Romerne


 1
 1. Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at
   forkynde Guds Evangelium,
 2. hvilket han forud forjættede ved sine Profeter i hellige
   Skrifter,
 3. om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,
 4. kraftelig bevist som Guds Søn efter Helligheds Ånd ved
   Opstandelse fra de døde, Jesus Kristus, vor Herre,
 5. ved hvem vi have fået Nåde og Apostelgerning til at virke
   Tros-Lydighed iblandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,
 6. iblandt hvilke også I ere Jesu Kristi kaldede:
 7. Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Nåde være
   med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

 8. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi
   eders Tro omtales i den hele Verden.
 9. Thi Gud er mit Vidne, hvem jeg i min Ånd tjener i hans Søns
   Evangelium, hvor uafladeligt jeg kommer eder i Hu,
 10. idet jeg bestandig i mine Bønner beder om, at jeg dog endelig
   engang måtte få Lykke til Ved Guds Villie at komme til eder.
 11. Thi jeg længes efter at se eder, for at jeg kunde meddele eder
   nogen åndelig Nådegave, for at I måtte styrkes,
 12. det vil sige, for sammen at opmuntres hos eder ved hinandens
   Tro, både eders og min.
 13. Og jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om, at jeg
   ofte har sat mig for at komme til eder (men hidindtil er jeg
   bleven forhindret), for at jeg måtte få nogen Frugt også iblandt
   eder, ligesom iblandt de øvrige Hedninger.
 14. Både til Grækere og Barbarer, både til vise og uforstandige står
   jeg i Gæld.
 15. således er jeg, hvad mig angår, redebon til at forkynde
   Evangeliet også for eder, som ere i Rom.
 16. Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds
   Kraft til Frelse for hver den, som tror, både for Jøde først og
   for Græker.
 17. Thi deri åbenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er
   skrevet: "Men den retfærdige skal leve af Tro."

 18. Thi Guds Vrede åbenbares fra Himmelen over al Ugudelighed og
   Uretfærdighed hos Mennesker, som holde Sandheden nede ved
   Uretfærdighed;
 19. thi det, som man kan vide om Gud, er åbenbart iblandt dem; Gud
   har jo åbenbaret dem det.
 20. Thi hans usynlige Væsen, både hans evige Kraft og
   Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstås
   af hans Gerninger, så at de have ingen Undskyldning.
 21. Thi skønt de kendte Gud, så ærede eller takkede de ham dog ikke
   som Gud, men bleve tåbelige i deres Tanker, og deres
   uforstandige Hjerte blev formørket.
 22. Idet de påstode at være vise, bleve de Dårer
 23. og omskiftede den uforkrænkelige Guds Herlighed med et Billede i
   Lighed med et forkrænkeligt Menneske og Fugle og firføddede og
   krybende dyr.

 24. Derfor gav Gud dem hen i deres Hjerters Begæringer til Urenhed,
   til at vanære deres Legemer indbyrdes,
 25. de, som ombyttede Guds Sandhed med Løgnen og dyrkede og tjente
   Skabningen fremfor Skaberen, som er højlovet i Evighed! Amen.
 26. Derfor gav Gud dem hen i vanærende Lidenskaber; thi både deres
   Kvinder ombyttede den naturlige Omgang med den unaturlige,
 27. og ligeså forlode også Mændene den naturlige Omgang med Kvinden
   og optændtes ideres Brynde efter hverandre, så at Mænd øvede
   Uterlighed med Mænd og fik deres Vildfarelses Løn, som det burde
   sig, på sig selv.
 28. Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, således gav
   Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,
 29. opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde
   af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;
 30. Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Voldsmænd, hovmodige;
   Pralere, opfindsomme på ondt, ulydige mod Forældre,
 31. uforstandige, troløse, ukærlige, ubarmhjertige;
 32. - hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der
   øve sådanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men
   også give dem, som øve det, deres Bifald. 2
 1. Derfor er du uden Undskyldning, o Menneske! hvem du end er, som
   dømmer; thi idet du dømmer den anden, fordømmer du dig selv; thi
   du, som dømmer, øver det samme.
 2. Vi vide jo, at Guds Dom er, stemmende med Sandhed, over dem, som
   øve sådanne Ting.
 3. Men du, o Menneske! som dømmer dem, der øve sådanne Ting, og
   selv gør dem, mener du dette, at du skal undfly Guds Dom?
 4. Eller foragter du hans Godheds og Tålmodigheds og Langmodigheds
   Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?
 5. Men efter din Hårdhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig
   selv Vrede på Vredens og Guds retfærdige Doms Åbenbarelses Dag,
 6. han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:
 7. dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og
   Uforkrænkelighed, et evigt Liv;
 8. men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men
   adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.
 9. Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde,
   både en Jødes først og en Grækers;
 10. men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, både
   en Jøde først og en Græker!

 11. Thi der er ikke Persons Anseelse hos Gud.
 12. Thi alle de, som have syndet uden Loven, de skulle også fortabes
   uden Loven; og alle de, som have syndet under Loven, de skulle
   dømmes ved Loven;
 13. thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere
   skulle retfærdiggøres
 14. thi når Hedninger, som ikke have Loven, af Naturen gøre, hvad
   Loven kræver, da ere disse; uden at have Loven sig selv en Lov;
 15. de vise jo Lovens Gerning skreven i deres Hjerter, idet deres
   Samvittighed vidner med, og Tankerne indbyrdes anklage eller
   også forsvare hverandre
 16. på den Dag, da Gud vil dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge mit
   Evangelium ved Jesus Kristus.
 17. Men når du kalder dig Jøde og forlader dig trygt på Loven og
   roser dig af Gud
 18. og kender hans Villie og værdsætter de forskellige Ting, idet du
   undervises af Loven,
 19. og trøster dig til at være blindes Vejleder, et Lys for dem, som
   ere i Mørke,
 20. uforstandiges Opdrager, umyndiges Lærer, idet du i Loven har
   Udtrykket for Erkendelsen og Sandheden,
 21. du altså som lærer andre, du lærer ikke dig selv! Du, som
   prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler!.
 22. Du, som siger, at man ikke må bedrive Hor, du bedriver Hor! Du,
   som føler Afsky for Afguderne, du øver Tempelran!
 23. Du, som roser dig af Loven, du vanærer Gud ved Overtrædelse af
   Loven!
 24. Thi "for eders Skyld bespottes Guds Navn iblandt Hedningerne",
   som der er skrevet.

 25. Thi vel gavner Omskærelse, om du holder Loven; men er du Lovens
   Overtræder, da er din Omskærelse bleven til Forhud.
 26. Dersom nu Forhuden holder Lovens Forskrifter, vil da ikke hans
   Forhud blive regnet som Omskærelse?
 27. Og når den af Natur uomskårne opfylder Loven, skal han dømme
   dig, som med Bogstav og Omskærelse er Lovens Overtræder.
 28. Thiikke den er Jøde, som er det i det udvortes, ej heller er det
   Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;
 29. men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets Omskærelse i Ånd,
   ikke i Bogstav - hans Ros er ikke af Mennesker, men af Gud, 3
 1. Hvad er da Jødens Fortrin? eller hvad gavner Omskærelsen?
 2. Meget alle Måder; først nemlig dette, at Guds Ord ere blevne dem
   betroede.
 3. Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds
   Trofasthed til intet?
 4. Det være langt fra! Gud må være sanddru, om end hvert Menneske
   er en Løgner, som der er skrevet: "For at du må kendes retfærdig
   i dine Ord og vinde, når du går i Rette."
 5. Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad
   skulle vi da sige? er Gud da uretfærdig, han, som lader sin
   Vrede komme? (Jeg taler efter menneskelig Vis).
 6. Det være langt fra! Thi hvorledes skal Gud ellers kunne dømme
   Verden?
 7. Men dersom Guds Sanddruhed ved min Løgn er bleven ham end mere
   til Forherligelse, hvorfor dømmes da jeg endnu som en Synder?
 8. Og hvorfor skulde vi da ikke, som man bagvasker os for, og som
   nogle sige, at vi lære, gøre det onde, for at det gode kan komme
   deraf? Sådannes Dom er velforskyldt.

 9. Hvad da? have vi noget forud? Aldeles ikke; vi have jo ovenfor
   anklaget både Jøder og Grækere for alle at være under Synd,
 10. som der er skrevet: "Der er ingen retfærdig, end ikke een;
 11. der er ingen forstandig, der er ingen, som søger efter Gud;
 12. alle ere afvegne, til Hobe ere de blevne uduelige, der er ingen,
   som øver Godhed, der er end ikke een."
 13. "En åbnet Grav er deres Strube; med deres Tunger øvede de Svig;"
   "der er Slangegift under deres Læber;"
 14. "deres Mund er fuld af Forbandelse og Beskhed;"
 15. "rappe ere deres Fødder til at udøse Blod;
 16. der er Ødelæggelse og Elendighed på deres Veje,
 17. og Freds Vej have de ikke kendt."
 18. "Der er ikke Gudsfrygt for deres Øjne."
 19. Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som
   ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden
   blive strafskyldig for Gud,
 20. efterdi intet Kød vil blive retfærdiggjort for ham af Lovens
   Gerninger; thi ved Loven kommer Erkendelse af Synd.

 21. Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed åbenbaret, om hvilken der
   vidnes af Loven og Profeterne.
 22. nemlig Guds Retfærdighed ved Tro på Jesus Kristus, for alle og
   over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.
 23. Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,
 24. og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Nåde ved den
   Forløsning, som er i Kristus Jesus,
 25. hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen på hans Blod for
   at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde
   båret over med de forhen begåede Synder,
 26. for at vise sin Retfærdighed i den nærværende Tid, for at han
   kunde være retfærdig og retfærdiggøre den, som er af Tro på
   Jesus.

 27. Hvor er så vor Ros? Den er udelukket. Ved hvilken Lov?
   Gerningernes? Nej, men ved Troens Lov.
 28. Vi holde nemlig for, at Mennesket bliver retfærdiggjort ved Tro,
   uden Lovens Gerninger.
 29. Eller er Gud alene Jøders Gud? mon ikke også Hedningers? Jo,
   også Hedningers;
 30. så sandt som Gud er een og vil retfærdiggøre omskårne af Tro og
   uomskårne ved Troen.
 31. Gøre vi da Loven til intet ved Troen? Det være langt fra! Nej,
   vi hævde Loven. 4
 1. Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet
   efter Kødet?
 2. Thi dersom Abraham blev retfærdiggjort af Gerninger, har han
   Ros, men ikke for Gud.
 3. Thi hvad siger Skriften?"Og Abraham troede Gud, og det blev
   regnet ham til Retfærdighed."
 4. Men den, som gør Gerninger, tilregnes Lønnen ikke som Nåde, men
   som Skyldighed;
 5. den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror på ham, som
   retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed;
 6. ligesom også David priser det Menneske saligt, hvem Gud
   tilregner Retfærdighed uden Gerninger:
 7. "Salige de, hvis Overtrædelser ere forladte, og hvis Synder ere
   skjulte;
 8. salig den Mand, hvem Herren ikke vil tilregne Synd."

 9. Gælder da denne Saligprisning de omskårne eller tillige de
   uomskårne? Vi sige jo: Troen blev regnet Abraham til
   Retfærdighed.
 10. Hvorledes blev den ham da tilregnet? da han var omskåren, eller
   da han havde Forhud? Ikke da han var omskåren, men da han havde
   Forhud.
 11. Og han fik Omskærelsens Tegn som et Segl på den Troens
   Retfærdighed, som han havde som uomskåren, for at han skulde
   være Fader til alle dem, som tro uden at være omskårne, for at
   Retfærdighed kan blive dem tilregnet,
 12. og Fader til omskårne,til dem, som ikke alene have Omskærelse,
   men også vandre i den Tros Spor, hvilken vor Fader Abraham havde
   som uomskåren.

 13. Thi ikke ved Lov fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at
   han skulde være Arving til Verden, men ved Tros-Retfærdighed.
 14. Thi dersom de, der ere af Loven, ere Arvinger, da er Troen
   bleven tom, og Forjættelsen gjort til intet.
 15. Thi Loven virker Vrede; men hvor der ikke er Lov, er der heller
   ikke Overtrædelse.
 16. Derfor er det af Tro, for at det skal være som Nåde, for at
   Forjættelsen må stå fast for den hele Sæd, ikke alene for den af
   Loven, men også for den af Abrahams Tro, han, som er Fader til
   os alle
 17. (som der er skrevet: "Jeg har sat dig til mange Folkeslags
   Fader"), over for Gud, hvem han troede, ham, som levendegør de
   døde og kalder det, der ikke er, som om det var.
 18. Og han troede imod Håb med Håb på, at, han skulde blive mange
   Folkeslags Fader, efter det, som var sagt: "Således skal din Sæd
   være;"
 19. og uden at blive svag i Troen så han på sit eget allerede
   udlevede Legeme (han var nær hundrede År) og på, at Saras
   Moderliv var udlevet;
 20. men om Guds Forjættelse tvivlede han ikke i Vantro, derimod blev
   han styrket i Troen, idet han gav Gud Ære
 21. og var overbevist om, at hvad han har forjættet, er han mægtig
   til også at gøre.
 22. Derfor blev det også regnet ham til Retfærdighed.
 23. Men det blev, ikke skrevet for hans Skyld alene, at det blev ham
   tilregnet,
 24. men også for vor Skyld, hvem det skal tilregnes, os, som tro på
   ham, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde,
 25. ham, som blev hengiven for vore Overtrædelsers Skyld og oprejst
   for vor Retfærdiggørelses Skyld. 5
 1. Altså retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre
   Jesus Krist,
 2. ved hvem vi også have fået Adgang ved Troen til denne Nåde,
   hvori vi stå, og vi rose os af Håb om Guds Herlighed;
 3. ja, ikke det alene, men vi rose os også af Trængslerne, idet vi
   vide, at Trængselen virker Udholdenhed,
 4. men Udholdenheden Prøvethed, men Prøvetheden Håb,
 5. men Håbet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore
   Hjerter ved den Helligånd, som blev given os.
 6. Thi medens vi endnu vare kraftesløse, døde Kristus til den
   bestemte Tid for ugudelige.
 7. Næppe vil nemlig nogen dø for en retfærdig - for den gode var
   der jo måske nogen, som tog sig på at dø -,
 8. men Gud beviser sin Kærlighed over for os, ved at Kristus døde
   for os, medens vi endnu vare Syndere.
 9. Så meget mere skulle vi altså, da vi nu ere blevne
   retfærdiggjorte ved hans Blod, frelses ved ham fra Vreden.
 10. Thi når vi, da vi vare Fjender, bleve forligte med Gud ved hans
   Søns Død, da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne
   forligte, frelses ved hans Liv,
 11. ja, ikke det alene, men også således, at vi rose os af Gud ved
   vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have fået Forligelsen.

 12. Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og
   Døden ved Synden, og Døden således trængte igennem til alle
   Mennesker, efterdi de syndede alle
 13. thi inden Loven var der Synd i Verden; men Synd tilregnes ikke.
   hvor der ikke er Lov;
 14. dog herskede Døden fra Adam til Moses også over dem, som ikke
   syndede i Lighed med Adams Overtrædelse, han, som er et
   Forbillede på den, der skulde komme.
 15. Men det er ikke således med Nådegaven som med Faldet; thi døde
   de mange ved den enes Fald, da har meget mere Guds Nåde og Gaven
   i det ene Menneskes Jesu Kristi Nåde udbredt sig overflødig, til
   de mange.
 16. Og Gaven er ikke som igennem en enkelt, der syndede; thi Dommen
   blev ud fra en enkelt til Fordømmelse, men Nådegaven blev ud fra
   mange Fald til Retfærdiggørelse.
 17. Thi når på Grund af dennes Fald Døden herskede ved den ene, da
   skulle meget mere de, som modtage den overvættes Nåde og
   Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.
 18. Altså, ligesom det ved eens Fald blev for alle Mennesker til
   Fordømmelse, således også ved eens Retfærdighed for alle
   Mennesker til Retfærdiggørelse til Liv.
 19. Thi ligesom ved det ene Menneskes Ulydighed de mange bleve til
   Syndere, så skulle også ved den enes Lydighed de mange blive til
   retfærdige.

 20. Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor
   Synden blev større, der blev Nåden end mere overvættes,
 21. for at, ligesom Synden herskede ved Døden, således også Nåden
   skulde herske ved Retfærdighed til et evigt Liv ved Jesus
   Kristus, vor Herre. 6
 1. Hvad skulle vi da sige? skulde vi blive ved i Synden, for at
   Nåden kunde blive desto større?
 2. Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes
   skulle vi endnu leve i den?
 3. Eller vide I ikke, at vi, så mange som bleve døbte til Kristus
   Jesus, bleve døbte til hans Død?
 4. Vi bleve altså begravne med ham ved Dåben til Døden, for at,
   ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed,
   således også vi skulle vandre i et nyt Levned.
 5. Thi ere vi blevne sammenvoksede med ham ved hans Døds Afbillede,
   skulle vi dog også være det ved hans Opstandelses,
 6. idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet
   med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi
   ikke mere skulde tjene Synden.
 7. Thi den, som er død, er retfærdiggjort fra Synden.
 8. Men dersom vi ere døde med Kristus, da tro vi, at vi også skulle
   leve med ham,
 9. efterdi vi vide, at Kristus, efter at være oprejst fra de døde,
   ikke mere dør; Døden hersker ikke mere over ham.
 10. Thi det, han døde, døde han een Gang fra Synden; men det, han
   lever, lever han for Gud.
 11. Således skulle også I anse eder selv for døde fra Synden, men
   levende for Gud i Kristus Jesus.
 12. Så lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, så I lyde
   dets Begæringer;
 13. fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds
   Våben; men fremstiller eder selv for Gud som sådanne, der fra
   døde ere blevne levende,og eders Lemmer som Retfærdigheds Våben
   for Gud.
 14. Thi Synd skal ikke herske over eder I ere jo ikke under Lov, men
   under Nåde.

 15. Hvad da? skulde vi Synde, fordi vi ikke ere under Lov, men under
   Nåde? Det være langt fra!
 16. Vide I ikke, at når I fremstille eder for en som Tjenere til
   Lydighed, så ere I hans Tjenere, hvem I lyde, enten Syndens til
   Død, eller Lydighedens til Retfærdighed?
 17. Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve
   af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve
   overgivne.
 18. Og frigjorde fra Synden bleve I Retfærdighedens Tjenere.
 19. Jeg taler på menneskelig Vis på Grund af eders Køds
   Skrøbelighed. Ligesom I nemlig fremstillede eders Lemmer som
   Tjenere for Urenheden og Lovløsheden til Lovløshed, således
   fremstiller nu eders Lemmer som Tjenere for Retfærdigheden, til
   Helliggørelse!
 20. Thi da I vare Syndens Tjenere, vare I frie over for
   Retfærdigheden.
 21. Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme
   eder; Enden derpå er jo Død.
 22. Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds
   Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpå
   et evigt Liv;
 23. thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i
   Kristus Jesus, vor Herre. 7
 1. Eller vide I ikke, Brødre! (thi jeg taler til sådanne, som
   kender Loven) at Loven hersker over Mennesket, så lang Tid han
   lever?
 2. Den gifte Kvinde er jo ved Loven bunden til sin Mand, medens han
   lever; men når Manden dør, er hun løst fra Mandens Lov.
 3. Derfor skal hun kaldes en Horkvinde, om hun bliver en anden
   Mands, medens Manden lever: men når Manden dør, er hun fri fra
   den Lov, så at hun ikke er en Horkvinde, om hun bliver en anden
   Mands.
 4. Altså ere også I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi
   Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst
   fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.
 5. Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes
   ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,
 6. Men nu ere vi løste fra Loven, idet vi ere bortdøde fra det,
   hvori vi holdtes nede, så at vi tjene i Åndens nye Væsen og ikke
   i Bogstavens gamle Væsen.

 7. Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men
   jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke
   Begæringen, hvis ikke Loven sagde: "Du må ikke begære."
 8. Men da Synden fik Anledning, virkede den ved Budet al Begæring i
   mig; thi uden Lov er Synden død.
 9. Og jeg levede engang uden Lov, men da Budet kom, levede Synden
   op;
 10. men jeg døde, og Budet, som var til Liv, det fandtes at blive
   mig til Død;
 11. thi idet Synden fik Anledning, forførte den mig ved Budet og
   dræbte mig ved det.
 12. Altså er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og
   godt.
 13. Blev da det gode mig til Død? Det være langt fra! Men Synden
   blev det, for at den skulde vise sig som Synd, idet den ved det
   gode virkede Død for mig, for at Synden ved Budet skulde blive
   overvættes syndig.
 14. Thi vi vide, at Loven er åndelig; men jeg er kødelig, solgt
   under Synden.
 15. Thi jeg forstår ikke, hvad jeg udfører; thi ikke det, som jeg
   vil, øver jeg, men hvad jeg hader, det gør jeg.
 16. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, så samstemmer jeg med Loven
   i, at den er god.
 17. Men nu er det ikke mere mig, som udfører det, men Synden, som
   bor i mig.
 18. Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit Kød, bor der ikke
   godt; thi Villien har jeg vel, men at udføre det gode formår jeg
   ikke;
 19. thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som
   jeg ikke vil, det øver jeg.
 20. Dersom jeg da gør det, som jeg ikke vil, så er det ikke mere
   mig, der udfører det, men Synden, som bor i mig.
 21. Så finder jeg da den Lov for mig, som vil gøre det gode, at det
   onde ligger mig for Hånden
 22. Thi jeg glæder mig ved Guds Lov efter det indvortes Menneske;
 23. men jeg ser en anden Lov i mine Lemmer, som strider imod mit
   Sinds Lov og tager mig fangen under Syndens Lov, som er i mine
   Lemmer.
 24. Jeg elendige Menneske! hvem skal fri mig fra dette Dødens
   Legeme?
 25. Gud ske Tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Altså: jeg selv tjener
   med Sindet Guds Lov, men med Kødet Syndens Lov. 8
 1. Så er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus
   Jesus.
 2. Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og
   Dødens Lov.
 3. Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved
   Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt
   Køds Lighed og for Syndens Skyld og således domfældte Synden i
   Kødet,
 4. for at Lovens Krav skulde opfyldes i os, som ikke vandre efter
   Kødet, men efter Ånden.
 5. Thi de, som lade sig lede af Kødet, hige efter det kødelige; men
   de, som lade sig lede af Ånden, hige efter det åndelige.
 6. Thi Kødets Higen er Død, men Åndens Higen er Liv og Fred,
 7. efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds
   Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.
 8. Og de, som ere i Kødet, kunne ikke tækkes Gud.
 9. I derimod ere ikke i Kødet, men i Ånden, om ellers Guds Ånd bor
   i eder. Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ham ikke
   til.
 10. Men om Kristus er i eder, da er vel Legemet dødt på Grund at
   Synd, men Ånden er Liv på Grund af Retfærdighed.
 11. Men om hans Ånd, der oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da
   skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levendegøre også
   eders dødelige Legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

 12. Altså, Brødre! ere vi ikke Kødets Skyldnere, så at vi skulde
   leve efter Kødet;
 13. thi dersom I leve efter Kødet, skulle I dø, men dersom l ved
   Ånden døde Legemets Gerninger, skulle I leve.
 14. Thi så mange som drives af Guds Ånd, disse ere Guds Børn.
 15. I modtoge jo ikke en Trældoms Ånd atter til Frygt, men I modtoge
   en Sønneudkårelses Ånd, i hvilken vi råbe: Abba, Fader!
 16. Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi ere Guds Børn.
 17. Men når vi ere Børn, ere vi også Arvinger, Guds Arvinger og
   Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for også at
   herliggøres med ham.

 18. Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at
   regne imod den Herlighed, som skal åbenbares på os.
 19. Thi Skabningens Forlængsel venter på Guds Børns Åbenbarelse.
 20. Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin
   Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder,
 21. med Håb om, at også Skabningen selv skal blive frigjort fra
   Forkrænkelighedens Trældom til Guds Børns Herligheds Frihed.
 22. Thi vi vide, at hele Skabningen tilsammen sukker og er tilsammen
   i Veer indtil nu.
 23. Dog ikke det alene, men også vi selv, som have Åndens
   Førstegrøde, også vi sukke ved os selv, idet vi forvente en
   Sønneudkårelse, vort Legemes Forløsning.
 24. Thi i Håbet bleve vi frelste. Men et Håb, som ses, er ikke et
   Håb; thi hvad en ser, hvor kan han tillige håbe det?
 25. Men dersom vi håbe det, som vi ikke se, da forvente vi det med
   Udholdenhed.
 26. Og ligeledes kommer også Ånden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi
   vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Ånden
   selv går i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.
 27. Og han, som ransager Hjerterne, ved, hvad Åndens Higen er, at
   den efter Guds Villie går i Forbøn for hellige.

 28. Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske
   Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.
 29. Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han også til at blive
   ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være
   førstefødt iblandt mange Brødre.
 30. Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han også; og dem, han
   kaldte, dem retfærdiggjorde han også; men dem, han
   retfærdiggjorde, dem herliggjorde han også.

 31. Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da
   være imod os?
 32. Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os
   alle, hvorledes skulde han ikke også med ham skænke os alle
   Ting?
 33. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør.
 34. Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja,
   meget mere, som er oprejst, som er ved Guds højre Hånd, som også
   går i Forbøn for os.
 35. Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller
   Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare
   eller Sværd?
 36. som der er skrevet: "For din Skyld dræbes vi den hele Dag, vi
   bleve regnede som Slagtefår."
 37. Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som elskede os.
 38. Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller
   Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller
   Kræfter
 39. eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal
   kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. 9
 1. Sandhed siger jeg i Kristus, jeg lyver ikke, min Samvittighed
   vidner med mig i den Helligånd,
 2. at jeg har en stor Sorg og en uafladelig Kummer i mit Hjerte.
 3. Thi jeg kunde ønske selv at være bandlyst fra Kristus til Bedste
   for mine Brødre, mine Frænder efter Kødet,
 4. de, som jo ere Israeliter, hvem Sønneudkårelsen og Herligheden
   og Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten og Forjættelserne
   tilhøre,
 5. hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han,
   som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

 6. Ikke dog som om Guds Ord har glippet; thi ikke alle, som stamme
   fra Israel, ere Israel;
 7. ej, heller ere alle Børn, fordi de ere Abrahams Sæd, men: "I
   Isak skal en Sæd få Navn efter dig."
 8. Det vil sige: Ikke Kødets Børn ere Guds Børn, men Forjættelsens
   Børn regnes for Sæd.
 9. Thi et Forjættelsesord er dette: "Ved denne Tid vil jeg komme,
   så skal Sara have en Søn."
 10. Men således skete det ikke alene dengang, men også med Rebekka,
   da hun var frugtsommelig ved een, Isak, vor Fader.
 11. Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt
   eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde
   stå fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der
   kalder,
 12. sagt til hende: ""Den ældste skal tjene den yngste,""
 13. som der er skrevet: ""Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg."

 14. Hvad skulle vi da sige? mon der er Uretfærdighed hos Gud? Det
   være langt fra!
 15. Thi han siger til Moses: "Jeg vil være barmhjertig imod den,
   hvem jeg er barmhjertig imod, og forbarme mig over den, hvem jeg
   forbarmer mig over."
 16. Altså står det ikke til den, som vil, ej heller til den, som
   løber, men til Gud, som er barmhjertig.
 17. Thi Skriften siger til Farao: "Netop derfor lod jeg dig fremstå,
   for at jeg kunde vise min Magt på dig, og for at mit Navn skulde
   forkyndes på hele Jorden."
 18. Så forbarmer han sig da over den, som han vil, men forhærder
   den, som han vil.

 19. Du vil nu sige til mig: Hvad klager han da over endnu? thi hvem
   står hans Villie imod?
 20. Ja, men, hvem er dog du, o Menneske! som går i Rette med Gud?
   mon noget, som blev dannet, kan sige til den, som dannede det:
   Hvorfor gjorde du mig således?
 21. Eller har Pottemageren ikke Rådighed over Leret til af den samme
   Masse at gøre et Kar til Ære, et andet til Vanære?
 22. Men hvad om nu Gud, skønt han vilde vise sin Vrede og kundgøre
   sin Magt, dog med stor Langmodighed tålte Vredes-Kar, som vare
   beredte til Fortabelse,
 23. også for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over
   Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?
 24. Og hertil kaldte han også os, ikke alene af Jøder, men også af
   Hedninger,
 25. som han også siger hos Hoseas: "Det, som ikke var mit Folk, vil
   jeg kalde mit Folk, og hende, som ikke var den elskede; den
   elskede;
 26. og det skal ske, at på det Sted, hvor der blev sagt til dem: I
   ere ikke mit Folk, der skulle de kaldes den levende Guds Børn."
 27. Men Esajas udråber over Israel: "Om end Israels Børns Tal var
   som Havets Sand, så skal kun Levningen frelses.
 28. Thi idet Herren opgør Regnskab og afslutter det i Hast, vil han
   fuldbyrde det på Jorden."
 29. Og som Esajas forud har sagt: "Dersom den Herre Zebaoth ikke
   havde levnet os en Sæd, da vare vi blevne som Sodoma og gjorte
   lige med Gomorra."

 30. Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter
   Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;
 31. men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, nåede ikke
   til en sådan Lov.
 32. Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, men som af Geringer. De
   stødte an på Anstødsstenen,
 33. som der er skrevet: "Se, jeg sætter i Zion en Anstødssten og en
   Forargelses Klippe; og den, som tror på ham, skal ikke blive til
   Skamme." 10
 1. Brødre!mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres
   Frelse.
 2. Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud,
   men ikke med Forstand;
 3. thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at
   opstille deres egen Retfærdighed, så bøjede de sig ikke under
   Guds Retfærdighed.

 4. Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som
   tror.
 5. Moses skriver jo, at det Menneske, som gør den Retfærdighed, der
   er af Loven, skal leve ved den.
 6. Men Retfærdigheden af Tro siger således: Sig ikke i dit Hjerte:
   Hvem vil fare op til Himmelen? nemlig for at hente Kristus ned;
 7. eller: Hvem vil fare ned i Afgrunden? nemlig for at hente
   Kristus op fra de døde.
 8. Men hvad,siger den? Ordet er dig nær, i din Mund og i dit
   Hjerte, det er det Troens Ord, som vi prædike.
 9. Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i
   dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive
   frelst.
 10. Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden
   bekender man til Frelse.
 11. Skriften siger jo: "Hver den, som tror på ham, skal ikke blive
   til Skamme."
 12. Thi der er ikke Forskel på Jøde og Græker; thi den samme er
   alles Herre, rig nok for alle dem, som påkalde ham.
 13. Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst.

 14. Hvorledes skulde de nu påkalde den, på hvem de ikke have troet?
   og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og
   hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker?
 15. og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte?
   Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres Fødder, som
   forkynde godt Budskab."
 16. Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: "Herre! hvem
   troede det, (han hørte af os?")
 17. Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres, kommer
   igennem Kristi Ord.
 18. Men jeg siger: Have de ikke hørt? Jo vist, "over hele Jorden er
   deres Røst udgået og til Jorderiges Grænser deres Ord."
 19. Men jeg siger: Har Israel ikke forstået det? Først siger Moses:
   "Jeg vil gøre eder nidkære på et Folk, som ikke er et Folk, imod
   et uforstandigt Folk vil jeg opirre eder."
 20. Men Esajas drister sig til at sige: "Jeg blev funden af dem, som
   ikke søgte mig; jeg blev åbenbar for dem. som ikke spurgte efter
   mig."
 21. Men om Israel siger han: "Den hele Dag udstrakte jeg mine Hænder
   imod et ulydigt og genstridigt Folk." 11
 1. Jeg siger da: Mon Gud har forskudt sit folk? det være langt fra!
   Thi også jeg er en Israelit, af "Abrahams Sæd, Benjamins Stamme.
 2. Gud har ikke forskudt sit Folk, som han forud kendte. Eller vide
   I ikke, hvad Skriften siger i Stykket om Elias? hvorledes han
   træder frem for Gud imod Israel, sigende:
 3. "Herre! dine Profeter have de ihjelslået, dine Altre have de
   nedbrudt, og jeg er den eneste, der er levnet, og de efterstræbe
   mit Liv."
 4. Men hvad siger det guddommelige Gensvar til ham?"Jeg har levnet
   mig selv syv Tusinde Mænd, som ikke have bøjet Knæ for Bål."
 5. Således er der også i den nærværende Tid blevet en Levning som
   et Nådes-Udvalg.
 6. Men er det af Nåde, da er det ikke mere af Gerninger, ellers
   bliver Nåden ikke mere Nåde.
 7. Hvad altså? Det, Israel søger efter, har det ikke opnået, men
   Udvalget har opnået det; de øvrige derimod bleve forhærdede,
 8. som der er skrevet: "Gud gav dem en Sløvheds Ånd, Øjne til ikke
   at se med, Øren til ikke at høre med indtil den Dag i Dag."
 9. Og David siger: "Deres Bord vorde til Snare og til Fælde og til
   Anstød og til Gengældelse for dem;
 10. deres Øjne vorde formørkede, så de ikke se, og bøj altid deres
   Ryg!"

 11. Jeg siger da: Mon de have stødt an, for at de skulde falde? Det
   være langt fra! Men ved deres Fald er Frelsen kommen til
   Hedningerne, for at dette kunde vække dem til Nidkærhed.
 12. Men dersom deres Fald er Verdens Rigdom, og deres Tab er
   Hedningers Rigdom, hvor meget mere skal deres Fylde være det!
 13. Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For så vidt jeg nu er
   Hedningeapostel, ærer jeg min Tjeneste,
 14. om jeg dog kunde vække min Slægt til Nidkærhed og frelse nogle
   af dem.
 15. Thi dersom deres Forkastelse er Verdens Forligelse, hvad bliver
   da deres Antagelse andet end Liv ud af døde?

 16. Men dersom Førstegrøden er hellig, da er Dejgen det også; og
   dersom Roden er hellig, da ere Grenene det også.
 17. Men om nogle af Grenene bleve afbrudte, og du, en vild
   Oliekvist, blev indpodet iblandt dem og blev meddelagtig i
   Olietræets Rod og Fedme,
 18. da ros dig ikke imod Grenene; men dersom du roser dig, da bærer
   jo ikke du Roden, men Roden dig.
 19. Du vil vel sige: Grene bleve afbrudte, for at jeg skulde blive
   indpodet.
 20. Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du står ved din
   Tro; vær ikke overmodig, men frygt!
 21. Thi når Gud ikke sparede de naturlige Grene, vil han heller ikke
   spare dig.
 22. Så se da Guds Godhed og Strenghed: Over dem, som faldt, er der
   Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis du bliver i hans
   Godhed; ellers skal også du afhugges.
 23. Men også hine skulle indpodes, dersom de ikke blive i Vantroen;
   thi Gud er mægtig til atter at indpode dem.
 24. Thi når du blev afhugget af det Olietræ, som er vildt af
   Naturen, og imod Naturen blev indpodet i et ædelt Olietræ, hvor
   meget mere skulle da disse indpodes i deres eget Olietræ, som de
   af Natur tilhøre!

 25. Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne
   Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne
   Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil
   Hedningernes Fylde er gået ind;
 26. og så skal hele Israel frelses, som der er skrevet: "Fra Zion
   skal Befrieren komme, han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;
 27. og dette er min Pagt med dem, når jeg borttager deres Synder."
 28. Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders Skyld, men efter
   Udvælgelsen ere de elskede for Fædrenes Skyld;
 29. thi Nådegaverne og sit Kald fortryder Gud ikke.
 30. Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik
   Barmhjertighed ved disses Ulydighed,
 31. således bleve også disse nu ulydige, for at også de måtte få
   Barmhjertighed ved den Barmhjertighed, som er bleven eder til
   Del.
 32. Thi Gud har indesluttet alle under Ulydighed, for at han kunde
   forbarme sig over alle.
 33. O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige
   ere hans Domme, og hans Veje usporlige!
 34. Thi hvem har kendt Herrens Sind? eller hvem blev hans Rådgiver?
 35. eller hvem gav ham først, så at der skulde gives ham Gengæld
   derfor?
 36. Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i
   Evighed! Amen. 12
 1. Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at
   fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud
   velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.
 2. Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder
   forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er
   Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

 3. Thi ved den Nåde, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt
   eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør
   tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver
   Troens Mål.
 4. Thi ligesom vi have mange Lemmer på eet Legeme, men Lemmerne
   ikke alle have den samme Gerning,
 5. således ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig
   hverandres Lemmer.
 6. Men efterdi vi have forskellige Nådegaver efter den Nåde, som er
   given os, det være sig Profeti, da lader os bruge den i Forhold
   til vor Tro;
 7. eller en Tjeneste, da lader os tage Vare på Tjenesten; eller om
   nogen lærer, på Lærergerningen;
 8. eller om nogen formaner, på Formaningen; den, som uddeler, gøre
   det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver;
   den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

 9. Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til
   det gode;
 10. værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne;
   forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!
 11. Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Ånden; tjener
   Herren;
 12. værer glade i Håbet, udholdende i Trængselen, vedholdende i
   Bønnen!
 13. Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind på
   Gæstfrihed!
 14. Velsigner dem, som forfølge eder, velsigner og forbander ikke!
 15. Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!
 16. Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men
   holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!
 17. Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind på, hvad der er
   godt for alle Menneskers Åsyn!
 18. Dersom det er muligt - såvidt det står til eder - da holder Fred
   med alle Mennesker:
 19. Hævner eder ikke selv, I elskede! men giver Vreden Rum; thi der
   er skrevet: "Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger
   Herren."
 20. Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster,
   giv ham Drikke; thi når du gør dette, vil du samle gloende Kul
   på hans Hoved.
 21. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med
   det gode! 13
 1. Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er
   ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud,
 2. så at den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstår Guds Ordning;
   men de, som modstå, skulle få deres Dom.
 3. Thi de styrende ere ikke en Skræk for den gode Gerning, men for
   den onde. Men vil du være uden Frygt for Øvrigheden, så gør det
   gode, og du skal få Ros af den.
 4. Thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gør det
   onde, da frygt; thi den bærer ikke Sværdet forgæves; den er
   nemlig Guds Tjener, en Hævner til Straf for den, som øver det
   onde.
 5. Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for
   Straffens Skyld, men også for Samvittighedens.
 6. Derfor betale I jo også Skatter; thi de ere Guds Tjenere, som
   just tage Vare på dette.
 7. Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat
   skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den,
   som Ære, Ære.

 8. Bliver ingen noget skyldige, uden det, at elske hverandre; thi
   den, som elsker den anden, har opfyldt Loven.
 9. Thi det: "Du må ikke bedrive Hor; du må ikke slå ihjel; du må
   ikke stjæle; du må ikke begære," og hvilket andet bud der er,
   det sammenfattes i dette Ord: "Du skal elske din Næste som dig
   selv,"
 10. Kærligheden gør ikke ondt imod Næsten; derfor er Kærligheden
   Lovens Fylde.

 11. Og dette just, fordi I kende Tiden, at det alt er på Tide, at I
   skulle stå op af Søvne; thi nu er vor Frelse nærmere, end da vi
   bleve troende.
 12. Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor
   aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Våben;
 13. lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik,
   ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;
 14. men ifører eder den Herre Jesus Kristus, og drager ikke Omsorg
   for Kødet, så Begæringer vækkes! 14
 1. Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke
   hans Meninger!
 2. En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun
   Urter.
 3. Den, som spiser, må ikke ringeagte den, som ikke spiser; og den,
   som ikke spiser, må ikke dømme den, som spiser; thi Gud har
   taget sig af ham.
 4. Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre står
   eller falder han; men han skal blive stående, thi Herren er
   mægtig til at lade ham stå.
 5. En agter den ene Dag fremfor den anden, en anden agter alle dage
   lige; enhver have fuld Vished i sit eget Sind!
 6. Den, som lægger Vægt på Dagen, han gør det for Herren. Og den,
   som spiser, gør det for Herren, thi han takker Gud; og den, som
   ikke spiser, gør det for Herren og takker Gud.
 7. Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;
 8. thi når vi leve, leve vi for Herren, og når vi dø, dø vi for
   Herren; derfor, enten vi leve, eller vi dø, ere vi Herrens.
 9. Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske
   både over døde og levende.
 10. Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor
   ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds
   Domstol.
 11. Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig
   skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende Gud."
 12. Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.

 13. Derfor,lader os ikke mere dømme hverandre, men dømmer hellere
   dette, at man ikke må give sin Broder Anstød eller Forargelse.
 14. Jeg ved og er vis på i den Herre Jesus, at intet er urent i sig
   selv; dog, for den, som agter noget for urent, for ham er det
   urent.
 15. Thi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld, da vandrer du
   ikke mere i Kærlighed. Led ikke ved din Mad den i Fordærvelse,
   for hvis Skyld Kristus er død.
 16. Lader derfor ikke eders Gode blive bespottet!
 17. Thi Guds Rige består ikke i at spise og drikke, men i
   Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligånd.
 18. Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og
   tækkelig for Menneskene.
 19. Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og
   indbyrdes Opbyggelse!
 20. Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det
   er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.
 21. Det er rigtigt ikke at spise Kød eller at drikke Vin eller at
   gøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød.
 22. Den Tro, du har, hav den hos dig selv for Gud! Salig er den, som
   ikke dømmer sig selv i det, som han vælger.
 23. Men den, som tvivler, når han spiser, han er domfældt, fordi det
   ikke er at Tro; men alt det, som ikke er af Tro, er Synd. 15
 1. Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og
   ikke være os selv til Behag.
 2. Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til
   Opbyggelse.
 3. Thi også Kristus var ikke sig selv til Behag; men, som der er
   skrevet: "Deres Forhånelser, som håne dig, ere faldne på mig."
 4. Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor
   Belæring, for at vi skulle have Håbet ved Udholdenheden og
   Skrifternes Trøst.
 5. Men Udholdenhedensog Trøstens Gud give eder at være enige
   indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,
 6. for at I endrægtigt med een Mund kunne prise Gud og vor Herres
   Jesu Kristi Fader.
 7. Derfor tager eder af hverandre, ligesom også Kristus har taget
   sig af os, til Guds Ære.
 8. Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskårne for
   Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til
   Fædrene;
 9. men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds
   Skyld, som der er skrevet: "Derfor vil jeg bekende dig iblandt
   Hedninger og lovsynge dit Navn,"
 10. Og atter siges der: "Fryder eder, I Hedninger, med hans Folk!"
 11. Og atter: "Lover Herren, alle Hedninger, og alle Folkene skulle
   prise ham."
 12. Og atter siger Esajas: "Komme skal Isajs Rodskud og han, der
   rejser sig for at herske over Hedninger; på ham skulle Hedninger
   håbe."
 13. Men Håbets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for
   at I må blive rige i Håbet ved den Helligånds Kraft!

 14. Men også jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I
   også selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand
   til også at påminde hverandre.
 15. Dog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at
   påminde eder på Grund af den Nåde, som er given mig fra Gud
 16. til iblandt Hedningerne at være en Kristi Jesu Offertjener, der
   som Præst betjener Guds Evangelium, for at Hedningerne må blive
   et velbehageligt Offer, helliget ved den Helligånd.
 17. Således har jeg min Ros i Kristus Jesus af min Tjeneste for Gud.
 18. Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som
   Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers
   Lydighed, ved Ord og Handling,
 19. ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Ånds Kraft, så at
   jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til
   fulde forkyndt Kristi Evangelium;
 20. dog således, at jeg sætter min Ære i at forkynde Evangeliet ikke
   der, hvor Kristus er nævnet, for at jeg,ikke skal bygge på en
   andens Grundvold,
 21. men, som der er skrevet: "De, for hvem der ikke blev kundgjort
   om ham, skulle se, og de, som ikke have hørt, skulle forstå."

 22. Derfor er jeg også de mange Gange bleven forhindret i at komme
   til eder.
 23. Men nu, da jeg ikke mere har Rum i disse Egne og i mange År har
   haft Længsel efter at komme til eder,
 24. vil jeg, når jeg rejser til Spanien, komme til eder; thi jeg
   håber at se eder på Gennemrejsen og af eder at blive befordret
   derhen, når jeg først i nogen Måde er bleven tilfredsstillet hos
   eder.
 25. Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.
 26. Thi Makedonien og Akaja have fundet Glæde i at gøre et
   Sammenskud til de fattige iblandt de hellige i Jerusalem.
 27. De have nemlig fundet Glæde deri, og de ere deres Skyldnere. Thi
   ere Hedningerne blevne delagtige i hines åndelige Goder, da ere
   de også skyldige at tjene dem med de timelige.
 28. Når jeg da har fuldbragt dette og beseglet denne Frugt for dem,
   vil jeg derfra drage om ad eder til Spanien.
 29. Men jeg ved, at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med
   Kristi Velsignelses Fylde.

 30. Men jeg formaner eder,Brødre! ved vor Herre Jesus Kristus og ved
   Åndens Kærlighed til med mig at stride i eders Bønner for mig
   til Gud,
 31. for at jeg må udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde
   til Jerusalem må blive de hellige kærkomment,
 32. for at jeg kan komme til eder med Glæde, ved Guds Villie, og
   vederkvæges med eder.
 33. Men Fredens Gud være med eder alle! Amen. 16
 1. Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved
   Menighed i Kenkreæ,
 2. for at I må modtage hende i Herren, som det sømmer sig de
   hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun måtte trænge
   til eder; thi også hun har været en Hjælperske for mange og for
   mig selv med.
 3. Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,
 4. som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke
   alene jeg takker, men også alle Hedningernes Menigheder;
 5. og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede,
   som er Asiens Førstegrøde for Kristus.
 6. Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder.
 7. Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som
   jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i
   Kristus før mig.
 8. Hilser Ampliatus, min elskede i Herren!
 9. Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min
   elskede!
 10. Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af
   Aristobulus's Hus.
 11. Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som
   ere i Herren.
 12. Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis,
   den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren.
 13. Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder!
 14. Hilser Asynkritus,Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene
   hos dem!
 15. Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og
   alle de hellige hos dem!
 16. Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder
   hilse eder!

 17. Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt på dem, som volde
   Splittelseme og Forargelseme tvært imod den Lære, som I have
   lært, og viger bort fra dem!
 18. Thi sådanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og
   ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.
 19. Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig
   over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det
   gode og enfoldige med Hensyn til det onde.
 20. Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders
   Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

 21. Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater,
   mine Frænder, hilse eder.
 22. Jeg,Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i
   Herren.
 23. Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus,
   Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus.

 24. Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle! Amen.)
 25. Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af
   Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Åbenbarelse af en
   Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,
 26. men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den
   evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til
   TrosLydighed:
 27. Den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders
   Evighed! Amen.Книго

[X]