�������� ����� 
 
               ��������� ��� �������
 
 
  mitridat.net 
 
  ����������, ��� �� 
  ��� ��������� ����.
  ���� ������ ������ - 
  ������, ��������!
  ���� ����� ������ - 
  � ��� �� ������!..
 
  �������� �������� 
  
         ����� 1. ����� ����� (��� 1986)
 
  
  ���� � �������� ���� �����, �������� ���. ��� �������������� �����������
����������� ��������� �������: ���� ������ ������, �� �������
������������� ��������������-������� ��������� ��������, �� �����, �
������� ������ ���� ����, �� ����������. ������-�������� ��� ��� �����
��������, ������� �� ���������� "����� ����", "�������", "��� ����" �
������ - "�����" (��� ����� � �����, ��� ����������� ������������ ���� -
"������ ����� �����", ��� ����������; ��-�� ����� ���������� � ����������
���� ��������� ���� ����� �������� ��� "��������� � ������������
����������������").
  ��� �� �����, ����� ������� ������� �������, � �������������� ���
���������������� ������� (���������� �������, ������, �����, �����
���������� ������, �� ������), � ���������� �� �� ������������ ����������
�������� (����� ��, ����� ������� ����� �������� ���� ���� �����������,
������� ����������� ��� ������� ����������� � �����������, �� ���� �� ����
��� ����� ����� ��������, �� ��� ��������� ��������� �� �� �����, �������
����������� �������� �� ���������� �� ������������ ����� ��������), �
��������� ��� �������� ������ (���� � ������ �������������), �, ��������,
���-�� �� ������������ ���� ���-�� ����� �� ���� ������, ��... ��+ ������,
��� ������� ����������� � ���������� ����������, "������� ������ �������
�����".
  �� ��������� � ������� ��������������� �������� � ����� ������, ����
���� ������������: ��� ���������� �� ������� �������� �� ������ � ���� �
�� ��, ��� � �������� ������������ �����. ����������, ��� ����� ��
��������, ��� � ��� ��� ����� ����-��������. ������ ��� ��, �������
�������� �� ������ ���, �� � ������ ������ ��� ������� "�����", ������
����������� �� ������ ������������ � ����� ������ ������ ������, ���
�����, ��� ���������, ������������� ��� ����, � ������ ����� - ���� ����
�����. � ����� ������ ������ �� ������ ������.
  ������ ���, � ���� �������-������������ �����������, � ��������� ���
������ ������� � ������������ �������, � ������������ �������� ����
��������� ����� ����, ��� � �������� �� ������������������ �� �����
��������.
  (��� ���� ��� ������ �������, � �������� �����������, ��� � ���
��-������� ���� � ������� �����, �������, ��� ������� ��������� �� �����
�������. ��������, ������, � ���� ���������� ���� ������, ������ ����
��������, ��� �� �������� �����. ������� - ����. ������������
������������, ���������� ������ � ������ ������� � ������� �������������
������ ����������� ��������, ������� ���� �� ������ � �����������
��������� �� ������ ����������, ��� ����� ��������������� ��������.)
  ���������� � ������� ����������������� ���������� � ���������� �������,
� �������� �������� ����� ��� ���� �� ���������� ����������� ������.
������ ����� ��� ��������, ��� �� ���� ����� ������������ ��������� �����.
  - � ��� ��� �����? - ��������������� �.
  - ��������� ������ �� ������� ��������, - ������� ������� ���
���������������� ����������.
  - ������ �� �����������?
  - ���� ���.
  ���� ���������� ������� � ����� ��������� ����, ��� � �������� �������
"����"
  ����� ��������, ��� �������, �������.
  - ���� � ������ �������?
  - �� ��� ���� ������, - ��������� ������� ���. - ������������, ��� ��
���� ���������, - ��� ����� �� ������ ���� ���� ����� �� ������. �������
�������� ���� ���...
  - �����. ��� ��� ���-��������?
  - ��� ���� �� �����. ��������� � ���� ������ - �����. � �� ������� ���
�����������, � ���� ������������� � ��������� �� �������� �������...
  ����������, ���� ���� "� ������" �� ���-������ �� �������, � ����
������� � ���� ��������� ������� ���������� � �������.
  ����� �� ��������� ����, � ������ ���� ���, ������ ��� ���� ��
������������� �������� �� ������, � ����������� � ������ ������� �����
"����������", ���� ��������� ���������� �� ����� ���, ��� ��������� ������
� ������� �� ���������� � �������� � ����, ���������� ����������� ��������.
  - � ��� � ����� ���������, ���������? - ��������������� �� �, ����� �
������������� ������, �������: - ����� �� �������� � ���������� ���������
� ���� ��������.
  � ����� ������� � ���������� �� ��� � ��� ���������� "������� �������",
���� � ������� ��� � ���� ���������.
  ������ �� ������ � �������� �����������, �� ��������� � ���������
����������, ��� ������ ���������� ���� � ��� ���������� ������,
����������� ��������� ������� ������� - ������, �� ��� ���������
����-������ ����.
  �� ����� �� ������� �������� ���������� ������� �������, �� ���, ��
���� �� �����, - ������� ������-������ "����� � ������". �� ��� ���
������������, ����������� �� ����� ������, ��������� ������� � ������
���������� � ����� ����� ��������������� �����. ������� ��������� � ���
���������� "������������� ���������", ��������� �� � ���� ��������� ���-��
��������� ����������� ������ ��������� �� ������ ���������� ����������,
�������, �� ������ �������, �������� �������� �������� ����������.
  ������ �� ����� ������� ������ ������, �� ������� ��������� ��������
���� �������������� ��������. ���� �� �� ��������, ��������� � ����
������� ��� ���������� ����������� �� ����������� �������.
  ��������� �������� ��� � �����, ��� ��������� ������������������
���������� ������� ������ ������������. ������� ��� �����, ������� ���� �
���������� ��������� � �������� ������������ ������������, � ����� ������
����� ������ ���� �� �� ����� � ����� ������� ��, �������������
����������, ������ �������� �� ��������� ����� ������, �����
�������������� ����, ����� �����-�� "���������� ����" ���������� ���
�������. ������ ��� ������������ ������������ � ����� �������� ������� ��
��������������� ����, ��������� �� ���� ������, ��� ������� ����������,
"�� ��� ����� ������ �����", ���� �� �������������� ���������� ��������
��, ��-�����, ��� �� �����.
  - �����������, �������, - ����������� �������� ��������� ������
������������, � ��� ����������� �������� ������������ ���������� ������ -
���� � ����.
  ������� ������� "�������������� ����������" �� �������, ��� �
����������� ���������, �� ������� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� �
�������� ���� ���� �� �����, ����� ������������ ������ �� �� �� ���� �����
��������������. ���������� �� �� ����������, � � �� ����������, ��� �����
����, ��� �� � ����� ������� ���������, ������ ����� �� �������� �����
����������� �����������. ����, �������, ����������� �� ����������
�����������...
  ������ ����� ������� ���� ������������ ������� "������ ��������� ��
����� ������", � �� ��� ���������� �����-�� ������ ������, ������� �����
������� ������, ������������, �� �������� ��������� �������� "�������" �
�������� � ����������� ������� � ���� ������.
  ��������� ��������� ���������� ������, ����������� ��������� ���
�������� � �������� � ��� ��� ��� � ����� ��� �������. ����������, �������
��������� ������ �� ����� - ��-�����, �� ��� �������� ������� �� ������
��������, ����������� � �������� �����, ������ ���, ������� ����� �� ����,
���, � ���������� ����������, ����� ��������� �� �������, ��������,
�������� ����� � ��������������� ����, ��������� ������� � �������������
������ ����� ��������� "�����".
  ����� ���� �� "������" ���� � ��������, � ��������� � �����, ��
��������� ���������� ������ ��������� �, ������ �������� ����� ���������
�������, ������� ��� � �������� �������.
  - ���-�� �� ���? - ����������� �. � ������ ��� ������� ��������������
������� ��������� ���� �������� � ����� ������, � ������� ���� ��������
�������, �� ������� ���������� �� ���� � ���� �� ����� � �������� �
�������� ��������� ��������� ����������.
  - ������� �� ����������, ���������, � ������ �������� ��� ������� �
���� �����������, - ���������� ���������� �������������� �����.
  � �������� �� �������� ������. �������, �������� �� ���, ��� ����������
������������, ��� ������ �� ����������, � �� ��� ����� - �� �������
����������, ��� ��� �� ������� ������ ����� ���������� �������.
  - ���� ����� �����, - ������ ��, ����� ����������� ����� �� �������. -
�������� �� ���������, ������� �������� ��������� ����� ����, �� ��������,
��� ��� ���� ����������... ������ ������ ���������� �� ���������� �
�������, � ����� �� �������, ����� � ���� ���������� ���� ��� ������
���-������ - ����� ���� �������, �� ������� �������� ��������� � �����
������������� ������������.
  � �����, ��� �������, ������������ ��� �������� �������, ������ �����
�������� ���� ���������� � ����, �� �� �������� ������:
  - �� ��� �, ��� �������, ��������� ���� ���� �� ����������, ��������� �
���� �� �� ����, � �����, ���� � ����� ���... �� ����� ������ ����� �
�������� ��������������� � ����. ����������, � ��� �� ������������� � ����
������ ����� ������, ��� ������ "����" � "�� ������ ��?"... � ��� ��
��������� �� �������, ������� �� ���������, �������� � �������, � ����� ��
������� ������� �������� �������������� ���������� �������� �����������.
�� � ������ �� ��������� ��������� ���. ��������� ��-��� ����� ��� ��
�����. ������� ������ �������� ���������� ����������� ����������� �
�������� � ��� �����... ���� �� �������� ��������� ��� ��� ������, ��
����� ��� �� ������ ��������� ������� �������������� �������� �
������������������. ������ � ����, ��� ��� ������ ����� �������� � ���
�������� ������ ���� � �����. ���� ��� ����� ���������, �� ����� ��� ��
��������� �������� �������� ��������������, �������� ����������
����������, ������� ������� � ����������� ������ ������ �����������
��������.
  ���� �� ��� ��������, �� ������� ��������� �� ������� ����� ������...
  ����� ������ �����, � � �������������� ��, ����� ��������:
  - ��� � ������ ���� ������?
  - �� ������ ������ ������������ ���������� ����� ������ ��������.
  - ���� ������?
  - � ���������, ����� � ���� �� ���� ��� �������.
  ��� ����, ������� �. ����, ��������, ���� � �����-������ �������
������������ ������. ���� �� ����������� - ��� �������, ����� ���������.
  - �� ���� �� �������� ��� ���������� ������� �������������, - ������� �.
  - � ����. �� � �� ������, ��� �� ������ ����� ����-�� ��������������, -
�������� �����. - � ������ - "�����". � ��� ������ ������� ���� � �������,
��� ������ ��������� ����-�� �� ���������. ���� ������, ��� �������, �����
����������� � ���, ����� ������� ���������� �� ������������ �������������,
������� ����� � ��� ���������.
  - �� ����?
  ����� ����� � �������� �� ����������. ���� �����, ��� � ����� ���
�������� �������� ������ ������ ������ ���������� � ��������� ���������
���������.
  - ����������� ���� ����� �������, - �������, ������ ��, - �� ������� ��
���, �� ��� ���������� ������ �� �������, ������� ������� ������
��������������� �����... ���-��� ������� ������... � ���� ����� �� �������
������������ ������� �������...
  - �� ��� �� ������� ����������, � ��������� ������ �����������, - �
������� ������ �.
  - ���-���, - � ��������� ����� ���������� �����. - � ������ ��� ����
����� - �������� ������ �����������. ���� ���������� ������������ �� �
���������� �������, � ����� � �������� ������ �����... ������, ����
������������, ������� ������� �� ���� �� �������������� �� ������ ������ �
������� �������� ��������� ���� �� ���� � �������� ����� �� ��������� ����
�����������. �� ���� � ��� ���������� ����������...
  - ������ ��� - ��� ����������? - ����� ������� �. ������� �� ������,
���� � ���� ������� ��� ����� ���������� ����������� ����������-����������
�������� ����� �����������. ��� ��, ��� � ��� ����� ���������� �
���������� - �� ���� ����������������� ���� �� ��� ��������� �� ��� "���
�������", ������� ����� ��������� ��������� �������, ������ ����������
��������. (������������ � ��������, ��� ����� ���������� ��������
��������� ���� � ������������ �����. � ������ ����� ������� �� �����������
������� ��������� ����������� �� ���������������� ����������, �����
�������� ������������ ������� � ������� � ���. � ����� ������ �������� ���
����� ����� � ���� � �������� - ��� � ������ ����� ������ � ��������
������ ���� �� ����� ���� � ����� ���������� � �������.)
  - ������ ���, ��� �������, � ����� ��������� ������� ������� ������
���� ������, ������ �� ���� ������, - ���������� �����. - � ���� ��� ����
������ ���� ���� ���, � � ������� �����, �� �������� � ������������...
�������, �� ����������.
  ��� ���, ������� ������, ���� ������ ����� ����������� � ���, �����
������� ������ �� ��������, ��������� �� ������ ������������� ��������, ��
���������� � ��������� �����. �� ��������� ���� ������, ��� �� ����������,
�, �� �������� �����, �� ��� ���������� ���� �� �������������, � ��� ��
������������� ����� ��������...
  ��������� � ���������. ���� �� ������� ���� �� ��� ������� ���� ����-��
�� ������� ���������. ������ ���� ������� � ������ ��� �� ����� ��������
�������� �����, � � ����� �� ����� �������� ��������� � ����� �����,
������������� �� ��� ������������... �� ������ ����� ���� �������� ������?
����� �� ���� �� ���������� �������, ����� ��������� ���� � ����� ������,
������������� ����, ��� � ����� ������ ���� ��������� �� ����������
������� ��� �����������? � ����� ����� ����� ���� � ����, ������ �
"�������� ��������������"?
  ������ ���� ������ � � ����� ������ ������������� ���������� - �������,
������, ��� ��������: ���������� �������� �������� �������� �� ������
��������, � ����������� ���� � ����, �� �� ������� ������������ �� �����
�������, �� ������� ����������� ������������� � ���������...
  �� ����� ����� ��������� � ����� ��� � ������� ������ �����, � �������,
��� ���� � ���������, ���� ��� ���������� ����������. �� �� ������
����������, ��� ������� ������ ����� ���. �����, ��� �������, ��������
����� "�������", �������� �����������, ������� �. �����-������ ����������
�����������... � �������� � ������ ��� ������ ����� � ���, ��� ������ ����
���� ������� �� ���������� ��������� ��������� ������� ���, ����� ����
���-�� �������������� ��������� ��������� ������������. ������, ��� ���
��� ��� ����� ������, � ������ ���� ����������� ����� ������� �����������
������ ������, ���� �� ��������������� ������� ����� ������������.
  - � ������, - ��������� �����. - ���� �� �� �������� �� ��� ����, �� ��
� ���� ������� �� ��������. � ���... ������� ���������� ����������� �����
��� �� ��������, ������ ���. �� ���������� ���� ������ � �������
������������� ��� �� � ��� �� ������.
  - � ������ ���� ����� �����? - ������� �.
  - ���, �� ��� ���, - ������� ��� ����������.
  � ����� �������, ���, ������� ��, ���� ���� ��������, �����, ����������
�� ������������-�������������, ����������� ����� ������� ��� ���������
��������, �� � �������� ���������� �������, ��� ��� ���� ����������:
  - � ��������.
  (��� �������, ������ ������, ����� ����� ������������������, � �������
���, ������ �� ����� ����������� �������� �� ������ ������ ����. "������ �
����, ��� �� ���� ������ ������������ "������", - ������������ ������ ���
���������, � ����� � ������������� ��������� �� ����, �������: - ������ ��
����� ������� ��������������� ����, ��� �������!". "� ��� ��� �����
��������� � ����� ���� ������������� ���������������?", �� ��������
����������������� �. "� ��������� �� ���� �� �� ����� �����������, ��� ��
����������, ��� ��� ������ ��������� ����������", �������� ������� �����.
"� ���� �� � ���-���� ���������?", ������� �. "���� �� �� ���� �� ���� �
����� �����!", ������� �������� ������ ���� ���.)
  ��� � ���� ����������� � ���� �������� �������� ��� �� ����� ��������
������� ������������� "�����".
  ����� �������� ��������� ��, ��� �� �����, �� ��� ������������ ��
������� ��������� ���� � ��������� �����. �����������, ��� ��� ������ ��
���������� � ����� ������ �����������, ���������� �� ������� ������ �����,
������� �� ���� �������� ���, � ���� �������� ����� ��������, ���� � ��
������� ����������������� ��������� � ���������� ���������� ��� � ��������
�������, �� ��� �� ����� ���������� ������ ��� ����, �����, ��� � ������,
�� ���� ����������� ������ � ���� ����.
  ������ ������. ��� ������������ �� ���� �� ����� ���� �������, ��������
�� ������� �������? (������� ��, ��� ��������, ������� ����������� �
������ ��������� �����, ��� ���� ����, �� �, �� ������ ������, �� �����-��
� �� �������, �������, ��� �� ��������� �����, ������������� � ������
���������� ���������� ����� ��������. ������ ������, � ���� ����� ��
��������� �� �����-���� ���������������� ����������. ��� ��� �������
�������, ����������� � ������������ �������� � ���������� �����������
�������� � ��� �������� ������.
  ����� ���... �������, ��� �� ��� ����� - � ���, � ������� � ���� ����
������ ��������, ������� � ���������� � ���� ��������� ����� �������� ��
������ �������� ���, ��� ��� �������� � "������ ��� ����": ����������.)
  ������ ������. ����� ������� ��������� � ����� � � ���� ��� ��� �������
��������? � ��� �����, ������� ��� �������� ������� � ������ ������ ��
��������� ����� "�������" (��� ���� ���� ����������� ����������
�����������, ����������� �����, �� ����� ������, ��� ����������� �����
����� ������, ��������� �� ���������� �������� ������; ���� �����������
����� ���� ��������������: ���� ����� ������ � ������, ��� �����������
��������� �������� ����� ��������� ��� ������������ �� ����������
��������������� ���������� - ������, ������ ����� ������������
����������������� ������ � ������ � ����� ���������� ���������� ����, ����
�������� ��������� N.?), ������� ����� ������ ������� � ����������, �� ���
��� ���� ��������� �������, � �� ���� ��������. �� ���� � ���� ���� ��
����������� ���������, �� �������������� ������������ ���������� �� �����
��������� ���������, �� ���� �����-������ ����� ������������� ������� �
���������������� �������, ���������� �� ��������, - ����� ������, � �����
������������� ����� �� �� �� ���� ����������� ������������, ���� ���
��������� ������������ ��� ���������� ���� ����� ������ �����������
�����������...
  ������ ������ - � ��� ���� ����� ������� ����� �������. ������ �������
������� �������� ���������� ��������, �� ��� � ������ �� �����
��������������� ����� ����� ����? ����� ���� ��� ����� ���������
������������� ����������� ������ ������� - �� �������������� �������
������������ ������������� ������������� ������� ����� �� �����������
������ � ���, ��� �� �������� ���������� ����������� ��������, �������
������������ �� ����� ����� "��������".
  ����������, �� ���� �� ��������� ���������� ��� ����� ����������
������������ �� ������ ������������������� ������ �� ��� �������.
  ���� � ������, ����� ������ �������, ������ �� ������� �����-������
������� ��� ������ ��������� �������� � ����� �� �������.� �����������
������ ��� ������ ����� ���� ����� �����������, �� ��� � �� ����� ��
�������� �������. (��� �����, ����� �� ���� ���������� ��� ����������
"����������� ���������� �� ���������", ����� ��������� ��������, ���������
� ������ ������, ������������� � ��� ������������� ������������ �����. "�
��-��, �����, ��� �������, - � �������� ���������, ��� ������� ��,
��������� �� ��� � ����� �� ����� �������� "�������", �� ������� ���
������� ����� � ������� � ������ � �������� "���������", - ��� �� ������
�������: "���������", ������ ��� �������?"... �������� �� ��, ���
��������� �������������� � �� ����, ��� � ������ ������ �������
������������� ���������, ��������� � ��������� ������������ ������, ��
������� ������ �������������� ������ ����-����� ����������. "�����
���������, ���, ��� ��� ����� "�������" �� �������� ������ ������", ��
���������� � �� ����������, � ����� �������� ������, ����� ��� �������
��������.)
  ���� �����, ����� � ��������� � ����������������� ���������� �����
������ � ������ �����, ��� ���� ��� ���� �������� � ������ ��������. ��
��������, � �� ���� � ��� ������. �� ��������� ������� �� ����� ����� �
�����������, ����������� �� ���� "������� ����", ���������� � ���������
�������� �������������, � ����� ������� � ��������� �������� �����������,
����� ���� ��������� � ���� ����, �� ����� ������� � ��� ������, ���, ���,
���������� �� ����� ������� � ������ �������... ���������� ���� ���������,
��� �����-������ ��� ������ �������� ������, ��� ������.
  �� ������ ����� ��� �������� ���� �� �������� ������� � ������� �����.
� ������ ��� ���������, � ������� ���������� �����, ���������� ���������
�� ���������� ��� ��� ������������ �� ������ � ������� ���������� ���
���������� ������������.
  ��� ���� � ��� ��������� ����� ��������, ������� ������ ������������ �
��� ��� ���� ����������. ��� ��� ������ ������� ������ (�������, � ���
���� ����� ��������� �� ��������� "������ ������" � �������� ��� ��������
����� ������ �������� ���, ��� ��������� �� ������ � ���� �� ����), � ����
�� � �����, ��� ��� ���� ���������� ������ ����-������ �� �����������
�����, � ���� ����� ������� ��� ��� ������ ��� ���� �����������. ������
�������� ������ ������������� ����������� ���������� ����� "�����������"
��� �����������. � ���� �����, ������ ���������, ���� ����� ����������,
�������� ��������� ���������� ������������ ����������� ������������
���������, ������������ � ������ �������� ��������� ���������. ��,
"�������", �� ����� ����� ���� ����������� ����� ��� ���������� � ���, ���
��� ������������. �� ������ ���� ������������ �������-����������, �����
����������� ���� ����� � ����������, �� ���, ����� �� ��� �� �������, ���
������� �� �������� ���� �������, ������� �������...
  ��, ��� ���� ������ ������� �����. (�������, ����� � ����� ������
����������, � ������ � ���� - � ������������ ����, ����� ����� ����������
������, � ��������� �������� ����� �������� "�����" � �����-������
�������� �������� ���� "������"
  ��� "������ ���". � ���, � ��� ���� ���� ����: ����� ������������ �
����, ��������������� �������� �� ������ ������� � ������.) ����� �����
����� ���� ������� ���� �� �� ������ ��� �����������, ������� ����������
�� ��� ����������� ������������ - ��� �� ���������, ��� � �
���������������� �����. ��� ��� ������� ������������ ������ � ������, �
�������� �������� � ������ ��� �����������. ��� ��� ��������� �������,
���������� �� ������� ����� �����, ���� ��������� � ������ ��������
������������ ���������... �� � ��� �������� �������, ������� ���
���������, - �� ���� �� ���������� ����� - �������� �� ����� �� ����������
��������� � ����� �����������. �����-�� ���������� ����, � �������
��������� � ����������, ����� ����������� �����, � �� �������� �� ������,
� ���� ������� ����� "����� �������" �������� ����. �����. � ��� "�����
���������" ������� ���� ������ � ���������� ������������������
�����������, �, ��� � ��� ����� ��������, ����� ��� ����: ��������������
���� ������� �����, ��� ��������������. �� �, �������, �������� ���� ����
��������������� ��� ����� ������� �������...
  ����������, � �� ��������� ����� � ������� � ���������� � ����� � ���
������, ��� �������� �� �������, ��� ��������� ����� �� ���������� �
�������, ����� ��, �����������, �� ������ ��������� ��� ���������� ��
����� ��� �� ������� ������ ��������, ���� �� ����� ������������ �����
����� ��������.
  � ���� ��, ����� �������� ��� � ��� ���� ����������. ������ ������ ���
����������� ���, ��� ������� �� ���� ������ ���� ����� �� �������. ������
��� ���������� �����, ����� � ������ ��� ���������� � "���������� ������
����������", �� ����������� ����������� ����, ��� � ����� ������ ������
���� �������� �� ������� ���� ��� �����, ����������� � �������� ����
�������� ������������, ���� ����������� �������� �� ����� - ���� � ��� �
����� �������������� �����������, ������� ���������� ��������� �����
������������ � ������ ����. ����� �����, ����� ��������� ���� � �����
����������, ��������� ��������� ��� � "������ �����" ����������� �
��������� ������ �������� ����� (��� "�������������� ���������� ��������"
� ������ ��� ������� �� ���������� ����� ��������� � ������� ����������
���������������� - ������� � ���� ����� ����� �������������� �������� �
������� �����).
  ������ �����, ��������� ���� ���� � ���������� � �������������
���������, ������� ��� ������� ������� "����� ����" �� ����� ����������
�������, � ������� � ��� �� ���������. ����, ���� �����������, ������
���������� ������ ��� �� �����������. ��, ���� ��� � ������� �������
������ ��� �������� ������ �� ������ �����������, �� � ����� �������
������������� ��� ������ ����� ���������������� �������� �, �� ��������
�����, �� ���� ������� ������-�� �������������� ����������������. ��� ����
� ���������-�� �� ���������� ����� �� �����������, ���� �� �������
���������� ��� ����� �� ������. ��� ��������� ����� � �������� �
������������ ���, ��� �� �������. ��� �� �����, � �������... ����� ����,
����������� ����������, ��������� ���� ���� �������� ����������
�������������� ������ �����������, ����� �� ������, ��� ����� ���������.
���� �������� ����� �������� �����, ����� �� �� �������� ����������� ����
� �� ����� ��������������, ��� ��� ������� ����� ���, ������, �� ���������
������... � ����� ����, ���� ���� � ������. �� ����...
  ������, �������� �� ���������, ��������� ������� ���������� ��������
��� ���������� ����. � ���� ���� �� � �������� ����������� � ���� �������,
������, �� � ��� �����. � ����� �������, � �������, ��� ���� ���� �����,
��������� ��������� ������ ��������� �����������, ���-�� �������, ������,
��������� ����� ������ ��������, ��� ���� ������� ������������ ������ ��
��������� � ������� ��������, � �� ��������: � ����� ������, ��������
����, ����������� ������ � �����, ����� �������� ���������� ��������, ��
������ �����, ����� ���� ��������� ���� ����� �� ����� � ��������������
������ ������������������. ��� �� ��� ��� �������, ��� ���� ����� ������
����� ������ ������������, ����������� �� ������ - ��������, � ��� ����� �
� ��������� ��������� �����������... �� � ������ �������, ���� � �� �����
������� ���������� �����. �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���, �����
�������: �� ���� �������� ����� ������, � ��� �������� ���
����������������� �������� - ������� �������� �� ������ � ��� ��� ����
�������, ���� ������ ������� ���� ��� ������� ���������� ����� �� �������
�����������, ����������� � ������ ������, �� �������, ��� ��������, �����
��������� �� ������������. ������� �����, ������� ���� ������� �����, ���
������ ����������� ��� �� ��������� ������, ��������� ���� ����������
������������...
  ���������� � ���� ����������� ������� ����� ���������� ������ ���������
� ������� ���������, � �������, �� ����������, �� �����, ��������� ����� �
������� �������� ���������� �������� ������� ���� ����������� ������ -
���� �� ������, �� �����, �� � ���� ��������������, ����� ��������
�����-������ ����� ��������� ������ ��������...
  ������ � ������������, ��� ������� �������� ��������� �����������. ��
�������, ��� � ���������� ����� ����������� � ������� �������������
�����������, �� ��� �� ��� ��� ��������� ����������.
  � �������� ��� ���� �������� ��� ������� � ����� �����������, �������,
�� ��� ������, ����� ���� �����-�� ��������� � ����� (�� ����, ���������
�������� �������� � ����� ��������, ���� ����������� �����, � ��� �����).
�� ���� �� ����� �����.
  ... ����, �������� � ��������� ������� �� ����� � ��� ���, �����
������� �������� ����� � ������ (����� �� ��� ��������?). �������� -
������ ���������� �� ���� (����������, ��� ��������, � ������ ���
��������!) �� ������������ � ������������ �� �����, ����� ����, ��� �
��������������� � ���� ������ ������� �� �����, ��������� ��
������������������� ������ ��� ������������ ����� (��������, ��� ����
����, ����� �������� ���� ������ ���, �� ���� �������).
  ����� �� ��������� �������: ������ ��� ���������� � �������� ������
���� � ������ (���������, ��������� ��� ��� ���?)... �������� �����
����������: � ��� � ��������� ����, ������ �����, ������� �������� ������,
���� �� "����" � �� "����", � ������-�� -"������"... ��������� �������, �
������� ��������� ����, ���� �������� ���� �� ������, ���� ����� ������ (�
��� � ��������� ���� ������ "����������� �����" - �����������, �� ������
������������� ��������� ��� ������� ��������� ������, � � ������ ���� ��
������ �������, ������ � ������������� ����� ������ ��������� ������ ��
"������")... � ���� ��� ���������� ���� � �����, ������� �������
����������� ������ ��� ������. � ������� ������ - ��������. ���� ���������
� �������� ����: ���������� (���������, ����������, �����), ������ (���,
���, �����), ������������ (������ ����������� ����������, ������������
����������, ���������������� ������� � ��� ���� ����� ����) - � �����,
���������� ���������� ��� ���������, ��������� � ��������
������-����������� ��������� � ��������� ����������... ������� �����,
���������� �������� ��������� � ����������� �������� (������� ���������
�����������?), �� � �� ���� � ������ ���������, ��� �������, ����� �
���������� �������� ������, �� ��� � � ������������� ������� ���������,
������� �������������, ��� � ����������� ���� �� ������� ���������. ��� ��
�������, ����������� ������� ������ ����� ���������� � �������� �
�����-������ ���������������, ���� ����� ���� � ��������, ����� ��
�������, � �������� � ������ ����� � ����������� ����������� � ��� ��
�����, ����� ����� ��� �������� � ���� ������ ������-���������� (�, ���
��� ������ �����!) �������� �������. ��� ���� ���, � �������� ���������
��������� �� ���� ��� ����: ���������� � �������� - "�����", �� �������
������� - �� �������������, �������� � ������� ����������, � ����������
���� ����� ������� ������ ���� ��������� ���������� � �� ��� �����
�������� ������� ���������� � �������� ��������� � ���������� � �������
������������� ������ �������� ��������... �� �������������� ���������� �
�������������� �� ������ �������� �������� ������ ����������� �������
������ � �����, �������, �������� ������������, �������������� �� ����� ��
�����������, �������� "������ ����� ��� ��������� ��������". ����� ������,
�����-���� ������ ������� � ��� ���������� "���������" ������ �����������
����� ����������� ���� ��� ������ �� ��������...
  ������ ������ ����� �����������, ������� ������� ������� �������
"���������", �� ����� �������������, �� ���������� ������ ������� ��
��������� ����� �������� - ���������, ������, ��������� ������ � ������
������ ������ ��������� �����.
  ����� �������������� �������� �� ����������� ������� ����������
�������� � ���������� ������ ��������� ����� � ����� ��
������������������� �����. ������, � ������ ��������� ������������ ���
���������� � ��������� �������� �� ������� ������������� �������
(���������� - �����), ��, �� ����� ������ ��� ���������� "���� ��������
�����", ������� ���� ������� � ��������� � ������������ ����������� ������
(��� � ��� ���� �������� �� �������� ��������, � ������� ����������� ��
����� ����)... ��, ���� ��� ������, ��� ������� ���������, � �����
���������� ������ �� ����� ��������� ��������� - ��� � ������ ��������
�������� ��� � ������� �������� ������... ������, ����������� � �����
������� �������, � ����� �����, �� ��� ��� ���������� �����������.
�������������� �� ������� "�����", ����� � "��������" � ������������
����������� ��������� � ���� �������������� �������, ������ "�����"
������� ������ � ����� ���� ������� ������ ������... ������ �������
������, ������� ������ �� ������� ��� �������� ��� �������� �� ���������
�������� �������� �� �������, ����� ��� ������� ����� ����� � ����������
��������� ����, ��� �� - �� �������, � ���� ��������, �����-�� �������
��������� � ��������, � �����-��, �������� ������� ����������� ���, �
������ ������ ������������� ������ �� ������� ����������� �
�����-����������... ��� ��� ����������� ��������������� � ���, ��� ��
�����-�� ����������� ����� �� ������, � � ���, ��� �� ������������
�������� �� "�������"
  � � ����� ������ ���� �������� ����������� ����� �� ������, ���� ���
������ �������. ��������, "�������� ��������� - ���� ��� �����
���������"!..
  �� ��� ������, ����� ����� �������� ������ � ������ ������ �����
������������� ���� �������� - "���������", �� �� - "������������". �������
� ������� �� ������� ����� ������� ��������� ������ ������� ������
������������ ������������.
 
  ... ��� ����������, ��� ���������� �������� ����������� �� ���� "��
�������"
  ����� � ������ � ��� ��������� � �������� �� ������, ������ � ���������
������� � ����������� ������������ ����������. ��� ��� ����� �������������
� ��������.
  ������ �� �� ��� ������������: ��� � ���������� ��������
������������������ ������, ������� ����� �� ����������� �������� ������� �
������, �������� �����.
  �������� ����������, ������ ������ ��������, ������� �����������
�������� ���� � ������ ���������� �� ��������������, � ������ - ��������,
��������, ���������� ������������� �������, ���� ������� ����������� �
�������� �������� ����������� ������� ������ � ������� ��������� �������,
�� ������� ������ ����� �� ����� ������ � �����. � ����������
���������������� ������� ���������� � ������ �� �� ����, ���
��������������, � ����� �� ����� - ������ ���, ��� �� ���� �����, ��
������� ������������ ��������, "���������", ����� ������� ������ �������,
����� ���������� ������� �������������� ��... � ������� ��� � ���������,
�� �� ������� ����� �, � �����-��, ��������, �� ��������� �������
����������� ������ ���� ��, ��� �� �������� ��������, ���� ��������������
� ������������� ��������, �� ���������� ����������� (�� �� � ����� ��
�������� �����?!) �� ���������� �������������, � ����� ��� ����������,
��������� ���-������� ������ ����� �� ������������� ���� �����
��-���������... ������� ����� ������ "� ����� �� ������", �� ������� ��
������� �� ��� ���, ���� �� ���������, ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ��
������, ���� ���� �������������� � ����� ������. ����� �� � ��������
��������� � ������ ����� ������ ������������ ������ � ���������, �����
������� ���������� ����, � ��������, ��� ��������. ��� ��� ����������
������������������ �������� �����, � ������� ��� ��� � ��� ��� ���
������������ ������� (!), ���������� ���� ������������ ���� ���� �������
������� ��������� ���� �������� ��� ������� � �����������. ������, ��
��������, ��� ���������, ���������� �������� � �������� �������� (�������
���� ���� ��������� ������������� � �������?). ��� ����������, ��� ������
������������� ������� ������ ���������� �� ��������� ����. ������, � �����
� ����������� ������� �� ������� � ����� ���� ����������� ��� �����������
����������, �� �������� �������� ���-���� ��������� ��� � ���������.
����������, ��� ������ ������� ���� ����: ��, ��� � ����� �� ������ ��
����� ������ �� ����� ����������� �������� ��������, ��� ��, ��� ��
������� �� �������� � ������� �����, ��� ��������� � ����� ����� ����, -
�� ���� �� ��+ �� "�������" (����� ������, ������������ ��� ���
����������� ��� �������� ���� �� �����, ��� ������������� �������: �����
���� ������ ������� - � ��� �������!). ������, �� ��� ������� � ��
��������� �� ������, �� ����� ������� ������ � ��� ������� �����������,
��� �������������� ��� ����������� � ��������...
  ����� � ���������� ������ ����� �����, ����� ��������������� ����������
�����-�� ������� ������� ������������ �� ������ � �������� ��������
���������� ������������� ��������� � ��������� ������������� ��������� �
����������.
  ������, ��� ���� ������ �� �����������, ����������� - �� ���������. �
����������� ��� ������ ���� �������� � ���� �� ��������� �� �����
���������� �� �������� ������ - ������� ��������, ������� ���������������
����������� � ���������� ������������ � ���� �� �������� �����
(������������ "������"
  ���������� ���, ��� ������� ������� �� ��������, �������� ���������
������������, ������ �� ��������� ���������� ���������). �������� ����
��������� �� �������� ����������� ������ � ����������, �� ����������� ���
���������� �������, �������������, ����������� � "��������������" �������
������. ������ ��+ ��������� �����, � ��� ����� ����� ���� ���������� ���
���������������� ������� ��������, ����� ������� ������� ����� ��
������������� �����. ������ �-�� ����, ��� ����� �� �������� ���
�����������, ��� ����� ���������� ������� �������������� �����������
����������...
  � ����� ������, ���� ���� ��� ���� ������ ���, ��� ����� ������ ����
����������, ��� �� ������������ � ���������� �����. ������ �����, � �����
������-�������� ������������� ����������� ������, ���� ����� ������ ����,
����������� ���������� � ��� ������, ��� ���������������� ����� ���������
- ���� �� �� �� ������� (��� ���� ��������� �������������� ����, ���
������� � ��� ����� ��� ��� "��� ��������").
  � ���. ������� � ����� �������, � ����������� ����� ����������
����������� ������ �������������, � ����� �������� � ���� � ������
���������� ������ �� ���, ������ ���-�� ��������� ������ ��������� �����
�������, ������������ ��������������� ������ ��� ������. ���������,
������� �� �� ��� ��� ���� ����������� �������?.. ������ �����, ���,
������ ��� �������� ��� � ������������ ���� ����������������� � ���, ���
�� �������� ���������� �� �� ����, ����� ����.
  �������� �� ��, ��� ��� ����� ���� �� � �� ���������� � ��������� (���
����� �������� "�������"), �� �� ����� ������ ���������� ��� ������� ����
� ����: ���� - � ��������� ����, ����� - ����. � �� ������ �� �����
��������, � � ���������� �������� ������ ���������, � ����� ����� ������
��������...
  (������, ������� ������� �������� ������ �� ����� ����� ����, ���������
�������� ���-�� ������������ ������ �� �����. � �����, ������, �����
����-�� ��� ���, �������� ����� ���� ����� ����� ������, ��������� ������
����� ������� ��������� ����������� ��������� �������� ��������. ��� ����
��� ������ ����������� ����������� � ���, ��� ���� �����, � ��� ���� ���,
�, ��� ��������, ��� ��� ���������, ������������ �������������, ��������
����� �������������... ����, ��������, ����������� �� ��������, �������
������� ����, �� ����� ��������� ����� ������������ ������, ��� ��� -
����� ������ ��������� �������. �� ���� ������������ ������������ �������
�� ���������, ������� �������� ���, ����� ������� �������� �������, ��
����� ��� ����� ���������� ������� ����� ���������� ��� ������� �������
����������... ����������, ��� ��� �� ������� ����� ������, ������ ����� ��
���� ��������� ����� ��������� �������� � ������������ ����).
  �� �������� � ������ "��������".
  �������� � ��� ����, ��� ��������������� ��������� �����������,
�������������, ��� ������� �������� �� ��������� ������, � "�������",
���������� �� ������ �������� �������, ������������� �� ����. � ��������
�����������, ���� ����� �������, �������. �� ���� ���� ���������, �������
���������� � ����� ������ � ��� �������������, ��������� ����� �
����������� ����. �������������, ��� ������ ���������� ���� �����������
���� � ��� � ������, ��� ����. �� ��� �������� � ����� ����� ��� � ����
��������� � ����� �������� - � ��� ������� ���������, � ����� ����, ����,
������, �����, � ������� ������� �������� ������, � ���������� � ��� ��
������������ ��� ����... � ���� �������, � ����������� ����� ���������
����� � ����� ����� (� ������������ ���������) ����: �������, ���������,
�������� � ������������� ����� �� ������������� �������� �� ����� ���� �
���������, �������, � ����� ������, ����� ������� ������, ������� ����.
���� ������� � ��� ����������, � ���� ����� �� ��������� � ��������
��������� "������" (�� ����������� ��������, �� ������ "����� ��
��������", � �� ������ - ������ ��������, ���� ���-�� ������� ���������
���)... � � ������� �� ��� ���� � ���� ������ � ��������, ������� ��� ���
��� ��� ���� ��������� ��������� � ����� � ����� � �����������. ��������
�������� ����, ������, ����... ���, ��+ ���� ���������, ��� ������� ���
���������� �������, � ����, ��� ������ � �������� ����������� ������
��������, ����� ���� ������������� ������: �������� ��������� ��������
������� ����������� "���������" ������, ����� ����� �����������
�������������� ��� � ����, � �����. �� ���������� ����� �� �������� �
��������� ����� ���������� �����. �� ��� ���������� ������� � ����
�������, � ������� ������������ ������� � ���������... � ������������ ���
���� ��������, � ��������� �� ��� � �������������� ����������, �� ���
��������� ���������� �������� ��������� � "�����". ��� �������, ��� ���
��������� ��������� �� ����� ������, ����������� �� �������-��������
�������. �� �������, ����� ��� ������� ���� ��������, �� � ���������������
�� ������� ���� ������, � �������� � ��� �������� ������
���������-�����������, ������ ���������� ���������� � ��� ����� �
�������... � ����������� ������ ���� � ��������� ���������� ��������� ���
"������ �������" � ���������, � ���������� ��������� �� ������ �����
������� � �������� ��������, ������� ��� ������������. ����� �� ��������
������ �� ���������� ��������� �� �������, � ��� ������������ �����������
� ��������� ������� �� ������� ����� "��������������". ������, ������� ��
���������� ���������� �� �������� �������: ��� ��� ������ ��������, ���
������ "� �����", ������� �� ���� � ���������, � ����������, � ��� ������
� ����� � �����. �� ���������� ���� �����, ������ ������� ������, ���
������� �� �������� �� ������, � ������ - �� ������� ��������� ��
����������� ����������. ���� ���������, �� � ��, � ��� ���� �������� -
���� � � ������ �������. ������ ����������� ���-���� ����������� � ����
����������� ��� ����� ������� � ����� ����� ������, � ������������� ����
�������� � ����������� ������...
  ��������� ����� ��� ����������� ������ ��������. ���������� �� ���
��������� ������ � ���� �����, �� ��� ��������� ������������, ������� ��
�������� ��������� "�� ����������� ����������". ��� ������ ���������
�������. ����� ���������� ���� ��������, ��� � ��������� ������ � ����
��������� ����������� ��������. ������ ���� �������, ��� ��� ������������
�������� � ����, �� �������� � �� ������� ����� �����, ������� ���������
����������� ����������� �������� � ��������. ����� ��� ����� ��� ������
�������� ���: ��������� ��������� � ��������, �������� ������ ���� �����
���, ����� �������, � ������� ��� ������������ ��������, �� ����������.
�����������, ��� � ������ �������� ���-�� ������, ���������� ������� ����
��������� � ������. ������ ��� � �� ����� ��������� ����������� �� �����
�� ���������� �����. �, ������� ���� ���� ������� �� �� ������� � ��������
����� �������!.. ������� ��������� ������ ���� �������� �� � ������ �����
(���� �� ���� ��� ���������� ����, �� ���������� - ��������)!.. � ������
�������� �� ������ �� ����� ������ � ��������� �����������, ��� ��� ���
����, ����� � ����� ������� ���� ��� ����.
  ����� ���, "������� �����" ���������� ��������� � ��������. � �����
�������� ���������� ����� �� ����, ��� ���� ������� �� ����� ������������,
������� �������� ������� ������ ���������. � ���������� ������� ������
��������� ��� ��������� �� ��� - � ��� ������, ������ ����� �����������,
��� ������� ��������, �������, ���������. ������� ���������� � ����� �
������ ����� ������� ������� �� ��������, � ��������� �������� �������� ��
������ ������ �������: "������ ���� ������ �� ����! ��-��-��-��!"...
  ��+ ���� �������.
  ���� ���� ��� ���������: ���� � �� ����� ����� ��� ������, �� ������
����������� ��� ������� ��������� � ���� ������������ �����������? �����
�� ������ ���� ���������� ��������������� ������� ���������� ������? ���
��������� ��������� ������ �������, �� ������ �������� ��������, �������
������� ����������� ��������, �������� ��������, � ����� ����������, ��
���� ��� ������?..
  ��� �� ��� �� ����, ���, ��������� �����������, �������� ����� ������
������ ��� ����, ��� �� ���� � �������� ��������� � ����� ������ ��
������� ����� ��������.
  � ����� �� ���� ��������, ��� �� ��������� � ������� ���� ������, �� ��
������ ����������, ��� ������ � ����� ������� ���������� ����������.
������� ���������� � ���, ������� �� �� ��������� � ����� � ������
��������� �������. �������, ��� ����� ���� ���� ���� ����������, ����
����������� ������� ������� - � ��, � ������ � �����������, ��������� �
��� ������, �� ����������...
  ������ ������, ����� ������ ������� ���������� ��������� ����������
�������, ������� ����������, ������� � �������� ������ ������� ����������
���� ����� ��������� � ���� �� ������ ��������� ����� � ����. �����,
�������, ���� ���������� � �� ������ � ��������... ��� ����� ����� ��� ��
�������� �������� � �������� �������� ������, � �� �������� ���, ���
������ ������ ��� ����� �� ������� ������ � ������ � ���� ������ �����
������. ������������ �� ��� �������� �� ������ ��������. ������ �������...
  � ����������� ��� ���� ������ ����� ����������� � ����� ����������� ��
����.
  ����� ������� �� �������� ������ �� � ������� ���� � �����, ������
�������� ���� ����-�� ���-�� ��������. � ����� �������� ����� �� ���
������ �� ����� ������.
  ��������, ������� ������ ��� �������� ����� �������� � ������������
������������ � ���� �� ����������� �����, ����� ����� �����������
������������. ���� ��� ����� ������� � ��������� ������. ���� ������ �����
��������� ���� ����� "����� ����������� ������" (���������� - ���), �����
��� ���������� � ���������� ����������� �� ������� � ���� �������������
����� �������������� ������������ �������������. ������ �����������������
���������, � ������ ���� �������, ��� �������� ��������, � �������
���������-�������-��������. �������� �� �������� � �������� ������
��������. ����� �������������� ���������� ������ �������� �� ����� �����
������������ �������, ����������� ������, ������ ������� ��������� �
�����, � ����� ����� �� ����� ������ � ���� �������. ����� ����� �����
������ "������������������" �������� ������� ����������� ���, ��� ��
������ � ����� ����� �������� "������� ����������". ������ ��������� ��
������ ��� �������, �� � ������ ����. ��� ��� ��������� ������, ���������
������� ������� ����� ������ �����, ����� ����������, � �����
������������� ����� �� �������� �������, ����� ������������� ���� �������
� ���������� ��������. ������� �������������, ��� ������, ��� ��� ��� ����
���������, ������������ "������� ����" ����� ���������� ���������
������������ �� ���, ����� ��������� ���������� ���� ������� � �������
������� � ���� ��������� ���������� ��������� ��������. ��������� �����
������ ��� �� ������� �������������, ��������� ��������� ��������� �������
����� ��������� ������������, �� ����� � ��� ��������� ����������� �����
�� ����� ������������ �����, � ����-���������� �������� ��������� �����
������� ���������, ���-�� ������������ ������� ����� ����� �� ����� �����
������ ������� ����� ��������, ������ ������ �������� �� ���� ���
������������ ����������� ���������, ���������� ���� �� �� ������� �������
���������� ��������� �������� ������ ������������� �������� ���������...
����������� � ����������� ����� ���� ������� � "������ ������� ��������"
�������� �����. ��� ���������, "������ �����"... ���� ������ �� �������
����� � ��������� ������� ������������ ����� �������� - ��� �������,
�������� ���� - �� ���������� �������� �������� ��������� �������������� �
�������� �����-������ ��� �������. ��� �� � ������������� � �����, ������
������������...
  ������ ������� ���������� � ���� ����� ����� ���, � �� ���� ���
����������� ����� ���� ���� ����� ����������. ������������� �������
���������� ���������� ��������� ������ ��������� ����, ��� ����������
���������� ������� �������. � ������� ���� ������� �������� �������
�������� ������� ������ ������ ��� ������� �������, ����� �� ������� ����
��������� ���������� �������� ���������� �� ��������� ������������
��������� ��������. ����������� ����� ���� ���������� � �����������
��������, ���� �� ��� ��������� ����� ����������� � ������ �����������,
�������, ��������, ��� ����� ������. �������� �������� ��������, �����
������������ � ������� � �������, ��� �����-������ ��� ���-�� ������� ��
�����... �������� �������, �������� ����� ������� � ��������� � �������,
��-�� ���������� ��������, �� �������� ������, ������������ ����� ��������
������...
  ������������� �� ���������� �������� ������� ����� �������� �������, ��
����� ����� � ��� ������ �� ��� �������... �� ������ ������ � �����
������������ �� ���������� �� �������� � �������� �������, ���������� ����
���������� ���� ����������� ����������. "���� �����, ��� ���� - ������.
���� �����, ��� ����� - �������, � ����, ��� ���� - �����... �� ���� ����
������ � (���� ���� - ���� ���������), ��� � ����� �� ��� ���-�� �����"...
���� ���������� ���������, ����� ������� ��� ������� ����� ��������� �
������ ����� � ����������, �� ���� �� ������������ �� ����� �����-������
�������� ������� (���� ������������ ���� �����)��� �� ���������� ����� �
���� �� ����������� ���� ������ �������� �������� (� ��� ���� - ���������
�����? ������� � ���� "�������" ������� ��������� ���� ��������?!)...
  �� ���� �� �������� ��� ����, ��� ��� ������ ��������� � ����� �����
�����������, ��� ��� ������ � �������� ��� ��������� �������� ����������
������.
  ������ ��� ���������-����������, ������� ��� ������� �������, ��������
��������� ����� ��������������� � ���� ����� ������ ���� ������ ����
������ ����� �����, ������ ����� ������... � ������ �������� ���� � ������
����������� ������ ��������� ������. ������, �������� � ���� ������� �����
����� � ����������� ������ �� ����� ����� � ������, ������, ��� ���� ���
��� ��������� ������� �������� �������� ����������� ������ � ��� �����
������������ �� ���� �� ������������ � ������������������ ��������, ���
��� � ������� ��������� ���� �����. ������ ���� � ����� ���������, ���� �
����� ������ ��������, ��� ������� ���� �� ����������� �������� ���������
����. � �������� ���������� ����� ��� ��� �������� ������ ���������������
������, ������� �����������, ��� ��, ������, �� ������ ������� ��������
������ ������. � ���� � ������, �� �����, ��������, ����������� �
���������� � �� ������ �������� ����������� �����. ��� �����-�� � �������
���������� ������������ ������. �������� ����������� � ���� ��������
��-�������� �����, �� ������� ��� ��������� ��������� ���������� ������...
  ����, ��� ������, ��� �������� �� "�������", ���������� ������ ����,
����� ������� �����, �������� �������� ����� � �������. � ��� ����� ������
��� �� ������� �� ��������� ������, ������� ������� ��� ������ ��
��������� ��� ������ ��������, ������ ��� �� ��� ���� �����������
����������� �������� ��������� ���� ���������������� ���� �� �����. ������
�������������������� ������� ��� ������:
  � ��� ����������� ��� ��������� ������, ����� ����� ����������� ������
� ����� ����������, � ��������� ���������� ���������������� �� �����
����...
  ������ ���� ����������� ���� ���������� �� ������, �������� �����������
�� ����, �� ������� � ���� ��������� �����, � �� �������� ���� ��
��������. ������ ����, ����� ������� �� ������ �������� � ���������, ��
������������ ������ �� ������.
  ���� ������ � ��� ����, ����� �� ��� ������� ���������� ����� "�������
�����"
  ������ ���������� ��������� � �������� ����� �� ���������, ��� �� ���,
� ���� "������" �� ����� ��������. ���� ���������� ��� ����, � ������ ���
�� ������ ���������� ������ �������� �����: "����� ����� � ���� �� �����
������ �����, ��� ������� ������ ������ �������!"...
  � ����� � �� ���� ������, ����� �������, �������� �� �����, � ������
����� ���� ���������� ��������� ����� �� ���� ������ ��������� �����, �
����� ��� ������ ��������� ��������� �������� �� �������� � ������
������������� � � ��������� ������� ������������... ������� ������� ��
������, ��� �� �����, ��� ��� �����, ��� �� ���� ����� � ��� �����. ����
�� �� ������������ �����, ��������� � ��� �������, �� ������� �������� ��
������ ���������� � �������� � ��������� �������� ����� ��������.
���������� ��� ������� � ������ ����������� �������� � ����������� ������
� �������� ������ ���������� (�������������!). ������ � ���� ���������
���������� ������, �� ������ �� ��� ������� � �� ���� ���������: �����
������� �� �������� ���� �� ��� ������, � ��� �� �������� ��� ����� � ���
������� � ���� ������� ������� ������� (������ ����� ������� ��� ���������
�������������, ���� � �� ��� ��������).
  "������ - ������ ��������� �� ���� ��������"... ����������� ��
��������, ���������� �������� ������� �� ����� ����, � ������� ���
���������� �� �� ����, �� �� ����, � ������ ���� ��� � �������. � ����
�������������� ������� �� ������������������� ����������� ������� �����
������� �� ��������� ������� �� ��������� ��� ���������� "�������" ������
� ������������� � ��������� ��� (��, ����������!). � ��������� ����
�������� ��������� �������. ����������� ������ �������� ���������� �����
����������� �������� ������, �� � ������� ���� ����� ������ � ��������
��������� ��������� ������� � ���������� � ������ ��������, ��� �������
������� � ����� ���� ���������, �� ��������� ������������ ��������������.
��������� ���� ���� ��������� ���� ������ ������� ��� �����
��������������� �������, ��� �������� �� ��������, ���� �� �������� ���
���������, ������� ����� ����� � ��������������� ��������...
  ��� ������ � ��������� ��� "������� ���������� ����" �����������, ���
��� ������ ���������, ��� ����� �� ��������� � ����� ������� ��������
��������. ��-������, � ��� �� �� ����, ��� ��� �����������, ����
������������� ��������� �����, ������� � �����������. ��������� ����
������������� �������� ����� �����, ������, ��������, �� ������ -
����������... ��-������, ���� ���� �������� ���������� ���� ��������� �
��������������, �� ������ ����������� � ���������������� ������ ���������
�����������, ��� � ���������������� ���� ������ ���� � ������ ����������
����������� ���������. �-�������, �� ���� �� �������� �������� ��� �� ����
������� ����� ������������, ����� ���� �� ���������������� ���������� ��
�������� ������� ����� ����������. ��������, ���� ������, ��������� ��
�������... ��� � ����� ���������, ����� �� "��������" �� ����, ��� ������
����������, � ����������, ��� �� ���� ������ �� ���� ������ ���� �����.
����� ���, ������������� � ���, ��� ������ ������ ��� ������, ������ ����
����� �� �������� �������� ��� ����������� �����������, �������������� ��
�������. ����� ��� ����� �������� �������������� ������, ���� �� ������,
���� �� ������ �������, � ���� - �� ������?
  ������ � ����� � � ����� ���-�� ��� ��������� ������ � ����� ��������
��� ������� ��� ������ � ����������. ��� ��� ������ ����� ����� ������� �
�����, � ��� ��� ������ �� ��������� �� ��������� ����, ������� ���� ���
�������� � ��������. ��� ������� �����: ����� �������� � ������������
���������� � �� ������ ���� �� ���������� ����������� ������, ��� �����
��� ������ � ��� ��� ���� ��������. �� ������ ������ ���� �� ����� ������
��������, ��������� �� ��������� ��������� ����� (�� � ��� ������ ��
������ � �����) � ���������� ���������:
  - ��-������, �� �������� ���������� �����, ����� �� ������� �� ��������
� ������ �� ������ ����, �������� ����, ��� �����, ���� �� ������� ������
���� ������, �������� ������������? ��� �� ��������, ��� ������, ������ ��
�������� �������, �� ���������, ���� ��� ������������, ��� �����
���������� ����� ��������?
  - �����-�� �������� ������� �� ���������, ���, - ������� ������ �,
����� ������ ��������� ������������, ���������� ����. - �������� �� �����
�������, �������� ��� ���������... ������� ���� ���� ������� ��� �����?
  ����, ��� ��������� ����� ���� ���� ����, � ����� �� ������. �����
����� ���������� � ����� ��� � ������� �����������:
  - �� ��� ���... �� ���� �����, ��� �������: ����� ���� ������ ��
���������� ���������! ��� �������, ��� ������ ������, - ������� ������, �
�� ��� - � ���� ���!.. ������ �� ������� �� ���� �������� ������ �������
��� �� ���� ������������ �� ����� ������� - ���������� ����, ��� ������
�����������!..
  ��������������� ����� �������� �� ��� ���������� ������� ������ ��
����������� ��������, � �������� ���� �������� ����, ��� �� ��� ������
������ "�����������"
  ���� - �� �� �� �� ���? - �� � ��� ����� � ������� � ����� �����������
�������� ����������� ���� �������� �������� (����� ���� ��� ����� �
������, ��� � ����������� "��������", ������������� ������ ��������� �
������������������ ��������), � �� ������ ������ ���:
  - ��, �����, �����, ������, ��� �������!..
  ����� �� �������, ������ ������ ����������� � ������� ������ � ���
����� ����������, ��� ����� ������� � �������� ���������� �����������:
  - � ��� �������, ������ ���������!.. ��� �������, �� ������������,
������ ���������!..
  � �� ����� � ������ ��� ������ ���� ������ ���������, � ������� ��� ��
������������� ����� ��������������� ����� ��������� ��������������� ������
������ ��������.
  (������ ����� ������� � �����, ��� ��� ��� ������� ������, ���������, �
����� �������, � ��������� �� ���� ����������, � � ������ - � ���������
����� � ���� ������ ��������� ������������ �����������, ����� �����
������� ���� � ������ ������� ����� ����. ������ ����� ���� �� ������
����������� ��� ���� ��������. � ������ �������, �� ����� ����� �����, ��
������� ��� �� ���������� ��� �� ���� ������, � ���� ���� �� � �����
������ �������. ��� ����� ���� ���� ��������������� �... ��� �� ��������
����������?.. �������������, ��� ��, � ������� ����������. ������ ��
�����, � �������� �����, ����� ��, �� ������ ������, ���������� ���������
"�������" - �����, ��������, �� ������� ��������, ��� ���������� ��������
�� "������ ���� �����" ����������. �����������, ��� �������� ��� ���
�������� - ����� ��, ��� ������ �����, - ������������ � ����� �������
"���������� ����" ���� ����� ���� �����, ����� ��� �������� ��������
�������. ���� �� ��������� ����� �������� �� �� �������, ������� � ���
��������� ���������, ��� ����������������� � ���, ���, � ������
������������ �� ����������� ��������, ��������� ������������ �� � ������,
� �� ��������� �� ��������� �������������� �����, ���������� ���������, ��
������� ����� ����������� �����- � ������������, � ���������� ���� �������
����������� � ���� ��� ��������� ������. �� ����� ������� ��������� �����
- ����� ����������� ����, ��� ��� ������ ���������� ��������� � ��������
����� ��������� ���������. ���� ��� �������� �������� ��������������
��������� � ����� ���� �����, �� �� ��������� ������� �������� ��� ����, �
� ���� ������ ������ ������ � ��� ������ ���� �� ������������. �
����������� �� ���������� �������������, ���������� ���� �� ����
���������: ���� ����������� �������� � ��������������� �������, ����
��������� ������ ������������� � ���������� ������ ����������� ������ -
���, ������, ����� �� ����������� �������� ���� ����� ������ � �������. ��
���� ��� ��������������� ���� ���������, �� �� ��������� ��������
���������� � �������� �� ���� �������, � � ���� ����� � ����� �� ���
����������� �� ������ �������.)
  ������� �������, ��� � � ������� ������ ����������� ������ �����������
� �������. ������� ����� � �����, ��� ����� �� ���������� ���� ����������,
��, ��� ������ ��������� ���� �������, � ��������, ��� � ����
��������������� ��� ������ �� ��������, ����� ��� �������� �� ����� �����
����� �����. ������, � ������ ���� ������������ ������������ ��� � �����
����������� � ������������ � (����� ����������������� �������� "������
����������" � ������ �� ������ �����������), ��� � � ��������� ���������
�������������� ������� (���� �� ����� ������ ����� �� �����, ������������,
����� � �� ��������� �� ���� �������� ������), ��� ���������� ������ ����:
������ ����������� ������ �������. ������� �������, � ��� ������ ������,
������ � ����� ������ - ���� ��� �������� �������� �� ��������� �����.
  ����� ������������ ������������ ������� ������ �����������, ������ ��
�������� ������� ������ ������ ���� �������� �� ������� ���
��������������� ��������.
  ������� ������ ����� � ������ ��������� ��������������� �����,
������������ �������� ��, ��� ��� ���� �������� �� �����...
  ����, ������ ��������� ������� ����������� � ���, ��� �������, � ������
�����, ������������� �������, ��������� ������� ����������� �� ������
�������������� ����������� �� ���� �� ������� ����������� ����, ����������
�� ����, � ��� ��� ����������� ����������� � ����� �������� ��� ���
������������� ���������� ���������. ����� ���, ������� ������� ����� ��
�������, �� ���-���� ���� � �������� ����������� �� ����� �� �������, �
���� ���������, � ���� ��� ����� ������� �������� ��������������������� �
���������� ����������������� �����������...
  ��-������, ���� ���� ����, ��� ����������� ����� - ��� �������������, �
������ ��������� ������� ��������, ��� � �������������, � ������ ������,
�������, ������� - ������������ �������� �������� ��� ������� �����������
������ �����������, ���� �� ��� ����������� ��������� ����� ������ �����
����� � �������. ������� �������� ���������� ����� �����, �����
����������� ���������, ��� ���������� �������� ������������������ �����
���������, � ������ ��� ����� �� ���������...
  �-�������, � ����� �� ���� ����� ���������������� ����, �,
�������������, �� ���� � �������� �����, � ���� ��� ���������� �� �������
��������. ���� ���� �������, "����������" ����������� ����������� ��������
����������� � ��������� � ����� ������� ����������, ��, ���� ��� ������,
���� ����� ���������� �������� ������������� - �������� ��� �������, ���
�� ��� ���������. ����� �� �� �����, �� ���� ����� ����� �� ����. ����� �
���� ������ ������������ �����������, ����� ������ ��� �������� � ������
�������� ����������� � ���������� ���� �����, ����� �� �������� ���������
����� - ���� ��� ������ �����-������ ����� �������� ��������, � ��� �, ���
�������� ���������, ������� ����������...
  �-���������, �������� �� ��, ��� ����� �������, ��� �������, ���
��������� ���, ��� �������, �� ������� ���� ������������� �������� "����
�����", ���� �� �����, ��� �� � ����� ����, ��� ��� ������� (������� �
����� ������� "�� � ��� �� ����������", �� ����� �����������: ��������,
�������������� ����� ������ �����, ��� ���� �� ��������, ������� �������
������ ���� ���������, ��� ���, �� ��� ������� ����������, �� �����������
� ������). �� ����� ��������, ��� ��, ������, ��� ���������� �������,
������ ��������, ���������� �����-�� �����������, �� �������� ������ �
������ ��������, ������ ��������. ����� ����� ����� ���� ��������
���������� � ��� ����, ��� � ������ ���� ��� � �������, �� ��� � ��������
�� ���� ��� ��������������?..
  ������ ����������, ��� �� �������, ������� � ����� ����� ������, ���
��� ����� �������������, � �����, ��� ���� ������� �� ���� ������ ��������
������ ����� � ��������������� ������� ������ �� ���. �����, ����� �����
�� ���� ������ ������ ����, ��� ��������� ������� ������������ ��� �
�������� ������� � ������ ������ ����� ��� ��������� �����. �� �����
�������, � ������� ������� ��� ����� "������ �����", ������� ����� �����
�� �������� ����� �������. ���, ��������, ���� ���������� �������� � ��� �
������ ������ ��� ���, ��� �� ���������� �������� ������ �������� � �����
�������, �� ����� ������� � ���� ������������� � �������, ������ ��� ���
����� �������� ���������� ���������������. �� ���� ���� � ������, �����
������ �������! ��������, ����� �������� �����... ���� ����������
�����-����� ������ ���� ������ �������� �������� � �����������, �� �����
����� ����������, ����� ������� � ����� ����������� ����� ��������������.
  � ����� ��������� ������, ��� ������ �� ��� ���������, �����
����������� � ������ ���� � �������?.. �� ����������� ������ �� ����
������ ��������� ������� � ��� �������, ������� �������� ������� ����� ���
���� ����� �� �������������� ���� ����� �� ��������������� ��������, � ���
�������� ����� � �� ������� ������� ��������: � ��� ����������� ���
����������������?..
  ��������, �������� � ������� ��������� �� ��� ���������� �������, � ���
������� ����, ��� ����� ����������, � ��������� �� ������ ������
���������� ������ ����� (��� � � �����������, ��� �������� �� ������ �����
����������� � �����). ��� ���� � �������, � ���������, �� ����, ��� �����
���������� �� ������������ ����������� ��������� ������������ �����������,
��� ��� ���������� �����, ������� � �������� � ������������� ���� ��������
� ����� ���������� ����� ������� �������� � �������, ���� �������� �����.
(������� ����, ������, ������� ��������� ����� ����������� � ���������
������ �������������� �� ����� ������.
  ���� ���� � �� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ���������, �� ���������
�������� ������: ������ "�������" ���������, ����� ������ ������ ��
������� ������������� ������ ��������� ��� ���� ������ ���������� �������
� �������� ������� ����� � ��������� ������� ����� ������� ������� ����:
"� � ���� �������� �� ���������, �� ������ �� �������� ������, �� ������,
��� ������� �����, ������ � ������ ������ �����!"? ����� ������ ����
������������� ������������ �� ����� �� ���������� ����������, ���-���
��������, ���-��� ���������� - ��������, �������� �� ��� ������ ��������
��� ����� ����������� � ������ - ����� ��� ���� ���� ����� �� �����
���������? � ��������, �� ���� ���� ���� ��������� �� ���, ����� ���
����������� ����� ����� �� ���� - ������ ��� ���� ������ ��� �����������,
� �� �����, ��� ��������, ��� ������ ����� ����������, ��� ������ ������,
� �����-������ ������ � ��� ��������� �� ���� "��������������
����������"...
  ������, ���� �� �����, ����� �� ���������, � �������� ���� ���������,
��� ���, ��� ������������� ����� � �� �����, �������� ������. ��� �� ���
����� ��� ���-�� ������ - � �� ����... � ��� ���� ���� � �����������
��������� �����������, ������, ����� ��� ���������� ������� "��������" -
����� ������ ���������, ����� ������� ������� ��� ���������� �� �������� �
������ ������, �� ���, ��� ��������� ���������� ������, �����������
������� �������� � ������!..)
  �� ���� ���� � � ��� �� ������ ����, �� ������� �������� ���� �������
��� �� ���. � ����������� ������ ��� ����������� ����� ����������� ��
����, ���, �� ����� ������, ��� ��� ���� ����������� �����, �� ��� � ��
���������, ��� ������ ����� �������� �������� ���� ������ � �����.
������������� � �� ��� � ��� ����� ������ ������ �� ����, ���� �� �������
���������� ����������� ��� ������������ ������� ������ � ���������� �
��������� ����� �� ������ ������������� ��������� �� ���������
������������� ��������...
  ������� � ����� ����� � ������� �����.
  � �������� ����� ����� ������: � ��� ������ �������� �������������
����������� ���� � ���� ��������? ������, ���� �������� ������ ����������
�����, �� ��������� �� ���� � �� ��, ��� ���������� �, ��� ���������,
"��������� �����"
  ����������. ������������� ������������� � �������� ����� �����
���������� ���� �����, �����, ��� �������� ������ ��������� �����������
����������, ��������� ����� ������, ��� ������� ������� ������� ��� �����
��������� ������������. � ��� �����-�� ������� ����������� ������ � ���, �
"������ ����� �� ��� �����", ���� ���������� ����� ������ ���������� ���
���������� ��� ��� ���� �����.
  ������, ��������� � ��� ������, ������� �������� ������������� � ������
������ �������� ����������� � �� ����, ������ ��� ��� �������, �������
�������� � ������ �������� ������, ���� �� ��������� � ������ ������.
������, ������ � �����, ���� ����� �� �� ������� ��������� ��������� �
����� ������, � �� ���-�� �����, �������, ��� ��������, ����� �� ������.
�����������, � ��� ������������� � ���, ����� ������, ���� � �� �����
�������� ����� ��� ��������������. ����� ������� ����� ��� ����������
��������� ������������? ������ ��������� ������ ������ � ������ ����
�������� � ���� ���������� ����? ��� ������-�������� ��� ����� � ������
����� ����� ����, ��� �������� ������������ �������� � �������?..
  ������ �����-������� � ������ ��� ������, ����� ��� �����������
�������� � ������� "���������". ������������� �������� �� � �� ���������,
����� �� ������ ������ �������� � ������ ������������ ���������������, ��
��������� ��+, ��� ���������� ��� ��� �� ����������-��������, ��
����������� ����� � � ��������� ����� ���������, ����� �����
��������������� ������. ������ ��� �������. ���� �� ���� �������
���������, ��������� �� ���, ����������, ������ ���� ��������.
  ������ ���������� � ���� ������, �� ��������� � ���������, �� �
�������� � ��� ������� ������, ��� ��������� ��������� �� ���������, �
���� ������� ������ �������� ������� �� ����� ���������� ����������. �����
������ �� ���������� ��������, ���������� � ���� ����������� ������������
���������� � ����������� ������ ���������. ���� � ���� ��� ��������
�������, �� ���� ��� �� �������� ��� ��� ����� ������� - ���������. ��� ��
�� ���� ����� �� ������ ���������������� ������ � ���, ��� ����������,
����� �������� � ����� � ������� �����, ����� ������ ���������? � �����
����� ���� ����, ����� ���������� ����� ��� �����, ����� ���� � �����
�������� ������, ��� ����?..
  ������ ��� ���������, �� ������ ������, ����������� ���� ��� ����, ���,
��� �, ������� �������� ������������� �� ������� ������������, �����
�������� �������.
  ��������, ���� �� � � ������� ���� � ������� ��������, ����� �
���������� ������� (������ ������ �� ����� ����������� � ����������� �,
��� �������, ��� ������ �� �������� ������), �� � ������ ������ ������ ��
��������� ���, ������ ��� ��� ������� �� ������� �� ���� ���������� (���
����� ����������, ��� � ������ ������� �������������������� �������� �
���, ����� ��������� ���� �������� � ���-����, ������ � ������� �������
�������� ��� ������� ���� �� ����������).
  ��������� - ���, ��� � ��� ����� ��������, "�������" - ��� ��� ���
����� ���������, � ������ � ������� ���������� �������� ��� ��������������
��������.
  ������� "������������" �� �������� ����� �������� �������� ���������
����� (�� ������ ������� ����� ��������� � ��������, ������� ��
����������� ����), ��� ������ ���� �� ������������ �����. (������� �� ����
���, ������, � ���������, � ���, ��� ������������ � ���� ����������� �
����������, �������� �� �������� �������� �� ������ ������). ������� ����
�������� ���� ��������� �����������, ������ ��� ������ ����� �����
���������� ���������� ��� ���������� �������������. ��� ���� ����������
������. ��� � ������ ������ �� ��� ��� �� ������� ��������� �������
���������� ����� ������ ���������, ��� �, - �������, ��� ��������������
��� ���, ������ ����������� �������� ����� �� �������, ����� ���-��
�����-���� ������� � ���. ������ ���������, ��� ��������� �� �����, ��
���� �� ������ � �� ��� � ������� ��������� �� �����. ������ �����, ��
������ ������������ � ������ ������ � ���, ��� ����� �� ���, � ������ -
��� ���. � ���� ����� �� ������� �����������, � ������������ �������������
������ �����.
  ��������� ������� ������ �������, ������, ��� ��� ������������ "���� ��
�������". ������, ��� ����, ��� ��������� ��� �� ��� ��� ���, � ��
�������� ��� ������ � �������������� �������� �� �������� �����:
"������������ ������� �� ��������� �� ������", ����������������: �������
����� �� ��������, ��� � ���� ���������� ���� �����-������ ����� �
������������������� �������������� ������������� ����� ����, ���������
����� ����� ����������� � ������, ������ ��� ��� ���������, ��������������
������. ������, � ���� ����� �� ��������� � ���������� ���� �������
���������� ����������� ����, �������������� ��� ����� ����� �������
��������. � ��� ����� ���� ����? � ����������� ������� � �������
���������� ������������ � ��������������� ��� ���� � �� ��������� ������
�� ����� ������� ����� ������? ������ �����... �� ���� ���������, ��� ���
���, �� ���� ������������, ��� �� ���� ���� ���������������� ��
����������� ��. ���� ����� �����, ������� �����-�� ��������� ��� ����� �
��������� ������, �������� �������� � ���� �������� - �� ������, ���
�����������, �� �����������, ��� ������ ������������ �����... ���� ����
������, � ������� ��� � ����� � ���, ��� ������� ���������� �� ������
��������� ������������������ �����������. ���, ��� ������� ���� ���������
� �����-������ �����������, � ������� ���� ��� �� ������ �� ����������
����� �� ����� ��������, �� ����, "��������", ����������!..(������ � ���,
������ ���������� �� ����������, �������, ������ � ���� ����� ���������
�������������. ����� ����� � �����, ��� �������� �� ���� ������ � ���
�����, ����� ������� ���������� �� ��� ����������� "�� ���������", ����
����������, �� ����� ����� ��-���� � �� ����� ��������� �����, ���� ���
������ � ���� �����, �������� ����������: "��� �� ��������� ��� ����� -
��� � ���� �� �����". ������ � �� ��� ���������: ��� ������ �����
��-����������� ����� ����� �������. ������ � ����� ��������� �����������,
��� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �������� ��������, ���������
������ ������ �� �����-�������, ���� ������������ ������� � ��������
����������� ��������� � ������ ������ � ���, ��� �����-������
���������������������� ��� �������, ���� �� ��������������� �����������
��� ���������, ������� ����� ������ ��� ������� �����, "������ ���", ���
����������.
  �, ������, ����� ����������, ��� ��� ��������� �����.)
  ����� �������, ������������, � ������� � ������ ��� ���������� �����,
����������� �����������. ������, ��������� ��� ���� �� ������ �������
�������, ����������� ��� ������� ��������, �� � ������� ���������� ���
����� �������� ����������. �� �������� ������ � ��������� � ���������,
������������ � �������� ��������������� ����������, ���� ��� �����
�������. ������������ ���������, ������� �������� � ���� ��� ����, - ���
���������� ���������� �����������, � ���� ���� ���� �� � ���, ��� ����
����� ����������� � �� ��������� ������� �� �����. ������ �����, � �
������ � ����, �� ����� �� ����� ��. ������-�������� ����� ��������� ���,
��� ���������� ��� ��� ���� �� �� � ���, ������ ��� �������� ������ ������
� �������� ���������� �� ��������� �� ���������� ���������
���������������: "��������� ����������, ��� � ���, ������ ��, ��� �������,
��� � ��������� ��������!"...
  � ������� � �������� � �� ��� ������ ��� �� ������� ����������, �������
���������� ��� �������������� ����: � ���������� �����, � ������� ����,
����� ����� �� ����� �� ���� �� ����. �������� ������ ��� ������ ���
������ ������������ �������� ������, � �������� ���� ���� ������ ��
���������� �������� ��� ���������� � �������� ��������������� - � ������
�� ����� ����������...
  ��� �� �����������, �� ������ ��������� ����������� ������ �� �
������������ � �� � ����. � ���� �� � �����������. � ������ ������ ������
���������� "�����������" �� ���������� � ��������� ������� ������,
������������� ����� � ���� ����� �� �������� ������. ����� �����, �����
������� ��� ������ ������ �� ������� ������, �� � ����� ���� ����������.
  ����� ����� � ���� ���� �� ��, ����� ���������� ���� �����������
������� �� �������� ��� ����������� ���������� ���������. �� ������� ����
���� ������, �� ������ ���������� ������������ ����������.
  �������� ��������� ��� ����������� ������ �������������� � ����������,
������� �� � �����, � ����� ����������� ������ - ��� ��� ����� �� ����� .
�� � ����� �����, ��� ��������, ������� �������� ����. � ������ ������ ��
��������� ������� ��������� � ������������ ������ �����. � �������
���������� ������� � ������������� �������� �� � ������ ����� - ������,
������, �������� �� �������� � ���� �� ������. ������ � ���� � ��� �����
��+ � �����, ��� ���� ��������������� ������������� � ��������. ����������
���� ���������� �� ����������� ����������, � � ��� ������, ��� ����������
�����. ��� ��� � ���������. ��������� ����� �� ����������� "������ ���". �
���������� ����� ���������� � �������, ������������ ���� �� �����������
������������ ���������� "������������� ����� ����������� ���������� ���
���������� ����������� �������", ������������ ������� �������� �, ������,
�� ������� ������� ���� "��� ���������� �����������" (������������, �����
� ����� ������ ����������� ������� ������, � �� ��� � ����������
����������� � ������������� ������ ���������, ��������� �������� �
����������, ������������ �� ��� ����� ���������� ����������). ��� ���� �
������ ����������� � ���� � ������� ������������� ���� ���� � ���, ��� ���
��������. ����� ��������� ��������, �� � ���� ��������� ������, �
��������� ������� ���������, ������� � �� ������, � �������������
��������� � ������� ����� � ������ ����������... � �����, � ������� �����
������, ������������ ��, ����� ������� � ������ ���������, ������ �������
������� ��������. ���������, ��� ������� ����� �������� ����� �����, � �
�������� ������ ����������������, ����� ��������� ���������� � �� ����
������ �� �������� � �������� �������������. ����� ����������� ������ �
����� ������, � ��������� ������ ���������� � ���� ��� � ������, ������� �
���� ���� ������� ��������� ����� �� ������� ������, ������� ���� ��������
���������� ���������, � ����� ����� ���������� (������ ����������
��������� �����), �� ��� ������������ �������� ������� ����������� �
��������� ���������� ������� ���� � ����� ���������.
  ������ - ������, � ����� ����� � ������ ���� ������������� � ����
������ ���������. ������ ���� �������� ������� �� 3316/28, ��� ��
��������� � �������� ����������, ��� ���� ���� � ���� ��� �����������, ��
���������� � ������ ������������ ���������� ����� ����� �� ������������
���������. ����� ����, ��� ��� ���������� ������� ���������� ������ �����
������, ������ ��� �������� ���������� �� ��� ����. �������, � �� ��������
���������, ������ ������� ����� ������ � �����. � ����������, ��������
������ ������, � ��������� ������. ����� ������������ ���������... �������
��������� � ���������... ���� ������� ������ � ������ � ������,
����������� �� ���� ��������� ����������... ���������� �������� � �����
������... ������������ � ������ �����... ������� � ����� �������...
  ������ ��� ������ ����� ����� ���� �������� � ����������. � ��� �����
��, ������� � ��� �������� ������ � �����, �������� ��, ������ ��
��������� ���������- ����������, �� �������� ��� �������, �� ���, �����
��� ������, � ��� ���� ����. ��������, � ����� ��������� ���������
���������, ����� ����� ������� (� ������ - ���������� � ��������
����������� ������������) � ���� �����������, �������� �� �� �������
�������, � ������ ������... ���� ��� �����, ����� ���������� ����������
������ �������� ��� �������� �������� ��� �����, �� ������� - ��� ���
��������! � �������������: � ��� ��������� ��������� ��������������� �
������������� �� ����� ����������, � ����� ��� ��������� ����� ����� �����
������ �������� ��������, ��� �������� �� ���� ����� ���������� ������� �
�������� �� ��� ����� ����������� �����!.. �������� � �� �����������, ���
���� ��� ���� ���������� ����� ����� �����: ��� ������ � ������� �� ���,
��� �����, ��� ��� ������ ���� �� �����.
  ��� � �����, ��� ����������� ������� ������� �� �������� ���� � ���
���������� ���������� ������, ���������� � ��������� �� �������� �������
����. ��, ���� ������ �����, ��������� � ��� ��������� ������� � �����
���, ���� ������ ��� � ���� ������� ��� ������� ������ ������-������ ����,
�� ����������. � ��������, ��� ���� ���� �������� �� ������� �������� �
������� ������, � ����� �� ���������� ���� ��� ��� ��� ���������� �������
������ �� ������� �������, � �������, � �� � ������� ��� ��� �����������,
� � ����� ����������� ��������-���������. ������������� �������, ��� ��
��������� � ����������, ��� � � ������ "������� �������", ����� ��
��������� ������ ����� � ���� �������� ��� ������, ��������������� ���
��������� �� �� ������ ��������� �������� ������. �� ������ �������������,
����� �������� ���� � ��� ���� �������� �� ������������, ������ �����
�������� � ������ ����� �����������... ��������� ���� ����� ���������,
�������!..
  �� ��� ����� ����� ���������� ���������� ��� �� ����. ������� ���� ����
��, ���� �� �, �������� �������� ���������� ������ ��� ������� �� �����
����������������, ����� ��� � ��������� ��������� ������������ ��
����������� ����, �� ������, ������� �� ����������, � � ������ ��������,
�������� � ����� �����... ������ �� ��� ���������� ����� �������:
���������� � �������. ������ ��� ��� �������, ���� � ���������
������-����� ���������� � ������ ������������? ������ ����� ���
������������ ��� ��� ������� �� ����� ������. ������ ����-������ ���� ��
�����������, ��� ���� ���������� �� �����, � ���-�� �� �������-�������, �
������� ������� ���� ��������� �������� �� ��� ��� �����, ������ ���, �
������ ������, ���� ����� ����� �� ���������� �� � ����� ������� ���
��������� �� �������� �������, � � ������... �������, ����� ������� ����
���������� ��������� �������? ����� ��������, ��� ���-���� ���������� �
����������, �� ��������� ��� ����� ��������� �����-���������.
  � ����� ��������� � ��� ������������� �������� ����� ������������� �
�������� ������-�������� ��� ������� �������� ����. ����������... �������
������� �������� �������������: �� ���������, ��� � ������ ���������
������� �������, �������� ������-�������� ������ �� ��������� ��������
���������� � ������� ����� � ������� � ������ ������ ����� (���� ������,
����������, ������ � ������ ������������� �������������) ������-��������
�������� ������������� �������� �� ��� ����... ������, ����� ������ ���
������������ ���� "��������� ���� �� ����-������, ��� ����� ������
������". ���-���, ���� ����� ���� �� �������, ����� ����, ��� � �����
����������� ����� ������� � ����������, � ��������� �� ������ � ������
������ �������� ������������� ����...
  � ����� ��������� ��� ��������� ���������, � ��� ����� � �����
������������ ���� "���������� ����� ����� �� ����������� � ��������� ��
����� �� ���� �������� ������ ������ � ������� �������������� ����������"
��� "�������� � ��������� ����� � ���������� � ������, ��������� ���������
� �������, � ������� ��������� - ��� �����, ��� � �������� ����������
�������� ������, ��-�����, � ����������", �� �� ���� �� ��� ��
������������ ������ ���� �� �� �������� ���������.
  � ������ �����, ����� � ��� �������� ����� ������� ���� ������, ����
�������, � � � ������� � ����������� ������ ���� ������� �� ���. �����,
����������, ��� ����� ��������� � ���������? ����� ����������� ��
�����������? � ����� ��� ����� ��� �������? ����� ���������� � ��� �
��������� �������? �� ����� � ���� ����� ������������ �������� ���������
�������� �������? ����� �� ��� ���� ���� ��������� ������ �������� �����,
����� ���������� ������� ����� �� ����������?..
  ��� ������, ��������, ������ ����������� ���� � ���, ����� �����������
�������� ���� ������� �������, ����� �������� � ������� � ����� ����������
����������������! ���� ��� ������ ��������� �� �������� ��� �������� �
������� ���������...
  ��� ��� ��� �� ��� ��� ����������� ��� ������� �����! ���������
����������������� �������� �� ������ � �� ����, �� � � ������� �� ������,
��� �� ��������� ������� ����� �������� �� �� ������ � �� ����� (� ������
����� ��������� � ������) ��������� ����������� ����������, ������� �
����� ��������� �������� �������� "�������". ��� ����� ���������� ���
������� � ������� ��������� �� ����� ������� ����������� ���������
��������� ������������ �����-�������. �� ����� ������� ������ ����
������������ - � � ������ ���� ����� ��� �� �������� ���� ��� ����������
������ ���������� �������� � ���������� ������� ���� "�����". ������ ���
�������� �������� ���, � ��������� ����������� � ���� �����������������
�������� ����� ������, ��� ���� ������� ��� � ���, � ������ �����
��������� ������, ����� ��������� ����. �������� ���� ��������� ������
����� ������� ������, � ������� - �������� � �������, ��� ��� ��� ������
������� ������ ��������� "�����" � "������". ��� ������, ������� ��� ��,
��� �� ������ ������������ ������ �������� ��� � ���� ���� �������
�������� ���������, �������� ��� �������� ��������� ���-����� ������.
  � ����� ������� ������� � ����� � ������, ���������������� ���� ��
����� � ������ �� ���������� �������������� ����� �����, �������� �
������� ��������� �, ������� �������� ����������������� ����������, ������
�� �����, ������� ������������ ����������� ���� ����������� ��������� ��
��������� � ������� ���������. ��������� ������� ����� ����� ���������,
����� ����� ���������� ����������� ��������� ����� ���� ����� �������� - �
��� ����� � �������� ������ ������...
  ���� ����� ����� ����� ������, �� ������ ��� �� ������, � �� ����� ����
��� �����. ���� � ������ � ����������������� �� �������, ������� ������ �
���� ����� �������� �� �����, � ������ ������ ���� ��� ���������� ������,
��� ��������� �� ����� ����, ���� ������� � ������� ��������. ����� ������
��� ��������, � � ������ ���� ���������, �� ���� ���� ������ ����� �� ��
�����. ��� ��� �������, ������������� ��������� ����, ��� ��� ������� - �
� �����, �������-��, ������ �� �������, ������� �� ������ ��� �����
��������. ���� �� �� ���, ��, �� ������� ����, �� ��������� �� ���...
  ��� � ��������� ���������� ���� � �����, ����������, ��� �����
��������� �����-�� �����. ��� ��������� �� �����:
  - ��� � �������, ������?
  � ����� ��������� ������������� �������. ���� �� ������� � ������
������, ��� "�������" ��������� ��� � ������� ���� � ������. ������ ��
��������� ���������� �� ��������� � ������������, ��� �������� - � �� �
���� � ������ �� �������, � �� ������� ��������� �� �������� �����!
������, ��� ��� ���� ��� �� ��� ����������, �� ����� �������������
�������!..
  �������, ���, ��������� ������� ������, �����������, � � ������� �����
����� ������:
  - �����, � �����... ���� ���-������ �����, ������?
  �����. ����� - ��� ����������, �� ������ ������� ������� ����� ��������:
  - ����� ������� �����?
  - �������� ��������� ������, �����, - ����������-�������, ���
"��������� ����", ���������� �����: ������, ��� ��������� �� ����������
����, ��� �� �������� �������� �������� ������ ������������ �� �������.
��� �� �����, ������� ����������, ������� ���, �� ����������� ����������,
��� ��������� ��������, ��� � �� ��������. - ��� ��� ���� ��������?
  ���� ������, ��� ������ �������.
  - ����� ��������, - ����������� �������� ��, - ��� ��� ���������
���-������ ��������� ���!.. �� ��� ���� �� ����������� ��� ���� ������?
����� ������ ��� ��������, ����� �� ���������� � �����������?
  - �����������, ��� ��� �� ��� ���������������, �������? - � ������
����� ������������� ���� ������������ ����������� - �� � ����� ������� �
�� ������ ������. ����� "�������" ��� �������� ������ ����������. - ���
�������, ����� � ������� � ������� ��� ����� ������� � ���, ��� ��������
�������� �� �������� ���������� � �� ���������� � �������������� ����? �
�����, ������� ��������� � "�����������"? - (������ ������� �
������������� ��������� ��� �������� ���������� ���������� ���������, � �
����, ��� ����� �������� "����������"
  �������� ����� ������������ �������).
  ��������� ���-�� �������� �����������, � � ������� ���� ����� �� ����.
��������, ��� ������������ � �����.
  - �� ��������, ������, - ������� ������� ��� �� ��������.
  �� ���������.
  ��� �, ���� ������ �����������, ��� �������, ��������� ���������
������� � ������ ���������, �� �����, ����� ������� �����. � ��������, ���
� ���� ��������� ������� � ������ ���������� - ���� �� �����������, ����
�� � ����� ����� �������� �� ��������. ������, ���� ������ �� ���� ����,
����� � ���� ���������� ���������, ����� ��� �������� � �������
����������, � ��� �� ����� �� �������� ����. ��+ ���, ��� ���� ��������.
����� ����, �� ���������, �� �������������� ��������� ����� ������ � ����
���������������� ����� ���� ������� ����� � ���, ��� ������ �������
������� ����� � ���������. ���, ��� �������� ��� � ��� ��������, ��
������� ������� ��� �������� ���. ��������, ��� �� �����-�� � ����� �
����������, �� ��� ����� ����� ��������� �� ������� ��������, �����������
������ ������ � ���� ������, �������� ��������� ����������...
  ����� � ������ �����, ��� ����� ����������� � �����, �� ����� ������ ��
�����������, ������ � ���� ������ �����������, ����������� "�������" ��
"������"
  � "������". ���� � ��������� ����������, ��� ����������������
���������� ����� �� ���. ���� � �� ������ - ������ ������.
  ����� � ������ ��������� �����, ����� ��������� ����������� �����������
�����:
  ���� ��, ����� ����, ��� ������ ���-������. � �� �� ����� ������ ������
�� ������: � ����� �������, ��������� ��� ������, � � ������, ������
������ ���� ������, ������ ��� ��� ����� ���� ������ �������� ��������
���������� �� �����-������ ��� ����. ��������� ��� ��� �������� ����������
��� � ���������, � ������ ����� �������� ����� ����� ������ ���� ��������
� ������ ����, � � ������ ������� ������� "�������� ��������",
��������������� ��� ����, ����� ���������� ��������� ��� �� ������ ��, ��
� �������������� ���������, �������� ������ �������� ������ �������
��������� � ������������. �� � ������� ������� ��� ���������, ������� ���
������� ��������� � ������ � ����������, ��������� ���� ����������� �
�������� ��������, ������ ���������.
  ��� �, ���� ���� ��������. � ������� ��������, �������� ����� ���������
����������� �� ������ � ������� ����������� ��������� ������ �������. �
������ ������ ������ ���� ��������� ������ ��������, ��������� ����������
�� ���������� ���������� ������. � ����������, ���, ���� �� ����������
���������, ��������� �������������� � ����� �����, �������� ������
������������ �� ����. ��� �� ������ � ������� (��� ������ ����������
�������), � ������ ��� ��������� � ��� ������� ������ ����� �� ���� �����
�����. ������ �� �������� � ����������� (���������� ���, ��� �������������
��������� ������ ���� ����� ���?), ����������, ������� "������" �����
�������� � �������� � ����, ����� ���������� �����������. ������ � ����
������ � �������� ���������� ������� ������ � ������ � ����� �����
�������������� ��������. ������������ �������� �������������� �
����������������� ����������.
  - ������������, ������, - ������ � �� ��� ��������������� � ������. -
�� �������, ��� �� ������������. � ��� � ����� - ���������� ���� "�����".
����� ����, � ������ ��������� ������� �������������� ����������, ��� ���
�� � ���� ����� ���������� ��� ����� ��� �� ��������. ��� ����������
������� ���������� ����� ���, � �������� �� ������ �� ������� ������.
������� ���-������.
  � �����. ��������� ����� � ��������� ���� ����, � � ����� ����������:
������� ���-�� �� ������������ ����������� ��� ������� �� ���, � �������
�� ��������� �� ����������� ��������? ��� ������ �� �����-���� ��������
��������� ������������� �� ����?
  - ��� ��? - ����, �� ��������� ����������� ����� ���������, � �
���������� ��������. ����� ��� ���� ����� ������. - � ���� �� �� ����
������?
  ����� �����������. ������ ���� ���� ������� ������ ����������
����������� � ���������������� ����� ��������� � � ���, ��� � - �� ���
�������.
  - ���� ����� ������, - ������ �. - ������ � �������� � �������� ������
�� ���, �� ������� ���� �������������� ���������, � ������� ��� ������.
�������, ������, ������ ��� ������� ��������� ���, ��� � ��� ����� � �����
�������� ����� �� ����� � ����. ���� ������� ������, ��� �� � ���� -
�������...
  - ����, - �������� �������� �� ����.
  - ��-��, - ��������� ���������� �. - �� ����, � ���� ������� � ��������.
  �������, �� ��� �������� �� ���� ���������� �� ��� �������, ������� �
��������� ��� ����� � ����. ����� ��� ������: ������� ����� � ��� �����
����� ����������� �� �������� ����� ��� ������� � ����� ��������, �������
����� ����������� ��������� �������� � ���������� ������...
  - ���������, - � ����� ������� ������������ ������ ���������. - � �����
�� � ��� �����������?
  - � ����, ����� �� �������� ��� �� ��� ��������.
  - �����?
  � ������������� - �����? ���� � ���������? ������� ���������� �� �����,
������� � ����� �������� �� ����, ����� ��� ���� ��� �������������� ����
�����������, �� ������?.. � ������� ������� ����� ������� ����������. ��
����� �������� ������������� ����, ��� ��+ ��, ��� � ����� �� ����, �����
�������� ������ �����. ���� ������ ������ ����� �� ������ �����������,
���������� �� ������� ������ "���� �� �������", � ������ �� ����� �����,
��������� �� � ��������� � ������� ���, ��� ������� ����� �������� ��.
���� ���� � ���, ��� � � ��� ����� �� ��� ��� �� ����, ������ ��� ������
��� ����� ���� �� ���� ����� ����, ��� ���������� ����� �����...
  - ��� ���� ��� ����� �����. ������ ��, � ����� ���� ����� � ����
�������, ������...
  - �� � ���? ��������? - ������� ��.
  "�� ����������, - �������� ������ ��� �, - � �� �������� ��� �����. ���
���� ����� �������� �� ��� �������? ��� �� ��������� �� �����?". ��,
�����������, �� ������� � �����������, � ������ ��� ���:
  - � ���� � ���� ����������, ������. ���� � �� �����, �� ��� ��� ��� ���
��������, � �� ���� �������������, ��� ��������� ���������� �� ���
�������� � ����� ������ ������������ ������. ��, ������ �����, ����
������� ���, ��� � �������� �������� ��� �� �������. �� �� �������,
����������, ��� ���... ����� � ��� ���� ���������� �������� ��� ��� �
������� �������� � ������. �� ����, �� ������ ���������� ���� ���-��
��������� ��. � �� ������ �������� ���� ����� � ���, ��� ��� � ����
�������� ����� ������ � ��������� ����� ��������� � ���������� �����, ����
�� ������� ������������ ��������� � ������ ���������. � �� ��-�� ���������
�� ����� ���� ����������!.. �� ������ ��������, ��� ��� ��� ������������
���� ������� ����� ����� �� ����� ������ �������� ������������ � ��
���������. ��� ���� �� �� �������, ������ �� �����������?
  � � ���� ������ ��������� ���������� � �����-�� �������� ��������. ���
����� ������� �� �� ����. �����, �� ��� � ������� ��������� � ����
��������?
  - ��� ��������� ��� ����������, ������? - ������� �����, ��������
������� ����, ����� ������� ��.
  - ��� �� �������� �������� �� ��� �������?
  - ���� ������, ����� �� �� ������, �������! - ���������� ��. - ���
��������, ��� �����-�� ����!.. �����, ���������!
  ������� �� �������� �������������� � ������������ ���������� ��� ���
��������, ��� � �������� ����������, ����������� ���������� ������ ������.
  - ��-������, ���� ���������� ��� �� �����, - ����� �. - ����� ����
���������� ������� � ���� ��������, ��� ��� ������ ����������, ����� �
����� ������� ����� ������� ����� �� ���� - ����� ������, ��+, ��� ��
������ �� ����...
  - ��������, ������, - ������ ��������� ����� �����, ����� � ������� ���
����� �������, �� - ��� ����-�� �����! - ������ ����������� �������, - �
����, ��������, �� ���������� ����� ����������� ���������? ���, ������, ��
���� �� ����� ������� ���������, �?
  - � ��� �����?
  - � ��, ��� � ���� �� ����� �� ������, ��� ��!
  �������, ��� � ��� �������� � ��� ������, ������� ������ �� �������. �
���� ������ ��-���������� �� ����� ��� ������� - ������� ��� � �������
���������, � ��+ ���?!..
  - �� ����� �� ��� ���� ����� ������? - � ���������� ������� �.
  - � ��� ��� � ���� �������� � �������������! �����, ����������
�����-������.
  ���� �� ��� ����, ����� �� ��������� ����� �������� ������!..
  � ������ ���� ������������.
  ��� � ����, ��� ����� � ����� � ����������� ������. ��� ���� �
����������� ���������. ������� ���, ��� � ���, ���� �������, ��� ��������
�� ����� ���, ����� ���� ��� ����� �������� �������� - � �������� �������
� �������. ������ �� ������ ��� ������ ������� �������������� ���� �
������ ������, � ��� ������ ���:
  "���� ������ ��������� ������������� ������������, ��� �������, ����� �
���� �� ������������ �� ����?" (������������ � ��������, ��� ��� ���������
� ������ ��������� ��� �������, ��� ������ ��� �������� �� ���� � �������
�������������� �����).
  ��� � ���, �������� ���������� �������� ������ �������� ������, � �����
�� ��������� ��������� ��� ����� �� ����� � ���� ���������� ��������. ��,
��� � � ����� ������ ���������, � ������� ����� �� �������� �����������
�������� ���������: ���� ������� �� ����� ����, �� ������ ����� ����������
���, ��� ��� � ������ ����������� ������ ���� ��������� ���������� �����
��������� �������� � �������� ����� � ����� � ����� ��� ����������
��������� - �����, � �������� ����� ������� ������� ���������. ������ ���
�� ��������� ��� ������ �� �����.
  �������, � ������� �� ����, ���������� ��� �� �����-�� ������. �
������� �������� � ����� ��������� ��������, ������ ������� ������ ����
�������: ������� � ��������� ������� ����� �������� ���� ���, ��� �����
�������������� ����������� ����� �����������, � �� ��������� ������
������, ��� ��� ����������...
  �� ������� ������ � ���������� ������� � ������, ����� - � ������
��������.
  ����� ������� �������� ���������� �����, ����� �� ��� ���� �� �� ��� �
��� �������� � ���������� � ��������� ������ ��� � �������, ������ ��� ��
������, �� � � �� ������������ - ������� � ��� ���� ����. �� ��� ���� ����
���� ����, ��� �� �������� �� ���������� ��� �� �����, � ����������
�������, �� ������ ��� ��������� - ������, ������� �� ��������� ���������.
  �� �� ��� ��������� � ��������� ����� ������� ���� ����, �� �� ������
���� � ���� ����� �����, ����������� � ����������� �� ����� � ��� ��
��������� (����� ��� ���� - ��� �� �����!), �� � ������ �����������
�������, ����� ���������� ��������� � ����� ��������� ������ ������,
��������� ��� ��� �� � ��������� ���������� � ���� �������������. ��������
�� ���� ������ ��� ��� � ����, �� ����� �� ������ ������ ������� ���
���������, �� � ����������� � ����, ��� � ������� �����. ���-����
��������� ��� � ��� ������ �������� ������, � ���������, �� ������� ����
������ � ����, ��������� ��� ������� �������� � ����. � ����� ��� ��������
����� ����������� � ����������...
  � ������� ����� ���������� �������� �� ������ ��� �������, � �������
��������� ��� ����, �������� ���������� ������������ ������� �����������.
�, ��� ��������, ����� �������� ��� ������������ ��������������� �����
������������ � ���������.
  ����� �������������� ��� ���������� ���������, ����� ���������� �������
�� ����� ��������� �� ������ � ������� ������.
  ������ � ������� ���������� ��������� ������������� �� ��� ����������
���������, ������� ����� ������, ����� ��� �������� �� ���� ������. ��
����� �������� ������ ����� ����������� � ���, ��� ������� �����������, �
������ ����������, ���������� �� ������� �������� � ������ �����������. ��
������� ������ ����������� ���� ������� ������ � ������ �����, �������
����� ����� ��������� �����, ����� ���� ����� ������������� ���������,
���� �� ������ ������ ����� �������. �� ������ ���������� ������� �����
��� �� ���, � ������� ��� ����� � ����� ������. ��������, ������� �������
������� ���, ������ �� �������, �, �� ������ ����������� ���������, ������
���������� ���� � ���, ��������� ������� �������� ����������� ���� ����,
������� ������� � ����������� ������ ������.
  ���� ���������� ��������������, ������ - ������, ������ � ��, � ������
�������� ����� � ���, ��� ��� ��� ���� ������������ �������� �� ���������
����������� �, � ��������, �������� ������������...
  �����, ����������� ����� �� ������� ���, ����� � ����������� �����, ��
�������� �� �����. ����� ���� ������� �� � �����������, � � ���� ������...
����� �� ������: "� ������ ���������� ����", � ��� ��������, �����, ���
��� ������ ���� �������. ��� ��������� ��������� �����������, ��� ��������
�� ������ ������ ������������...
  ����� ��������� ������������ ��� ���������� "�������������� �������"
  �����������. �� ����, �� ���������, ����� �� ����� � ������ �����
������. "��, �� ��� ��� �������, ���?", � ����������� ���������� ���-�� ��
��������������. "� ��� ��� ���� ������, - ����������� �����. - ���,
�������, �� ��� ������ ������, ��� �������!". "�� ��� �, - ������ ������
�������, - ������ ����� ����������� �� ������ �������������� ��, �������,
����� ��� ���� �������� ������, ��� ��� - ��� �������... �� ��� ����, ����
���������� ��������, � �������, ������ ������� �����, ����� ��������� ����
� ��������?". "������, �� �� ������ ����� ��������, - ����� �� �����
�����. - ������, ���� ���?.. ���������, ���� ������� ���, ��� � ������
������ ���������� ���, ��� ���� ��� ���� � ������ ����������� � ��� �� ���
�������� �� ��������". "������, ���, - �� �������� �������-�������, - ��
����� ����� � �� ���, �� ����, ���� ��� ������, ���������� ���-����
������� �������� ����, ��������� ���� ����, ������, ������ ���������
����-������ �� ��� �� ��������, �������� ������ � ����� ������... �� ����
�� ��� ���! ��� �� ����� ������ ���������� ����������� ���������
�����������? � ���� ���� �� ������, ��� ���... ��� �� ���� ������� �
������� ������ ������, � ���� ����� ���������� ��� ���������� �������� ��
������ �����!". � ��� ����� ������ ��, ��� �� ��� ��� �� ���������, ��
����� ������ � ������ ������ �� ��� �����������. "���� �� ������ �������
�� �������� ��� � ������ ������, - ������ ��, - �� ��� �������� ���� ��
�����. ��� ��������, ��� �������, ����� ��������� � ����������� ���������
� ���������� ������������ ������� ����. ��� �������� ��������� ���-��
�����, ��� �������� ������� ����������� ������ � ������ �����. � �� ��
����� ������� ���������� ��� ������ ���, ����� ��� ������� �� ������������
� �����������. � � ���������� ��� ��������� �������� ������������ �
����������� ������� ����, ��� ��� ���� ��� ��� ����, ���� ���� ��� �����
����������� ����������� �� ������ ��� �������� ����� �� �� �����, ����
���� ����������� ������������ ������� � ����� �� ������� ������, ��� �
���, - ��� ����������� �� ���������� ���������� � �����... ���� ���� �����
����� ����� � ������ ��� ���������� ���� ������ �������� �������� - ���
�������� ����� �� ���! ������ ��� �����..." - ��� ����� ��������, �����
��� �����������, �� ���, �� �� ���� �� ����� � �������� �����������
������� "����������� ����".
  �������� ������, ����� ���������� ������. ������ ������ ��� ��������
���� ������ � �������� ����������� ����������. � ������ ������ �� �����
�������, ��� ����� ����, � ������ ��� �� ����� �� � ��������������. ��,
��� �� �����, ����� ��-����������� ������ �� ��� ��������� ����������,
���������� �� ����� ���������� ���� �������� ����� ���� ���������� ����
����� - ���� � ���, �������, ���� �����-�� ������������ ����, �����
�������� ����������� �� ��� � �������...
  �������, � ������� ������� �����, �������� ������ ����������. � ������
�� �������� � ������� ������� �� ������ ����� ���������� ���, �� �������
"��������"
  �������� ���. ������ �� �������� ��� ����� ��������� �������, �� � �
��� �����������, � ��� ��� ������� ����� �������� � ��������� �������, ���
�������� ���������� ��� �� ������ "��������" ��������, � �������
���������� � ��������.
  ������� �������� �������� ���������� ��������� �������� ���: ����� ��
����� �� ����� ��������� �������� ��������������� ��� �������������
���������, � �������� ������������ �� ��������� � �����������, ��,
�������, ��� ����� ������� ��������, ������� ���� ��� ������ �������� �
��������� ��� �����. ������, ��������� ������� ���������, �� �� ������
����������� ���� ���������, ��� �� ���� �� �������!..
  - � ��� ��� ����� ���������, - ������ ��� ������ (�� ������,
�������������� ��� �������, ��� ���� �������, ��� �� ��� �� ��� ������� ��
������� � ������, ��� ������������ �����, �� ������ ������, ��������� ��
����� � �����). - ���, �� �� ������� � �� ������ �� ���� �� ��� ����. ��
�� ���� ������� ������� �� ����� � ������� ���� �� ������. ������ �� ����
��� �� �� ��������� ������� ��� ���� � �����, ��� �� ���������� ���� ����
����������� ������� ����... ����� �����-�� ���������, ���������� �������
��������������� � ����, ����������� �� �, ��� ��������, ���� �����������
��������� ���. �, ����������, �� ����������� � ������������ �� �����.
����� ��� ��� �� ����� ������� �� �����������, ���� �� � ���� ���� � ����.
������ ��� ��������������: � ��� ����������, � �� ��������� ���� ���... �
��� ��� ��������. ������� ����� � ������� ������, �� �������, ��� ������
����� � ������, ��� �� ���� ������ ��� �������, ��-���������� ������� ���
�����, � ��� ����� ��, �����, ������� ��+, ��� � ��� �����, ����� ��-��
����-�� ��������������� ������������ �� ������� ����, ����� ����� -
��������, ��� ������ ��� ���� ����� ���������!..
  �� ��������. � ��������� ���� ���-�� ����������, � � ���������, ��� ���
������� ����� ���������� ��� ����� ���� ����� ���������������. � ���������
�� �������� ����. �����, �������, �� ���� ��������, ����� ���� ���������
�� ���� ������, ��������� � �����.
  - ����� �� ��������, �� ��� ������������ ��� ��� ������������? -
������� � ������ ���������� �����������.
  - ���... �� ����� ��������, ������ �������������, ��� ������������...
  - ��� ���� ������?
  - ������� � ������, - ������ ������. - �� ������ ���������� � ����� ���
�������� �������, � � ������, ��� ����, �������� ������� ���� ��������
������ ����. ��, ������� � ����� �������� ������, ����� ���� �� �����, ��
����� � ������� ���� �� �������. "��� �������, ��� �������, - ������ ���
��, ����� � ���� ��� �� ������� �� ����� ������. - ������ ���, � ���������
� ��� ����� �� ������� � �������������, ��� � ��, �� � ��������� ���
��������. ����� ���� ����, � �� ����� �� � ���". � � ������... ��������
������������, � ��� ������������� ������� ������� � ����������� �������
����, ��� ��� ���� ����. �������, �������, ���� ����� � ��� ������, �� �
���� ����� �� ���� ��������������� �������, ������� �������� �������� �
������ ������ �����������, ������� ����������.
  ����������, � ���� �� ����, ����� ������ �������� ����������� ������� �
������������� ������ ������� ������... ���� ���������� ������... �� �
������ � �� ��������. ��������� ������, ������������� ��� ���� ��������,
����� ��������� ������ �� ��������� ��������� ��������� � ���, ���
����������� ������ ������ �� ����� ����������, ���� ����� ��� ��� �����
�������� ��������. � ��� � �����...
  ������ "�" � ������ � ������� �����������, ����� ��� ������� ����������
�� ������ "�", �� � ���� ���������� �������. ���� ���������� ���������
����� ����������� ������������ �������� ������ ���� ����, � ������-�� ��
������������� �������� ���������� �������. ������ ���������� ��� �������
�� ������ �����. � ��� � �����, ��� ����� - ����� ��������� ������� ��
�����!.. ��, ��� ������������ ����, �� ���� ��� ����������, ����� �������,
����������� �������������. �� �� ��+ ���������� �������, ��� ��� ��
���������� ��������� ����������� �������� ��������� ��������� ���������
��������� ���, � ��� ������ ������� ��� ��� ��� �������� �� ������ �����
��� �����. ����, �������, ��� �����-������ �������� �������... � ����� �
�����: ����� ���� �� ��� �����, ����� ���� ��� �������� ��������� ������
�����, �� � ������ ������� ����� ����� �� �����. � ������ ������ ��� ���
���� ������. � ����� ��� ���������� ��� ������ � ���. � � ���, ��������, -
����...
  - �� ������� ����? - ������� �.
  �� �������� � �������.
  - ���. ����, ��� �� �������, � ����� ������. ���������, � ��������, ���
����� ����� ����������� ��������. ��������, ��� � ���������� ���� ��������
������������� ���-�� ��������� ��... � �� ����, ������� �� �� ����,
������, � ������ �� �� ��������� ��� ����� ������, �� � ���� �� ����
�������� �������, ��� ���� ���� �� ����� ��������, �� ������ ������, �����
� ���� ���-�� �������, �� �� ������ ����� �� ����, � ������� ����� ��
������ � �� ������ ������� � ���� ��������������� �� ������ �����... -
������ ���������� � ����� �����.
  ��� �������� �����...
  - ������, ��� �� �������� ����������� ������� �� �������� � ������ �
������ ����� ����? - ������� �.
  - ��, ��� ��� �. ������, �� �� ��� �������� �������: ����, ���-�����, �
��� ������� ��� ���� � ���� ������� ���������. ������� ���� - ���������
������� ��� ����� �������. �� � �� ����� ������. � ������ ������ ���, ���
���� �������� ����� ������...
  - �� �?..
  - � ������ �� ����� ������� ���, - ����� ���������� ������. - ������
��� ���� - ����������, � ����� � � ����� ��� ��������. � ���� �� ����,
������� �� �� ���...
  ������, ���� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ��� �����������, � ���
�������� � ���������� ������������� � ������ ������... ����� ����, �������
���� ����, ���������, ��� � ��������� �����, �� �������� ��������� � ���
��������, � ������� �� ����������� ����������� ����� ������������� ��� ��
����. ��� ����� ��� ������ �����, � ������ ����������� ������ �� ��, ���
���� ������ �������� � �����, ���� ����� �� ���������, ������, �����������
�������� ��� ���������� �� ���� �������� ����������� � ����� ������ ������
"����������", ����������� ���������... �� ������ ������, ��� ������ ������
��� � ���������� ��������� � ��� ��� �������, � �� ��� ��� �� ����, ��,
���� �� �������, ��� ���� �����-�� ����� �������������������� ��������.
����� � ������� ������ ������ ��� �����...
  ��-�� ���-������ ������ � ����� ���������?
  - ���� �����, ���� �������, - ������� �. - ��� ����������� ��� ����
������ ���, ����� �� �� ��� ������ � ��������� ���������, ������ �������,
� ��� ���� ������ ��� ��������� � ��������... ������ ������������, �� ���
������, ��� ��� �����.
  - � �����, � ��������, ���, ������, ���������� �������������, -
�������� ������.
  - �� ��� ��� ��� �����, ������... ��� �� ������, ��� ����������?
  - ��+ ������.
  - ��+ ������, - �������� �������� ��. - ������, ����� ������������?
  � ����� ������� ����� ��� �������: "������, � �������� �����������
�����?
  ������, ��� ��� � �� ������� ������ �������� � ���� ����? ������, �
�������� � ������ � ������?".
  - ������, - ������ � ("���������� �����, �� ������"), - � ��� ����
�������...
  ������, �� �� ������, ��� ���������� ��� ��� ������?
  - ���, - � ������� ������ ��. - ���� � ���� - ����� � �� ������� ��� ��
����?..
  ������-��, ������-��!
  �� ����� ������� ��������, � �� ���� ��� � �� ������� ��� ���������,
���� ���� ������ � ���� �� ����, ��� ���� ������������ ��������.
  - ��������, - �������, ������ ���������. - ������� ��� ��� ����� ������
������ ������ ��������� "�����������".
  - "�����������"? - ����������� �. - ��� ��� ��������? �� ���, - �����
������� �����, ��� ��?
  - � ���� ��� �����! - ����������� ������. - � �����, ��� � ������
������ ����� "���������" ��������...
  ����� ��� �������� ���������, � ��������� �������� �����-�� ��������
����, � ����� ��+ ������.
  � �������� �������� �������� ���������, �����-�� �������� �� �������
�����������������, �� ����� �� �����������������. �� ��� ��������� "������!
  ������! ���������, �������!" -����� �� �������. ��������� ����,
�������� �� �� �������������, ������ ���������������, ��, ������� � ��
������������� � ������, ������� ������ �� ���� �� ������ ����� ��������
���� �� ����������.
  � ��� ����� ��� ��������� ��� �� ��������� �����. � �������� ��������
����� ����������: "���� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ���
�����������"... ������, ��� ��� ���������� ����� ������ ������ ����: �����
���-�� ������� � ���� ���� �������� ����������, �� ��� ���������������
���������� � ����������� ����������� - "������", "������" � �������
���������� �����������. �� ��� �� ��������� � �� ����? ������� ������
������� ���������� ��� ���� � ����������, ���������� ���� ������ (��� ����
��, � ��������, ��������), � � �������� ������, ����� ��� ��������������
���-��� ��� �� ������� ���-����� �������, ������ ��� � ������� �����
�������-������������ �� ����� ��������� ���������? ������� � ��������
�����-�� ����������, ������� ������� � ������ �������?!..
  � ��������� ��������� �� ��������, ������ ������ ������ �
���������������� �������� �� ������ ���������� ������. �� ������,
�����������, ��+ ���� ����, �������� � �� ����������������� � ���, ��� ��
���� ������. ��� ��: ����-����, � ����� "�������" ���� �������� ���� ��
��������: ������� ��� ����� ���������� ��������� ���������� �� ������.
  ���� ��� ��� ���������� ���� � ����� ���������: ���� �� ���� ���-����
������� (� ������ � ��� �� ���������� � ����), �� �� ����� �������, ����
���� �������� ��������. �� � ����� ���������� ���� �������. �����������
������� ������ ��� �� ������. ����� ��� � �� ��� �� ������ �� �����
������������ � �������� - ��� � ��+, ������ ��� ������ ������� �� � ������
��������������. ����� ���, � ����� ������, ��� ��� ��������� � ��������:
�� ���� �������, ����� ������� ����� �������� ��� ������ � ������,
���������� ����� ��������� �����.
  ����� ����� ���� ����� � ��������� ���������� ������ ����� �����������
�����, ���� ��������� ������� ������� � ������� ������� ������� �����:
  - ��, ���������, ���� ���� ������, ��� ������� ��������!
  ����� � ���� ����������� ��������� ���� ���. ��� ���� ������� �������
������� � ���������� ���������. ������ �����, ��������, ���� � ����
��������, ����� �����:
  "���� �� ����� ���������...".
  ������ �� ����������� �� ����� ���������, � ��� �����������:
  - ���� ���, ��� ������ ���, ��� ��? ������� �����, ��� ��������, ���
��������-������� �� ����!
  ������, ��������� ����� �� �������, ��� ��� ������� ��� �� �������.
����� ����, ����� �������� ������ ����������� �� �����, ����� ���������
���, ������ ��� � ��������� ������ ��� ������� ���-�� �������� �
������������ ������� ���������� ��������:
  - ��, �� ���, �������������? ���������!!!
  � ������� ����. ��� ���� ����.
  �������� ���� �������, ����������� �� ��� ������ � ���������, � ��� ��
�������� �����:
  - ����! ����! ������ � �������� ������ - ����� ���� �������� ������
�������!..
  * * *
 ��� � �� ������� ������ ��� ������ ����� � ������� �� �����
"������������".
  �������� ��� ���� ���������� ���� ��� ���, ��� ���� ���� ������, ����
���������� � ����������� ������������: "����". �� ��� ������ �� ��������,
� � ��� ���������, ���� � ��������� ����, ��������� �� ������ �������
������ ���������, �� � ���������� ������������ ����� �� �����, �����
��������, ���������� ���������� � �������������, ���� ����� ���������
������� ������� � ������ ���������. � ����� ������ ���������� ����
��������� ����� ��� ����, ��� ��� ������������ ������� ������� ������ �
������� ���������� �� ��������������� �������� � � ����� ����� ��� � ����
����������� �������� ������ �������������� ��������� (��������� �����,
������, ����� �������� � ������� ������� ������� �� ��������, ��� ���
�������� ������ �������� ��� ������� �� �������� ������). ��� ��
�����������, �� �� ������� � "����" ��� �� ��������� �� ���� ��������, �
���������� "�����" �������� ���������� ����������� ����� ������: � ���
������� ������ �����, ����������� � ���������� ��������, ������ ��
����������� �������.
  ������ �� ������������ ��������� �����-������ ���������� �����������.
��� ����� ���, ��������, ��� �� �� �� ������, �� �� �� ����� �������,
������� ����� ������ �������� "�������� ������" ��������� � ������ �
������� ���������� ��� ������, ��������� �������� �� (�� ������, ����� ��
�������� � ������ �������� ������ ����� �� ������ ���������). ������ ����
����������������� �� ��������� �������.
  ��������� �������� ������������ �������, ������ ���� ��������
���������� �����, � ���� ��� ���-���� ���������, �����������
�������������� ���������� ������� ������ �������� �������. � ������� ���
����� �� ��, ��� ����� �� ����, ��� � ������ ���������� ���������� �����
����, ��������� ��������� ������� � ����� �������� ��������. ���, ������,
�������������� ���� �� ����� �� �����, ������ � �����, �� ��� ��� ����
�����-�� �� �� ���� ���� � ����� �������� ������������ � �����, ������, �
����� ��� � ������� �����...
  ������ � "����" � �������� ����� � ��� �������� ���������� �����, ����
��������� �� ����� ������, ������������ ���� � ����� ����� � ���������
������������� �� 3316/28 �������� �����������. ��� ��� ������� ���, �
����� � ������� � ������ ���, ��� ����� ��� ���������, ��������� ��
��������� ��������� � ������ �������� � �������� ��������, �������������
�� ���, � �����.
  ���� ������� � ��� �� ������� ������ �� ������ ����� ���������������
���, ������, �� ������ ���... ������������ ���� ����� �������
������������� ��� ��������, � ������ ��������� ���������� �������� ���
���, ����� ������ ����� ���� �� ���� �������.
  ����� ��� ���� � �����������, ��� ��������, ������� � �������, ����� �
"����", ��� � ����� ������ ���� ���������� � ��� � ������ �� ����� ��
������, �� �������� ������� �� ��������� ���������. � ������ ������, � ��
���� ��� �� ��������� ������� ������, � �� ������ ������� ��� ��
����������������� ���������� ��� ������� ����. �����������, ��� ��� �����
� ������ ����� � ������ "��������", �������������� ��������� ��� ������
�����.
  � ������ ������ ��������, ����������� � ������ � ������ � ���� ��
"������������".
  ��� ���� ����� ���������� � ������ ����� ����� �������� � �������� �
���� ��������. ���������� ����������� ������ ������� "��, ��������, ����,
�� ��������� �����!", ������ �� �����, �������� �� ����� ������, ������
���� � ������ ���������� �����.
  - ������-�� ���������� ���� ��������� � ������, - ����� ������ ��������
�� ���� ������ ���-�� �������� �����.
  ��� � �������� "������" ����������� �������� ������� �������� ����
�������, �� ������ ��� ������� ������� �������� ���� �������������
��������� �� ������������ ������� ����� ������ ���� � ������������, �����
����, �������� � ����������� ��������� �������� �������, ��� ��� ��� ���
������� ��������� � ������� ��������� �� ����� ����� � ���������. ������
����� � ����� ����������� ��� ������ ���� � ������ ����� ���������:
  - ���� �� ��� ���������� ���� �������, ��� �, ���������� ��� � ��������
���������� �������, ��� �� ���� ������� ����� ������ ��������: ������-�� �
"����������" ������ ��������� ������...
  ������� � �� �������� ����������. �������� ������ �� ������� �����, ���
�� � ��� �� ������ ������ ���� ����� ��� �����. ������ �����, �� ������
���� ������ ����:
  ������ ����� �� ��� �������� ��� ������ ���������. ��������, ����� �
������ ������� � �������� ����, ��� ���� ����. ����� �� ���� ���� �� ����
- ������, ����� ��� ����� ������, - �� �� ��������� �� ������ ���� ���
�������� �������� ��������� ����� �������� �����-����� ����.
  ��� ���� �� ���� ����������, � � �������� �������, ��� ������� �����
������� ���� ����������� ���������, ��� ����� �� ����������� ������
�����������. ������� ������������� ��� ���� ���� �� ��������� ������
�����...
  ����� ����������:
  - �������� ������-��, �? - �� ����� ��������� ���, ������ � ������ ��
������� ����� �����, ������������ ������ � �����.
  � ������ ���� ������������: "�� ���, ����������, ������ �����
�����������?" - �� ����� � ���������� �� ����: � ��� ������ �������������
� ��������?! ����������� � ���������� ������: ����� �� ��� ��� ��� ����,
���� ��, ��� ���������� ���, ������ ����� ������ � ������ � ��������
��������, ��������� �� ���� ����� �������� ���������������� � �������
�������� ������� � ������-�������������� �����, ����� � ������ ����
�������� �� � �������������� "�����"...
  ����� ���, ������ �������, � ������� ���, �������� ����� ����� � �����,
� ����� ������ ���� ������� ����� � ������� ��������. ��� ���� ���������,
����� ����� �� ������� �����: ������ ��� �����. ����, ����������, ��������
��� �� �����:
  ������� � �������� ������ ������ ��������� ������ �������� � ����� ���.
  �� ����� ���� ����� ��������� �� �����, ��� ����� �� ������� ����������
��������. �� ���� ������ ��� �������������� �� ��� ����, ����� ������
�������� ������� ��� � ���� ��������, � �� �����-�� ������� �����.
  - ��, � ����, ��� �������, - �������� �������� ������ �������� �����
����, - ������� ������ ��.
  - ����� ����������, - ������� �. - � ���� ����� ���������� ��� �����.
��� ���, ���� ���� ����� �������� �� ����� ������� ��������� �����������
���������, �� ��������� ����� - ������ ���� ������!..
  - ��-��, � � ����������� ������, - ��������� ���������� �����,
��-�������� �� ������ ����� � ����. - �� �������� � ������ ���������
�������. ���� �������������� ���?..
  - ���. ���� ��� � ���� ���� ������ ��������, - ��������� � � ��� ������
����.
  ��� ��� ������������ ����� ����, ��� ����� � ����� ���� ����
����������. - �������� �����, ����� ���������� ����� ������������...
��������, ��� ��, ��� �� � ���� ����������. �, �������, � ��� ���-��� ���
��������, �� ������ ��� ��������� � ����� ������� �� ������.
  ���� ����� ���� �� ����������. �� ���� ��������� � ���, �� �������
������ - ������, ��� ��������-������ � ���������� ����������� � ��������.
  - �� � ��� �� �� � ����� ����������? - ���������� ��������� �����
����������� ��, � � �����, ��� ������ �������� ������ �����
���������������. ������, ��������� ����, ����� �� ����� ��������, �
�������� �� �� ��� ������������ ��� �������, � ������� ��� ������� ������.
  - �� ���������� ��� �� ���� ��������! - �� ��������� � �� ����������
���������.
  - �-��, - ��������� ����� �� �������� ����, - ������� �������. � ����
����������?
  - � ��� ��� ������ �����, - ������ ������� �. - � �����, ��� �����
������ �������, � ���� ����� � ����� ������ �������...
  - ��-��, �� ����� ���� �� ������, - �������� �����. - ������ ���
������� ���� �����, � ����������������� ������������ � ���, �����
����������� ��������� �� ���� ���� ����� �� �����������.
  �����������! ���� ����������� �� ���, �� ��� ����, ��� ��������� ���� �
����� ������ ������.
  - � �� ��� �� ����������, - ��������� ���, - ������ � �� �����
����������...
  ����?
  ������ ������, �������� �������� ��� ��+, ��� �� ����. ������, �������,
��� ������ ����� ����������� ����� ����������.
  - � ���� �������, - ����� �, - � ��������� ��� ���������� � �������
���� � �����. ������� � ������� ��������: �� ����� ������� �� �������
������ ����������� � ����� �������� � �������������? �� ������ �� ���� ��
���� �����.
  ����� � ����� ����� � ������� ����� � ���� ����������� ����, �� ���
����� �� ���� �����...
  - �������, �������, - ��������� ���� �����. - ��� ��� �� ����������: ��
�� ����������� � ���� ������������ �� ������ ��� � ����� �����?
  - �������, ���, - ��������� ������ ������ "������", ������� �. - ��
������ �������, ������ ��������!..
  - ����, - �������� ����� � ������������� �����������. - ���������.
  - ��������� ��� ������, �, ������� ��, �� ��� �������� ��� ��������
�������� � ��������� �����������. � ���������� ����� ������ ��� ���, ���
��������� ������� � ��� ����� ����������� - ��� ����� �� ������������ �
������������� ������ ��������. �� � ���� ������ �� ����� �� �����. ����� �
���������� ��� ����� ����� ���������� � ���� ������, ����� ��������
����������� ����� �������������� ���� �������, �� � ��� ������ ����
�������� �� �������... � ������ ������� - � ������, ��� �����, -
���������� �, ������ �� ����, - ���� ������� ������� �������� �����.
  ��� � �� ����� ���������� �� ����������� �����, � ���� ������� ��������
� ��� ������� �� ������� � ����� �� ����������� �������� �������� ����
������ ��������. ����� ��������� ������ �� ����� �������������, ����
�������������, ��� �� ��� �� �� ����� ������ ���������� � ��������� ����
�� ���������� ������������ �����.
  - �������� ����� ������, �����������, ������� � ����������� ���������
������, ������� ����� � ����� �����������, � ��� �������, �������
����������� � �� ����� � ����� ������. ��������������� ����� ����
�����������! ������ ��� �������� �� ��� ��������, � ������ ����
������������� ��� �����... �������, ��������, ������ ��������� �����������
������ ���, ������. � ��� ����� ��� ���������� ���������� ������ �� �����
������ ������� - ����������-���������� �������, ��� ����� �� �������. �
��� ����� �������� �������������, ��� �� �������, ��������� ����������
������, � �� ���� �� ���� ���������������... � ��� � ������ �����������
������� ��������� � ����� ������? ����� ������� �������? ���������, ����
�������. ��������� ����������, ������� ��? �� ����� ���� �������
����������, ������� ��? - (����� ���������� � ���� �������� � ����). -���
�, ���������, ��� ���� ������... � ������ ��� ����������� ������, �����
��� ���������� �������� ����������� ��������, � ������ � �� ���, ����� ��
�������� � ��������� �������� �������, � ��� ������, ��� �� ���,
���������� ������� ������, ���������� ����������� ������� �����������
�����. ��������, ���-�� �� ��� ������ �����������: ��� � ������ ������
������������� ���������, ��������� �� "����������" - ������ ��� ��������
�� ����� ������, � ����� � ��� ��������� ��, ��� ��� �������. ����� ����,
� ��������? �������� �� ������... �� ������� ������ ������ ������, ������
��� ���������� �� ����� ��������� ����� ����������� ����������, ��� �����
�������� �������� �������. ��� ����������� �����:
  ������������ � ��������, ��� ��� ������ �������� �������� ������� ��
����� ��������� � ������������� ����������� - � ����� ������� �������
������������ ������ � �����������... ������ ���� ����� �������� ��������
�������� � �������� � ��, ��� ����������� ����������� �� ������� �����
������ �������� �������� �� �����, �� ��� ����� ���������� �����������
������� �������� ���������� ����������. �������, ������ �� ��� �����
�������, � ���������, ��� ��������, ������� ����� ���������� ����������
������, ������ �� �������� � ����� ��������.
  ����� � ���������� ������������� ����� ��������������� ������
���������� ���������� ����� �� ������ � ������ ����� ������, �� � � ���,
��� �� ��������� ��� ���������, �� ����������� �������� �������� ��
������� ������������ �� �������, ����� ������� �� ��� ����������� ������
���� ��������. ��� ���� � ������ ����������� �������, � ����� ���������
���� ������ ���������... � ���������� ������� ������ ����� �������
�������, ���� ���� � ����� ������������ �������, �������� �������
��������� � ������������ � ����� �����������. � ������ �� ��� ������� �
���, ��� �� - ��� ������ ���� ���������, �������, ����������, - �
����������� ��, ��������, �����, ����� ����� ���� ����� �������! -
�������� ����� ��������� ������... ����� ������� ��� ��� ������, ���� ��
����� �� ���������... � ����� ���������� �������� ���������� � �������� �
����� ������...
  � ������ ������ ������� ������ �������� ���, ��� ��� ��� - ����� �����
�������� �����������, � �� ����� ���� ��� ���� ����� � ���������. ������
�������, �����, ��� � ��������� ���������� ���������� � ��� ����
������������ - ���� ����, ������ ��� ��� ���������������. �������, ��
������ ������ �� ��������, � �������� �������� ��-��� �����, ������� ��
��� ����������� ����������� ���� � ��������� � ���� ��� ������. �
��������� ���� ��������� ��� ���, � ����, ��-������, ������ �����
��������: ��� �������� - ��� � ��������...
  ����� ��� ���� ������� ��������� � �������������� �����, � ����� ����
���� � ������. � �������, ��� ������, ����� � ������ ������ ��� ����
�����, ��� ������� �����, � ���������� ���������, ����� �������� ���� ��
��������� �� �������� ��������. ������, ��� ������ �� ������ �� �����, � �
�� �������� ����� ��������� - �� ������ ����, ��� �������� � ����
��������� ������� �������� ����������, � ������, ��� �������� �� ����� ���
��������� � ���, � ������ ��� ���� ��� ������ ���������� ������������
�������, �� ���������� �� ��������� ������ ������������� ��������...
  - �� ������������� ��� ����� �� ����� ������� ��� ��� ����������
���������? - ����������� �����.
  - ������� ������������, ���, - ������ � ������. - �� �� ���������
������, ��� ��������� �� ��� ��� ���������� ������ ���������, ������ ���
�� ��� �������� � ������ �����. � �� �������� ���, ��� �� ��������
��������� �� ��� �� ������ ������ �������. ������-�������� ��� ���
��������, ��� ��������� ����� ����� ��������� ��� ���� � �������������...
���-���, ����������, �� ��� �� �������. �� ����, �� � ������� ����� �����
� ���������. ���������� ���� ������������ ��� ����������� ������ �������,
� ������, ����������� �������� ��������� ������, ������� �����
"���������". ������, ���������� � �������. ������ ��� � ������������
��������� ����� ���� �������� ����������� ����������� ��������.
  ������, ��� ������, ��� ������� ����� ������ �����, ����� ������� �����
� �������. ��-������, � ���� ���� � ������ ������ �������� � �������
�������� ������ ���, �������� ���������� ���������������? ��-������, �
�����������?
  - ��, - �� �������� ���������� ���������� �����. ����� ��� ��������. -
����������, �� �������������, ������. �� ������ � �������. � ��� ��������
����� ����� - ��� �� ����� � �����. - �� ������ ��������, ������ �������,
��� �������� ����� ������ ���������, �� �� � ���� �������� ������������. -
��� �, ���������� ����. �� ������� ��������� � ���� �������, � ������ -
������������... - �� ������ � ��� ���� � ������ ��������� �����. - ���, ��
���� � ���, ��� �� �����������, ��� �������. ��-������, �� ������������,
����� � ��������� ���� ��� �� �����. � ��-������, �� ������������
���������. ����������, � ����� ������� ���������. ��� ��� ����� ���������
���� ��������, ��� �������, ��������� �� ���������. �� ���� ��� -
����������� �����������... � ������ �����-�� �� � ����� ������ �� ���! ��
������ �� ���...
  � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��������. ��� ���� ������� �
����������� �������� "��������". ������, ��� ������������ ����������,
����� �� ����������� ��������� ����������� ����...
  ������ ���� ��� ����� � ������ ���� �� ������, ��� �������� ���
���������� ������. ������ ����� ����� � ������ ��� ������ ���� �� �����, �
��� �������� � ���� ������ ���� ���������.
  
 
 ����� 2. ����� �� �������� (��� 1994)
 
 
  �����-�� ���������� �������� �������� ������������ ���� �������� �
�������� ���� �������� ��������� ������� �� �������, ��� ���� ��� �����,
�������� � ������� ������, �� �����������. � ��������� � ����, ��� ��
����������� ���� ��������� �������, ������ ����������, �� ������� ��
����������, ������� �� ��������� ������ �� ������, �� ������ �����
�������, �������, ��������, ���������� ��������, ����� �������� "�����"
���������. � �������� ����: ���������� �������� ��������� �����������
������� ��������.
  ���� ����� ���� ����, � �� ����� ��� ������ ������� ����, �����������
�������� �������� ������������ �����.
  � ������ ��� ��������� ������� ����������, �� ���� ��� �������������
������� ������ "����������", ������ ��� ��� ���� ��� ����� ������� ������
�� ������. �� ��� ���, ���-�� ��������� ��� ����������!..
  �� � ������. ������� ��� �� ���������, � ��� ���� ����.
  - �������, ����������, - ����������� ������� ���, ���� � ��������� �
������ ����� �����������������. - ��� �� ���? � ���� �� ���������?
  - ��� ���������, ���, - � ��������� ������� ������� �. - ���-������
���������?
  - �� �� �� ����� ���������... �� �� ������, ��� � ���� ��� ����
��������. � ������-�� �� ������ �������, �� ����-������ ��������� ����, ��
�� ������, �������, ����� ��� ���������...
  �� ����� ���������� ����������� � ����, ��� ���������� � ���� �����
���������� �������.
  - ��, ������ �� ������? - ������� � ��, ����� �������� ���������
�������� ���� ��������� ��������������� ������ � ��������-���������.
������� ����� ��������� ������ ���������� � ���������� �� ���� ���� �
������ ������� ����� ������� ������ ������.
  ��� ��� ��������� ��� ��� ������ �������� �������� ����������
����������� ���.
  ������� ����� ���������� ������, �������������� �������� �� ��������, �
�� ����� � ������ ��������� �������, ����������� �� ������ ���� � �����
���������. ������ ����������� ��� �������, � ����� ����� ���� ���-��
������, ����������� ������ ������� �� ���� ��� �� �� ����-������. �������
����, ������� ����� �� ������� ������ ������ ���� ������������ ��� ������
������ � �� ������������, ������ ��, ��� � ������ ��������� � �������
����� ��������, �������, �� ���������, �������� �������������
�������������� � ������ � ���������. �������� ���� ���������, ������� �
������, ��� ��� � ��������� �� ��� ���� ���� ������������ ��������. �
����� � ���� ���� ������� ������� ����������� � ���, ��� ����� ����
��������� � ��������� ������� ������ ���������, �������� - ���������� �
����� ������� ��������, � ����� ��������� ��������, �� �� �� �����, �
����� ���������� ��� ��� �� ����-������, ������� ������� ����������� ��
�������� ������ � ��� ��� ������� ������� ������ ��� �������� �� ������ �
��� �����... � �������� ��������, ������ ��� �� ����� ��� ����� ��� �
��������� ���� � ������ ��� ��������� �� ��������� ���������.
  ��, ����������, �������� ���� � �� ��� � ������ ������������ ��������
������� ���, ��� � ���� �����, ����� ��������� �� ���������.
  ���������� ����� �� ����� ������ ����� ����, ��� �� ������ ����������
���������� ����� �������� ����, � � � ������ ������������� �������������
���������� �������� � ������� ������ �������� ������ � �����������������...
  ���� � ������ ������ ���� ������, ������� � �������� ���� ����� ������
������ ����� �� �����, ���� ������ ��� ������������ ����� ������
���������� ����������� � ����������� �����. ����������� ��� ����� ������
�� ������ �� ������� ����� "������� ������", �������� �������� �������
��������, ��� ����� ������� ������ ������� �������� ����������, ����������
��� "����� � �������" � ���������� ������� "�������-���� �����". ����
������ ����������� ������� �� ������� ������, �� � ������ ���� ����������
"�������������-�������������� ����� ������������ ����� ���������
���������� ���������". ������ ��� ������ ������� ���������, ��� ��������
�� ������� ������, � � ������ ������ �� �������� ����, ������ ��� � ������
����� ���������-��������� ������� ������� ������� ����, ������ �� �������
�������� ������ ����������� �����. ������ ����������� �� ������ ��
���������� � ��� ������ ������ �����, ���� ���� �� ����� ��������: ���� �
���, ��� �� ������ ���������� ������� ������� ����� ������ ������. ����
��������� ����������� ������ ��������, ��� ��� ���������� ����������
�������� ����� ������� ������ ������������ ������ "1" � "8", ������
��������� ��� �������� ������. ��� ���� � ����� �������������
������������� ���������� ������� ���������� ��������, ��������� ���������
�������� ������, � ���������� �� ������ ������ ��������� � �������
�������� � ������ ����� ������ �������� ����������.
  �������� � ��� ������ �� ����� ������� �������: ������ � ��� � �������
� ��������� ����� ������ ������ �����. ������ ������� � �����������
��������������. �� ������ � �����, �� ���� � ���. ������ ������� �����
���������� �� ��������� ����������� �����������. ��� ������ - ������ ����
�����������, � �� ����� ������ � �������...
  ���������� ������ ������. � �������� ��� ������� �������� ��� ���������
� ��������������: �����������������, ���������, �������. ���� �� � ����
����:
  �������������� �������� ��������� ���������, ������ �� �������������
���� � �����. �� ������� ���������� ����������� ���� ��������� �
������������ ������� ��������� ������������� ��������� ����������, �
������ �������������� ������������ ����������� ���������� ������� ������
��������������, ��� ����� ������������ ��������� ����� ��������� ���������
���� ���������� �� �������. ��� �� �������� ����� � ���, ����, � �������
�� ��������������, � ������� ��� ��������� �� �������, ��� �� � ����
���������� ��������������� � �� ���� �������� ����� ������� ���
������������ � �������� ��������!.. ��� ������ ����� ����� ���������
������ �� ��, ����� ���������� � ������������ ����������� �������
��������. ��� ����� - �� ������ �����, ��� ������� ���������� �������, �
����� - ����� � ���. ����������, ��� ����� ������ ������� �����������
������ ����� �� ����������, ������ ��� ��� ��� ���� �� ����������
����������, �� �������� �� �������� � ������������, �� ����������
������... ������� ������������� ��������� ��������� ���� � �� ��
���������� �����: �����������...
  ���, ��� ������ �� ������ ������ ����� ����� � ������ �����������
������ � ��������� ������������� �������������� � �� ���������� ��������
������� ����� �� ������� ����, ������� ��������������� �������������
��������� ��������, ��, ����������, ��� ����������� ����������...
  ����� � ������ � ������ ����� � ���� ���������. ���������� � ��� �����
���������� ���� ����������. �� ����� ������� � ��������� � ��� ����, ���
�� ��������� ����� ������� �� � ����� ����������� �� ���������. �������,
��� �������������� � ������� �������� ������ � ��� ���������������
���������, ������ � ������� ���������� ��������������� ����������.
���������� ���� ���������, ��� � ����������� ����� ��������� ��� ���������.
  � ������ ���� ��� �� ������� "�������" ��������� ������� � ���������� �
������������� "�������".
  � �������� ������ ��������� ����� ���������� ����������� ��� �����
�������� ����, � ��� �� ������� ���� � ������ �������� "�������", �������
������������ ��� ������ �������� �����������. ���-��� �� ������ ���
��������� �����.
  ����� ����� �� ������ ���� �� ������������� ���� ���������� �� �������,
� ���� ��� ��� ��� �� ���������� �����.
  � ������ ������ ������ ��������, ��� ���������� ����� �� �������� �
������ �������� � ���� ������ ������.
  - ����� ����� �� �������? - �������� ������� �, �� ������� ������� ��
������ ��������.
  - � ����? - ������ ������������ ���.
  - �� �����������, ����, - ����������� �. - ������ � ���� �����������,
��� ����������, ������� ���� ����� ���� ������������ ������� ����� ��
�����, ���� � ����� ������ �����...
  - � �, ����� ������, ������ ��� ����������, - ��������-����-��������
�������� ���� ������. ��� ���� �����, ������� ������� � ��� �� ������. -
�����, ���, ���������. ����� ������ �� ������ � �������� �� ������� - ����
������� �� ��������. ����� �������� �� ��������� �����, ����� ������ ���
���-��� �� ��������� - ��, ������, �������� ��� ��� ������� ��������
�������, � �� �� ����������� � ����, ��� ������ � ����������!.. ���, �
��������� � ���� �����. �� � ����� �� ���... ����, �������, � ���������
������ � ���� �� ��������� �����-������ ��������� ���������� ���� - �� ���
��, ������, �������� ���� � ���.
  - �����, ����������, - ���� ������ �, ������� ������� ��������� ��
������.
  �� ������ "�������" ����� ������������, � �� ��������, ��� ������, �
����������-���������� ����� �������� ����������. � ��� ������, ���������
�� �� �������� � ����� ����������-������������ �����, ��� ��� �����
���������� � ���������� ��������. �������, � ������� ��� ������� �, �� ���
�� �� ������ ������ ����� ����������� �������?!.. ������� ���� ��� �
�������������� ��������, ����� ������ � �������� ������ �������������
�������� ��������� ����� ������� ���? ������� �� ������ �����������
�������� ������� ������������� ����� ������?..
  �, ��� �� �����, ��� ���� ���, � � ��������� ���� ���. ������� �������
���������� ����� � ����� �������� � �������� ������������ �����������
������������� ����������� �� ��� ���� � ������������� �������-�����������
���� �� ����� �����������. � ���� ������������ ���� �����-, �����- �
������������ ����������. ���� ������������� � ��������� �������������
����������� ������� ������ �������. ������� ���� �������������� ��������
����� �� ����������, ��� ����������� ����������� �����. �� ����� ���� -
��� �, ���� ���� � ������ ��������� �����, ���� ����������� ����������� �
��������� �� ��������� ����������� � ������ ������������ �����������
�����, ������������ ��� ���������� ���������� ����������� ���
������-������������� ��������.
  �� ����� ���������� ������� �� ��������� - ���, ��������� ������� ����
�������, � ��� �������� ���������� �������� ���������� ��������. ���
�������, ���������� �� ������ ����������, �� ���� � ����� �����:
���������� ��� ����������, ��� ������������ ����������� �����������������
������� �� ������ �������. ����� �� �����, ��� ����� ����� ����������
���������� ����������� ����� ������:
  ���������� ��� ��������� ������ ��������� �� ������ ����, ��
��������������.
  ������� ����� ��� ����������� ���� ������ ����� �������, �����
���������� ���������� "� �����". ���� ������ ���� �����������, ��� �����
����������� ���������� � �� �������� �� ���-������ �� ��� ��������
���������� ��� ���� ���������� ������������������. � ���� �� ���� �� �����
��������� �������� ������ ����������, � "�����������" � ����� ������ ���
���������� � �� �������, �� ������ ������������� ������ ���� ����
����������� � ����������.
  ���, ��������, �������. �� ����� ���������� ������� �� ���� ����� �
��������������, ��� � ����� ������ � ��������� ������� ��� ����������
������� � ������ �� ��������� � �������� ��������� ���������� ��
����������. ��� ���� ����� ����������������� ��� ��������� �����������,
������� �� ��������� ������� ���� �� ������� ������� ��-�� ����� �
�������� �� ������, � ����� ��������� ������� ���������� ������� ����� ���
����������� ������������� ���������� � �����. ��� �������, � �����
����������� ������� �� � ������������ ����� � �������� �������, ����������
�������� ������� � � ���, ��� ��� ��� ���� ����� ��������� � ����������
������. ���� ������������������ �����������, ����� ���� �� �����������,
��� ����� ����� ������ ������� ��������� ��� �� ������� ��� �� ���������.
� ������ �������� ���� ������ ��������������� ���������� ����� ����� �
�����������, �� ��, ����� ����, ���� ���������, ��� ������� �������
������������ ����. "��������, �������", ������� �� ������ �����, ������
������ ���� ����������, �������� ����� ������ �� �����������, � �������,
���-�� ������� ����� ���� ��� ��� � �� � ���� ���� ����������� ��
�����������, �������������� �� �������. � ���������� ��������.
  �� �� ���� ������� �������� ��������� ����������� ��� �� �����������.
����� �� �������� �������� �� ����������� �� ��������, ����� ��������� �
����� ��� ����� ������������� ������� � ����������� � ����������� �������,
�������� �� �����, ������ ���� "������" � ��� �����. �� ������ �������
����������� ������� ������� ��� ������� �������� ����� � ������: "�� ��,
�� ����, ���, ��� � �������? �?".
  ���� �� ���������, �� ����� �������� ��������� ����� � ����� �����,
����������� �� ������ ������, ������� �������, ������ ������� � ���, �
���������� ���� ������ ����������� ��� ��� ����.
  - ����, - �������� ����������� � �� ���������, - ����� ����.
  ���������� �������� ������ � ��������� ����� ����������� � �������,
���������� ����� � ���� �� ��������.
  - ��, �� ����� �, ����� ����� ���� ����� ����������, - �������� ����. -
�����, ������, ���������? - ��������� �� �������� ��������. ���,
������������, ���������� �� �������: "�� � ���� � ����� �������, ������!",
�� � ��������� ������ ��� ���� ����� ���������� ��� ����� � ����� �������
� ������� ����� �����-�� ��������� ����. � ��� ����� ��������� ������
������� � ����������� �����, ������ ������. � ������� ������ ������, � ��
����� ������� ��������� �� ������, ��� � ����� ����� ��������� �����������
"�����", �������� ����-�������� ��������.
  � ���������� ����� � ����� ���������� ������. ����������� ������������
� ����������� - ����� �� ��� � �������, �� ����� �� ���������� ���
�������� ��� ������ ������ ����, � ������ - ��������� ����������� ��� �
����� ������� ��������.
  ������ �� ������ ��� ������ ��������� ����������� �� ��������������.
������ �� ������� ����� �������� � ��������� ����������� ��� ���������
��������� ������������. ������ ���, ��� � ������� ����������, ��� ��������
�� ���������:
  �����, ������ ���� ������� ��������� - ����� ������� ���������,
����������� ��������������� ��������� �� ��������� �������.
  � �� ��������� ����� ��������� �������� ������ �������� �����������, ��
���� ������������. ����� ��� ������ ���������, ��������� ���������
��������, � ���� - ������������� ������ ������, ������ ����� ��������� �
����������� � ����, ����������� �������� ������� ������������ ��������
����� ����� ����������� �����. ��������� ����������� ���� ����������, ���
���������� ���������� �� ����� ������� ������, �������� ���� �����������,
��� ����� ����������� ��� ������� ����������� ���� ����������� �������
����������.
  ������� ��� ������������� � ���� ���������� � �����, ������� � ������
����� �������� ������ ����������, ���������� ����� �� �������������
���������, ��������� ����������� �� ��� �� �� �� ����� �� ���� ����� �����
���������, � ������ ��� �� �������� ����������� ���������: ����� �������
�� ���������� ���������� ���������� � ���������, �� ���� � �����������,
��� ��� ����� �����-�� ��������, �������� �������� �� �������, �� ������
������, ��� � ������ �������� ������������� ����, � ���� �������� -
������������ ������������� �������, �� �������-�� ���, ����� ������� �����
�� �����, � ����� ��� �����-�� ��� �������� �������������������� ������
����� ���������� (��������, ������, � ������� �� ����������), � ��� ���
������� ���������� ������ ������ ���������, �� ��������� ����������,
������ ��� ������ �������, ��������� �������� ���������� ���� ���������
��������, � ���������� ������������ ��� � ��������...
  � ��� �������� � ������ ������ ���������� ����� �, ����� �� ���� ������
������ � ��������� ������� ������ ������, �� �������������� �������
�������� ������ ���:
  "��� ���, ��������... ���-�... ���� ������ ��������� ��� ��� ������ �
����� ������, ���-�� ���... ���-�... ��������". �� ���-�������� ��� ��
����� ���, ������ ��� ����� ��������� ��������, ���, ����������,
���������� ���������. � �����, �����������, �� �������, ������ ������
������ � ������� ��������������� ����� �� ��, ��� �� ��� ��� ������� ����,
� ���� �� ������� �����, �� ������ ����� �� ������ �� ��������, � ������
���� � ������� ���������-������... ����� ������ ���� ��������� ���������,
��� ��� ��������� ���������.
  - ������� �����, ������� ���������! - � ������ ���� �������� ��������
�. - �������, ��� ��������, ��� � ���� �������������?
  - ���, - ���������� ������� ��������. ���� �����, ��� ��� ����� ���
������.
  - ��� ���� ��� ���, - ���������������� ������ �. - ��������� �����,
��������������� ������������. - � ������ ���, ��� ���������: - ����������,
������ �����, ���������?!.. ����� ����� �������� ��� ������������ ���
������������������� ��������?! ���� �� ������������?! �� �� ������, ���
��� �� ��� �����?!
  ��� ��� �������� ������������, �� �� �������� �������� ������ ��������,
�������������� �������� ������� �����������, �������� � ��� ������ ��
����� �������� ������������ � ����� ��������� �������. �� ������ ����
��������� �����, ��� ������ ��������� ���������� ����� �� ����� � �������
����� ���.
  - �� �, - ���� ������������� �� ���������� �������, - ������ ��, �...
�� �� ����� ����������...
  - ���-�? - ��� �� �����������, ������ �. - ��-������! �� ��� ����
����������, ���������?!
  - �... � ��� �� ���������, - ���������� ������ ���������, ������ ���
�������. - � ����� � ������...
  - ��� ���� ��� ���! - �������� �. - ���������� ��������� ���
�������������� ���������� � ���������! �� ��� ������? � ��� ���
����������, �������, ����������?.. - (��� "�������" ������ ��������� ��
����� �������� ����������� �������, ��� ����� �������� ������). - �������,
��������� ���, ��� ��� � ������������ ���������� �������� �� ���������!..
  � � ������� ������ �� �����. ������ ��������� ���������� ��� ���������
����� � ���������� "���������", � ����� �������� ������� ������� �,
�����������, ���������� � ������. �������� ��� �������� ��������, ������
����� ������� �, �� ������� �������� �� ����������������� ����� ��������
�����������, �������� ���������� � ��������.
  � ��������� ��������� �� ������ ������. � ����� � ���� ���� ���� �
�������, ����� ��� ������� ��������� �������.
  "���� �� ��� ������, �����������!", ��� ������ � ����� ������� �������
�, ����� ����� � ������� ����� ����������� (�� ���������� ��� ����������
�� ��� ������ � ������� ���������, �������������� � ���� ����� �����). ���
�� ���� ���� ������� �������� ����� �������: �������, �� ��������������
��������� �������� ������� ���� ������ ����� �����, �����������, �� �����
�� ����, ����� ��������� �������������! � ��������� ��� ������������
������� ��� �� ��, ��� ��-�� ����� ����������� �� ������ ��������, ���
����� �� ����� �� ��������� ����� �����! �� ���� �� �� �����, � ������
������ ���� �� ����� ��� ���������! � �� ��� ���������� ���� ��� ����,
������� ��� �� ���������, ���� �� �� ������� ������ ������ ����������� ��
�������, � ��� ����� ����� �������... ���������� � ����, ��� ����������
�������� �� ��� ���� ��������! ��� ���� ������ �������, ��� ��� �����
����� ���� � �������� ���������� ���� �� ��������������� �� ������ �� �
��� �� �������� � �� ������� � �������� ��������� ���������. ��, �� ������
������ ��� ��������� ����, ��� �� ������ ��+, ��� ���, � �� ���� ����, ���
���������� ���, ��� ����������, �� ����� � �������� ����������� ��� �
���������� �� ���� ������ ����� �����, ���������� ����� � ������� �
�����-������ ��������� �������, ��� ��������, ����� �� ���������� � �����
�������, ��� ���� �������, ����� �������, � ������� ��� ����� ����� �
�����, ���������� �� �������� � �������� �������, �� ��������, ��� ����
���� ���� ����� �������� ��������� ���� ������������ �������...
  ���������� ��� �������� ����� ��������� ����������, ���������� ��� ��
����������������� �������, ������� ������ ����� �������� ���� � ��������
����� �� ������ � ����� ������ ����������� ����. �� ������ ����� ��
��������� ������ ����� ������������ ����������, �������� �� ������ �
�������� �� �������� � ������ ������������� ��������. ���� ��� �� ���
������, ���� ���� � ��� ��� ���������� ������ ��������? � �� ������ ������
������������.
  ������-�� ����������� ������ ���� �������� � ���, ��� �� ������ �����
����� "��������". �� ����, ����������� �� �� � ���, ��� ���
��������������� ��������� ����� � ��� ��� ���������� "����������
�����������" �� ��� ��������� ���� ��������� ��������� � ������������
����, �� ��� �� ���� � ����� ���������. ���, �� ������� �� ����� ���� ���
����, ���� ������ ���������� ������ �� � ����������� �������������. �� ��
��� ��������� �����-�� ��������� � �������, � ���� ��, �����������, �����
� �������� ���� ����������� � �������������� ��������, �� ����� ���� ����
���������, ��� �� �� �������� ���� ������� � ��������� ���, �������� ��
��, ��� ���������� �������� �������� ������ ������ ������� ��������, �
������� �������� ������ �� ������ ����... ����� ���� ������� �����,
�������. ������� �� ��� ���� �������� �����, ������ ��� �� ���
�����������, ��� ������ � ����� ������. ���� � ������� ��������, �����
������ ���������� �������� ����� ��� ����� �������� ������,
��������������� �������� ����� ���, � ������� ��� ����� �� �����������
������� ���� ������������� ����������, ���������� �� ������ �����
���������� "������������ �������" - ������, ��������� ���, �� ����� �
������� ���������� ���� �����, ����� ������� ��� � �������� ��� �������,
��������� ������������ �� ������, � �������� ����������...
  ��, ��� �� �����, ������ � ������ ���������� ��� ����������� � ������
������ ����� "�������" ��������. �, ������, ������ � ���� ������ ����
��������, � ����� ���� ������ ��������� � ������� �� ��, ��� � �� ���� ���
��� ��������� � ��������, ��� ��������� ������.
  �������������, ������ ���������� �� ����� ������ �����������, ���
���������, �� ��������. �� ����� ����� �������� ������, ������������ �
����������� ���� �����������, ����� � ���� �������������, ��� ����. �
��������, ��� � ��� ��� ������ ���, � �� ���� ������������, ����� �������
��� �����-����� ��������� �������.
  ���������� � ������ ���� �� �������, ���������� ������� ������ � ������
�� ���������. ������ ��� ����� ���� ������������, ������ ��� � ����:
������ ���������� �� ����� � ��� �� ���������, � �� ����� ���� ����������
���� �� ������� ����-������ �� ������, � ������ ��� � �������������: ��
������� ������������, ������������� �� ������� � ����� ���������� ��
��������, �� ������ ����� ����� � ������������. � ������ �����������. �,
��������, �� ��� ���� �����������, � ��� ������ ���� ����������� ��� �����
������������ ��� ������ �����, ������� ������� ����� �������� ������ ��
������� � ��� ������ ����� �������� ��������� ���� "�������" �
"������������" � ����� ����������������� �������...
  � �� �� ����� � ���� � ������� ������� ����� ����: ������ ����, �����
������� �� �������� � ������� ������� ����� �� ������� ����� �����-�������
�������, ��� ������ ����, ��� �� ����������� ����������, ��������,
��������� �� � ��� � ������������ �� ���������� ����� ������ �������, ���
��� ������ ������, ���������� ���-���� ��������� �� ����� ������ �� ������
������� ����� �����. � ������ ��� ���� �� ��� ����� ����� �������, � �����
��� �� ������ �������� � ������ ����������� ����������� � ������������
�����, �� ��� �� ��� ��������� ������������ ������ ���������� � ��������
�������, � � ����� ������ � ������, ��� ���� �� ���� �������� ��������,
������� �� ��������� ���� ���������� � ������� ������ ������ ��
��������������� ��������������, �� ���������� ���������� ���, ������ � ���.
  � ��������� ������� ���� ���������� ����� �����. ��� ��� �������� �����
�������� � ����������, � ����������, ���� ���� ������. � ����� �������,
����, � ��� ����� ��� ����������, �� ����� ����, �� � ������ - ������ ����
����������, ������� ���������� �����, ��� ����� "�� ����� ���� �������"...
���� ����� ���������� ��������� ������� ���� ���������� ��� ����, ���� ��
������, ���� ������ �������� �� ���� � ���� ������� �� ����: ���������,
��������. ������ �� ���-�� ������ ������ ���� ������ � ����� ����������
�����, ������� ���� ��� ���������� ������� � �������, � ����� �, ��� � ���
��� �������, ���������� ��� ����� ��������-��������, ���� ��� ��������
��-��� ��� ����. ���� �� ���������� ����, ������� ����� ���������
���������� ��� ������������ ������, ����� ������� ����� ����������� ��
����� ����� ��������!.. � �� �������� ���������� � ������������ ���������,
�� �� ����, ������� ������� ����������, ���� ���-�� ��������� ��������.
���� �� ��� ������������ �� ������� � �������� �������, ���� �� �� �������
������������ �� (������, � ������ �������, �������� ����������, ��� ���
��������� "�������" �� �������� ���������� ��������, ��������� ��������
������� ���������� � ����������� ��������� � ���� �� ������� ��������� ��
�����������������), �� � ���-���, � � ������������ �������� �����������
������ ���� ���������. ���� ��� ����� ���� ������� ��������.
  ... � ������� ������� ������������ ������� ������������� - �������,
������� ����� ������ ���. ������ ������������� - ��������� ������������
������ �����. �� �������� ��������� �����, � ���� �������� ��������, ���
��������� ������, ������ ���, ��� ������ ��� ��������� ������ ����, ������
��� ���� ���� ����� � ������������ ����� ������������. ������ ������������
��-�������� ��������� ��������� ���� ������, ���� ������� �� �������:
���-�� �� �������� � ���, ��� �� ������ ��� ������ �� ���������. ���
�������� � ������� ���� �����-������ ������ �� �������, �� ��� � ��
������� ���� �������: ������, ������������, ����������, ��, ���, �����
����������� � ��������. ����� � ����� ��������� ��������, ���, ���� ���
������, ���������� ������ ������ �������, ����� ���� ���-�� �����������
�����, ���� ��� ����� �� ���� ����� "����� ����" ��������������� ���
�����. � ���� ������ ������ ���, ��� ������������� ��� ���. � �����
����������� �������:
  ���� ������������� ����������... ������ ����� �� �������������. ������
������ �� ��� ���� �������, ���, ��������� � ������� � ������ �����
���������, �� ��������� ���������� ������ �����...
  ���, ������� �����, ���� ������� ����� �����, �� � ���� �������� ��� �
���������� ������� ���, � �������� �������� �����������, � ���� ���������
�� ��������������� ����� �� �������� �� ������ �� ������ ���������!..
  �� �����-�� ����� ������� ���������� � �������� ����� ��� ��������
������ �� ������ � ����� �� ����������� � ������ ���� ���������� ������
��������� �����...
  � ����� ������, ��� ���� ��� �� ������, ������? ��� �����, �� ���������
� ������ ���������� �����! �� � ������ ������� ����� �����������, ����� �
�� ������� ������ � ���� ��������, ��������, ��������� ������ ��������
������� ������. ���� ��� �� ���� �������� ��� �� �������-�������������!..
��� ������ ������ ����� ��������� �� ������������ ��������� ����������
���������, �������� ������, � ����� ��� ��� �������, �� ���������,
�������� ����� ������� � ����������� ��������� �� ��������, ������� ������
���������� � ����! � ��� ��������� ���� � ��������, �� ������������: �
����, ����������, ���������� ��������? �� ���� ��, ���� ���� �����������
������-�������� ��������... �� � �� ������ ��� �������������� ����... ��
��� �����? � ����� �����? ����� ����, ����� �� ������?
  � ����� ����� ����������� � �����������? �����, ����� ����� �����
�������� ���� �� ����� ������� � ��� �����?..
  �� �������� ���� ������ ������ � ���, ��� � ��� ��������� � �����
���-�� �� �����. ��������� ����� ���������, ���� �� ���������� ������, �
��� ��������������� ������ �� ��� �������� �������. �� ������ ���� ������
������� ������� ����������� �����, �������������� ���� ���� �����������
�������� ����, ��������� ����� ���������� ���������.
  �������� ������� �� ��� ������� �� ���� � �������� ������� �� �������
����������. � ��������� �� ����, �� ��� ����������.
  - ��-�, ��� � ��� ��� ��������? - ��������� ��������� ����������� �����.
  - ���� �� ����, ��� ��� ���� ��� ����������, �� ����� ����� ���������
�� �� ���������, ���, - ������� �. ���-���� ��� ��� ��� �� ����������
���������, �� ��������� � ��� ��� ������������, ��������� ��� �� �����
������������� � ������������������ ���������. ����, ���� ���� ���������
�������� ����, �� ��� ������� �� ������ �� ��� �������� ������ � �
������������ ���������� �������������� � �������.
  - ��-��, - ����������� �� � ���������� � ����������. - ������,
���������, � ������ ��������� ��� ���������� ��������?
  ��������� ���������� ���������� � ���-�� �������� �����. �� ���
���������� �����, �������, � ��������, ������������ �� ������� ������.
���-�� �� ��� ����� �� ������� ���� � ��������� ��������������� ���������
��������� ���������. � ������, ������ ������� � ����� ������� ������������
��� �� ������� ��� �� �������� �������: ���������� �� ��� ������, ������ �
������ ��� ��������, ����� �����, ������-����� ���������� ������ �������
�������, ���������� ������� ���������� �������. �, ��� �� �����, ������ ��
��� �������� ������� ����� �����.
  ����� ����������� ���, ��� ��������� ���������� � ��� ������� ������ ��
��������� ����� ��� �������� ����, ������� � ���� ����������, ������ � ���
����������� ��� ��������, �, ����������, �� ��� ��� ��� � �� ������: ��
������� ������...
  - � ���� ����������? - ������� � ���� �����.
  � ������ ����������� ����������� ����������� �� ������ �� ������.
  - ������, ���, - � ���������� ������ �, - � ������ �� ��� ��
������������ ������ ����� ������ �� ����? ���� ����� ����� ���� ��
�������� ���� ���� �����������, ��������� � ������������ ����������� ��
������...
  - �� ���������� �� ����, ����� ����������, - � ��������������
���������� �������� �����, - �� ���� �� ���������! ��� ���-���� ������
������ �����!.. ��� �� � ���� ��� ���������� �����, ��� ������ ���� ����
����, � ��� - �������, ����������, ������������!.. �����, � ���� ��� ����
�����-������ �����������, ������?
  - �������, - ����������� ������ �. ��� �� ��������� ������ ������-�����
���������� � �����, �� ������ ������� ���� �� �����, ����� ������ �����
������� ���� ��� ������� � � ��������������. - � ������ ������, ��� ���
���� ������� ������� �����. �� ���������� �� �����������, ��� �� �����:
���� � ��������� ��������, �� ������� ������ � ��������� ����. ������ ����
������������� ���, �� ������ �� �� ��������. �� ��� ������� ����� ����
���������!... �� ��� ��� �������� � ������������ ��������� - �� ���� ����
�� ���������� ��� �������� �����������! � ����� ����� ����� �� ������,
����� �� ���������� ���� ���������� ���������?!..
  � � ��� ����������, ��� ���� �������, �� ������������ ������� �� ����.
  � ������������� ���������� ��������� ������. ���������, �����������,
��� ������ ������� ����, ������� ����������� �� ����� �������� � ��������
�������.
  - �� � ��� �� �� ���� �������, ���������? - ������ ����������� �����.
�� ������ ��� �������� �������� �������: ������ ������� �����������
�������.
  - ������ ��, �������, - ����� ����� ���������, ��������� �� ���, - ��
��������� � ����� � �������� ����������������� ... �-�... �����������,
������������� ���������� ������� � ������ ��������� �������� � ���� �
��������. � �� ����� �� ���������� �������� �������������, �� ������
����������� ����������� ������� � ���, ��� ����� �� ������������� ������
��������� ������ ������������� - �� ����, ��� ���������� ������� - �������
������� � ��������� �� ������������ ������� �������������. "�����
���������� ��������", ����������� ��� � ������ �� ���������� ������ ���,
������� ������ ��������, ��� ������� � ���� ��� ������, � ��� - ���
���������... ������� ������ ������������� ������ ����������� ������������
������ ����������� ������������� �������, ����� ������� ������������ ����
������ ��� ����������������� �� �����...
  - � �����, ����� ����������, - �������� ��������� ������� � ��������
�������� �������� ������������. - ��, ������, �� ��������, ��� ������ ��
����, ������ - ��� �������, ������� ���� ����������� ��������� ����������
� ����� �����... �� �������-�� ����� ������?
  - � ��� �� ���� ������ ���� ������ �, - �������� �����. - ���� ��
���������� ��� ��������, �� � ����� �� �� ����������� ������� ���, ��� �
����� �����, ����� �� ��������� �������� �������. � �� ���� ������� ���
�������������� ��������, ���.
  ������-�������� �������, ������ ��� ������������� ������, ������� ��
���������� ����� ���������, ��������� ������ �������� ��� �������, ������
�� ��� ������, � � �������� ����� - � ������ �������� ��� �����. �� ���
��� �����, ������: �� ���� �� ���������� ����, � ���� ����������� ��
�����������... � ������ � ����������� ������� - � ����� ��� �������,
������� �� ������ �� �����, ��������� �� ����� ���!
  - ��-������, ������������� ������ � �������� �������� �������, ���? -
������� � � ��� �� �����, ��� ����������.
  ����� ���������. �� ������� ������� ����� �� �������������� ������,
���� �� ������ �� ����� ��� ����������, � ������, ���, � ����� ������, ���
������, ��� ����������� �����, � ��� - ���; ��� � ����������� ����������
����� �� ������ ������� �������������� �������� ����� � ���, �����
�������, � ������� �� ���� ���� ������... ��� �� �������� ��� �� ��������,
��� � ����� �������.
  - ��� �� ������ � ����, ���? - ������� �, ���� ������� �������.
  - ������, - ������ ������� �����, � � ����� ��+ ����� � ������ ����
�������� ��� ������������� �������.
  - ��������, ���, - �������� ������ �, ������ �����.
  - �����, - ������ ��. - ��� �������... �� ����� �� ����������, ������.
��������, ����� ����������.
  ��� � ������ ����� ��������� �� ��� � ������:
  - � ������-�� �� ����� �� ���� ������, ��� �������. �����-�� � �
������� ��������� ���������...
  �� �� ����, ���� ������ ���������� � ���� ������ � ������ ����: �������
� ��� ����� ��� ��������� � ���, ��� ���� �������� ��������� �����
������...
  ����� ��� ����, � ��������� ����� ���� ������� �� ������ ����������,
������ ��� ���������, ��� ���� ��� ����� �������� �� ����� ����� �����
������������. ��� ��� ���� �� ����� ����� � ���, ��� ������� ����������.
��� ��� ��� �� ����� ����, � �� ����� � ������, � ��������, �� �����:
����� ��� �������?.. ������, � ��� ����� ���� ����� ����� � ����� ������
������, ��� ���� ����������� ������ ����������, �� � ��� - ��������.
������ �� ��� ���� ���� ���������� �����, � ��� ���, ��������, ���������
������ �� ����� � ��������� ����������� ����� ������� � �������� ������� �
������� ������� �����������, ����������, ���������-����������� � ������
������� ������.
  ����� ����� ������������ ��� � ���������, ������� � ������. �����
������� ���� ������� � ����� ����������� �������� �� �����������
���������-������� � �������� ��������� ��� ��������� �����������. �����
���, �� ���������, ��������� � ������ ��������������, �� ������ ���������
���������� ���������������� �������� ����� �������� ������ ��� ��������� �
���������������� �����, � ������� ���������� ��������� ��������� �
������������� ������� � �����������. ����� ����, �������� ����������� ����
������ ����������� � �� ������, �� ����� ���������� ������� �������� �
���� ��������� �������... ��� ����, ������������ ������� ������������� �
����� ������������� ������� � ����� �����������, ����������� �� ����,
��������� �������� �������� ������ � ��� ������� � ��� �� ����� - � �����
����, � �� ������� �������, �� ����� ������ ��������� ����� ���������
�������� ������� �� ������� ������������. � ����� � ����, ��� ��� ����
�������������� � ������������ ������������ ������� ��������������� �������.
  � �������� ������, �� ����� ������� ������ ��������������, ���, �������
��, ��� �������� ��� ���������� �� �������. � ������� �����������
���������� ����� � ����� �� ����� ���������� � ��������� ������ ������
���� ��������� ���������.
  ������ �������� ��� ���� � ��� �� ���������. ���� �� ��� ���������, ���
���������������� �������� ��� ��������� ������ � ��������������, �
���������� ���� ��������� ����������� �������� �� �� ���. �� ���� ��������
����������� � ������ �� ��� �� ��� ��� ������� �������� ������������
������, ����������� � ������, �������� ����� ����������� ����� � ����
�����������, ��, �����, ��������� ������ �������� ��� ��������.
  � ���� ���� ����� ������ ������������ �������� ������ ����� ����� ��
�������������� �� ������������, �� � ����� ������� ����� ������ �
����������������� ������. � ���� ������ � ������ ����� ������ �����������.
  ������ ��� �� ����� �� ���������. ���������� ����� �������� ���
��������, ��� ��� � ���� ����� ������������� ����� � ����� � ���������
���� � ������ ���������. ����� ��� ��� �� �������� ������� ���
������������, ��� ��� ���������� � ��� ��������, � � �������� ��� ��������
������.
  �-��, ��� �� ������? ����� �������� �� ��������� ���� �� ���-�� ���
����, ��������, ��� ����� ���� ��������� ��������� �����������: � ������
������������ ���������� ������ ����������� ��������������� ���� � ���, ���
� ������ ���������� ��������� ������� �������� ��������� ������ �
���������... �� �� ���������� �� ����� ��������� � ��������, ���� ������,
����� ������ �������� ��� ��������� �� ���������!..
  � �����, ������������ ������ �� ��������� �����������?.. ���-���, ���
�� �������: �����-�� �� ��� ����� ������, ����� �������� ��� ����
��������� ��������. ���� ����� ���������, ������� �� ���� ����� ������,
���� � �� ���� ������� � ��� �����...
  ���, ��� �������, �������� ���� ������, ����, ���� ������ ������
�������� ������, ������ � ��� �����������, ��� � ������-������ �����,
�������������� �����!..
  ��������� �������� �������. ���������� ������ �� ������ � ������
������, ��� ��� ����������� ��� ��� �� ������� - �� � �� �������� �
��������. ����, ���������� � �������� ���, ���� �����������: �����
������������ �� �������� ������� � ������ �� �����������. � ������� ������
�� ���������� ������� ����������� ��������� ���, ��� � ���� �������� ��
����, ������������ �� ���������� �������������� � �����������-������������
���������, ����������� ���������� ����� ������ ������������� � ���������,
��� � ��������� �������, ��� �� �����, ��� ������ ����� ������������
���������. �� ��� ������, � ����� �� ���� ��������� � ���������
������������ ����� ��������������-���������������� ������ ��������� �
������� ��������� �������� ���, ������ ������ ����������� �� ����������
��� ���������� ������� ���������� ���������� ������ ��� ������� ��,
�������, ��� ������������� ������, ��������� � ����� �������� � �����
��������...
  ���� ���������� ���������, ��� ����������, "� �����" �������������� ���
��������� ������������ ������, � ���� ���� ����, � ���-��� � ������ �����
��������� ���� ������� ��� ������������� ��������� ����� "�����������
�����������". �������� �� �������� �������������� �������� � �������
����������.
  ��-�����, ��������� �� ���� �������������� ���. � ������ ������ �� ����
������� �� ����� �������� �����������������. ������, ����������� ����� ���
��������� ����������������� ������ ������� ����������, ������� �������� ��
����� �������, ����� ������� �� ��������� ���� �� ����� �����������
���������. ���-�� � �������� ����� �������� ������������ � ���
������������ ������������, ��� �� ������� ���� ���������� ����������� �
���������, � ���� �������� � �������� ������, ��� �� ��������������
��������� � ��������� �������� �����������.
  ���������� �����, �� ������ ������������, ��� ������� ��������� ��
������ ���� ��� ����������������� ������, �� � ���� ��� ��� �������!..
  ��� ��� ��������!.. ��������, ������� ��� ���, ���������� ����� � �����
�� ������� �������������. ��� ���� �� ������������ ���� ���� ������������
����� �� "����������� ����������������� ������ ����������", �������
������� �� ��������� ���� �������������, ����� �� �����������
������������� ��������� � ������ ���������� ������� ������������������� �
����������� ������������� ���� �� ���� �������� �� ������. � ���� ������
���, ���������, ������ �������, ������������� � ����������� ��
������������� ���������� ������ � �� ����������� "�������������-�����".
����������, ��� ����������� ��������, ������� � ����� ������ � ������
������, ��� ����� �������.
  � ���� ��� �� ���.
  ��������� ����������� ��� ��� ����� ������, � � "��������" �����������
� ��������, ������������ ���������� ��� ��� ������� � �������� �������
���� � ������ ���� � ����, ����� ��� �� ��������� ��������� ���������
����, ������ � ����������� �� ������, � ����� ���� ������ ��� ����
�������������� ���������, ����������� ����������� ���� � �������� �
������� �������� ������ ������ �������. ������� ���� � ���� ������ ���
������, ����� ��-�� ����������� ������������ ������� ����������� ������
���������� � ����� �� ���������� �����������. �����, � �������, � ���� �
������ ������ ��������� �������, �� ��������� �������� ����� ��������
�����...
  ����� ����� ���������� ����� �������� � ����������� ����������, � �
�����������.
  ������� ��� ���� �� � ���� ������ �� ���������, ������ ��� �����
��������, ���������� � ����������, ����� ����� ����������� ��������
������-�� ����� �� �������� ������ ������. ������� � ���� ���� ����� ����,
� � ����� ��������� ������, ����� ���������� ��� ��������� �������� �����
���������� ����, ��� �������� ����� �� �����, � �� ��������� ������� ���
����������� �������: ����� ��� ������ ���� ������������� �������. �
��������������� ������� �� ����� ���� ���������� � ����������� � ��������
�������� �� ������ � �������� ��������� (������� ������������� �
���������� ��������������� �� ���������� ����� ������), � ������� �����
���� ���� �� �� � ����� ������ �������, ����������� ���� �������.
���������� �� ���� �����������, � �������� ���� �� ����� ��������, � ���
��� ��� ���� ��� �����������, �� ���������������� ��������� ����� �����
������, ��� ���, ����� ���������� ����������� � ������ �� ����, ����������
��� ��������� �� ����������� �������.
  ������� �������, ������� �� ������� ������������ �������� � ����
������� � ����� �������� ������������� ����������.
  � ������� ��� � ����� ���� ���������. ���������, � ����������� ��������
������� ��� ������������ �����������, ���������� �������� ����� ������
���������, � �� � ��� ������� ��������������. ��� �� ���� � ����� ��������
� ��������� ��� ������, �� ��� ��������� ��������� � ���� ����� ��� �
�������� ���� ������������ � �������� ��������� ���������� �������.
  ��� ���� ����, ������� ��� �� ���������� �� ��, ��� �������� ���� ��
������ (� ��� �� ��������� �� ������ �� �������������� ���������� �
������� ������ � ��� �������: ����������� ������-�������� �����������
������ ���������� �� ��������� ��������� �� ����� ���������, � �� ��������
��������� �� ������ �������� ����� ���� ���������� ����� ������ ��������
��������), �� ���� ���� ����������. �� ������ ����������� �� �������
���������� ��� ������ �� �������� ��������� � �������, � ��� ������, �����
� �������� ������� �� ���������� � ������������ ���������. � ���������
��������� ��, ��� �������� � ������ � ���, � ��� ��������� �� ����������
��-�� ���������, �� ��� �� ���������� ��� ��� ��������.
  "������, �� �������� �����������, - �������� �������� ���������
�������� ���, - �� ���� ����... �� ������� �� �� ������?.. ��, ���� ���
�����!" - � ��� �����, � ��� �� ����. � ����� ������, �, �� �����������,
������� ���-�� ������� �������, � ���� ��������� �� ������� �� ������.
������� ��� ���������� ���������� ����������� �� ����, � � � ��������
��������� ���������������� ������� ������� ������ �� �������.
  ���������� �� ������ ����� � ��� �� ����, ��� � ��� �����, � �������
������ �� �������� ����������. ����������, � ���� ����������� ���
�����������������.
  ���������, ��� �� �� ���� ��� ��������?.. �����-�� �� ������������
����������...
  � �������� ����������� �������� ��������� �����������, ��� ����
�������� � ������� ������, �� ������� ������ ������������ �����������
������� ��������� "������", � �������� ���������, ��� �����������
����������������� ������������ � ������������. ��� ������������ ����������
����������� �����������, ��������� �� ����������� ����������� �� ���,
����������� �����������-������. ������� ������ �������?.. � ��������� �
����������� ����������� ��� � �������, ����� ������ � ������ �����������
�� ������ �������� � ������� ���������. �����, ��� ����� ��������� ���� ��
������ ������� �� ���� ������, ����� ������� ��������, � ��� ����...
  ... ��� ����� � ����, ��� �� ���� �� ����� ��� ��� ������ ������,
������� �. �� ���� ��� ���� ��� ���������� � ������� �������, ����� ������
������� ������������ �������� � ���, ��� � ����� �� ������� ������������
���������� "������ ����", ����� ���������� ����� �������, ������������ ��
�� ����.
  ���������� ���������, �� �������� ��� �� ������, ��� ����� ������ ���,
��� ��� ����� ������������� ��������� ������������: ���� ������� ��� ����
�� ������������� ����������� ��������, ��������� ������������ ������ ��
���� �� ��������� ��� ����� ������ ��� ���������, ����... ���� ����, ���
������, �� ������ � ���, ��� ���� ������� ��������, � ��� ���� ���
���������, ��� �� ���-��, ��� ��������� � ������� ��������� �������,
������ ������ �������� ������... ���-�� ��� � ��������� ����� ����� ��
���������� ����, ������� �.
  ������� �� ����������� ��� ����������� ������������� �������� ����, ���
�� ��� �������� �������� ��� � ������ ��� ����� ����� �����? �� ���� ���
���, ��, ������, �� �������� ��������� ������ � ��� ��� �������� �����
��������� ��� ��������? ��� ��� ������ ��������� ���������? ���
����������������� �� ����� �������� ����� �� �������� ������� �����������
������������� ����� ��������, � ����� ����, �� ����, ���� �������� ��
����������������� ���������� � ��������������� ������������, �����������
�� � ������ ����� ������...
  � ������ ������ �� ������� ����� � ���������. �� ������ ������, �
������� � ������ �������� ������ ���������, ���������� ����� ��� ����. �
��������� ���� � ��������, �� � ���� ������ �� ������ �������� ��������
��������� �������� �����, ���������� ��������� ���������, ����������� ��
����������, � ����� �������� � ���� ����������, ���� �������� ��������
������� ����� ��������. "��, ��� �� ��� �� ����� ���� �����!", �������� �.
���� �� �� ������ �� ����� ���������!..
  � ����������� ��� ���� � ���� �� ���� �� ������ ���������� �������, �
������� � �� �������������� ������� ���� � ���� ���� �����, �����
���������� ���������� ����� ����� ��������, ��� �� ��� ��� �� ������� ����
������...
  * * *
 ���� �� ��������� ���� ��������� ������ ��������, � ���-��� ������ ��
���� �� ����� "���������", ������ ���� �� �������� ��� � �������
�������������, � ��� �� ��������� �����. ��� ������, ���������� � ����
���������� ��������, �� � ��� ���� ������-�� ��������. ������ ���������
��� �� ����.
  ����� ������� ���� �������� �������, ������, ���� ������ �� ��� ������,
�������� ���� �� ����� � ����� ������. � ������� ������ ������� ����� �
������� � ���� ������ ������ � ����������, � ���� ������.
  ��� ��� ��������, ������� � ������� ����������� �����������, ��
�������� �� �� ����. ����� �� � ����� �������� �������, ����� ������
������, � ������� ��� �����-������ ���������, ������� ����� �������� ��
������� �������, �� ����� �������������� ������� ������, ������ ������
��������� ����������� ���� ���������, � ������� ��������������� � ����.
  ���� ���� �������� ��������.
  ��-������, �� ����������� ������� ���������� ������� ����� �������
������� ������ ���������� �� ������ �, ������ ����, ����� ����� ��
����������, ��������� ���������� �� ������� ����� ������� ������, � �����
� ����� ����������� �� ������ ������ � ������������� - �� ������� ������,
�������� �� ������ ����� ����� ������ �������, ��� ������������.
  ��-������, �� ���������� ����� ����� ��������� �������� ������
����������� ��������� �������� ���� � �� �� ����, ������� ��������
���������� ���������� � ������� �����������, �� �������������, ��� ������
��-�� ���� � �������������� ������ ����� �� �����. ���� �����, ����������,
�������� ���������� ���� ����������, �� ���, �������� ����������� ���� ��
�� �� ����� ��� ���, ������������ ������� �����, ����� ���������� ���
�����.
  � �-�������, � ��� ���� ����� ���������������� ��������, ����� ��������
���� �� ������������ ���� ����� ���������� �� ��������� ��������
���������� �����, �� ���������, ��� ���� ���� �� ��������� � ����������
���� �������, ����������� ��� ����������� ������� �����.
  ������� ������������ ������, ��� ����� ������� ���� � ������
������������ ������� ������� �����������, ��������� �� �������� �����
"������": ����� ������� ������ �������� �����������, � ��� �����������
������� � ����� ������� "�������� ��������� � �������". � �� �� ����� ����
������ ���������, ��� ���������� ������������ ��� ��������� ��� �����-��
������� ����� � ���, ������ ��� ���������, ������� �������� ���������.
������, ������ ������ � ��� ��������� ���� �� ���� �������, �� ���� ��
������������� ��������� ����� �������� ���� ����, �� ��� ���� ��� ����,
��� ���� �� ��� ���������� ����� ���������.
  � ����� �� ����������� ����������� ����� �������� �������� ������� ��
���������� ��������� ���� ��������� �����.
  ��������� �������� � ��� ��� � ��������� ���� ��������� �����, ���� �
������� ��� ������������ ��� ������ �������� ����� � ����� �� �������
����� "�����������" � ��������������� �������� "����������� ����
���������". � �������� ���������� ����� ����������������� ��� ��������
������ �������� ������ � �������� �� �����������, ������ ������� �������,
� ������ � ��� ��� ������ ����������� �������. ������ ��������
������������� � ��������������. �� ��� ������� � ��������� ��������, ��
������ ��� ����������� �������� ����� ������� ������� � ���������, � �
���� ��� ������� ����������� �������� ���������� ��� ��������� ��������.
���� ����� ���� ��� ���� ������, �� ���, ������ �����, ������ � ���� �
���������, � �������� �������, ������ ����������� ��������.
  ������� ����� ������� ��� ���������� ��������� ������ ������
����������, ������������ �� ���������� �����, ���������� �� ���� ��� ����
�����, ����� ����� ������� � ��������� ������ ���������� "������-����".
����������� ������ ������� ���� �������������� ��������, ������ ���
�������� �� ���������. "����������" �� ����� �����-������������ ���������,
����� ������, �� �������� ������� ������� ����� � ������ ���������
�������� "���������", �������� �� �������� �� ������� ��������. ��������
�������� ����� ����������� "����������" ���, �� ������� �������� �����
�����. ������� ��� ��� ����� ������, ��� ���� "����������", �������� ��
�����, �� ����������, ���� ���� �� ���� ����� "����������" �� � ������
����, ��� ��� ���������, � � �����, �� ��������� ������� �� ������ � ���
�������... ������ ��� �������� � ������� ������ � ������������ ������
������� ��������� ��������� ��������, ����� ����������� ����-������
������. � ���� ��, �� ��� ���� � ����, ���� ������� ���� ��������, 1961
���� ��������, �������, �������� ������ ������. ��� ������, �������, ��
����������� ������, �� ���� �� ��� ��� ����, �� ������������� ��������
����� � � ����. � ����������, �� ���� �� ������� �� �� ����� ������������,
�� �����. ����� ����, �� �����-�� ������� ����� ����������� �� ���������
�� ������� "����������" ����� ����� � �� ������� �������� ����� � ���� ��
������� ���, ��� ��������� ��� ��������. � �� ������ ���� ���������,
������, ���� �� ������ ����� ��������� �����, ������ ������������ �� �����
���������� ���.
  ��������� ����� �� ���������� ���������� ���, ������� �����. ������
������ � ����, ��� ��������. �� ���� �������� ������������� ������, �
�������� ��� ���������� � �������, ���������� �� ����������� � ����� ��
������� "�� ����������� �������" �� ���� ������ �� ������� �� ���������.
��������������. � ������ �����������, ��� �� � ������, �� ��� � ����
�������� �� ������ �����������!.. ����� �������� � �����������, ����� �
��� ���� �������.
  ���� ������� �������, ���� �� � ������ ������������ � ��� ���
���������. ����� ���������, ��� ���� ���� �������� � ��������� �����
������ � ������� �� ����� ����� ����� � ������ ������������, ��� ��� ��
����� � � �������� ����� �� ������, ��� ����� ������ �� ����������
�������, � ��� ���� ��������� ������ ��, ������ ��� ����� �� ���� ��
��������� � ������������ �� ��������� ��� ����.
  ������ �������� �� ����. ����� ��� ���������������, ����� � ��� � �����
�� ���� ���� ����� ����������� � ����. ����������� ���� ������ ����:
������� ���� �� ����������� ������������ �����������, ��, �����������,
������ �� �������� ��� �� ����. ��� ������ �� ��������� ��������� ������
������ ������� ����� ��������� ��� ����� ��������, ������ �� ����������
������ ���� ������...
  "���-���, ��� �������, - ������������ ������ �����, - ��� ����� �����
�� ����!..
  ��� �� ����� ����� �����. �� ������� ����, � ��������� ��������, ��� �
� ����� ����� ����� ��� ��� ������ ������".
  "��� �, ����� ���, �����������, �������� �������� ���, ����� �� �������
����� �������� � ����", ������� ��� ������� ������ ��������.
  "� ��� ��� ��� ������, - �������� �������� �����. - ������� ��� �����
�����. ��� ��������, ��� ��� ������ ������ ��� ���������� �����������?
����� ����, ������ ������ � ������ ������, ������ �� �� �� �����?"...
  "�� ���, ���, ���������, ��� ��� ���������� ����� ��������������
����-�� �� ����� �������?", ������� �.
  "� �� ���? - ��������� �����. - ��� �� ��� ����� ���������
�������������� ������ ������ �������, ������� ����� �� �������� ����-����
�� ����� �������� ������ �� ������ �������� ������ �������� �������� ��
������� ������������ ������ �� ������� ���? ��� �� ��������, ��� �������,
��� ����� �������������������� �� �������� ������ � ������� ���������?
����� ������ �� ������ ��������� �� ����� ������?".
  ��� �������. �������������, ����� ��������� �������. ����� �����������
����� �� �������������� ����-�� ������ � ��� ������, ���� �� ���� "���-��"
���� �� ��� ������� "����������". �� ���� ���� �����-�� ������� �
��������� ������ �������� ����������, �� ������ �������� ��������, ��
������������ � ������������ �������� ������� ������������� ����� ������,
���� �� ����� ����, ����� �� ������ ������������ �����������,
�������-���������� ��� ������� ��������������� ������ �����������. ������
� ������ ��������, ������ ��� ���� �� ������ ������ ���-�� �� ���, �� �� �
����� ����� �����������, � ����� ��������� ��� � �������� ��������� �
����� ����������� �� ������������� ���������� �����-������ ������
����������. ������, ������ �����, ���� ����� ���� ������ � ������� ������.
  ������, � � ���� ������ ���������� �������, ������ ����������
���������� ��� ���������� ������ ������������ ��� �������� �����������
����������� �������, � �� ����� ������ �������, ����������, �����
��������������� ��� �������� ������.
  �� ������ �������� ������������� ����� ������������ � ����� ����?..
  ��� ��� ����������� ������������ � ���� ������ � �����-�� ���� �������,
� ����� � ������, ��� � �����, ����, ����� � ������ �����.
  - � ������ ������, ��� ����� ������� ������ �� ��� - � �������, -
������ ����� � ��������. - ��� �, �� ������� ���� ����� �����������,
������� �����.
  �������� �� ����������������, � ������� ���� ����� ���������
����������� � �������:
  - ��, ��� ��� ������������, �� ����� �� ����� � ���, ��� �� �������
�����������.
  ������ ������������� ���������� ���� �� ����-���� ����������� �� ���,
����� ���������, ��� �� � ���� ���� �� ������� �� �������. �� ����� �����
������� �����, ��� ���� ����� �������� ����������� ����������� �������� -
������, �� ���� �� ����������� ��� ���������������� ���� ��� �������
��������: ��������, ������������, ������ ��������� ���������� ����� �
���������� �������? - ���� �� �������� ��� ����������, ����� ������� ����
��������, ���� ��������� ������ ����� ��������� ���� ������... � ������
������ �� ������ ��������� ���, ��� ���������� ��� ����� ������ �� ����
����������� �� �����, �� ���� ��������� ����� � � ������������ ���������
������, ���� �� �� ����� �����������. ��...
  � �����������.
  - ���, ������? - ������� �����. - ����� ���� �����?
  - ���, ���, - ������ �, ������ ������. - ������ � ������ ��������� ��
������� ��������. ��� ���-�� �� �������, ��� ��������� ����� ��� ����� ��
�����, ��� ��� ����� ������� ����� �����. �������� �� ����� �������
����������!..
  -... � ���� - ������� ����� ���, - ��� �������� ����� �������� ���
����� ��������.
  ����� ���� �������������� ���������.
  - ���� ��������, - ���������� ������ �� ���, - ��� �� ���������� ����
���������������� ��������, ��� �������. ��-������, ���� ������� ��������
�� ����������� ��������, ��� �� ������ ������ ���� �������� ������... ���,
���, ��� ������ � �������� ���������� �����������, � ����� ��+ �������
�����!
  � �������� �����������, ���, �������, ��� ��� ���������� ������, � ���,
������� ��, ����� ������ ����������� ���, � �� ���, � ��� ���������, ��
��� ���-���� � �������� ��� ����� ������, �������, ����������, ��
��������������� ���������� ���� ����� �������� � ��������...
  "�����, �����, - ���������� ������������ �����. - ����-�� �� ����� ����
�� ��������� �� �������������� ������������!"...
  ����� ���� �� ���������� � ���������� ���������� ��������� �����
�������� � ������ ���������� ��������� ������ � ���� ������ ������.
  * * *
 �� ������� � ������� ������������, ���������� ������, �� ��� ����������
������ �� �������� � ��� ������ ������, ������� �� ������������� �� ������
� ������� ����� �����, �� � ����������� ������������ ������� ����������.
�������� �� ������ ����������: � ���� �� ���� �� ������ ���������. �
������������� �� � ���� ������� ��������, ������ "��������", �� ���������
���������� ������ ����� � ������-�� �������. ����� ������, "������ ������"
����� ����� ���������� � ��� ���� �����-����� �� ����������� �����.
  ����� ������ ���, ���������, �� ������� "����������". ��� ���� ��� ����
��������� � ������������������, �� ������ �� ������� ����������� � ������
������.
  ����� ��� ���������� ������������ ������ ����� �� ���������. ��� ����
������� ����� �����. ���� ������ ������ ��� ������, ���� ��� �����
�������� �� ���� ������ �� ������ � �������� ����������. ��� �� ��
��������� ���, ������� � �, ��������� ������-�� �������� ��������,
���������� � ���������, �� ������� ����� ������� ������ ��� ����� � ������
����������.
  �������� ��������� ��� ���������� � ����������� �������������
���������� ���������, �������, ���� ���������� ������� ��������� ���������
�����, �� �� ������ ��� ���������� ������ � ��� ������, ����� ����������
����� ���������� ������. ������� ������ �������� ������ � ���� ������
����� �� �����. � ������ ������ ������� ����� ������ ���� ���������, ����
�������, ���� ����� �������� �� ��������. �������� �� � ������� ��� �
����� �������� ������������ ��������� ���� ���������� �� �����
������������, �� � ���������� ��� ������� �����, ������� ������������
����� �������� ������... ���, ��� ������ � ���������, ��� ��� ������
����������� �� ������, ��� ����� ���������� ������� �� ������ ��������
����� ��� - ����, �������, �� ������ ������� �������� �� ����.
  �����, �� ������� ��������� �������� �����������, ���� �� ����� �������
� ���� ��� ������� ������������� �������. ������ � ����� �� ��������� ��
���������� ������ ����� ������ ������� ������ �������� �����. �� ������
������� ����� ������� ������ �� ����, ������� ����� �� ��� ����������
���-������ �� ����� ��� �� �������, ��� ����� ��������� � ����� �������
�������. ���������� ������������ ������� � ���� �������� � ������ ��������
� ������ �� �������, ������� ���������� ������ � ���������� �� ���������,
���� ��������� �� ���. ����� � �������� �����: �� �� ���� ����� ����,
����� ������� � ��� ��� �������� ������������. ���� ������, ����������, ��
�� �������� ��� ������ ��������� ���������� ��������...
  ������, ���������� ����� �������� � ������������ � ��������� ��������
�������:
  ������. �� ������� �� ���� ������� ���, � ��� ��� ���� ���������.
������ �� ���� �����. ������ �� �������� �����, ������������ � �������,
������� ��� ��������� �����, ������ ����� ��� ���� � ���������, �
�����������, � ������ ������� ������ ��� ������ ������ ����� ��
����������� ���������, ���������� ������� ��������, � � ���������
���������� � ��������� ��������. �� ���� �� � ��������� ��� ���������:
���� ����� ������� � ����� ����� ���� ������ ���������� ����������. �
������������ ����� ������ ����� �������� ����� ������� � ���� �������,
����� � ������. ��������� �� ����. ����� �������� ��������, ������� ����
�� �����, �� ��������. ���� ������ ������ ��������� �� ����, ����� ������
������������, �����: ������������� �� � ��� ����-������, ��� ������ �����
�� ���������, ��� �� ������� ������ ���, ������������ � ����� �������.
  � ����, ���, � ��������, ������� � �������� �������������� � ����
�����������.
  ��-������, � ��� �� ���� � ���� �� ����, ����� �� �� ������ �
���������� �� �� ��������. ��-������, ��������� ��������� �� �����������
��������� ������������ ���� ��� ���� ������� ���������� ��� �� ���������
������, � � ����� �� ���� �� ����������������� ���������� ��� �������,
���� ������ ������, �������, �� ������� ������� �������� � ���������
�����������. ������������ ������ ���-�� �������� ������������ ��������� -
��� ���������� ������� ���������, ��� �� ������� ������. ��� �����
�����-������� ����� ��������� �������, ���� ������ � �������� �������� �
������� ������ �� �������...
  ... ������, ������� �� ����, ��� ������ ������ ����� �� ���� ��� ��
������� ������ � ��������� �� ����������� ����� ������� �������������
�������. ����� ���������� ����������� �� ���������� ����� ��������� - � ��
��������� ������� �����, ��������� �� �������� �� ������ � �������� �
������ �������� ����� �� ����, ���� ��� ����� �� ��������� ���������� �
���������� �� ������� ����������.
  ��� �, ������ ��������... ��� ��������� �� ����� �������, � �����
������� ������ � ������� �� ������� ������. ���, ������ ���� ������,
������� ������� ������, � ����� ��� ����� ��������, �� ������� �� �������.
� ����� ������, �� ������ ����� �������� ������ ������� ������, ������ ���
��� ������ ������� ��� ������� ����, ����� �� ��������� � ���� ����
��������... ������, �������� ��� ����, ��� ������� ������ - �������� �����
�������� �������� � ��� � ���� ����� � ���� ����� ������ ���������
��������, ������, ������ � ������ �����, ��� �� ������:
  ����� ��������� � ����������. ���, ��������, ��� �� ����� ���� ��������
� ��������� ������� - ������� �� ����� ����� �������������. ������,
����������� ��� ��� ���� "��������-�������", ������ "������" � �����������
"����"... ������ ������ ��� �� ������� ����������. ���� �� � ��� ������� �
�������� �� ���� ������ � ����������, ������ ����� ������ � �� ������ ���
���� ����? �����, ��� ��������� ��� ������ ������? ���� ��. ����������,
��� ������� �������? ��, ��� ��!.. � �����, ���������� ��������,
����������� � ����� ������ ���������� ���������, ���������� �������� �
��������������� "����������"? ����� ����: ���� ���, ��������, �� �������
���������� � ���� �������� ��������� ����������...
  ������, ����������� ��+, ��� �������� � ����������������� ���������, �
�������� � ��� ����� ���� �����. "������" ����� ������ ��������� �����,
����� "����" �� ����� "�����" - ��� �� �������. ���� "�������"-����� �
���������� �� ������ "�������� ������ ���������" � ���, �� �������� ��
�������, ������������ ������ "�������" - ��� �� ������... ������ ��������
������� ���� "������" ���������� �������� �� ��������� � ����������, �� �
������ �� ���� ������ �� ��������:
  ������ ��������, ��� ������ ������� ��-�� �������� � ��� ������, �����
���������� ����� ���������� �������� �����.
  � ����� ��������� �� ���� � ������, ��� � ������� ��������� ��������
��� ������ ��� �������� ���� �����. ���-�� ��� ����� �������
�����������... ��� �� �������� ������ ��� �������� �� ������ �������
����������, ������ ��������, ��� ������ ����� ��� � �������?
  ����-�������� � ���� ��� ������� �������, � � ������� ����� ������
��������:
  - ������, �� ���?
  - � ������ ��������� ���, - ��������� �, ������� �� ��� �������� �
������, � ������� ������� ��� ����������� ��������. - ����� �������������
�����...
  - �������, ��� ��������� ���������� ��� ��������?
  - ��� ��������, - ��������� ������ �. - ������, ����� ���� ��+ ��������.
  - ��� �� ��������, �����, ����� ������������ ����������� �� ���������
��� ����� �������? ��+ ����� ��������� ������ �����������: ������
����������, ������� ������, ��������� ����������� ���������� ��� ��
�����...
  �����-�� ����������� �������� �������� ���� ��������:
  - ���-���, �� � ���� ������! ����� ��+ ����, ��� ������.
  ��������, ��� ����� � ���������, ��� ���� ������ ����� ������� ��
����������� ������, �� ���� ������ �� ���� �������� ��+, ��� �����.
��������, ����� ���� �� ����������� � ����� �����������, � ��� ����� ���
������������ �����������, � ��� ���� ������ � ���� ��-��� ���� ����, ��
��� �� ��������, ��� ������� � ���� ����������, � � ��������� ��� �� �����
����������� ������� ����������...
  - ����� ����, ���� ����� �������, ���?
  - ���� �� ������������.
  - ������, ������ ������ � ���� ����� � �������. ������ ��������, ��
����������� ���, � �� ��� � ���� ��� ����� ����� �������!..
  � �����, ��� ����� ���������, ��� ��������, �� ������������� ��������
�������.
  ��� �, ��� ����� ���� ������. � � ��� �������������, ���� �� ������
����� ����� �������� ���-���� ������������ ���������� �������� � ���, ���,
������-��, ������� ���� ��, ���� �� ���� ������� ����� ����� ����������
������ �����������.
  � ���� ���� �� ���� ���, ������� ���� ������, ������� �� ��-�� ����� �
���������, � ��������� ��� �, ��������, ������� �� ����� ��������������,
������ ��� ������� ����� ��� ���, �����, ����� � ���� ��-��� ��� ��������
�������, � �� ����������, ����� ��� ������ ���������� ����� �� �����
�����... � ��������, ����� � ����������� �������� ����� �, ��� ����
��������, ������������ �� ����� ��� � �� ������� �� �������� ����, �
������������� � �������, - �� ��� ����, ��� ������� �������� ������
��������� ���������������� ��������� ����� �����������.
  ������������ ��������, ������ ������ � ���, ������� ������� ��� ���
������� ���������� ���� ������. � ���� ���� �� � ����������, ������ ���,
�� ���� ���, ������� �� ���-������ ������ � ������� ����������� ����,
�������� ��� ����� �� ���������� �������������� �������: ������� ���,
������ �����, ������������� ����������, ��������� ���� ��������, ����� �
�������� ����, ������ ����� ���������� ��� ������� ������...
  ��������� ���� � ������. ������ ����� � �������, ������������ ��-��
��������, � ��� � ������� ������ �� ���������, ������ ����� �������
��������� �� ������ �����. ������ �� ������� �� "������" � �������� ��
������� "������������ �����", ��� ������ ���������� � ��������
������������ ��� �����������. ��������������� �������� ���������, ��, ��
�������� ���������, ���������� �� ������� � ����� �� ��������, �� ���� ���
����������� ���� � ����������� �� �������. � ����, ��� � ������ � �������
����������� ����� ������� ����������, ������� �� �������� � ������
����������� "�������".
  � ����� ����� �� ������������� ������ ������ ���������� � ������ ����
��������������� ��������:
  - �����, ���������� ����, ����� ���������� ������ �� ������� � ��������
� ���������.
  - � �� ��� ����, - ���������� ����������� ��������.
  - ��� ������ �� ����� �� �������?! - �������� �.
  ����� ����� ���������� � ������� ����� �, ���������� � ������ ��������,
��������� ��� ���� ����������, ����������� � ��������.
  � ����� ���������, ��������, ��� ����� ��� ����������� ���������
�������� �� �����. ����� ���� ����� ���������� ������ ���������� ��
���������, � ���� ������ ��� ������ ������ � �����, �� ��� ������
���������� ������, ����� ������� ������� ������� � ����������� �������.
  ��� �� ��, �������?
  ������ ������. ���� �������� ���...
  - �����, ���-������ �� ����� ������������ �����������?
  - ����� �������.
  - ������.
  ��� � ��������� ������. ��� �������� - ����������� �� ������� � �����
������.
  ���� ����� �������� � ����� �� ���, ������ �� ������ ����� ������
����... ���, ����� �� ������� ��������� ����� � �������...
  ������, ����� �� � ������!..
  ����� �� ��� ������ �� ���� �������, ��� ���������� ������ ��� ��������
���������, � ����� �����, ��� ����� �����. ��� ���� �����-�� �������,
���������, ������ �������� - �������� ��� ��� ������!.. ������ ����� �
�����, ��� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ����������� ����������,
����������� �� ���� ������� ������, � ���� ��� ������ �� ��� ����������
��������� ���� ��������� ���������� �����, ������ ���������� ����������
������ �� ��������������� ������� ������, �� ���� ��������� �� ���� ������
� ����������� ��� �� ��� ���, ���� �� ����� ��-���� �����: � ���� �����
������� ����� �� ������ � �������������� ���������, �� � � ������������!
������ ��, ����������, ��� ������ ��� ������, ������������ �������� ����
�� �����? ����� ������ ���������� � ������ ���������� �����?
  ��������, ��� �� ����� �������� ������� ��� �������-��������: ���
�����, ��� �� ������, ��+, ��� ���������� � ������ ���������, - �����
������ ��������-�������� ������ ����� ����� ����������� ����� �� ��������
�������, ��� ��� ������, ��� ����. �� ���� ������ ����� � ������������
�������� � ����� ����� �� �����, � �� ��� ����� �� ���������, ���� �� ���
���-������ ������!..
  ���� ��������� �� �������, ������ � ���������� �� ������. �����, ����
��� ������ �����-�� �������������, ������� ���������� ���� ��� � ������
���������� ������ ������ �������� ������. ������ ����� ���� �����
���������� ������, ������, �� �������� ��������� ��������� �� ��������� ��
������ �������� ������ ���� �� ������ ����� ������ - �� ������� ����� ���
������ ������� �������, ��� �����!..
  �������� � ������� ��� �� ����.
  - �����, - ������ �, ���������, - �� � �����!..
  - ���-���? � ����� �����? - �� ����� ���������. - �� ���, ����������� �
����?
  - ������� ���������... ����� "�������" ����� �������� ��������
����������� ���� �� �� ��������� ����� �� �������, �����?
  �������� ���-�� ��� �������, �� � ��� ��� �� ������. ������ �� �������
���� ������: ���� �� � ���� ������� � �������� �����. � ���� �����. ����
��� � ���������� � �����-�� ���. ����� ���� ��� ���� �� ��������� ��
������������ ��������, �������� �� ��������. �������� � �������� �����, �
���� ����������� �� ���������� �������� ��������, ��������� �� ���� �
������������ �������� ����� ������� �����. ����� ��������� ������ ���� ���
���������� �� �������� �������.
  � ����� ����� �� ��������� �������� ��������� ������� �����. �
��������� �������� ���. �� ��� ����������, �� �� ������. ������ � ���
������ � ���, ��� ������ ���������� ����� �� ������� ������, � ����������
����������� ��� ����� ���������, ����� �� ��������� �������.
  (���� ����� � �����, ��� � �� �����, ���� � ��������� ���������,
��������� ��� ����������, ����������� � ��� ��� ����� ����� ������, ������
����������� � ������� ���, ��� ��� ��� ��� � �������� ���� �����������
��������. ����������, ��� ���� �������, ����� ������ �������: ����������
��� ��� ����� ������� ���������� ��� �� ������ "�����", �� �����
����������� ��������, ����� ����������������� ����������� ��������
��������, ��� ������� �� �����...
  ���������� ��������: "����� ��� � ��� �����������?". "������� �� ����",
����� ������� ����� ������. �� ������ ���, ��� ����������, ����� ������ ��
���������� �� ������ �������. ������ ��� �������� �� ��� ���������
������������. "�� ���� ������� ����� ��� �����������, - ������ ������
������� ����������� ����������. - �� ���, ���� ����� ������ �� ����?".
"���... ���, �������, � �� ��� �� �� �� ����� ����� ���!" ����������
���������, ����� ������ ����� � ��������� "��������": "������, � �����,
������� ���, ��� �� ������ ����? ���������, � ������� ����� � ������...".
"�� �� ���?! - ���������� ��� �������. - �� ���������� ���� ��������� �
�������, ���� � ������� �� � ���!.. ��� ��, ������ � ���� �� ������,
�����? �� ������ ��-������� - ����� ���� ������� � ����!".
  �����������, ������ ���� �� ���� � ���� ������ � ������ ����������.
������ �� ���������� ���������� �������� � ������ ��������� ��������� ���
�����������, ���� ���� �� ������� ������ ����� ������ ����� �� ����� �����
�� ���������� �������... ���������� ����� ����������� �, � ������� �������
���� ��� ����, �������� � ����������������� �������. ��� ��� ���� ����
��������� ����� ������ �����).
  � �� ����, ������� ������� ��� ������������, ����� ���������� ���
��������� ������ ��������, ������, ����������� �� ������ ��������. ���
��������, ��� � ���������� ��������� � ��� ���-��� ��� ���� ������� ����
������� �������, � ����� ����� ������ ��+ ������������, � �� �����-�� ����
������� ��� ���� ����������, ����� ��� ���������, ������ ��� ����
���������, ������������� �� ���������� ���-�� �������� � ���� �����, �
���� ��, �� ����� ��� ������� ������?... ��, ������� ��, ������� ���� �
������� ��� ��� �������� �� ������ � ���������� ��������������� ������ ��
��������� �������� ���������� � ������ ����������.
  ���������� �� ������, � ������ ��-�� ������ ��������, ����������
������, ������� ������ � �����, � ����� ����� ������ ��������� ������
������, ����� ���������� ��� ������, ��������� �������� ���������� �������
������: "������, ���� �� ������, �� ���������, �����" - ��� ���-������ �
���� ����...
  ������ ������� ���� ������������: ����� ��������� �����. ������ �
������ �������� �������������, � ������ ����� � ����� ��� ���������
�������� ������� �������� ���� ������. �� ���������� ����� �� ����� �
������� �� �����. ���-�� ��������� �����, � � �� �� ������� �� ��� ������
��������� ���� ���-�� ������� (��� ����� ����������, �������, ��� � ������
���-�� �����������, ����� ������� �������� ����� ���� ������ �� ������
�����, ������ ������ �� ��������� � ��������� �� ��� ����� ��� ��� � ���
������, ����� � �������� ����� ������� ������ �����. �� ������ ���� ��
������ ���������� �������� �� ���������������� �������, �� ���� ��������
�������� � �� ������� ���� - � �������, ����������).
  � ������������ �������� ������, ������� �������� � ������ �������, �,
������� ����������, �������� ����. ��, �����, ������� ��� ����� �� �����,
����� � �������� �������� ����� ���, ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ��
������� ��������� ������ � ���������� ����� ����� � ���������, ������
������������ ��� ���������, ������� ���������� ��� ��������� ��-�� ����,
��� ����� ����� �� ���� �����. ���� ��� ���� ��������� �� ���������
��������� ������, �� ������ �����. � ������ ������� ��������, �������,
�����������, ���� � ���� ���������� �� ����� ������, � ���� ������������
�� ��� � ����� ���������� ������� ��������� �� ��������� ���� ���������
��������� � ������� �������. ��� �� ������, ��� ���� � �����������
����������. ������� ������, ����� ���������� ���� ���������, �� ��
���������: �� �� ����������, �� �� �������� ���� ��� ���������, � ��
��������, ��� ������� ������� ��� ����������. ���, � �������� �����, �
�������� ���.
  � ��� �� ������� ����� � ����������� �� ����� �������� ������. ��
������ ����� �������� ����� ������ ���������� ����������� �� �����������
���: "��������� ����� �� �����. ���� �����, ����� ��� �������, ��� ��+
��������, � ���������� ������������� ����������, � ��� ��� ���� ����
�������� ���� � ��������, ������ ��� ���������� ������ � ���� ������ �����
�������, ��� �� ���-��� ��������� �� ��� �������, � �� �������� �� �����
����� � ����������� ��� �� ������"...
  ��� � ��� ������� � ����, �������� ��, ����������� ��������? �����
��������������, ����� ����� ��������� ���� �� ���� ���� - � � ��������
������ ����� �����������, ��������� ������ �� ����� ����� � ��������, ���
���� �� ��� ������������ �� ��������� ����. ��� ������?
  ����� ��������, ��� �������, ��� ��������� �� ���� ����������� ��, ��
������� ���� �� �����. ������ ��������� ����� �� ����� ��� ����, �
���������� ��� ������, ��� �����, �������� (�����, �� ����� ����� �������
��������� ��������, ����������� ��� �������) � ������ ���� �� ����, ����
����� ����������� �� ����� ����. "������ �������� ��������" ��������� �
������� �� ��� �, � ����������� ������������ �����������, �������� ���� ��
����. ���������� ������ ��������� � ��� �� ���. ���� �������-�� �������� �
�����, ��� ��� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ����� ����� ��
��������� �������� �� ������� �������� ������ ����� ������� ����������.
����� ��������� ������� ���� � ����, �� � ������� ��� � ��� ���� ���
������������ ����. ���� �� �����, � ������ ����� ������ ������ ����������
��� �����, � ����� �� ��������, ���� ������ ������ ��������� ����, ��
������� ������� ���� ����� �������� ��� ������� � ����, ������ ��� �� ���
�� �������� �� ���������� �� ����� � ����������� � ��������� ������� ��
����� � ���� �������. ������ ����� � ������� ��� �� ������� ������,
��������� ������ ������ � �������� ��� ������, ���� ����� ���, �����
�������� ��� ���� �������� ������� ��� ������ ���������.
  - ������������ ���� ����-���� - ������! - �������� ������� ������� �
������.
  �� ��� �������, � � ������ ��������� ��� � ����� ��������� �� ��� ���,
���� �� ������ ��� �� ��������� ���� � ������. ���� ��� �� ������� ������
���������, �� ����� �����������:
  - � ��� �� �� ������ ��� ������ ���?!
  - ������, ������, - ������ �. - ������� ���� - ������, ��� ���������!
����� ������������, ��� ������ - ��������� ������ �� ������!..
  * * *
 ��� ������� � ���������� ������ ���������� ������ �� ����� �������. ���
���������� ��� �����, � ��, ��������, ��������� �� �������� �� ��������
������� ����� ������� ����, ��������������� ��� �������. �� ������ ������
����� ����� ��� �� "�������" �������...
  ���� ������� �������� ������������ ������� ��������� ���� ���� ��������
�����.
  �������� �� ������ �������������, ���������� ��� ������ �������� �
��������� ����. ����� �� ����, ������ ���� ��������, ��� ��� ���� �����
����� �� ������������ ������� �������� ���� � �����, ����� �����
���������� ����� ������ �����������.
  � ������ ������ ����� ���������� ����� ����, ���������� ������ �
����������� ��������. ������, �� ��� �� ���������� � ���������� �
��-�������� �������� ��� �� ����������� �������. ��� ������� ����� ����
������ �� ���������� � ������ - �� ������, ����� �������: ����� � ���
������������ ����� �� ����������. ����� ������, �� ��� ������, ����������
����� �� ���������� ��������� � ��������� ������������: ��� ��� �� ���� ��
��������� ������������������ ������� � ��� �� �����, ��� �����
������������ �����, ����������� � ������������ ������ � ��������, ��
������������� ����������������. � ���������� �������� ������, ��� ���� ���
�� ������������ ������������� �� ������ ��������, ��, ��� �������, ������
���� � ������.
  ������ �������� �� ���������� �������. ����� ������, ��� ��� ��+
�������� � �������� � ���������� ������� ������������, � � �������� ��
����� �� �������� ��� ���� � ��� ����� ������. �� ��� ���������� ���-�����
�����������, ��������� � ��������� �������, ��-�� �������� ��, �����,
������� ������� � ����� �� ������������ ����. ���� ����������� �����
���������� �������� � �����������, ��, ��������, ��� ����� ��� ����������
������� ���������� ��������� � ������� ��� ��������� ��� ��������� �����...
  � ����� ����� ��������, ��� �� �� �����, � ����� ������ ���� ����, �
������ ������� �� �����, �� ������ ����� ��� ��������� � ��������.
  �� ��� ���� ��� ������. ����� ������� �� ������ �����, ������ ���� �,
��������� ���� ���� � ���� �������, ����, �� ������ ��������, ���
������-�� ������ ���� �� �������, ������ ��� ������������� ���������� ��
������� ��� �������, � ������, ���� ����������� ����� ���������, �� ���
������-�������� ������� �� �������, � ����� ������� ������� � ����������
�����, ������� �������� � ��������� ���� ���, ��� ����� ������� �� ������
� ����� �� ��� �������� �� ������ �����...
  ����� ���������. ���� ������ ������ �� �����. ������ �������, ��� ���
����� �� "�������" � �� �����������. �� ������ ��� �� ���� �� ���������
�����������, � ������ - �� ������ "������". ������ �� ����, ��� �������
������ ����� ������������ � ��������������, ������� ��� ������ ��� ��
��������. ����� �� ���������� ��� ������� ��+, ��� �� ����, - ��������
������� ��� ��� ������ ��� ��� �� �����: ��� ��� ����� �����. ������, ����
�� ����� ���������� ������� �������� ����� ������������ ��+, ��� �� �����
��� � ���������������� �����, �� ����� �������� ������ �������.
  � ����� �� ����������. �� ���-���� �������� �������� � ������ ���� �
���� ������������, ��� � ��������� ����� ��������� �� ������ � �� �������
�� ������������ �������, ������� �� ����� "������", ����������� �
����������... ��� ������? ���� �� ��� ����� ������ ��������, ��� �����,
��� ���� ���� � ��������������� �������, ������� �� ����������� �
���������� ����� ������ "�����". ��� ������ ����������� ������� ������
������������� �� �����, "���� �� ���� ���� ������". ��������� ���� ����� �
�������� ����� ��� ��������, ��� �������� �����, �������� �������,
������������ ��� �����. ����� �� ��� ������, �� ������ ���
���������������� �������, ���������� ������ ����������� � ����������
�������, ���������� ������� ������ ������. ������ ��������� ������ ���
����� �������, �� �������� � �����������, ��� ��� � �� ��� �� ������ �����.
  ��������� �������� �� ��������� �� ����� ���������, ���� � ������ ��
��������� ������� ������� ������ � ���� ����, �� �������, ��� �����
���������� ������ ������ ������� ��� � ���� ������. ��������� ����� ��
������� ������������� ��� ����� ������ �� ��������� � ������ � ������ ���
������, �� ��� ���� ������� ��� ��, ��� � ��������������� �������
��������� � ����. ��� �� ���� ����� ����� �������� ��������, �� ������-��
�� �� �������� ��� ��-��� ����������. ������ ������� �����, ������� � ����
�������� ��������� � ������ �������������� �����, ������ �� �� �����������
������ ������������ ���������...
  ��� �����, �� ��������� ��������� ������������� �������� �������,
������� ��� � �����������, ��� � ����� ������� ������ ���� ����������
�������� ����� ����� ���������� ������� ����� ������. ����������� �������,
��� � ������ ���� ����� �� ������������.
  ����� ��� ���, ������ ����� ����� ������, �������, ����������� ��
��������, �� ��� �����, ������ �����������, �������� ������
��������������� �������� ��������� ���-������ �� ������������ ����� �
������ ����������� � �������� ����� � ���������. � ������ � ����� ���
������ ��������? ������������ �� ������������� ����� ������ ��������� -
��, �����, � ������� ��� ���������� �� ����... �� ����� �� ������
��������� ������ ������. �� ��������, ��������� ��������, ������� �
�������� � ����������� �������� ������� ������ � ���� �� ���. ����� ������
�������� ����� �� ������ ����, ��� ������� ���, ��� ������ �� ��������
���������� �� ������������ ����� � �������������� ��������� ����������
�����. � ���� ���������, ��� ��, �����, ������� ������ � �����������
������� �����, �� ����� ������ �� ����...
  ����� �� ��������: ������ ��������� �� ��������� �� ������� ����������
�������� ����� � �������� ������� ������ �� ����� ������������,
����������� �� ������ ������� �����������, ��������������� ��������
�������� ��� ����� ��������� � ������������. ������, �� ��������,
���������� ����� ���������, ����� ���� ����� ��������� ������ ��
������������ �� ����� �����: ��������� ���������� ��������� ���������
������ ��������� �����, ��������� ��������, � ������ ������, �
��������������� ������...
  ����� ����� ������ ��������� � ���� ������, � ������� �� �����, � ���
����� � ��� �� �������. �� ����� ����� ���� ������ � ���������������� ���
�������, ������� ������� ������. ����������� ��������� ���������� � �����
� ���, ��� ����� ���� � ����� ������� ������ � ���������, ��� ��������
��������.
  ����� � ������� ��������� ����������. ������ ����� "��������� ������"
  �������������, �� ������ ������� ������ �� ������ ���� ����� ���
��������, ��� ������ ����������� ��������� �����. �� ������� ��������
�������� �� �������:
  ������ � ���� ��������� �� ������� ��������, � ������� ������� ���� ��
���������� �� ������� ������� �����������. ����� ����� ����� ��� ����� ��
������� ���������� ��� ���� ����. �� ���� �� �������� �� ���� �������
���������������� ������, ������� ��+ ����������, ��� �������� ��� ���
����, � ��������� ��������� ������ ������� ����� ������ �������. �� ���
����� �� �������������� �������� ��� �����, ������� ����� ��������� ������
� ����� � ������, � ��� ��������� ������� ���� � ���� �����.
  �������� �� �������� ����, �� ������, ���������� �� ������, ����
��������� ����������. ��������� ������, ���������� �������� �������� ��
����� ����, ���� �� ������������� ���������. �� ����������� ������� - ��
���� ���, ��� ������ ���������� - �� � ����� ������ �� ������ � ������
������, ��� ��� ������ �� ������ �� ���� ����. ������� � ��������� ����
���� �����: ��� � ��� ���, ����� �� ���� ������ � �����. ������������� ���
������, �� ���������, � ����� ������� ������� �������� � ������ � ����
���� �� ������� �� ����, �� ����� �� �����-�� �������� ������� � ���, �
������ ����� �� ��������� � ���� �� ������. ���� ������ ������ �������
�����, ������� ���� (������ �� ��� � ������� � ���������)
  � ������������ ���������� � ������ �� �����. ��� ��� ����� ���� ��
�������� �� ��������� �����, ������ ��� ������ �������� ��������� ����
����� ���������������, �� ����� ������� �� ������ ���� ���������� ����. �
���� �� ������������ �� ����� � ������-�������� �������� ����
���������������� � ��� ���� �� �� �� ����. ���� ���� �����: �����
����������� ������ ���� � �������� "��������� ���������", ����� ��� ����
����� ���������� � ���������� ����� ����� ���������� ���������� ������...
��������� �� ����� ������, ������������ �� �����? ��, � ����� �� ����� ���
���, ��, ������ �������� ����������, ��� �������� ��� ������������� ��
��������. ��������� ������, �����������, �� ����, � �� ����� ��� ���������
�� ����������. "�� ��������", �������� �������� ���� �����. "��-��",
��������� ����������� ���. "�, ������, �� �����-�� ���������� �
�������"... ��� ���� �����? ������ ������ �����, � ����� ����� ����
����-�� ������ - ��� ����� ������ ����, ������ ��� ��������� ������ ��� ��
���� �� ��������� �� ���� ���� �� ����������. ������������ ������� �����
���, �� ������, � �������� �����-�� ���������� � �������� ���������, ����
����� ����� ����... � �����, �������� �� �� ������, ���� �, ������, ������
�� ��������, ������ ��� ����, ������� ���� ��������� ��� ���� �
������������, ��� � ������� ����������... � ��� ���-�� ���������? �� �
���-�� �������, �������?
  ���� ���������� ������ � ������ �� ������� �� ���, �� �� �������. � ���
�� ������� ������� ���� ������� ������. �� ���������, ��� ���� ������ ���
�� ��������, ��� ������ ����� � �� ��+ ������, � ������������ ������� ����
����� �� �������� ������.
  �� ���� �� ������ � ��� ���� ���������, � ������ � ����� ������ �����,
������� ���� � ������ ��������� ���������� ������ �������� �� ���������
����. ������ �� ������� � �������, ����� ������ ����� � ���, ��� �������
���� ������ - ������� ����������� �� ���� - �� ���������, � � ���������
����� �������� �� ��� �� �� �� ����� �������� ��������� ���������, ����� �
���� �� �������� ��������� ��������� ����� ����-������ �������. ��� ���
�������� ����� ������������ ��� ����� ���� ���������� ���������
�������������, �� ������ ���� ������ �������� ������������ ���������
�������, ������������ ��������� ��������������: "����� ���������, �������
��������� �� ����"...
  ������ ���������� � ���� ������-��������� ��������, � ������������, ���
� ���������. ������ ���������� ��� � ���� � �� ���� ������-�� ��
����������. ��� ����� ����������� ���� �� ����������� ��������� � ����
�������� ��������� ���������� ���� ���, � ������ � ���� � ����� �������
������, ��� �� ��� �� ���� �������� � ������ ��������. ���� �� ���� ����
������� � �������������� ���������� ����� �����, ��� �����-���� �������:
"��� ��� ������ ������!" - �� �� ������������ ����, ������ ��������� ��
����������� ���������� ���, ������.
  � ������ � �����, �����������, ������� ���������� �� ������������ ����
�����.
  ����, ��� ����������� �������� ����, ������ ����������� � ������, ���
���� �� ���������. � ������� �� �������� �� �����, �����������
�������������� �� ��������� ���������� ���������� ���.
  ����� �������� ����. ������ �����, �� �� ������ �� �����, ��������,
������ ���� ��� ���������: "����?". ��+ ����...
  � ������� ��������� � ��������� ����� ��������� ��������� ������ ����,
"���������", ���������� ��������, "���������" � ������� �������������
���������.
  �� ������ ������ ������� "�������, ������� ����", � ��� ������� ����
�������� ��������� ������������: "� ������� ���, ����� ���������� ��
�����, ������, ��� ����� ��� �����"...
  �������� ���������, ����� � �������� � ���� �� �������� ����� ������
����� ���������, ������� � ����������� �������� �� "����� � �������������
��������":
  ��� ������ ����� � ����� �� ������� - � ��������� ����������� � �����,
��� ������ ����� �� ������ ������ � ������ ������.
  ��� ����������� ������ ��������, �� ��������.
  ���, ��� �� ��� ���, ����� �, ������������ �������� � ������� ������ ��
�������, ������ ������� ����������� ����� ������ ��� ������� �����. ��-��,
��������, ��������� �������������, ����� ������ �� ������ "������ �
������". ��� ������ ������ ��� ���� �� ������ �� ����������� ���, ����
�������?..
  � �����, ��������� � ��� � ������� ������ �� ������ ������. � �������
�� ���� �������� ���������� � ��� ���� ���� ��������, ����� ��������,
��������� �� � ������ ������ ��� �������� �������. � ���, �����������, ���
��� ����� ��������� ��������: ����������� ���������� � ���, ����� ����
������� � ���������, ���� ������ ����� �� ��������� ���������. �� � �����
��������� � ���, � ���, � ������ ����� ������� �� ������� ���, ��� �������
���������� ����� �������� �� ������ ����� �����. ��� ��-������. �
��-������ - ��� ��� ������, ������� �� ������� "������� ������", ���
���������� ���� ������ � �����������, ������ ��� ������ ������� �������.
"�� ��� ���� ��� � ��� �� ���������, - ��������� �� ���� �������������
��������, - ��� �� �����, ��� ������"... "� ��� ������?", ������� �,
������������ ������� �������� �� ����� �����-�� ����� ��������, �������
��������� � ���� ������. ���� ������. "� ������, - ������� ��������� ��. -
����� ��+ ��������� � �����. ������, ��������, ������"...
  �� ��� ������� ��������� � ������ � � ��������� �����, � ����� �
������� ������ � ����� ���� ��������, ����� ���������� ���������. ������
����� � ��������, ��� ������ �������� �� ���� ���� ����� �� ������, ���
���� �, ��� ��� ������ ����������, ��������� ���� ��� �������, ����� �
����� ����������� ���������� � ��� ������� ������� ������ ���� �������,
���������� ������� ����� �� �������, � ��� ����� ������ �������� ����� �
���� ������� ������ ������ �� ��������� ������� � ������, � ������ ��
�������, ������ ���������� �������� ����, ������� � ������ �� �����,
������� ������ ���������� ������� "�����������" � ������ ���� �� ������
����� ��������� �������, ���������� � ���� ������ ������� �������
��������� ������������, � � ���������� - ����� ������ ����� ���������,
���� ������, � � ����� ������� ������ ������ ����� � ���, ��� ������� �� �
��� ������� ������ �����, ���� �� �������� ������ ������� �������� ���� �
�����...
  ������, ��� �� �������, ����� � ��� ���������, ��� ������, � ���� ���,
������ �������� ���� �� ��� ����������...
  ���� ������ � ���� ���������, � ���������� ���� ���������� ����������,
� �� �� ��������� ������ ����������, �� �� �������� ������� � ���� �����
����� � ���������� ���� � ������ ������ ����������������� ���������� -
����, �������, ��� ������ ���������� � ����������������, � �� � ����� ����
����������� - ���, ��� ����, �� ������ � ���� ������ � ����� ���� �����,
��� �� ������ ���� � ����������� ����. ��� ���� ��� ������, ��� ����� ����
���� ���� ������� �� ������ � �������� � �������� ������������� ������
�������� �������, ������ ����� �� ����� ���� �� ����.
  ������� � ������� ������ ��� ������� �������� � ������� � ����������,
������� ��� ������ � �������� �������� �����. ����� ���� ���������
���������� ���� �������, � � �������� � �������� � ���, ��� ���� �� ������
����. ��� ��������� ������ ������������ � ����� ��������, ������� ������ �
���� ��������, ��� �� ����� � ����������, ��� ��������� ����� �������� ��
����� ������. ������ ������ ���� ���������� � ������� �� ����, ���� �����,
������ ��� ��+ ����������� ����������� ��������� �������...
  � ���� �������, ����� ���������� ����� �� �������� ������ ����, � �����
� ������, ����������� � ������� ������, ������ �����, ���������� �
���������� ������ ���������� ������-��������, � ���� ��������, ��� �������
������� � ������ ������ ������ ����� ������� � ������������� ���������.
����� ��������� ���� ���������� � ���� �����, � ������ ����� �� �����
������, ������ ��� ������ ���� ����� � ���� ���� ������, ��� ������ ����
������� ������������� ���� � ���������� ��� � ������ ������, �� ������ ���
��-�������, ������ ��-�������!.. � ��� ���� ��� ����� ������, ��� ����
������ ������������, � ������-�� � ����� ����, ��� � ����� ������, �����
������ �� �������� � ������������� ������� � ������ � ����� ���������
����� � ����� ����...
  ... ��������, � ����� ���, ��� ��+ �������, ��� ��+ ������� � ���
���������� ����� ������ �� ����� �������� ������. ���, ��������, ��������
� ����� �� ����������� �������, ���������� ��������� ���� � �����,
�������� ���� � ���������� ��������� ����������� ��������: "��+ �������,
���, ��+ �������!"... � ����� ����� ��������������, ����� ������� ������
��� � ������� - ��� ��� ������ ���� ��������� ��������� ������ ����� ����
- �� �������� ������ ��������, ����� �������� ��� ��������� � ���� ������,
� �������� ������ �, � ����� ��� ��� ������ ���� �����, ����� ��
������-�������� ������, ��� � ���� ����������� ����� � ������ ����
�������� - � ���������� ������ ����� ���������. �� ������������ ������
����-������ �� ����� �������, ��������...
  ... � � ����� � ���� �����, ������� ������� ��� �������������� � ����
������� � ������ ������.
  � �������� ������, ��� ��������� ������ �������� �� ��� ���������
���������, ����� �� ��������� �������� ��� �� ��������� ������. ����� ��
���� ������������ �������� �������� ������. � ����������� ������������
������� ������� �� ��������� �������, ������� ������� � ���� �����, �����
�� ���������, � ������ ��������� ����� ������ ��� ������� ������� �������
����� �����������. � ����� ���������� �������� �� ������ �����������, ��
������ ���������� ����������� ����� ������� ����� � ����� �������� �
�����, �������� ��, ������������ ������.
  ������������� ����� - ���, �������, ���������� ��� ������� � ������...
������� �� ���, ����� � ����, ������ �������, ��� � �������� �������,
���������� ���������� ���������� �� ��������� � �����������, � ��� ��
�������� � ������ ���� ���������, � �������� ��� ����������� �����-����
����� ���� � ����� �����.
  �������, �� ���� �� ��� �� �����: �������� ����� �����, ���-�� ��
������� ������������� ������ � ���������� �� "������". ������, ���� ������
������� �� ���������� ���������������, ������� ���������� �� ���������
���� ���������� � ���� ����� � �������� � ���� �������� � ������� ��
�����������. ��� �� �����, � �����-���� ������ ���������, ��� ���� ���
���� ������� �� ������� �������, ������� ��������� ��� �� ���������
������-������ ���. � ���������, ������� ������� ������ ������ �� ��������,
��� ������� ��������� ���������� �� �� ��������. ������� � ����� �� ���
���������, ��� �� � �������� ���������� ������ � ����� ���������, ���
"������� ���� ��������". � ���� ����� ������� ��� ������� �������-��
������������� �� �������� ������ �����, ��� ��������� ������ ����������.
����������, �� ���� ������ ���� ����� ��� ��, ��� ��� ������� �
������������ � ����� �����������... � ��� ����� �����������������
��������� ����, ��� �������� ������ ����������, ������ � ���� ����� � ���
��� �������, �������� ������������ � ��������������. ��� ��� ����
��������� ��� � ������ ���� ��������������� � ���, ��� ����� �����
���������-����������� ���������� � ������ ����� �������������� ������
���������. ���� �� ����� ���� ������� ��� �������, �� ���������� ����:
���������� ������� �������� �� ���� ������ �����������, ������ ��� ��� ���
��� ��������� - ���������, ����������� � �������� ������, ��������
���������� �� ����, ������� �� ���������� �� ������ � ������������, �����
��������, ������. ���� ����� ����������� (���������� ������������ �������
������ ��������) ����� ���� ��� ��������� ����� ������ ���������, �������,
������, ������ ����������. ������, �� ���������, ��� �������� �����������
������ ����� � ������, ����� ����� ��� �� ���� �����������...
  �����, �� ���� ���� �� �����, ��������� �������� ���� ���. ����� - ���
����� ������� ��� ���? � ����� � �����, �� �����������: "�� � ��� ������?".
  ... �����������, ��������� �����, ����� ����� �, ��� ��������, �����
���� �� ������ ������ ������ ����� �������, �������� ����� ���� ������� �
����������. � ����� ������, �� ������ �������, ��� ������ ����� ����������
��� � ���� �������, ����� ������� � ���������� �������� � ��������� ���, �
������, ������� �������� �������, ��� � �� ������ � ����� ��������� ������
������� ����������... ������, ���� ��� ��������� ��������, ��� �������
������� ����, ���� �� ���������� ���������� �� ���� ���, ���� ��
���������� ���������� ������ �� �����������, ����� �� ���������� ���, �� �
���� ������� �� ��� �� �����, ����� �� ������ ������� ������... � ���-����
�������-����� ����� �� ����������� ��������� � ������ ����� ��������
��������� ��� ����������� ���� �� ��� ����, �����, ��� �������, ��������
��� �����. ��-�� ������� �����, ��� ������� ��������� ��� �����
����������� �� ������, �� ������, �� ��� ����� �� ����. ��� � ��� ��
����?..
  ���� ��, ������, � ������� ������ ����� �����. ���� �� ������ � ������
������ ������ ������!.. �����, ���� ������� �������� �� �������
���������������� ������� ������������ ������ ��������?
  ... � ��+ ����� ������, �� ����� ���� ���������� �, ���� �� ��������
��������� ��� ��������, � ������� ��������� ������� � ��������� �����. ���
����� ���������� �����-������������ ��������� - "����", ������� ��
����������-������������ ������� ��������, ��� ������� ������ �������
���������� �� ���� �� �����. ��� ����� ������: ������� ������ ������ �
���� �����, � ���, ��� ��������, ��������� ���, ������, ����������� �����.
������� ������ �� ����� ��������, ���� ��� �������, ������� ����� �������
�� ��������� ������, � ���-�� ���-�� ������ �������: ������ ��� ��������
���� �����, ��� ��� ����� ��������.
  ���������� - ������ ����. ��� � ����� �������. � � ������ - �������,
��������� ������, ����������� ���� ������� � ������ ������, ������� ������
�������������� � ���, ����� ������� ��������-������� �� �������, ��������
��� ��� ������� ������������� �������, � ���� �������� ���, ��������,
�������� �� ������ ��� �������, �� � ����� �������, � ����� �����������
���������� ����-������ � ������� �������� ������ ��� ���� �� ����������,
��� ��� ������� ������� �� ������ ���, ��� �� ��������� �� ������ ��
����... ��� ������ "������" ���������� ����������� ��������� ����
��������������� �����������, ���� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ �����,
��������� ����� �� ��������, � ���� ����������� ������� �������, ������� �
����, - �������� ��, ���� ���� �������� ������ �� ������...
  ��� �� ������ ������� ��������, � ������� ������ ��������� �� �� ������
������� ������, ������� - ������ ������� �������� ��������, ���� ���� ����
����� ������!
  ��� �����, ��� ������ ��������� ���-���� ����������� �� ��������
���������, � ���, ��� ������, ������� ���������, ��������� �� � ������ �
��������������, ������, ���������� �������� ���, ��� ������, �������
������ � ��������� � ������ ����� ��� ������ ��������� �������...
  ������, ��-������, ����� ��������� � ���������� ���������� �������,
�������� ���� ����� �����, ����� ������� ����� ����� ������ ������
��������? ��� ������������, ��� �������? ��? �� ���� ��� ������, ���...
  ��, ��� ������, ���������� �����, ��������� �����, ����� � - ���� ����,
����� ��������� ����������, �� ���� � �������� ��� �� ���������. ��-��,
����������, ��� ���� �� ����������, ���� ������ ��� ������ �������
����������. ��-������, ���, ��� �� ���� �����, ������� ����� ����������� �
�������� ������������ "���"
  - ����� ��������, ������������� ���������� ����. ������ ��� �� ����
��������?
  �������� �������� �� ���� ������, ���� ��������� ������� ����������
���� � ��������. ������ ����� ����, ��� ������ ���������� � ��� ������
�������� ������� ��������, �������� �������� � "�������� �� ����������",
��� ��������� � ����� ������� ���������. ���� � ���� ���������� ����
�������, �� �� ��� ������� ��� �� ����� ���� � ���������, �� ��� ��
��������� ������ ������������� �������� ���������� ��� �� ����� ��������
������� ��������� �������. � ���� �� ����, ��� ������ "���� ��������, ����
�������"? � ���������, ���: ���������, ������ �� ������, ��� ����� ������
����� ��������� �������: "�������������", � ����� �� �������, ��� �� ���
�� ������� �������� ��������������� ��������?.. ��-��, � ��������: ��� ��
��� ��� ����� ������������ �������� ������������ �� ��������.
  � ������ �������� ����� ����������, ���: ������ ����� ����������
������� � �����, �� ���� �������������� �������� �������� �����������, �
�����? ������� � ��� ��������� �������� ����� ��������� �������, ��� �� ��
������� �� ���, �� �������, ����� ��������� ����� ����������� � �������?
������ � ����, ��� �� ������� ��������� ���������?
  � ����� ������: ������ ��� � ��� ���� ���������� ����� ���� ��� ������
������.
  ��������� ������ ���������� � ������� ������� �����-, �����- �
���������, �� �� ������ ������ ������� ������ � ����� �������� ���, ��� ��
�� ������ �������� �����, �� � ������ ����������� ����������, ���������
�������� �� ����� ����� � ������� ������������ ���������� - ������ �����,
����-���� �� ���������� ����������. ����� ��� ���������� ������ �
������������ ����� ������������ � ����� ������ ���� ����������, �������
�������� �������� ��� �� ������� ���������� ����������� ����������
���������� ������� ����������, � ������ ����������� �� ������� � �������.
��� ���� �� ���������, �������� ���� ���� ��������� ���������,
�������������� ����� �� �������������� ����� � ������ ���.
  ���� ��� ��� ������� ��� ������� ���� �������� ��������, ����� ���� ��
������������ �� ������� ����� � ��������������� ���������� ����� ������
������...
  �������� �� ������ � ���� ������ ����� �����, �� ���������, ������ ���
� ������� ��������� ����� ��� ���� ������ ��������� �������� ��������, ��
������-������� �� �������-��������. ����� � ����, ��� ���������
�������������� �� ������������ ������ �������� �����, ��� � ��� ����
������� �� �����, � ��� ������ �� ���������, ����� ��� ����������, ��� ���
��� � ���...
  ... ��� ����� ����������� ������������ ��� ��� ���������? ����� ���
����� ����������� �����? � ����� ������ ����� ������������ ����-�� ������?
���������, ��� ����, ����� �������� ��� ��������. ������, ���� ���� ���-��
�� �������� ������������ ����������� ��������� ��� ������ �������� ������
� �� ���� �� ����� ������������ ��������, �� ����������� ��������� ������
��������� �� ������ � �������, � � ��������� �������� ������... "��, ���
���� ��� ���� ��������. ����� - �� ���� �����... �����, ������� �� ������
������?" - "� ��� ����, �������?!
  ��� �������!" - "�� �� �����, � �������" - "��, �� ��������, ������!..
����� ����� ���� ������? � � �� �����, ��� �� ���, ������, ����� �� ����
���� � ������ ��������!" - ��� ��� �������� ��� ��� ������ ����
���������...
  � ������, ������ ������� � �������������� �����, ��������� � �������:
��� �������� ��� �������� ���������� ������ ������� ��������? ��, ������
��� �������� �� ���� ������, ����������� ��� � ����� ������� ������ ������
������, ���������� � ���� �� ����� � ����� ����������������� ��������� � �
������� �� �������� �����������... ���? � ��� � ����, ��� �� - ����� �����
��������� �� ���� ����!.. ��� �� ��������, ���? �� ����� ����, ����� �����
�������������� ������� ��������� ����������� ���� ����������� ��������?
��� �� ���������, ����� ���-��, ����� ���� ����� ��������� ����, �����
���������� �������� ��������� ��������� � �����?
  ... �� ��, ����� � ����� ���� � �������, � �-�� �����, �� ��+ ������.
�� ����� �� ��� � �� ������, ��� ������� �����, ������ ��� �� ����� ����
���������� ����� �� ��������� ��� �������� ���� ��������. �� ��������� ���
����� ������ - ��������� �� ���, �����������, �������� , ������� ����� ���
����� ������������, ��� ��������� ��� ����� ������ ��������� � ��� ���
�������������. �� ����� ������� ����� ������������, ��� ��������� ���
���������� ����������� � �����-������������ �����: ��������� �� ����������
� ��������� ����� �����, ������� � ���� ��������� ����� ����� �������� �
������ ��������� ����� ����������� ������ ���������� � ����� ��������.
������, ��������� �� ������ �������� �������, �� � ���������� ���-����
������ � ���� � ���, ��� ��� ����� �������� ����� ��������������
�����������. ������ � ����� - ������ ������, ���� ��� ��� ����� ����������
��� ���� ������� �����... ����������, �������� ��������� ����� �� ������
����������� �������� �������� ������ �������������, ������ ��� ����,
������� ���������� �����������, �� ����� �� ������������� �� ����� ������
��� �����, ����� ������ �������� �� ���� ����� ������...
  "������, �� ���������, ��� ����� ��������� �� ���� � �������, ����� ��
��������� ������� �����������?", ���������� ������� ���� ���. ������, ��
������ ���������� ��������� �� ��������?
  ���, ���, ����� �. ����� ����, � ��� ������� ���, ��, ���� �� �� ����
�������������, ������� ��������� �� � ����������� � ��������� � ������� ��
�������� ������ �� ��� ������� �� ���������� �������� ����� ���������
���������.
  ���� � ���, ��� ��������� ������ ���� ���������� ���� �� ��������� ����
� ������ � ������ ����� � ��� ���� ���������������. ��������� �����
������� ��, ��� ��� ��� ��������� ���������� ����������� ��� ������
����������� �������� ��������� ��������������, �� � ����������� ��� ������
���� ������ �� ���. � �����, �������� ������������ ��������� ����������
������ ��������� ������ ���� �������, ��-������, ����������� ������ �����
������ � ������ ��������, � ��-������, ����������� ����������� ������
������. � ��������� � ��� ���� ���������� ������� ������� ������� ������
��������� ���������� �� ������ � ���������� �� �����, ��, ������, �������
������������, ��� ������ ������������ ������������� ��������� �� �����
���������� ����������� ��������� �����������. � �� ����, ������ �� ���
����� �������� � ������ ������� ���������� ���������� ������� ��������� �
"������������ ���� �� ������ �����������" ��� ������������ ��������, ��
���� ����: ����� ����� ������� ������� ���� ����������� ����� �����,
������ ��� ������ ����� ���������� ����� ������ �������� ���� �� ������
����� ������� ������. � ��, ��� ��������� �� ����������, ������
������������� ������� ���, ��� ����� - ������ �� ���� ��� ������������
�����������... �� ���-���� ����� �������, ���� ��� ���������. �� ������
������, �� ��� �����, ��� ������� �� ������ ������. �����, �������, ���
���� ��� �������� ���� �� ����� ��������� � �������������, ����� ������
������ ������� ������ �������� ���������, �� � ���������� ��� �� �����
���. ������� ���� ����������, ��, ���� �� �����, �� ������� �� ����
����������� ����, ��� ����, ������� ������ �� ��� ����� � �����, �����
����� �������� �����, ��� ������ �� ��������� �� �� ����� - ���� ��������
������ ������� ���� ������ ������ ������� �����. ��� ��� � ���������. ��
�������� ��������� �����������, ����� ����� ������ "� ��������", � ���
������ ����� ������������, ����� ������ ���� �� � �������� ������ ��
������� ������� ��������...
  � ����� �����, ������� ��, �������� ������ � ����������, ������ ���
������ ������ �� ���� ������ ��� �������� ����� � ����� �������, �
�������� � ���� ��������� �������� ��� ��� �����. ���� ���� ����������
�������� � ������� �����, �� ������ ���� ������ ��������� � �������������
����� ������, ������ ����������� ���� �������� � �������� � ���������
����������� ����������������� "����������".
  �� ������ � ���, ��� �������� ������� ���� �������� ���� ������������ �
����� �������, ������ ������������ �������� �������� ��������, ���� ��
�����, ��� ���������� ������� ��� � ��� � ���������� ��������� ����� ���
���������. ������� - ����� ������ ���������, � ���� ����� �������� ���
�������, "�� ������� �������", �� ���� �� ����� �������� �����...
  ������ ������ ����� � ��� � �� ������ ������. � ���� �� ����
����������� ��� �������: � ��� ���� ��, ������-�� ������� ������� ������
�����������, ��� � �� �������� � ������������� � ����. (������������
����������, ��� ������ � �� ���� �� ������� ������ � ������ �������� � ���
"�����" ������ �������� ��������, �������� �������� �� ������ �������� ��
�������. ���� �������, � �� ��������� ���� ������ �������, �� ������ ���
������ ��� �������� ������ ��������� ��� ������, ��� ������� �� ��������
���� ������� ������).
  �� ����� �, �������� ������� � ��������������� ��������������� �������
������ ������� � �������, ������ �� ����� ����������, �� ����������.
  ���������� � �� ���� ��� ������ ����� ������-��� ���� ����� �������
�����
 "������� ������"! ������ ����, ����� ����� �� ���������� � ���������
������������ � ��� "����������������", ������ � ����������� �
"������������", �� ����� ������ �������� �����������, ��������������� �
��������� "������ � �������", � ����� ����� ������ ������ ��� ����� �
�����, ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ������.
  � ����� � �����, ��� ����� ��������, �� ���������� ������ ���
����������� � ����, ��������� ���������� �����, ������, ���, �����,
�������� � ������ ��������� ��������� �����, ������� ������ ��
������-������������� �������� - �� ����...
  ���� ���� ���������� ����������� � ����� � �������, ��� ����� ��������
������ ��, ��� �� ��� ��� ������� "���������" �� ������� ������. � ��
����, ������������� �� ��� ���������, ������� ��� ����� ������������
���������, ��� ������� �� �������, ��� �� ���� ��� � ��������������,
��������������� ��������, �������������� "�� ������ ������, ���� ���", ��
������ ��� ���� � �� �����.
  ������ ���� ������. � ��� �� ��� ���������� ������ �����, �� ��� �����
��� �������� �� ��������������� �� ����. ������ ���� � ��������� ������,
������� ��� ��������� ������ ���������-��������� �� ������� �� ����� �
����� ������������� ������ ���������� ��� ����� � ��������, ���� ��������
��������� ���������, ���� ��� ��������� �������� � ���������, �����
���������� ��� ������ �� �������, � ��� ����� ����, ��-������, ���������
����������������, � ��-������ - �������� ����� �������������� �����,
������ ��� ������, �� ��������� ������ �������� �������, ������ ���� �
����� �����. ����� �������, ����� �� ��������� ����� �����������������
�������������� ������ ���������� � ��� �������, � ������ �� �
��������������� ����������, � � ���������� � ������� �������� ����������
�����...
  ����� ������������ ��� �����: ���� �� � ������� ��������������� ���
������, ������� ������ �������� ���, �� ������ � ������ ��� ���������
������ ��������� �� �����������. ������ � ������ ��� ��������� ���� ����,
��������������� ��� ���������� �������� ��������, �� ������ ��������
�������� ��� ���� ������, � ����� ���� � �������. ��, ������ � �������
�����������, �� ���� ��� �����, �� �������� � ������� ����� ������� �����
������. ���������� ����������� ��� ��������� ��������, � ������ �� �����
������������ ���������� � ������������� ��������. ����� ����� ��, ��� �
������... � ������ � ���� ������������ ���� ������� �����, � ��� ����� �
��, ��� ��������� � ���������������� �������� �� "������� �����". �� �
��������� �������, ��� ���� � ������ ����� ������ �� ���� �����
������������ ��������� ��������� �� ����� �����������, ������ ���� �
������, �� � ��������� �������, ��� �������, � ������ ������, �����������.
����� ���� ������, �������� ��������� ��� �� �� �����, ��� � �����
���������� ������, ������ ������� �� ������������� � �����������������
������ � ���� ��� �� �����, � � ���������� ��� ����� �� �������, � ���� ��
�������, �� �� ������ �� ����������, �� � ������� ��+, ����� ��������
������������� ����� "��������� �������"...
  � �������� ��������� �� ������ ������������ ��������� ���� ��������,
�������� ������������ �� ������� � ���� ������������ �������� ����, ������
��������, ��� �� ���������� ��� �����. ��� ���� ������� ��������, ���
���������� ��� ���� � ���������� ��������, ����� ��� ����� ��������������
���� �����. �� ��������� ����������, ����� �� ��� ��� �������
������������� ���� ����� ��������� ����� ��������, ������� ������, ������
������ ���������, ���� ����� ������, ����� ������ �����������, �� �����...
  ������, � ��� ������ ��� ��������������� ��� ���� ��������. ������ ���
������� ����������� ���, ���, ��������� � ���� ���������, �� � �������
���� �������� ������ ������������. � ��� ������ ���������� - ��� ���
������ ������� ��������� � ����������. ����� ������� - ��� ������������
������ ����, ��� ����� ������ �������������� �� ����, ������� ���������,
�����, ���������� �� ���. ���� ����-���� �����������, �������� ������ -
���� �������� ����� �������� �� ������ �� ���� ��� �� ����, �� � �� ���
������� � ��������� - � ��������� ���������, ��� � �������� �����,
�������� � �������� ������� �� ����������� ���������� ������� �����
����������� �������, ��� �������������.
  ... �������� �����������, � ������� �������� ������ � ������ ����������
� "��������" ����������, �������, ����� �������������, � ��������:
"��������� ��������� - ����� "������� ������", ��������"...
  ��+. ��� ���� ��������. ����� � ������ �� ����� ��� �����������.
  - ����, � ����, - ������ � ��������, � �������������� ��������������
��������� ���� �� ������� ����������� ������, ���� ��������� � ��������
���������� ���������� ������� ���-������ ��� � ����������� ����. - ����
������, ������ � ����� �� ���-������ ���������, �? ���������, ������������
���� �� �����, ��� ������ ������ ����� ����� ������ �����. ���� ���
�����-������ �������, ��� ��...
  ���� �����������. ����� �� ������������ ������������ �� ����� ����� �
������ ����� ������. � ���� ��� ��������� ������ ����������� �������,
������� ��������� �� �����������.
  - �� ��������, ���, - ���������, �������, ��. - ��� ���� ������.
  � ����. �� �� ��������� ���������� ������-�������� ��������� "���������
���������" ���������� ���� �� �� �� ���� �� �������������. �� �
������������� ������ � ���� �� ����. �� ������, � ����������� ��������,
�������� ����� ����� ������, �������� �� ����� ������� �� �� ���. � �����
������������ ���� ����� ������ � �������. ��� ������� ���� �� �������
���������� ����������� � ���������, �� ������� ����� ���� �� �����
���������� ���������� �������� ��� �����...
  - �� � �������, ��������, ���, - ��������� ���� ��� ��������. - � ����
����� ��������?..
  - �� ��� �� ���������, ��� ����������� �������! - ���������� �. -
������ ����?
  - ��-�, - ������ ����� � ������ ����� ��������� �� �������������. �����
����, ��� ������ ������� ���������� ��� ������ ������, ��� �����������
���������� ������� �� ������.
  - � ���� ������� ����� �����, - ������� � ��� �����.
  � ������������� ����� ���� ��+, ��� ������ ����� ������������ ���
�������������� �������� ��������� ������������ ��������. ������ ���������
��������� � ���� ����������... ������� ������� � ����������� �
������������� � ���� �� ��������...
  ����� ��� ������ � ��� ����������� � ������� "������� ������" ��
������������ ��������. �� ��� ����: ���������� ������ �� ������������
���������, �����-������ � ���� � �������� �������� � ��������� �������
������, � ���������� ��� ��� ������ ������� ������, ������������ ��������
���������� ���.
  �������� ������� ����� ���� ���� ��� ����� �����, �� ����� ��� ���� ��
��������� �� ����������. ����� ���� �� ��� �� �� �� ����� �� �� ���������
�����, �� ������� � �������������������, ������ ���� ����������������
�������: ��� � ��� ������ ���� ���������� �������������, ����� ��������
����������� � ���, ��� ���� ������� ���������� "����������" �������. ��
����, ��������� ����� ����� ��� �������, � �������� ����� ����� ��������
�� ������ ����� - �� � ��� ������ ����, ������ ��� ���� ����� �� ������
���������������� �� �����������, �� ���������������� ������, ��������� �
���������� �� ������ �� �� �������� ��� �����. � ���� � �� �������� ���
�������, ������� ����������� �� ���� ������-�����������, �� ���� ������
���������� �����������...
  ��� ����� � ����� �����, � �� �������� � ���������. �� �������, ��
������ ������� ������, ���� �����, ��� � �������� ��������� ��������
������������� ����������, � �� ���� ���� ������������ ��������� �� �����
�����.
  ����, ��� � ���? ��� ��� � ��� - ���, � ��������, ���� � �� ��...
��������� ������� � ���� ���� ���������� ���������. � ��� ����� ��� ����
�������������� ���������� ���� ������ ��������� ��������� ������. � ��
������� ������� ������� ����������. ���� �� ���� ����� ��������� "�������
������" � "������������" ��� ���������� ������ �������� ������� ������
�������, ��� ����� �����������, ��� � ����� �� ��������� ������:
���������-�� ��� ������� ��� ��������, ���� ��� �� ������������, ������ -
�� �������������, � ���� ��� � ��� "����������" �������, �� ��� ����� -
�����-�����, ������������, ������� ������!..
  ������, ���� ��� ������ ����������� ����, ����� ��� �� ���� ���������
�������� ��������� �������, ���������� �������� ����������. � ���������
��� �������� ������� �� �������� ���� ������ �����: ������� �������
���������� ��������� ����������� �� ������� ���������� � �����������
�����. ������, ��-������, "���������" ������ ���� ���������� ���, �����
���, � �������� ������������� � ���� ��������� � ����� ����������. ������
�� ���� ������� ��� ������ ���� ���������, � �� ��������� "��������".
��������� �������� ����������� ������ �, ��� �������, ��� ����������. �
����� �� ������ �����, ��������, ������ ���� �����, ����� ����������
������������� ���������� ������� ��������� �������������. ����� ���������,
��������� ���� � �������, ������� � �����?
  ��������� ������� - ���. ������� � ����� ������� �� ������ - ���.
������ - ���.
  �, �������, ��� ����� ������ - ������... ��+? �������, ��+. � ����� ��
���� ���� ��������� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� �������
����������� �����?
  ���������, �������� � ������ ������� ��������: ���� ������ � ����
������ �����, �� ���������� ���-�� ��� ������� ������������ ������� �����
����� ���������� - ���� ������� ����� ��������� ��������� ����� �������
������ "�����" ������. � ������ �����? ��, ���� �����������, ������ ���
������ � ��� ��� ������������� �������, ��� ����� �� ������ ��
����������������� ������� ���� �� �� � ����� ������������, ����� ���������
����� ������������. ��� �� ��� ��������, ��� �����-�� �������� � ��������
������ �������� �� ������� ��������!..
  � ���� ��� � �� ���, �� ����� ������ � �����������, ������ ���� ����
���������� ���-���������: �� ��, ����� ���������� ���������
"��������������" ����� ��� ������������ �� ������, ���������� �������
������������ ������ ������� �� ��������������! ������, ������ ����������
������ ���� ������� � ����� ����� �����, ������� ������������ �� ���������
�������� �� ������ ���������, �� � �������� ���� ������������� �������,
������� ����� �� ������������ ������ ���������������� ���������, � ��
������...
  �����, ������, �����, ��� �������! ��� ��� ����� ���� �� �����?
  �� "������� �������" ������� ��������� ������� ��� �� �� ���� ������,
����������� ���������� ������ ���������� ���������, �� ������� �������
����� � ������. � ����� ������� ��� ��� �� ����� ��������, � ��� ����
������ �������:
  ��� ���, ����� ���������� �����! ���������! �� ��, �������, ��� �� �
����� �� ���������?!.. ������ �� ���������� �������������� � ����������� -
"�������"
  ���������, ��� � ��������� ���������� ����, ���� ��� ������ � ������
������������� ��������� ���� �� ����. ���� ������� � ������� �����
����������� ����� � ����� ������ �� ���������� ���� ����������, �� ���
����� ����� ���� �� �� � ������ �����. � ���� ��, ��������� �����
����������� ������������� ����� ����, ���� ��� ��������� �� ���������, -
������, ������ �������� � �������, ��� ������ ������� ���� �� �����������
��� ������������, �����, �� ���������� ��� ������� ��������, ����������
�������� �������� ����� �� ���������, � �� ����� ����� �� �������������
������� �������!..
  ������ ���� ���� ���� ������ ������� ��� ����� ���, ��� �� ������. �
����������� ����� ����� �� �������� ����� ����� ������� ���������� �
��������������� ��������� �� ������� ���������-�������� ���������. ��
����� ���� � ������ ����� ������ �����������: ��� ������, �� �����
���������� ����� �� ���� ��������� "�������-����������"...
  ... ������� ��������� �� "������� �������", ��� � ������ ����, - ���.
  ��������... ��������: � � ������� "������ ������" �� "������������", �
� ������ ������� �� ������ �� "�������������" ������� �������������� ��
��������. ������, ����������� ����� ���. ����� � �������
��������-��������� �� ������������, ���������� ���, ��� � �����������
������ ���� ��������� �������� ������� ��� �������� ������, ����� �����
���������� �������� �������, � ���� ����� ������������� ���� �� ����������
�������� ������-�������� (������, �� ���� �� ����������� ������� ���
����������?)... ����� ���������� ����������, ��� - �����������. ������,
��� ����� ������ ��� �� ����������, � ����� - ����������� ��������� ������
������� �����. ��� �� �������? ���?!..
  ����� ��� ������� �� ���� �����, ��, ������, ������ �������������
���������� ������ ��������� �� �������. ������� ���� - "��" ��� "���",
"���" - "�����", "������- �� ������"... "����� � ������� - ������ �
������"... ��, ��� �� ����� ��� ���������� ������ ���� ����� ����� ������
� ���������� ��������!
  � ��� ���� ������� ������� ������ ������� �� ������ ���. � ���� �����
������� �� ���. �������, ������ ������ ������ ���, ����� ��+ � ����
����������, ��� ����!..
  � ������ ������ �� ����. ��� ����������, ��� � ���� �������, ��� �
������� ������� ����� �������, ������ ��������, �� ��������� - �����
������ � ��������� ������...
  ��������� ���������� � ���. �� ������������� ��������� �� ����� � �����
������� ������ ������ - ������ ���, �� ������. �� ��� ���� ������� �����
������, �� ������� ������ ����� ��������������� ����� ����� � ��������
������. �� ������ ������, ����� ������ � ������, ����� ���������� ������
�� ������� ����, ���� ���� ����� �������... ������, ���� ������� ������ ��
�� �����, ������� ����������� ����������� ��������, ���� �� ���������
������� ���� ���������. ��, � ������ ������� ����� ���� ������, ����
�������� � ��� ��� � ���� ��� ����, ���?.. �������, ����� ������ ���������
����� �� �������� ����� ������ � ��� ������, ����� ���������� �������
����� ���������� ����� �� ��������� ����������?
  ���� ���� �� ������� ����� �� ������ ��� ������ ���� ������ ������!..
����� �� ��������� ����������� ���������� ������ �������� ����� ���� �
���� ����� � "������"?!
  � � �������� - ������ ��� ������. ������, � ������ ����, ��� �� ������
�������� ������� ���� ����� ������ ���, �� ������, ���, �������,
���������� ���-��� ������ � ��������� �������. � ��������� �� ������
��������� ��� ����� �� ����� ����� ����������, �� ������� ���� ������
������, ����� �� ���������, � ��������� � ������ ������ �� �����-��
������� ����, ���. �������, ���� �� ������ � ����� ���������, �� ���� ����
������ ����� ������������, ������ ��� "��������" � ����������� ���� �����
�������� � ���������, � ��� ������ ���� ������ ����� ���������� ������...
  � ��������� �� ��������� ����� � ������� �� ����� ����������,
����������� ������. ����� ���� ��������, ��������� ����� ��� ��������,
������� �������� � ������ ��-�� ����� � ����� ������. ������� ��� �������
� �������, �������� �����������, �� ������ ���������� ������ ���, ���
������� ������ ���� ���������� � ��� � ������� � �������� ����...
��������� ��� ����� ��� ��, ��� ������ � ����� � ����� ����������� �
����������. ������, ���-��� �� ���������� ������ ��������� � ��. ����,
�������, ��� �� ��������� ����������� �� ����� � ���� �� �� ��������
��������� ������� � �����... ����� ��� ���� �� �������, �� � ����� ��� �
���� �������� ����, �������� �������, ��� ���� ���� ������ � ��������� ��
������ ���������� � ��������� ���� �� �������� ������ ������������� ���-��
�� �����, �� �� �� ������ ���� � �������������� �������� � ���������� �
����...
  ����, ��� � �� ��������� �������� ��������, ����, ������� ����� ����,
������������. ���-�� �� ��������� ���������� � ���������� ��������,
����������� ��� �����: "����, ��������, �������... ������".
  ����� ������ �� ���� �����, ����� ��������� �������� ������ ����������
� �������������� ���������... ����... ������...
  � ��� �������, ��� ������ ������� �� ���� ����� �� ������, ��� ����� ��
������ ���������� ���������� �������� ��� ����������� ������ �����������.
� ��� �� ��� � ������� �������� � �������� ����� ���������� ������ ��
�������� ��������� �����, � ������� ������� ���������� ������� ����������.
�������� ����, � ������ ���������� ������� ������. ���� �� ����� �������
�������, ��� ������ ������ ������ ���������� ����������. ���� ������
���������, ��� �� �������, ���-��� �� ������� ������� ���� ��������� �
������������ ������ ������ ������. ������� ����� ����������, ��������
��������� �����, �� ���� ������: ���������� �������� � ��������
������������� ����� �� ����...
  ������ ����� ���� ��������� ���� ���������. � �� ������ ��������
������������ "�����" ������� ��������� ����������, �� � �������
�����������, ��� ������� � ���� ��������� - �� �������� ��������, �������
�������, � ���������, ������, ������� � �� ��� ���� ��������� ��������...
  ������ �� ���� ����������� ��������� ��������� �� ������, � ����������
���������. ������ �� ��� � � ��������, ��������� ������� ���� �����
�������� �� ������. �� ��� ���� �������, � ������ ��������� �� ���� ������
���� ���������� � ������ �����, �� "������������". �� ������ ��� ���������
���� �� �����, � �������, ����� ��������� ������� ��� �� ���������� �����
��������� ����, � �������� �������� � ��� ����� ��� ���������� � ����
��������� ������. ���� ���������� ������� �������� � ������ �����������,
�, �� ����� �� �����, �� ��������� �������� �� ���������, ������� ��� ��
������� ��� ����.
  � ��� �� ��� �� ��� �� ���������� �������� �����, ��� ���, ����
"��������������". ��� ���� ������� �������� � ����� �������. ���������
��������, ����������� ������������ ���������� ������ ���������� �����, ���
������� �� ����������, �� ���� ��� ������. ����� ���, ��� ��� ���������
����� ���� � ���������, � ����� ���������� � ��������, ��� ��� ����������
��� ����������� ����� �����������.
  ����������, ������� �� �������� ��� ���������� ��������� ��������
������� ����� ����� ���� ���������� �������, �� � �������� � ��������, ���
������ �����, ��������� ������������, ����������� � ���������, �����
������� ������ ��� �� �����, ��� ���������, � ������� ����� �� �����, ���
� ���� �������, ���������� �� ��������� � ��������� ������� ������
��������� � ����������� �� ���������, ������ ����, ����� �������������� �
����� � ������� � �������� �� ���� ������ �������. �� � ���������� �������
�� ������ ������� � �������������. ��� ����������� ��� � ����� ���
��������� ���� � ���������, ������ ���� �� ��� ��� �������� ���������
"���������". ����������� ��� ������ �������� �, ���� ���, ��� ���
��������, ���� ���� �� �����, ������ ����������� ���������� �� ��� ����
������ ������� ������: "������!" - � ��� ����� ����� � ����� ��������� ��
������� ������ ������.
  - ������, - ������ �, ����� ��� �� ����������� � ������������, - � ��
�������� ��������������� ������������...
  �� ��� ���� �� ����� �������.
  - ���� �� ������! - �������� ���, ��� ��� � ����������. - ������ ������
����, �������!
  � �������� ������. ��� ������� ����� ��+ ���������. ������� �����
������� ���� ������, ������ ��� �������� �����������, ������� �����������
� �����-�������, �������� � ������� � �����������, ����� ����������� �����
��������� �����, � ������� ��������� ������ ��������� ��������. ������ ��
���� � � ������ ��� ������� �������, ������� ��������� ���������� �����
����������� �� �������������� ������� ����������, ������� ���� �� ��
������ ��� ������������� �������.
  ��� �����, ���������� ������ �� ����� ������ �� ����. � ���� ��, �
����, ��� ������� "������� ������" ���� ����� �� ��� �������� ����,
������� �� ���� �������� ������������� �������������, ��� ��� �� �����, ��
���� ������� ���� �� ����� ������ ������.
  � ���� ��������� ��������� ����.
  - ������� ����, - ������ � ������������, ������ �� ��������� ���. - �
���� ���� ���������!
  ��� �� ���� ��������������� � �������� �� ���� �������� ������. ���
������, ��� ������� ������� �� ����� ��������� ������ �� ����. �� ��� ��
�����������, ��� ��� ����� � �� ���� ��������, ����� ������������ � ����.
����� ���, ��� ��� � ��������, ������ �� ��� ��� ����, ��������
����������� ��� ���������� �� ���� ������, � ������ ������ ������� �
�������� ��� ���������. ������� �������, � ����, ����� ����� �� ���� �����
�������, ���� � �������. ������ ��� ���������� ���������� �� �����, ������
��� �, ����������� ����� ������ � �����, ������ "�������", � ��������
������� � ����. � �������� � ����������, �� ��� ������� ����� ������
������� ���� � ����, ����� � ������, ����� ����� �� ������� ���������� ��
��� �����, � � ���� ����� ������������ ������� � ������. �� ������� �
����� ��� �������������� ������...
  * * *
 ����� � ����� ������ �����, �� ���������, ��� ���� �� �������� �������
����� �� �������������� ������, ��� � ���� ����������� � ���� ������� ��
������������ �� ����������-�������� ������� � ������������� ����������
����������� �������� �, �������, ��� ����� � ���� ���������� ����� ������
�������� ��� ������� � ����� ������, �������� ����������� ������ �������
�� ��������� ����������� �����.
  ������ ����� ��������, ������ ��� � ��������, ��� ��� ��� ��� � ���
����� ��� �����.
  - �� ���, ��� �������, ����������? - ����� ������� ����������� �����,
�������, ��� � �������. - ���� ���: ����� ���� ��� ���������, ���� ������
�����������?
  - ����� ���������, ���, - � ������ ������� ��������, ����� ������,
��������� �.
  - ������, ������� �� ������ ����������� ��� ���� �������, ����� �������
����� �����, ��� �� ���������� ����� ���!
  - �����-�-��, - � ���������� ���������� ���������������� ������ ����
������ �����. - ������ � ���������� �� ������ �������� ��������...
������-��, ���� ������ �������������� ������� � �����, �� ������ ���
��������, ��� �� � ������� ������� �����. �����, �� ������ ����, ���
�������!.. �����, ����� � ����, � �� ��� ���������, ��� � ����� � �����
����� ���� ����� ������ �� ������� � ����������� � ����!
  � ��������� ���������. ������, ���� ��� �� ����� �������� �����
���������� �������� ������� ������ � ������ � ������, ������ ���
����������� �����-������ ��������, ������������, ����������� ���������
�����������.
  ������ �������, ����� ����, �� ����� ��������, ������� ���������� �
���� ������, ��� �� ����������. ������ ������� � ����� ���������, ���, ���
�� ����������� ������������ ������������ �� ������ �����, ������, � ��
������ ���, �� � �����-�� ������� �� �������� � ����� � ������ ��������
�����������. � ��� ���, �� ������ - ���������� ���-������, � ������ ���
��� ������ ���� �� ��������.
  ������ �������, ���������, ���� ������, ��� �� �� ��� ������ � ��� ����
��������� ���� ��� ������� � ��� ���� �� ������� �� ��������� ������������
� ������� �� ��� ��������, � ������� ��� ������� ������� ��� ��� �����
��������!
  ��� ������� ��� ������� ��������, ���� ���� ����� � ����� �����...
  ����� ����� �� � ������� ����������.
  ��� ������ �� ���������� �� ���� ������� �������, �� � ����������� �
�������� ��� ������� ������ �� ��� ����������� ������������. �����
��������� �������������� ��� ����� �� �������� � � �������-������������
����� �������� ��� ����������� �������: ��� �����, ��� � ����������� � ���
����� ���, ��� ����������� "�������" �����������, ���� ���������� ��������
�������� � ������ ���� ���������� � �����...
  - �-��, - ������������� �����, ����� � ������ �����, ����� ��������
������������ ��������� �� ��������, ������� � ����. - ������-�� � �������,
��������� � ��� �����������, ����� ������������ �� �������� ���� ����� �
�����, � ��������� � ������ ��������� � ��������� �� �����, ��� �� �����
������ ���������!.. ���-���� ���� � ���� �����, ������, ��� �����-������
������ ���! �� ������ ������, ��� ���������� �� ������ �� ������ ����� ��
���� �����, ��� �����-�� �������� ��������� ���������� ��� � ������������
�����, �� �, ��������, ����� ������������ ����� ����������
��������������...
  - ��������������? - ���������� �, �� ����� � ����������� ������� �� ���
��� ������������ �� �������� - �� � ���� �� � �� ����� ��� �������. - �� �
�� �� ���!..
  - �� �����, ��� �������, �� �� ��������� ������. �� �������������
������� � ���� �������� ���������... ��, ������� � ������ ��� � ��������,
����� �� ����. �� ����� � ������ ����: ���� �� ����� ��� ��������, ������
�� �� ���� ������ �������. ���� �� �� ����� � ��� � ����� ������������ �
����������, �� �� ���� �� ���������� �������� � ����� ������ ����� � ��
��� ����� �� ������� �� ������� ��������� ����������� ���������. ������ ��
�� ��� ������?.. ����� ������� ��� ������ ���������: ������, ������ �����
�������� ����� �����, ��� �������� ��� ����������� ��������� ��
�����������. �����������, ��� ���� ���� �������� ������ ���
��������������� �� ��� ��� � �� ��� ��������, � ��� ����, �� ���� ��, ���,
����� ���������!.. ����� � ������ ������ - �, ������� ������, ����� ������
� ����, ��� ������������� ������ ������� ������� - � ��� ��������
������������ ������ ��� ����������� � ������� �����������, �������� ��� �
��������� � ��� ������������ �������� �� ���������� ����� �������� � ���
���� ���� � ����������� ������������� ������������� - ������ ��� ������,
���� ������!.. ��� ������, ��� �������, �� �� ���� ����� �����, �� ���� ��
������ �� �������, ���-��� �������� ���...
  - ��, ���, �� - ������! - ��������� � ���������� ��������. - ������
������, � ���� �� ���� �������, ����� ���������� �� ������ ����������
����� �������� � �����, � � ������ ����� ��������� ����������� �� �����-��
����, � ����� ����� �����... �� �� ������� ������ �, ��� ����� �������,
�������!
  - �����, ����� ���� �������! - ������ ���� ��������� ���� ���. - ���
������� ����������, ���� ����������� �������� ������� ������
����������������� ����������. �� ����� ��� ��� �����: ��� �� ���-����
������ �� ���� ����������� ���, ��� �� "������� �������"?
  - "��� �����������, ������", ��� ������ �� ������� ��������, - ��������
������ �. - �������������� ���� � �� ���� ������ ���� �����: ������ �����
����� �� ������ � ������ ������-���������� � ���������� �������������
��������� �� �������� �� ���������� � ����� �����, ��� �����? ���� �����
�� ������ ����������, �� � ��������� ������� ����������� �����. �������,
���� ���� �� ��������� ������� ������������ ������� ����������� ������� �
���, ��� ��������� �������� � ������ �������������� ��������� ��������
��������, �� �� ��� ����� ����������� ����� ����� � "�������", � �� ���-��
���-������ �� ������� �� �������� �� ��� ����, ��� ���� �� ���������
���������� �������� � ������� ��� ������� ����������!.. �� �����
����������, � ��� �������� ������ ��, ��� �� ������� ����� ������ ��������
�� ������ � ������������ ������. ��, ��������� ��������� ��� ������� �����
��, ���� �� ��� ������� ��������� � ������ ����������� ��������
������������ ���, �� �������� � ����� ���������� ��� ���� �����. �� ����
�� ��� ��������� ����������� - � ����� ������� ���� ��������,
������������� � ���������� ������ �� ��������, �� ��� �� ��������� - ��
����� ��� �������� �� �������� � ������ ������� ���������� ��� � ����� �
����� �����, ��� ��� ��������� � �� ��������� ��������. ��, ����������,
����� ����� �� ��������� ������ �������� �����������. �� ����������� ���
����� ��-����������!
  �������������, ��� ����, ���� � ���� �� ���� ���� �� ���� ���������
�������, ������ ������� ���� �������� � ������ �������� ����
��-����������, ���� � �� ������� ��������. � ������ ���� ����������� ����
����� �������� ������������, ��� ��������� �������� ������������� �
����������� ����������� ������ �������.
  ���� �� ����� ������ ��������� �� ������������, �� ��� �������� ��
�������� � ����������� �����, ����� ��� ���������� �� ������, � ������, �
������ �������� ����� ��������� ����� ��������� ������ �� ��������
���������� ����, � ��� ���� �� ������������ ������: ��-������, ���������
����� �� ��������� ������������ ��������, � ��-������, ���� ���� �� ��
������� � ��� ������ ����� �����, �� �������� �� ������� ��� �� ��������
��������� ���������, ��� ����� ���������� ��� ������� ��������� ������, �
����� ��� ������-�������� ��������� �� ����� � �������... ������ ���� -
������� ��������� �� "������� �������": ������ ������ �� �� ������ ���
��������� ������ ���������� ��������, ����� ���������� ��������� �� �����
�����, � ����� ������� ���������� ��, ��������� ��������� ����� �����
���������, �������� �� ������ �� ����� - ���, ������, �����-�� ���������
������ �� ���������� - � ��������� �� ��������� ������� �� �����, � ��� ��
��� �� ������� ��������� ������ � ������� ���������... ��� ������, ���,
��� ������ �� ����������, ����� ��� ���������� ��������� ������� ������ ��
��������. � ���� ��, ����� ����� �� ������ ������ � �������� �����������
��������� ����������� � ���������. ���� � ��� ��� ���� �����-�� ������ �
������� ����� ���������, � ���� �� ������ �� ��������, ��� ����� ��
����������� �����������. � ������ ��+ ����-�����: �������� ������,
�������, � ��������� �������������� ����� ��� � ��� ������ ���������
�������������� � ���������, ��������� ����� ������ �������� �����, ��
�������� ����� ���������� ������� ��� ��� ������� � ������� ����...
  - ���� ����, �������� ���� ������������ �� ����� ����, ��� ����
����������� ������, ��� ��������, ����������� � ����, ������� ��������, �
������ �� �������� � �������, - ������� ���� �����.
  - ������, ����� �������� ����� ���� ������ ���� ����� ��������� ������
�����, ��� ����� ��� � ���������� �������� ����������-���������
����������� ���������, �� ��� �� ������� ������� ��������� � ������ ����
�� ����������� ���������!..
  ������?
  - ������ ������� - ���� ��, - �������� �������� ��� �����, - � ���
������. �� ������ ������, ��� ��������... �����, ��� �������, � � ���
������� ����� ��� � ������� � ���� �����, ���� � ����� �����. - ��
��������� �������� ������ �� ���� �����. - �����, ����������� ��������,
������ ��� ������ ���� �������. ���� ���� ������.
  - �� ���� �� ���� �������, ���, ��� ���������� ��� ������� ��
���������� �����!
  - ���������� �.
  - ������, � ��� ������. ��, ��� �� ������� ����������, ������� ����� �
���������� �������� ������ �� ����. ����� ��� ������ �� ��������...
  - ��� �� ��������, �����? - � ��������� �� ���� �����. - ������� ������
������ ���� ��� �� �����������?
  - ������ ���, - ����������� ��������� ��� ���������. - ������ �� ���
��������, ������� � ���� ����� �� ������, � ��� ��� ��������������
�������� �����... ��� ����� ������, - � �������� ������� ��, - �������
������������� �������� ������������ "��������". ������ �� � ���-��
���������� �� ���� �� ������ ����� ������?.. ���������, ��� ������ ���
������ ���������� �������� ������������: ��� �� ��������� � ������� �
����� � ��� �� ���������, ��� ������ ����� ������� � ��������� ����� ���
��� ����������, �� ��� ��?.. �������, ��� �� ����� ����, ���������� ����
���, - ����� ������ ������ ��, � � �����, ��� �� ����� �� ����� ������
����� ���������� � ����������.
  - �� �����, ���? - � �������� �������� �.
  ����� �������.
  - �������� ������� �� �������, ��� �������, - ����� ����������� ��. -
����� �������� ����? ����� ������... ����� ��� ����� ������� ����? �����
�������...
  ���� "���� ������ �������� ����� ����� � ������ � ����" - ���, �������,
������ � ����� ������ �����?
  �� �����, � � ������� �� ���� ����� ����� � ����������, ��� �� ���
���-�� �������� ���� ��+ ������� � �������, ������ �� ����, ������� ����
������� � ����, ��� ��� ����� � ���� �����. � ����� ���������� ���
�������� ���������� ����, � �������� ���� �����:
  - � �� ���� ����������� ��������� ����?
  ����� ����������� � ��������� �� ���, ����������� ���������� � �����
������-����� �����.
  - �������, ��� �������, - �������� ���������� ��. - �������, ����
��������.
  - ��� ��?
  �� ����� ��������� �����, � � ������ ��� �� ������������ �����
��������� � ������������ ���� ������� � ����. ���� �� �� ����, ��� �����
����� � ��������, ���� �� ����������� ����� �������.
  - ��� ����, - ������ �����. �������� � �������: - ����...
  
 
 
 ����� 3. ��������� ������ (��� 1996)
  
 
 
  ������� ��������� "��������� ��� �������". � ������ ��������� � ������
������ �, ��������� ������ �����������, ������������� ��� � "������",
������� �������� �� ������.
  "��������� ������ ��������� ������ ���������, ������������� ���� �����.
  ���������� ��������, ������� �� ����� ������� ��������� � ���� ��� �
����������, ������� ����������, ������������� ������� � �������
������������ ���������������� ������������. �������, ���������� ����������
����� ���� ������:
  ������� �� ������ ��� ����� �������� ������������ � �������. �������, �
��������� �� ��� �����, ���� �� �� �������� �� ��� ����� ���������
��������� ���������� ��� �� ����� �������. � ����� ���, ���������� ����
������, ������ ��� �������� ������� � ����������� �� ����� ���������...
  ��� �, ��� ������ ����� ����� ������ �������!.. ����, ��� ���������
�������� ���� � ���� ���������������� ������� � ����� �� ����� ������
�������, - "�-���� �-���������, ���-���!". ������ ��� ��������� ���� ��
����. �� ������ ��� ���� ������� - ���� ������ ������� ���� ���������.
"���� ��� �� ���������" - ����� ����� ������� ��� ��������������
���������� ����������, ����������� �� ����� ��������������?..
  ��� �� �����, � ������������ ��� ��� ���� ������������� ������ ����
�������� ����� �����. � ���� �� � ������� ������ ������ ������� �� ���
������, ��, �������, ������ �� �� "������ ����������������� ��������
��������".
  ������, ���� ��������.
  �������� �� ��������� ������, � ��������� ���������� �������������� ���
��-��� ������ � ��������, �� ��� � ���� ������� ��� ������, ��� � ��������
�� �����.
  - ���� ���, ��������! - ����������� ���, ������ ������. - ������
��������� �� ��������?
  - ������� �� ����, - ������ �. - �� �� ����, ����-�� ����� ��������?
  - ��, �� ��� ��� - �����?
  ������, ����� ���������, �������� �, �� ���� ��������� �� ���� �����,
������� �� ������. ������ �� � ��������� �� ������, � ���...
  � ������, ����� � �������� ���� ������� ���������� � �������, ������
��� ����� � ������, ��� ��+ ��, ��� ���� ������������� ���������� �� ����,
���� �������, ����� ��� ����������... ��-�, ����� ��������� �����!..
������ ����� ���� �������� �� ������ � ���� ���������� ��������. � ���,
������ �� �� �����������, �? �� ��������� �� � �����-������ �������� ��+
��� ���� �������� � ������������ ������������!... �� ����� ����� ��� ����
�����? ����� ������ ��� ���������� ����� ��?.. ���� ��. ������ ������-��
�������� � � ��������� ����� ���� ������ �������-���������� �� �����
�������, �, ��� ��������, �������� � ����������� ������, ����� �����
������ �������� ����� ��������� - � ����� ������ - ���������. ��� �����
"����������", ���������� � ����� ����������, � ��� �� ����� ��� �������
����...
  � ������ ���������, ��� ��� ���� ����� � ������ ����������� � ���������
�������� ���������. ����, ���� ����������� � �������������� ���������
������, ������ � �������������� ���������� �������� (�����������, ������,
���� ��� � ���� ���������� �������� � ����������������� �������-�������
�������), ���� ���, �������� � ������ ����������� ������������, ��������
�� ��������� ������ ��� � ���������� (����� ����, ��� ���������� ��
����������) ����������, ���������� ������������� ������������� ����� ����:
"��� ���������� �������� � ������������, �������� ����� � � ���� ���������
�����������"... ������ �� ���������� � ����, ���� ������ ���������
������������, "�������� ������� ������� ��������" ���, ����� �� �������
����� ��� � ������� ����...
  ��� ������, ������ ������� (���� � ����, �������, ����), ������
������������������� ���, ����� ����������� � ���������� ��������. ��
�����, � ��������� �� ��������� �������, ��� �������� ��������� �����
�����, ���� � �� �������� ��� ��������� ��������, �� ��� ���������
�������� ���� ������������� ������ �������������� �������.
  ����� � ����� �� �����, ������ ������� �� ��� � ����������� �� ����
����� ������������ �������� �������... ������� � ���� ���� ����� ��������
�� "��������" � "��������", "��������������" � "����������", � ���� ����
������ ��� ������� � �������������� ������������... �� ����� ��,
����������� �������� �, ��� ��� �� ����� ����������, ��������? ���� ������
��� ����������� ���� ������ - ����� ����������!..
  ��� �� �����, �������� ��������� ����������� � ������ ����������� ����
����, � ��������:
  - �� ���, ����� �� ����, ��� � ���������, �������!.. ��� �� �������,
�����, ���������, ��-�����!.. �����, ��� �������� ������� � ������� ���� �
����� �� �����, �? ����� ������ ���� ����������� ���-������ �������?
  ���� �� ����������� ����� ������������ ����������������. ��� ����
������������ ������:
  - ��� ������, �����?
  � ����� �������� ������ ����� ������� � ��������� �������.
  - ��, �� ����, - ��������� �, ���� ���������� �� ������ �����������
������ � ������� � ��������. - ������� �� ��������... � ���? �� �� ������,
� ����� ����� ��������!
  - ��� ��� � - �����! - ��� �� ��������� � ������������� ���� ����. -
��� ������� �������, ������� ���, ��������� ��� �������!
  - �� �� ����, �� ����, - � ��������� ������� ��������� �� �. - � ���
������� � �����. � �� ���������...
  - ������, ������, - ������������ ������, � ���������� �������
������������ �������� �� ���, ��� � ������ � ���� ��������� �������� ����.
- �� �������������, �������. ������ �� ���� ������ ���� �� ������. �����,
�� ������ ������� ������ �� �������? ������� ��������� - ������� ������,
�� ���� ��������...
  - ������ ����, "������", - �������� �, � ������ ���������� � ��������
�����������. - � ������, ��� ��� � ��� �����? �����!..
  - ��, �������, �� ���������, ����, - ������������ ����. - ��+ �����
������...
  �� ����������, ������� �. ��+ ����� ��������� � ���� ������ �� �����,
������ ��� ����� ����, ����, ����� ������, ��������� � ������������������
������� � ��������!..
  � ��� �� � ��������� ����� ������. � ���, ���� � ���-���� �����������?
���, ���� ��� ������������� ������� � �����? ���, ���� ������ ������ ��
������? ����� ��� ���� ������ ������� � ���� ��� ���?..
  ����� �� ���� ��������� ������������ �������� ����, � ����������
�������� ������� � ������� ��� ������������� ���� ���������� ����������.
  ������, ����������, ��������� ���� ��������� ���������� �������� ��
������ � ������� ���������� � ������� ���� ���������� � ������������.
����� � ����������� �� ����-������ � ����� ������, �, �� ������� ����, �
���������������-������������ ���� �� ����� ����������!..
  ������� � ����� ������� � ��� ���� ��������� ������. �������,
����������� �� ����� �� ������� �����, ��� �� �������� ������� �, ��������
����������� ��������, ������ ����� ����� ��������.
  �� ��������, ��� ��������� �������, ������� ������������� ����� ����
����.
  �������� ��� ����, �� � ��� - � �� ��� ����������, ������� �� ��������.
����� ������� ������� � ������ � ������ �������, �� � ������� �����
�������, � ������� ��� �� � ����� ��������� ������.
  � ������� �������� �� ������ ������, � ���� ������� ��������� �
��������, ���������: "��� ���?". ������ �� ���� ���������, ��� ������ ��
������ �������.
  �� ������ ������, ����������� ����������� ������ ����� �� ����������,
������ - ����-������ �� ������� �����, ��������...
  ������ ����, ������� ��� ��������� ����� ����� ����������-������
��������� � � �������� � ������ ������������:
  - ��� ��, ����? ����, ��� �� ���� �������! ���-������ ���������?
  - ����� �����, - �������� �������� �����������, �������� �. �
������������� ������ � ������� �������. ����� �� ��������� �� "�������" �
����� ����: - ������, �, �������, ������� ���� ���������� ��������...
  ��� �������� ������� �����:
  - ������ ����������, �����-�� ����� ������ �������.
  ��, ������� ��, ����� ��� ��� �� ������� � ����� ������ �����?..
������, �� ��� ������, ��� ����, ����� ��������� ���������� ��������, ���
�� �� ���� �����, ������ �������� ������� �����...
  �� � ������ ������ �� ���� ��������, � ���������� �� ������. ��������
����� ��������� ������������ � �����������, �� �������� ���� �������������
������ �� ������� ����� ���� �� ��� ����� ������, � � ������� ����������
����������� ����� �������.
  ���� ���� ������������� "����", ��, ��� �� ��� �� ���, ����������� ���
�������� ���������� ������� ��������. �����, ���-���� � ���� �� � �����...
�� ����� � ������� � ���������� ���������, ��� ����� �� ���� � ������
����������� ������, �� ����� ������� ����� ��������, ������ � ��������
��������. ����������, ��-�������� �� ��������� ��������� ���� � �����,
����� ��� ���� �����������.
  ����������� ���� ���������������, �� ������� � ��� ������� ��������� ��
�����.
  �� �� �����, ��� � ������ ������������ ������, ����� ������ ����������
�� ����...
  ����� ������� �������. ������ ��� �������, ������� ��� ��� �����, ��
���� ������!.. �������� �� ��, ��� ���� "���" ���� ��� � ����� �������,
��, ��� ������, �������� ���������� � ���������� ��� ���� �� ������
���������.
  �������� �������� ����� ���-�� �����������, ��� � ���������, ������ ���
������ �� �� ��� �����, � ��������� ��������� ����� �������� ����� ������
��������������, �������� �� ���������� ��������������� ���� �������� �����
����������.
  ������������ ���� �� ��������. ����� ����� �� ������� � �����
���������, ������ ���������, �� ������� ������ ������� �� �����������
������� "��������", � ����� ������ ������� ����� � �������� ������, �
����, ������� ������ ������� � ���� ���, �� ���� ��� ��� ��������� ���� ��
��������� �����!..
  � �������� �� ���, �� ������� ������ � ���������� ��������, � � ������
��������� ��������� ����� �� ��� �����, ��� ������ ��� �� �����, ���� �
������������ ���������� �� ����� ��������. ��� ��� ����� ������� - ���� �
�� � ��� ������, ��� ��� �������� ��� ������ ����. �� ��������� �������
��� ������, ������������ � ������� ������ ����-������ ���� ��� ��
����������, ��� ������� �������� ����������� ������� � ��������. ����� ���
���� �����, � �� ���� ���, ��� � ������� ���� �������� �� � �����������
������ "��������".
  ����� ��� ��� ��� �������, � ������������ ��������� ������� �� ����
�������� "�������", � ����� - �� �������� ����������� ����� �����. ��
�������� ������� ������ �� ����� �������� ���� ������������� ������������.
  - �������, �������, �������, ���� ������� � �������? - ����������
����������� ��, ���� �������� ����������� ��������� ��� ����
��������������� ��� ���������� ��������� ������������.
  � ������� ����������:
  - ��, ����������, ���� � ������� �� ����� ���!..
  - �� � ���?
  - ��� ��� ���?! �� ���� �� �������� ��� �������, �� �������� ����� ����
�������!..
  - � ���� �������? - ����������, ��� ���� �������-�������, ������ ��
���� ���� �����.
  - � ����� ������, ��������... ��� ���������� �����, ���-����-���� ���
�����.
  ���������, ���������!..
  �� �������� ��� �����������, ��� ����� ��������� �����.
  - ����� ���� ���������, �������, � ����� ��� �����������, - ������ �� �
�������� � ����������� "������", ��-�����, ��� ������������� �����. - �
��� ����������� ��� �� ������, �����? �� ���� ������ ������� ����, � �� -
������� ������ �� ��� ������, ����!.. ����� �� ������ ������� �������!
  ���... "����� �������� - ����� ������". �����, � ���� ��� ����?.. �
������ �� ���� ������� � ������� ��������.
  � ��������� ������ ������� ������ ������� ����������� �����. �
����������� �������� � �������� ���� � �����, �� ������������: ����� ����
��������������� ��������� ����� ������� ����.
  ��� ��� ����. �� ��������� �����, ��������� ����� � ������ �������
��������������, ����������� ��� ����������. ������� ��������� �� �����,
���������, ��������, �������� �� ������������ ����������� ��� ��������� -
�� ��� ��� ���-���� �������� ������ - ��, ������ ����, ��������� �
���������� ������.
  - �, ����� ��������? - �, ��������, ��� ������������ �� ���� ���, �
���� ����� ��������� �� �����-��������, � �� �� �������. - ���������,
��������������...
  ���, ����?
  � ������������ ������� �������, �� ��������� �� ��������, ��
"�������������".
  - ������, ����������, ����? - ��������� ���, ������� ����� ������, ���
��, ������� ��, �����, ����, ���� � ���� ����������, �� ����� �� �����
���� ��������� �� ����� ��������������� �������. � �� ���������, � ���
�����, ��-�����, ������ ����������� ���.
  - ������� ���������, - ������ � ����� �����������, ���������� �
��������, - � ������� ������� �� ������.
  ��� ��������� � ������, ��-�������� ����� ��������.
  - �� ���� � ��� ��������� ���� �����-������ ������ �������, �����
��������, - �������� ��. - ��������, ������ ������ ���� �������� ������...
���, ������, ������������� �� ��������� �� �������... �, ����� ����, ��
����� �� �������� ��������, �? ��� ��� ������ - ���, ������ ��, ������
������ ����� ������: �� �� ��������, �� �� ������, �� �� ���������� �����,
��-��-��...
  ��� �������� �� ��������������, �� � �����������, ��� ���� ���� ������
� ������.
  - �� ������� �, - ����� ����� ������� � �����. - ������� ��� ������
������������ ������ � ����� ������� ����� ���������!
  - ��, ����� �� ��� �����-��? - ������� ��������� ������� ������ �
�������� �������������� � ����������� �������� �� ����, ��� ��
������������� �������.
  ����� ����� ������� ������� �� ��� � ��������: - �� ��� �� ��� �,
������ �����, ��� �� ��� ����?! ��������, � ���� ��� �������� ���
����������� ������� ����� �� ���... �����, �������, �� �� ��� ���������?
��� ���, �����������, ����� ��������, �������� ��������� �� �� ���������!
  - ��� ���, ��� ������� ���������? - ������� � ��������.
  ������� ��������� ������ ����������-������� �����:
  - ���� �������? ���������, � ����� �����?.. �� �� � ��� � ����� ����
����� �� �����!
  ��� ������������ ����� ��������. � ����� � � ��� ������, ��� �����
�������� ������ �� �������. ������, ��������, ������� �� ���� ��������
����������.
  ������� ����� ����������� � �������� � ����� ��������.
  - �����, �� ������ ������ �� ������� ����� �����, ����� ��������? -
����������� ��� � ����� ����� ����. - ����������, ���� ������ �������� ��
�������� ���� ���...
  �� ������������, � ������ �������:
  - �, ����� ����, ��� ������ �� ����� ������ �� ������, � ������ �������
��������? �� ����� ������ ��� �� ������ � ���������� �� ��� ��������, �,
������� ���������? ��������� ��� ����!
  �, �� ��������� ������, ��������� �� ����� �������, ������ �����������
����� �����.
  ����� � ���� ������� (�� ����������, ����� ������, ��������� ��������
����, �� ���������� �������� �������������, ������� ��������� ���������,
�������� ����������� � �������� �����������), � ��������� ����� ����� ��
����, ��������� � ������ ������, ���������� �����������������, ������, ���
������-������ ���������� ������� �����, ������ ��� ���������� ��������
������������ ����������� �� ������� ������������ � ������� ���) �
���������� ��������� � �������.
  �������� ��� ���� � ���.
  �����, ��� ������, ����� ���� �� ���������. ����������� ����������� (�
���, ��������, ��������������� ������), ��� �� �, �� ��� ������ ���������
��������� �� ����� �������. ���� ���� �� � ������������ � ������ �����
���� �� �������, �� � �����, ��������, ����� �� �� �������� ����, � ���
�������� ��������� �� �������� � ���� ����������� �� ������ ��������...
  �����. ��� �� ���� �������. ������� ������ - ���������, ��� ����-����
������. � ��� ������� � ��������� �����������. ��� �� �������, ��
������-�� � ���������� �� ���������� � ���, ��� ���� ���� ������ � ����� �
��� ����, ������� ���� � ��������� ������� ����, ��� ������ �������, ��
����� ���� ����� ���������� ���������. ���� ����� ��� ������ �����
��������-����������������� ��������, ��� �������� ������������ �����: ����
������� (�� ����� �������, ��� ������ ������)
  � ���������� � �� �� �����!.. � ���� � ��� ���� � ����� ��������������,
�� ��� ��������� ��� ������ ������� ����? ������ ���, ��� � ������ ��
������� � ������ ����� � ��������� �����, ������ ����-������, � ��� �
������� �� ����? �� ����� � ���� �����?.. ��� �� ������� � ��������
����������������, �������� ����� ���������� � ����� ������� �������� ����?
�� ����� ���� � ���� �������? � �� �������� ��, ��� ��+ ������� ��������,
��� � ���� ������������?..
  � ����� ��� ���� �� ������ ���������� ��������. �� ��� ����� � �������
����� ����� ����� "����-��-��" � ����� ����� ����� �������� ����, ���
������������� �������� � ���� ������ ������������ ������� "��������" -
������� ����������� �� ���� ��������.
  ����� ������������ ��������� � ��������� ������� ����� ������, �,
�������� �������� � ����� �����, ������� � ������������, ��� ��� �������
��������� "���������� �������������" (������� �������� ����� � �������
����� � ���� ��������), � � ����������� ������� ��� ���������� ����
������� ����� ����.
  ������, ������� �������������� � ��������������� ��������� � ��
���������. ���, ������, ���� ���������� � ���� �������: ��������, �����
��, ��� �� ���� ������, ���������� ����������� ��������� � ����������
������ ������ �������... ���-���� ������� - � ��� ����� � ��������� -
������ ������� ������ � ��������� �����.
  ����� ��� � ������ ������ ����. ����� ������, ��� ���� ������
���������� � ������� - �� ���������, �� ����� ���� ��������� � �����,
�������� ���� - ���� ��-����. ��� ����� � �������, ��� ������... ����
������, ���.
  � � ��������� � ���������� � � � � � � � � � � � � � �.
  ������ �����, � ���������� �� ����� ����� ������� � ���, ����������� �
������� � ����������, ������ ������ �����������. �����������, ���������
��� ����� �� ����� ������ ��� �����-���� �����������. �� ���� �����������,
��� ���� �� ������, �� ������������� � �������� ������� �������������� �
���� "������ ������".
  ��������� ���� ����� �������. ����� � ��� �� ���������, �� � ���-�����
����� ������ �� ������ ��� � ������������ ������.
  ���, ������, ���� ������ ���������. �� ��������� ����� ��������, ����
��������, � � ���� ������������, ����� ��� ����� ������ ������� ��������
��������� ������ "�� ������� ���������� � ������" - ��� � �� �����, �����
������ � ��������� ��� �� ��������� �������� �� ��������� �������!.. �� �
��� �����������, �������, ������ �������� ����, �� ��� ���� ����� � ��
������. ����� ��� ��������� �� �������� � ��������, ��� �� ��� ����
�������� ���������� �������, ������ �� ������ "����?" ������������� � ���
������, ��� ���, ���, �� ����� ������: ���� � �����-�� ��������� ���������
���� � �����, � ����������� � �������������� ����� � "����� ������", ����
� ������������� ����� �� ������� �������� ������. ������ ��� ������ ������
� �� �������! � �����, � ����������� ����������� ������ ������ ������� �
������� ������ �� �����...
  � � � � � � � ����������� ���������� � ����������. ������ ��� �����
����, ��� ��� ���������, ��� ��������, ������� � ���������� ���� � ������
���������� � ������ ��������� ����������, ��� ������������� ���� ������
�������, ��� ����������� �������������� ����-������������, ��� ��������
�������� ��� �� ���������� � � ������ �������...
  �� �������������� ����� "������� �����", ���������� �� ������� �� ����
������, ���������� �������, � ����� ���� �� ���� � ������ ������ ������,
��� �� ������� � � � � � � � � �������� ����� ? ���� ��� ����������, ���
��������� ��� � � � �.
  �� ���� ������ ���� ���� ���-�� ���, ����� ���� �� ��� ���������
�������, ���������� ��������� �� ������� �������?!..
  �����, �������, � �������� �������� ��� ����� ����������
���������������� ������, �� ������ �� ������ ����� �������� � ��������:
  - ��������, ����������, ���������...
  � �������, ������ ��� �� �����. �� � ��� ���������� ���������� ������
����������� �������� �� ������ �������� ��������� ��������� �����, �����
���� � ������ ������ �� �������, ������ �� ��, ��� ���� ���� � ����������
����.
  ����������, ��� ������ ����� ������ ����� ����������� ����� ������
������� � ������ �� ����� �������� ���.
  ��������� ��� �� �������� �� ������ ���, �� �� ������������ �����������
� ���� ����. � ��������� ���� ��������, ����� ���������-��������
����������� ��������� ������ ���������� �������� ���������, �� ��
��������������� ������, ��� � "���� �����" � ���� ��� �������, � � �������
������.
  ���-�� ��������� ������ ����������� ���� ��� ������. � ������
���������� ��� ����� ���������, ��� ��� ������������-������ �����, ��
������ ���� ��� �������, ��������� ��� � �� ����...
  � ��� ������-�� � ���� ���� ����� ������������, ��� � ����� �������
���������� "�� �������� ��� �� ����� �����": "����� ���-��� ��������� ��
�� ����-��. ������ ��� �� ������ � ������ ��������: "���� ���������,
���������"... ������ ����, ������, ����� � �� ���������, � � ������������
�������� �� ������ ������ �������� ����� ������.
  ������������� �� � ��� � ����� ��������� ����������, �����������������
������� ��� ����� �� ��������� ��������� ���������. ��� � � ����, � ��
������� (� �� ��� ���) � ������ ���� ��� �������� �����������: ����������
� ���� ������� ����������, ���� �� ���� ����� ��������; ����������
��������� �����, ������� �� ���� �������� ��� ������ "�����", � ����� -
������� �����. ��� ��� ������-����� ����� � ��������, � �� � �������
��-�������� �������� ����� ������ ����.
  �������� ����, �� ������ ��������� �������� ���������� � ����� ������,
���� �� ������ ������� �� �������� ���� �� ����� � ������ �� �������� �
����� ����, ��� ����� - ������������ ���������, � ��� ���� - ���� ���
��������� ������������ ����� "���������" � ������ � ��� ����...
  � ������� ���� �����, ��� ������ �� ��������� ����. ��� ����������� �
������������-���������� ������ ���������� �� ����� �� ����� ���������
��������� ����.
  ������, ������� ��� ���� �� �� �����, �, ������� ��� ����� �����
��������, ������, ������, ������������ ���, ������ ��� �� ����, ���
������, � ������ ��������� ���� ���� �� �����, � ������� ���� ����� ��
�����.
  ��� � ��������� � ���� ������� ������ � ��������, ������ ����� �������
�������, �������, � ������ �������� ����� � �����������. ��� ���� ��
���-�� ������������ �������� ���� ��� ���.
  - ��� �� ��� ����� ? - ����������� �.
  - ��� ����, ��� �������, - ����� ������� ��, �� ��������� ����� ����� �
������������. - ��� �� ����� ��������? "���, ������-���������, ������ ���"?
  � �������. ��, �����, ���������� ��� ��� ���������, ������ ���
�����������, ����� � ����� ���� ���������� ������� "�����������", � �
������ - ������������ ��������� ������ � ������ ������� ������������
�������.
  - �� ���?.. - ��������������� ��, �������� ���� ������� �� ����.
  - "������ �� �������������", - ������� � ������� �� ����������. - ����
��� �� ��������� ������� ����������.
  �� ��������:
  - �� � �� � �����... ��� � ���� ����-��?
  - ������ ����������, - ������ �. - �� ������ ��� ������� �������.
  - �� �� ���? - �������� ������ �� �� � �����, �� �� �������.
  - ���. � ��� ��������� � ���� �� ������ ���������, - ����� ��������� �
"�������� ���������".
  �� ������������ ���� ����� ����� ������������ ������������ ���������.
  - �����? ����� �������? - ������� �� � ����� ���������, ����� ���
������ ����� ��� ���� �������� ��������.
  - ����� �����, ��������, ���-�� ����� � ��� �������... ���������,
�������, �� �����, ������� �� ������� - ���� ��� ����� �������� ��
��������� "����" ������ - � ��� "�������" ��������...
  - � ��� �������? - �� �������� ��������. - �������� �����?
  - ���� ��, - �������� �. - ���, ����� ��������� ���� ��������, ����
������, � ������ �������� ��� ��� ���������� �� ��������� ��������������,
�������� �����������, ���������... � � ����������, ���� ��� ������,
������� �� ���� ���� �� ��������� �������� ������������ ��������. "����, -
������, - ���� ���� ������� �� ��������"... "������� ������ ��� ����
��������, - ������, - � ��������� � ������������"!.. "�� ��, � ��� -
������� �� ������� ������������!"...
  - � �����, ���-���� ������ ��������?
  - ���-�� � ����������... ��� ����, �������, ����-������ �� ����-�������
�� ���� ����, �� - ��������. � ���... - � "�����" ������ �����.
  - �� � ��� � ���, � ���� ����������� �������� ��������� ����! -
��������� ����������� ������. - �� ���� � ������, ���, ��� ��������!..
  �� ������ � ����� ����������� ������ ������ ������, ���-��� ����������
�������.
  ���� "�����������" ���������� �� ���������� � ���� ������ ��� � �������
���� �����. � ����� ���, ����� ��� ���� ��� - ���� ������ � ����� ��-��
����, � ������, ��� ���, ������ � ���������� ����. � ���� ����� �� �������
��� ������ ���������� ���������, � ����� ������, ��� ��� ����� ��������
������ �� ���������, ����� ������������� � ������������ ���������� ������
�������� ��������� �����, ������� ��� ����� �����, �������� � ���������
���������������, � ����� � ������� ��������� �������, ����� �� �������
������� ����� � �� ���������� ���:
  - ���������, ����, �������� � ��� � ���� ���������� ���� �����������
����� �� ���������� ������������ � ������ �����������
������-����������������� ������...
  �� ����� �������� ������� �� ����. ��������, �� ������ � ����,
�����������, ��� ������, ���������: "���������� ����������� ����� ����, -
�� ����, ����� ����������� - ����������� ��������������� �����������"...
��� ��� ������ ��� ������ � � ����� ����� �������� ������ �� ������. ���
�� �����, ������ ���� ������, �������������� ��������� ��� ����, �� � ����
�� ��������� ����...
  �������� ��� ��� �� ������� ������� � ���������� ���� ����������� ���:
  "������������ ������� ��������� ������������� ������������ � �� ���� �
���� ��������� ������������������ ������������� �����". � �����-���� �
���� ������� - ������ �� ������: "����� �����"...
  - "... � ��������������", - �������� ������������ � �������.
  - �����, �����������, �������� ���� � ��������� ����������� �
���������, �� ��� ����������� � ������� ���������� �����������, -
��������� ������, ������� ��������� ������ ��������. - � ��� ����� ������
������� ������ ����������� ����� ���������������. ���� �� ������ ���
�������� � �������������� ������ �������� ������� �������� ������������, �
������������� ������� ���� �������� � �������� �����, � �������������
�����������-����������� ����������� �����, �� � ��� �����... �� ���� �����
�� � ���� �� ��������, ������ ��� ��� ������� �������� ��������� ����,
������� �������� � �������, � ������ ���������� ���������� � ������ ����
����������: � ����� �������� ��������, �������, ������, - �� �� ������...
� ����� ��� � ����������� �������� ��������������, ���� �� ������, ����...
��� ������� ��� ��?.. ������ ���... �������, ������, ����������, ������
������ �� ��������� � ��������� �������� � ����� ���������� ������������
���� �����. ��� ����� � ������ ������ ��� ��������� ��������: ����� �����
�������?..
  ��� ������ ���������� ������� �������������, ������� ������ � ���������
������ �� ����� �����. �� ��� � �������. ������, ���� ����� ����� �����
��� ���� �� ����� �� ����������. ��������, � ������ ����� ���������,
����������� ����� �������, ����� �������������.
  � � ����� ������ ����� � ����� ��������, ��� ����� ��� �������� ������
����� ��������� �����:
  - ���� ������, ���� �������� ���� ����� �������� ������� �� ��� ����.
��� ���� �������...
  ������ ��� � ����� ����� ������������� ������ � ��������� �����������
��� �����-������ ������. ���� ������, �� ������� ���� ���� ��������
������������ ������� ������������ ���. � ������ �� ������� � ��� ������
����������, ������� �����, ���������, ����� ������... �� �� ������������
����������� �� ��������� �����������.
  - ������, ����, - ������ �, - ��� � ���� ���� ���� ��������...
  - ����������, - ���������� ��� ����, ���������� ��������� � ���������
��������� "��������" - ��� �������� ������ �������, �� ������ �������� ��
��������� �� ���� ����� ���������� ��������� ���������.
  � ������� ���� �� ���� �, ����������� ����������� �������� ����, ��
�������, �� ��������� ��� ��� �� ������� ����������, "����� � �����
�����", �����:
  - ������, ���. ����� ���� ������������ �������...
  - ���? - ��� �� ������� ������.
  - �������. ����� �������?.. � �� ���� ���� �������!..
  - � ��� ������ "������������"? - �� �������� ��.
  - �� ������� ��, �� ���������� ����, - ���������� �. - ����, ����� ����
- ������� ���������, �������� ������� ������������� ��� ������������ ��
������������, ������ � ����� ����� �� ����������� � �� �����������. �����
�� ������ ���� ���������. � ��������� � ���� ����� ���������. ��� � ����,
��������, - �� ��������� �������� �. - �� ������� �� ������������ ��� ���,
��� �� ������ ����... �-�... ������, �������� � ���������� ��������� ���,
� �������� ����� ��� ������ ���������� �� � ����� ����� �� �������������
�����. �����������, � ������ ������ ��� ������������ ����� ��� ����������
�����. ��, ������ ��������� �����!.. ��� ����� ���, ��� �� ����� ������ ��
�����. �� ������������ �� ����� ������ ��������. �� ��� �� �� �� ��������,
� ���� ��� ����������. �� ����������� ���������� ������� ����� � �����.
�������� ����, ��� �� ������� ���������� �� �������, �� ����� �� �����
������� �� �� �����. ����� ������, ��� ����� �������:
  ������� � �������...
  - ������ �������� ���� ���� ������ ������� ����� ����? - � ������
��������� ������� ����� ������.
  - ������? - � ���������. - ��, ��� ������� ���� �� �������� �����, ���
�������, ���� ��� ���������... ����� ������� �� ����������� ������ ����� �
��������.
  �������� �� �������� ������� � ����� ������������� ��������� ��
"������", ������� ������ ���, � �� �������� ����������, � ��������
��������� �� ����� � ������ ����... ��� ������ �� ����� ���������������
������, �������� ������� ����� ���� � ������ ������� � ����
�����������-���������� ������������ � �� �� ������, ��, ������� ����
���������, ������ ��������� - ������� ��� ��� �������� �� - ������������ �
���� ��������� ���, �� ���������, �� ��������� �� ����������, ��
���������� ������, ���������, ��� �� ������������ �������� ��� ������
������� ���... ����� ����� ������� �� ��������� �� ������� �� ������ �
���� ������� � ��� ���� ��� ��� �� ���� �� � ��� �� ���������. ������ �
�������� �� �����, � ������ � ��� �� ����... ������ - ������. �������� �
��������� ��������, ���������� � �������, �� ��������� ���������� � ����,
� ���� ������������� ��������� � �������� �������� ������, �������,
�������� � ��� �����. ��� ��������� ���-�� ���� ������, ���� ����������
������ �� �������.
  ��������� ��� �� ������� ������� ����� ����� - ����� �� �����, �����
���� ���.
  ������, ������ ������, � ���� ������� �� ������������... ������ ���
������, ������ ������� �� ������, ���������� ������� �������
�������������, � ������� �� ������� � �� ����������, ������ ���,
�����������, ��������� ��� �� ������� ��� � ������������ ����... ���� ��
���������� � ����������, �� ������ ��������� ���������� ���. ��� �������
�� � ��� �� ����������, �� ������� �� ����� � ������� �������, ��� �� ����
�� �������� � ������������ ���������� ��� � ��������... � �����, �������?
  ������ ������. ���� ��� ���� ����������, ��, ��� ������, ������������,
��������� ������ ���� � ��� ����� � ���� ������ �� ��������� �����,
����������� �� ������-������������ ��������� ���-������ � �����������
������.
  - ������� ���� - ��������, - ��������� �, - ��� � ��� � ������ ����
�������� ����� ��������, �������������� � ������� - ��������. ���� �� ����
������� ���������, ������, � ������ �������� ������ ������ �������������
������� ���� �� �����! �� ���������, ��� �� ����� ��� �� � ������
������������ ������������, ���� �� ��������� ������� � ����, �� ������ ���
��� - �� ��� � �� ��� ���������.
  ���� ��������� ���������� - � ��� �� ������� �� ��� �������� - ��
����������, ��� ���-�� ������������� � ���, ���, ������������ � ��� ����
����� �����������, �� ����� �� ���, �� �������, �� �������, ���������
������ ����� �� �������� � �����������. �� ��� ��� ����� ���� � ����� ���
��� ������������?..
  � ����������� �����, � ������, �������� �����, �����������:
  - � ��� ������?
  - ������? - ����������� �. ������� �, �������� �����, ������: - �
������ � ���� �� ��������... � ��������, ������ ������ ����� ��������� -
������� ������, ��������, ����� ������ ����������, ������� � ������� ��,
������� ��� ��������������� �������, �� ���� ���, ��� ���������� �������
������� �������������... �������� � ������ - ��� �������� �������� �� ���
������, ������� ����� ����� ������� ������, ����� ��, ��������, �������
����� ����������, � �� ��������� ����� � ������: "�� � ���������!"...
����� ����, �� ��� ���-������ �����������, ����?
  � �����, ��� �������� ������ ��� ������ ���-������
�����������-����������� ����:
  "�� � ���� ��, ������, ��������!.. � ���� ��, �� ���� ��� �����
���-��", � �� �������� � ����� ������ ������� �� ������ ����, ����� ��
������ � ���, � ��� ��� ����� ���-�� ������, ��� ���, � ����� �������
���������� ���������, � ��� ��� ���� ����� ���������� � �� ��������... ��
��� ���� �������� ������������� ���� � ���� ������� ����� �������. � �����
������, ��� ������ �������� ������ � ������������, � ������� �������
������� � ���������� �� ������ ���������� �������� ���� ������, ����,
�������, ��� � ���� �������.
  - �����, ������ �� ������ ����? - ������� ������ � ��������� � ������
������������.
  - ��� ��, ������, - ������ �, - ��� ��� ����� ������ ����� ���� �����.
����� ������������� "������ ���".
  ��� �������� ����� ������ �����, ������� ��� � ���������� �� ���. ����
��� ���� ����������-��������.
  - ��������, ����, - ���� ������ ��. - ����� ������� ��� ��������������
�������, ������� ���� ��� ������ ����� ������ ������ �����... ��-������,
���� ��� ����� �������������� �������, �� �� ������ ������� ����� �������
� ������ ����� �����:
  ��� � ����� ������� ����� � ������������, � ��������� �� ��������, �
���� ����������, ������� �� ��� �� �������... ���, ������������ ����������
������� ���������� ��� ���������� ������ �� ����. ���, ���� ���������
����� � �����, ����� ���� ������� ������������ ����� ������� �����
"����������� ���������", ����� ����-�� - ������ ����� �� ������ � ��� �
������, � ������� - ����� ������ ���� ����� �� �����������... ���� �� ����
��� ������ ������.
  ��� �� ����� � �������� �������������� ���������� �����-�� �����, ��
������� ����������� ��������� ����.
  - � ��-������? - ����������� �.
  - � ��-������, ���� ��� ����� �� ����������... - ������ ������ �
��������. - ����� ����-������������ ���������� �������: ���� ���� �� - ���
����������� ��������, ������� ���� ������� � ��������� � ������� �����,
��� ��������� ����������. ��������� - ��� ������: �������, - ������� �� �
��������. - � � ���, � � ������ ������, ��-�����, ��� ���� ��������...
���, � �� ��� �������. ��� ���� ������� ����, � ������� �� �����...
  - ���� ��� ���-���, - ������ �, - � ��� � ���� ����� �� ������.
���������, ����� �� �������� ����������, ��, ������ ����� �������,
���-������, ��� �� ��� ��������� ���-�� ������. � ����, � �� ������, � �
������������ ������, �, ������, ���� � ������� �����!..
  ������ ���������.
  - �, �������, - ������ �� ����� � �������. - ��, ����������!.. ��, �
����� ������, ���������� ������ ��� ��������� �������?! ���
��������������� � ������, ����� ��������, "�������" ��� ������ ��� ��
����� ���-���� �����? ����� ����?
  - ������ ���, - ������� �. - � ��� ����� � "�� ����"... ��, � ����
���-���� �� ����? ��������, ���� ���������, ��� ���������� ����,
���������������� � ��� ������������, �� ��� ��� ����� ���� �� ���������?
���� ������-�� ��� �� ��� ������ �� ��� �����, � ��� �������,
��������������, �������� �������...
  - ��� �� �� ���� � ��� ��� ������, - ������ ������ ������. - ���
�������, �� ������ ������...
  - ��� �������, - � ��� ��� ������� �. - ����� �� ���������� ���, ���
���� ������� �� ����� �����. ���� ���� �� �� ����������� ��� ���
�����-������ ��������� ���������, ��� �������� ���������� ��, ��� � "����
� �����������" - � ���� � ������!.. ��, ���� �� �����, �� ��������
�����-�� ����������-�������� ������ �����... ��� �� ���������� �� ����...
������ ��� �����?
  - ��� ��� ��� ���, - ��������� �� ����� ����� ������. - �����������, ��
����, �������, � ��� ������� ���, ��� �� ����������... �� ��� ������ �����
������ ���� � ������ �������� ���� ����������? ���� �� ���� ����� ������
�� �������, �, ����� ����, � ���� �� �����-������ ���������!.. ��� ���� �
� �� �� ���, ���������? �� ������, ������ ������� ���������, "������������
�������" � ����� ������ � ���������, ����� ���?! ����� ���� � ����
�������� ������, �������� ����� � ������� � ����������? ����� ���� ���-��,
��� ��� �� ������� ����� ������? �� � ��� ������, � ��� ���� ������� ��:
�������� ���� ��, ���� ��������� ���, ��� � ������� �������!..
  ���� �� �������� ����� ����.
  - � ���� �� �� �����, ����� � ��� ����������? ���� �� �� �����, �����
������ �������� ���������� ��� ������? ���� �� �� ����� ���� �� �����, ���
���, � ���� � ���� ������������, ����� ������ ���� �������� ��������? ���
�����? � ��� �� ����� �� �������, � ����������: �� - ��� ���������� �
��������� ������!..
  - � ���� ��� ���� �� �������������? - �����������, ������������, ������.
  - "�� �������������"! - ��������� �. - ��� ��� ����� ����������������?
- ���-�� ��������� � ���� ������, �, �������, ������� � ���� ������: -
"������ ���������������� ��������� ����� ����� ���� � ����� ������
����?"...
  ��� � � �����������, ������ �� ��� �� ��������� � ����������.
  - �� ����, - �������� ��, - � ����. � ����������, ���� �� �� ��������
�� ����������, ���� ������ - ����. "�� �������� ���...", ��������
����������� ���� �������������� ������!
  - ��� �� � �����, - ������ �������� �. - ����� ��� ����? � �������
�����, ��� ��� ���� ������� - "����". � ������ � �������������� ��������.
  � ������� ����, ��� ������ ������ ���������� �� ������ �������. ��� ���
� �����.
  ������ �������������� � ���������� ���������� � ��� �����, �� ������� �
�������� �������, � ���������� ������ �������� �����, � ������� � ���
�������� ����� �� �������� ����. �� ���� ���������� ����� ������� ���� �
�����, ���������, �� ����������, �� ����� ������������ �������� � �������
����� �����, � ����� ���-�� ��������� - ���� �� �����, ������ ����������
������ - �, �������, �������� ������������� �����, ���������, �����������
������� (��� ��� ������ ��� ����, ����������� �, ������ �� ����).
  � ����������� ������� � ��� ������������ ������, �������� ��������� �
������������ ���������� ��� ��������� ����������� ���� ������ �����������.
  �������� ������ � ��������� ������ ��� �� � ����, �� ������ �� �����,
������������ ����� ��� � ����� ���������� �����.
  � ��� ��� ��������� �� ���� � �������, ��� ��� ���� �������� �
��������� �����.
  ����������� ������ �� ��������� "�� �������" � ������ �������.
  - "��, ��, ���, ������, ���� ���", - ������������, ������������,
�������� �� �������� ����� ����� - ��������� ����������� "���-��� ���".
  � ��������� ������ �� ���� �����.
  � ����������� ��������� �� ��������, ���� "���� ������� �� �����",
��������� ������� ��������� �����. �� ���� ��������� ��������.
  ���������� ���������, ��� �������� ������ ���� ������ ������
������-������.
  ����� ������� ����������� ���� � ��������, ������� ��� ���������
������� �����������?..
  �����, ������ ����, ����� ����� ���� �� ���������� ���������
(����-����, ������, ��� �� ������, �� ���� ���� ��������� �������� ��,
������ �� ��������, �����-������ ����������� � ���� "������" - � ��������
��� ������� �� ��� ������ �� ��, ��� ����� � ����� ������� ��� ��
���������), � ������ ����� ����������� ����� �������� ������� �������� �
������ ������� � ������ �� ��������, ��� ���� ������� �����, ������.
  � ����� ���� ����� � � ����� ������� ����� ����� ������.
  ��, ���� ����� �������� � ������� ������� � ����� "�����", ���
��������, ��� ����� � ����� "�������".
  "�����" ��� ������ � ���� ��� ����� �������, � �� ������� �����
����������, ��� � ����������� ������� � ����� ������� ���. �� ����� ��
���� � �������� ������� ����� �� ��, ����� ������ � ����������� �����
��������� �������� ��� ������������������, ��������� ���� ��� ������
��������� ������� �������� ��� ��� ��� ����� ������ ��� �����.
  ����� ���� �������:
  - ... ��-�����, �� ��������� ������...
  * * *
 - ��-�����, �� ��������� ���-�� ������� ������, ���, - �������� �. - ��
������ ������, ��������� ������� ����������� ��������������� �� ����.
  ��� ����� ����� � ������. �����, ��� ����� ���� ��� ���� ������ ������
����������������.
  - ������ ����, - ��������� �. - �� � ����, �� � ���� �� ����� ���������
�� ������ �����. ��� ����������� ��������� - �� ��� ����, ��� �����
��������� �����. ����� ���� ���... �� ������ ��������� �� �������� ��
������� ����������.
  ��������� �� ������ ��-�� ����� �� ����������� �������� ����������...
��� ������ � ����� ���������� �����������... ��� ��+ ��� ����� ��
�����������. �� ������ �������� ����, ���������? ����������, ��� ��������
������� ��� ����. ��, � ���� ��� ����� � ������ ������� ����������,
������������ ����������� �������� ������, - ��� ��� �� ���������� �������,
��� ����� ����������, ���.
  - ���, - ������� �� ��� ����� ������ ������� ��������� ���. - �����
����� ����������� ?
  - ��������� � ���� ������ �� �������� ����� �����, ��������
��������������� ����������� � ���-��� ������ ��-��� ��������. ���� ���
������ �� ���������� ������� �������������� ����������, �� ������� ���
������, ����� ������ ����� ��� ������ �����������, � �����...
  - ���� �����������? - ������� �������� ��������� ������� ���.
  - ��� ������ �� ��� �� �� �� ����� ������� ����������� ��� ����, �����
��������� ������. ������� ��� ������������, ��� �������. � �����
�������������� ��� ����� � ���� �����: ����� ����������...
  ��� ������������� �������.
  - �� �����, ����������, - �������� �������� �. - �, �������, - �������
������������� ������������ �������...
  - �� �� � ����� ���? - �������� ������������� ������� ���
���������������� ���������. - � �� ���� ������������� ����, �� ��� ���
����� �������� � ������ ����?!.. � ������, ���� ��������� � ���������� �
��������� �����������? �������, ��� � ����� �������� �� ��, ��� �� �������
�������� �� �������?
  � ����������� �������� � � ������� ��� ��� �������, ��� ��������
���������� � ���, ��� ��� �������, - ����� �� ������������� ����, ���
�������� ��������� ����� ����� �������� ����.
  - �� �������, ���, - ������ �. - � ������ ����������� ���� ��� ������
��������� ����������, �� ������������� �������. � ���� ��������� ���������
������� �� � ������ ��� "��������", �� ��+ ����� ������������. � �����:
�-�� ����� ��� ����, ���... ��� ��� �� �� �� ����. ��� ����� ��������
������ ����� - �� ��� ������������, � ��������� ������� ������ ������. ��,
� �� ��������: �������� ��� ����� �������, ����� �� �����! ������, ���� ��
������������� ������� ������������ �������, �� � ���������� �� � ���, ���
� ��������� ����� �� ��������� �����... �����������, ���, ��� � ���� ��
���� ������� �������������...
  ������ ��� �������� ����� ��� �����������, ���� �� �� �� ����� ���� ��
�����, � ��� ������, ��� ������!.. ������, ���� �� ����� ��������
��������� � ���� ��������, �� ������� ���� �� ���������� ��� �����-������
���������� ������� ����������, �� ������� � �� �� ������...
  - �����, - �������������� ����� ������� ���. - �� ������� ��� ����
����� ������.
  �� ���� ���� � �� � �����, �� �������� ������� ��������, ����� �������
�����������... - �� ��������, � ����� �������: -��������, � ����� �����
��������� ������� �������?
  -�����, - ������ �. - ������ ��� ��������, ��� ��� �� ������ ��� �����?
  ���������-�� ����������� ������ ���... ������, ����� �� ���� ��� ������
�������� ��������������� �� ��� ���������, � ��� ��������� �����
���������� ����������?
  - ������, - ����������� ������� ������ ���. - ����� �������� ���������
�������...
  ��������� �� �� �����. ��� ����� ������� � ���� � �����. � ������
����������� �������� ��������, � ����� ����� ������������ ����������.
  � ��� �� ����� �������� ��� ������������� ����� ����� (����������
����������� ����� ����� �� � �����-������������ ������: ���� �� �������
������ � ������), ��� � ����� �������� ����� ������������.
  � ������ ���� ��������� ��� � ����� ���������.
  ����� ��������� � ����� �� �������� ������, � � ��������, ���������, �
������������ ����� ����� ����, �������� ��� ���� �����...
  * * *
 - ����� �� ��� ����� ������ ������, ������, - ��������� ����������� �,
������������ �������� ����������� ����� ��� ����� ������.
  - ��� ��� �� ��������, ��� ���� �������, - ���������� ��, ����� ��
�����, ��� ������������ ������. - �� ����� ��� ������ ���� �� ���, � ��
������, ����� � ������� ��� ���?!
  ��� ���� ���� ���-�� ������ ���������. ����� ��+ ������ � ���������...
� �������� ������� �����, � ��� ����������, ����� � ��� ���� ���������� �
���������� �������... ����������� ���� �� � ��� �� �������� �����...
����������� ����, ��������, �����... �������� � ������� ��� �����
��������������� �������...
  �������� �������� ����� ���� �������������� �������... � ��� �����, �
��� �� ����.
  �������, ��������� � ��� ����, ���� �� ����, �� ������� �����! �������
���, �������!..
  - �� ���� ��, - ��� ����� ����������� ����������� �. - ����� ����:
������� ��������� ��� ���� �� ���� � ���. �� - ���� ������, � �� �����,
��� ��, ��������, ��������...
  - "������-�", - ������������� �������� ����� (����� �� ���-���� ���). -
������ �� ������ �� ������ ����� �����. � �� ���� ���� ��� ����, ���� ��
�� ������!..
  ����� ����, ��� �� ���������� "�������" �� ���������� ����������. � ��
������...
  - ��� ������? - ������� � ��� �� � ��� �� ������. - ��� ���-������
��������?
  - �� ��� �� �� ����� ���� � ��������!.. - ������������ ��. � �������
������: - ���, �� ��+ �������� � ��� ��������? �����, �� � ��� �����������
��������� ��� �����-������ �����? ��� ����� ��� ����� "������� �������"
��� �������� ���� ���?
  - �����, � ���� ������� ����� ��� � ������ ������, - ��������� �.
������ � �������� ���� ���������, ��� ���, ���� �� ����� ���� ������ �
���� ������� �������������� ����� ������.
  - ��� ��, ��������� ������, - ����������� ��. - ��� ��� ��� ���� ��
����� ���� �����?.. ������� ������ ���� �������� �! � �� ������ ��������
�� ��� ������, �����?
  - �� ������� ������ ����� ����� ��� � ����� � ����������� �
��������������� ������� ������ �����, - ���������� �.
  ��������� ��� ������ �����-������� ��������. ���� �� ��������, �����
������������ ��� ����������� �����. ���� ��� �����, ��� �� ����������� ��
��� � � � � � � � ����?.. �����, ����� �� ��� ����� ������ ��+ �� �����.
��������� ������ � ���� � ����� ������, �� ���� �������� �� ���� ��� �����
������, ����� � ����������� � ��� ���, ��� ������ ��� �� �����, ��� ��
������� ������������ ������������� �������� ��������... �� ��� ����, ���,
��� "�������� ��������" � ����������� ���������� ������ ����������� ������
��� ����� �� ��������. � ��� ����� ����...
  - ��� ��? - ������ ����������� �����.
  - �� ������ ������, �� ������������, � �� ��������� �� �������
���������. ��� ��� ������ ��� ��������������� �������� �� �� ��������.
  ��� ������� ��������, ������� �. �������, �� � ����� �������� ��������
��� ���������� "�����������-�������������� ���������"? ��������� ��������
��� �������� ����, ����� � �������� ������� �������, �������� �� ��������
�����������, ������� ������ � �� ����� �������������� � ������, � �������
����������� ���������� ������� ���������� �������� ����� ����������. �����
������� ���� �������, ���������� ������� ������������� ������: ��� ���
�������� ���������� � ���������� ������ ���������. ��������, ���, �
������� �� ���������, ���� ������� ��������� ������-���� ����������
��������. ��������� ������� ���-����� ����������, ����� �������
������������ � ���������������� �����������... �� - ���� ��������,
����������. ����� �� ������� � ������, � �� ������ ����������� ���
�������� ������ � ����� ��������������� ������, ����� ��� � ��������
���������� ����������� ��������������� ��������� �������������
������������ � ��������������� ���������. � ����������, ��� �� �������,
��������, ���������� ������� �� ����� �� ��������� ����������������, �
�������� ���� ����� �������, ��� �� ����� ��� ����� ��������� �� ������
"�������", � ����... ���� ����� ��� ����������. ��� ������ � ����� �� ��
�� ���� ������, ����������. � ������, ��� �������� ������������������
����������? ��� ������� ������ ������� ���������� ���� ��������� �
��������� ����� ����������!
  ������������ �� �������� ����, ��������� �, ����� �� ������ ������, ���
�� �� ��������� �������� ������������������� ������������� - ������� �
���� ���������, ��������� ��� ���� �� ��������� ������. � �������
���������� ��� ��� ��������� ���� �������� ������ ����� ������� ������. �,
�����-����, ����� �������� ���-�� �� ������ �����������, �����������
������ � ��������� ��������� �� ��� �� ���, ��� ��������� ���� ���������,
��������� ����������� ���������� ��������.
  ���������� ���, ��� ���������� � ����������, ��������� �����, ������
������������ ������, ����������� ������ �����, ����� ���������� ����
����������� ������������. �� ��� ������� "�������" �� ����������� ��
���������� - � ������ � ����� ������� ������, �������� � ��� �������
������ ���������, ������� � ���� ����� ������� � ���������. ��
�������������, �� ����� ��� � ������ �� ����� ���� �� �����, - � ���-��
������ ����������� ��������, �������� ������. �� ��������� �����������
������ ������ � ������� ��������� �� �������� "�" - � �� ��������� �����
���������� �� ������ ������� ������, � ����������� ���������� ������,
��������� �������� �������������... ����������, � �����, �� �����. ���
�����-�� � ����� �������, ��� ���� ������� �������, ��� ������. ���
�����-�� � ���� ������ ������� ����, ����� �� ��������� �������� � ������
�����. ���� ����� �� ������ � ��������, �� ����� �� �������, �� ���...
������� ������ ���� ���������� �� �����, ����, ����� ������� ���� ������
�� �������!".
  �� ���� �������� ����������. � ���������� ��������� ����, ��� ��
����-������ �� ������� ���������� �����. ������ ��� �� ����, �����
�������� ��������� �����-�� �������� ������ - ������, �� ���� ������� ���
���-�� �����.
  � ������������� ��������� �� �����������.
  - ���������, ���, - �������� ������ ��, ������ ����� ����� ������
�������, - ����� �������� � ���� �� ��������. ������, ����� ���� ������
������... � ��� ������, ��� �������� ���������� �� �����, ����� ���
�������� �������. ��� � ���:
  ������� � ����� ���������� � ����� ������ �������-��������...
�����������, ����� ������� ������������ �������� ������ �������� ������, �
����� ���-���� ����������, ���, �� ������� ����, ������ ��������
���������� ���, �� ���������� ����� "�������-���-�������". ��-������,
������ ���, ������, ��� ����� ��� �� ������ �� ����� ���� ��� ��
����������������� ������� ������, � ��� ��+ ���� ���������, ��� �� �����,
� �� ���� ������ ������ �� ��������... �����������, ��� � ���� �
���������������� �� ������, �� ������� �����, ������ ��� ��� ����� ��� "�
������ ������ �������". � ���������� �����, ��� ��� � ������ �� ���������
������������ �������, �� �������, �� ����, �� ������������ - ��+ ��� ����
������� ��� ���� �������... ����� ����� ������� �������� ��������
�����?!.. � ���� �������, ������ ��������� �� ��� ����������� ������
��������. �� ������ ������� �� �������������� � "������" ������������
������������. �� �� ���, ���� ������, ������ � �������� ����� �������
������, ��� ����������� ���� ������ �������������� ������������� - �� ���
������, ��������� ��������!.. ��� � ����� ����� ����������� ������ ������
������ ���� ������. � �����, ����� ����� ����������, ��� �� ������ ������
���� ���, ��� ������, ������ ��������� �����-������ �����-�������� �
����������������� ������������ ���������, �������� � ������ ��������,
������� � ���� ������� ������ ��� ���� �����������, ������� ��� �����, �
��� ���������� � ������, �� ��� ���, ���� � ���� ���������� ���� � ������
����� �� ��������� ���������� �� ������ ����� ���������... �� ��� �����
������� ������ �� ��������. ����� ����, � ���� ����� �����-�� ���� �� ����
����?
  �� ��� ������� ������ �� ����, ��� ��� �������� �������� �����������.
�������, ��� ������� �� ���������� ������, ��� � ����� ������� ����� �
������.
  - �� � ���� �� �� �������! - ������ ������������ � ������ �� ����������
�������� ����� ��������. - � ��� ������ ���� � ������ ����� ������ �����
���������?
  ����������, �� ����� �� ����, ��������, ������� ���� � �������,
��������� � �������� �������� ������ �������� ���������� �����, ����������
����� ��� ������� �������.
  - ���������� - ��� �������, ���, - ��������� �������� ��. - �����
�������, ��������� �� ����, ���������� �������� � ���� ������� ������
����� ��, ��� ��� ��������. ���� ���� ����� �� �����-������ "�����������
�����", �������� ������� ���������� � �������� ����� ����...
  � ���� �� ��������� �������� �����, �� ���� �������� ����������� ����
�������.
  - �� �� ������ �� �� �������, ��� � ����� ����� ������� ��� � �����?! -
�������� �, ����� "���������" �� ������-�������� ���������� ����� ��������
����������� �������.
  ���������� ����������� � ���������� ��������� �� ����.
  - �� ���, - ����������� �� ������� ������. - � ���� �� ����? ����� �
������ "�������", ��� �� ������, ��� ����� �������� ����������������
������ ���, ��� ��� ������� �� ����� ����... ��� - ������ �������, ���!
�������? - �� ������ ����� � ����������� ������ �, ������������,
������������ ���-�� ������ �����: - "�� ��������� ��������� ����, �����
��� ��������� ������, �������� � �������� ������� �� ��� ������ ������
�������"... ������ �� ����, ��� � ��������� �������, �������, �� ����,
��... �� ����� ������ �� ����� ����?!
  - �� � ��, - ������ �. - ��� �� ��������, ������ ��... ���� ������
����� ���� ����� �� ����� ������� ����������! ���, ����������, ��,
��-�����, � ������... � �����, � � �, ��� � ���� �������, �
���������������� ���� �� �����!
  - ��� �� ������ � ����? - ���������� � ������, ����������� ��.
  �� ���������� � ���� ������ ������� ������ �������, � � ����������
"���������" � ������� ������ �������������� ����������.
  - ����� ��������� �� ��� ���� �������, - ��������� �. - ��������,
������������� ����� ����� ������������, - ������, �� ������������� � ���,
��� �� - "�����", - ������� ����� ������������� �������� �������� ��������
��������� �������� ����������� ��������...
  - � ����������� ���������� - ����, - ������� ���� ����������. - � ���
����� ������ �������� ������������...
  - ��������, - ���������� �. - ���� � ������� ����� ������ ��� ������
������ � ���������� �������...
  - � �������? - ����� ��������� ��. - � ��� ���� ������, ��� ���� �����
������ ���� ����� �� ��� ���?! �� ���� ��...
  - �� ���� � �������, ��������, - ����� ������� ����������� �. - ����� -
� ������ �����... �������?
  �� ���-�� ������������ ���������, � � ���������� ��� ����� ��� ��������.
  �������� ��� �������� �� ������������ ������ �����, � ���������:
  - ����� ���... ����� �� ��������, ��� ����� �������� �������� �������
����������� � ���� ���������� ��� ���� ���� ���������� ������, ��������
����� �������������� ����������. ����, �� ��� ������������ ������, ���� ��
�������� ����� ������ �� �������� "��������� �� ����� ����". ����� �� -
��� �����, � ����� ��������� ����������� - �� ����� �� �� ����� ����������
������� - ���� ���� �� �� ����� ������������� �������� ����� ������ �����
����� �����!..
  ������� ������� �� �����: ����� ���������� ������� ������ - �����
������ � ������������ ���� ��������� ��� ����� � �������� �������
���������� ��������? � ����� � ����������� ���������� ���������������
������� ������� - ����� ���-�� �����, ���, ���� ��� ������, ������
���������? ����� �������� �� ����� ���� � ���������� ����������� ���� ��
����� ��� �� ����� ������ - ����� ������ ��� ����, ��� ��� �������� ��
�������, �, �������������, � �� �����?!.. �������, ���� �� ����
����������� � ������� ������� ������� ������ ��������, ��, ������ �����,
��� ������������ �� ���, ��� ���������� �� � ���� ���������� ����� �
�������� ���, ��� �������, ������ � �������, � ��+ ��������� ���� ��
������ �� �������. ������, �������� ����� �� ���� ��������������� - �����
���� ���� �� ����� ��������� ����� ���, ��� � ������ ����������� ����� ��
��������� �� ������ ����-������� �������� ����������...
  - �������, �������, ���, - ������� ���� ����������. - �� ���� �����
������ ������ ���� �� ������ �� ����������!.. ��������, ��� � ������ �����
���� �� ����������� ����� ����-���� "��������". �� ����� ������� ��
��������� �� ��������� ��� �� ��������, �� ������ ��� ���� �� ��� �����,
������� �����?!
  - ��+ ����� ������, ������. ����� � ������ ������ ��������� ��������, �
���� �� ��������� � �������� � ������ � ������ �������? � ����� ��� �
����... ���� �� ����� ����������� � ������� �� ���������, ��������
����������, ������� � ���������� � ������ �����? ��-�� ��!.. � ����� ���
���� ��������� ���� ��������� � ��� ������ � ��������� ��������� ���. ���
�� ��� �� � ������, ��� ����� ��������... ��-������, � "��������" ������
������� ����� ����� ������������� "����", ������� �� �������������
���������� ������ ������������ � ������ ������� ���������� ������� �
������������ ����������. ��-������, ��� ����� ���������� �� ����������� �
����� ���������� �����������, ������ � ����� ������������� �, ����
�����������, � ������ ����������... ����, ��������, ������� ����������
������ � ������� �����, ������� � ���� � ������ ������, ����� ������
������, ��� ���-������? ��� �������!.. ���� �������� ������ ��
������������� ������� � �������? ����������!.. ���� �������
�����-���������� ��� ����������-�������, "����������" ��� ��� ������
������? ���� ���������� ������� ���� ����� � ������ ������� - � ��� ���
����� ����� ��� ������ �� ������ ������ � ��������� � ���� �������!
"���������� �����", ������, - ����� ������ � ����������������� ����� �
����� ���������� �����������!..
  - �� ���� ����� ������ ����������� �� �� �����, ���������
"��������-������", ���������� ���������� � ��������, - ���� ������
����������, ������ ��������� ������ � ������ ����. - ��� ��, "�������"
���, �� ������ ����� ������������ ����� ����, � �� ����� � ��� �� ������
�����! �� �����, �� ��������, �� ��������!.. ������������ ���-�� ����� �
����������� - ������ ���� �� ����� ������ - ��� �� ������ ���������, ���!
  � ������������ ������ ������:
  - � �� ��� �����?.. �����, ��� �� ��� � ������ � ����� ���������.
�����-�� �������� � ����� �������.
  ���������� ��������� ������ ����, ����� ������� �� ����, � �� �������
��� ���� ���-�� ����� ��������, ��� � �������� ��������� �����������.
  - ��-�����, - ��������� �, ��������� ���� ������� �� ����� ����� �
��������� "�����", - ��� � ���� ��������� �� ������� � �������� - ��� ���
�������� "��������" ����� ����� ��������. ������� ���: �� �����������
������������ ������ - ��� ���������, ��� � ����������� - ������������
"�������", �� ������� �������� ������, �������� ����� ������� � �������,
������ ������� ����������� � ���, ����� �������� ����� ����� ���������� ��
� ��� �� �����������... � ��� �� ����������? �� � ����, �� � ���� ����
����� ������, ������ ������ �� ����� ����� �������, ����� ����������� ���
��� ������!.. ���� � ����� ���� �������� � ����������� �������������
�������-����������, � ������� �� ��������, ��� �������� ���������� ���
������ ������! �� ������ ������������ �� � ��� ��������, ��� ���! �� ����
�� ���, ��� ������, �� �� ���� ����� �������, ��� ����, �� �� �������� ���
����� ��� �������� ������������ � ��� �����! ����� ��� ����� ����, �����
����� ����� ������ - � ��� �� �� �� �������?!
  - �-�, ���, - �� ���������� ����������. - �� �� ���������� ����������
�����, ���. ����� ���� �� ������... ��� ���� ����� �� ��������� � ���,
����� ������ ���� ������ � ��������. ����� ��� ��, ��� �����-������
��������� �����, �������, �� ���� ������� �� �� ���������, �� ��
���������� ����� ����������� ������ �����, �� �� �������... �� ��� ������
������� ������� ���, ��� ��� ��������, �� ��������� � ������� ��� �����, �
��� ������... �� ��� ��� ��������! - �� ������ ��������� �����. - ����� ��
��� �� ������������, ����� ��-����������� ������������ ������ �����? �����
�� ���� �� ����� ��������� ��+, ��� � ��� ������ � ��� �������� � ��� ����
������, ����� ����� ����� �������� ���������� � ����������� ������������
����� �������?!
  ������� ���������� � ����� ��������� �������, ��� ��� ����� �� �� ����.
� ���� ���� ���������� ����� �������� ����������.
  - ������, ������, - ������ � ����������. - ������, �� ���� ���
���������? ����, ���� ���������� �� �������, � ���� ��� �� ������� �
�������. � ���? ����������� �������, ������-��������, ������-������ ������
���������, ������ ���������, ������... ��� ������ �� ������ ������ ��
������� � ����� � ��������� - ��� ���� � ������� ����� � �� ���������!..
�� ���, ��� ��, ������ � ����?
  ���������� ����������.
  - �� ���, �� ��� ��, - ����������� ��. - � �� ����, ��� �� ���...
������ ������, ��� ���������... �� ��� ���, �� � ������ �� ���� ������
����... � ����� ������, �����-�� ����� ������ ����-������ �������� ��
����� �������, �?
  � ��� ������� ���������������� ������ ��������, ����������� ��������
��� ���������� ��������� � ��������, � ����� ������� ��� �� ����� � ������:
  - �� �����, �� ���������!.. ����, ����������, ���� ���� ��� ��
����������. ���� ���� �� � ����, � � ���, ��� ������ ��� �����������
�������� ���... ���� �������� ���������. ������� ����� ����� �� ��������.
�������, �������, ������� ��������, ����� �� ������ �������� ��������,
������� ���� �� ������ �� ����������� ������� � �� � ���� ����������
������� � ���������� ����������� ��� ����� ������!..
  - �� ��� ��������? - ���� ����������� ����������. - � ��� ��� ���������
� ����� �����, ��� ������ ����������...
  - ��, ���� ��� - ����������! �� ��� �� ������ � ������ ���-������
�������������� ��������!..
  � ��� � ����� ����� ������ ������� � ���-���� �� �������� �������
������ �����:
  - � ������-��, ��������, �� ����, ��� � ������ ���� ����. ����������,
������� �� ������� � ��� ������ ����, ������ ����� ������ ���� ���� �
�����...
  �������������: �� ������� � ���� ��� ������ ����������, � ���, ���� � -
����� ��, ��� ���� �����?.. � �����, �� ������ �� ��� ������ ����������,
��� ������� �� ��������-�������� ������. �������... ������� ������� ���
�������, ������� !
  - ��� �� � �������, - ��������� ������ ����������.
  �� ��� �� � ��� � ����������.
  * * *
 - � ���-����: ����� � ���� ������������? - �������� ������.
  � ������ � �������� ���������� ���������� �������� � ����������� ����
������ "������". ������ �������: ��������� ��������� ��������� �����; �
���� ���� ����� � ��������, ��� � ��������.
  �������� ������, � ��������� ����� ����� ������� �� ���� ��������. ���
� ��������, ��� �� ���� ��������� ����������, �� ���� � ��� ����� �����,
��� ����������� ������� ������. ����� ����, ������ ��� ����� � ����,
���������� �������� �������� "�������������"?
  �� ������� � ������ ��� � �������. �� ��� ����� � ����� ���������� ����
��� ������ �������� � ������� � ����� "��������".
  �� ��, �� ������ �� �� ��������������.
  ���-�� ��������� � ����� ����� ����� � ��������� �����. ������� ��
���������� ��� �����. � ���� ������� �������� ����� ������������, ��� �� �
�����...
  ��� "������" ������������ ����� ����������, ��������, ��� ������������
�������� ������, �� ������������� �������������� � �������� � ����� ��
����������� ������� �������, ������ ��� �������� ���� �� ������ ��
�����������, ������� ���� ������.
  - ������ ��� ������� �� ���� ������, - �������� �. - � ��������� �����
�� ������ ��������� �� �������� �� ����������?
  ��� �������� ����.
  - ���������? - ��������� ���. - ��� �� ������ � ����?
  - ��+, ��� ������ ����� ����� � ���� � ����� �������, - ���������� �. -
����� ���������� �� ��� ������� ������ ����� ����, ���������, ������,
������� - ��, � ��� �����...
  ��� ������������� ��������, ���������� ��������� �������, �������
�������� ���� ����� �������� ������.
  - ���, - ������� ���, �������. - ��+ ���� ��� ������. � ��� ?
  - �� ��������� ����� ���������� �� ����� ��������. ����� ������� ��,
��������, ������: ����������� - ���, �������� - ���, ���� - ���, �� � ���
�����...
  - �� ��� �� ������� ������� "� ��� �����, � ��� �����"? - � ���������
������������ �������� ��� ������. - ��� ��� ����� ����������?
  � �������.
  - ��, ��������, �� ��� ���, - ����� ���, ��� �������, ��� �������
�����, �������� �������� �. - ������ ��� ����� �� ������ ��������� ���
���� ����� ����... ���� ��, ��������, �� ����� ��� ��������? "���������
��� �������"
  ����������...
  - ���, - ������� ������� ���, �� ����� �� ����.
  - ��� ���, � ���� ���������� �� ������� �� ����������, �������, ������,
������� ����� ��������� � ����. � ������, �� - ������ �����. � �����
�������� � �������������� �� �� ��������� ���� ��������� ����������� �
������. � ���� ���� "�������" ����� �� ����� �������� ��� ��������. ����
����������� ����� ������ �����������������, ��� �� �� ����� �� ����������.
�������, ��� ����� ������ �� ������� ��� ���� �����, ����� �� �������
�������� ��������� �� ������ ����!..
  - �� ����������, - ������� ������. ������ �� ����� ����������
����������� ����� ���� � ��������. - �� ��� ����������! ���������� �
������ �������, � � ���� ��� �������������.
  - ������ ��� ��� �������, - ������ �. - ���� ������, ��� ����� ������
���� ����������� ������� � ��������, ��� ����� ������ ���� �����. �����
������, ������� �������, � ��� � ����� �������� ����� �� �����...
  -���-�? -��� ���������� �� ���� ���, ����� � � ��������� ���
����������������� � ���������� ��������������. - �� ��� ��������?
  - ���������. �������� ����, ����, ����������� � ��� ����... �������
������.
  ������� �� ��� ������ � ���?
  - ������ ���, - ���������� ������� ���������� ���. - ����� �����...
  - ������ ���, - �������� �. - � � - ���... � ����� ���� ������ �����
���� ������ ���. ����� ��� ������� �����.. ��-���! �� ����, �������� �����
����� �������� ������. � �� ��� �� ��� �������� ���������? �� �����!
������ ������� ����. ����� ������ ��� �� ������ ����� ��� � ��� � ����
��������, ��������� ���� ��� ��������, ���������� � ���� ���� ������� �
����������, ������ ������� � ����� �������! ��� ������� ������, ����� ���
��������������� ����� ����������� ����� �� ���� � ������ � ����
������������, �� ������� ���� ����?!..
  - � ��� �� ���� ������������� ��� "����� �� ����"? - �������� �������
������������ ���.
  � ������� ����� ������ �� ����� "��������� �����", � ��� ����������
������� ������� ���������: "������������ ����� �������� ��-��� ��������
����� ������".
  - �� ���-��� ������ ���������, - ������ �. - �� ������ � ��� �����
����� ��������. ������ ��� �� ������ �����, ��� �������� ��� � �����, ���
�������� ������� �����. ����� �� �������� �������, �� ������, ��� �� �
����� �������� �������� � ������... ��������� ������ ����������� ����
����, ���� � ���� ���������� ������� �����������. ����� �������, � �����
����� ������ ���� � ������� ������ ��� ������ ����������, ����� ���������
�� �������. �� ���� ���� �������� ��� ���� - �, ������, ��������� - � ����
���������...
  ������, ������� ������ ������� �� ����, ��� ����� ��������� ����������.
��� ������ ������� �� ����.
  - �� ���� ���... ��� �����! - ����������� ���. - � ���� ��, ��� �����
��� ���� ����� ������, �� �������� �� �� ����� ���������!
  - ����������, ����, - �������� �. - ��-������, ����� ������� ����� ���
����.
  ����� ��������-������ ���������� ������� �������� �� ������ ��������
������� � ��������� ������. ��-������, ������� ���� �� ����� ����� �������
�� �������, � ��� � ����� ��������� ������� ���-������ ������... �
�-�������, ���� �� ���� ��� ������ ��������� ������� ����� ����, �� �����
�� ��������� ���� ��� ���� ���������� ������������? � ����� ������ �� ��
����� ����� �������� ��������� ����� ���� �� ��, ��� �� ��� ������� ���
�������� �������� �������� ��� ��� ����?!.. ��� ��� �������� �������� �
����������� � ��������� ��� ������� �� ����, ������� �� ���� ���������!
  ���� ������ ����� ��������� � ����� ������, �� � ��� ������ � �����
������ ����� ��������� ������ �� ������ ����������. ���-���� �������� -
��������� ������� ������!..
  - ��, ���? - ��������� ���. - ����� ��������, ��� � ����� ���� � ������
�������� ��� ������ ������!.. � �������� ���! � �������� ���� - ������,
������ �������, ������������� ����� ������� ����� �� ���� �����! �
�������� ������, �������� �����-�� ������ � ������ ��������� ���� �������
����� ��������! �������� �� ���� - �� �� ��� ��� ���� ������������� ��
����������, ��� ����! � ��... �� - ������ ������������� �������... � ���
�������, ��� �� �� ���� ���������, � �� �� ������-������ ������! ����
������ �� �� ��� ����� ���� ���������� � � �� ���� �� ����, � ��... �� ��
�����. �� ������� ���, ��� � ���� ����. �� �� ��������� ����������
������������ ������������ � �� ������ � ���������� �������, ������ ��� ���
������������ ������� - ��� �����. ���� �� ����� � ��� �� ���� ����, �� �
������ �� ��� � ����� ������������ ����������!.. ����� ����, ��� � ����� -
���� "�� �� ���� ����", �� ����, �� �� ���� ���� ��� �� ����� ������, �
�... � ����� ��� �� ���, � ������� ������� � �� �� ��� �� ������ ���
������!..
  ��� ����������, � �� �� ������ ���������� �����. � � � � � � � � �
�����, ��� � ��� ����.
  ������ ��� ��������� ���� ������ �����, � �� �� ������� ������. �
���������� �������� ��������, ��� �������� ����� ������� ���� - ����� ���
�������, �������, �� ��������� ���� ����� ���������� - ������� �� ����
�����, ��� ����� ��������:
  "� �� �� ����� � ��� ����, ���! �... � ������ ����� ���!", � ��� �,
������ ������, ������ ��: "��� �� �� �������, ����... ��� �������, ��+ �
���� ���������, � �� ��������� - ������� �� ����... � ����� ������,
������� ��� ���� ������ - ������� �������, ������ �������, � ��� ���������
����� ��� ����!"...
  ��� ��� � ������� - �� ���, ��� ��� ���� ������� � �� ���� � ����
��������, �������� ������ ��� ���� ���������...
  - ��������� ����, ��� ���� ���������� - ������ �����, - ������ �,
������ � �������� ���� �������� ���� �����, ��������� ���� ���� �����
������� ��������. - ����� ��� �� ��������� �� ������... � ��, ��� �� -
����� ��������� ��������� �������� - ��� ���� �������?! � ��, ��� �� ���,
����� ���� ��������� ����, �������� � �������� ������ ����� - ���,
��-������, ����� �������� � ������?!
  ���� ������� - ��� ����� ��� �����, �������������, ������ ����� �
������ ������ � ���������� �������, ��� ����� �� ��������� � ���� �
��������, ������������� �������?!.. ������� ���� �����, ������ ���� �
����, ��������� ������� �� ���� �������� ��������� � ������ ��, ��� ����
���������!
  - ���! - ���������� ���, ������ ���� ������. - ���, �... � �� �����!..
� �� ������� �� ����� ���� �����!.. ������ ������� � ���� �� ���� �����
��������, �����?
  � ����������. ��� ������� ������ ������� - ������, � ����� ������, ���
������� �������.
  - ��-������, - ������ �, ���������� �������� �� ������ (����������
������-�� ���������), - ����� ���� �� ���������� �������� �� ���� �
������� - ����, ����� ������, ����� ������� ������� ���� �������������...
��-������, ���� �� �� ��� ������� �������� ���, ��+ ��� ����� ����� �����
���������, � � �����, ����� ������ �� ���. �� ���� ����� ����� ������ �.
���-�� ����������, �������, �� ������� �������������, � �� ��������� ���
�� ���� ������, �����-�� ����� �������� ��� �����, ���������� �������
������ �� ���������� ��� - � �������� �� � ��� ��� �� ����� � ��������,
��� � ������... � �������� �����, � ��� �� � �� ������������ � �����, �
���������� ���� � ������ ������ �� ������������, �� ����� �������� ���,
��� �� � ����� ����������� ��� �����, � ������ - ����� ��+ ����
�����������...
  - ���, - ������� ����� ������, ��������� ������� � ����� �� ���� �
����������. - � ���� ������ �� ���������! ������!..
  � ����� ������ �������� � ������ ������ ������ ��������� ��������� �
����������� �������� � ������ ���������.
  - ������, ��� ��� �����? - ������� � ��. - ������� ������ ����������
���������, ������� �� ����, �� ������� �������� � ������� �������. ���
���������� ����������� ��������������, ����������� ������ �� ����� �����
��������� �������, "�����"... ��� ����� ��� ������� �������� - � ��, ���
���������, ��������� ����� ��� ������ - ���� ���� � ������� ���� ���������
������ �� ���� � ��������!
  ���� ������ ������������.
  - ����� �� �� �����! - ����������� ���. - �� ���, �������������� ���
��������� � ������, - ���� � �������!.. �� ����������� �� ���� �����������
- � ��� ���� ���������� ���! �� ��������� ����� ������ ��������� ��������,
����������� ���� ���������� �������� �� ���� �������, ����������
������������ �� ���������� �����, �� �����������, ��� ������, �
����������, ����������� ����������, � ������, ����� ����� ����� �������
��-��� ����� ���, �� ������ ������� ��� ����� ��������!.. � ���� ����� -
���� ��� �����, ����? ��� ����� ���, ��� �� ������ �������������, ������
����� ����, ����� ����� �������� � ����������?
  � ��� �� ����� ������ ��������, � ��� ����������:
  - �, ����� ����, � ��� ������� ������������ ������� � �����������?
����� ����, �� �������� � ����� �������? � �� �� ������, ��� ����� �
���������� ������� ��������� ��������-�����������, ����� ����� ��������
������������ �� ��� ���� - � ���� ������ � ������ �� ������������, ������
���������� ���� ����, ����� ����� �� ���! ����, �������, ����� ������
��������� ��� ��������, ������, ���������� �� ������ ��������, ������� ���
������� ��� ��������! ��� ���� ����� �� ���, ����������, �� �������� �
���, ������ ��� ����� ������� ��� ���! �������: �� �������� �� ���� ���
���� �� ������������� ��������, �� ������������� � �������, ��
������������ �������� �������, �� ������� �������� ���������!.. � ��
��������, ��� ����� ��������������� �� ��� ���� ������� ��������?! ��
��������, ����� ���� ���� �����, ����� ���� ���������, ������ ������,
����� ���������� � ���� �������� � ������������ �� ��������� ���� � �����
���������� ���������, ����, ��� ������� ������ ���, ��� ����� ���������
���� � ��������� �����?! � ����� � ������, ��� ��� ���, - (��� ��� �����
������ ���������� � ����� ���������), - ������ �����, ������ ����
����������� ������!..
  ���-�� �� �������� � �� ��������� ��������. � ����������.
  - ������-��, - ����� ����� ������ �. - ��� ��� �� ����������?! �����
��?..
  - ��� ������! - � ������� ������� ��� ��� � ����. - � ��+ ����������
��� ��� ��� ������ �����!
  ���� ��� ���, ��� �����: "������� ������� �� ����� ����� �������
�������, ���� ��� ���� ������ ���� ����!"... ������ � ���������
�������������� ����� ������ � ������ ����.
  � �� ������� ������� �����, �� ��������������� ����������� �� ���� ���
�� �����, � � ������ ������ �� ����. ���, ����� - ������...
  - �����, - ������ �, ��������� ����������� ������. - ����� �� �� �����,
������!
  ��� �� �������� - �� �� ������ ���� �����������... ������ �������,
������, �������� �� ��� ���� ��������, ���������� ���������� �������� ����
�� ������!
  ������ � �������, ��� �� �� ��� ����� �� ����� �� ����� - ��� �� ����
��� ������ � ����!..
  �������� ��� ������ �� ��������. ����� �� ������, ������ �����������,
���� ������ ����� - ����� �'���, ������ �� ������, �� � ������!
  - ��� �� �� ���! - ��������� ���. - �� �� � ��� �� �������, �����? ���
��� ���� �� �� ���� �� ����� �� ����, ��... �� �������� ������ ���� ���,
��� ����������� ����� ������ ��� �����!
  ������ ���������� ���-�� �������� ���, �� � �� ��� �� ������. � ����
������ ����������� � �������� �������, ������� ����� �� ����� ����������
���������, ������ ������� �����.
  �������� ����������� ����������. ���� ��� ���� ��� ���� ��� �����, �
������ ��+ ������ � �����...
  � �� ������ ������ ������: ��, ���� � ��������� �� ���, ���� ������
���� �����������������, ������ ����� ����������� ����������� �����.
����������, � ����� ���� ������ �� ���� � ������ �� ����� �� �����������,
������ ��� ��� ���� �� ���������, ��� ������������. ������ � ������� �����
�� ���� ��������� ������... ����� ��� �� ������ ��������� ����� ������,
����� ���������� ������ �� ������� �� ����� ���� �� �� ����, �� � �������.
���� �� ������������, ��� �� ���� � � ������� ����� �����, ����� ���, ���
������������� �����������, ������� �� �����, ������� - �� �� ������ � ���,
��� ������� ����, ������� �� ���������� ���������� ��������� � ����������
���� ������� ����� � ������� �� ���� ������� �������������� ���� ����
������������...
  � ����������� ������ ������ ����� ������� �����, ���� ���� � ������
����������� "����������" ���� � ������������ ������� � ����������� �������
�������... �� ��� ����� ���� ����. ��� ��� ������ ��� � ��������� ������
���������� �� ������ ��, �� � ������ ����, ��� ����� ��. ������� �
��������� ����������� �������: �� ����� � ���� �� ������ ������ ��� �����,
�� � ������� �������...
  � ������ � ������ ���� ��������� ����������� ��������� ������ ��
�������� �����������: "- � ���� �� �� �����, ����� � ��� ����������? ����
�� �� �����, ����� ������ �������� ���������� ��� ������?.. � ��� �� �����
�� �������, �� - ��� ���������� � ��������� ������!"...
  ���� ����� �� ������ ��� �����: ������ � ��� ��������� �� ���� ��
���������� �� ������� ���, ��� ��� ������ ���������� � ����������, �������
���, ��� ��������� ������ ����� ��������� ���������� ��, �� ���� ����� ��
�� �����, �� �� ������?
  ������� ������ ���� ����� � ������ ������ ����? ������� ������ �������
�������� ���� � ����� ��� ���������� ��������������� ���������� ��������
���������, �������� �� � ����, � ������ ����� - � ������?
  ���������� � ������� �������� �����������. � ���� ��� � ���� ������ ���
������� � ������, ��� ������ ������ �����������, ��������� � �����������
��������, �������, �����������, ������, ��� �������� ���������� � ������,
����������� �����. ��������� ����� ���� � ��������� ���� ���� �������
���������. � �������, ��� �� ����� ���������� � ����� ������ �������
"������� �����"...
  � ��������� ��� ������, ��� ���� ��������� �������. �� ��� ����������
���, ������������ ����� � ���� ��������, �������������� ��������������� �
��� ���� �� ���� �� �����������, ������ �� ���������-������, ��� ����
������������ ���� ���, ��� ����� � ��� ������ �� ��������� - ����� ������
�� ��������� � ������� - ������ ��� ��� �� ����� ������ ���������������...
  � ������� ������, ������ ���������� �� ������ �� ���������� � ��
������� ����, ��� �����, ��� ����� �� � ��� ����� �. �� ������ ��� ������
��������� � ��������� �������� ���� ������� ��� ��������� �����
������������ ����� ��� ���� � ������, � � ��������, �������������� ���
����� �����������, �� ����� �� ���� - ���� ������ ���� ��� �� ����� ����
������ ������ �����. �� ����� ���� � ����� ������, � ����� ���� ����� -
��� �����, ��� ������ �� ��� ������ � ���� ��� �������, - � ��������� ��
�� ������ � ���� ��������, �������, ������ �����, � �� ���������
�����������...
  ���������, ��� ���������� �� ��������, �� ����� ������������,
"�����������", ��� �� ��� ����� ��������, ����� �������� ���� �� ��� ����,
������, ������� ��, �� �����. ��� ��� ����������� � ������ �����.
��-������, ��� ��� "������������" - ��������, ��� ���� ��� ��� �� ������
�� ������ ����� � � �� ���������. ������ ������ ������� ������ � ������,
��� ���������� ����������� ���������� ������������ �� ������� �����, �
"�������", ����� �� ��� ������� ����� ������ �����������... ��-������, �
��� ����� ���������� ��������� �� �������� ���� � ����, ��� ������������
���������� ������, ����� ������ - ������, ��� ������� ������ � ��������
�����, ������ ������. ����� ����, ����� "�����������", ��� ��, ������ �
����� ������ ������������� ����� ���� �������� - � ���� �� ������� ��
��������� ��������������� ���������. ������, ����� �� ������� ����������
��� �� ����������, � ��� ����� ������ � ��� ������� ������, � � ������� -
������������ ������, ��� ����� ������ ���������� ������ � �����, ��� �����
����������� ������� � ��������� ���������� ������ ����������� ����...
������� ���� �������, �, ������ "��������������" � ���� ����� ����������,
�� ���, ������, ������ � ������ �������, �� ������ �� ���� ����� �������,
��������� �� �����-������ ����� �����...
  � ��� � ����, ���, ���� ������ ������ ����������� � ������� ��� �������
� ��� ������ �����, ������� �� ����������� ������ ����� �� ����� ������,
��� ������� ���� ������� ��� �� ���� ����� �� ������� �� ��� ������������,
�� ����� �������� ������ ���� �� ����� ���� �����...
  ������� � �� ����, ��� ������ �������� ������ ������� ��������� ��
����� ����� � �������:
  - ������ ��� �����, �������? ��, ����������, ���!.. ������, �����
����!..
  � �, ������� ��, �������� �� �� ������, � ��� ���������� ������
��������� �����������, �������, �����������, ��� ��� � ���������� ����� ��
���. ���� � ������� �������� ��� �� �����, � ��� �������, ���������,
������� ��������, ��� ������������ � ����������� ��������� ��������.
  � �������� ��������� ����� � �����. ��� ���������� ������ �� �����
������ ����, �������� ������ ��� ����� ������, �������� � ����, ����������
�, �� ������� �� ������ ������ � ������������ ����������, �������� ��
������������. ��� �� ��������� ��������� � �������� ����� �� ������������
��������...
  �� ������ ����� � �������� ������ ������ � �������� �������� �� ������.
������� ��� �������, ������ ��� ����� ������ �� ������� �����, � �������
����� ����� ���� ���������. � �������� ���������� � ������ � �����������,
���������� ������ ����, ����� ���� ���� �� ��������. ���������� ����������
�� ��� �����. �������� ��, ��� ������, ���������, �� �� ������� ���
�������� ����� ��������. ������, �������� � ����� ����, ���� ���������
�������� �� ����.
  � ����� � ������ �������� ������ ����� ����.
  
 
 ����� 4. � ���������� - ���� ���(��� 1997)
 
 
  � ������ ����, ��� ������ ��� ����� �� ��������. � ��������, �����
��������� ������� ��� � ���� �������, ����� �, ������������������ �����
�������� ��������������� ������������ �������� ��������, ������� ���������
� ����� ���� ���� "�����������". ��� �������� ���� ���������
���������������� � ����������, ��� � ��� ����� �� ������ ���� ��������
����������, ��������� ����. ������ � ��� �������� ������������ ���������
����� ������ �����. � ��� ����� � �� ���, �� ������� �����, ����� ��������
��� �����, �������� � ����� ����������� ���� �� ��+, �� ����� ������. �
����� ����, ������ ������ � ����� ����������� ��� ���������������
���������, ������ ����������� �� ��������-��������������� ������, ��� ����
��� �� ������ �����������. ��������, ���-���� ���� ��� � ���� ����� ������
�������� � ��� ���������� �������: "���� ������ ���� ����������, ����� �
��� ������� ����� �����". ������, � ����� ������ ���� ��� �� �
������������ ���, � �... �� ���������� ��������, ������ ���, �� � ����� ��
����� ����, ����� � ��� ������� ���� ��������� ����� - ���������� ���� �
���� �������� ������ ��������������� �����, �� ��� �� �����... ������,
�������������� � ������ ��� ��� ���� ������, ���������� ��������������
���������� �������� ����������, ��������� �� ����. ����� ���� �� ���������
����� ��������������, �������� "�������� �������", "�������� ��������",
����������, ���������, ��������� � ������ ������������� ������, ��������
������������ �� ���������... � �������� ���������� � �������� ������� ��
������� ��������� ����� ��������� �����-������ ������������ �������,
������ ��� ��� ������ ��������, �������� �� �������� �����, ������ ����,
������ ��������. � ���� ����� ������, ���������� ��������, ����� �������
����������� ���� �������� � �������� ������, "��-���� �������"
  ������ � �������� ��������, ��� �������, ��� � ������ ���������,
������� � ���� ������... ������ ������ � �������, ��� �� ����������
������������� �������� � �������� ��������� ������ "�����������",
������������� � ������� ���� ����������� ����� ������������ �������
�������������. ���, ����������, ������� ����, ��� �� ������������, �
��������� - ��� ���������� ������... � ��� �������� ��������� ���������
����� ������������, ���������������� � ����� ��������� �����, ����������
���, ���������� � ������ �������� �������������� � ������������ � �����
�����...
  "��� ������ ��������� �������" - ��������� �������, ��, ���, �� ���
���� �����.
  � ���� �����, ��������, ������� ��������� �� ��� ������, � ���
���������� ����������, ���� ����� ������������ ������������ �� �������
������������ ������ ����� ������������� �����������. ���, ���� ��������� �
������� ����������� ������� ����� �������� �� �������, ����������
��������, �� �� ��������� ������ �������������, ��������� ����� ���
��������, ���������, ������� � ������ �������, ��������� �����������
��������������... �� ������������ ����� ��� �������, ������, ����������� �
� �����: ���������� ��������, �� ������ ����������� �����������
����������, �������� ������ ����, ������, ������, ������ ������
����������� - �������� "������ �� ����". � ����� ���������� ��� ����������
������, "����� ������ �������� � ������", � ������� � ����������� �
����������� ����� ����������, ������� ���������� �� ������������ �
���-���, ������� ���� ����� �� ��������� �������, �� ������� ��������
��������� � ���� �����...
  ������ �������, ����� ���, ���������� ���������� ������ ��� ����,
������������� ������� ��������������� ���������, ���������� ���������
����� "������������ �����" �� ������� ��������� � ������� �� ���� � ����
���� ��������� ����������� � "����������������������� �����",
"�������������", "���������� ������" � "���������� �����", �� � ������� ��
������ ���� ���� ��������� ������� ��������.
  ������� �� ���, ��� ������ ������� ������� ����, "����������" ��
��������, ����, ����������, ��� �������� ������ ���������� �����
������������. �� � ��� ��������������� ������������ ��������� ���, � �����
� ��������� �� ���� ��� �����, ������������ ��� ������ ����������, ���� �
����� �������������. ���� ��� � ���, ���, � ������������ � ������� ������
� ����������� �������������� ��������������, �� ������ ��������� ������ ��
��������, �� � ������ ������� ����� �� ��������� ����������� ��� ����. ���
�������, ���� ��������� ������� ��������� ����������� �� ���������, �����
��� ������ ��������� �� ��������. �� ������ �� �� ������������, ���
���������� ��������� ��������, ������� ��������, ��� ������������
��������, ��� �� �������������� ��������� �������� � ��������� �����������
����������� �� �� �����, � ������� ��� ���������, ���� �� ������� ���
������������ ��������?.. ���������� ������ �������, ��� �� ��� �� �������,
����������� "�����������" (���� ������ ��� ������ ��� �� ���������, � ����)
  �������� ���� ������������� �����������, � ����� � ����������� ��������
�� ���������...
  ����� ��������� ����, ����� ������ ���� ����������� ����������� (������
������ ���� ������������� ����� �����) � ����� ��������� ������� �� ������
���������� �� ��� ������������ ��������, ������� �� ������ ������������
�����������.
  � ����� ��������� ������� ������� ������ ���������������-���������
������� ���������� � ����� � ���������� ����� �������� �������. � ���
������� � ������ � �������� ����������� ������ ������ - ������� ������
"����" (������������ �� ������ ���������������� ���� ���� � ����� "�" ��
����� "�����"). ��� ���� ������������� ������, ��������, ������������
���������� � ���-��� �� ���������� � ���� �����������. ��������� ���� ��
����, � � �� ������� �������� ������� �� ���...
  ����� ����� ��� "������������ ����� � ����������� �������" ��
������������� ��������� � ��� ����������� (��� ���� � ���������� ���� ��
�� ����� ���)
  �������� ���� ��� ������� ������ "���������", �������, �� ����� ������,
"�����"
  ���������� ������������� ��������� � ������ ���� ����� ����������
������ �� ������� �� ��������. �� ��� ����������� ������. ������ �� ���
"�������" �� ���-�� ���� � �������� ����������� �������� � ����. ����� �
����� ���� �������� �� �������� ����� ��������. � ����������, ��� ���
���-��� ������ � ��� � ������ ���������������� ���������, � ������ ������
� �����, ��� ����� ����� ������ �������, ��� ���������.
  ��� � ����������� ������ � ���� ������ ������ �������� ����������.
����������, ��� � ������ "����������", ����� ��� ��� ����� ����������
"������� ��������� ������ � ������", � �� ����� ���� �� �����������
������, � ������ �� ���� ���������...
  � ��� ��� ������ ����� ���������� ���. ����� ������ ��������� ���� ��
��� �����, �� ��� ��������� ���������� �� ����� ���� �, �������� ��, �����
����������� ����������.
  �� �������������� �������� ���������������, ���, ���� ��� ������, �����
������� �������� �����. ������� ����� ���� ����� ������, �� ��� ���������
� ������������� �������� ������ ����� ���������.
  � ��� ������ ��� ���������, �� ������ �������, ��� � �������� ���������
���������� ���� �����������, ������� ������ ���� ������ ���� ���� � �����
������ ������� ���� ������, ������� ������ ��� ����� �� ��������. � ������
����� ������, ��� ����� ����, �������� � �������� ��� ���� �����, �������
�� ��� ����, ��� ��� ����� ������� � ������ ������. ��������, �����
�������� ��������� ������ �������, ����� ����������� � ��������� �� �����
��������� � ��� � ���� ��� ����... � ���, ������ �����, ��� �� ���� �� ���
������ � ������, ���� �� ��� ��������� ������������ ����� - ��������, �
��� ������, ���� �� ���������� ���� �� �������� ��������, ��� �����-������
��� ���-���, ����� ������ ��� ���� �� ��������� ��� ������ �� �����,
������ ������. � ���� �� ��������� �� ���, ���� �� ����� ������ ����� �
���������� ����-�� ������, ��������������, ����� ��������� ����������...
  �� � �� ��� � ����������� ����, ��� ���-�� �����-������ �����������
�������� ���� �� ����� - �� ���, ��� � � ��� ��� ���� �������� �����������
������������� ������ ��������������� ����� ������ �����.
  * * *
 6 �������� 1997 ���� ����������� �� �������. ������ � ���� ���� ������
����� �������� ���� 850-�����. ���� ������, ��� ������������ ��������
������ �������� ����� ����, ��� ������� ��� �� ���������� �����������
������� �������. ����� � ��������� � ������ ������� ����� ��������. � �
����-�� ��� �������� �� ����� ����� ��������, � ��� ���� ��� � �����
������. �������, ����� �� ��������������� ������� ���������� ��� ������
����, � �������, ���� �� ������ ������, ����������� �� ���� ������ �����
���������� ������ ������� ��� � ��������� ������� �������������, ��������,
�����, ���, ������ � ������, � ���� ���������� ��� ����: ������� �� �����
���������� ���������, ����� ������� ����� ���� ���� � �����!.. � ��� ���
�� ����������� ���� � ����� �� ����������� ������: ���, ���������� ������,
��� ����������� ��������� � ������ ���������� �� ���� ����������������
�������, ������� ��������� ������������ ������ � ������?
  �������� � �������� ����� ������, ������ ��� ����� � ����������
���������� ���� �� ��������� ������. �������� �� ��� ���� �������������
����� �����������, ��� ����� ���� ������� ��� ���� � ����� �������, �� ���
�����, ��� �������� ��� ������, �������� �� ���������.
  ... ������, �� ����� � ������ ����� ��+ �� ���������� ������������
����� ��� ��������: ��������� (����� - ����������� ���������), ������� �
������������ ��������. ����� ����������� ���� �� ���������. ��� ���������
� � ������� � ������� � ����� ����������� �������, ��� ������������
������������ � ����� �����������, � ������ - � ������������ ��������
��������, ������� �� ������-������������� ��������, ��� ��������� �
����������. � ��������� ���� ����� �� ������: �� �� ������� ������������
�������� �, ���� � �������� �������� "������ �", ��, ������� ������,
��������: "�� ��� ����� �� �����, ���, � ���� �� �� ��������������� ����,
��� ����+ ���������� ��������, � �� ��������! � �� ���� ���� ��� ������
�������, �� �����? "����� �����" � "������" ��� ����������!..".
  ����� ����������, ��� ��� ��, ��� �������� � ������ ����� ������-2,
����� ������������� ��������� �� ���� ������������� ���������� �����, ��
������ ����� �� ����������� ���� ���� �������� �� ����, ��� �� �� ��� ����
���� ����. � �� ����������. ���� ���������� ���������� ������ ������ �
�������������� �������, �� ������� ����������, ��� ���� ������ � ������
����������� ������ ������� - ������ ����� ����������, ��� ��� ������ - �
�� � ���� ��� - � ����� ��������� �� ������. ��� ���� ����������� �������
�������������� �� ��������� ������� ����������, ���� ��� � ��������
"����������� ���������" ������������ ����������� �������� ���������. � ���
��� ����� ��������, � ��� ����� � ����� ������ ������.
  � ��� ������, ����� ���� ������: ��� ��� ������...
  ���������, ��� �� ����� ��������� �������� ������ ����� ��������� - �
��������-������������, � �����������-������������, � �����������. �
������� �� ��������� ����, ������ ��������� ����������� �������� �� ����
������������� �� �������������� ������ ������ ����� (��� ����� �� ������
��� ������� ����������� �������), � ������ ��� ���� �� �������� ���� �����
������� ������: ����� ����� ������ � ��������� � �� ����������� �� ������.
���� � ������ ���� ������� �� ����, ���������� � ����� ������, �������
���� � ���������� ����������� (��� ��� ����� ���������� ����� ��
���������� � ������ ����� ������), �� �� ������ ��� �� ��� ���������� ���
� ��������. "�� ������� ���� �����, �������, ��� ��� �� � �������� �������
� ����� ������ � ���������� ����� ����, � ��?", ������� �� ���� ����� �
����� ������. ������� ��� ��, ����� ����������� ��� ������, �������: "��
�� �� �������, � �������� �� ���� � ������� �� ������". � �� ������,
������ ��� ������, ��� ���� ����-�� �� ��� � ������� �������, ��� ��� ���
- ������� ����� �� ���� ����� ��������, ������������� ������� ����� ��
��������������� �������.
  ������� ��������, ��� �������� ������� ��� � ������ ����...
  � ������� �� ����� ����������������, ��� ������ ��� ����������� ������
��������.
  �� �� ����� �������� ���������� ���� � ����, � ����� ����, ���
����������� ����� ��� ��� ������� �������� ����, ���� ��������� ������
�������� �� ���������� ����������, �������� ���� �� ���� ����������
�������� ��� �����, ���� ���������� - �� � � �� �������. ��� ��� �������
�����, ������������ ������ �� ������ ����� ���������� ���� ��� �� ���� �
������� ���������. ���� ����� ����� ����������� ����� ������ ��������
�������� �����������-������������ � ����������� �����������. �����, ���
���������� ���������� � ������ �������� �� ���� ����������� � �������� ���
���������������. ��-�����, �� ��������� ��������, ��� � ����� ������ ��+
�������������� � ��������������� � ��� �����, ��������� ����� �� �������,
��� � ����, ����� �� ��� ����� �������� ���, ������� ����� ����,
�����-������ ������������. �������, ��� ��� �� ��� �� ����� �� ������, �
����� ��� �������� ��������� �������� ������� � �������� ����������� ���
�������������, ���������� �� ���� ������. ������, �� �� ��������, ��� ����
������ ������� �� ����� �������� ������������� �������������: ��� � ���
���� ������, ��� �������, ������� ������ ���� � ������ � ������� �������,
- ���, � �� ��� �������?.. ������ �� ������ ����������� �� �����
���������� ��������.
  ��������, ������-�� �� ��� ������, ��� ����������� ���� ������ ������ �
����� �������, � ����� �� ����� �������, ���������, ���������. ���,
������, �� ��������� ������ ����� �������, �� ������� ��� ������������
������. "�� ��� ����� ������, - ������� ��, ����������� �� ���� ������
��������, - ����� ��� ��������� ������ ���� ���������� �����������,
�������� �������� �� ���� �������, ���������, ������� ����� ������... ���
�������� ����� �������. ��������-�� ��� ����� ������? �� � ����� ����? -
������-�� �� ��� ������, ��� �������� ����� ��-���������� ������ ������ �
��� ������ ������. - � ��, ���� ���, ������ �������, � ����� ����� �������
���, ������"...
  � ���� ��� ��� ������� ����������� ��� ���� �������������, �������
����������� � ���� �����, ����� �������� ���������� �������. �� ���������
�������� ��� ����������� ������ � ���, ��� ��+ � �������, ������� ��������
������, � ���������� �� �����������, ���������� ���, ������, ������ �
������ �������� ������� �������� ����� ������������� ��������� ���,
������������ �� �� ���������� ������ (��� ��� ��� ��� �� �������� �� ���
�, ���������������� ���, ��� �� ���� "�������� ��������" � ����� ��
������� �����������, ���� ���������-����������), � ����� ���������������:
  - ����� � ��� ����� �� ���������?
  - �� ������� ��������, - ��������� ������� �. - ������ ���������� �
�����, �� �������� �� �� ������� �������...
  - ����� ���? - �� �������� ����������� ����������� ���.
  - �� ������ ���... ����������, ��� ��� ��+ �������������. �� ���
��������� ��� �� �����. � ������ ��� ��� ��� ����� ��������� ��������
�������...
  - ���� � ��� �������, - ����� ������� ���� ���, ������� ���� �������
������, �������, �������, � ��������� ����� ����� �������� ���� ������
��-�� ����, ��� ��� ������� ����� ��������� �������� - ���, ������,
�������� ��������� ������ � ������ � ���, ��� �� ����� ��� �������� �����
��������� �� ������� ������ ���������� ������������� ���������
������������. - �� ��� ����� � ���, ���������!.. ������ ����� ����, �
�������, �����, �� ��������� � ������������ �������. �� � ���������� �����
���-������ ���������� �� ������ ������! � ���� �������� ����!..
  - �� ������������, ����� ����������, - ������ �. - ��+ ����� ������...
  ����� ����� �� ��� ���������� ������� � ���, ��� �� ���������
����������� �����-������ ������ � ������� ����������, ������ ���������
��������� �� ���, ����� ������ �������� ������� ����� ���� �� ��
����������� ��������� - ������ ������� ���� ���� �������� - � � ������,
��� ��� ���� ��� �������� ����������� ��������, � �� ������������, ��� �
����������������� � ������ ���������������, � ����� ����� ���������� ��
�������� � ����� �������. ������ - ������������: ��� ���� � ���� ��������
������������ � ������������� ����� ����������������, ������� ���������
�������� ����������� ����. ��������, �������� ������� �������, ���
���������� ����������� ���� �� �������� � �� ��� ����� �������� ��
�����-������ "�����" � ������, ���� � �� ���� ����������� ��� ���������. �
�� ��������� �� �����, � ����������, ��� �� ��������� ���� ��������������
(������ �����, �����, ��� ��� ���� � � ������� ���������), ���� �� ������
�� �� ����...
  ��� ������� ������ ����, ��� ������ ��+ ����� ������, ������ ���� ��
���� �������, ����� ���������� � ������ �� ����� ��������� "���������",
������������� �� ��������������� ������ �� ������� ������ (����������,
������, �� ���� �� ���� � ��� ������, ��� �����-�� ��������������� �
������� ��� ����� ������� ��� ����� ����� "��������" �� ����� �������
����), ��������� �� ������� ���������� ������� � ����� "��������", �������
������ � ������� ��� � ������������ � ���� �������� ����� � ������
��������. ����� ����� ���� ������������ �����. �� ������ ������ ����� �
���� �����, � � ��� ���� - ��� �����: ����� ����� ����������, ���
������������ ����� ������� ����� �������� ���������� ��������� ������ ��
��������, ������ �� ������� �������, �������� � ��������������� ����...
������� ����������� �������� ����� �����, ������ ��� � ��������
�����������, �������� � ���� �������� �����, ���������� �������,
����������� ��� ����, ����� ����������� � �������, ������� �� ��������� �
����� � ���������� � ������ �������, "��������" ��� ���������� �� �������
����� ����� ���������� �������-��������:
  "����������" � "����������"...
  ���� ����� ������������ �����. � ��� ����� � ��������� �� ����������
�����-������� ��������. ��� �������� ����� ����� ���� ����, �� � ��+ ��
��� �������� ����� ��� ���� ���������. ���� ������� � ����� ������������ �
�������� ���� �� ���� ���� ������� ������ � ������ � �������. ����
�������� ������ ������, ������� ��-������� ����� ������, ���� ��� ����
���� ����� ������ ������� ��������� ����� � ������� ������. � ��������
���� ���������� - �������, ��� ����� � �� ���.
  �� ��������� � ������ ������, ��� ������� ����������� ����,
������������ �� ���������� ������� ���� ������, ������ ������ ��
�������������� �������� �����, �� ��������, ������������ �� ������ ������
��������� ����� �������� ��� �������� �����. � ��� �� ���������������
����� "������������" ��������� � ������� � �������� ������-���� �� ������,
�� ������-�� ��� ���������� � ���� ���� ����� �� ���������� ��
����������...
  �� �� ������ � �������� ��������� ����� ����� �� ������� �����������
������, ��� ��� ��������� �������� �������-"��������" ��� �����, � �
������ � ������ ������� ������ ������������ ����� ��������� ��������.
����� ���������� �� ���������� �����, ������� �� ������� ����� ��������
����� � ��������� ����� ������ �������, ��� � ������ ������ ����� �����,
�������� ���������� � ������ � � ����� �������.
  ������ ����� ����������� ������, ��� �� ������� ������������ ������, �
����, ���������� ������, �� � ���� ������ ������� ������. ���������,
������ ��� ��������� ����-�� ���������� � ����������, � ��������� ������
������ �������� �������, �������� ��� � ����� �����, ����� ��������, � ���
�� ����� � ���� ������ �������...
  ������� ���� � ��������. ��� ������� ������ ���������� ������� ���
������ �, ����� ����������� ���, �������� ���� ���������. � ������� ��
����������. �� ���� � ���� ���� ����������. ��������, � ��� � ��� ������
�����-�� ������� ��������������, ��� �����, ������������� � ������������
������� � ���������� ���������� ������������ ������� ���� �������� �����
������ ���� � ���� �����.
  - ���-������ ���������, ����? - �������� ������, ���� ���� ��� ����.
������, ��� �������� ���� ������� �� ���� ����. - ��� �� ���� ����������?
  - ��� ���������, - ��� ����� ��������� ���������� �� �������� �. -
�����, �������� �������?..
  � ������ �� ������������� ��� ��������� ������ �������, � ������� ����
�������� ���� �������. ����� ������� �� �������� ����� ��������� ����
���������, �� �� ������ ������ ����������� ��������. �������� �����
������� ����������� �����-���������� ����� �� ���������� ������������
������.
  ���� � ������ ����� ��������, � ���������, ��� ��� ��������� ��� ����
����, � ������ ��+ ���� �������� ���� ��� �� �����. ��, ����, ����, ����
�� �� �� �������� ��� ������ ���� �����, �� ������ ���� ����� �� ������ �
���� ���������� ��������� ������, ������ ���� � ������� �������! �� �����,
��� � ��� ��������...
  �� �������� ������� �� ������ ������ � ������� ���������, � ����,
���������� ����� ������� � ������������, ������ ����� ��������� ��
��������� ��������� �� �������� �������� ������ �������. �� �� ������
�������� ����� �� ����� ������, ������� ��� ������������ � �������, � �
����� ���� ������� � ��������� �������� ����� � �����, ��� ���� �������� �
��������� ����������� ������ "����� ���������, �������� �����", � ���� -
��������� ����, � ��������� �� ������ ���������� ���� ��� ��, ��� ������
����� ���������� ����������, � �� ����� �� �������� ��������� ���������
��� ��� ������, � �� ����������� �� ���-������ �� "��������������" ��
����� �������, ��� �������� ������� ���� ������ ��� ���� ����� �����
�����, ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ������...
  � ��� � ���� ������� ������� �������. ������, �� ���������, ��� ����
������ ��� ���, ���� ���� � �������� ��� ��� �������� ������������. ���
���� ������������� ��� ������� �������, �� � ���������������� ���
����������� � ��������� �������� ����� ���������� � ��� ��������������.
����� ����������� ����� ������������ ������ ���� �� ����������, ��
�������� �� ������. �������� ���������� � ����������� ����� �������������
������� ����� - ��� ��� �������� ��� ����, ��������� � ��������� �����
����������� ����� ���������...
  �������� ���� ��� ��� ������ � �� ������ ������, �� �����, ��� ��
�������, � �����, ��� ��������� �����-�� �����, ��� �� ����, ��� �������
�� ����������� �����.
  � ������ �� ����� �� ���� ������ � ������� (��� �� ������������, ���
��� ��������, ��� ��� ����� ��������� ���� ������ � ����� ������), �,
������� ���� ��� �������, ����� ��� �� ����� ������������� ����������
������� �������, �������� �� ������� ��� "�������" �������������.
  ��� ��� �������, ������� ������� ������� �� �����. ����� � ���� ���
�����...
  ���������� �������� ��������� "��� �� �������� � ����", �� � ��� ������
� ��� �� ������ �������, ��� � ���� �� ���� "�� �������� � ������". ����
���� ����:
  ������� ��������� � ����. �� ���� �� ��� �������������� ��������, � ���
����, � ��������� ���������� ����� ������� ������������ ���� ���� "��",
"���", "���", "����", "���"...
  - ��� ���������, ����? - ������� �. - �� �� ��������� �� ���������
������������� ����������?
  ��� ������� ��������, ������� � ����������, ���� �������� � �������
������������� ����������, ������� ����������� ������� �� ������� ��������.
  - �-���� ��, �-���! - � ��������� �������� ��. - �� ����� ���, ��� ��,
��� ��� ��������!.. ���, �� ����������, ��� �� ������, �������!.. ��
�����, �����!.. ��� ����������� � ���� ����� � ���������!.. ��� ���
�����!.. ���, ��� ������... �� ������� ��, ������!.. ����� ������ �������
�� �������� ������ "�����"!.. �� �� �������������, ���, ��� ���
����������!.. � ������, ��� ���� �������?..
  ���, � ��� ������������ ������ ���� ����� ������ ����. �� ������� ����,
�� ����������, ������ ��� ����� ������ ������ �������� �������� � ���� -
��� ���� ��� ���� ��� �� ����.
  - �������, � ������ ������, - ������ � ��������. - ��� ���� ���� ������
�� ������������� � ������ �� ��������.
  - ��������? � ����?
  ���, �� ������������� ������, ���� �����!..
  - ������ ������ �� �����!!! - ������ �. - �� ���������� �� ���� �� ��
�������, � � ��� ������� ���� ����!..
  ������� � �����. ��� ��� ��� ������ � ��� ���� ����������.
  - �� ��, ���, - � ������ ������� ���. - ��� � ����� ������-�� �����? ��
�� ��� � ������� �� ������ �������!..
  - � � � ��� � �������� ���, - ������ � ��� ����� �������, ������ ������
�� �����������. - ������ ���� ������� ���� ����� ������: ��� ���� �����
������� ������ �� ������ ��������... � ������� �����, ��� �� � ���������
��� ���������� �����. �� ����!..
  - ����� ������ ����? - �������� ��� ��� �����, �� � ���� ������ �����
�� ����.
  ���� � �������� �� ������, ��������� ��� ����������� ������� ���� ��
������.
  ������ ���, ������������� ��� � ���� � �����, � � ��� �� ����� ��� ����
���� ��������.
  - ��, � ������ ���������� ��������, - �������� � ��������, ���������
��������� �������������� �������� �� ��������, ��� �������� ���� "������".
- ���, ���, � ��� � �������...
  � �� �������.
  � �����, ��� �����, ������� �� ������������ ������� �������, ����������
� ���� ��������� � ����� ������, ��� �� ��� ���� ������ �����. ������ ��
��� ������ - ���� ������ ���������� ��������!.. �� �����, � ���� ���� ��
������ ��� �������� �� ������� � ����������. �����������, ��� ����
���������� � ��� ���� ������, ��+ �������� ����� �����, �������
����������, ���� ������������� ������������� �� ��������, � ������� �����
��� ��������� � ����������, ����� �� ��� ��������� � ����������������
�������� �� ������. ��� ����������� ������� ��� ����� �������, ������
������������ ����� �����������, ����� ��� ������ � "���������" �� �������,
������ ����������� ������ �� ���������!..
  � ������ ��������� ����� � ����� �����������. ������ ����, �����
���������������� ������ ����� � ���� �, �����������, ���������, ��� ��
�������� � ���� ����� � � ���� ������ �� ������ �����������, ����� ������
�� ������� ������ ������� � �� ��������, ���� ����������� �������������� �
��������������� ��������, �������� �� ��� ����. ������ - ����������, ����
������� ���� ��������� - ��� ����, ����� ��������� �����, ��� ����������
���� ���� ������� ������ ����� ���� � ��������� ��������� �����. �� �����
���, ������, ���������� ����, ������ ��� ������ ����� �� ������ ��-��
������ �������� (��� ����� ����������, �������� � ���� �� ������� ��
�����, ��� ��� �� ��� � ����� ������ ��������� � ����� ������� ��� ��
������� �������� �����) � ����� ������� � ����� �����������.
  ����� ����� �� ����������� ����� � ������� ������, ������������� ��
���������� "��������������", �������� ����������, � �������� ����� � �
������������:
  - � ���� ������ ��� ���� ���������� ����� �����������. ���� ����������,
����� ��� � �������, ���������� ���� ����� �� �� ������, � ������ � ������
������ � �������. ��� ��� ������ � ���� ��� ����������� ����� ����� ���,
�� ������ �����.
  ������������, ���, ���� ���-�� ���������� ����������� ��������,
������������ �� ���������� ������ �����, � �������� � ���� �������
����������� ����� ��������� � �������� � ������ ����� ��� �� ���������
������, � ������ � ����, � ���� �����.
  ����� �����, ������������ � �����������, �� ������ ��������� ��� �����
� ������ �� ������������ �����. �� ���, ������, ��� �� �������, ��� ��+
��� ���������� �� ������ �������, �, ����������� ���������, � ������
������ ������� ���-�� � ��� ����, ���, ���, �� ����� ������� ����� � �����
�� ������ ��� �����.
  ����� ����� ������ ��� �� ����. �� ��� ��� �������, �� � �����������
����� �� ������� �� ���� �����, � �� �������� ����� ��� �����, ����������
���� ������� ����������� ���-���� �������������� ��������.
  ������ � ��� ����� ���������� �� ������ ������� ������ �, ���������
����, ����� �� �������� �������. ���� �� ��� ������� �������� ������ ��
������ �����, � ���� �� ������ ���� �� �������� �� � ����� �� �����������
�����. ��, ���� �� �������� �����, �� ��� ��� ����� � �� ���� �����, ��-��
������� ����, ��� �, ���� �� ���� �������� ��������������, �� ���� ��
�������� �� ������ - ������ �� ���� ����������������, ����� ���������
�����: ����� ������� - ��� �������, � �� ����, ������� ��� ���������. ����
������ ������������� ����� �������� �� ���� ���������� �����-��
����������, �� ��� ��� ����� ������ ���� �������:
  ����������...
  �� ���� �� �������� ��������� �� ��������. � ��������� ����� ��� ���
������ �����������, ���, ���� �� ��������� ���������, ������ ��������� �
������ ���� �� ������ ��� � �����������, � ������ �� ������� �� ���������
� ���� �������������.
  �� ��� � ���, � ������� �� ���� �� �������� �� � ���, ��� ��� �������
��������� � ������� ����� ���������� �������� - � ����� ������, � ����
������ - �������� ����, � ������ ������������ ������ ��� ���� �� ������
�����!..
  � �� �� �����, ������ �� ����� ������������� ���-����, ����� ��������
������ ���������� � ����� ���� ���������� �������, � ����� �� ������ ��
���� �����: ��� ����� �� ���� ��������� � ���������� � ���������������
������� ����������, � �������� � ������� � ����� ������ ������������ �����
������ ��������� ������ ������������ ���������. ��� ������ ����������, ���
���, � ���-�� ����������.
  ����� ����� ����� �������� �� ��� ����������� ����� �� ������, �����
������ �������� � �������� ������ "�����" ������. ����� ����� ��������
�������� �� ������, �������� �� ����������� ������� ����. ��� ������ �����
�� ������ �������, �� ��� ������� �������� �� �������: ����� ������������
������� ������� ��������� �� ����� ����� � ���������, � ������� ������� �
�������� ������.
  ������, ��� ��������� � ���� ���������� ������������� ������� ��������
�����, ������ ��� ������ ������� ������ �� ������ �������.
  ����� ����� ��������� (����� �� �������� �� ������ �� �������� �������
��������� ��� ���� �� �����������, � ��� ����), ��������� ������ ������ �
����� ������� � ������ ������ �� ������ ������� "�����-����".
  ���� ����� �������, ���������� ���������� �� ������ "����� ����� ������
����", �������� �� ������������, ���� �� �� ������ ���, �� ��������������
� ���� ������ ���������� � �������� ������, ��� �� ���� �������, �������
�����, ��� ���������� ���-�� ���������� �, ���������� �� ������, ���
����������� ����������� � "���������"...
  ������, ���������� � ������� ��������, ������� �������� ����
�����������, ���� ������ �������, ���� �� ���� ��� ��������� �������� ��
�� ����-�� �����������, � �� ������ ��, ������ ��������� �����, � �������
�� ��� ����� ��� ���� ���� � ��������� ���� �����. ����� �������������
������ ��+ ��������, ������ ��� ������� �������� ����. � ��, ��� ���
"�����" ���� �������� �� �� ���������� ������������, ������������
�������������...
  ������ � ����� ������ ������ ���������� ����� ���������, ��������� ����
�����, ����� � �������������� ���� �������� ���� � ����������. ���������
���� ����� ���, � ��� �������� ����. � ��� ������ ������ � ����� � ����,
����� �� �� ����� ��������, �� ���� ����� ����� ����������� �������������
� ������ ������������ �� ������ ������������ ������ ��������.
  ������ �����, � ����������� �������� �� ����������� ����� ������.
������ �������� ���� ������, ���� � ������ ����� ������ ���������� ��� ���
��������.
  ������ ������ �� ���������� � ������ �����, ��� ������ ��������
��������.
  �������, �� �������� ����, �� ��������� �� �������, ������ ���� � ����,
����� ������������ � ����������� �������, � �������� �� ����...
  ����� ������, � ���� �������, ����� � ������ �� �����, ���������� ����
������.
  �����, ���������� � ������ ���������� � "���������" � ������� ���������
��������. ����� ����, ������� ������ ������ ��� ������ �����������
���������� �������, ����������� ��� ������ ��+, ��� ���������� ������, �
��� - ���� ���������� � ���� �������. ����� ����, ��� ������ ����
�����������������, �� �� ����� ���� ���������� ����� ������ ������������ �
������������ �������������� �����������, � ���������� ���������� � ���,
��� ��������� � ������ "���������", ������� �������������.
  ����� ��������� ������ � ������� �������� ����������� ����������� �����
������� �������� �� �������� �� ������ ��������� ���� ����������� ���
�������, � ������ ��������� ������ �� ���������� ����������� ���������.
"������" � ������ ������ �������� � �����������, ���� ���, ���
������������� ������, ������������ ������ �������, ��������� ���� �� ����
������... ������, ��������� �������� ��������, ��� �����, ���� ������, ���
���� ����������� ��� ����� �� ������ � ���������� ����, �� � � ����
����������� ����. ������ ���, ���, ����� �� ��������, � ����� ������
�������� ����������� ������������, � �� ���� �� ���� ��� �� ������.
  ������ � ������� � ����������� ������ �� ������� �����, � ����������,
������� ������� �� ������ ������� ������, �������� �� �� ���� ������.
�����, ���� ������ �� ������� ������, ��������� ����������� ����������
�������� ��� � ���������� ���� ��� ��������� ������ �������� ��������.
���� �� �� ���-�� ����� ������ ������� �����, �� "��������" ��������� ����
��� �� ��������� � ����. � �������, ����� ������� �� ����� �������� ��
�������, � ����� � �������� ����� ������ ��������� � ���� ����.
  �������� ����� ������������, ����� ���� ������ ������ ����� ��� ������
��������� �� ������� � ��������� � ����� "���������" � "���������". �
������ ������������ �� ���� ������������ ������� ��� ���������� ���������
����� ���������� ���������, � ������� ������� ���������� ����� ������� �
��� ��������. ���� ������� ���������� ���� ��������� �����- � ������������
����������, ������ ��������� �� ��� �������� � ��������� ��������
��������� �������. ���� ���� �� ����� �� ������ ��������� ������������ �
������ �����������...
  �������� ���� ��-���������� �������������. ������ ��� ���� �� �� ���� �
���� �� ��� � ���, ����� ������������� ���������� ��������� ����������� -
��� ���� ��������������� � �� ����������, ��� ����� �� ���� "����-�����"
������� ����������� �������, ����� �����-������ ��������� ������� �
������������, �� ������ �� � ������� ����- � ���������������. ������ ����
���� �� ��� �� �� �� ����� ��������� ��� ������������ ������ ������������:
��-������, ����������� �������� ��������������� �����, � ��-������, ������
����������� �� ����������� �����������.
  ����������, ������������� ���������� � ����������� �����-����
���������� � �������, ������ �� ������ ���������� ������� �� ��������
�������� ���� ������ � ����������, � ��� �������: � ������ �������, ��
���������� �������������� ����� �������, � ����� �������� ��������� ������
������������ �� ������ �� ��������� �����-�� �����, �� � ���� �� ��, ���
���������� � �����. ������ ��� ������� ��������� ���� � ��� ������, ����
���������� ��������� ������������ � �������� ������ ��������� �����������
��������. � � ���� �� ��������� � ������ ����� ����������� �� ����. �
����� �������, ������ ������� �� ���������� ����������� ��������������
�������, ��, � ������, ��� �������� ������ ����������������� ���� � ���,
��� ��� ����� �������� ���������, �� �������� ���������� ���������������
��������, ����... ���� �� ��+ ����� ������ ��������, ��� �� ��������
�������� ������.
  �� �� �����, ��� � ���� ����� ��������� �����, �� �� ��� ��� ��������
�����������, �� ����� �����������, ��� � ���������������� ��� ��������
���� ����������� ������� � ��� ��� ���� ���������������. ��� ����, �����
������ ������ ����, ����� �������� ����������� �� �������� ��������
������, ����� ������ ���� ������� � ����� �� ������������ ����, ��������
������ � ������� �� ����� ��������������� ���������. ��� ����, ����� ��
���, ������� ���� ������������ ����������, ������� �� ����������� ������ �
�����. � �������� ��� ��+, � ��� ����� �� �� ����. ������� � �� ���� ���
�� ������� ���-�� �����, ��� ���������� �� ����� �����?..
  ������� � �������� � ������ ������� ��������� �� ��� ��������� �����.
��� ������������� �������� ��� �����������, ������������� ����������������
�����������. ��������� ��� ��� �������� ���������� � ������� �����������
�����, ������� ���� ��������� ����� ������������. �� ����� �� �����
������������ ����� ��������� ��������� � ���������� ����������, � �
�������� ��� ����������� ������ �����.
  ��������� ���� ������ �� ������ ���� �������� � "��������� � �������
�����", ��� �������� �� ����� ���� �������. ����� � ������ ���� ����������
�������� ����, ������ ������, ��� ���� � ���������� �� ����� ����� �������
� ����������� ��� �� ��������� ������� � ������������� �������� ����������
�� ����������� ���������� ������, �� �� ����� ������� �� ���� �����������
��������� �� ������������ ����������.
  ����������, � ��� ������� �������: ������ ������������ � ������ ������,
��� ����� � ������ ����������, �� � ������ ����� ��������� ������������
��������, �� ��� � ������������ �������� ����� � ��������� ������ �������
������������� ������ (���� ��� ������ �������� "�������������", ���
��������� ������� ������� ���������� �������� �������������� ����) �������
����� ��� ����� ���������, ����� �������� ����� ���� � �� ������� �
�������������� �����, �� ��� ���� ������ � ��������. �� � ������ �������,
�������� ����� �� ������� � ��� �����, ������ ��� ��� ������� �� ������
����� ����������� - ���� ����� ����....
  � ����� ������, � ����� ���� � �������� �, ����� ����������� ������
����, ������ ��� �� ����� ���������� � ����� ������ ������, �������, ���
���� ��� ���������� ������� � ��� �����, �� ����� ��������� �� �������� �
����������. ����������, ���� ����������, �� ������ �������� �� ����������
� �����, ��� � ������, ���������������� ������� ����� �����. �����������,
� ����� �� ������� ������ �������� ���� ��������� �����: "���� ����������,
�� ���, ���������, ���� ���� ���, ��� ������� ����� ��������?"... ������
�������� � ����������, �� ��� ��������������� ������� �����: "�� �����
����� ��������� ������ ������, � ������ � ��� ���� � ������������
���������. ��� �����, �� � ���� ���������� ����� ��� � �����, � � �������
���, ��� ������ ����". �, �� ��������� ���������� ������ �����������,
��������� ������� ������.
  ����������� ��� ����� �� ���������� �����, ������� ������ �� �������,
������� � ������� ����� � ���� ����-�� �� ����� �����, ��� � ������ �
������� ��������. � �������. ������, ������ � �� ����������, ��� ����
������� ���������� ������� � ���� �������. ������������ �� ����� �� �
�����, � � ������������ ����������, � ������� ���� �������� ������
����������� ����������� � ������� ����� ����������.
  �� �������� ���� ����� ����� ���� ��������� ����� ������������, ������
������� ��� �������������� �������� ���� ����������� ���������� ���������
������������ ���������� � ������� ����������.
  � ��� ��� �� �����������, ��� ��� ������ ���������, ����� ���������� �
������� ����������� � �������� ��������� ����� �� ����������. �� �������
���� �� ��� ���, ���� �� �� �������� �������� �� ��� ������������.
  �������, ����� ��� ������� ������������ ������� ��� ������� ����������
(������� ����������� ���, ��� ����� ��� ������������ ��� ���� ����������
�� ������ ������� �����, � ������, ��������� ������� �� �������
����������� �����), ������������ ����� ����� �� ����������� ������ � �����
�������� �������� ���������, ������������ �������� � ������������� �����
������� "���������", �� ������ ����� � ���� ��� �� ��� � �������� �������
������ �� ����� �� ����.
  ������ ����������� ���������. ������, �� ������ � �����, ��� ���� �����
�� ����.
  ����� ���� � ������ ��������, ��� ��� ��������� ����������� ��������.
������� ��� �������� ��������� � ����������? ���, ��������, ������� ���,
��� ������ ���������� �� ���������, ��� �� ��� ����� �������� ��������,
����������� ���� ����� ���������� (�����������, ��� �� ���������!), ����
������ ���������� � ������� ��� ��� ���? ���������� ��� ��� ��������
���������� ����� �� ����� ������� ���� �������� �������� - �����
�����������?..
  ��, ��� ��� ��������� ������, ��� ��� ��������� ��������� ������������,
������ ���, ������� ����� ������ � �������� �������������, � ����
��������������� �� ����.
  ���� �� ������, � ����� �� ���������� ������������ (�� ����� ��
����������� �� ������������� ������������ ���������� ���������, ���� ���
������ �� ��� ����� ������ ���-������ ����������!), ����� ��� � �������
��������, � ��� ������� ��������� ����... ����� ����������, ��� ����� �
������-�� ��������� �� �����, � ��� �� � ��� ����� ��������. ����������,
��+ ��� ������������ �� ����� � �����������, � ����� � ��� ����� ���
������� ����� � ����� ���� ������, �� ����� ����� ��������� ����� ��������
��������� � ������ ���� �� ���, ��� �� ����� ������� ���������� �� ����
������ - ����� ��+ ��� ����������� �� �����, � � �����-�� �������� ���!..
  ����������, � � ������ ������ ������ ������ ������� ���������� �����,
����� �������� ��� ������, �� ������ ������� ���� �� ��������� � �������,
��� ��� ������, ����� ������� � ������ ������������� �� ��� ���� ��������
������ �����, � ����� ������, ������ ��� ������, �������� �� ����������
��������� ����� "�������", �������� � ������ �������� ��+ ������ � �����
�� ����� ��������, ��� �� ������ ��� �������. ����� �� ������� � ����.
(�������, ���, ��� �������, ��������-������������ ��������� �� � ��� � ���
��������� ����� �� ���������, ����� ��� ��� ����� �� ������������).
  ���� ���� �����. ������� ����� ���� ����� ����� � ��������, ������
���������, ����� ���� �� �������� ���������� ��� ������� �� ������ ��
�������� � �� �����, ������� �� ������ ������, � ������ �� ������ ����� ��
����� ����������� ��������������� ������� ������ ��������� ����������� ��
�������� ("� ����?", ������� � ���� ������ �. "����� ����?", �� ����� ����
��. "������". - "�-�. � ����� ��������� �� � ���������, ���� ���� �����
��������� ��� ���������� ����������: ������ � ��������� ����������� ��
������ �� �����������").
  ������ ����! � ���, ����������, ��������� �����������. ���� ������ �
������ �� ����, �� ������ �� ���������� ������, ����� ���� � ���� �������
�����, � �� ������ ������������� ������� � ����������� �������� ������.
����� ������ �����-�� ������, � � ����� ��������� ���������� ����� ���� ��
�������� ��� ���� ������, �� � ��� ������ ��� ���� �� �� �������.
  ������ �������� �, ������� ��, ������� ��� �, ������� ��, �������
������������ �����, ��� ������������� �������� � ����� ���� ��� � ���� ��
�����, ��� ���, ��� �� ����� �������� �����, ����� �������� ����, � ���
�����. ����������, � ���� ������� ����� �� �����������, �������� �� ��,
��� ��� ���������� �������������� � ������������, ��� � ���� ����� ������
�� �����, �� ����� ������ ���� ���������� � ������, ��� � ����
������������ ��� ���, �� ������.
  ���� ����������� ���� �������������� ����������. � ����� �������, �,
��� ��� ������ � �������� �������, ������ ��� �������� ������ �����, �� �
���� �������� � ������ ���������� � �����������, � ��� �������� ������
������ �� �������� ���������� ����������� �� � ������, ����� ����� ��
������������� ������� � ������ ������. �� � �� �� ����� � ������ ���
��������� �� ���� ���� ���������� ��� ����� �������, ����� ��������
�������� � ����� ������ "���������" �������� ������������������ ����������
� ���������, �� ������ �� � ����. � ��� ���� �� ����� ������ ���������
����������� �����������, ������ � ����� ���������� �������� � �� ����
��������� ������ ������-�� ��� ���������� ����������� � ��� �������. ����
�� �����, ����� ���������� � ����������� ������ �� ����, �� ��� ��������
��������� ��� �� �������, ��� ����� ��� ����������, ��� ���� �� ����
����������� ��������� ����� � ��� �� � ����� ������� ������� � ����������
�� ����������?..
  ����, ������� ������ ���� ���� �����, � � ����, ��� � ���� ��� �������
������, ����� ��� ������� - �� ������� ����, �� ���� �����, � ���
���������... ��, ���� ������ ����, � ������ ��������� ���, ��������� �
"���� �������� �� ������������ ����������", � ���������������, ����� �����
�����������.
  �����������, ��� � ��������� �������, ���� ������ ������. ���� ����,
��� ����� ���-���� ���� ������� ��������� ������� ����� � ������� ��
������� ������� (������������� ���� ������ � ���������� �������). � �����
� ������� �����������, ��� �������� ����, ��� ��������� ��������� ��
������ �������? ��, �� ������, ��� �� ������� � ������? ��� �� ��, �����,
��-������, � �� �����, ��� ������ �� ������� ������� � ������ ���� �����
������ ��������? �� ���������� �������� �������� � ��������� ����� �������
����� �� "���������" �������, �� ��� ��������� � ��������� ����� - �����,
���, �� ����� ����� ������� ��������, ��� ������ ����� ����������, ��
������ ��� �������� �������... � ��, ��� ��� ���� ������ ��������� �����
���� ������ ��� ����� ������, ����� ������� ����, ������ ��, ���������!..
� �������� �������� �� ������ � �������, ��� ��������, ��� ���� �����
"����������" �� ��������� ������� � ����������? � ������, ��� ��
���������, ��������? ��� ����� ����������, ��� ����� ������ ������
���������� �� ���������� � �� �������� ��������� ����� �������?
  �� ����� ���-�� ���������� � ��� �����, ���, �������, ���� ������� ���,
����� �� ������ ������������� ���������� ������, �������� ��� �� ������
������ � ��������� ���� �������������� ���������, � ��� ��� ������, ���
�������� ��� ������������. ������-�� ����� � ���, ��� � ������ ������
����� ����� ������ ������ ������ � ����������� ��� �� ������, �� ����
��������� �����, �� ������ � ������ ������, ����� ����, ��, ������� ��, �
�� ���� �� ���� ����������.
  �� �������� ��� �����������, ����������� � �����������, �����
����������� �������� � �������� �� ������� ��������� ����������,
����������� ����������. � ����� ���� ��� �������, ��������, ���������
����� � �������� ����������� �����������, �����������
������-�����������-��� ��� � ������ ���������� �����.
  ����� ����, � ������ �� ����������� ���������� ������������ �������,
������� ��������� �� ��� ������� �� ������������ "���������", ���� ������
� ��� ���� ����� ���������.
  ����� ����� � ���������� � ������� �� ������ ���. ���� ��� �����
���������� �����.
  - ��, ��� �� ���? - ������� ��� �.
  �� �������, � � �����, ������. ��� ������ ��������� ���, ����� ����� �
���������� � ����� ������������ ������� � ����� ���-������ �� ����, � �
����� �� �� ������ �� ��������.
  - ���������, - �������, ������� ��. - �� ������� �������, �����?
  - ��. �� �������� ��������� ��� ���� ����������.
  - ��� �, �������. � ����, ��� ������������ - ���� ������� �������������
�����, ���.
  ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ����!.. � ���� ������, � �����
��������� ��� � ������. �� ������� ��� ���������� ������ ������ �������
������������ ��+, ��� � � ��� �����, �������� �������, �� ����� �
���������. ������ ��� ��������� ���� ������ � ��������, ��� �����������
������� ������. ������, ��� �� �����. �� ��� ���������, ��� �������...
  - ������ ��, ��������, �� � �����, ��� ����� ���� ���������� ���������
�������� �� ������� ������ ���������� ���������, - ��������� �����.
  - ��� �� ������ � ����?
  - � ����, ����� �� ���������� ���� �������������� ������� ��������
����������.
  ������, ����������� - ��, ������, ��+ �� ������ ���������... �����
������� ������.
  ������ ��� ����� �������� ������.
  - ���, - ������ �. - ����� �� �� �������� �������. ���, �������� �����
������ ���? ��� �� �� ����, ��� ��� ��� ������� �����!
  - ��� ��, ���, - ������ ��, ��� ������� ����� ��� ������. ("����, �����
���� �� ������ ��������� ����� ����� ������� �� ������ ��� ������ �� ��,
��� �� � ������� ���� �����-�� �������� ���������", ������� �). - � ������
������ � ����� �������������� �������� �������� ������ ���������� �
�������� � ������ � �� �������... �� �� ������� �� ���, ������ �� ����� �
�� ��� ����� �� �����, ��� ������� - ����� ��� ����� �������� ��
����������.
  - �� �����?
  - � ������ ���! - ���������� ��, � ��� � ������� ������������, ��� ��
���������� � ������ ���������� ������. �������� ����, �� ��� ����� �����
�� ������. - �������� ��������� ��������, ��� �������, � ��������
�������!.. ����, � ���. � ����� ������������ - �������� �����, � ���� ��
��������� ����� ����� � �� ����� ���� ����� � ������ �����, ��������, ���
�� � ���� �� ������������ �� ����� ����������� �������������!..
  �����, ����� �� �� �����, ������� �. �� ������ �����, ��� � ����
������� ����, ������� �� �������� ������� ��������� � ����� ������������
�� ����. ��� �����, ���� ��� ����� �������� ���������� ���...
  � ����� ������� ���������� ����� �, ������ �� ���� ������ ����,
���������. ����� ����� ��� ���������� ����������� �� ����.
  - �� ���, ������, - ������ ������ �. - �������� ������ � �����������!
  - ���, �� ������������� ������?.. - ����� ���� ���������, �� � �������
���:
  - �� ���, � ��� �� ����� � ���! ����������� � ��������������� ��������
���������� ���, ��� �������!..
  ����� �������� ����� ������ ���������� ������� �������� �����,
����������� � �������������� �� ���� ������, ����������� ��������� �������.
  �������� �� �������� ������� �������� ����� ������ ��������� �
"���������" � �����������, �������� �� ����� ����, ������ ��� ��
������������, ��������� ������ ���������� ������������ ����������� �
�������� �����������, ������� �������� �������� � "���������" �, ��
������� �� ���� ���������� �������� ������, ����� ���������, ������ �����
������� �������� �����. �� ��� �������� ����� �������� �����, �������� �
����� ������������, ���������, �����- � ����������. ��� �� �������, ���
����������� � ������, ����������� �������, �� ��� �� ��� ��������
�������������� ������ �������. � ������� �� ��������:
  - �������� ����������, ��� ��������������� ���� ����� ��� �������������
������ � ����� �������. ������� ���� ����. ��� ���� ����� �����������
���������, ������� �������, �������� �� ������� � ����� "��������"
���������� ������ � ���������, �������� ������� � ��������� �����
����������, � �������� ����������. ���������� �������� ���������
����������...
  � ��� �����. ������ ��� ���������, ����� ����� � �������� �� ������
����� ��������: ���������� ������� ������������, ������� ����������,
���-�� �������� �������� � ��������, ��������� ����������� �������� �
���������.
  �������� ���� �����������, �, �� ������� �������� �� �������� �������
"�����������" ("�������� �������, ����� ������������ �������� ��� �������
������!", "��� �� ��� ��������� ��������� ������?", "�� �����������
������������� ���������� ����������?", "������ �� ��� ������?"),
���������� � �������� ������� � ��������� ������ ������������ �����, ���
����� ������ ������ ������ "���������" ������������ ������� (� ���-����
���� ��� � ������ ��������������� ����� � "���������"!), � �� ������,
�������, ��� ����������, ��������� �������� ����������. ����� �� ���
������ � �����, ����������� ����� ��������� � ����� ������ �������
"��������".
  �� ��������� �� �������� ���������� ������� ������, � ����� ������
������������ ������, ��� ����������� ��������� ������������, � ������
"�����������" ����� ������ ���������, ��� ������ ���� ���������, ���
��������� ��� �����������. � ���������� ������ �� �������. �� ���������
���� ������� �����������, ��� ���� �� ���� ������� ������ ��� � ���� �����
�������������, � ����� ��� � ���������� ����� ������� � ������, � ������
������������ ����� ������������.
  ��� �����������. �� ����� �������, ����������� ������ ���� �������
����� � �������� � ������� � ������ ��������� "�����������" �
"������������" �� ������� � �������, �������, �������� ������, � ������
������� ����� ����� �������.
  ��������� � "���������" ������ ����������� ���������, � ������, �����
�� ��� ��������� ��������, ������ ����� ����, ��� �������� ��� �������� �
����� �����������. ��������� �� �������� ���� ����� �����: �� ����
���������� ������� ��� ���������� ��������� "���������" � "�������� �
������ ����������� �������".
  �� ������ ���� ���������� ��������� �� ����������, ������� � ������� ��
����� �������, ���-��� ��������� ���� �������� ��� �����... ��+ ���������
������������ ����� ������� � ������������ ������� �� ���� ����������
������������� ����� � ��� �� ������: ��� �� "���������" ������������
����������, � ��� �������� � �����, �������� �������� � ��������. ������
������� ���� ������ � �������� ������� ������, � ������� ���� ���������� �
��� ������ ���� ������ ����� �� ������.
  � ������������ �� ���������� �����. �� ������ ��� �� ��������� ��������
���������� ��������, � � ������ ������� ��������� ��������� �����������.
"������ ����, ������� �����������, - ����� �� ����� ������, ���������
���������. - ������, �� ��� ���� ���� ����������� ���� ��������
������������� ������"...
  � ������� �������� � ����� ������ ������ �� �������������, � �������
�������� �������������� ����� � "����������".
  - �� ��������, �����? - ������� �, ������� � �������� �������� �����.
  - � ��, - ������ ����������� ������. - �������, ���, � ����, ��� ��
���� �� ���������. ��-�����, �� � ���� ��������� ��������� ������
�����������, �� ������ ��?
  ��� ��, �������� ������� �. ���� ������� ���� �� �����-������ ���������
������� ������������, � ������������� �����, ��������� ������������
���������� ����������� ������ � ����� ��������������� ��������. �������
����� ���� �������� ���� ��� ������������� ������� ���������
�����������������, � ���� � �� ����, ������ ���������� � ���������
�������� ��������������� ��� ����� ���� �����. �� ������ ���� �����
��������� ����� �� ����������, � �������, ��� ������������ ������� ��
������� ������������� �� �����, ��� ���� �� ��������� ���� ����������
������� ����������. ������� � ��, ��� �������� ��� ������� �������������
�� ��� ������������� - ���, ��� ��������� � ������ �����������, � ���, ���
���� � ����...
  - ������, - ������ �. - �� ��������� � ������ ���� ����������. �
��������� ����� � ��������� ����������� ��������� � ������ ��-62, ������
����� � ����� ������ ������������...
  - � ������ ������ ��-62? - � ��������� ����������� ������� ���� ������.
  - ������ ��� � ����� �������� ������ �������� ������, ��� � ������, -
������� �, �������� ���� ���������. ����������, �� � ����� ���������� �
������ �� ����� ���� � ����, �� ������ �� ���� ����� �� ���������. - �� ��
�� �����, ���� �� ���������. � ����� �������� ����������� � ����������?
  ��� ���� ������ ���� ������ ������ ���������� �� ����������
��������������.
  - ��� ��� ����, ���� ��� ������, - �������� ������ ������� �����.
  - ����������... � ���, �������, ������ � ������. ��� �������� �� ���?
  - ��� ��� ������ �������� � ����� �������.
  - �