1.Johannes


 1
 1. Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have
   set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte på,
   nemlig om Livets Ord; -
 2. og Livet blev åbenbaret, og vi have set og vidne og forkynde
   eder det evige Liv, som jo var hos Faderen og blev åbenbaret for
   os; -
 3. hvad vi have set og hørt, forkynde vi også eder, for at også I
   må have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med
   hans Søn Jesus Kristus.
 4. Og dette skrive vi til eder, for at eders Glæde må være
   fuldkommen.

 5. Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde
   eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.
 6. Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og vandre i Mørket,
   da lyve vi og gøre ikke Sandheden.
 7. Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi
   Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al
   Synd.
 8. Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og
   Sandheden er ikke i os.
 9. Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så
   at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.
 10. Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gøre vi ham til en
   Løgner, og hans Ord er ikke i os. 2
 1. Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle
   synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen,
   Jesus Kristus, den retfærdige,
 2. og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore,
   men også for hele Verdens.

 3. Og derpå kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.
 4. Den, som siger: "Jeg kender ham," og ikke holder hans Bud. han
   er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke;
 5. men den, som holder hans Ord, i ham er sandelig Guds Kærlighed
   fuldkommet. Derpå kende vi, at vi ere i ham.
 6. Den, som siger, at han bliver i ham, han er også skyldig selv at
   vandre således, som han vandrede.
 7. I elskede, jeg skriver til eder ikke et nyt Bud, men et gammelt
   Bud, som I have haft fra Begyndelsen. Det gamle Bud er det Ord,
   som I have hørt.
 8. Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham
   og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner
   allerede.
 9. Den,som siger,at han er i Lyset,og hader sin Broder, han er i
   Mørket endnu.
 10. Den, som elsker sin Broder, bliver i Lyset, og der er ingen
   Forargelse i ham.
 11. Men den, som hader sin Broder, er i Mørket og vandrer i Mørket,
   og han ved ikke, hvor han går hen, fordi Mørket har blindet hans
   Øjne.

 12. Jeg skriver til eder, mine Børn! fordi eders Synder ere eder
   forladte for hans Navns Skyld.
 13. Jeg skriver til eder, I Fædre! fordi I kende ham, som er fra
   Begyndelsen. Jeg skriver til eder, I unge! fordi I have
   overvundet den onde. Jeg har skrevet til eder, mine Børn! fordi
   I kende Faderen.
 14. Jeg har skrevet til eder, I Fædre! fordi I kende ham, som er fra
   Begyndelsen. Jeg har skrevet til eder, I unge! fordi I ere
   stærke, og Guds Ord bliver i eder, og I have overvundet den
   onde.
 15. Elsker ikke Verden, ikke heller de Ting, som ere i Verden!
   Dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kærlighed ikke i ham.
 16. Thi alt det, som er i Verden, Kødets Lyst og Øjnenes Lyst og
   Livets Hoffærdighed, er ikke af Faderen, men af Verden.
 17. Og Verden forgår og dens Lyst; men den, som gør Guds Villie,
   bliver til evig Tid.

 18. Mine Børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at
   Antikrist kommer, således ere nu mange Antikrister fremtrådte;
   deraf kende vi, at det er den sidste Time.
 19. De ere udgåede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de
   havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for
   at det skulde blive åbenbart, at de ikke alle ere af os.
 20. Og I have Salvelse fra den hellige og vide alt.
 21. Jeg har ikke skrevet til eder, fordi I ikke vide Sandheden; men
   fordi I vide den og vide, at ingen Løgn er af Sandheden.
 22. Hvem er Løgneren uden den, som nægter, at Jesus er Kristus?
   Denne er Antikristen, som fornægter Faderen og Sønnen.
 23. Hver den, som fornægter Sønnen, har ej heller Faderen; den, som
   bekender Sønnen, har også Faderen.
 24. Hvad I have hørt fra Begyndelsen, det blive i eder! Dersom det,
   som I have hørt fra Begyndelsen, bliver i eder, skulle også I
   blive i Sønnen og i Faderen.
 25. Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige
   Liv.
 26. Dette har jeg skrevet til eder om dem, som forføre eder.
 27. Og den Salvelse, som I fik af ham, bliver i eder, og I have ikke
   nødig, at nogen skal lære eder; men således som hans Salvelse
   lærer eder alt, er det også sandt og er ikke Løgn, og som den
   har lært eder, skulle I blive i ham.

 28. Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, når han åbenbares,
   kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham
   ved hans Tilkommelse.
 29. Dersom I vide, at han er retfærdig, da erkender, at hver den,
   som gør Retfærdighed, er født af ham. 3
 1. Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle
   kaldes Guds Børn og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke,
   fordi den ikke har kendt ham.
 2. I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke åbenbaret,
   hvad vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, da skulle
   vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.
 3. Og hver den, som har dette Håb til ham, renser sig selv, ligesom
   han er ren.
 4. Hver den, som gør Synden, begår også Overtrædelse af Loven, og
   Synden er Lovens Overtrædelse.
 5. Og I vide, at han blev åbenbaret for at han skulde borttage
   Synderne; og der er ikke Synd i ham
 6. Hver den, som bliver i ham, synder ikke; hver den, som
   synder,har ikke set ham og kender ham ej heller.

 7. Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør Retfærdigheden, er
   retfærdig, ligesom han er retfærdig.
 8. Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra
   Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulde
   nedbryde Djævelens Gerninger.
 9. Hver den, som er født af Gud, gør ikke Synd, fordi hans Sæd
   bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.
 10. Derved blive Guds Børn og Djævelens Børn åbenbare. Hver den, som
   ikke gør Retfærdighed, er ikke af Gud, og ligeså den, som ikke
   elsker sin Broder.
 11. Thi dette er det Budskab, som I have hørt fra Begyndelsen, at vi
   skulle elske hverandre;
 12. ikke som Kain, der var af den onde og myrdede sin Broder. Og
   hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gerninger vare onde, men
   hans Broders retfærdige.
 13. Undrer eder ikke, mine Brødre! om Verden hader eder.
 14. Vi vide, at vi ere gåede over fra Døden til Livet, thi vi elske
   Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden.
 15. Hver den, som hader sin Broder, er en Manddraber; og I vide, at
   ingen Manddraber har evigt Liv blivende i sig.
 16. Derpå kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os;
   også vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.
 17. Men den, som bar Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og
   lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i
   ham?

 18. Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen,
   men i Gerning og Sandhed!
 19. Og derpå kunne vi kende, at vi ere af Sandheden, og da kunne vi
   for hans Åsyn stille vore Hjerter tilfreds,
 20. hvad end vort Hjerte måtte fordømme os for; thi Gud er større
   end vort Hjerte og kender alle Ting.
 21. I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi
   Frimodighed for Gud,
 22. og hvad vi end bede om, det få vi af ham, fordi vi holde hans
   Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.
 23. Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi
   Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os.
 24. Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og
   derpå kende vi, at han bliver i os; af den Ånd, som han gav os. 4
 1. I elskede! tror ikke enhver Ånd, men prøver Ånderne, om de ere
   af Gud; thi mange falske Profeter ere udgåede i Verden.
 2. Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus som
   Kristus, kommen i Kød, er af Gud.
 3. Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette
   er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den
   er allerede nu i Verden.
 4. Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som
   er i eder, er større end den, som er i Verden.
 5. De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.
 6. Vi ere af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er
   af

 7. I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud,
   og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.
 8. Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.
 9. Deri blev Guds Kærlighed åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt
   sin Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.
 10. Deri består Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han
   har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore
   Synder.
 11. I elskede! har Gud således elsket os, da ere også vi skyldige at
   elske hverandre.
 12. Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver
   Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os.
 13. Derpå kende vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet
   os af sin Ånd.
 14. Og vi have skuet og vidne, at Faderen bar udsendt Sønnen til
   Frelser for Verden.
 15. Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og
   han i Gud.
 16. Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til
   os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i
   Gud, og Gud i ham.
 17. Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed på
   Dommens Dag, fordi, ligesom han er, således ere også vi i denne
   Verden.
 18. Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver
   Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er
   ikke fuldkommet i Kærligheden.
 19. Vi elske, fordi han elskede os først.
 20. Dersom nogen siger: "Jeg elsker Gud," og hader sin Broder, han
   er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har
   set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?
 21. Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også
   elske sin Broder. 5
 1. Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver
   den, som elsker Faderen, elsker også den, som er født af ham.
 2. Derpå kende vi, at vi elske Guds Børn, når vi elske Gud og gøre
   hans Bud.
 3. Thi dette er Kærlighed til Gud, at vi holde hans Bud; og hans
   Bud ere ikke svære;
 4. thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er
   den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro.
 5. Hvem er den, som overvinder Verden, uden den, som tror, at Jesus
   er Guds Søn?

 6. Han er den, som kom med Vand og Blod, Jesus Kristus; ikke med
   Vandet alene, men med Vandet og med Blodet; og det er Ånden, som
   viduer, thi Ånden er Sandheden.
 7. Thi tre ere de, som vidne:
 8. Ånden og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet.
 9. Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Søn.
 10. Den, som tror på Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som
   ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har
   troet på det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.
 11. Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og
   dette Liv er i hans Søn.
 12. Den, som har Sønnen, har Livet; den, som ikke har Guds Søn, har
   ikke Livet.

 13. Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have
   evigt Liv, I, som tro på Guds Søns Navn.
 14. Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom
   vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.
 15. Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide
   vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedt ham.
 16. Dersom nogen ser sin Broder begå Synd, som ikke er til Døden,
   han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde
   til Døden. Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke, at
   han skal bede.
 17. Al uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til
   døden.

 18. Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den,
   som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham
   ikke.
 19. Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde.
 20. Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand
   til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus
   Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.
 21. Mine Børn, vogter eder for Afguderne!Книго

[X]