterdi vi have hørt, at nogle, som ere komne fra os, have
   forvirret eder med Ord og voldt eders Sjæle Uro uden at have
   nogen Befaling fra os,
 25. så have vi endrægtigt forsamlede, besluttet at udvælge nogle
   Mænd og sende dem til eder med vore elskelige Barnabas og
   Paulus,
 26. Mænd, som have vovet deres Liv for vor Herres Jesu Kristi Navn.
 27. Vi have derfor sendt Judas og Silas, der også mundtligt skulle
   forkynde det samme.
 28. Thi det er den Helligånds Beslutning og vor, ingen videre Byrde
   at pålægge eder uden disse nødvendige Ting:
 29. At I skulle afholde eder fra Afgudsofferkød og fra Blod og fra
   det kvalte og fra Utugt. Når I holde eder derfra, vil det gå
   eder godt. Lever vel!"

 30. Så lod man dem da fare, og de kom ned til Antiokia og forsamlede
   Mængden og overgave Brevet.
 31. Men da de læste det, bleve de glade over Trøsten.
 32. Og Judas og Silas, som også selv vare Profeter, opmuntrede
   Brødrene med megen Tale og styrkede dem.
 33. Men da de havde opholdt sig der nogen Tid, lode Brødrene dem
   fare med Fred til dem, som havde udsendt dem. (34 Men Silas
   besluttede at blive der.)
 35. Men Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiokia, hvor de tillige
   med mange andre lærte og forkyndte Herrens Ord.
 36. Men efter nogen Tids Forløb sagde Paulus til Barnabas: "Lader os
   dog drage tilbage og besøge vore Brødre i hver By, hvor vi have
   forkyndt Herrens Ord, for at se, hvorledes det går dem."
 37. Men Barnabas vilde også tage Johannes, kaldet Markus, med.
 38. Men Paulus holdt for, at de ikke skulde tage den med, som havde
   forladt dem i Pamfylien og ikke havde fulgt med dem til
   Arbejdet.
 39. Der blev da en heftig Strid, så at de skiltes fra hverandre, og
   Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Kypern.
 40. Men Paulus udvalgte Silas og drog ud, anbefalet af Brødrene til
   Herrens Nåde.
 41. Men han rejste omkring i Syrien og Kilikien og styrkede
   Menighederne. 16
 1. Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Discipel
   ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.
 2. Han havde godt Vidnesbyrd af Brødrene i Lystra og Ikonium.
 3. Ham vilde Paulus have til at drage med sig, og han tog og omskar
   ham for Jødernes Skyld, som vare på disse Steder; thi de vidste
   alle, at hans Fader var en Græker.
 4. Men alt som de droge igennem Byerne, overgave de dem de
   Bestemmelser at holde, som vare vedtagne af Apostlene og de
   Ældste i Jerusalem,
 5. Så styrkedes Menighederne i Troen og voksede i Antal hver Dag.
 6. Men de droge igennem Frygien og det galatiske Land, da de af den
   Helligånd vare blevne forhindrede i at tale Ordet i Asien.
 7. Da de nu kom hen imod Mysien, forsøgte de at drage til
   Bithynien; og Jesu Ånd tilstedte dem det ikke.
 8. De droge da Mysien forbi og kom ned til Troas.
 9. Og et Syn viste sig om Natten for Paulus: En makedonisk Mand
   stod der og bad ham og sagde: "Kom over til Makedonien og hjælp
   os!"
 10. Men da han havde set dette Syn, ønskede vi straks at drage over
   til Makedonien; thi vi sluttede, at Gud havde kaldt os derhen
   til at forkynde Evangeliet for dem.

 11. Vi sejlede da ud fra Troas og styrede lige til Samothrake og den
   næste Dag til Neapolis
 12. og derfra til Filippi, hvilken er den første By i den Del af
   Makedonien, en Koloni. I denne By opholdt vi os nogle Dage.
 13. Og på Sabbatsdagen gik vi uden for Porten ved en Flod, hvor vi
   mente, at der var et Bedested", og vi satte os og talte til de
   Kvinder, som kom sammen.
 14. Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen
   Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes
   Hjerte oplod Herren til at give Agt på det, som blev talt af
   Paulus.
 15. Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde:
   "Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit
   Hus og bliver der!" Og hun nødte os.

 16. Men det skete, da vi gik til Bedestedet, at en Pige mødte os,
   som havde en Spådomsånd og skaffede sine Herrer megen Vinding
   ved at spå.
 17. Hun fulgte efter Paulus og os, råbte og sagde: "Disse Mennesker
   ere den højeste Guds Tjenere, som forkynde eder Frelsens Vej."
 18. Og dette gjorde hun i mange Dage. Men Paulus blev fortrydelig
   derover, og han vendte sig og sagde til Ånden: "Jeg byder dig i
   Jesu Kristi Navn at fare ud af hende." Og den for ud i den samme
   Stund.
 19. Men da hendes Herrer så, at deres Håb om Vinding var forsvundet,
   grebe de Paulus og Silas og slæbte dem hen på Torvet for
   Øvrigheden.
 20. Og de førte dem til Høvedsmændene og sagde: "Disse Mennesker,
   som ere Jøder, forvirre aldeles vor By.
 21. og de forkynde Skikke, som det ikke er tilladt os, der ere
   Romere, at antage eller øve."
 22. Og Mængden rejste sig imod dem, og Høvedsmændene lode Klæderne
   rive af dem og befalede at piske dem.
 23. Og da de havde givet dem mange Slag, kastede de dem i Fængsel og
   befalede Fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede.
 24. Da han havde fået sådan Befaling, kastede han dem i det inderste
   Fængsel og sluttede deres Fødder i Blokken.

 25. Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og
   Fangerne lyttede på dem.
 26. Men pludseligt kom der et stort Jordskælv, så at Fængselets
   Grundvolde rystede, og straks åbnedes alle Dørene, og alles
   Lænker løstes.
 27. Men Fangevogteren for op at Søvne, og da han så Fængselets Døre
   åbne, drog han et Sværd og vilde dræbe sig selv, da han mente,
   at Fangerne vare flygtede.
 28. Men Paulus råbte med høj Røst og sagde: "Gør ikke dig selv noget
   ondt; thi vi ere her alle."
 29. Men han forlangte Lys og sprang ind og faldt skælvende ned for
   Paulus og Silas.
 30. Og han førte dem udenfor og sagde: "Herrer! hvad skal jeg gøre,
   for at jeg kan blive frelst?"
 31. Men de sagde: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive
   frelst, du og dit Hus."
 32. Og de talte Herrens Ord til ham og til alle dem, som vare i hans
   Hus.
 33. Og han tog dem til sig i den samme Stund om Natten og aftoede
   deres Sår; og han selv og alle hans blev straks døbte.
 34. Og han førte dem op i sit Hus og satte et Bord for dem og
   frydede sig over, at han med hele sit Hus var kommen til Troen
   på Gud.
 35. Men da det var blevet Dag, sendte Høvedsmændene Bysvendene hen
   og sagde: "Løslad de Mænd!"
 36. Men Fangevogteren meldte Paulus disse Ord: "Høvedsmændene have
   sendt Bud, at I skulle løslades; så drager nu ud og går bort med
   Fred!"
 37. Men Paulus sagde til dem: "De have ladet os piske offentligt og
   uden Dom, os, som dog ere romerske Mænd, og kastet os i Fængsel,
   og nu jage de os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre
   os ud!"
 38. Men Bysvendene meldte disse Ord til Høvedsmændene; og de bleve
   bange, da de hørte, at de vare Romere.
 39. Og de kom og gave dem gode Ord, og de førte dem ud og bade dem
   at drage bort fra Byen.
 40. Og de gik ud af Fængselet og gik ind til Lydia; og da de havde
   set Brødrene. formanede de dem og droge bort. 17
 1. Men de rejste igennem Amfipolis og Apollonia og kom til
   Thessalonika, hvor Jøderne havde en Synagoge.
 2. Og efter sin Sædvane gik Paulus ind til dem, og på tre Sabbater
   samtalede han med dem ud fra Skrifterne,
 3. idet han udlagde og forklarede, at Kristus måtte lide og opstå
   fra de døde, og han sagde: "Denne Jesus, som jeg forkynder eder,
   han er Kristus."
 4. Og nogle af dem bleve overbeviste og sluttede sig til Paulus og
   Silas, og tillige en stor Mængde at de gudfrygtige Grækere og
   ikke få af de fornemste Kvinder.
 5. Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker
   af Lediggængerne på Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og
   de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til
   Folket.
 6. Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for
   Byens Øvrighed og råbte: "Disse, som have bragt hele Verden i
   Oprør, ere også komne hid;
 7. dem har Jason taget ind til sig; og alle disse handle imod
   Kejserens Befalinger og sige, at en anden er Konge, nemlig
   Jesus."
 8. Og de satte Skræk i Mængden og Byens Øvrighed, som hørte det.
 9. Og denne lod Jason og de andre stille Borgen og løslod dem.

 10. Men Brødrene sendte straks om Natten både Paulus og Silas bort
   til Berøa; og da de vare komne dertil,gik de ind i Jødernes
   Synagoge.
 11. Men disse vare mere velsindede end de i Thessalonika, de modtoge
   Ordet med al Redebonhed og ransagede daglig Skrifterne, om disse
   Ting forholdt sig således.
 12. Så troede da mange af dem og ikke få af de fornemme græske
   Kvinder og Mænd.
 13. Men da Jøderne i Thessalonika fik at vide, at Guds Ord blev
   forkyndt af Paulus også i Berøa, kom de og vakte også der Røre
   og Bevægelse iblandt Skarerne.

 14. Men da sendte Brødrene straks Paulus bort, for at han skulde
   drage til Havet; men både Silas og Timotheus bleve der tilbage.
 15. Og de, som ledsagede Paulus, førte ham lige til Athen; og efter
   at have fået det Bud med til Silas og Timotheus, at de snarest
   muligt skulde komme til ham, droge de bort.
 16. Medens nu Paulus ventede på dem i Athen, harmedes hans Ånd i
   ham, da han så, at Byen var fuld af Afgudsbilleder.
 17. Derfor talte han i Synagogen med Jøderne og de gudfrygtige og på
   Torvet hver Dag til dem, som han traf på.
 18. Men også nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode
   sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: ""Hvad vil denne
   Ordgyder sige?"" men andre: ""Han synes at være en Forkynder af
   fremmede Guddomme;"" fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og
   Opstandelsen.
 19. Og de toge ham og førte ham op på Areopagus og sagde: ""Kunne vi
   få at vide, hvad dette er for en ny Lære, som du taler om?
 20. Thi du bringer os nogle fremmede Ting for Øren; derfor ville vi
   vide, hvad dette skal betyde.""
 21. Men alle Atheniensere og de fremmede, som opholdt sig der, gave
   sig ikke Stunder til andet end at fortælle eller høre nyt.
 22. Men Paulus stod frem midt på Areopagus og sagde: ""I
   athemiensiske Mænd! jeg ser, at I i alle Måder ere omhyggelige
   for eders Gudsdyrkelse.
 23. Thi da jeg gik omkring og betragtede eders Helligdommen, fandt
   jeg også et Alter, på hvilket der var skrevet: ""For en ukendt
   Gud."" Det, som I således dyrke uden at kende det, det
   forkynder jeg eder.
 24. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, han, som
   er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med
   Hænder,
 25. han tjenes ikke heller af Menneskers Hænder som en, der trænger
   til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Ånde og alle Ting.
 26. Og han har gjort, at hvert Folk iblandt Mennesker bor ud af eet
   Blod på hele Jordens Flade, idet han fastsatte bestemte Tider og
   Grænserne for deres Bolig,
 27. for at de skulde søge Gud, om de dog kunde føle sig frem og
   finde ham, skønt han er ikke langt fra hver enkelt af os;
 28. thi i ham leve og røres og ere vi, som også nogle af eders
   Digtere have sagt: Vi ere jo også hans Slægt.
 29. Efterdi vi da ere Guds Slægt, bør vi ikke mene, at Guddommen er
   lig Guld eller Sølv eller Sten, formet ved Menneskers Kunst og
   Opfindsomhed.
 30. Efter at Gud altså har båret over med disse Vankundighedens
   Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle
   omvende sig.
 31. Thi han har fastsat en Dag, på hvilken han vil dømme Jorderige
   med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og
   dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde."
 32. Men da de hørte om de dødes Opstandelse, spottede nogle; men
   andre sagde: "Ville atter høre dig om dette."
 33. Således gik Paulus ud fra dem.
 34. Men nogle Mænd holdt sig til ham og troede; iblandt hvilke også
   var Areopagiten Dionysius og en Kvinde ved Navn Damaris og andre
   med dem. 18
 1. Derefter forlod Paulus Athen og kom til Korinth
 2. Der traf han en Jøde ved Navn Akvila, født i Pontus, som nylig
   var kommen fra Italien med sin Hustru Priskilla, fordi Klaudius
   havde befalet, at alle Jøderne skulde forlade Rom. Til disse gik
   han.
 3. Og efterdi han øvede det samme Håndværk, blev han hos dem og
   arbejdede; thi de vare Teltmagere af Håndværk.
 4. Men han holdt Samtaler i Synagogen på hver Sabbat og overbeviste
   Jøder og Grækere.
 5. Men da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonien, var Paulus
   helt optagen af at tale og vidnede for Jøderne, at Jesus er
   Kristus.
 6. Men da de stode imod og spottede, rystede han Støvet af sine
   Klæder og sagde til dem: "Eders Blod komme over eders Hoved! Jeg
   er ren; herefter vil jeg gå til Hedningerne."
 7. Og han gik bort derfra og gik ind til en Mand ved Navn Justus,
   som frygtede Gud, og hvis Hus lå ved Siden af Synagogen.
 8. Men Synagogeforstanderen Krispus troede på Herren tillige med
   hele sit Hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og
   bleve døbte.
 9. Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: "Frygt ikke, men
   tal og ti ikke,
 10. eftersom jeg er med dig, og ingen skal lægge Hånd på dig for at
   gøre dig noget ondt; thi jeg har et talrigt Folk i denne By."
 11. Og han slog sig ned der et År og seks Måneder og lærte Guds Ord
   iblandt dem.
 12. Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne
   endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:
 13. "Denne overtaler Folk til en Gudsdyrkelse imod Loven."
 14. Og da Paulus vilde oplade Munden, sagde Gallio til Jøderne: "
   Dersom det var nogen Uret eller Misgerning, I Jøder! vilde jeg,
   som billigt var, tålmodigt høre på eder.
 15. Men er det Stridsspørgsmål om Lære og Navne og om den Lov, som I
   have, da ser selv dertil; thi jeg vil ikke være Dommer over
   disse Ting."
 16. Og han drev dem bort fra Domstolen.
 17. Men alle grebe Synagogeforstanderen Sosthenes og sloge ham lige
   for Domstolen; og Gallio brød sig ikke om noget af dette.

 18. Men Paulus blev der endnu i mange dage; derefter tog han Afsked
   med Brødrene og sejlede bort til Syrien og med ham Priskilla og
   Akvila, efter at han havde ladet sit Hår klippe af i Kenkreæ;
   thi han havde et Løfte på sig.
 19. Men de kom til Efesus; og der lod han hine blive tilbage; men
   han selv gik ind i Synagogen og samtalede med Jøderne.
 20. Men da de bade ham om at blive i længere Tid, samtykkede han
   ikke;
 21. men han tog Afsked og sagde: " (Jeg må endelig holde denne
   forestående Højtid i Jerusalem; men) jeg vil atter vende tilbage
   til eder, om Gud vil." Og han sejlede ud fra Efesus
 22. og landede i Kæsarea, drog op og hilste på Menigheden og drog så
   ned til Antiokia.

 23. Og da han havde opholdt sig der nogen Tid, drog han bort og
   rejste fra Sted til Sted igennem det galatiske Land og Frygien
   og styrkede alle Disciplene.

 24. Men en Jøde ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en veltalende
   Mand, som var stærk i Skrifterne, kom til Efesus.
 25. Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Ånden talte
   og lærte han grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes's
   Dåb.
 26. Og han begyndte at tale frimodigt i Synagogen. Men da Priskilla
   og Akvila hørte ham,toge de ham til sig og udlagde ham Guds Vej
   nøjere.
 27. Men da han vilde rejse videre til Akaja, skrev Brødrene til
   Disciplene og opmuntrede dem til at tage imod ham. Da han var
   kommen derhen, var han ved Guds Nåde de troende til megen Nytte;
 28. thi han gendrev Jøderne offentligt med stor Kraft og beviste ved
   Skrifterne, at Jesus er Kristus. 19
 1. Men det skete, medens Apollos var i Korinth, at Paulus efter at
   være dragen igennem de højereliggende Landsdele kom ned til
   Efesus
 2. og fandt nogle Disciple, og han sagde til dem: "Fik I den
   Helligånd, da I bleve troende?" Men de sagde til ham: "Vi have
   ikke engang hørt, at der er en Helligånd."
 3. Og han sagde: "Hvortil bleve I da døbte?" Men de sagde: "Til
   Johannes's Dåb."
 4. Da sagde Paulus: "Johannes døbte med Omvendelses-Dåb, idet han
   sagde til Folket, at de skulde tro på den, som kom efter ham,
   det er på Jesus."
 5. Men da de hørte dette, lode de sig døbe til den Herres Jesu
   Navn.
 6. Og da Paulus lagde Hænderne på dem, kom den Helligånd over dem,
   og de talte i Tunger og profeterede.
 7. Men de vare i det hele omtrent tolv Mand.
 8. Og han gik ind i Synagogen og vidnede frimodigt i tre Måneder,
   idet han holdt Samtaler og overbeviste om det, som hører til
   Guds Rige.
 9. Men da nogle forhærdede sig og strede imod og over for Mængden
   talte ilde om Vejen, forlod han dem og skilte Disciplene fra dem
   og holdt daglig Samtaler i Tyrannus's Skole.
 10. Men dette varede i to År, så at alle, som boede i Asien, både
   Jøder og Grækere, hørte Herrens Ord.
 11. Og Gud gjorde usædvanlige kraftige Gerninger ved Paulus's
   Hænder,
 12. så at man endog bragte Tørklæder og Bælter fra hans Legeme til
   de syge, og Sygdommene vege fra dem, og de onde Ånder fore ud.
 13. Men også nogle af de omløbende jødiske Besværgere forsøgte at
   nævne den Herres Jesu Navn over dem, som havde de onde Ånder,
   idet de sagde: "Jeg besværger eder ved den Jesus, som Paulus
   prædiker."
 14. Men de, som gjorde dette, vare syv Sønner af Skeuas, en jødisk
   Ypperstepræst,
 15. Men den onde Ånd svarede og sagde til dem: "Jesus kender jeg, og
   om Paulus ved jeg; men I, hvem ere I?"
 16. Og det Menneske, i hvem den onde Ånd var, sprang ind på dem og
   overmandede dem begge og fik sådan Magt over dem, at de flygtede
   nøgne og sårede ud af Huset.
 17. Men dette blev vitterligt for alle dem, som boede i Efesus, både
   Jøder og Grækere; og der faldt en Frygt over dem alle, og den
   Herres Jesu Navn blev ophøjet,
 18. og mange af dem, som vare blevne troende, kom og bekendte og
   fortalte om deres Gerninger.
 19. Men mange af dem, som havde drevet Trolddom, bare deres Bøger
   sammen og opbrændte dem for alles Øjne; og man beregnede deres
   Værdi og fandt dem halvtredsindstyve Tusinde Sølvpenge værd.
 20. Så kraftigt voksede Herrens Ord og fik Magt.

 21. Men da dette var fuldbragt, satte Paulus sig for i Ånden, at han
   vilde rejse igennem Makedonien og Akaja og så drage til
   Jerusalem, og han sagde: "Efter at jeg har været der, bør jeg
   også se Rom."
 22. Og han sendte to af dem, som gik ham til Hånde, Timotheus og
   Erastus, til Makedonien; men selv blev han nogen Tid i Asien.

 23. Men på den Tid opstod der et ikke lidet Oprør i Anledning af
   Vejen.
 24. Thi en Sølvsmed ved Navn Demetrius gjorde Artemistempler af Sølv
   og skaffede Kunstnerne ikke ringe Fortjeneste.
 25. Disse samlede han tillige med de med sådanne Ting sysselsatte
   Arbejdere og sagde: "I Mænd! I vide, at vi have vort Udkomme af
   dette Arbejde.
 26. Og I se og høre, at ikke alene i Efesus, men næsten i hele Asien
   har denne Paulus ved sin Overtalelse vildledt en stor Mængde,
   idet han siger, at de ikke ere Guder, de, som gøres med Hænder.
 27. Men der er ikke alene Fare for, at denne vor Håndtering skal
   komme i Foragt, men også for, at den store Gudinde Artemis's
   Helligdom skal blive agtet for intet, og at den Gudindes
   Majestæt, hvem hele Asien og Jorderige dyrker, skal blive
   krænket."
 28. Men da de hørte dette, bleve de fulde af Vrede og råbte og
   sagde: "Stor er Efesiernes Artemis!"
 29. Og Byen kom i fuldt Oprør, og de stormede endrægtigt til Teatret
   og reve Makedonierne Hajus og Aristarkus, Paulus's Rejsefæller,
   med sig.
 30. Men da Paulus vilde gå ind iblandt Folkemængden, tilstedte
   Disciplene ham det ikke.
 31. Men også nogle af Asiarkerne, som vare hans Venner, sendte Bud
   til ham og formanede ham til ikke at vove sig hen til Teatret.
 32. Da skrege nogle eet, andre et andet; thi Forsamlingen var i
   Forvirring, og de fleste vidste ikke, af hvad Årsag de vare
   komne sammen.
 33. Men de trak Aleksander, hvem Jøderne skøde frem, ud af Skaren;
   men Aleksander slog til Lyd med Hånden og vilde holde en
   Forsvarstale til Folket.
 34. Men da de fik at vide, at han var en Jøde, råbte de alle med een
   Røst i omtrent to Timer: "Stor er Efesiernes Artemis!"
 35. Men Byskriveren fik Skaren beroliget og sagde: "I Mænd i Efesus!
   hvilket Menneske er der vel, som ikke ved, at Efesiernes By er
   Tempelværge for den store Artemis og det himmelfaldne Billede?
 36. Når altså dette er uimodsigeligt, bør I være rolige og ikke
   foretage eder noget fremfusende.
 37. Thi I have ført disse Mænd hid, som hverken er Tempelranere
   eller bespotte eders Gudinde.
 38. Dersom nu Demetrius og hans Kunstnere have Klage imod nogen, da
   holdes der Tingdage, og der er Statholdere; lad dem kalde
   hinanden for Retten!
 39. Men have I noget Forlangende om andre Sager, så vil det blive
   afgjort i den lovlige Forsamling.
 40. Vi stå jo endog i Fare for at anklages for Oprør for, hvad der i
   Dag er sket, da der ingen Årsag er dertil; herfor, for dette
   Opløb, ville vi ikke kunne gøre regnskab."
 41. Og da han havde sagt dette, lod han Forsamlingen fare. 20
 1. Men efter at dette Røre var stillet, lod Paulus Disciplene hente
   og formanede dem, tog Afsked og begav sig derfra for at rejse
   til Makedonien.
 2. Og da han var dragen igennem disse Egne og havde formanet dem
   med megen Tale, kom han til Grækenland.
 3. Der tilbragte han tre Måneder, og da Jøderne havde Anslag for
   imod ham, just som han skulde til at sejle til Syrien, blev han
   til Sinds at vende tilbage igennem Makedonien.
 4. Men Pyrrus's Søn Sopater fra Berøa og af Thessalonikerne
   Aristarkus og Sekundus og Kajus fra Derbe og Timotheus og af
   Asiaterne Tykikus og Trofimus fulgte med ham til Asien.
 5. Disse droge forud og biede på os i Troas;
 6. men vi sejlede efter de usyrede Brøds Dage ud fra Filippi og kom
   fem Dage efter til dem i Troas, hvor vi tilbragte syv Dage.
 7. Men på den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde
   Brødet, samtalede Paulus med dem, da han den næste Dag vilde
   rejse derfra, og han blev ved med at tale indtil Midnat.
 8. Men der var mange Lamper i Salen ovenpå, hvor vi vare samlede.
 9. Og der sad i Vinduet en ung Mand ved Navn Eutykus; han faldt i
   en dyb Søvn, da Paulus fortsatte Samtalen så længe, og
   overvældet af Søvnen styrtede han ned fra det tredje Stokværk og
   blev tagen død op.
 10. Men Paulus gik ned og kastede sig over ham og omfavnede ham og
   sagde: "Larmer ikke; thi hans Sjæl er i ham."
 11. Men han gik op igen og brød Brødet og nød deraf og talte endnu
   længe med dem indtil Dagningen, og dermed drog han bort.
 12. Men de bragte det unge Menneske levende op og vare ikke lidet
   trøstede.

 13. Men vi gik forud til Skibet og sejlede til Assus og skulde
   derfra tage Paulus med; thi således havde han bestemt det, da
   han selv vilde gå til Fods.
 14. Da han nu stødte til os i Assus, toge vi ham om Bord og kom til
   Mitylene.
 15. Og vi sejlede derfra og kom den næste Dag lige udfor Kios; Dagen
   derpå lagde vi til ved Samos og kom næste Dag til Milet.
 16. Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det
   ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede
   for at komme til Jerusalem på Pinsedagen, om det var ham muligt.
 17. Men fra Milet sendte han Bud til Efesus og lod Menighedens
   Ældste kalde til sig.
 18. Og da de kom til ham, sagde han til dem: "I vide, hvorledes jeg
   færdedes iblandt eder den hele Tid igennem fra den første Dag,
   jeg kom til Asien,
 19. idet jeg tjente Herren i al Ydmyghed og under Tårer og
   Prøvelser, som timedes mig ved Jødernes Efterstræbelser;
 20. hvorledes jeg ikke har unddraget mig fra at forkynde eder noget
   som helst af det, som kunde være til Gavn, og at lære eder
   offentligt og i Husene,
 21. idet jeg vidnede både for Jøder og Grækere om Omvendelsen til
   Gud og Troen på vor Herre Jesus Kristus.
 22. Og nu se, bunden af Ånden drager jeg til Jerusalem uden at vide,
   hvad der skal møde mig,
 23. kun, at den Helligånd i hver By vidner for mig og siger, at
   Lænker og Trængsler vente mig.
 24. Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg
   kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har fået af den
   Herre Jesus, at vidne om Guds Nådes Evangelium.
 25. Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I,
   iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.
 26. Derfor vidner jeg for eder på denne Dag, at jeg er ren for alles
   Blod;
 27. thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Guds Råd.
 28. Så giver Agt på eder selv og den hele Hjord, i hvilken den
   Helligånd satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds
   Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.
 29. Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind
   iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden.
 30. Og af eders egen Midte skal der opstå Mænd, som skulle tale
   forvendte Ting for at drage Disciplene efter sig.
 31. Derfor våger og kommer i Hu, at jeg har ikke ophørt i tre År,
   Nat og Dag, at påminde hver enkelt med Tårer.
 32. Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Nådes Ord, som formår
   at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.
 33. Jeg har ikke begæret nogens Sølv eller Guld eller Klædebon.
 34. I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder
   og for dem, som vare med mig.
 35. Jeg viste eder i alle Ting, at således bør vi arbejde og tage os
   af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv
   har sagt: "Det er saligere at give end at tage."
 36. Og da han havde sagt dette, faldt han på sine Knæ og bad med dem
   alle.
 37. Og de brast alle i heftig Gråd, og de faldt Paulus om Halsen og
   kyssede ham.
 38. Og mest smertede dem det Ord, han havde sagt, at de ikke mere
   skulde se hans Ansigt. Så ledsagede de ham til Skibet. 21
 1. Men da vi havde revet os løs fra dem og vare afsejlede, droge vi
   lige til Kos, og den næste Dag til Rodus og derfra til Patara.
 2. Og da vi fandt et Skib, som skulde gå lige til Fønikien, gik vi
   om Bord og afsejlede.
 3. Men da vi havde fået Kypern i Sigte og vare komne den forbi til
   venstre for os, sejlede vi til Synen og landede i Tyrus; thi der
   skulde Skibet losse sin Ladning.
 4. Og vi opsøgte Disciplene og bleve der syv Dage; disse sagde ved
   Ånden til Paulus, at han ikke skulde drage op til Jerusalem.
 5. Men da vi havde tilendebragt disse Dage, droge vi derfra og
   rejste videre, idet de alle, med Hustruer og Børn, ledsagede os
   uden for Byen; og efter at have knælet på Strandbredden og holdt
   Bøn
 6. toge vi Afsked med hverandre; og vi gik om Bord i Skibet, men de
   vendte tilbage til deres Hjem.

 7. Men vi fuldendte Sejladsen og kom fra Tyrus til Ptolemais, og vi
   hilste på Brødrene og bleve een Dag hos dem.
 8. Og den følgende Dag droge vi derfra og kom til Kæsarea, og vi
   gik ind i Evangelisten Filips Hus, han, som var en af de syv, og
   bleve hos ham.
 9. Men denne havde fire ugifte Døtre, som profeterede.
 10. Men da vi bleve der flere Dage, kom der en Profet ned fra Judæa
   ved Navn Agabus.
 11. Og han kom til os og tog Paulus's Bælte og bandt sine egne
   Fødder og Hænder og sagde: "Dette siger den Helligånd: Den Mand,
   hvem dette Bælte tilhører, skulle Jøderne binde således i
   Jerusalem og overgive i Hedningers Hænder."
 12. Men da vi hørte dette, bade såvel vi som de der på Stedet ham om
   ikke at drage op til Jerusalem.
 13. Da svarede Paulus: "Hvad gøre I, at I græde og gøre mit Hjerte
   modløst? thi jeg er rede til ikke alene at bindes, men også at
   dø i Jerusalem for den Herres Jesu Navns Skyld."
 14. Da han nu ikke vilde lade sig overtale, bleve vi stille og
   sagde: "Herrens Villie ske!"

 15. Men efter disse Dage gjorde vi os rede og droge op til
   Jerusalem.
 16. Og også nogle af Disciplene fra Kæsarea rejste med os og bragte
   os til Mnason, en Mand fra Kypern, en gammel Discipel, hos hvem
   vi skulde have Herberge.
 17. Da vi nu kom til Jerusalem, modtoge Brødrene os med Glæde.
 18. Og Dagen efter gik Paulus ind med os til Jakob, og alle de
   Ældste kom derhen.
 19. Og da han havde hilst på dem, fortalte han Stykke for Stykke,
   hvad Gud havde gjort iblandt Hedningerne ved hans Tjeneste.
 20. Men da de hørte dette, priste de Gud og de sagde til ham:
   "Broder! du ser, hvor mange Tusinder der er af Jøderne, som have
   antaget Troen, og de ere alle nidkære for Loven.
 21. Men de have hørt om dig, at du lærer alle Jøderne ude iblandt
   Hedningerne at falde fra Moses og siger, at de ikke skulle
   omskære Børnene, ej heller vandre efter Skikkene.
 22. Hvad er der da at gøre? Der må sikkert komme mange Mennesker
   sammen; thi de ville få at høre, at du er kommen.
 23. Gør derfor dette, som vi sige dig: Vi have her fire Mænd, som
   have et Løfte på sig.
 24. Tag dem med dig, og rens dig sammen med dem,, og gør
   Omkostningen for dem, for at de kunne lade deres Hoved rage; så
   ville alle erkende, at det, som de have hørt om dig, ikke har
   noget på sig, men at du også selv vandrer således, at du holder
   Loven.
 25. Men om de Hedninger, som ere blevne troende, have vi udsendt en
   Skrivelse med den Afgørelse, at de intet sådant skulle holde,
   men kun vogte sig for Afgudsofferkød og Blod og det kvalte og
   Utugt."
 26. Da tog Paulus Mændene med sig næste dag, og efter at have renset
   sig sammen med dem gik han ind i Helligdommen og anmeldte
   Renselsesdagenes Udløb, da Offeret blev bragt for hver enkelt af
   dem.

 27. Men da de syv Dage næsten vare til Ende, satte Jøderne fra
   Asien, som havde set ham i Helligdommen, hele Mængden i Oprør og
   lagde Hånd på ham
 28. og råbte: "I israelitiske Mænd, kommer til Hjælp! Denne er det
   Menneske, som alle Vegne lærer alle imod Folket og Loven og
   dette Sted; og tilmed har han også ført Grækere ind i
   Helligdommen og gjort dette hellige Sted urent;"
 29. de havde nemlig i Forvejen set Efesieren Trofimus i Staden
   sammen med ham, og ham mente de, at Paulus havde ført ind i
   Helligdommen.
 30. Og hele Staden kom i Bevægelse, og Folket stimlede sammen; og de
   grebe Paulus og slæbte ham uden for Helligdommen, og straks
   bleve Dørene lukkede.
 31. Og da de søgte at slå ham ihjel, gik der Melding op til
   Krigsøversten for Vagtafdelingen, at hele Jerusalem var i Oprør.
 32. Han tog straks Stridsmænd og Høvedsmænd med sig og ilede ned
   imod dem. Men da de så Krigsøversten og Stridsmændene, holdt de
   op at slå Paulus.
 33. Da trådte Krigsøversten til, greb ham og befalede, at han skulde
   bindes med to Lænker, og han spurgte, hvem han var, og hvad han
   havde gjort.
 34. Da råbte nogle i Skaren eet, andre et andet til ham; men da han
   ikke kunde få noget pålideligt at vide på Grund af Larmen,
   befalede han at føre ham ind i Borgen,
 35. Men da han kom på Trappen, gik det således, at han måtte bæres
   af Stridsmændene på Grund af Skarens Voldsomhed;
 36. thi Folkemængden fulgte efter og råbte: "Bort med ham!"
 37. Og da Paulus var ved at blive ført ind i Borgen, siger han til
   Krigsøversten: "Er det mig tilladt at sige noget til dig?" Men
   han sagde: "Forstår du Græsk?
 38. Er du da ikke den Ægypter, som for nogen Tid siden gjorde Oprør
   og førte de fire Tusinde Stimænd ud i Ørkenen?"
 39. Men Paulus sagde: "Jeg er en jødisk Mand fra Tarsus, Borger i en
   ikke ubekendt By i Kilikien. Men jeg beder dig, tilsted mig at
   tale til Folket!"
 40. Og da han tilstedte det, stod Paulus frem på Trappen og slog til
   Lyd med Hånden for Folket. Men da der var blevet dyb Tavshed,
   tiltalte han dem i det hebraiske Sprog og sagde: 22
 1. " I Mænd, Brødre og Fædre! hører nu mit forsvar over for eder!"
 2. Men da de hørte, at han talte til dem i det hebraiske Sprog,
   holdt de sig end mere stille. Og han siger:
 3. "Jeg er en jødisk Mand, født i Tarsus i Kilikien, men opfostret
   i denne Stad, oplært ved Gamaliels Fødder efter vor Fædrenelovs
   Strenghed og nidkær for Gud, ligesom I alle ere i Dag.
 4. Og jeg forfulgte denne Vej indtil Døden, idet jeg lagde både
   Mænd og Kvinder i Lænker og overgav dem til Fængsler,
 5. som også Ypperstepræsten vidner med mig og hele Ældsterådet, fra
   hvem jeg endog fik Breve med til Brødrene i Damaskus og rejste
   derhen for også at føre dem, som vare der, bundne til Jerusalem,
   for at de måtte blive straffede.
 6. Men det skete, da jeg var undervejs og nærmede mig til Damaskus,
   at ved Middag et stærkt Lys fra Himmelen pludseligt omstrålede
   mig.
 7. Og jeg faldt til Jorden og hørte en Røst, som sagde til mig:
   Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?
 8. Men jeg svarede: Hvem er du, Herre? Og han sagde til mig: Jeg er
   Jesus af Nazareth, som du forfølger.
 9. Men de, som vare med mig, så vel Lyset, men hørte ikke hans
   Røst, som talte til mig.
 10. Men jeg sagde: Hvad skal jeg gøre, Herre? Men Herren sagde til
   mig: Stå op og gå til Damaskus; og der skal der blive talt til
   dig om alt, hvad der er bestemt, at du skal gøre.
 11. Men da jeg havde mistet Synet ved Glansen af hint Lys, blev jeg
   ledet ved Hånden af dem, som vare med mig, og kom således ind i
   Damaskus.
 12. Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, som havde
   godt Vidnesbyrd af alle Jøderne, som boede der,
 13. kom til mig og stod for mig og sagde: Saul, Broder, se op! Og
   jeg så op på ham i samme Stund.
 14. Men han sagde: Vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans
   Villie og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund.
 15. Thi du skal være ham et Vidne for alle Mennesker om de Ting, som
   du har set og hørt.
 16. Og nu, hvorfor tøver du? Stå op, lad dig døbe og dine Synder
   aftvætte, idet du påkalder hans Navn!
 17. Og det skete, da jeg var kommen tilbage til Jerusalem og bad i
   Helligdommen, at jeg faldt i Henrykkelse
 18. og så ham, idet han sagde til mig: Skynd dig, og gå hastigt ud
   af Jerusalem, thi de skulle ikke af dig modtage Vidnesbyrd om
   mig.
 19. Og jeg sagde: Herre! de vide selv, at jeg fængslede og piskede
   trindt om i Synagogerne dem, som troede på dig,
 20. og da dit Vidne Stefanus's Blod blev udgydt, stod også jeg hos
   og havde Behag deri og vogtede på deres Klæder, som sloge ham
   ihjel.
 21. Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort
   til Hedninger."

 22. Men de hørte på ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst
   og sagde: "Bort fra Jorden med en sådan! thi han bør ikke
   leve.""
 23. Men da de skrege og reve Klæderne af sig og kastede Støv op i
   Luften,
 24. befalede Krigsøversten, at han skulde føres ind i Borgen, og
   sagde, at man med Hudstrygning skulde forhøre ham, for at han
   kunde få at vide, af hvad Årsag de således råbte imod ham.
 25. Men da de havde udstrakt ham for Svøberne, sagde Paulus til den
   hosstående Høvedsmand: "Er det eder tilladt at hudstryge en
   romersk Mand, og det uden Dom?"
 26. Men da Høvedsmanden hørte dette, gik han til Krigsøversten og
   meldte ham det og sagde: "Hvad er det, du et ved at gøre? denne
   Mand er jo en Romer."
 27. Men Krigsøversten gik hen og sagde til ham: "Sig mig, er du en
   Romer?" Han sagde: "Ja."
 28. Og Krigsøversten svarede: "Jeg har købt mig denne Borgerret for
   en stor Sum," Men Paulus sagde: "Jeg er endog født dertil."
 29. Da trak de, som skulde til at forhøre ham, sig straks tilbage
   fra ham. Og da Krigsøversten fik at vide, at han var en Romer,
   blev også han bange, fordi han havde bundet ham.
 30. Men den næste Dag, da han vilde have noget pålideligt at vide
   om, hvad han anklagedes for af Jøderne, løste han ham og
   befalede, at Ypperstepræsterne og hele Rådet skulde komme
   sammen, og han førte Paulus ned og stillede ham for dem. 23
 1. Da så Paulus fast på Rådet og sagde: "I Mænd, Brødre! jeg har
   med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag."
 2. Men Ypperstepræsten Ananias befalede dem, som stode hos ham, at
   slå ham på Munden.
 3. Da sagde Paulus til ham: "Gud skal slå dig, du kalkede Væg! Og
   du sidder for at dømme mig efter Loven, og tvært imod Loven
   befaler du, at jeg skal slås."
 4. Men de, som stode hos, sagde: "Udskælder du Guds Ypperstepræst?"
 5. Og Paulus sagde: "Brødre! jeg vidste ikke, at han er
   Ypperstepræst; thi der er skrevet: En Fyrste i dit Folk må du
   ikke tale ondt imod."
 6. Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men
   den anden af Farisæere, råbte han i Rådet: "I Mænd, Brødre! jeg
   er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Håb og for dødes
   Opstandelse er det, jeg dømmes."
 7. Men da han udtalte dette, opkom der Splid imellem Farisæerne og
   Saddukæerne, og Mængden blev uenig.
 8. Thi Saddukæerne sige, at der ingen Opstandelse er, ej heller
   nogen Engel eller Ånd; men Farisæerne hævde begge Dele.
 9. Men der opstod en stærk Råben; og nogle af de skriftkloge af
   Farisæernes Parti stode op, strede heftigt og sagde: "Vi finde
   intet ondt hos dette Menneske; men hvad om en Ånd eller en Engel
   har talt til ham!"
 10. Men da der blev stærk Splid frygtede Krigsøversten, at Paulus
   skulde blive sønderslidt af dem, og befalede Krigsfolket at gå
   ned og rive ham ud fra dem og føre ham ind i Borgen.
 11. Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: "Vær frimodig,
   thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, således skal du
   også vidne i Rom."

 12. Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og
   forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller
   drikke, førend de havde slået Paulus ihjel.
 13. Og de, som havde indgået denne Sammensværgelse, vare flere end
   fyrretyve i Tal.
 14. Disse gik da til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde: "Vi
   have under Forbandelser forpligtet os til ikke at smage noget,
   førend vi have slået Paulus ihjel.
 15. Så giver nu I tillige med Rådet Krigsøversten Meddelelse, for at
   han må føre ham ned til eder, som om I ville undersøge hans Sag
   nøjere; men vi ere rede til at slå ham ihjel, førend han kommer
   derhen."
 16. Men Paulus's Søstersøn, som havde hørt om dette Anslag, kom og
   gik ind i Borgen og fortalte Paulus det.
 17. Men Paulus kaldte en af Høvedsmændene til sig og sagde: "Før
   denne unge Mand hen til Krigsøversten; thi han har noget at
   melde ham."
 18. Da tog han ham og førte ham til Krigsøversten og siger: "Den
   fangne Paulus kaldte mig og bad mig føre denne unge Mand til
   dig, da han har noget at tale med dig om."
 19. Men Krigsøversten tog ham ved Hånden, gik hen til en Side og
   spurgte: "Hvad er det, som du har at melde mig?"
 26. Men han sagde: "Jøderne have aftalt at bede dig om at lade
   Paulus føre ned for Rådet i Morgen under Foregivende af at ville
   have nøjere Underretning om ham.
 21. Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd
   af dem lure på ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig
   til hverken at spise eller at drikke, førend de have slået ham
   ihjel; og nu ere de rede og vente på dit Tilsagn."
 22. Da lod Krigsøversten det unge Menneske fare og bød ham: "Du skal
   ingen sige, at du har givet mig dette til Kende."

 23. Og han kaldte et Par af Høvedsmændene til sig og sagde: "Gører
   to Hundrede Stridsmænd rede til at drage til Kæsarea og
   halvfjerdsindstyve Ryttere og to Hundrede Spydkastere fra den
   tredje Time i Nat; "
 24. og at de skulde bringe Lastdyr for at kunne lade Paulus ride og
   føre ham sikkert til Landshøvdingen Feliks.
 25. Og han skrev et Brev af følgende Indhold:
 26. "Klaudius Lysias hilser den mægtigste Landshøvding Feliks.
 27. Denne Mand havde Jøderne grebet og vilde have slået ham ihjel;
   men jeg kom til med Krigsfolket og udfriede ham, da jeg
   erfarede, at han var en Romer.
 28. Og da jeg vilde vide Årsagen, hvorfor de anklagede ham, førte
   jeg ham ned for deres Råd
 29. og fandt ham anklaget i Anledning af nogle Stridsspørgsmål i
   deres Lov, men uden nogen Beskyldning, som fortjente Død eller
   Fængsel.
 30. Men da jeg har fået Underretning om, at der skulde være et
   hemmeligt Anslag af Jøderne imod Manden, har jeg straks sendt
   ham til dig efter også at have befalet Anklagerne at fremføre
   for dig, hvad de have imod ham."
 31. Da toge Stridsmændene Paulus, som det var dem befalet, og førte
   ham om Natten til Antipatris.
 32. Men næste Dag lode de Rytterne drage videre med ham og vendte
   selv tilbage til Borgen.
 33. Da hine nu kom til Kæsarea og havde overgivet Landshøvdingen
   Brevet, fremstillede de også Paulus for ham.
 34. Men da han havde læst Brevet og spurgt, fra hvilken Provins han
   var, og havde erfaret, at han var fra Kilikien, sagde han:
 35. "Jeg vil forhøre dig, når også dine Anklagere komme til Stede."
   Og han bød, at han skulde holdes bevogtet i Herodes's Borg. 24
 1. Men fem Dage derefter drog Ypperstepræsten Ananias ned med nogle
   Ældste og en Taler, Tertullus, og disse førte Klage for
   Landshøvdingen imod Paulus.
 2. Da han nu var kaldt ind, begyndte Tertullus at anklage ham og
   sagde:
 3. "At vi ved dig nyde megen Fred, og at Forbedringer i alle
   Retninger og alle Vegne skaffes dette Folk ved din Omsorg,
   mægtigste Feliks! det erkende vi med al Taknemmelighed.
 4. Men for at jeg ikke skal opholde dig for længe, beder jeg, at du
   efter din Mildhed vil høre os kortelig.
 5. Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en
   Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er
   Fører for Nazaræernes Parti,
 6. ja, han har endog forsøgt at vanhellige Helligdommen. Vi grebe
   ham da også og vilde have dømt ham efter vor Lov.
 7. Men Krigsøversten Lysias kom til og borttog ham med megen Vold
   af vore Hænder
 8. og bød hans Anklagere komme til dig. Af ham kan du selv, når du
   undersøger det, erfare alt det, hvorfor vi anklage ham."
 9. Men også Jøderne stemmede i med og påstode, at dette forholdt
   sig således.

 10. Og Paulus svarede, da Landshøvdingen gav ham et Vink, at han
   skulde tale: "Efterdi jeg ved, at du i mange År har været Dommer
   for dette Folk, vil jeg frimodigt forsvare min Sag,
 11. da du kan forvisse dig om, at det er ikke mere end tolv Dage,
   siden jeg kom op for at tilbede i Jerusalem.
 12. Og de have ikke fundet mig i Ordveksel med nogen eller i Færd
   med at vække Folkeopløb, hverken i Helligdommen eller i
   Synagogerne eller omkring i Staden.
 13. Og de kunne ej heller bevise dig det, som de nu anklage mig for.
 14. Men dette bekender jeg for dig, at jeg efter den Vej, som de
   kalde et Parti, tjener vor fædrene Gud således, at jeg tror på
   alt det, som står i Loven, og det, som er skrevet hos
   Profeterne,
 15. og har det Håb til Gud, som også disse selv forvente, at der
   skal komme en Opstandelse både af retfærdige og af uretfærdige.
 16. Derfor øver også jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed
   for Gud og Menneskene.
 17. Men efter flere Års Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser
   til mit Folk og Ofre,
 18. hvad de fandt mig i Færd med, da jeg var bleven renset i
   Helligdommen, og ikke med Opløb og Larm; men det var nogle Jøder
   fra Asien,
 19. og de burde nu være til Stede hos dig og klage, om de have noget
   på mig at sige.
 20. Eller lad disse her selv sige, hvad Uret de have fundet hos mig,
   da jeg stod for Rådet,
 21. uden det skulde være dette ene Ord, som jeg råbte, da jeg stod
   iblandt dem: Jeg dømmes i Dag af eder for dødes Opstandelse."

 22. Nu udsatte Feliks Sagen, da han vidste ret god Besked om Vejen,
   og sagde: "Når Krigsøversten Lysias kommer herned, vil jeg
   påkende eders Sag."
 23. Og han befalede Høvedsmanden, at han skulde holdes bevogtet, men
   med Lempelse, og at han ikke måtte forbyde nogen af hans egne at
   gå ham til Hånde.
 24. Men nogle Dage efter kom Feliks med sin Hustru Drusilla, som var
   en Jødinde, og lod Paulus hente og hørte ham om Troen på Kristus
   Jesus.
 25. Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den
   kommende Dom, blev Feliks forfærdet 6g svarede: "Gå for denne
   Gang; men når jeg får Tid, vil jeg lade dig kalde til mig."
 26. Tillige håbede han også, at Paulus skulde give ham Penge; derfor
   lod han ham også oftere hente og samtalede med ham.
 27. Men da to År vare forløbne, fik Feliks Porkius Festus til
   Efterfølger; og da Feliks vilde fortjene sig Tak af Jøderne, lod
   han Paulus blive tilbage i Lænker. 25
 1. Da Festus nu havde tiltrådt sit Landshøvdingembede, drog han
   efter tre Dages Forløb fra Kæsarea op til Jerusalem.
 2. Da førte Ypperstepræsterne og de fornemste af Jøderne Klage hos
   ham imod Paulus og henvendte sig til ham,
 3. idet de med ondt i Sinde imod Paulus bade ham om at bevise dem
   den Gunst, at han vilde lade ham hente til Jerusalem; thi de
   lurede på at slå ham ihjel på Vejen.
 4. Da svarede Festus, at Paulus blev holdt bevogtet i Kæsarea, men
   at han selv snart vilde drage derned.
 5. "Lad altså," sagde han, "dem iblandt eder, der have Myndighed
   dertil, drage med ned og anklage ham, dersom der er noget
   uskikkeligt ved Manden."
 6. Og da han havde opholdt sig hos dem ikke mere end otte eller ti
   Dage, drog han ned til Kæsarea, og den næste Dag satte han sig
   på Dommersædet og befalede, at Paulus skulde føres frem.
 7. Men da han kom til Stede, stillede de Jøder, som vare komne ned
   fra Jerusalem sig omkring ham og fremførte mange og svare
   Klagemål, som de ikke kunde bevise,
 8. efterdi Paulus forsvarede sig og sagde: "Hverken imod Jødernes
   Lov eller imod Helligdommen eller imod Kejseren har jeg syndet i
   noget Stykke."

 9. Men Festus. som vilde fortjene sig Tak af Jøderne, svarede
   Paulus og sagde: "Er du villig til at drage op til Jerusalem og
   der stå for min Domstol i denne Sag?"
 10. Men Paulus sagde: "Jeg står for Kejserens Domstol, og der bør
   jeg dømmes. Jøderne har jeg ingen Uret gjort, som også du ved
   helt vel.
 11. Dersom jeg så har Uret og har gjort noget, som fortjener Døden,
   vægrer jeg mig ikke ved at dø; men hvis det, hvorfor disse
   anklage mig, intet har på sig, da kan ingen prisgive mig til
   dem. Jeg skyder mig ind under Kejseren."
 12. Da talte Festus med sit Råd og svarede: "Du har skudt dig ind
   under Kejseren; du skal rejse til Kejseren."

 13. Men da nogle Dage vare forløbne, kom Kong Agrippa og Berenike
   til Kæsarea og hilste på Festus.
 14. Og da de opholdt sig der i flere Dage, forelagde Festus Kongen
   Paulus's Sag og sagde: "Der er en Mand, efterladt af Feliks som
   Fange;
 15. imod ham førte Jødernes Ypperstepræster og Ældste Klage, da jeg
   var i Jerusalem, og bade om Dom over ham.
 16. Dem svarede jeg, at Romere ikke have for Skik at prisgive noget
   Menneske, førend den anklagede har Anklagerne personligt til
   Stede og får Lejlighed til at forsvare sig imod Beskyldningen.
 17. Da de altså kom sammen her, tøvede jeg ikke, men satte mig den
   næste Dag på Dommersædet og bød, at Manden skulde føres frem.
 18. Men da Anklagerne stode omkring ham, fremførte de ingen sådan
   Beskyldning, som jeg havde formodet;
 19. men de havde nogle Stridsspørgsmål med ham om deres egen
   Gudsdyrkelse og om en Jesus, som er død, men som Paulus påstod
   er i Live.
 20. Men da jeg var tvivlrådig angående Undersøgelsen heraf, sagde
   jeg, om han vilde rejse til Jerusalem og der lade denne Sag
   pådømme.
 21. Men da Paulus gjorde Påstand på at holdes bevogtet til Kejserens
   Kendelse, befalede jeg, at han skulde holdes bevogtet, indtil
   jeg kan sende ham til Kejseren."
 22. Da sagde Agrippa til Festus: "Jeg kunde også selv ønske at høre
   den Mand." Men han sagde: "I Morgen skal du få ham at høre."
 23. Næste Dag altså, da Agrippa og Berenike kom med stor Pragt og
   gik ind i Forhørssalen tillige med Krigsøversterne og Byens
   ypperste Mænd, blev på Festus's Befaling Paulus ført frem.
 24. Og Festus siger: "Kong Agrippa, og alle I Mænd, som ere med os
   til Stede! her se I ham, om hvem hele Jødernes Mængde har
   henvendt sig til mig, både i Jerusalem og her, råbende på, at
   han ikke længer bør leve.
 25. Men jeg indså, at han intet havde gjort, som fortjente Døden, og
   da han selv skød sig ind under Kejseren, besluttede jeg at sende
   ham derhen.
 26. Dog har jeg intet sikkert at skrive om ham til min Herre. Derfor
   lod jeg ham føre frem for eder og især for dig, Kong Agrippa!
   for at jeg kan have noget at skrive, når Undersøgelsen er sket.
 27. Thi det synes mig urimeligt at sende en Fange uden også at
   angive Beskyldningerne imod ham." 26
 1. Men Agrippa sagde til Paulus: "Det tilstedes dig at tale om dig
   selv." Da udrakte Paulus Hånden og forsvarede sig således:
 2. "Jeg agter mig selv lykkelig, fordi jeg i Dag skal forsvare mig
   for dig angående alle de Ting, for hvilke jeg anklages af
   Jøderne, Kong Agrippa!
 3. navnlig fordi du er kendt med alle Jødernes Skikke og
   Stridsspørgsmål; derfor beder jeg dig om, at du tålmodigt vil
   høre mig.
 4. Mit Levned fra Ungdommen af, som fra Begyndelsen har været ført
   iblandt mit Folk og i Jerusalem, vide alle Jøderne Besked om;
 5. thi de kende mig i Forvejen lige fra først af (om de ellers
   ville vidne), at jeg har levet som Farisæer efter det strengeste
   Parti i vor Gudsdyrkelse.
 6. Og nu står jeg her og dømmes for Håbet på den Forjættelse, som
   er given af Gud til vore Fædre,
 7. og som vort Tolvstammefolk håber at nå frem til, idet de tjene
   Gud uafladeligt Nat og Dag; for dette Håbs Skyld anklages jeg af
   Jøder, o Konge!
 8. Hvor kan det holdes for utroligt hos eder, at Gud oprejser døde?
 9. Jeg selv mente nu også at burde gøre meget imod Jesu,
   Nazaræerens Navn,
 10. og det gjorde jeg også i Jerusalem; og jeg indespærrede mange af
   de hellige i Fængsler, da jeg havde fået Fuldmagt dertil af
   Ypperstepræsterne, og når de bleve slåede ihjel, gav jeg min
   Stemme dertil.
 11. Og i alle Synagogerne lod jeg dem ofte straffe og tvang dem til
   at tale bespotteligt, og rasende end mere imod dem forfulgte jeg
   dem endog til de udenlandske Byer.
 12. Da jeg i dette Øjemed drog til Damaskus med Fuldmagt og
   Myndighed fra Ypperstepræsterne,
 13. så jeg undervejs midt på Dagen, o Konge! et Lys fra Himmelen,
   som overgik Solens Glans, omstråle mig og dem, som rejste med
   mig.
 14. Men da vi alle faldt til Jorden, hørte jeg en Røst, som sagde
   til mig i det hebraiske Sprog: Saul! Saul! hvorfor forfølger du
   mig? det bliver dig hårdt at stampe imod Brodden.
 15. Og jeg sagde: Hvem er du, Herre? Men Herren sagde: Jeg er Jesus,
   som du forfølger.
 16. Men rejs dig og stå på dine Fødder; thi derfor har jeg vist mig
   for dig, for at udkåre dig til Tjener og Vidne, både om det, som
   du har set, og om mine kommende Åbenbaringer for dig,
 17. idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke
   jeg udsender dig
 18. for at oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra Mørke til Lys
   og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne få Syndernes
   Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen på
   mig.
 19. Derfor, Kong Agrippa! blev jeg ikke ulydig imod det himmelske
   Syn;
 20. men jeg forkyndte både først for dem i Damaskus og så i
   Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de
   skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre
   Gerninger, Omvendelsen værdige.
 21. For denne Sags Skyld grebe nogle Jøder mig i Helligdommen og
   forsøgte at slå mig ihjel.
 22. Det er altså ved den Hjælp, jeg har fået fra Gud, at jeg har
   stået indtil denne Dag og vidnet både for små og store, idet jeg
   intet siger ud over det, som både Profeterne og Moses have sagt
   skulde ske,
 23. at Kristus skulde lide, at han som den første af de dødes
   Opstandelse skulde forkynde Lys både for Folket og for
   Hedningerne."
 24. Men da han forsvarede sig således, sagde Festus med høj Røst:
   "Du raser, Paulus! den megen Lærdom gør dig rasende."
 25. Men Paulus sagde: "Jeg raser ikke, mægtigste Festus! men jeg
   taler sande og betænksomme Ord.
 26. Thi Kongen ved Besked om dette, og til ham taler jeg frimodigt,
   efterdi jeg er vis på, at slet intet af dette er skjult for ham;
   thi dette er ikke sket i en Vrå.
 27. Tror du, Kong Agrippa, Profeterne? Jeg ved, at du tror dem."
 28. Men Agrippa sagde til Paulus: "Der fattes lidet i, at du
   overtaler mig til at blive en Kristen."
 29. Men Paulus sagde: "Jeg vilde ønske til Gud, enten der fattes
   lidet eller meget, at ikke alene du, men også alle, som høre mig
   i Dag, måtte blive sådan, som jeg selv er, på disse Lænker nær."
 30. Da stod Kongen op og Landshøvdingen og Berenike og de, som sade
   hos dem.
 31. Og da de gik bort, talte de med hverandre og sagde: "Denne Mand
   gør intet, som fortjener Død eller Lænker."
 32. Men Agrippa sagde til Festus: "Denne Mand kunde være løsladt,
   dersom han ikke havde skudt sig ind under Kejseren." 27
 1. Men da det var besluttet, at vi skulde afsejle til Italien,
   overgave de både Paulus og nogle andre Fanger til en Høvedsmand
   ved Navn Julius af den kejserlige Afdeling.
 2. Vi gik da om Bord på et adramyttisk Skib, som skulde gå til
   Stederne langs med Asiens Kyster, og vi sejlede af Sted; og
   Aristarkus, en Makedonier fra Thessalonika, var med os.
 3. Og den næste Dag anløb vi Sidon. Og Julius, som behandlede
   Paulus venligt. tilstedte ham at gå hen til sine Venner og nyde
   Pleje.
 4. Og vi fore bort derfra og sejlede ind under Kypern, fordi Vinden
   var imod.
 5. Og vi sejlede igennem Farvandet ved Kilikien og Pamfylien og kom
   til Myra i Lykien.
 6. Og der fandt Høvedsmanden et aleksandrinsk Skib, som sejlede til
   Italien, og bragte os over i det.
 7. Men da Sejladsen i mange Dage gik langsomt, og vi med Nød og
   næppe nåede henimod Knidus (thi Vinden føjede os ikke), holdt vi
   ned under Kreta ved Salmone.
 8. Med Nød og næppe sejlede vi der forbi og kom til et Sted, som
   kaldes "Gode Havne", nær ved Byen Lasæa.
 9. Men da en rum Tid var forløben, og Sejladsen allerede var
   farlig, såsom endog Fasten allerede var forbi, formanede Paulus
   dem og sagde:
 10. "I Mænd! jeg ser, at Sejladsen vil medføre Ulykke og megen
   Skade, ikke alene på Ladning og Skib, men også på vort Liv."
 11. Men Høvedsmanden stolede mere på Styrmanden og Skipperen end på
   det, som Paulus sagde.
 12. Og da Havnen ikke egnede sig til Vinterleje, besluttede de
   fleste, at man skulde sejle derfra, om man muligt kunde nå hen
   og overvintre i Føniks, en Havn på Kreta, som vender imod
   Sydvest og Nordvest,
 13. Da der nu blæste en Sønden: vind op, mente de at have nået deres
   Hensigt, lettede Anker og sejlede langs med og nærmere ind under
   Kreta.
 14. Men ikke længe derefter for der en heftig Storm ned over den,
   den såkaldte "Eurakvilo".
 15. Og da Skibet reves med og ikke kunde holde op imod Vinden,
   opgave vi det og lode os drive.
 16. Men da vi løb ind under en lille Ø, som kaldes Klavde, formåede
   vi med Nød og næppe at bjærge Båden.
 17. Men efter at have trukket den op, anvendte de Nødmidler og
   omsurrede Skibet; og da de frygtede for, at de skulde blive
   kastede ned i Syrten, firede de Sejlene ned og lode sig således
   drive.
 18. Og da vi måtte kæmpe hårdt med Stormen, begyndte de næste Dag at
   kaste over Bord.
 19. Og på den tredje Dag udkastede de med egne Hænder Skibets
   Redskaber.
 20. Men da hverken Sol eller Stjerner lode sig se i flere Dage, og
   vi havde et Uvejr over os; som ikke var ringe, blev fra nu af
   alt Håb om Redning os betaget.
 21. Og da man længe ikke havde taget Føde til sig, så stod Paulus
   frem midt iblandt dem og sagde: "I Mænd! man burde have adlydt
   mig og ikke været sejlet bort fra Kreta og have sparet os denne
   Ulykke og Skade.
 22. Og nu formaner jeg eder til at være ved godt Mod; thi ingen Sjæl
   af eder skal forgå, men alene Skibet.
 23. Thi i denne Nat stod der en Engel hos mig fra den Gud, hvem jeg
   tilhører, hvem jeg også tjener, og sagde:
 24. "Frygt ikke, Paulus! du skal blive stillet for Kejseren; og
   se,Gud har skænket dig alle dem, som sejle med dig."
 25. Derfor, I Mænd! værer ved godt Mod; thi jeg har den Tillid til
   Gud, at det skal ske således, som der er blevet talt til mig.
 26. Men vi må strande på en Ø."
 27. Men da den fjortende Nat kom, og vi dreve i det adriatiske Hav,
   kom det Skibsfolkene for ved Midnatstid, at der var Land i
   Nærheden.
 28. Og da de loddede, fik de tyve Favne, og da de lidt længere
   fremme atter loddede, fik de femten Favne.
 29. Og da de frygtede, at vi skulde støde på Skær, kastede de fire
   Ankre ud fra Bagstavnen og bade til, at det måtte blive Dag.
 30. Men da Skibsfolkene gjorde Forsøg på at flygte fra Skibet og
   firede Båden ned i Søen under Påskud af, at de vilde lægge Ankre
   ud fra Forstavnen,
 31. da sagde Paulus til Høvedsmanden og til Stridsmændene: "Dersom
   disse ikke blive i Skibet, kunne I ikke reddes."
 32. Da kappede Stridsmændene Bådens Tove og lode den falde ned.
 33. Men indtil det vilde dages, formanede Paulus alle til at tage
   Næring til sig og sagde: "Det er i Dag den fjortende Dag, I have
   ventet og tilbragt uden at spise og intet taget til eder.
 34. Derfor formaner jeg eder til at tage Næring til eder, thi dette
   hører med til eders Redning; ikke et Hår på Hovedet skal gå tabt
   for nogen af eder."
 35. Men da han havde sagt dette, tog han Brød og takkede Gud for
   alles Øjne og brød det og begyndte at spise.
 36. Da bleve de alle frimodige og toge også Næring til sig.
 37. Men vi vare i Skibet i alt to Hundrede og seks og
   halvfjerdsindstyve Sjæle.
 38. Og da de vare blevne mættede med Føde, lettede de Skibet ved at
   kaste Levnedsmidlerne i Søen.
 39. Men da det blev Dag, kendte de ikke Landet; men de bemærkede en
   Vig med en Forstrand, som de besluttede, om muligt, at sætte
   Skibet ind på.
 40. Og de kappede Ankrene, som de lode blive i Søen, og løste
   tillige Rortovene, og idet de satte Råsejlet til for Vinden,
   holdt de ind på Strandbredden.
 41. Men de stødte på en Grund med dybt Vand på begge Sider, og der
   satte de Skibet, og Forstavnen borede sig fast og stod
   urokkelig, men Bagstavnen sloges sønder af Bølgernes Magt.
 42. Det var nu Stridsmændenes Råd, at man skulde ihjelslå Fangerne,
   for at ingen skulde svømme bort og undkomme.
 43. Men Høvedsmanden, som vilde frelse Paulus, forhindrede dem i
   dette Forehavende og bød, at de, som kunde svømme, skulde først
   kaste sig ud og slippe i Land,
 44. og de andre bjærge sig, nogle på Brædder, andre på Stykker af
   Skibet. Og således skete det, at alle bleve reddede i Land. 28
 1. Og da vi nu vare reddede, så fik vi at vide, at Øen hed Malta.
 2. Og Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de
   tændte et Bål og toge sig af os alle for den frembrydende Regns
   og Kuldens Skyld.
 3. Men da Paulus samlede en Bunke Ris og lagde på Bålet, krøb der
   en Øgle ud på Grund af Varmen og hængte sig fast ved hans Hånd.
 4. Da nu Barbarerne så Dyret hænge ved hans Hånd, sagde de til
   hverandre: "Sikkert er denne Mand en Morder, hvem Gengældelsen
   ikke har tilstedt at leve, skønt han er reddet fra Havet."
 5. Men han rystede Dyret af i Ilden, og der skete ham intet ondt.
 6. Men de ventede, at han skulde hovne op eller pludseligt falde
   død om. Men da de havde ventet længe og så, at der ikke skete
   ham noget usædvanligt, kom de på andre Tanker og sagde, at han
   var en Gud.
 7. Men i Omegnen af dette Sted havde Øens fornemste Mand, ved Navn
   Publius, nogle Landejendomme. Han tog imod os og lånte os
   venligt Herberge i tre Dage.
 8. Men det traf sig, at Publius's Fader lå syg af Feber og
   Blodgang. Til ham gik Paulus ind og bad og lagde Hænderne på
   ham og helbredte ham.
 9. Da dette var sket, kom også de andre på Øen, som havde Sygdomme,
   til ham og bleve helbredte.
 10. De viste os også megen Ære, og da vi sejlede bort, bragte de om
   Bord i Skibet, hvad vi trængte til.

 11. Men efter tre Måneders Forløb sejlede vi da bort i et
   aleksandrinsk Skib, som havde haft Vinterleje ved Øen og førte
   Tvillingernes Mærke.
 12. Og vi løb ind til Syrakus, hvor vi bleve tre Dage.
 13. Derfra sejlede vi videre og kom til Regium, og efter en Dags
   Forløb fik vi Søndenvind og kom den næste Dag til Puteoli.
 14. Der fandt vi Brødre og bleve opfordrede til at blive hos dem i
   syv Dage. Og så droge vi til Rom.
 15. Og Brødrene derfra, som havde hørt om os, kom os i Møde til
   Appius's Forum og Tres-Tabernæ. Og da Paulus så dem, takkede han
   Gud og fattede Mod.
 16. Men da vi kom til Rom, (overgav Høvedsmanden Fangerne til
   Høvdingen for Livvagten. Dog) blev det tilstedt Paulus at bo for
   sig selv sammen med den Stridsmand, der bevogtede ham.

 17. Men efter tre Dages Forløb skete det, at han sammenkaldt de
   fornemste iblandt Jøderne. Men da de vare forsamlede, sagde han
   til dem: "I Mænd, Brødre! uagtet jeg intet har gjort imod vort
   Folk eller de fædrene Skikke, er jeg fra Jerusalem overgiven som
   Fange i Romernes Hænder,
 18. og disse vilde efter at have forhørt mig løslade mig, efterdi
   der ikke var nogen Dødsskyld hos mig.
 19. Men da Jøderne gjorde Indsigelse, nødtes jeg til at skyde mig
   ind under Kejseren, dog ikke, som om jeg havde noget at anklage
   mit Folk for.
 20. Af denne Årsag har jeg altså ladet eder kalde hid for at se og
   tale med eder; thi for Israels Håbs Skyld er jeg sluttet i denne
   Lænke."
 21. Men de sagde til ham: "Hverken have vi fået Brev fra Judæa om
   dig, ikke heller er nogen af Brødrene kommen og har meddelt
   eller sagt noget ondt om dig.
 22. Men vi ønske at høre af dig, hvad du tænker; thi om dette Parti
   er det os bekendt, at det alle Vegne finder Modsigelse."
 23. Efter så at have aftalt en Dag med ham, kom de til ham i
   Herberget i større Tal, og for dem forklarede han og vidnede om
   Guds Rige og søgte at overbevise dem om Jesus, både ud af Mose
   Lov og af Profeterne, fra årle om Morgenen indtil Aften.
 24. Og nogle lode sig overbevise af det, som blev sagt, men andre
   troede ikke.
 25. Og under indbyrdes Uenighed gik de bort, da Paulus havde sagt
   dette ene Ord: "Rettelig har den Helligånd talt ved Profeten
   Esajas til eders Fædre og sagt:
 26. "Gå hen til dette Folk og sig: I skulle høre med eders Øren og
   ikke forstå og se med eders Øjne og ikke se;
 27. thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de
   tungt, og deres Øjne have de tillukket, for at de ikke skulle se
   med Øjnene og høre med Ørene og forstå med Hjertet og omvende
   sig, så jeg kunde helbrede dem."
 28. Derfor være det eder vitterligt, at denne Guds Frelse er sendt
   til Hedningerne; de skulle også høre."
 29. Og da han havde sagt dette, gik Jøderne bort, og der var stor
   Trætte imellem dem indbyrdes.
 30. Men han blev hele to År i sit lejede Herberge og modtog alle,
   som kom til ham,
 31. idet han prædikede Guds Rige og lærte om den Herre Jesus med al
   Frimodighed, uhindret.Книго

[X]