Kolossenserne


 1
 1. Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, og Broderen
   Timotheus.
 2. til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være
   med eder og Fred fra Gud vor Fader!

 3. Vi takke Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader altid, når vi bede
   for eder,
 4. da vi have hørt om eders Tro på Kristus Jesus og den Kærlighed,
   som I have til alle de hellige
 5. på Grund af det Håb, som er henlagt til eder i Himlene, om
   hvilket I forud have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,
 6. der er kommet til eder, ligesom det også er i den hele Verden,
   idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det også gør iblandt
   eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Nåde i Sandhed,
 7. således som I have lært af Epafras, vor elskede Medtjener som er
   en tro Kristi Tjener for eder,
 8. han, som også gav os eders Kærlighed i Ånden til Kende.

 9. Derfor have også vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at
   bede for eder og begære, at I måtte fyldes med Erkendelsen af
   hans Villie i al Visdom og åndelige Indsigt
 10. til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære
   Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,
 11. idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al
   Udholdenhed og Tålmodighed med Glæde
 12. og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de
   helliges Arvelod i Lyset,
 13. han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin
   elskede Søns Rige,

 14. i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,
 15. han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;
 16. thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og på Jorden, de
   synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller
   Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til
   ham;
 17. og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestå ved ham.
 18. Og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens, han, som er
   Begyndelsen, førstefødt ud af de døde, for at han skulde blive
   den ypperste i alle Ting;
 19. thi det behagede Gud, at i ham skulde hele Fylden bo,
 20. og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem på Jorden
   eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's
   Blod.
 21. Også eder, som fordum vare fremmedgjorte og fjendske af Sindelag
   i eders onde Gerninger,
 22. har han dog nu forligt i sit Køds Legeme ved Døden for at
   fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sit
   Åsyn,
 23. så sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade
   eder rokke fra Håbet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket
   er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis
   Tjener jeg Paulus er bleven.

 24. Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der
   fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans
   Legeme, som er Menigheden,
 25. hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev
   given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,
 26. den Hemmelighed, der var skjult igennem alle Tider og Slægter,
   men nu er bleven åbenbaret for hans hellige,
 27. hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom på Herlighed iblandt
   Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i
   eder, Herlighedens Håb,
 28. hvem vi forkynde, idet vi påminde hvert Menneske og lære hvert
   Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert
   Menneske som fuldkomment i Kristus;
 29. hvorpå jeg også arbejder, idet jeg kæmper ifølge hans Kraft, som
   virker mægtigt i mig. 2
 1. Thi jeg vil, at I skulle vide, hvor stor en Kamp jeg har for
   eder og for dem i Laodikea og for alle, som ikke have set mit
   Åsyn i Kødet,
 2. for at deres Hjerter må opmuntres, idet de sammenknyttes i
   Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til
   Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus.
 3. i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.

 4. Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende
   Tale.
 5. Thi om jeg også i Kødet er fraværende, så er jeg dog i Ånden hos
   eder og glæder mig ved at se eders Orden og Fastheden i eders
   Tro på Kristus.
 6. Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, så
   vandrer i ham,
 7. idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og, stadfæstes ved
   Troen, således som I bleve oplærte, så I vokse i den med
   Taksigelse.
 8. Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved
   den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers
   Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus;

 9. thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,
 10. og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og
   Myndighed;
 11. i hvem I også ere blevne omskårne med en Omskærelse, som ikke er
   gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi
   Omskærelse,
 12. idet I bleve begravne med ham i Dåben, i hvilken I også bleve
   medoprejste ved Troen på Guds Virkekraft, som oprejste ham fra
   de døde.
 13. Også eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds
   Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav
   os alle vore Overtrædelser
 14. og udslettede det imod os rettede Gældsbrev med dets Befalinger,
   hvilket gik os imod, og han har taget det bort ved at nagle det
   til Korset;
 15. efter at have afvæbnet Magterne og Myndighederne, stillede han
   dem åbenlyst til Skue, da han i ham førte dem i Sejrstog.

 16. Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i
   Henseende til Højtid eller Nymåne eller Sabbat,
 17. hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet er
   Kristi.
 18. Lad ingen frarøve eder Sejrsprisen, idet han finder Behag i
   Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han indlader sig på, hvad
   han har set i Syner, forfængeligt opblæst af sit kødelige Sind,
 19. og ikke holder fast ved Hovedet, ud fra hvem hele Legemet, idet
   det hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Bånd, vokser
   Guds Vækst.
 20. Når I med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdom, hvorfor lade
   I eder da pålægge Befalinger, som om I levede i Verden:
 21. "Tag ikke, smag ikke, rør ikke derved!"
 22. (hvilket alt er bestemt til at forgå ved at forbruges) efter
   Menneskenes Bud og Lærdomme?
 23. thi alt dette har Ord for Visdom ved selvgjort Dyrkelse og
   Ydmyghed og Skånselsløshed imod Legemet, ikke ved noget, som er
   Ære værd, kun til Tilfredsstillelse af Kødet. 3
 1. Når I altså, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som
   er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Hånd.
 2. Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er på
   Jorden.
 3. Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.
 4. Når Kristus, vort Liv, åbenbares, da skulle også I åbenbares med
   ham i Herlighed.

 5. Så døder da de jordiske Lemmer, Utugt Urenhed, Brynde, ondt
   Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;
 6. for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede.
 7. I dem vandrede også I fordum, da I levede deri.
 8. Men nu skulle også I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed,
   Ondskab, Forhånelse, slem Snak af eders Mund.
 9. Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle
   Menneske med dets Gerninger
 10. og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans
   Billede, der skabte det;
 11. hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar,
   Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

 12. Så ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig
   Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,
 13. så I bære over med hverandre og tilgive hverandre,dersom nogen
   har Klagemål imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, således
   også I!
 14. Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er
   Fuldkommenhedens Bånd.
 15. Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve
   kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!
 16. Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, så I med al Visdom lære
   og påminde hverandre med Salmer, Lovsange og åndelige Viser,
   idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.
 17. Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den
   Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

 18. I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som det sømmer
   sig i Herren.
 19. I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem!
 20. I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er
   velbehageligt i Herren.
 21. I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe
   Modet.
 22. I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med
   Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets
   Enfold, frygtende Herren.
 23. Hvad I end foretage eder, så gører det af Hjertet, som for
   Herren og ikke for Mennesker,
 24. da I vide, at I af Herren skulle få Arven til Vederlag; det er
   den Herre Kristus, I tjene.
 25. Thi den, som gør Uret, skal få igen, hvad Uret han gjorde, og
   der er ikke Persons Anseelse.
4-1. I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide,
   at også I have en Herre i Himmelen. 4
 2. Værer vedholdendene i; Bønnen, idet I ere årvågne i den med
   Taksigelse.
 3. idet I tillige bede også for os, at Gud vil oplade os en Ordets
   Dør til at tale Kristi Hemmelighed, for hvis Skyld jeg også er
   bunden,
 4. for at jeg kan åbenbare den således, som jeg bør tale.

 5. Vandrer i Visdom overfor dem, som ere udenfor, så I købe den
   belejlige Tid.
 6. Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, så I vide,
   hvorledes I bør svare enhver især.

 7. Hvorledes det går mig, skal Tykikus, den elskede Broder og tro
   Tjener og Medtjener i Herren, kundgøre eder alt sammen;
 8. ham sender jeg til eder, netop for at I skulle lære at kende,
   hvorledes det står til med os, og for at han skal opmuntre eders
   Hjerter,
 9. tillige med Onesimus, den tro og elskede Broder, som er fra
   eders By; de skulle fortælle eder, hvorledes alt står til her.

 10. Aristarkus, min Medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas's
   Søskendebarn, om hvem I have fået Befalinger - dersom han kommer
   til eder, da tager imod ham -
 11. og Jesus, som kaldes Justus, hvilke af de omskårne ere de eneste
   Medarbejdere for Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst.
 12. Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu
   Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I må
   stå fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.
 13. Thi jeg giver ham det Vidnesbyrd, at han har megen Møje for eder
   og dem i Laodikea og dem i Hierapolis,
 14. Lægen Lukas, den elskede, hilser eder, og Demas.
 15. Hilser Brødrene i Laodikea og Nymfas og Menigheden i deres Hus.
 16. Og når dette Brev er oplæst hos eder, da sørger for, at det også
   bliver oplæst i Laodikensernes Menighed, og at I også læse
   Brevet fra Laodikea.
 17. Og siger til Arkippus: Giv Agt på den Tjeneste, som du har
   modtaget i Herren, at du fuldbyrder den.

 18. Hilsenen med min, Paulus's, egen Hånd. Kommer mine Lænker i Hu
   Nåde være med eder!Книго

[X]