'Ιησου̃ς ('Αλεξανδρινòς Κω̃διξ)

15:21 Καβσεηλ καὶ Εδραι καὶ Ιαγουρ

15:22 καὶ Κινα καὶ Διμωνα καὶ Αδαδα

15:23 καὶ Κεδες καὶ Ιθναζιφ

15:24 καὶ Τελεμ καὶ Βαλωθ

15:25 καὶ πόλις Ασερων αὕτη Ασωρ

15:26 Αμαμ καὶ Σαμαα καὶ Μωλαδα

15:27 καὶ Ασεργαδδα καὶ Βαιθφαλεθ

15:28 καὶ Ασαρσουλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτω̃ν

15:29 Βααλα καὶ Αυιμ καὶ Ασεμ

15:30 καὶ Ελθωδαδ καὶ Χασιλ καὶ Ερμα

15:31 καὶ Σικελεγ καὶ Μεδεβηνα καὶ Σανσαννα

15:32 καὶ Λαβωθ καὶ Σελεϊμ καὶ Ρεμμων πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:33 ἐν τη̨̃ πεδινη̨̃ Εσθαολ καὶ Σαραα καὶ Ασνα

15:34 καὶ Ραμεν καὶ Ζανω καὶ Αδιαθαϊμ καὶ Ηναϊμ

15:35 καὶ Ιεριμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Νεμρα καὶ Σωχω καὶ Αζηκα

15:36 καὶ Σαργαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτη̃ς πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:37 Σενναν καὶ Αδασα καὶ Μαγδαλγαδ

15:38 καὶ Δαλααν καὶ Μασφα καὶ Ιεχθαηλ

15:39 καὶ Λαχις καὶ Βαζκαθ καὶ Αγλων

15:40 καὶ Χαββα καὶ Λαμας καὶ Χαθλως

15:41 καὶ Γαδηρωθ καὶ Βηθδαγων καὶ Νωμα καὶ Μακηδα πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:42 Λεβνα καὶ Αθερ

15:43 καὶ Ιεφθα καὶ Ασεννα καὶ Νεσιβ

15:44 καὶ Κεϊλα καὶ Αχζιβ καὶ Μαρησα καὶ Εδωμ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:45 Ακκαρων καὶ αἱ κω̃μαι αὐτη̃ς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτη̃ς

15:46 καὶ ἀπὸ Ακκαρων Ιεμναι καὶ πα̃σαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασδωδ καὶ αἱ κω̃μαι

15:47 αὐτη̃ς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτη̃ς Γάζα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτη̃ς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτη̃ς ἕως του̃ χειμάρρου Αἰγύπτου καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει

15:48 καὶ ἐν τη̨̃ ὀρεινη̨̃ Σαφιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχω

15:49 καὶ Ρεννα πόλις γραμμάτων αὕτη ἐστὶν Δαβιρ

15:50 καὶ Ανωβ καὶ Εσθεμω καὶ Ανιμ

15:51 καὶ Γοσομ καὶ Χιλουων καὶ Γηλων πόλεις δέκα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:52 Ερεβ καὶ Εσαν καὶ Ρουμα

15:53 καὶ Ιανουμ καὶ Βαιθθαπφουε καὶ Αφακα

15:54 καὶ Χαμματα καὶ πόλις Αρβο αὕτη ἐστὶν Χεβρων καὶ Σιωρ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:55 Μαων καὶ Χερμελ καὶ Ζιφ καὶ Ιεττα

15:56 καὶ Ιεζραελ καὶ Ιεκδααμ καὶ Ζανωακιμ

15:57 καὶ Γαβαα καὶ Θαμνα πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:58 Αλουλ καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδωρ

15:59 καὶ Μαρωθ καὶ Βαιθανωθ καὶ Ελθεκεν πόλεις ἓξ καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:59a Θεκω καὶ Εφραθα αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ καὶ Φαγωρ καὶ Αιταμ καὶ Κουλον καὶ Ταταμι καὶ Σωρης καὶ Καρεμ καὶ Γαλλιμ καὶ Βαιθηρ καὶ Μανοχω πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

15:60 Καριαθβααλ αὕτη πόλις Ιαριμ καὶ Αρεββα πόλεις δύο καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτω̃ν

15:61 Βαδδαργις καὶ Βηθαραβα καὶ Μαδων καὶ Σοχοχα

15:62 καὶ Νεβσαν καὶ αἱ πόλεις ἁλω̃ν καὶ Ηνγαδδι πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

18:21 Βηθαγλα καὶ Αμεκκασις

18:22 καὶ Βαιθαραβα καὶ Σεμριμ καὶ Βηθηλ

18:23 καὶ Αυιμ καὶ Αφαρ καὶ Αφρα

18:24 καὶ Αικαρεν καὶ Καφηραμμιν καὶ Γαβαα πόλεις δώδεκα καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

18:25 Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βηρωθ

18:26 καὶ Μασφα καὶ Χεφιρα καὶ Αμωσα

18:27 καὶ Ρεκεμ καὶ Ιερφαηλ καὶ Θαραλα

18:28 καὶ Σηλαλεφ καὶ Ιεβους αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ καὶ Γαβααθ καὶ πόλις Ιαριμ πόλεις δέκα τρει̃ς καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν αὕτη ἡ κληρονομία υἱω̃ν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτω̃ν

19:1 καὶ ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ δεύτερος τω̨̃ Συμεων καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτω̃ν ἀνὰ μέσον κλήρου υἱω̃ν Ιουδα

19:2 καὶ ἐγενήθη ὁ κλη̃ρος αὐτω̃ν Βηρσαβεε καὶ Σαβεε καὶ Μωλαδα

19:3 καὶ Ασερσουαλ καὶ Βαθουλ καὶ Βωλα καὶ Ασομ

19:4 καὶ Ελθουλαδ καὶ Ερμα

19:5 καὶ Σεκελα καὶ Βαιθαμμαρχαβωθ καὶ Ασερσουσιμ

19:6 καὶ Βαιθλαβαθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτω̃ν πόλεις δέκα τρει̃ς καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

19:7 Αιν καὶ Ρεμμων καὶ Εθερ καὶ Ασαν πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

19:8 αἱ περικύκλω̨ τω̃ν πόλεων τούτων ἕως Βααλεθβηρραμωθ πορευομένων Ιαμεθ κατὰ λίβα αὕτη ἡ κληρονομία φυλη̃ς υἱω̃ν Συμεων κατὰ δήμους αὐτω̃ν

19:9 ἀπὸ του̃ κλήρου Ιουδα ἡ κληρονομία φυλη̃ς υἱω̃ν Συμεων ὅτι ἐγενήθη μερὶς υἱω̃ν Ιουδα μείζων τη̃ς αὐτω̃ν καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσω̨ του̃ κλήρου αὐτω̃ν

19:10 καὶ ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ τρίτος τω̨̃ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτω̃ν καὶ ἔσται τὰ ὅρια τη̃ς κληρονομίας αὐτω̃ν ἕως Σαριδ

19:11 τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἡ θάλασσα καὶ Μαραλα καὶ συνάψει ἐπὶ Δαβασθαι εἰς τὴν φάραγγα ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκναμ

19:12 καὶ ἀναστρέψει ἀπὸ Σαριδ ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ἀνατολω̃ν Σαμς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασαλωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβραθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Ιαφαγαι

19:13 καὶ ἐκει̃θεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ' ἀνατολὰς ἐπὶ Γεθθα ἐπὶ πόλιν Κασιμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμων Αμμαθαριμ Αννουα

19:14 καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια βορρα̃ ἐπὶ Ενναθωθ καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτω̃ν ἐπὶ Γαιιεφθαηλ

19:15 καὶ Κατταθ καὶ Νααλωλ καὶ Σεμρων καὶ Ιαδηλα καὶ Βαιθλεεμ

19:16 αὕτη ἡ κληρονομία τη̃ς φυλη̃ς υἱω̃ν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτω̃ν αἱ πόλεις αὑ̃ται καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

19:17 καὶ τω̨̃ Ισσαχαρ ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ τέταρτος

19:18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτω̃ν Ιεζραελ καὶ Αχασελωθ καὶ Σουναμ

19:19 καὶ Αφεραϊμ καὶ Σιαν καὶ Ρεναθ καὶ Αναρεθ

19:20 καὶ Ραββωθ καὶ Κεσιων καὶ Αεμε

19:21 καὶ Ραμαθ καὶ Ηνγαννιμ καὶ Ηναδδα καὶ Βαιθφασης

19:22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Θαβωθ καὶ ἐπὶ Σασιμα κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσμας καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τω̃ν ὁρίων αὐτω̃ν ὁ Ιορδάνης

19:23 αὕτη ἡ κληρονομία φυλη̃ς υἱω̃ν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτω̃ν αἱ πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτω̃ν

19:24 καὶ ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ πέμπτος Ασηρ κατὰ δήμους αὐτω̃ν

19:25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτω̃ν Χελκαθ καὶ Οολι καὶ Βατνε καὶ Αχσαφ

19:26 καὶ Αμαδ καὶ Μασαλ καὶ συνάψει τω̨̃ Καρμήλω̨ κατὰ θάλασσαν καὶ τω̨̃ Σιωρ καὶ Λαβαναθ

19:27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπ' ἀνατολω̃ν ἡλίου Βηθδαγων καὶ συνάψει τω̨̃ Ζαβουλων καὶ ἐν Γαι Ιεφθαηλ κατὰ βορρα̃ν καὶ εἰσελεύσεται τὰ ὅρια Σαφθαβηθαεμεκ καὶ πορεύσεται τὸ μεθόριον Ανιηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χαβωλ ἀπὸ ἀριστερω̃ν

19:28 καὶ Αχραν καὶ Ροωβ καὶ Αμων καὶ Κανα ἕως Σιδω̃νος τη̃ς μεγάλης

19:29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πόλεως ὀχυρώματος τω̃ν Τυρίων καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ωσα καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτου̃ ἡ θάλασσα καὶ ἀπὸ του̃ σχοινίσματος Αχζιφ

19:30 καὶ Αμμα καὶ Αφεκ καὶ Ραωβ πόλεις εἴκοσι δύο

19:31 αὕτη ἡ κληρονομία φυλη̃ς υἱω̃ν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτω̃ν πόλεις αὐτω̃ν καὶ αἱ κω̃μαι αὐτω̃ν

19:32 καὶ τω̨̃ Νεφθαλι ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ ἕκτος

19:33 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτω̃ν Μεελεφ καὶ Μαηλων καὶ Βεσενανιμ καὶ Αρμαι καὶ Νακεβ καὶ Ιαβνηλ ἕως Λακου καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτου̃ ὁ Ιορδάνης

19:34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Αζανωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκει̃θεν εἰς Ικωκ καὶ συνάψει τω̨̃ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ τω̨̃ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν καὶ ὁ Ιορδάνης ἀπ' ἀνατολω̃ν ἡλίου

19:35 καὶ πόλεις τειχήρεις τω̃ν Τυρίων Τύρος καὶ Αμαθ καὶ Ρεκκαθ καὶ Χενερεθ

19:36 καὶ Αδαμι καὶ Ραμα καὶ Ασωρ

19:37 καὶ Κεδες καὶ Εδραϊ καὶ πηγὴ Ασορ

19:38 καὶ Ιαριων καὶ Μαγδαλιηλ Ωραμ καὶ Βαιθαναθ καὶ Θασμους πόλεις δέκα ἐννέα

19:39 αὕτη ἡ κληρονομία φυλη̃ς υἱω̃ν Νεφθαλι

19:40 καὶ τω̨̃ Δαν ἐξη̃λθεν ὁ κλη̃ρος ὁ ἕβδομος

19:41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτω̃ν Σαραα καὶ Εσθαολ καὶ πόλις Σαμες

19:42 καὶ Σαλαβιν καὶ Ιααλων καὶ Ιεθλα

19:43 καὶ Αιλων καὶ Θαμνα καὶ Ακκαρων

19:44 καὶ Ελθεκω καὶ Γαβαθων καὶ Βααλων

19:45 καὶ Ιουθ καὶ Βανηβαρακ καὶ Γεθρεμμων

.

Книго

[X]