2.Timoteus


 1
 1. Paulus; Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, for at bringe
   Forjættelse om Livet i Kristus Jesus
 2. - til Timotheus, sit elskede Barn: Nåde, Barmhjertighed og Fred
   fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

 3. Jeg takker Gud, hvem jeg fra mine Forfædre af har tjent i en ren
   Samvittighed, ligesom jeg uafladelig har dig i Erindring i mine
   Bønner Nat og Dag,
 4. da jeg i Mindet om dine Tårer længes efter at se dig, for at jeg
   må fyldes med Glæde,
 5. idet jeg er bleven mindet om den uskrømtede Tro, som er i dig,
   den, som boede først i din Mormoder Lois og din Moder Eunike, og
   jeg er vis på, at den også bor i dig.

 6. Derfor påminder jeg dig, at du opflammer den Guds Nådegave, som
   er i dig ved mine Hænders Pålæggelse.
 7. Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men Krafts og Kærligheds
   og Sindigheds Ånd.
 8. Derfor, skam dig ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre eller ved
   mig, hans Fange, men lid ondt med Evangeliet ved Guds Kraft,
 9. han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke
   efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Nåden, som
   blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,
 10. men nu er kommen for Dagen ved vor Frelsers Jesu Kristi
   Åbenbarelse, han, som tilintetgjorde Døden, men bragte Liv og
   Uforkrænkelighed for Lyset ved Evangeliet,
 11. for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og
   Hedningers Lærer,

 12. hvorfor jeg også lider dette, men jeg skammer mig ikke derved;
   thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis på, at
   han er mægtig til at vogte på den mig betroede Skat til hin Dag.
 13. Hav et Forbillede i de sunde Ord, som du har hørt af mig, i Tro
   og Kærlighed i Kristus Jesus.
 14. Vogt på den skønne betroede Skat ved den Helligånd, som bor i
   os.

 15. Du ved dette, at alle de i Asien have vendt sig fra mig, iblandt
   hvilke ere Fygelus og Hermogenes.
 16. Herren vise Onesiforus's Hus Barmhjertighed; thi han har ofte
   vederkvæget mig og skammede sig ikke ved min Lænke,
 17. men da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig.
 18. Herren give ham at finde Barmhjertighed fra Herren på hin Dag!
   Og hvor megen Tjeneste han har gjort i Efesus, ved du bedst. 2
 1. Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Nåden i Kristus Jesus;
 2. og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til
   trofaste Mennesker, som kunne være dygtige også til at lære
   andre.
 3. Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.
 4. Ingen, som gør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Handeler
   for at han kan behage den, som tog ham i Sold.
 5. Og ligeså, når nogen møder i Væddekamp, bliver han dog ikke
   bekranset, dersom han ikke kæmper lovmæssigt.
 6. Den Bonde, som arbejder, bør først have Del i Frugterne.
 7. Mærk, hvad jeg siger; Herren vil jo give dig Indsigt i alle
   Ting.

 8. Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd,
   efter mit Evangelium,
 9. for hvilket jeg lider ondt lige indtil at være bunden som en
   Misdæder; men Guds Ord er ikke bundet.
 10. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at også de
   skulle få Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.
 11. Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham, skulle vi
   også leve med ham;
 12. dersom vi holde ud, skulle vi også være Konger med ham; dersom
   vi fornægte, skal også han fornægte os;
 13. dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv
   kan han ikke.

 14. påmind om disse Ting, idet du besværger dem for Herrens Åsyn, at
   de ikke kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte, men til
   Ødelæggelse for dem, som høre derpå.
 15. Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som
   en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer
   Sandhedens Ord.
 16. Men hold dig fra den vanhellige, tomme Snak; thi sådanne ville
   stedse gå videre i Ugudelighed,
 17. og deres Ord vil æde om sig som Kræft. Iblandt dem ere Hymenæus
   og Filetus,
 18. som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er
   allerede sket, og de forvende Troen hos nogle.

 19. Dog, Guds faste Grundvold står og har dette Segl: "Herren kender
   sine" og: "Hver den, som nævner Herrens Navn, afstå fra
   Uretfærdighed."
 20. Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men
   også af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.
 21. Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar
   til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god
   Gerning.

 22. Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter
   Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som
   påkalde Herren af et rent Hjerte;
 23. og afvis de tåbelige og uforstandige Stridigheder, efterdi du
   ved, at de avle Kampe,
 24. men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle,
   dygtig til at lære, i Stand til at tåle ondt,
 25. med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud
   dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,
 26. og de kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare, af hvem de ere
   fangne til at gøre hans Villie. 3
 1. Men vid dette,at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider
   indtræde.
 2. Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske,
   praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre,
   utaknemmelige, ryggesløse,
 3. ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, rå, uden
   Kærlighed til det gode,
 4. forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som mere elske
   Vellyst, end de elske Gud,
 5. som have Gudfrygtigheds Skin, men have fornægtet dens Kraft. Og
   fra disse skal du vende dig bort!
 6. Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange
   Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Hånde
   Begæringer
 7. og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.
 8. Men ligesom Jannes og Jambres stode Moses imod, således modstå
   også disse Sandheden: Mennesker, fordærvede i Sindet,
   forkastelige i Troen.
 9. Dog, de skulle ikke få Fremgang ydermere; thi deres Afsind skal
   blive åbenbart for alle, ligesom også hines blev.

 10. Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro,
   Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,
 11. i Forfølgelser, i Lidelser, sådanne, som ere komne over mig i
   Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne Forfølgelser, som jeg har
   udstået, og Herren har friet mig ud af dem alle.
 12. Ja, også alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus,
   skulle forfølges.
 13. Men onde Mennesker og Bedragere ville gå frem til det værre; de
   forføre og forføres.

 14. Du derimod, bliv i det, som du har lært, og som du er bleven
   forvisset om, efterdi du ved, af hvem du har lært det,
 15. og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne
   gøre dig viis til Frelse ved Troen på Kristus Jesus.
 16. Hvert Skrift er indåndet af Gud og nyttig til Belæring, til
   Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,
 17. for at Guds-Mennesket må vorde fuldkomment, dygtiggjort til al
   god Gerning. 4
 1. Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme
   levende og døde, og ved hans Åbenbarelse og hans Rige:
 2. Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf,
   forman med al Langmodighed og Belæring!
 3. Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde
   Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i
   Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,
 4. og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til
   Fablerne.
 5. Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists
   Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

 6. Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er for Hånden.
 7. Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret
   Troen.
 8. I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken
   Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig på hin Dag, og ikke
   alene mig, men også alle dem, som have elsket hans Åbenbarelse.

 9. Gør dig Flid for at komme snart til mig;
 10. thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende
   Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien,
   Titus til Dalmatien.
 11. Lukas er alene hos mig. Tag Markus og bring ham med dig; thi han
   er mig nyttig til Tjenesten.
 12. Men Tykikus har jeg sendt til Efesus.
 13. Når du kommer, da bring min Rejsekjortel med dig, som jeg lod
   blive i Troas hos Karpus, og Bøgerne, især dem på Pergament.

 14. Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale
   ham efter hans Gerninger.
 15. For ham skal også du vogte dig;thi han stod vore Ord hårdt imod.
 16. Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode
   mig i Stikken; (gid det ikke må tilregnes dem! )
 17. Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken
   skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg
   blev friet fra Løvens Gab.
 18. Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit
   himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

 19. Hils Priska og Akvila og Onesiforus's Hus!
 20. Erastus blev i Korinth, men Trofimmus efterlod jeg syg i Milet.
 21. Gør dig Flid for at komme før Vinteren! Eubulus og Pudens og
   Linus og Klaudia og alle Brødrene hilse dig.
 22. Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder!Книго

[X]