1.Peter


 1
 1. Peter, Jesu Kristi Apostel, til Udlændingene i Adspredelse i
   Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bithynien,
 2. udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Åndens Helligelse, til
   Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Nåde og Fred vorde
   eder mangfoldig til Del!

 3. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin
   store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Håb ved Jesu
   Kristi Opstandelse fra de døde,
 4. til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er
   bevaret i Himlene til eder,
 5. I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er
   rede til at åbenbares i den sidste Tid,
 6. i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis
   så skal være, bedrøves i mange Hånde Prøvelser,
 7. for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det
   forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, må findes til Ros og
   Herlighed og Ære i Jesu Kristi Åbenbarelse,
 8. ham, som I ikke have set og dog elske, ham, som I, skønt I nu
   ikke se, men tro, skulle fryde eder over med en uudsigelig og
   forherliget Glæde,
 9. når I nå Målet for eders Tro, Sjælenes Frelse.
 10. Om denne Frelse have Profeter gransket og ransaget, de, som
   profeterede om den Nåde, der skulde blive eder til Del,
 11. idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi Ånd,
   som var i dem, henviste til, når den forud vidnede om Kristi
   Lidelser og den derpå følgende Herlighed.
 12. Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var dem selv, men eder,
   de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved
   dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligånd, som blev
   sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

 13. Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter
   fuldt ud eders Håb til den Nåde, som bliver eder til Del i Jesu
   Kristi Åbenbarelse.
 14. Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige
   Lyster i eders Vankundighed;
 15. men efter den hellige, som kaldte eder, skulle også I vorde
   hellige i al eders Vandel;
 16. thi der er skrevet: "I skulle være hellige, thi jeg er hellig."
 17. Og dersom I påkalde ham som Fader, der dømmer uden Persons
   Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i Frygt eders
   Udlændigheds Tid,
 18. vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting,, Sølv eller
   Guld, at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, som var
   overleveret eder fra Fædrene,
 19. men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams,
 20. han, som var forud kendt for Verdens Grundlæggelse, men blev
   åbenbaret ved Tidernes Ende for eders Skyld,
 21. der ved ham tro på Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham
   Herlighed, så at eders Tro også er Håb til Gud.

 22. Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet
   Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,
 23. genfødte, som I ere, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig
   Sæd, ved Guds levende og blivende Ord.
 24. Thi "alt Kød er som Græs, og al dets Herlighed som Græssets
   Blomst; Græsset visner, og Blomsten falder af;
 25. men Herrens Ord bliver evindelig." Og dette er det Ord, som er
   forkyndt eder ved Evangeliet. 2
 1. Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al
   Bagtalelse,
 2. og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at
   I kunne vokse ved den til Frelse,
 3. om I da have smagt, at Herren er god.
 4. Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af
   Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,
 5. og lader eder selv som levende Sten opbygge som et åndeligt Hus,
   til et helligt Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre,
   velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.
 6. Thi det hedder i et Skriftsted: "Se, jeg lægger i Zion en
   Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror på
   ham, skal ingenlunde blive til Skamme."
 7. Eder altså, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne
   Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en
   Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe;
 8. og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de
   også vare bestemte.
 9. Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt
   Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder,
   som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,
 10. I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som
   ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.

 11. I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at
   afolde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,
 12. så I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de på Grund
   af de gode Gerninger, som de få at se, kunne prise Gud på
   Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som
   Ugerningsmænd.

 13. Underordner eder under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld,
   være sig en Konge som den højeste,
 14. eller Landshøvdinger som dem, der sendes af ham til Straf for
   Ugerningsmænd, men til Ros for dem, som gøre det gode.
 15. Thi således er det Guds Villie, at I ved at gøre det gode skulle
   bringe de uforstandige Menneskers Vankundighed til at tie;
 16. som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul,
   men som Guds Tjenere.
 17. Ærer alle, elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen!

 18. I Trælle! underordner eder under eders Herrer i al Frygt, ikke
   alene de gode og milde, men også de urimelige.
 19. Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin
   Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider
   uretfærdigt.
 20. Thi hvad Ros er det, om I holde ud, når I Synde og derfor få
   Næveslag? Men dersom I holde ud, når I gøre det gode og lide
   derfor, dette finder Yndest hos Gud.
 21. Thi dertil bleve I kaldede, efterdi også Kristus har lidt for
   eder, efterladende eder et Forbillede, for at I skulle følge i
   hans Fodspor,
 22. han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i
   hans Mund,
 23. han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede,
   da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,
 24. han, som selv bar vore Synder på sit Legeme op på Træet, for at
   vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han,
   ved hvis Sår I ere blevne lægte.
 25. Thi I vare vildfarende som Får, men ere nu vendte om til eders
   Sjæles Hyrde og Tilsynsmand. 3
 1. Ligeså, I Hustruer! underordner eder under eders egne Mænd, for
   at, selv om nogle ere genstridige imod Ordet, de kunne vindes
   uden Ord ved Hustruernes Vandel,
 2. når de iagttage eders kyske Vandel i Frygt.
 3. Eders Prydelse skal ikke være den udvortes med Hårfletning og
   påhængte Guldsmykker eller Klædedragt,
 4. men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Ånds
   uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud.
 5. Thi således var det også, at fordum de hellige Kvinder, som
   håbede på Gud, prydede sig, idet de underordnede sig under deres
   egne Mænd,
 6. som Sara var Abraham lydig, så hun kaldte ham Herre, hun, hvis
   Børn I ere blevne, når I gøre det gode og ikke frygte nogen
   Rædsel.
 7. Ligeså I Mænd! lever med Forstand sammen med eders Hustruer som
   med et svagere Kar, og beviser dem Ære som dem, der også ere
   Medarvinger til Livets Nådegave, for at eders Bønner ikke skulle
   hindres.

 8. Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod
   Brødrene, barmhjertige, ydmyge;
 9. betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men
   tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle
   arve Velsignelse.
 10. Thi "den, som vil elske Livet og se gode Dage, skal holde sin
   Tunge fra ondt og sine Læber fra at tale Svig;
 11. han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter
   den!
 12. Thi Herrens Øjne ere over de retfærdige, og hans Øren til deres
   Bøn; men Herrens Ansigt er over dem, som gøre ondt."

 13. Og hvem er der, som kan volde eder ondt, dersom I ere nidkære
   for det gode?
 14. Men om I også måtte lide for Retfærdigheds Skyld, er I salige.
   Nærer ingen Frygt for dem, og forfærdes ikke;
 15. men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til
   at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab
   for det Håb, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,
 16. idet I have en god Samvittighed, for at de, der laste eders gode
   Vandel i Kristus, må blive til Skamme, når de bagtale eder som
   Ugerningsmænd.
 17. Thi det er bedre, om det så er Guds Villie, at lide, når man gør
   godt, end når man gør ondt.
 18. Thi også Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for
   uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led
   Døden i Kødet, men blev levendegjort i Ånden,
 19. i hvilken han også gik hen og prædikede for Ånderne, som vare i
   Forvaring,
 20. som fordum vare genstridige, dengang Guds Langmodighed ventede i
   Noas Dage, medens Arken byggedes, i hvilken få, nemlig otte,
   Sjæle bleve frelste igennem Vand,
 21. hvilket nu også frelser eder i sit Modbillede som Dåb, der ikke
   er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt
   med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,
 22. han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Hånd, efter
   at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte. 4
 1. Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, så skulle også I væbne eder
   med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op
   med Synd),
 2. så at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter
   Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.
 3. Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes
   Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir,
   Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;
 4. hvorfor de forundre sig og spotte, når I ikke løbe med til den
   samme Ryggesløshedens Pøl;
 5. men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme
   levende og døde.
 6. Thi derfor blev Evangeliet forkyndt også for døde, for at de vel
   skulde være dømte på Menneskers Vis i Kødet, men leve på Guds
   Vis i Ånden.

 7. Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor årvågne og ædru
   til Bønner!
 8. Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi
   "Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder".
 9. Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.
 10. Eftersom enhver har fået en Nådegave, skulle I tjene hverandre
   dermed som gode Husholdere over Guds mangfoldige Nåde.
 11. Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han
   tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud må
   æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten
   tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

 12. I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt
   eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget
   underligt;
 13. men glæder eder i samme Mål, som I have Del i Kristi Lidelser,
   for at I også kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds
   Åbenbarelse.
 14. Dersom I hånes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi
   Herlighedens og Guds Ånd hviler over eder.
 15. Thi ingen af eder bør lide som Morder eller Tyv eller
   Ugerningsmand eller som en, der blander sig i anden Mands Sager;
 16. men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise
   Gud for dette Navn!

 17. Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men
   begynder den først med os, hvad Ende vil det da få med dem, som
   ere genstridige imod Guds Evangelium?
 18. Og dersom den retfærdige med Nød og neppe bliver frelst, hvor
   skal da den ugudelige og Synderen blive af?
 19. Derfor skulle også de, som lide efter Guds Villie, befale den
   trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode. 5
 1. De Ældste iblandt eder formaner jeg som Medældste og Vidne til
   Kristi Lidelser, som den, der også har Del i Herligheden, der
   skal åbenbares:
 2. Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke
   tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med
   Redebonhed;
 3. ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som
   Mønstre for Hjorden;
 4. og når da Overhyrden åbenbares, skulle I få Herlighedens
   uvisnelige Krans.
 5. Ligeså, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder
   alle Ydmyghed imod hverandre; thi "Gud står de hoffærdige imod,
   men de ydmyge giver han Nåde."
 6. Derfor ydmyger eder under Guds vældige Hånd, for at han i sin
   Tid må ophøje eder.
 7. Kaster al eders Sørg på ham, thi han har Omsorg for eder.
 8. Vær ædru, våger; eders Modstander, Djævelen, går omkring som en
   brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.
 9. Står ham imod, faste i Troen, vidende, at de samme Lidelser
   fuldbyrdes på eders Brødre i Verden.

 10. Men al Nådes Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i
   Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig
   berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!
 11. Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.
 12. Med Silvanus, den trofaste Broder (thi det holder jeg ham for),
   har jeg i Korthed skrevet eder til for at formane og bevidne, at
   dette er Guds sande Nåde, hvori I stå.
 13. Den medudvalgte) i Babylon og min Søn, Markus, hilser eder.
 14. Hilser hverandre med Kærligheds Kys! Fred være med eder alle,
   som ere i Kristus!Книго

[X]