1.Korinterne


 1
 1. Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen
   Sosthenes
 2. til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus,
   hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der på ethvert Sted
   påkalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:
 3. Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus
   Kristus!

 4. Jeg takker min Gud altid for eder, for den Guds Nåde, som blev
   givet eder i Kristus Jesus,
 5. at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,
 6. ligesom Vidnesbyrdet om Kristus er blevet stadfæstet hos eder,
 7. så at I ikke stå tilbage i nogen Nådegave, idet I forvente vor
   Herres Jesu Kristi Åbenbarelse,
 8. han, som også skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige
   på vor Herres Jesu Kristi Dag,
 9. Trofast er Gud, ved hvem I bleve kaldede til Samfund med hans
   Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

 10. Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn,
   at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke må findes
   Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det
   samme Sind og i den samme Mening.
 11. Thi det er blevet mig fortalt om eder, mine Brødre! af Bloes
   Husfolk, at der er Splidagtighed iblandt eder.
 12. Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til,
   og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.
 13. Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller
   bleve I døbte til Paulus's Navn?
 14. Jeg takker Gud for, at jeg ikke døbte nogen af eder, uden
   Krispus og Kajus,
 15. for at ikke nogen skal sige, at I bleve døbte til mit Navn.
 16. Dog, jeg døbte også Stefanas's Hus; ellers ved jeg ikke, om jeg
   døbte nogen anden.

 17. Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde
   Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde
   tabe sin Kraft.
 18. Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Dårskab, men
   for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.
 19. Thi der er skrevet: "Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de
   forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet."
 20. Hvor er der en viis? hvor er der en skriftklog? hvor er der en
   Ordkæmper al denne verden? har Gud ikke gjort Verdens Visdom til
   Dårskab?
 21. Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans
   Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Dårskab at frelse dem,
   som tro,
 22. eftersom både Jøder kræve Tegn, og Grækere søge Visdom,
 23. vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en
   Forargelse og for Hedninger en Dårskab,
 24. men for selve de kaldede både Jøder og Grækere, Kristus som Guds
   Kraft og Guds Visdom.
 25. Thi Guds Dårskab er visere end Menneskene, og Guds Svaghed er
   stærkere end Menneskene.

 26. Thi ser, Brødre! på eders Kaldelse, at I ere ikke mange vise
   efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme;
 27. men det, som var Dårskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme
   de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at
   beskæmme det stærke;
 28. og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var,
   udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,
 29. for at intet Kød skal rose sig for Gud.
 30. Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud,
   både Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;
 31. for at, som der er skrevet: "Den, som roser sig, rose sig af
   Herren!" 2
 1. Og jeg, Brødre! da jeg kom til eder, kom jeg ikke og forkyndte
   eder Gud Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom;
 2. thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus
   Kristus og ham korsfæstet;
 3. og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,
 4. og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende
   Ord, men med Ånds og Krafts Bevisning,
 5. for at eders Tro ikke skulde bero på Menneskers Visdom, men på
   Guds Kraft.

 6. Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der
   ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens
   Herskere, som blive til intet;
 7. men vi tale Visdom fra Gud, den hemmelige, den, som var skjult,
   som Gud før Verdens Begyndelse forudbestemte til vor Herlighed,
 8. hvilken ingen af denne Verdens Herskere har erkendt; thi; havde
   de erkendt den,havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre;
 9. men, som der er skrevet: "Hvad intet Øje har set, og intet Øre
   har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud
   har beredt dem, som elske ham."
 10. Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden ransager alle
   Ting, også Guds Dybder.
 11. Thi hvilket Menneske ved, hvad der er i Mennesket, uden
   Menneskets Ånd, som er i ham? Således har heller ingen erkendt,
   hvad der er i Gud, uden Guds Ånd.
 12. Men vi have ikke fået Verdens Ånd, men Ånden fra Gud, for at vi
   kunne vide, hvad der er os skænket af Gud;
 13. og dette tale vi også, ikke med Ord, lærte af menneskelig
   Visdom, men med Ord, lærte af Ånden, idet vi tolke åndelige Ting
   med åndelige Ord.

 14. Men det sjælelige Menneske tager ikke imod de Ting, som høre
   Guds Ånd til; thi de ere ham en Dårskab, og han kan ikke erkende
   dem, thi de bedømmes åndeligt.
 15. Men den åndelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han
   af ingen.
 16. Thi hvem har kendt Herrens Sind, så han skulde kunne undervise
   ham? Men vi have Kristi Sind. 3
 1. Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til åndelige, men
   som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.
 2. Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde; thi I kunde endnu
   ikke tåle det, ja, I kunne det ikke engang nu;
 3. thi endnu ere I kødelige. Når der nemlig er Nid og Splid iblandt
   eder, ere I da ikke kødelige og vandre på Menneskers Vis?
 4. Thi når en siger: "Jeg hører Paulus til," og en anden: "Jeg
   hører Apollos til," ere I så ikke "Mennesker"?

 5. Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I
   bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.
 6. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.
 7. Så er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som
   vander, men Gud, som giver Vækst.
 8. Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal få
   sin egen Løn efter sit eget Arbejde.
 9. Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

 10. Efter den Guds Nåde, som blev given mig, har jeg som en viis
   Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpå. Men enhver
   se til, hvorledes han bygger derpå!
 11. thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt,
   hvilken er Jesus Kristus.
 12. Men dersom nogen på Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare
   Sten, Træ, Hø, Strå,
 13. da skal enhvers Arbejde blive åbenbaret; thi Dagen skal gøre det
   klart, efterdi den åbenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde
   er, det skal Ilden prøve.
 14. Dersom det Arbejde, som en har bygget derpå, består, da skal han
   få Løn;
 15. dersom ens Arbejde bliver opbrændt, da skal han gå Glip af den;
   men selv skal han blive frelst, dog som igennem Ild.
 16. Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Ånd bor i eder?
 17. Dersom nogen fordærver Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi
   Guds Tempel er helligt, og det ere jo I.

 18. Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt
   eder i denne Verden, han vorde en Dåre, for at han kan vorde
   viis.
 19. Thi denne Verdens Visdom er Dårskab for Gud; thi der er skrevet:
   "Han er den, som griber de vise i deres Træskhed;"
 20. og atter:"Herren kender de vises Tanker, at de ere
   forfængelige."
 21. Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,
 22. være sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv
   eller Død eller det nærværende eller det tilkommende: alle Ting
   ere eders;
 23. men I ere Kristi, og Kristus er Guds. 4
 1. Således agte man os; som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds
   Hemmeligheder!
 2. I øvrigt kræves her af Husholdere, at man må findes tro,
 3. Men mig er det såre lidet at bedømmes af eder eller af en
   menneskelig Ret; ja, jeg bedømmer end ikke mig selv.
 4. Thi vel ved jeg intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed
   retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.
 5. Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som
   både skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og
   åbenbare Hjerternes Råd; og da skal enhver få sin Ros fra Gud.

 6. Men dette, Brødre! har jeg anvendt på mig selv og Apollos for
   eders Skyld, for at I på os kunne lære dette "ikke ud over, hvad
   der står skrevet", for at ikke nogen af eder for eens Skyld skal
   opblæse sig mod en anden.
 7. Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har fået
   givet? men når du virkelig har fået det, hvorfor roser du dig
   da, som om du ikke havde fået det?
 8. I ere allerede mættede, I ere allerede blevne rige, I ere blevne
   Konger uden os, ja, gid I dog vare blevne Konger, for at også vi
   kunde være Konger med eder!
 9. Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de
   ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespilere vi blevne for
   Verden, både for Engle og Mennesker.
 10. Vi ere Dårer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi
   svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.
 11. Indtil denne Time lide vi både Hunger og Tørst og Nøgenhed og få
   Næveslag og have intet blivende Sted
 12. og arbejde møjsommeligt med vore egne Hænder. Udskælder man os,
   velsigne vi; forfølger man os, finde vi os deri;
 13. spotter man os, give vi gode Ord; som Verdens Fejeskarn ere vi
   blevne, et Udskud for alle indtil nu.

 14. Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg påminder
   eder som mine elskede Børn.
 15. Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog
   ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved
   Evangeliet.
 16. Jeg formaner eder altså, vorder mine Efterfølgere!
 17. Derfor har jeg sendt Timotheus til eder, som er mit elskede og
   trofaste Barn i Herren, og han skal minde eder om mine Veje i
   Kristus, således som jeg lærer alle Vegne i enhver Menighed.
 18. Men nogle ere blevne opblæste, i den Tanke, at jeg ikke kommer
   til eder;
 19. men jeg skal snart komme til eder, om Herren vil, og gøre mig
   bekendt, ikke med de opblæstes Ord, men med deres Kraft.
 20. Thi Guds Rige består ikke i Ord, men i Kraft.
 21. Hvad ville I? Skal jeg komme til eder med Ris eller med
   Kærlighed og Sagtmodigheds Ånd? 5
 1. I det hele taget høres der om Utugt iblandt eder, og det sådan
   Utugt, som end ikke findes iblandt Hedningerne, at en lever med
   sin Faders Hustru.
 2. Og I ere opblæste og bleve ikke snarere bedrøvede, for at den,
   som har gjort denne Gerning, måtte udstødes af eders Midte!
 3. Thi jeg for min Del, fraværende med Legemet, men nærværende med
   Ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, fældet den Dom
   over ham, som på sådan, Vis har bedrevet dette,
 4. at, når i vor Herres Jesu Navn I og min Ånd ere forsamlede, så
   med vor Herres Jesu Kraft
 5. at overgive den pågældende til Satan til Kødets Undergang, for
   af Ånden kan frelses på den Herres Jesu dag.
 6. Det er ikke noget smukt, I rose eder af! Vide I ikke, at en
   liden Surdejg syrer hele Dejgen?
 7. Udrenser den gamle Surdejg, for at I kunne være en ny Dejg,
   ligesom I jo ere usyrede;thi også vort Påskelam er slagtet,
   nemlig Kristus.
 8. Derfor, lader os holde Højtid, ikke med gammel Surdejg, ej
   heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og
   Sandheds usyrede Brød.

 9. Jeg skrev eder til i mit Brev, at I ikke skulle have Samkvem med
   utugtige,
 10. ikke i al Almindelighed denne Verdens utugtige eller havesyge og
   Røvere eller Afgudsdyrkere; ellers måtte I jo gå ud af Verden.
 11. Men nu skrev jeg til eder, at I ikke skulle have Samkvem, om
   nogen, der har Navn af Broder, er en utugtig eller en havesyg
   eller en Afgudsdyrker eller en Skændegæst eller en Dranker eller
   en Røver, ja, end ikke spise sammen med en sådan.
 12. Thi hvad kommer det mig ved at dømme dem, som ere udenfor? Dømme
   I ikke dem, som ere indenfor?
 13. Men dem udenfor skal Gud dømme.Bortskaffer den onde fra eder
   selv! 6
 1. Kan nogen af eder, når han har Sag med en anden, føre det over
   sit Sind at søge Dom hos de uretfærdige, og ikke hos de hellige?
 2. Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden? og når
   Verden dømmes ved eder, ere I da uværdige til at sidde til Doms
   i de ringeste Sager?
 3. Vide I ikke, at vi skulle dømme Engle? end sige da i timelige
   Ting!
 4. Når I da have Sager om timelige Ting, sætte I da dem til
   Dommere, som ere agtede for intet i Menigheden?
 5. Til Skam for eder siger jeg det: Er der da slet ingen viis
   iblandt eder, som kan dømme sine Brødre imellem?
 6. Men Broder fører Sag imod Broder, og det for vantro!
 7. Overhovedet er jo allerede det en Fejl hos eder, at I have
   Retssager med hverandre. Hvorfor lide I ikke hellere Uret?
   hvorfor lade I eder ikke hellere plyndre?
 8. Men I gøre Uret og plyndre, og det Brødre!
 9. Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige?
   Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller
   Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller
   de, som øve den,
 10. eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster,
   ingen Røvere skulle arve Guds Rige.
 11. Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I
   bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu
   Navn og ved vor Guds Ånd.

 12. Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er mig
   tilladt, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.
 13. Maden er for Bugen og Bugen for Maden; men Gud skal tilintetgøre
   både denne og hin. Legemet derimod er ikke for Utugt, men for
   Herren, og Herren for Legemet;
 14. og Gud har både oprejst Herren og skal oprejse os ved sin Kraft.
 15. Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi Lemmer? Skal jeg da
   tage Kristi Lemmer og gøre Skøgelemmer deraf? Det være langt
   fra!
 16. Eller vide I ikke, at den, som holder sig til Skøgen, er eet
   Legeme med hende?"Thi de to," hedder det,"skulle blive til eet
   Kød."
 17. Men den, som holder sig til Herren, er een Ånd med ham.
 18. Flyr Utugt! Enhver Synd, som et Menneske ellers gør, er uden for
   Legemet; men den, som bedriver Utugt, synder imod sit eget
   Legeme.
 19. Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den
   Helligånd, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke
   ere eders egne?
 20. Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme! 7
 1. Men hvad det angår, hvorom I skreve til mig, da er det godt for
   en Mand ikke at røre en Kvinde;
 2. men for Utugts Skyld have hver Mand sin egen Hustru, og hver
   Kvinde have sin egen Mand.
 3. Manden yde Hustruen sin Skyldighed; ligeledes også Hustruen
   Manden.
 4. Hustruen råder ikke over sit eget Legeme, men Manden; ligeså
   råder heller ikke Manden over sit eget Legeme, men Hustruen.
 5. Unddrager eder ikke hinanden, uden måske med fælles Samtykke,
   til en Tid, for at I kunne have Ro til Bønnen, og for så atter
   at være sammen, for at Satan ikke skal friste eder, fordi I ikke
   formå at være afholdende.
 6. Men dette siger jeg som en Indrømmelse, ikke som en Befaling.
 7. Jeg ønsker dog, at alle Mennesker måtte være, som jeg selv er;
   men hver har sin egen Nådegave fra Gud, den ene så, den anden
   så.

 8. Til de ugifte og til Enkerne siger jeg, at det er godt for dem,
   om de forblive som jeg.
 9. Men kunne de ikke være afholdende, da lad dem gifte sig; thi det
   er bedre at gifte sig end at lide Brynde.

 10. Men de gifte byder ikke jeg, men Herren, at en Hustru ikke skal
   skille sig fra sin Mand; (11 men om hun virkeligt skiller sig
   fra ham, da forblive hun ugift eller forlige sig med Manden;) og
   at en Mand ikke skal forlade sin Hustru.

 12. Men til de andre siger jeg, ikke Herren: Dersom nogen Broder har
   en vantro Hustru, og denne samtykker i at bo hos ham, så forlade
   han hende ikke!
 13. Og dersom en Hustru har en vantro Mand, og denne samtykker i at
   bo hos hende, så forlade hun ikke Manden!
 14. Thi den vantro Mand er helliget ved Hustruen, og den vantro
   Hustru er helliget ved Manden; ellers vare jo eders Børn urene,
   men nu ere de hellige.
 15. Men skiller den vantro sig, så lad ham skille sig; ingen Broder
   eller Søster er trælbunden i sådanne Tilfælde; men Gud har
   kaldet os til Fred.
 16. Thi hvad ved du, Hustru! om du kan frelse din Mand? eller hvad
   ved du, Mand! om du kan frelse din Hustru?
 17. Kun vandre enhver således, som Herren har tildelt ham, som Gud
   har kaldet ham; og således forordner jeg i alle Menighederne.
 18. Blev nogen kaldet som omskåren, han lade ikke Forhud drage over;
   er nogen kaldet som uomskåren, han lade sig ikke omskære!
 19. Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men
   det at holde Guds Bud.
 20. Hver blive i den Stand, hvori han blev kaldet!
 21. Blev du kaldet som Træl, da lad det ikke bekymre dig, men om du
   også kan blive fri, da gør hellere Brug deraf!
 22. Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne;
   ligeså er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl.
 23. Dyrt bleve I købte, vorde ikke Menneskers Trælle!
 24. I den Stand, hvori enhver blev kaldet, Brødre, deri blive han
   for Gud!

 25. Men om Jomfruerne har jeg ikke nogen Befaling fra Herren, men
   giver min Mening til Hende som den, hvem Herren barmhjertigt har
   forundt at være troværdig.
 26. Jeg mener altså dette, at det på Grund af den forhåndenværende
   Nød er godt for et Menneske at være således, som han er.
 27. Er du bunden til en Kvinde, da søg ikke at blive løst; er du
   ikke bunden, da søg ikke en Hustru!
 28. Men om du også gifter dig, synder du ikke; og om en Jomfru
   gifter sig, synder hun ikke; dog ville sådanne få Trængsel i
   Kødet. Men jeg skåner eder.
 29. Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at
   herefter både de, der have Hustruer, skulle være, som om de
   ingen have,
 30. og de, der græde, som om de ikke græde, og de, der glæde sig,
   som om de ikke glæde sig, og de, der købe, som om de ikke
   besidde,
 31. og de, der bruge denne Verden, som om de ikke gøre Brug af den;
   thi denne Verdens Skikkelse forgår.
 32. Men jeg ønsker, at I må være uden Bekymring. Den ugifte er
   bekymret for de Ting, som høre Herren til, hvorledes han kan
   behage Herren;
 33. men den gifte er bekymret for de Ting, som høre Verden til,
   hvorledes han kan behage Hustruen.
 34. Og der er også Forskel imellem Hustruen og Jomfruen. Den ugifte
   er bekymret for de Ting, som høre Herren til, for at hun kan
   være hellig både på Legeme og Ånd; men den gifte er bekymret for
   det, som hører Verden til, hvor ledes hun kan behage Manden.
 35. Men dette siger jeg til eders eget Gavn, ikke for at kaste en
   Snare om eder, men for at bevare Sømmelighed og en urokkelig
   Vedhængen ved Herren.
 36. Men dersom nogen mener at volde sin ugifte Datter Skam, om hun
   sidder over Tiden, og det må så være, han gøre, hvad han vil,
   han synder ikke; lad dem gifte sig!
 37. Men den, som står fast i sit Hjerte og ikke er tvungen, men har
   Rådighed over sin Villie og har besluttet dette i sit Hjerte at
   holde sin Datter ugift, han gør vel.
 38. Altså, både den, som bortgifter sin Datter, gør vel, og den, som
   ikke bortgifter hende, gør bedre.

 39. En Hustru er bunden, så længe hendes Mand lever; men dersom
   Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil,
   kun at det sker i Herren.
 40. Men lykkeligere er hun, om hun forbliver således, som hun er,
   efter min Mening; men også jeg mener at have Guds Ånd. 8
 1. Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angår, da vide vi, fordi vi alle
   have Kundskab (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.
 2. Dersom nogen tykkes at kende noget, han kender endnu ikke
   således, som man bør kende.
 3. Men dersom nogen elsker Gud, han er kendt af ham.)
 4. Hvad altså Spisningen af Offerkødet angår, da vide vi, at der er
   ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.
 5. Thi om der end er såkaldte Guder, være sig i Himmelen eller på
   Jorden, som der jo er mange Guder og mange Herrer,
 6. så er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting
   ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle
   Ting ere, og vi ved ham.

 7. Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge
   deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og
   deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.
 8. Men Mad skal ikke bestemme vor Stilling over for Gud; hverken
   have vi Fortrin, om vi spise, eller stå tilbage, om vi ikke
   spise.
 9. Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød
   for de skrøbelige!
 10. Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et
   Afgudshus, vil så ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig,
   blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?
 11. Den skrøbelige går jo til Grunde ved din Kundskab, Broderen, for
   hvis Skyld Kristus er død.
 12. Men når I således Synde imod Brødrene og såre deres skrøbelige
   Samvittighed, Synde I imod Kristus.
 13. Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed
   spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder. 9
 1. Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus,
   vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?
 2. Er jeg ikke Apostel for andre, så er jeg det dog i det mindste
   for eder; thi Seglet på min Apostelgerning ere I i Herren.
 3. Dette er mit Forsvar imod dem, som bedømme mig.
 4. Have vi ikke Ret til at spise og drikke?
 5. Have vi ikke Ret til at føre en Søster med om som Hustru, som
   også de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas?
 6. Eller have alene jeg og Barnabas ingen Ret til at lade være at
   arbejde?
 7. Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig på egen Sold? Hvem planter en
   Vingård og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og
   nyder ikke af Hjordens Mælk?
 8. Taler jeg vel dette blot efter menneskelig Vis, eller siger ikke
   også Loven dette?
 9. Thi i Mose Lov er der skrevet: "Du må ikke binde Munden til på
   en Okse, som tærsker." Er det Okserne, Gud bekymrer sig om,
 10. eller siger han det ikke i hvert Tilfælde for vor Skyld? For vor
   Skyld blev det jo skrevet, fordi den, som pløjer, bør pløje i
   Håb, og den, som tærsker, bør gøre det i Håb om at få sin Del.
 11. Når vi have sået eder de åndelige Ting, er det da noget stort,
   om vi høste eders timelige?
 12. Dersom andre nyde sådan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere?
   Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi tåle alt, for at vi
   ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium.
 13. Vide I ikke, at de, som udføre de hellige Tjenester, få deres
   Føde fra Helligdommen, de, som tjene ved Alteret, dele med
   Alteret?
 14. Således har også Herren forordnet for dem, som forkynde
   Evangeliet, at de skulle leve af Evangeliet.
 15. Jeg derimod har ikke gjort Brug af noget af dette. Jeg skriver
   dog ikke dette, for at det skal ske således med mig; thi jeg vil
   hellere dø, end at nogen skulde gøre min Ros til intet.
 16. Thi om jeg forkynder Evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig
   af; der påligger mig nemlig en Nødvendighed, thi ve mig, om jeg
   ikke forkynder det!
 17. Gør jeg nemlig dette af fri Villie, så får jeg Løn; men har jeg
   imod min Villie fået en Husholdning betroet,
 18. hvad er da min Løn? For at jeg, når jeg forkynder Evangeliet,
   skal fremsætte det for intet, så at jeg ikke gør Brug af min Ret
   i Evangeliet.

 19. Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv
   til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.
 20. Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, for at jeg kunde vinde
   Jøder; dem under Loven som en under Loven, skønt jeg ikke selv
   er under Loven, for at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven;
 21. dem uden for Loven som en uden for Loven, skønt jeg ikke er uden
   Lov for God, men under Kristi Lov, for at jeg kunde vinde dem,
   som ere uden for Loven.
 22. Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde
   vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i
   ethvert Fald kunde frelse nogle.
 23. Men alt gør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan blive
   meddelagtig deri.

 24. Vide I ikke, at de, som løbe på Banen, løbe vel alle, men ikkun
   een får Prisen? Således skulle I løbe, for at I kunne vinde den.
 25. Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu
   vel for at få en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.
 26. Jeg løber derfor ikke som på det uvisse jeg fægter som en, der
   ikke slår i Luften;
 27. men jeg bekæmper mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke
   jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. 10
 1. Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore
   Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet
 2. og bleve alle døbte til Moses i Skyen og i Havet
 3. og spiste alle den samme åndelige Mad
 4. og drak alle den samme åndelige Drik; thi de drak af en åndelig
   Klippe, som fulgte med; men Klippen var Kristus.
 5. Alligevel fandt Gud ikke Behag i de fleste af dem; thi de bleve
   slagne ned i Ørkenen.
 6. Men disse Ting skete som Forbilleder for os, for at vi ikke
   skulle begære, hvad ondt er, således som hine begærede.
 7. Bliver ej heller Afgudsdyrkere som nogle af dem, ligesom der er
   skrevet: "Folket satte sig ned at spise og drikke, og de stode
   op at lege."
 8. Lader os ej heller bedrive Utugt, som nogle af dem bedreve
   Utugt, og der faldt på een Dag tre og tyve Tusinde.
 9. Lader os ej heller friste Herren, som nogle af dem fristede ham
   og bleve ødelagte af Slanger.
 10. Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte
   af Ødelæggeren.
 11. Men dette skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til
   Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommen.
 12. Derfor den, som tykkes at stå, se til, at han ikke falder!
 13. Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder,
   og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne,
   men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den,
   for at I må kunne udholde den.

 14. Derfor, mine elskede, flyr fra Afgudsdyrkelsen!
 15. Jeg taler som til forstandige; dømmer selv, hvad jeg siger.
 16. Velsignelsens Kalk, som vi velsigne, er den ikke Samfund med
   Kristi Blod? det Brød, som vi bryde, er det ikke Samfund med
   Kristi Legeme?
 17. Fordi der er eet Brød, ere vi mange eet Legeme; thi vi få alle
   Del i det ene Brød.
 18. Ser til Israel efter Kødet; have de, som spise Ofrene, ikke
   Samfund med Alteret?
 19. Hvad siger jeg da? At Afgudsofferkød er noget? eller at en Afgud
   er noget?
 20. Nej! men hvad Hedningerne ofre, ofre de til onde Ånder og ikke
   til Gud; men jeg vil ikke,at I skulle få Samfund med de onde
   Ånder.
 21. I kunne ikke drikke Herrens Kalk og onde Ånders Kalk; I kunne
   ikke være delagtige i Herrens Bord og i onde Ånders Bord.
 22. Eller skulle vi vække Herrens Nidkærhed? Mon vi ere stærkere end
   han?

 23. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men
   ikke alt opbygger.
 24. Ingen søge sit eget, men Næstens!
 25. Alt, hvad der sælges i Slagterbod, spiser det, uden at undersøge
   noget af Samvittigheds-Hensyn;
 26. thi Herrens er Jorden og dens Fylde.
 27. Dersom nogen af de vantro indbyder eder, og I ville gå derhen,
   da spiser alt det, som sættes for eder, uden at undersøge noget
   af Samvittigheds-Hensyn.
 28. Men dersom nogen siger til eder: "Dette er Offerkød," da lad
   være at spise for hans Skyld, som gav det til Kende, og for
   Samvittighedens Skyld.
 29. Samvittigheden siger jeg, ikke ens egen, men den andens; thi
   hvorfor skal min Frihed dømmes af en anden Samvittighed?
 30. Dersom jeg nyder det med Taksigelse, hvorfor hører jeg da ilde
   for det, som jeg takker for?
 31. Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da
   gører alt til Guds Ære!
 32. Værer uden Anstød både for Jøder og Grækere og for Guds
   Menighed,
 33. ligesom også jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke
   søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange,
   for at de kunne frelses. (Kap.11.) 1 Vorder mine Efterfølgere,
   ligesom også jeg er Kristi! 11
 2. Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast
   ved Overleveringerne, således som jeg har overleveret eder dem.
 3. Men jeg vil, at I skulle vide, at Kristus er enhver Mands Hoved;
   men Manden er Kvindens Hoved; men Gud er Kristi Hoved.
 4. Hver Mand, som beder eller profeterer med tildækket Hoved,
   beskæmmer sit Hoved.
 5. Men hver Kvinde, som beder eller profeterer med utildækket
   Hoved, beskæmmer sit Hoved; thi det er lige det samme, som var
   hun raget.
 6. Thi når en Kvinde ikke tildækker sig, så lad hende også klippe
   sit Hår af; men er det usømmeligt for en Kvinde at klippes eller
   rages, da tildække hun sig! 7Thi en Mand bør ikke tildække sit
   Hoved, efterdi han er Guds Billede og Ære; men Kvinden er
   Mandens Ære.
 8. Mand er jo ikke af Kvinde, men Kvinde af Mand.
 9. Ej heller er jo Mand skabt for Kvindens Skyld, men Kvinde for
   Mandens Skyld.
 10. Derfor bør Kvinden have et Ærbødighedstegn på Hovedet for
   Englenes Skyld.
 11. Dog er hverken Kvinde uden Mand eller Mand uden Kvinde i Herren.
 12. Thi ligesom Kvinden er af Manden, således er også Manden ved
   Kvinden; men alt sammen er det af Gud.
 13. Dømmer selv: Er det sømmeligt, at en Kvinde beder til Gud med
   utildækket Hoved?
 14. Lærer ikke også selve Naturen eder, at når en Mand bærer langt
   Hår, er det ham en Vanære,
 15. men når en Kvinde bærer langt Hår, er det hende en Ære; thi det
   lange Hår er givet hende som et Slør.
 16. Men har nogen Lyst til at trættes herom, da have vi ikke sådan
   Skik, og Guds Menigheder ej heller.

 17. Men idet jeg giver følgende Formaning, roser jeg ikke, at I
   komme sammen, ikke til det bedre, men til det værre.
 18. For det første nemlig hører jeg, at når I komme sammen i
   Menighedsforsamling, er der Splittelser iblandt eder; og for en
   Del tror jeg det.
 19. Thi der må endog være Partier iblandt eder, for at de prøvede
   kunne blive åbenbare iblandt eder.
 20. Når I da komme sammen, er dette ikke at æde en Herrens Nadver.
 21. Thi under Spisningen tager enhver sit eget Måltid forud, og den
   ene hungrer, den anden beruser sig.
 22. Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I
   Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg
   sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.
 23. Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg også har overleveret
   eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forrådt, tog
   Brød,
 24. takkede og brød det og sagde: "Dette er mit Legeme, som er for
   eder; gører dette til min Ihukommelse!"
 25. Ligeså tog han og,så Kalken efter Aftensmåltidet og sagde:
   "Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, så ofte som
   I drikke det, til min Ihukommelse!"
 26. Thi så ofte, som I æde dette Brød og drikke Kalken, forkynde I
   Herrens Død, indtil han kommer.
 27. Derfor, den, som æder Brødet eller drikker Herrens Kalk
   uværdigt, pådrager sig Skyld over for Herrens Legeme og Blod.
 28. Men hvert Menneske prøve sig selv, og således æde han af Brødet
   og drikke af Kalken!
 29. Thi den, som æder og drikker, æder og drikker sig selv en Dom
   til, når han ikke agter på Legenet.
 30. Derfor ere mange skrøbelige og sygelige iblandt eder, og en Del
   sover hen.
 31. Men dersom vi bedømte os selv, bleve vi ikke dømte.
 32. Men når vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle
   fordømmes med Verden.
 33. Derfor, mine Brødre! når I komme sammen til Måltid, da venter på
   hverandre!
 34. Når nogen hungrer, han spise hjemme, for at I ikke skulle komme
   sammen til Dom. Men det øvrige skal jeg forordne, når jeg
   kommer. 12
 1. Men hvad de åndelige Gaver angår, Brødre! vil jeg ikke, at I
   skulle være uvidende.
 2. I vide, at da I vare Hedninger, droges I hen til de stumme
   Afguder, som man drog eder.
 3. Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds Ånd,
   siger: "Jesus er en Forbandelse," og ingen kan sige: "Jesus er
   Herre" uden ved den Helligånd.

 4. Der er Forskel på Nådegaver, men det er den samme Ånd;
 5. og der er Forskel på Tjenester, og det er den samme Herre;
 6. og der er Forskel på kraftige Gerninger, men det er den samme
   Gud, som virker alt i alle.
 7. Men til enhver gives Åndens Åbenbarelse til det, som er
   gavnligt.
 8. En gives der nemlig ved Ånden Visdoms Tale; en anden Kundskabs
   Tale ifølge den samme Ånd;
 9. en anden Tro i den samme Ånd; en anden Gaver til at helbrede i
   den ene Ånd;
 10. en anden at udføre kraftige Gerninger; en anden profetisk Gave;
   en anden at bedømme Ånder; en anden forskellige Slags Tungetale;
   en anden Udlægning af Tungetale.
 11. Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som uddeler til
   enhver især; efter som han vil.

 12. Thi ligesom Legemet er eet og har mange Lemmer, men alle
   Legemets Lemmer, skønt de ere mange, dog ere eet Legeme, således
   også Kristus.
 13. Thi med een Ånd bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme,
   hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og
   alle fik vi een Ånd at drikke
 14. Legemet er jo heller ikke eet Lem, men mange.
 15. Dersom Foden vilde sige: "Fordi jeg ikke er Hånd, hører jeg ikke
   til Legemet," så ophører den dog ikke derfor at høre til
   Legemet.
 16. Og dersom Øret vilde sige: "Fordi jeg ikke er Øje, hører jeg
   ikke til Legemet," så ophører det dog ikke derfor at høre til
   Legemet.
 17. Dersom hele Legemet var Øje, hvor blev da Hørelsen? Dersom det
   helt var Hørelse, hvor blev da Lugten?
 18. Men nu har Gud sat Lemmerne, ethvert af dem, på Legemet, efter
   som han vilde.
 19. Men dersom de alle vare eet Lem, hvor blev da Legemet?
 20. Nu er der derimod mange Lemmer og dog kun eet Legeme.
 21. Øjet kan ikke sige til Hånden: "Jeg har dig ikke nødig," eller
   atter Hovedet til Fødderne: "Jeg har eder ikke nødig."
 22. Nej, langt snarere ere de Lemmer på Legemet nødvendige, som
   synes at være de svageste,
 23. og de, som synes os mindre ærefolde på Legemet, dem klæde vi med
   des mere Ære; og de Lemmer, vi blues ved, omgives med desto
   større Blufærdighed;
 24. de derimod, som vi ikke blues ved, have det ikke nødig. Men Gud
   har sammenføjet Legemet således, at han tillagde det ringere
   mere Ære;
 25. for at der ikke skal være Splid i Legemet, men, for at Lemmerne
   skulle have samme Omsorg for hverandre;
 26. og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet
   Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.
 27. Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især.
 28. Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for
   det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst
   kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede. til at
   hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.
 29. Mon alle ere Apostle? mon alle ere Profeter? mon alle ere
   Lærere? mon alle gøre kraftige Gerninger?
 30. mon alle have Gaver til at helbrede? mon alle tale i Tunger? mon
   alle udlægge?
 31. Men tragter efter de største Nådegaver! Og yder mere viser jeg
   eder en ypperlig Vej. 13
 1. Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har
   Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende
   Bjælde.
 2. Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al
   Kundskaben, og har jeg al Troen, så at jeg kan flytte Bjerge,
   men ikke har Kærlighed, da er jeg intet.
 3. Og uddeler jeg alt, hvad jeg ejer, til de fattige og giver mit
   Legeme hen til at brændes, men ikke har Kærlighed, da gavner det
   mig intet.

 4. Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke
   Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,
 5. gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke,
   tilregner ikke det onde;
 6. glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved
   Sandheden;
 7. den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

 8. Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske
   Gaver, de skulle forgå, eller Tungetale, den skal ophøre, eller
   Kundskab, den skal forgå;
 9. thi vi kende stykkevis og profetere stykkevis;
 10. men når det fuldkomne kommer, da skal det stykkevise forgå.
 11. Da jeg var Barn, talte jeg som et Barn, tænkte jeg som et Barn,
   dømte jeg som et Barn; efter at jeg er bleven Mand, har jeg
   aflagt det barnagtige.
 12. Nu se vi jo i et Spejl, i en Gåde, men da skulle vi se Ansigt
   til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende,
   ligesom jeg jo blev erkendt.
 13. Så blive da Tro, Håb, Kærlighed disse tre; men størst iblandt
   disse er Kærligheden. 14
 1. Higer efter Kærligheden, og tragter efter de åndelige Gaver men
   mest efter at profetere.
 2. Thi den; som taler i Tunger, taler ikke for Mennesker, men for
   Gud; thi ingen forstår det, men han taler Hemmeligheder i Ånden.
 3. Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og
   Formaning og Trøst.
 4. Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som
   profeterer, opbygger en Menighed.
 5. Men jeg ønsker, at I alle måtte tale i Tunger, men endnu
   hellere, at I måtte profetere; den, som profeterer, er større
   end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at
   Menigheden kan få Opbyggelse deraf.
 6. Men nu, Brødre! dersom jeg kommer til eder og taler i Tunger,
   hvad vil jeg da gavne eder, hvis jeg ikke taler til eder enten
   ved Åbenbaring eller ved Kundskab, enten ved Profeti eller ved
   Lære?
 7. Selv de livløse Ting, som give Lyd, være sig en Fløjte eller en
   Harpe, når de ikke gøre Skel imellem Tonerne, hvorledes skal man
   så kunne forstå, hvad der spilles på Fløjten eller Harpen?
 8. Ja, også når en Basun giver en utydelig Lyd, hvem vil da berede
   sig til Krig?
 9. Således også med eder: dersom I ikke ved Tungen fremføre tydelig
   Tale, hvorledes skal man da kunne forstå det, som tales? I ville
   jo tale hen i Vejret.
 10. Der er i Verden, lad os sige, så og så mange Slags Sprog, og der
   er intet af dem, som ikke har sin Betydning.
 11. Dersom jeg nu ikke kender Sprogets Betydning, bliver jeg en
   Barbar for den, som taler, og den, som taler, bliver en Barbar
   for mig.
 12. Således også med eder: når I tragte efter åndelige Gaver, da lad
   det være til Menighedens Opbyggelse, at I søge at blive rige
   derpå
 13. " Derfor, den, som taler i Tunger, han bede om, at han må kunne
   udlægge det.
 14. Thi dersom: jeg taler i Tunger og beder, da beder. vel min Ånd,
   men min Forstand er uden Frugt.
 15. Hvad da? Jeg vil bede med Ånden, men jeg vil også bede med
   Forstanden; jeg vil lovsynge med Ånden, men jeg vil også
   lovsynge med Forstanden.
 16. Ellers, når du priser Gud i Ånden, hvorledes vil da den, som
   indtager den uindviedes Plads, kunne sige sit Amen til din
   Taksigelse, efterdi han ikke ved, hvad du siger?
 17. Thi vel er din Taksigelse smuk, men den anden opbygges ikke.
 18. Jeg takker Gud for, at jeg mere end I alle taler i Tunger.
 19. Men i en Menighed vil jeg hellere tale fem Ord med min Forstand,
   for at jeg også kan undervise andre, end ti Tusinde Ord i
   Tunger.
 20. Brødre! vorder ikke Børn i Forstand, men værer Børn i Ondskab, i
   Forstand derimod vorder fuldvoksne!
 21. Der er skrevet i Loven: "Ved Folk med fremmede Tungemål og ved
   fremmedes Læber vil jeg tale til dette Folk, og de skulle end
   ikke således høre mig, siger Herren."
 22. Således er Tungetalen til et Tegn, ikke for dem, som tro, men
   for de vantro; men den profetiske Gave er det ikke for de
   vantro, men for dem, som tro.
 23. Når altså den hele Menighed kommer sammen, og alle tale i
   Tunger, men der kommer uindviede eller vantro ind, ville de da
   ikke sige, at I rase?
 24. Men dersom alle profetere, og der kommer nogen vantro eller
   uindviet ind, da overbevises han af alle, han bedømmes af alle,
 25. hans Hjertes skjulte Tanker åbenbares, og så vil han falde på
   sit Ansigt og tilbede Gud og forkynde, at Gud er virkelig i
   eder.

 26. Hvad da Brødre? Når I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en
   Lære, en Åbenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til
   Opbyggelse!
 27. Dersom nogen taler i Tunger, da være det to, eller i det højeste
   tre hver Gang, og den ene efter den anden, og een udlægge det!
 28. Men dersom der ingen Udlægger er til Stede, da tie hin i
   Menigheden, men han tale for sig selv og for Gud!
 29. Men af Profeter tale to eller tre, og de andre bedømme det;
 30. men dersom en anden, som sidder der, får en Åbenbarelse, da tie
   den første!
 31. Thi I kunne alle profetere, den ene efter den anden, for at alle
   kunne lære, og alle blive formanede,
 32. og Profeters Ånder ere Profeter undergivne.
 33. Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud. Ligesom i alle
   de helliges Menigheder

 34. skulle eders Kvinder tie i Forsamlingerne; thi det tilstedes dem
   ikke at tale, men lad dem underordne sig, ligesom også Loven
   siger.
 35. Men ville de lære noget, da adspørge de deres egne Mænd hjemme;
   thi det er usømmeligt for en Kvinde at tale i en
   Menighedsforsamling.
 36. Eller er det fra eder, at Guds Ord er udgået? eller er det til
   eder alene, at det er kommet?

 37. Dersom nogen tykkes, at han er en Profet eller åndelig, han
   erkende, at hvad jeg skriver til eder, er Herrens Bud.
 38. Men er nogen uvidende derom, så får han være uvidende!
 39. Altså, mine Brødre! tragter efter at profetere og forhindrer
   ikke Talen i Tunger!
 40. Men alt ske sømmeligt og med Orden! 15
 1. Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte
   eder, hvilket I også modtoge, i hvilket I også stå,
 2. ved hvilket I også frelses, hvis I fastholde, med hvilket Ord
   jeg forkyndte eder det - ellers troede I forgæves.
 3. Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg
   også har modtaget: at Kristus døde for vore Synder,efter
   Skrifterne;
 4. og at han blev begravet; og at han er bleven oprejst den tredje
   Dag, efter Skrifterne;
 5. og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv;
 6. derefter blev han set af over fem Hundrede Brødre på een Gang,
   af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede;.
 7. derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle Apostlene;
 8. men sidst af alle blev han set også af mig som det ufuldbårne
   Foster;
 9. thi jeg er den ringeste af Apostlene, jeg, som ikke er værd at
   kaldes Apostel, fordi jeg har forfulgt Guds Menighed.
 10. Men af Guds Nåde er jeg det, jeg er, og hans Nåde imod mig har
   ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog
   ikke jeg, men Guds Nåde, som er med mig.
 11. Hvad enten det da er mig eller de andre, således prædike vi, og
   således troede I.

 12. Men når der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde,
   hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes
   Opstandelse?
 13. Dersom der ikke er dødes Opstandelse, da er ikke heller Kristus
   oprejst.
 14. Men er Kristus ikke oprejst, da er vor Prædiken jo tom, og eders
   Tro også tom.
 15. Men vi blive da også fundne som falske Vidner om Gud, fordi vi
   have vidnet imod Gud, at han oprejste Kristus, hvem han ikke har
   oprejst, såfremt døde virkelig ikke oprejses.
 16. Thi dersom døde ikke oprejses, da er Kristus ikke heller
   oprejst.
 17. Men dersom Kristus ikke er oprejst, da er eders Tro forgæves; så
   ere I endnu i eders Synder;
 18. da gik altså også de, som ere hensovede i Kristus, fortabt.
 19. Have vi alene i dette Liv sat vort Håb til Kristus, da ere vi de
   ynkværdigste af alle Mennesker.
 20. Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de
   hensovede.
 21. Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse
   kommen ved et Menneske.
 22. Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også alle
   levendegøres i Kristus.
 23. Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde Kristus, dernæst de, som
   tilhøre Kristus, ved hans Tilkommelse.
 24. Derpå kommer Enden, når han overgiver Gud og Faderen Riget, når
   han har tilintetgjort hver Magt og hver Myndighed og Kraft.
 25. Thi han bør være Konge, indtil han får lagt alle Fjenderne under
   sine Fødder.
 26. Den sidste Fjende, som tilintetgøres, er Døden.
 27. Han har jo "lagt alle Ting under hans Fødder." Men når han"
   siger: "Alt er underlagt" - åbenbart med Undtagelse af den, som
   underlagde ham alt -
 28. når da alle Ting ere blevne ham underlagte, da skal også Sønnen
   selv underlægge sig ham, som har underlagt ham alle Ting, for at
   Gud kan være alt i alle.

 29. Hvad ville ellers de udrette, som lade sig døbe for de døde?
   Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lade de sig da
   døbe for dem?
 30. Hvorfor udsætte da også vi os hver Time for Fare?
 31. Jeg dør daglig, så sandt jeg har eder, Brødre, at rose mig af i
   Kristus Jesus, vor Herre.
 32. Hvis jeg som et almindeligt Menneske har kæmpet med vilde Dyr i
   Efesus, hvad Gavn har jeg så deraf? Dersom døde ikke oprejses,
   da "lader os spise og drikke, thi i Morgen dø vi."
 33. Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!
 34. Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende
   ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.

 35. Men man vil sige: "Hvorledes oprejses de døde? hvad Slags Legeme
   komme de med?"
 36. Du Dåre! det, som du sår, bliver ikke levendegjort, dersom det
   ikke dør.
 37. Og hvad du end sår, da sår du ikke det Legeme, der skal vorde,
   men et nøgent Korn, være sig af Hvede eller af anden Art.
 38. Men Gud giver det et Legeme, således som han har villet, og hver
   Sædart sit eget Legeme.
 39. Ikke alt Kød er det samme Kød, men eet er Menneskers, et andet
   Kvægs Kød, et andet Fugles Kød, et andet Fisks.
 40. Og der er himmelske Legemer og jordiske Legemer; men een er de
   himmelskes Herlighed, en anden de jordiskes.
 41. Een er Solens Glans og en anden Månens Glans og en anden
   Stjernernes Glans; thi den ene Stjerne er forskellig fra den
   anden i Glans.
 42. Således er det også med de dødes Opstandelse: det såes i
   Forkrænkelighed, det oprejses i Uforkrænkelighed;
 43. det såes i Vanære, det oprejses i Herlighed; det såes i
   Skrøbelighed, det oprejses i Kraft;
 44. der såes et sjæleligt Legeme, der oprejses et åndeligt Legeme.
   Når der gives et sjæleligt Legeme, gives der også et åndeligt.
 45. Således er der også skrevet: "Det første Menneske, Adam, blev
   til en levende Sjæl;"den sidste Adam blev til en levendegørende
   Ånd.
 46. Men det åndelige er ikke det første, men det sjælelige; derefter
   det åndelige.
 47. Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er
   fra Himmelen.
 48. Sådan som den jordiske var, sådanne ere også de jordiske; og
   sådan som den himmelske er, sådanne ere også de himmelske.
 49. Og ligesom vi have båret den jordiskes Billede, således skulle
   vi også bære den himmelskes Billede!

 50. Men dette siger jeg, Brødre! at Kød og Blod kan ikke arve Guds
   Rige, ej heller arver Forkrænkeligheden Uforkrænkeligheden.
 51. Se, jeg siger eder en Hemmelighed: Alle skulle vi ikke hensove,
   men vi skulle alle forvandles
 52. i et Nu, i et Øjeblik, ved den sidste Basun; thi Basunen skal
   lyde, og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, og vi skulle
   forvandles.
 53. Thi dette forkrænkelige må iføre sig Uforkrænkelighed, og dette
   dødelige iføre sig Udødelighed.
 54. Men når dette forkrænkelige har iført sig Uforkrænkelighed, og
   dette dødelige har iført sig Udødelighed, da skal det Ord
   opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt til Sejr."
 55. "Død, hvor er din Sejr? Død, hvor er din Brod?"
 56. Men Dødens Brod er Synden, og Syndens Kraft er Loven.
 57. Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved vor Herre Jesus
   Kristus!
 58. Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid
   rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke
   forgæves i Herren. 16
 1. Men hvad Indsamlingen til de hellige angår, da gører også I,
   ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!
 2. Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv
   noget til Side og samle, hvad han måtte have Lykke til, for at
   der ikke først skal ske Indsamlinger, når jeg kommer.
 3. Men når jeg kommer, vil jeg sende, hvem I måtte finde skikkede
   dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.
 4. Men dersom det er værd, at også jeg rejser med, da kunne de
   rejse med mig.

 5. Men jeg vil komme til eder, når jeg er dragen igennem
   Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien;
 6. men hos eder vil jeg måske blive eller endog overvintre, for at
   I kunne befordre mig videre, hvor jeg så rejser hen.
 7. Thi nu vil jeg ikke se eder på Gennemrejse; jeg håber nemlig at
   forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.
 8. Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;
 9. thi en Dør står mig åben, stor og virksom, og der er mange
   Modstandere.

 10. Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder
   uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, såvel som jeg.
 11. Derfor må ingen ringeagte ham; befordrer ham videre i Fred, for
   at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med Brødrene.
 12. Men hvad Broderen Apollos angår, da har jeg meget opfordret ham
   til at komme til eder med Brødrene; men det var i hvert Fald
   ikke hans Villie at komme nu, men han vil komme, når han får
   belejlig Tid.


 13. Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke!
 14. Alt ske hos eder i Kærlighed!

 15. Men jeg formaner eder, Brødre - I kende Stefanas's Hus, at det
   er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene
   de hellige -
 16. til at også I skulle underordne eder under sådanne og enhver,
   som arbejder med og har Besvær.
 17. Men jeg glæder mig ved Stefanas's og Fortunatus's og Akaikus's
   Nærværelse, fordi disse have udfyldt Savnet af eder;
 18. thi de have vederkvæget min Ånd og eders. Skønner derfor på
   sådanne!

 19. Menighederne i Asien hilse eder. Akvila og Priska hilse eder
   meget i Herren tillige med Menigheden i deres Hus.
 20. Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys!

 21. Hilsenen med min, Paulus's egen Hånd.
 22. Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran
   Atha.
 23. Den Herres Jesu Nåde være med eder!
 24. Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus!Книго

[X]