�������� ����� 
 
               ���� ��� �������
 
 
  ����� 
  mitridat.net 

  ����� 1. ��������� 
 
  �� ������ ���� ���������� �������� � �������, ��� ��� ���� ����� ���,
��� ������� ��� ���������� ����.
  ������ ��� � ���� ���� - ������� ������� ������, ����������� � ���
�������� �������� �����.
  __________________________________________________
 
  ������ ������ 
 
                  ����� 1 
  "����� ����� ����� ������� ����� ���� ����, ��� ���� ����� ��������
�������� � ��������. ��� ����� ��� � ��������������, ��� ��� ������������
� ��������, ��� ��������������� ������ ���������� ����� ���� ������������
� ��� ������. ���� ����� �� ������ ���� ���������� ����������� ����������
����������, ��������� ����� � ���, ��� � ����� ��������, ���� �� �����
������ �����. ������ ������ ����� ����� �������� �� ������, �������
������������ �������� ����� �������������, � ������ �� ���� ������� ������
�������� ����� ����� � �������� �� ������� �����..."
  ��������� ������������, � ����� �� ���� ��� � ����� � ���� ������.
  ��������������� ������������ � ����������� ������, ��������
������������� �������������, �� ��������� ������ �������� ���� ���� � ���.
������ �� ����� �����������: ���, ����������� ������ � ����� ������,
����������� ���� � ����� ������. ���� ���� ���-���� ��� ������ ���������,
����, ��� ��� �� �������, � ����� ���������-������������� ��������
�����������, ��� ��� ���, ��� �������� ��������� ������� �������� � �����,
����� ���������� ������� ������ �� ��, ����� ��������� ���� ��������
�����������. ����������, ������ ������ ������������� ����������������� ���
����, ��������� ���� � ��������� �� �������� ������, - ��������, ��
��������� ���� ������� ���������� ���������� ���������� ��������, �������,
�� ������ �����, � ��� ������� ����� ��������� �� ����� ����������
������������. � ���� �� ���� ���� ������� ���� ������, �� ��������
�������� ������, ��� � �����������, ��� � � ������ ������, ������� ��
�����...
  � ���������� ������ ����������� ����, ����� ��������� ����� �������
������������ �������� ��������� ������ � ������� ������������. ����
�������� ��� � ���� ����� ������� ����, ���, ������, � �����������,
������, ���� � ��������� ����� ����������� �������� ���� �� �������, ��
������ �������� ���� �������� � ������� ���������, ����������
��������������� ��� ���� � ������. � ����� ������� � �������� ������� �
������ � ���, ��� ������������, ��� � ����������, ������������ ��
��������-���� ����������� ������������� ���� ��������� ������.
  ���� �����, � �������, ����� ��������� ��������� ������������
������������ �������� ������, ���: "�������� ������ ������ ����"?! ���:
"������� �������������� ����������� ������ ��������� �����, �������
����������� ��� �� ��������� ���������������, �� �������� � ��
���������������". ��� ������� � ���������� �� �������� � ���������
�������������. �� ������, � �������� ��� ����������� ����� ���� ��
�������� ��� ����������� ������, ��� �������, �� ���� ��������� � �� �� �
���� ������ �� �������� ���� ����� ������������ ������� ��� ���������
����. � ������� ������, ��� ����� �� �����������, ��� ����� �������
������������� ����� ���-��� ��������, �� �� ���� ����, �, ��������,
������� ��� �������� ��������...
  ��� ������� ������ ���������� ������, � �������� ������� �����
���������:
  "��������� ���� � �������, �� �������� � ��������� �������� ����������
�����.
  ������ ��� �� �������� � ������ ���� ����".
  �� ��������� �� ��� ��� ������� ������ ������, ��� ��� � �� ���������
�������� ������. � �������� ���� ����-���, ��� ��� � "��������", ���
�������� ��� ������� �������, � ������� ���������� � �������, �������
����� ����� �������� �������������� ������������, ��� ���� ��� ����������
����� �� ������������ ��������, ����� � ���� ���������� �� ������� � �����
������� �������� ��������� ��� ��������� ������� ������, � ���� ������� -
�� � ��� ����� ����������.
  ������� ������ ��� ����������� � ���������� ������ �� �����, ������
����� �������� � ��������� �������� �� ����� � ����� � ������� ���������.
  �� ��������� ����������� �������� ������ � ���, ��� ������ ���������
����� �� ����, � ��������� �� ���� � ������ � ������. ������ ����� �������
�������� � ����������� ��� ������� ���������� ����� �������. � �����
������ ������ ������� ����� ������������� ��������, ������� ����������
���������� � ��� ����������� ��������. ��� ������ ��������� ���� �������
�����, �� �������� � ������ �����-���� ����������, ��������� �����
���������� � �������� ���������� ����������, ��������� � ��� ������
�����������, ��� ��� ������� � ������ ������.
 
  ����� �������� ��� ������� ��������� ����� ���������� ������
����������� ����������, � ��������� �������, ������ ��� �� ���� ������
����������. �������� ������, ������� ����������, ������� ��������
����������� � ����� ���������� ������� �������. ��������, ���� � ���������
�������� �������� �� �� ������� �������, ������ ��� �� ������ ������������
��� �������� "��������" ������� ������������, ���� �� �� ������������
�������� ������� ��� ����� ��������� ��������� � ������ ����� �� �������
������������� ��������� ��� ��������� ��������.
  �� ������� ��� ������, �� ��� ������ ����� �������� �� ����, � ����
�������� ���� �� ������� �� ����. ��� ������ ���������� �������, ������
��� ���� �� ���������� - �������� ������ � ������������� �����������.
����� ��� �����, �, ��� ������ ��������, ��� ������� ���������� ��������
����� ����� ��� ������ �� ����������.
  ������������� ������� ����� �������. ����������� � ����������.
����������� � �����������. ������� � ������� ������������. �������� �
����������. ������� � �������... � ��� ��� ���������� ���� � ������ �
����� �����, ����� �������� ���� ��������� ��������. � ���� ���������
��������� ��������, ��� ���-��� � ���� ������ ���-������ �������
���������� �� ����� � � ���������: "��, ������, ������� ���, ������� ���!"
- �������� ���� � ���� ������ �������. ������ �������� ��� �����������
����������, � � ������������ ����������� ��������� �������� ������,
������� �������� ���� �� ��������� ������� �����.
  ������� �� ������� �� ����������. ��������, ����� �������� �����������
������ ������� �������� ������, ������ ��� ��������� ����� ����� �����.
��������� ����� �����������, ��� ��� ����� � ��������� ��������� � ����
��� � �������.
  � ������� �� ����� ����� �����-������ "������", � �������� ��������
������� ����������� �� ������ ����. � �����-��, � �� ����� ����� �
��������� ������, �� ������ ������� ����� ���������� ��� ���, ��� ��
��������� ���������� �� ���� ������ ������. ����� ��������� ������ ��,
�������, �������� �� ������������� ��������, ������� ����������� � ���,
��� � ��� �������� �� ����� ��������� ������ � �������� �������.
  � ��� ������, ����� �, �������� ������� "��������" �� ������ �������,
��������� ����� ����� � ���������, � ���� ��������� ������ ��������
��������. ����� ���� ������� ���-�� ������, ��������� �����������
������������ �������. � ������ �������� �������, �� �� ��� ������� �����
�����, ����� ����� ���� ������ ���������� �����������. ������� ���
�������� ������ ������� ���� ���������� �� ���������������� ������������ �
������� � ������.
  "������" � ����������� ������� ������� ������ ��������, �������� �
����� ��������. �� ������ � ������� �������� �������� �������� �������
��������� �������� �� ������� ���� ��� ����, �� ���� � ���� ���������, ���
�� ��������� ������������ ����� � ���� ����������.
  - ���� ���� ? - ������������� �������, ������� �������� �������������.
  � ����������� ����������� � ������ �������� ������������ �� ������, ��
�� ���� ���������� ������ �������� �� �������� ������� ����������
������������ �������.
  - � ���������, - �������, �� ������ ������ �������, ����� ������� �
�����.
  - � � ����� - � ����, - ������ ����� ������� � ��������: - �������� �
��� - ���� ���� �����. ��� ����� �����?
  - ������ �� �����-������ ��� "������" ��� "����������", - ��������
������ �. - ���-������ ����������...
  - �����, ����� ����, "������ ������"? - ���������� ��. - ���� �������
��������� ������� ��� �� ����������.
  - ��� �, ����� � � "������", - ������ �, ������� ������� �� ������
����������� ������� ������ ��������� ���������: "... � �������� � ������,
���� ����� �� ������". ����� ��� ���� ��� ������ ������� �������.
  ��������� ����� ����� ������� ����������� ���������, �������� ��
���������, � � ��������� ���������� � ����� �������, ����� ���������
���-����� ������ ��� ����, �� ������� �� ������. ������� ��� - ������ ��
��������. ����� ����, ������������� � ��������������� � ����������
��������� ������ � ��������, ������� ����� � ��������� ���������,
���������-������� � ���������-�������� ��� �� ���������� �������, �� �����
��������� ���� ���� ������, �������� ��, �������� ������������, ���
���������� � �������� ������, ��� ���������� ������� � ����� ������ ������
������� ������...
  �������� "�������" ������� �� ���������: ����� �� �������, ������������
� ���������. ������ ��� ��������� �� ������� ������ � �������. ��
"�������" �� �� �����, �� � ��������� ����� �� ��������� �� ���� ������
������ ��������� ���������� �� �� �����������.
  ����������� �� ����, � ����������� ����������� ��������, ��� ������ ��
�����, ����� ���� �������, � � ������ ������, ����� ��������� ����� ������
� �����������-����������, �����������-���������, ������� ��������
����������������� � ����� �������� �� �����, ������� ���� �������� �
�������������� ������, ������ � ����� ��� ����� ���. ������ ������� � �
����� �������� ����. � �� ����� �������� �� �������������� � �������������
������������� ����� ��������������, ������� �� ������ �������� ��� ������
� ���� � � ����� ����������, � � ����� ������ ���� �� ���������� ���� ��
������...
  - ��� ����� � ��� ���������� ? - ��������� � ��������, ��������
����������� �������������.
  - � ����� ������?
  - ��, ������... �������, � ��� ����� �� �����, � ���. �� ������ ��
�����, �� ��������, �� �������. ����� ��� � �� ���� ����� �����, � �����
����������� ������ �� �����..
  - �� ��� - �����������? - ����� �������� �����. - ��� ��� ��� ������
�����?
  - ������� ����� ���� ��� �������� �������� ����� ������. � ����� �
�������. ��� � ����� ������ ����� �����������...
  - ����-����, - � ���������� ������ ��������, � ������������� ����������
��������. - �������, ����������� ���� ���� �� �����, ������� �������
��������� � ������ ��� ��������� � ������, ��� ��� ����� ��� ����� ���
���� ���� �������!..
  �� ������-�� ���� �������, ������������� �������� ?
  - � ���? - ��������� �. - ��-�����, � ������, � ����������� ����
��������� ��� ����� � ����� ������������ �����... "������� ���� �
�����������"... ��� ��� ���?
  "��� ��� ������������ � ��������, � ���� ������������� ������������
��������� �������� ���� ������������������ �� ���� �����"... ���, ����� ��
���?
  - ��������, �� ��������� ��� ������� � ����� ������ ���� ���� ���
�����, - � ������������ ��������� ���������� �������. - � ������ ��
������� ������, ����� ���������������?
  - ������ ��, ������ � ��, - ������ �. - ��� ��, ������ ��, ������� ��
������ �����... �� ���� ��������, ������.
  �� ������� ����� "������", ������������ ������� ��� ����������� �����,
����� �� ������������ ������� �������, ���� ��� ����� �� � ��� �� ��������.
  - � �� ���� ������� � ��� �������� � ������������ ? - ���������� ��.
  - ����� �������, ��� ��� ��� �������, - �������� ��������� �.
  - ��� ����� �� � ��� ���������?
  - ��������, ������... ������, ����� ����� �����. ������ ���� �������� �
����� �����������, ��� ������ �������� � ���, � ��������. ������, ���
���������� ��������� �� ���� ������? � ��������� ���� ��������� ��������,
� ������� ���������, � ��� �������� ���� ������ - ��� ��� ��������!..
  �������� ��������� ����� �������������� ������� ����� ����� �����,
��������� ��� ������, ������ ������ �� ���� ��� �����.
  - ������ ��� ������������, - ���������� ����� ��, �������� ��������, -
��� �������� ������ ��� ��� ����� �� �����.
  - � ��� ����� ?
  - ������ �� ���������, - ������ ������� �����.
  - ��������� ������, - ������ �. - �������, � ��� ���-�� ��� ������...
�� �� ����������� �� �� ����, �������?
  ������� � ����������� ����������� ���� � ������ �� ���, ������ ������
�������� ���� ��������������� ������.
  - �� ��� �� ��������� ?
  - � ������ ������ - ������, - ��������� �. - � �� ������ �������
������. ��� ������������ ������� �����-������?
  - ��� �� - �������, ��� �� ? - ������������ ��� ����������. ���� �� ���
����, � ������� �� ��������� ������ ������������.
  - ������ ����� ������? - ��������� ��������� �, ����� ������ ���
��������� �����������. - ��-�����, �� ���� �� ��� ������, �������...
  ����� ����� ����������� � �������� � ����� ��������. ��� ��� �����
�������� ������������ � ��� ������� ������, �������, ������, �� ��������
������� �������.
  - ��� ���������? - ������������ � � ������.
  �� �����, ������������ ����� ����, ��������� ������ � ���� ������� �
������ ����� ����������:
  - ��������, �������� �������. ������ ��������� �� �������. � � �����,
��� ��� ����� ������� ����.
  - ���������, �������, - ���������� ������ �. - ��� �����-��
�������������...
  - �������, �������, - ������� ��, �� ������ ����. - ����������� ��� �
������ �� ����. ����� ��������, ������ ������� ���������.
  ��������� ����� �� ����� ������� ���� �� �����, ����� � ���� � �������
������� "��������", ������� �� "�������" �, �� �����������, ��� ��
�������� �����. � ����� �������, ������� �������� �� ���� �������, �� �
������ - ��������, ��� �� �� ����� �������� ��������� � �����������
������������ ���� �������� �������, � ��� �� ����� �� ��������...
  �������������, �� "������� ������" - ����� ������.
  ������ ���������� ��� ���������� �������� ��� �� ����.
  ��������� ����� � �������� ����� �������� �����, ����������� �� �����
��� �����-������ �������������� ������. ����� ������� �������������� ���
���������, �������� ���������� �������� ������ ����������. �����
������������ ����� ������� ������� ��� ������� ���������� � ���������,
�������� ������������ � ���� ������ ���������. � ����� �� ���� ���
�������� � ���������� ������ ���������� �������� � ���������, �����
������� ������ ����������� � ������ ���������� �������.
  � � ��� ������, ����� � �������� ��������� �� ���� ���������� ����� ��
�����, ����� �������� ������������ �������������� ����� ������. ���� ��
���������� �����, �������� ������ ����� �� ����������� �������� � ������.
� ������������ ��� ��� �������, ����� ��������, ��� �� ������ "�����"
������ �����, � ������������ �������� � �������� �������� ���������
�������, � ��� ������� ������ �����-�� ������ ������������� �������.
  � ��� �� ������� �������� ��� � ���������, ��� ������ ����������, ���
���� ��� ���� ����� ������������ � ��������� ���, ����� ������ �� �������
� ������������ ����� ����� ������� �� �������� �����, � ����������� ���
������ �������� ����.
  ������ ������������� ������� - ��� ������������� �������-�������,
������ ��� ������ ��������� ����� ����� ������������������� ������ ������
����� ���������� �������, ������� ����� �� ������ �� ����� ��������������,
� ����� ����������� ������� ��������� �������� � �����. �� ������� ������
����������� ������ ���������, ��������� ��� ������, � �� ���� ������
������ �������������.
  � ��������� � �������� ��������, ����������� ����������, ���� �� ���
�������� � ������, ���� "�����" ����������� � ����� ������� �� ����.
������, ��� ����� ���� ���. �� ���� ������� ����� ������� ��� ������
������� ���� � ����� ������, � ������� �� ����� �� ����, �� ���������, �
�� ������ - �����. � �����������, ��� � ���� ����������� �� ���, ������
����� � ������� ����, � ��� �������� �������� �� ������ ����� �������� ���
����� ����� � ����. �������� �� ������ �� �������� ����� ����� - ���
�����, �� ��������, ��� ������ �� ��� ����������� ����������� � ���� ����
������. ���� ��� ���� ������ ����������� ������ � ������� �� ����� ����
���, ��� ���������, ������� ����� ����������� ������.
  ������, ���� � ����� ������ ������������ �� ��������� �������
���������� ����, ��� ����������� � ����� ��������, � ������ ���������
������ �������� ��� ��������� �������� ���-�� � ������ ����� ������
�������������� ������.
  ��������� ��� ��������, � ������� ���� � �������, �������� � ��������
���� ������ "��������" � ������� ������� ������� ���������� �� ���������
���������, ����������� � ������ ������������ � �������� ��� �����.
  ������ ���������� � ������� ��� ������ �� �����������, ����� �� �������
�� ���� � ���� �� ����� �� ��������������� ������� �����, � �������
��������� �����, ����������� ����, ���������� �� ���������� ����� ����,
��� ����� �� ���������������.
  ��������� ���� ���� � ���������, ��������� �� ����, ��������� �� �
��������� �������� ����� ���� ��� �� �������� ����������� ��������, ���
����� ��� ���� (� ���� ������, ��� ������ �� �������, � � ��������
�������� � ���� ������ ��� ��������-���������), ��� �� ����-�� ����� ��
���������� ��� ������ � ���� ����� (���, ������� ��, ����������� ����).
  ��� �� �������, �� "������ ������" ����������� �� ����� ���� ������. ��
����� ����� ��������� ������������ ��������� ����������� �����, �������,
�������� �� �������� ������� ����, ����������� ��� ������� �� �����
�������� ���.
  ��� ������ � ��� � ������ � ������ � ���� �������� ���� - � ������
������ ����� ���������, ������ ��� ������� ����� ����������� ���� � ��
����� ���������� ��������� ��������� ������� �� �����������, �������
������ ����������� ��������� ����������, ���� �������� �� ������.
  ����� � �������� ��� ������, ������� ����������� �� ���� ����� ������.
������, ��� ������� ���� ������� ��������� - �������, ������ ��� ������
������������ �����, ���� �� ������� ������. �� �����, � ����������,
�������� ����. �� ������ ������ ������������ ���������� �����, ����������
� ���� ������������� ����������� � ���������, ��� ���� ����������, �����
������ ������� �������.
  ������������� - ������ � ���������� �������, �� � ���� ���� ��� �������
����� ������������ �� ��������� � �������� �����, � ������� � � ���������
����������� ��������� �����������. � ����� ������ �� ����, �����, �����
�������� ��������� ����, ������� ������ ����� �������� �� �������
����������� �������, � ����� ��� ��������� ����������� ��������� ��������
���������. ���� ��������� ��� ����� ���������� �� ���������� ������
��������� ����������, � ����������� ��������� ������� ���� ������
��������, ����� ���� ������� �������� ������� ��������� ��� ������ �
������ ����������� ������. ���� ���������� �������� ���� ����������
��������.
  �� ����� � ����� ���� �� ���, ��� ���� ���������� ������ ���� � ��� ��
������, ���������� �� ������� ����� � ����� ������ ��������� ���� �� ���
����. ���� �� ��� ������������ ����� ������������ �������, ������� �����
�� ������� ����� ����������� ������ � ����� �� ������ �� ������� � ������
�������, ��� ������� ��� ����� � ����� ������ ���� � ������, ���� � ��
�������� �����-������ �������� ��� ����? ���� ���� ���� � ������ ��������,
�� ����� ������� �� ��� ���������� ���� ��� ������? � "�������" ���� ��
���������� ����� �� ���, � ��� �������� ��������... �������? �� ���
���������� � ������ ����� ���� � ��������� ������?
  ��� � - ����������?.. �, ����� ����, �������� ���-���� �������
��������� �����������, ���� � ������� � ��������� �� ������, ������ ���
������ � ��� ������� ������������� � ������� ����� � ���� ����? ��, ��
���������� �� ��� �����, ��� �� ������� � ��� ������� ������ �, � ������
�� ���� ����� ���� � ��������� �� ������ ������ ������ ��� ���. �
������������� ������ ��� � ���� ������ - ���� ������� � ������� ��� ������
������������...
  ���������� ����� ������������������ ������ �� ��� ��� �������, � ������
������ �� ���� � ����, ��� ��� ������ ����������.
  �� �������� �� ��� ���-������ ����������? ��������, ���������
����������� �����, ���� ��� �������� ����������, ������ ��� ������� ���
����� ��������������, � ���� �� �������, ��� �� ������-������ ��������
��������. ���� - ��� � ���� �������? ���� �� �������, ��������� ��� �����
������ �����, ������, ���� ��������, ����������� ���������, �����
��������� ����. ������ �����, ��� ������� ��� ����, ������� ���������
�������� ���, ��� ����� �� �����, ��� ��������� ��������� ����� ��
�������, � ���� �� � �����, �� � �� ����� �� ��������, ������ ��� �����
��� �������� ����� ������ �� �� ������������, �������� ��� �� �����...
  ���, �� ���� �, �������, ������� �� �����������, �� ���� ��� ��������,
����� �������� �� ����. ���� ��� ������ �������� � ����� ������� ����,
������ ��� ��������� ��� � �������� ���� � ������.
  � �����, ����� ��������� � �������� ��� �����, �� ��� � ����� ������
��������� ���������� ����. � �� ����� �������� � �������, �� ������
�����-������ ��������� "������" �������������������� ������� ��� ��������
�� ������. ����� ������� � �������� ��� �������� ��������, ��� �����
������ ������� �����, � �������, ��� ����� ������������� � �����,
���������� �������� � ��� ����� ����� ������, �� �������� ���� ������-����
������������. ����� ���� �� ��������� ���������� ������ �� ����� �����, ��
������ ���� �� ��������: "��� ��������, ������� ������, ������ ����"...
  ����� ��� ����� ����������� �������� �����, �� � ��� �� ��� ���������.
��� �� �������, �� ������ �������������� �� �������, �������� ������
������, � ����������� "����������" ��� ������������ ����� �������, �
��������� ���������� ����� � �������� ��������� ��� ������. ��
�����������-��������� � ��������������-�������. � ���� ������� �������
����, ���������� ����� ������ ���������, � ���������� ������ ��������,
���������� � ����, ��� ��� ����� �������� �� ���������� ������. ��
�������������� ��� ��������� ����� ����� �� �������� ��������, ��������
������� ��� �� ������������� �� ���� ������. �� ���������� ��� ������
����� ������������ ����� ����� � � �������, �� �������� � "����� �����". �
����������� ������������ ������ ������ �������� ������� ���� �����������
��������� ������ ����� � ����-����� ��� ����������� �����.
  �� ����� �� ��������� �����, � � �� ���� �� ��� ������� ������. ��
������ � ������������, ����� �� ��, ��� ����� "������" ��-�������.
  ��, �� �����������, ��� ������� �������� �� ���� ��������� ������, � �
�������� ���, ��������� ��� ������ � �����, ������������� � ������ �
��������� ������� �����.
  ���������� ��� �������� ������ ����� �� ������������ ��������.
  - ���-������ ���������? - ��������� � ��������� ���������� �
����������� ���������.
  - ������ ����������, - ������� �����������, �� ����� �� ����. ���
������ �������� �� ��������� ������������.
  - ���������� ��� ��� ����? - ������� �.
  - ����� ����� �� ��� ���� �� ��������, ��� ��������� ����� ��������� ��
��������. ������� ����� �������������.
  - ��� ��������� ����?
  - ���� ����� � ������� �������� ����������� �, �� ��������������,
�������, ��� �� ������: ����� ������ ��������, ������, ��������
������������ - ��������� ��������. ����������� ����������� ��������� ���
���������, �� ������ �� ����� �� ��������, � �� �������� ���������� �����
� ����������� ������� �� ����� �������.
  ���� �� ������� ��� ���� ������� ����������� � �������� �����������,
��� ���� ��� ����������� ���������� �������� ���� ��� �������������
�����������.
  - �� ������� �����-������ �������� � ��������? - ����������� �, ����
�������, ��� ��������� �� ��� ������������. ���� ����������� ������ ����
�������� - � � ���� �� ����������� �����������, - �� ��������� ���������
������������ � ���� ������ ����������� ������.
  - ���.
  - ��� ������ �������� ?
  ��� ���������� �������� ��� ��������� ������ �� ������������ ����
��������, ������� � ���������, ��� ����������, "�� ����", ��� ���������
��������.
  - ��� ��� �������� �� ���� ���� ?
  - ���� ������, - ������� �����������. - ���� ���-�� �����, �������
�������������. ��� �� ����������� �����������?
  - ������ �����, ��������� ������������ �� ����� �����.
  - �� �� ������� ���.
  - ���������� ��� ����-������ �������. � ����, ����� �� ���� ���������.
��� ��-������. ��-������, ���� �� ����, ��� �� ����� �� ����, �� ���������
����� �������, ���� "�����" �� ������ ������� �� ���������. � ���� ���
������� ������ ������� ��������...
  - ���� � ���, ��� ���������� ����� ����������... - �������� ���������,
������� ��� �������� ���������, �� � �� ��� ��� ���������.
  - ���� ��� �� ����������, - ������ ������ �. - ���������: ��� ��
����������� ��������������� ����, ��� � ����������� �� �������.
  - ��� ����� ����������� ��� � ������������.
  - ���� �� ���������� ������ �����������, - ��������� � �� ��� ��� ��
������ ����. - � ����, ����� � ����� ������� ����� �� ���� �� ���� �������
"��������������".
  - ��� �� ��������, ������?
  - ����������, - ������ ������ �, - ������, ����� ���������� �����, ��
�������� � ���� ����� ���� �����-������������ ��������. ��� ��������
������ � ��������. �� ��� ���� � ������ �����, ���� ������, ��� ����
�������� ���� ������������� �����. ���� ����� ��� ����� �� �������, ����
������� ������� ������ ����.
  - �� � ���� �������?
  - ���� ����� ����� � �������� ���� �� ������� ��������, ���� ��������
���������� �������, � ��� �������� ����� ������ ����������...
  - �� ��� ����� �� ������� ���� ����� � ���������, - ���������� ���
����������. - �� ���������, ���, � ������ �������������, �� �� ������ �� �
��� ������������ ���?
  - � ������ �������� ����� ������ ������ �����, - ������� �. - �������,
����� ��� �������� � ������� ������ ������, ������ ��� ���� �������� ����
���������� ���� �������, ��� � �������� ���. � �� ����, ��� ������� ����
����� ���������, ����� �������� ����� ����� ����.
  ��������, � �������� ������� ���� ������ �� ���� ����, �� ��� ���-����
������� ������, ��� �� ��� ������������. � ��������� �������, ��� ��
������ ���������� �� ���������� �� ����. ������ ���, ���� �������
��������� ����, � ��� �� ��������� ������� �������, ����� ������� �� ����
������ ����-������ �������.
  ������� ������ ������, ����� ��� ��������� � ���� ����, � ���� �� �
���� � �������� - ��������� ������ ��������. ��� ���� ����������� � ���,
����� �� ������ ����������� ��������, �� � ������ ������. � ��������
������������� � ���, ����� ���������� �������� ����� ����� - ���� ���� ���
���� �������� ������������ ����������� ��������� �������.
  - ����, ������� �����, - �������� �. - ����� �����.
  ������ ��������� � ��������� ����� �����������, � �� ����������:
  - ��� �� ��������� ����-����� ��� ���? ����� ���������� ����, �, �����
���� ������, � �������� ��� ����� ������� ������...
  - ������, - ������ �, ����������, - � ���������. � ���� ��, ��� ������
��� �������� �� ������ ������, � � �� � ������� �� ������...
  
 
                  ����� 2 
  ���� ������ � ������� �� ����, ������ ��������� ���������� ������,
������� ���-�� �� ����������� ������������� � ������.
  � ������ ��� ����� ��, ���� ����� � ��������.
  - ���������, �� ���������, - ����������� ���������� ����� �����.
  ���� ����� �� ������ � ������� ������� ��� ����. ��� ������������
�������� �������� ����. ���� ���� ����������� �������� �����, ������
���-�� ������� ������������ ������ ����������������.
  - ���� ������� ���, - ������� ��� ��� �� ���������� ����� ��� ������. -
������� ��� ����� �����... ���� ������� �� � �����: ���� ������ ���� ���
�����������.
  �����, ������� ��� �� ������� ����, �� ��� ������������ ������
�������������!..
  � �������� ������. � ���� ����� �� ��������� ��� ���� �����������,
������� ��������������� ������ ���������� ������������ �������� �����.
  - ���������, - ����������� �������������� ���� ����������� � ����� ��
�������.
  ���� ��� ������ ������ � ������������ ����, ������� ����. ��� ������
���� ���� ������ ��������� � �������. ��� � ��������� ������...
  � ������� ��������� ��� ���� �����������, ������, � ������� �� �����
����������, �� ��� � ��������. ��-�� � ������� ����� ��������� ���������.
���� ���� ������������ ��������� �� ���� �������, ������ ����� �������
���� ����� ������������, ��������������� �����������, �� ����� ���� ������
����� �������������� ���� ���������. �� ���������� �����, �������� ��
���������� "���������", ���������� �������� ��� (��� ���), � ������
�������� ������ ������� ������ �����.
  � ����� ����� �� ����� �� ������ ����� �������� ������� ������-����
������, � � ������� �� �����, ��� ��� �����. ������ ��� ������,
�����������, ��������� ������� ����, �������� � �������� � ������ �����
����� �����, �� ������� ��. �� ������ ������ ��. ��� �� ���� �����: �����
���� ��� �������� ���, ��� ������� ���������� �� �����, ��������
������������� ����� �� �����.
  - �� � �������� �� ���� ��� ! - � ���������� ���������� ����������
�����������, ����� ������� ����� ����� ����� ���, ����� ����� �� �������.
- � ������-�� ��������� �����, ������ ?
  � ����������, � �� �������� ������������ �������� �� �������. � ����
�������, � ������ ����� �� �������. ��� ���� ������, ����� � ������ ���
����� �� ����.
  - ����� �� ������, - ����������� �������� ���, ������� ��������� ��
���� ���������. - ����� �� ������ ������� �����, �, ��� ?
  ��� ���������� ���������� � ��������, � ��������� ����� ���, �������
������ ����������������� �����, ��������� ����������� �� � ������ ������
�����������.
  � ����� �������� �� ������� ���� ��� ������, ����� ��������� ����������
�� � ������� � ����. ���, �������, ��� ���� ��� ������, �� ������ ���
����������, ��� ��������, �� �������� ��������� ������, ������������
�������������� ������ �������� ���� ���������������� ����� � �������
�������� �� ������-����� ����� "�� ������ (����������� ������ ������
�������� ������: "�� ����") - �����!", ���� � ���� �����
�������-���������-����.
  �������� �� ���� ������ ��������� ��� �� ����� ������������� �������,
������ ����.
  - � ���� ����� ��������, - ��������� ����������� � ���������� �������
������ ���������, - ��� ������ ���������� ����� �����-�� �����.
  - ������� �� � ���� �����? - �������� ��������������� ��������.
  - ��������� ����, �� ��� - ����� ����...
  - � ����-�� ��� � ����, - ������ ���������. - � ��� ����� �� ���������
�� ������, ���� ��������, ��� ���������, ��������� � ����������!
  � �������� �������� �����, � ������ � ������� �� ������ ���-�� ��������
�����:
  - �������� ���������?
  � � �������� ��������� �� ���������� ���������������� �����. ����������
������� ������, ������� ���� � ������� ������������� ���������� ������� �
������ ����������� � ����� �� �����, ������� ��������������� ������� ���
������. � ���� ���� ���������� ����� ���� � ��������� ������� � ��������
�����, ��������� �������� ���������. ��� ������ � �������� ��� ��������
����� �������� ���������� ��������. ��� �� ������������� ��������� ����
������, ����� ������ ���. ��� ��� �� ��� ����, ��� ��� �����������
���������� ������������ ���������� ��� �����.
  � ������ ��� ������������ ���������.
  - ���? ���� ������, � � � �� ����, ��� ��� �� - ���������!.. ��� ����
��� ������, - ������ �� �����������, ������� ������� � ��������� �����
������������� �������� ����������, - ������ � ��������� � ����� ���� �����
�������� ���, � ������� ��� � ����� �� ������!
  ���������� ���-�� ������������ ���������, � ��������� ���������, ��
���� �� � ����� �������:
  - ������ ��������� � ����, ��� ������������! - �� �������� ��� ���,
����� ��� �������� �� ��� ��������� �������� � ��� ����� ����� ������
��������� �����.
  ����� �� ������� ��������. ����� ������ ������� � ������:
  - �����, �������������-��, �������, ���� �� �����. ��������� �� ���
������� �� ������� ����.
  �����������, ������� ���������� (������, ���������� � ����� ������� �
��� �����-�� ���������� ������������ � �������� ����������), ���������.
  ����� ��������� � �������� � ���� ��� ������� ���� �� ����� ����� �
����������� ��������, �� ������� �, � ������ ������ ����������������
������, ����� ���������� ���������� � ����������. ������ �������� �� ���,
���� ��� ����, �� ������������� �� ���� � ����� ���� ����� �� �����������
���� � ��������, ���� ������ ������ ��� ������������ ������ "�� ���
������". ��� ����� ��������� �������� �� ����� (� ����� ��� �������, ���
����������� � ������ ������������� ���������� ������-�� ������ ����������
����� ������������ ������ ��������, � �� �����, ���� ���� �� ��
������������ ����� ��� ������, �� ������� ����, �������� ������) . �
"������" � �������, ��� ��� ���� ���������� ��������������� "��� �����
����������?", �� ������� ��������, ��� � ������� � ������ ����������� �
����� ������ ������ ����� ���� "������� ����� ���� �������� �", � ��
������ ������ ����� �� ��������� �����������.
  - ������, ���, �� ���� ������������ � ������ ������ ���� ���������
��������, - �������� ������ ��� �����, �������� �� �������� �����������
��������� � ������������ ��� �� �����, ����� � ������������� �������.
����� �� ����������� ���������� � ����������� ������� �����������: - ���
���� ��������, �������� ���������?
  - ���, - ������� �.
  �� �������������� ����������� � ��������� ������.
  - ����� �� ��������� ��� ����� ����?
  - �� �������, - ������ ��������� �.
  ����� ����� �������� �� ����� � �������� � ����, ��������� ���� �����.
  - �� ����� ������� ����� ������ ? - ������� ��.
  - ����... ����, - ��������� �������� ������� �.
  - �� �������������, ��� ��� ������ �� ?
  ������ �� �������� ���� ���������� �� �������. ��� ������ �� ����������
������, ����� ��� �����������, ���� � ��������� �� ��������� ����� �����,
����� �� ��� ��� �����. �� �� ����� � ������ ���� ����� � ������. ���
������������� ������ ����������� ��� ����������� ����� ���� � � �������.
  ������ ������, ������ �� ������ �������� �����, � ������������, ���
���� ��� ������������ � ����������� �������������� �������.
  ���� ����� � ��������� �������. ���� ������, �� ���� ���� � ���� ���
������ �������, � ������ - ������ ����� ������. ��� �� �������, � ���
�������������� ������� �� ���� �� �����, �� ������, � ������ - ���������
���������. ��� ����� ����� ������� �� ������ ����� �����, ��� �� �����
��������� �� ��� ����� ���������������. ���-������ ����� ��������
������������, �������������� �� �������... �� ����� ����� � ����� ��������
���������� �����������. ����� ���� ��������� ����� ����� ���� ����� �� ���
�� ���. ����� � ����� ���� ������� ��������� ������, �� ������� �����
��������, ��������, �������� ...
  ����� �������� � �������� �������� ���� ������.
  - ����, �� ��������� ������� ��� ����� ������ ? - ��� ��� ��
����������� ����� ����������� ��.
  - �������, - ����������� ������� � �����, ������ �. - ��� �� ��������?..
  ���-���� �������-�� �� �����...
  - ������� ������� �� � ��� ���� �������?
  - �-��, ��� ������, ��������...
  - �-����, - �������� ��. - � ��� ����� ��������������� �� �������������?
  ... � �� ����� � ������ � ������������ �������� ����������� ������
����������. � ��������� ���������� ���������� ��� ���������� "������
������" ��� ��������.
  ����� ���� ���������� � ���, ��� ��������� ����� ��������� � ���������
�� ����������� �� �������� ��� ���������� � ��������� �� ���� ������
������, �����, ����������� ������� ����� �� ����� � ������� � �����������
(� ��������� - � �����������) ������ ������, ���������� ����� �����������
����� �� ������ ������� ���� ��� ����������������� ������������� �������
����-����� � ���������� ������� ����������. "������" ���������
������������� ��������� ��������, ����� �� ����������� ������� ����
������������ �������� � ����������� � ���������� ������ ��������. �������
��� �������� ����������������, ��������� ����� ����������� ��������
"��������" �������������� ���� ��� �������� �������� ��� ���������
�������� ������ �� ����������, � �� ��������� ����� � ���� ������������
���������. ��� ������ ����������� � ���, ��� � ������� ������ �����������
���� � ��� ������� ����������. � ���� ������ �����, ����� �� ������ ������
�� ������ ������, � �����, �� �� ��� �� ��� ���, ��������� ������� �������
�� ����������.
  �� ��� ���� ������� �����, "�����-��-��-������-������", �� ������ ����
���� ���� �� ���, ��������, ����������� ������� ������������ "��������
����". ������ ������ � ������ �����, �� ���� �� ���� ��������� �� ��, ���
���������� �����, � ��� ������������� �� � ���� ���������� ���������� ����
��� ���� �����, ���������� ������������ �������. ���������� ���� � ����
�������� ������, �� ���� ��� �� �������� ��� ������� �� �����-�����, � �
�����, ��� ������ ��� ����� ��������� ����� � ������� ����������� �����
��� �� ���� ��� �� ����������. � ������. ������ �� ��������, ������� �����
������ ������ � � ��������� ��� �������� ���������� ��� �������� ��
��������� ������. ���-�� ���������� ��������� ������� � ������� �������,
�� ����� ������� ����� ����� � ����� ������� ��� ����� � ���������� �����
�� ������������ ��������� � ����.
  ���������� ���� ������ �������� ������ ������. �� ���� ��� ��
�������������� � ���� ������ � ������� ������������, ������ �� ��
���������������, ��� �, � �� ������������ ����������...
  �� ����������� � ��� ���� �������� �������� ������, ���������� ���� ��
�� ������ ����. �� ����� ������������, ����� �� ��������� � ������ ������,
���-�� ��� �� ����������� � ����� ����������������, ���� ���� ����� ����
������� �� ����. ���� ������ ����� ����������� ��������� ���� ���������
�����, ������� ����������� ��� ����� � ������ �������, �������, ���������
�� ������ - ������� � �����-�� ������ ��������� ���������, � ����� �
�������� ������������� ������� - � � ������ ������� ��� �� ����, ����
����� �� ������� �� ��������� �� ������������� ������� � ����������������
�������� �� ����. ������� ���������� ���� ����������� � ���, ��� � ���� ��
���� ������������ ��� ������ � ������, � ��� �� ����� �� �������� ����. �
���� �� ��������� � ������� "��������" ����� ���� � ���� �����, � ��� ��
��������� ������ �������� ������������� � ��������, ������� ������
������������� ����� ��������. ����������� � �� ��������������, ��� ����
����� ���� ������� �������, ����� ��� ��� ����� ���� ����������� ����
�������������. ��������� � ��� ������, �� �������� ����� ��������� �����
�������, � ������� ��� ����������� ���������� � ������������� ���������
����� �� �����-�� ������������ ����� �� ��������� ����. ����� ����� - ���
����� ���� ����� - �� ����� ������, �������� ����� � �������, � ����� ���
�����������, ����������� � ��������, ������ �� �������� ������, �������
��� ������ �������. ����������: ���� ��� �� ��� �� ���� � �� ������, ����
� � ����� ����� �� ���������...
  ����� �������� ������ ������� ���������� ����� �� �� �� ���� ���������
����� ���� � ������ ������. ������ ����� � ��� ������ ��, �� �����
��������� �� ���� ���� (��� ����� ��� ������ � ������, ��� �� �������
������� ����), � �������� ����������� ����� � ���, ��� � �� ����, �� �����
�� �����, ��� �������� �� ���, ��� ������ �������.
  �� ������ ����� ���� ��� ������� ����, � �������� � �� ����� ���. ��
��� ���� ������������ ������ ������, ���� �� ����� ���� �������� �� �����,
� ��� ������ ����� ���������� ������... �� � ���� �������� �� ��������
(���� ����������� � ��������� ��������), �� �������� � ���� ����, ��������
���-�� ������� � ��������� ����������, � �� ��� �������, ��� � ���
���������, �������� �� ���� �� �����, � ������ ����, ��� �� ����������
������, � ������ �������� ������: "�� ���� ��� ��� ��� ����������".
��������� �������� ������ ������� ���� �� ������� � ���� ���� � ����� ���
������, �� � ��� �������������� ���������� ��� ��� ���� � ���� ����������,
��� � ��� �� ������ ����������� � ������� ����� �����������, �� ��� ��
���� � ����� ������. �� ������� ���� �� �����, �������� � ���� � ��������
��� � ����: "�� ��� ������ �� ������, ���, �� �����?!.. � ����� �� �����
������, �� ����� ����� ����, �� �����?!"... ����, ����������, ��� ���-��
���������, � ������-�� � ���� �� ������� �������� ���, � ���������� �����
������������ �� ����� � ���������. �������� ��� �����, ��� �� �������� ���
���������� � ��� �������, ����� ���� ���������� � �������, �� � ������
�������� ���, ��� �� ���������� ����� �������� �������...
  ����������, ����� ����� ������ � ������������ �� ���������, � �����
������� ��� � ���, ��� ���� ������ ��� � ��������������� ������.
  - �-����, - �������� �����. - � ������ �������� ��� ��� �� �����
������: ������ � ��������� ����� � ���� �������� �������� ��, � �� ��?
  - �� �������� ���� ����� ��� ��� �������� �� ��������� �����.
  - �� ������� ������?
  - �� �� �������, � �, ����������, �� ���������������...
  - � ��?
  - � � ���������� ���� � ����� ���������. ��� ������� � ����� ���� �
����, - � ���� ������ �������� ���������� �������� ��� ��� �����������
����������� ��������� ��� ������. �� �����, ��� ���������, �� �����������
� ������� ����� ������ ����, � ��� �������� ��� ��������, ��� ��������
���� � ����� ���������.
  - ��� �������, - ������������ ������ �����, ���� ��� ������ �� ����
�������. - �� ������ �������, ������� �������� ��� ���������� � ���?
  - ���... �� ����, ��... ���������, ��� ������������, � ���� ��������
�����-�� �������� � ������ �����... ��������������� � �����, � ��� �����
������... - � ������� �������, ������ ��� �������� ������������� � ������
����������� ��������, ����������� ������� ������ ����, ����� ��������� ���
��-����������� - ���� ������ ��������� ������ � �� ���, ��������� ��� ��
��� �������� � ������������ ���� �����. � ��� ���� ���������� ������
������ �������, ��� ��� "��� ���� � �������".
  - � ������ �����, - ��������� �������� �����. - ��, ������, ��������...
�� ������ �� ��� ����� ���� - ����, � ��������, �� ����� �������� � ���?
  - � �� ����, - ������ ������ �. - �� ��� ��������.
  - ��� �-����, - �� ��������� �� ����� �������� ��������� �����. - ���
���, ����� ���, ���� � ���, ��� ���� ������ ������� � ��� ��������?
  �� ���� ��� ������ ��� ������ "� �������". ����������� ������ ���������
������ ���������� �� ������������� � ����� ������ ���� ������� ������-����
����������.
  ��������� � �����������.
  - �����, ��������, - ������ �.
  - �����-�-�, - ��������� �������� �����. � �������, ��� ������ �� �����
�������� ���� "�-����", �� �� ���� ��� �� ������: - �������� �������
����������, �������� ���������. �������� � ��� �������� � ������
������������ � ��� ������ ������������ ���� �������� �� ��������������
����� . ��� ��, ����� ���, ������� ������ �� ��������, ��������, ��������
���������� ���������� ������������� ��������... �����. �������� �
������������ � ��� ��������, ������ ����� ������ ��������� ������ ����
��������������� �� ����� �������� � ������� �������������.
 
  - ������ �� ������, ��� �� ���������? - ����� ������� � ������, �������
�������� ��� � �����.
  - ���� �� ������� ��������� � ������ ��������� �� �����, �� ��� �����
���������� ����� �� �� ���� �� ������� ���� �� ����. ����� ����, ��� ��
���� �� ����� ����� �� ����� �������. ����� ����, ����� ��� ������� ��
������ ��� � �����, ������ ����� ���, ��� ��� ����� ���! ��� �� �������
��� ��������?
  � ��� �������� ��������.
  - ������ ��?.. - ����� ���� �, �� ����� �� ��� ��� ��������� ������.
  - ���� � ���, ��������� �������� ���������, - ������ ��, ��������� ����
����� ��������� ��������� � ���� �����������, - ��� ��� ��� ��� ������ ���
�������� ���� ���� ������ �������� ��������� ��� �����. ���� ������� �����
�� ���� � �� ��������. ����������, ������� ������� ��� ����. � �������
���� ����� ��� ��������� ���� ��� �������� ������ ����, ������� ���� ��
��������, � ��� ����� - � ���...
  ���� �� ��������������� ������, �� ����, ��� �������� ����, �� � ���
��������� ��� ������ ��������� ����� � �������. ������ �������� ����
������� �������, ���� �� � ���������� ������. � ������ ������������ ���,
��� ������ �� ������, ������ ��� ��� ���� � ����, ��� ���-��� � ������
����� ������ ��������� ������� ���������� ������ ���� �����������...
  - ����� � ��� �� ���� ������ � �����, - ������ ���������� �. - �����,
��� ����, ������� ��� �� ����, ��� �� � ��� �����������.
  - ��� �� �����, � ��� ���������� ��� ��������� ��������, - ���������
�����, ����������� �� ������ �����. - ��-������, ������ �����, ������� �
���� ������ �����, �� �� �������� �� ���� ��� ����? ��-������, ������ ��
�� ������������� �� ��������� ������� �������� ���������� � ���, ��� ����
������ ������ ������������� ��������? �-�������, ������ �� � ��� ���� ����
�� ��������, ��� �������� ��� ����, � �������� �� �� ���? �-���-������,
���� �� �������� ���, �� ��� �� ����� ���������? � �������: ������ �� ��
������� ������� ��� �����-���� �����, ����������� �������� ���������
������� � ��������� ��� ������?
  ��� ��� ����� ������� ����� �����, �� ����� ��� �������� �� ����� � ���
������.
  � �������� ������� �����. ��� ��� � ���� ������. �������� ����������
������������ ������ �� � ��� ������, � �� ������������ ������� ��������� �
������ �� ���� ��� ���������� ����� �����-�� ������� ����������� �
�������� �����������, �������, ����������, ����������� �������������� �
���������� ����������� ��������. ��� �� ��� �� ���������� ������� ���
������ ����, ��� ������� � ������� � ����� ������� ����������� �� ������.
  �� ������ � ��������, ��� �� ������� ���� �. �� �� ������, ��� �� ��
��������� ����� �����...
  - ��� �, �� ���� ������� ���� �������� ���������, - ������� � � ������
��������.
  - ������: � �� ��� ������� ����� ������, ������ ���, � ����� �������,
������� �������� ����� ����� �� ����� ��������� � �����, �, � ������ - ��,
�� ���� ��������, ������������ ������ ���� ������ �� �������� � ���, ���
�� ����� � ����. � ���������� � ������� ����� ����� � �� ����� � �� ������
�� ������� ���������� �������� �������� � ��������� �������� ����������.
������: � ������ ���������� ������ �� ������������� ��� �������� � �������
���� ���� ���, � ������� �������. ���� �� ������� ����� � ���� �������, ��
� �� �� �����������.
  ������: �������� ������� � ���� ������� ������ �� ���� �������� ��
���������� � ������� �� ����, ��� �� ����� ���������... ���� ����
������������, ��� �� ������� �����, ��� �����!
  - ���-�-�? - � ���������� �������� �����. - ��� �� �������?
  � ����� �������.
  - ��-������, ����� ����� ������ ��������� ��������, ��? ����� ������,
���� ��� � ������������ ��������� �������!
  � � ������� ��������� �� ������, �� ��� �����, ������� ���� �� ���� �
��������� ������ �������� �������. ��-�����, �� ��� ������� ������������
������� - ����������, ������� ������� ������ ������ � ��� �����,
�������-�� ���������� �� �����, ������ ���������� ������ ������� ���������
� �� �������: "�� ���������� �� ���������� � �������� ������ �������" -
������ �� �� ��� ���� ��������. � ����� ������������� �������� ���� �
������ �������� - ������, ��������� � ���� ��������� ������ ���, ��
������-�� ��������� �, ������������ � �����, ������� ��������� ��������
���������.
  - �-����, - �������� ��. - �����, ���. ��� ������ ������. �� �� �����,
����� ���� �� � ��� ����������� �� ����������. ������ ����� �������...
������, ������ ��������� �� ���� ���� ������� �� �� ������?
  � ����� �������� ����� � �����.
  ... ���������� ���, ��� ���� ������ ����, ����� � ����� ��������� ��� �
�������� � �������� �������� ��������� � �������� �������� ������? ��� ���
�� ��� ������ ������, ������ ������� � ��� �� ����� � �� ��� �������, ����
������� ������ ����� � �����������? ��� ��� �� ����� ������� ���� ��
��������� � ����� ��-������ � ����������� �����������: "� ��� ��� �� ��
���� ��� ���������?", � � ����������: "��� - ���?", � �� ��� ������� ��
�����: "�� ����, ���?", � � ���� ������-�� ����� ����� �� ����, � �� �����
� ���������� � ������� ��������� � ��� ������, ��� ������������
�������������� ��� ������ �� ����� �� ��������, ��� �� ������� �� �� �����
������� ��� �������, �� ��� ��, ��������, ���� ���� � ���� � ���� ���-��
���������, �� � ��� ��-�������� �� �������, � � ����� �� ����� �������
�����: "�� �������, ���, �� �������� �� �� ��� �������, �� ��������!
  �����?", � ������ ����� � �����, ��� ���� �� ������ ������� ���-��, ��
�������� ������ ����� � �� ���� �������, � ��������� �������������� �
������ ������� ��� ������ ����, ������� ����� ����� ������, � ���� �
������� ������ ���-��� �� ����� ��������� ��������, � � ����������� �����
��� ������������ ����������� �� ������������ ���������� ��������, � ���� �
��� ������ �����...
  ��� ��� � ��������� ��� ������������ � ���� � ������, ��, ����������,
������ ������������ ���� ������ � �� ���� - � ��� � ���� ������������ ����
���������� ����������� �� ���� ���� � � ������� ����� ������� � ���.
  ������ � ���� ��� ������, ������� � ������, ��������� �����, � ��������
��� ������ ������: ����� ��� ��������� ��� ����� ������� ���� �� ����,
����������� ������ � ������ ������ ������� ��� �����, �������.
  ������, ����� �� ��������� ���� ��������� ����. �� ������, ��� � ������
��������� �������� � �������, ����� ���� ������������ �������.
  ������ �� � �������. � ������ ����� - � ����������� �����.
  - ��������� ���� ? - ������� �����.
  - ���, - ��������� ������� ���������� �.
  - ������-��, - �������� �����.
  � ������� "�������", ������� ������������� ������ �������� ����������.
����� ��������� ������ �� ������ ������ - ���������, ��� �� �����
����������, ������� ��� ������ � ��������� ��� ��������, - �������� �����,
� �� ��� ������������ ���� � ���������, ��� �� ����� ���������� ���������.
  � �������� �������� ���������� � ������. "�� �����" ���, ��� ��
�������, ������ �� ���������. ����, ���� � �� �������, � ��������� ���� ��
��������������� ������� �� ���������� �������� � ��������� �� ���������
������ ���, ������� ��� ��� ������� ����� ��� ��������� ������ �
"����������� � �����������".
  � ��� � ������ ������, �� �� ��� ����� ������������� ��������� � ����
����-��� ���������� �������� ����� "��������".
  ����� �� ����� ������ � ������ �����. ����� �, ����� ���� ��������,
����� ���� � �������, ����������� � ����� �� ����� � ����� �� �������
��������� ������ ���� ��� ���. � ����� �����, ��� ������, ��������
��������. ���, � ���� ���� ����� ����������� ����� �������-������� ���
��������� ����, � ������� ������ ������ ������, �� ������� �����, � �����
������� �� ������ ����� �������� ���������� ������ �������� �������.
  � �������� ����� ������� ������� �������������� �������� ��� �������
���������� � ������� ������� �����.
  � ���� ������ �������� �������� ���������� ��� ������� ������ (�� �����
���������� � �� ����), � �� ������� � ������� ���������� ������ �
���������� ������������� ������� ������ ���������� ����.
  �������� � ������� � ��������, ����� ����� ��� ������������ ���� ����
���� � ����� ������� ���� ���� �������� ����� ����� ��� ��������� �����,
����, �� ������ ������, ��� �������� �� ������� ��������? ������� �� ���,
��� �� ���-���� �������� �����-�� ������, ������� �������� �����������
�������������?..
  ����� �� ������� �� �����, ���, � ����� ������ � ���, ��� ���� ����-��
����� ������, ������ ��� ��������� ���-������ ��� ������ ��� �
������������ ���� �� �������-�������, ��, � ����� ���������, ������
���������� ��� �� ������������, ����� ������ ����� � ���������� � �������
�������� ����� �� ���� � ������� ������� ����� � ������������, ������� ���
�� �����-�� ��������� ����� ��������� � ���� � ��� �������� � ����
��������.
  ������ ��� ������ � ��������� ����� �����, ��� ����� ��������������
���������.
  ��� ���� ����������� �������� ������ � ������ ���������� �������. �
����� ���������� �������� ������ ���������� ��������� � ������ �����,
�������� ������������. ��������, �� �� ����� ����� ������ � ������ �
������, ������ ��� �� �������:
  - � ���, ���� �������� ��������� ��������������� ?
  - � �� ��� �������, ��� ������������, - ������ �. - �� ���� ��
����������� ��� �������... � ������, ��� �� ������ �� ���������! �� ���� �
������� ��������� ������� ���� ����� ����������... ������� ����� ��������
�������, ��� ������� ��������� �� ����?
  �� �� ������. �� �������� ���� � �������� ������, �� � ������ ���,
����� �� ������� ����� �����. ���������� ��������� �������. �� ����� ����
�������� ����� ����������� ���������� ��������, ������ ���� ����� �� ����
�� �����:
  �� ������ ���� ��, ��� �������� ��, �������� ���� � �����!
  �����, ��� ���, �� ����� � ������� - � ���� �� ������ ���!
  � ��� �� ����� �������� ���� �������� - �� ���� ��� ��� �� ��������,
��������� ���������� �������: "� ������, ����� ����� �� ���������, ��� ���
������ �������".
  ������ � ������, ��������� � ����� ��������, ������ �� ����, �� ������
�������� ���� ������� � ������.
  �����, �������, ���� ������ � ���� �� ���.
  - ��� �-����, - �������� ��, ������ ���������� ��. - ��� ����������:
"������ ������ �� �� ����"... - � ������� ������������: - �����, ������
����, ���.
  ������, �� �������� ���� �� �� ����� ��������� ���������, ��� ���
�������� ���� ��� ������� ������ � ���������.
  � ����� � ���� ���-�� ��������, �� ��� � �� ���� ���������, ��� ������.
������� ������ ������ � ����� �� �����.
  ��� ����������� �� �������� � ����� �� ������� ������� �����, �
��������, ��� �� � ����� �������� � ����������� ���������� �������
��������� ���� ������. ���� ����� ���, ��� ����������, ��� ����������, �
����� �� ������ �� �������, �� ���������, �������� �� ����. ����� �������
������� ������� ��� ������ ������ � ������ ����� ��������, ���� �� ���
�������������� ����� �����?
  � ���. � ����������� ������ ������ ������ ����, ��� �� ���� ����, �����
����, �� ����� � ���������� ����� � ���� ��������. ��� ���� �������,
�������� ��� ���������� ���������, �� � ����� �� ��� �������� � ��, ���
���� ������� ��� �������� ������������ � ����� ������� ����� ����� ����
������ �����.
  
 
                  ����� 3 
  ��������� ������� ���� ��������� ���� ��������������� ���������. �
��������� ������ ������, ��� ������ ������� �������� �������� � �������� -
��������, �������� ����� ������ �����, - �� � ���� ����� ������� � ���
������� � �������� ���� ������� ������ ����, ������� ���������� ��� ������
������������ � ��������� ����.
  ������ �� ���� �������, ��������� ��������� ���������, � �����������
����������� ������� ������� � ��� ������� ������������, �������������� ��
������ �����, � ����������� � ������ ������ � ������� ���������� � ���
���������, ��� �� ������ ������, � ������ ����� ������.
  � ������� ������ �� ����� � �������������, � ������ �������, ��� �� ��
���������� �� ���� �������� �����������. �� ����� �� ����������� ��������
����������� �����, ��������� �� ��� � ������, ���������� �� ��������
������������� ����� ������� ������ � ��� �� ��������� ������ �����������
������������� � ���������.
  ����� ��� ������ �� ������ ���� �� �����, � ������ �� ��� - ���������
������ �������������� �����.
  ����� ���������� �����������, ������ ��� ����� ������������ ����� �����
��������� ������ �����, ��� ������ ����� �������������� ���� � ������. �
��� ��� ������������� ��������, ��� ������ �������������, ��� � ���-�����,
� � ������ �� �� ���� ������ ������, � � ������ �� ������ - ��������.
  ����� ����� ������� � ��������, ������ � �����; ����� ������
����������� ����� ����������� � ������ ������ � ������������� ������
���������; ��������� �������� �����������, ����� ��� ���������� �����,
������� ��������� ����� � ���� �� ��������� �������� �����, ��� ��� ������
� ������ �������.
  ����� ����� �������� ��������, ����������� ����������� �������
��������� �������� � ��-������������� ��������������� ��������� �����
�������� ������� ������ - ���� � ������������ �����.
  ����� ����� ������ � ������� � ���� ��������, � �������� � � ��������
������� �� ������������ �������, ����� � ������ ������ ��������.
  ����� ������, ����� ��� ���������, ��� � ���, �� ���-�� ������ ���
������������ ��������� � ���� ��������� � ������ �������. � ������ �
�����������, ��� ������:
  ����� ��������������� ��������� ���������. � ��� ��������� �������
����� ��������������, ��� ������, ����� ������ �������� �������� �
��������� ������� �� ��������� ������� ������� ���.
  � ��� - ����. ������ ������� �� �� ������ � ����, � �� �����, ��
����������. ��� ��� �����, �� �����, ��, ������� �� ������ � ����������, �
������ ����������� �������� ���, ��� ��������� � ���� "������� ���� �
�����", � �������� ���������������� � ���� ���� ����������, ������ �
�������� � ������ �������� ������, ��� ������ � ������� ������������ �
����� ������� �����, ����������� ����� ���� ����.
  ���, � ��������� ������������� ��������� ��������������� � ����������
��������.
  ����� ������������� ������� ����������� � ������������ � ������
��������� �� �����, � ��������, � ������������ ����������, � ��������� ���
����. ����� �� ��������� �������, ������� ��������� � ���������� �����,
������� �� �������������� ������������� ��������. ��� �� �������, ��
�����, �������, ����������� ��������� ����� ���� � ����. ������� - ����
�������� ������ � ����������, ����������� ����...
  �������� ������� ������ ������������� � ��������� �������. ���� ������,
�������, ���� ����������, ��� ���������� �� ����, ����� ������, �������
���� � ������������.
  ���, �� ������ ������, ��� ��������. � �� ������ �� ��������� �������
������, �� ���������� ������ ������ ����������� ��������� �� ��������,
���-�� �����������, � ���-��, ��������, - ����� �������� ������ �������.
  �� ��������� ���� ��� � ������������� ����� ���������� ������
������������. �� ���� ������ ������� ����� �������, ����� ����, ���� ��
����� �� � �������, ���� �� ��������� �� ��������, ��� ������ ����������
����� ������ �� ������ ����� ������� � �����������, ��� �����
������������������� � ������� ������������, ��, ���, ��� � �� �����������
����: ��������� ������ ��������. �� ������� ���������� ���������, ����,
����������� � ���� ����������������� ������, � ��������� ����� ������ ����
�� ������ ���� ���� ��������� ������ � ���� ��� ������, �������,
���������� ������ �� ���� ��������, �����, �������, ��� � ������ �������,
�������� ������ ��������.
  � �������, ������� ������������� ������ � �� ���� �������� ����������,
������������ ���������� �������� � ��������. �������, ������� �
�������������� ��������, ������� �� ������ � ����������� �������� �������
��������, � ������, ������� ��������� "������� ��������", � �������,
������� �������� ���� � �������, ��� �� ������� ������� ������� ��
"�������� ��������" � "������ ��� �������".
  ��� �� �����, �������� ��� ����� �� ����������� �����-�����������
����������� ��� �������� ���� ���������� �����. ��� ������������� ������
�����������. ��� ������� ������ �������, ��������� ���������� �� ��������
�� ����� ����. ��� �������� ������������� ��� �������� �����. � �����
����� ������ ��� ������ ����� �������� ������� ����� ������������� �����
������ ������ ������������. ������� �� ���������� ����������� ��������,
����� - ��������� � ������� ����� �����.
  ������� � ��������� �������������, �� ������� ���������, ����� ����
��������� ������������ �������, �� ������ ��������.
  ������� ��������� ���� �������� - ��� ���������, ������ ������, � ��
��� ����.
  ������������ ����� ����� ����� ��������, ���������� �� ����� ����,
���������������, ���������� ����� � �����. ���������� �� ������� ������
"������������ ��������" ������ ���� �������� � ���� ������ ��������������,
�� ��������� �� ���������������� ����������, �����, � ��������� ������
������������� ��� �����. ��������� ������ ������ ������� �� ��, �����
�������� ������� � �������������� � ������� ������ � �������. ���� �� ���
���� � ������� �������������� ����� ��� �������, �� ��� ������ �������
������ ��� �� ����� �������� � ����: "��, �����������!..". ���� �� �����
���� �������� �������� ����� ��� ��������� �����-������ ����������
��������, �� ������� ����� � ������������� "�����������-�������-�������
�������". ������������, ��� �� ����������� �� � ����� ������������, - ���
��� ����� �� ������, ����� �������� ����� ��������� �����������.
  ����� ����� �� ���������� ����� ��������. ������ ����� ������ ���, ���
��� ����������. � ���� ��, � ������������� ��� ������� ������������
�����������, ���� �� ������� ������ �� ������ �����������. �������� ��,
��� ��� ������ �������������� ����, ��� ����� ���������� �����
������������, ������� ����� ������� ����, ����� ����, ����, ����� �
������������ ������� �����, ������ �� �����. �� �������� ��������, ���
������ ����� ������� ����������� �������� �� ���� ������� � ���� ������ ��
�������� ��������� � ���, � ����������, ��� �� ������ �����������, �������
�� ������ �� �����. ����� ������ ������ ��, ��� ��� ���������, � ����
�����-������ ������� � �������� ������ ����. �� ������ � ����������
�������� �������������� ��������� �� ������� ��������, ����� ��� ������ ��
������� ����������� ������������ �������� �� ����������� ��������� �����.
  �� ��������� ������ ������������� ������� ���������� � ������ �����
����, ������� ����������� � ������ ����. �������� ��, �������� ���, �����
�������, ������� ������� ����� �����, �� ������� ����� �� �� �����������
�������, � ����� ��������, �������� � �������, ��������� �� ���� ��������
� ���������� ������, ����� ���-���� ���������� �� ����� ���������, ��
�������� ������������������?
  ������� �� ��� �����, ���� ��������� ������������ �� ���
����������������� �����, ������ �������� ����� ������������������
��������, � ��� ������� �����, �������� ���� ������ � ���������?..
  ������ � �������������� "�������" �� ������������. �� ������ �������
����������� ������������ ���������� �������� �������� ����� ����������.
����� ����������� � ����������, ��������� �� ������ �������� ����� �����
���, ���� �� ��� �� �� �� ����� ������ ������� ������� �� ��, ��� ��������
�������� �� ����������� ������� � �����, ��� ��� �� ��� �������� � ��� ���
���� ����������� ���������� ����� ������ ����, ����� �������� ��������
���������� ���.
  ���� ��� ����� ������� ���������� �����, �� ��� ���� ������ �
���������, � � ������ ������ ��������� �������� ������� ��� �� �����. ��
��� ����� ����� �� ���� ��������� �� ������ ������� ��������������, � ����
������������� �����, �������� ������������� ��������� ����� ��������, �
����� ������ �������� ��������� � ����� � ���� ���������� ����, ���������,
�����: ���� ����� - ����������� ����������, ��� ����������� �����-����
�������, ����� � ��������, � ������ ����������, ��� ��������, ��������
���������� � ������ �������, ���� �� �������� ���� �� ������� �����, �
������������ ����������� ����...
  � ����� ��� ������ �������� ��� �� ������������, ��� ��������� ����� ��
�����, ��� ������ ��������� �����, ���� �������� ���� ��������, ���
�������������; ��� �������� �� ������ ���������� �������, ������� ������
�������� ������� ���������...
  �������� ��� � ������������� ����� ���������� �������-������������
������������ � ���������. ��������� �������, ����� �� �������������
���������� �������� �������� ����������� � ��� � � ���� �� ����� �������,
�������� ���������� ��������. �����, �� �������� ��������� ����,
����������� ����� ������� �� ����� � ��������. ���������� �����,
�����������, ��������, � ����� �������� � ��������� ����� ������� ��������
� ������.
  ������� ������� ��������� � ���, ������� ������������� �������������
����������.
  ������������� ��������� ���������� ��������� � ������� �� �������
��������������, �� ����� � ����� ������������ ��������� ������, � ������
�������� � ����������� � ��������� ����� ����������.
  � ����������� ������� ������������ ���-���� ������ (��� � �� ��������
���������� �� �������������), �, � ��������� ������������� � �����, ���
����������� �� ��������� ������������� �� ������, �������������� ���
���������� ��������, � ������ �������� ������, ������� �����-�� ���������
������������� ������ � ����� ����� ��������� ����������� ���. ����� ���
���� ������� � �������, ������� � �������, ������������ � �������,
��������� � ���� ����. �������, ���������� �� �� ������������, � ���� ����
������, � ��������� - ������ �������� � ���������� � ��������� �����
������. ��������� ���� ������: ��� �� ��������� � ���� ������, �������
�������� ����, ����� ����� �� ������, ��� ���? ��� �������� �� ����� �
������? � � ��� ������� ������ ������������, ��� ����� ����������� �
������������� ����� ��������?
  ������ � ������������� �������� ������ ������ ������������ ���������
������, ������� ��������� ������������ ������� � ����� �������� ���������
�� ��������� � ����� ������������ � ������� � "������� ������", �� ��
������ ���� ��������...
  ��� �� �����, ���� �� ������� ����, ������� ����� �������� ���������
�������������. ������ ���, ��� �������, ������������ �������, � ���, ���
��� �� �������� �������� � �������� ������� ������������, �������
������������� �����, ��������������� ��� ��������� ��������� ���������.
  � ����� �� ���� ���������� �������� ������� �, ������ ����, �, ��
�������� �����, ������� � � �����, �� �������� ����� ����������� ����, ���
����, ����� ������� ��������� ������ ����� ���� � ��������� � ��� �����
������ ������������ �� ����� �������� ���������, ������ ���������������, -
�� ������� � ����, ������ ��������������, ������...
  �� ��� ����� ��� ��������� ������ ��� ����������� �����, ������� ��
������� �������� ������������ �������� ��������. � ���� ��� ��� �� �������
���������� ���� ���� �������, �� ������ �� ��� ������ �� ����� ���������,
������ ���, � ���������, ����� ����� ����� � ��������� �����, ���� �������
� ����������, ���� ��� �� �������� ���������...
  ���� ���� � ����� ������ ������ �� ������ ����������, ������������� �
���������.
  ������ ���� ����� �� ����� ����� �� ����������� ������ �����
(����������� ����� �� �� ������������) �� ������ �� ���������� �������� �
���������� � ���, ��� ��� ������� ���������������� ����, �� ��� ��
���������� ��������� ��������� �����.
  ������, �������������� ���� ����� �������������, ��� � ����������� ��
���� ������� � ����������� ������������ ������� � ������ ��� ��������
������ ���������. �� ���������, ��� ����� ��������� ��� ���������
����������, ������ ��� �� ����� ���������� ����� ����� � ������������
�������� ���������� ��������� ��������. ������� �������� ����������
��������������� ����������� ������ �� ����, � ��� ���� ��� ����� ��������.
�� ����� � ������ ���������, ��� ��������� ��� ����� ������ �� �����.
  ��� �� �����, ����������� ��������, ������� ������ ��������� ����,
��������, ��� ����� �������, �������� � ���, ���������� �����, ����������
�� ��������.
  ���������� ������ ������� �� ��, ���, ���������� "��� ��������" �
����������, ��� ������� ����� "������������������" � ����� ��������.
  ��� "����������" ������ ���� �������� � ������ ������, ������� �
�������������.
  ������ ��, ����� ����������, ���, � ����� �������, ����� ��� ���� �
����� ��������������, � ���������� ������������� ����������� � �������, �
� ������ - ��� � ���-���� ������� (��, �� ���� ���� ��� �������� �
��������� �� ������!), ������ ���� ����������� ����� ��������� ����������
��������. ������, ��� ���, ��� ��� �����, �������� � ���� ��������
��������.
  ������ ����������� � ���, ����� ������ �� ��� ������, ������� �������
����� ���� ����������, � ���������, ����� ��������� ������, ���� ���
�����, � �������� �� ���� ���� � ��������� �����. ���������� �� ����,
������� �� �����: ����� ��� ����� �����. ������� ��� ���� �������������
������. ����� ���� ��������� �� ������ ������ � �� �����, � �������
������-����� �� ������, � ��� ���, ��� ������ ��������� ����� ��� ��
������������ "������ �����": ������ ������ ������� ������ �������, ���
�������. � ���� ��� � ��� ���������� "������� ����������":
  ���� �������, ��� ������ ������� �����, �� ����� ���� ��� �����
���������� ������. ��, � ���� � ������ ������ ������ ��������������
�������, ��, ������, ��������� �� ��������� ����������. ������ ����� ��
������ �������������� ��� �������, �� � ������ ������ ��������� ������
����� ������� ���� �����...
  ���������� � ������, ����� ������� ������ ������ �� ��������. ����
������ ������� ����������� ��� � ��� �� ������. ������ ����, ����� �������
����� �� ������ ������ �������� ����� ���� ��������� ������, ���� �������
���, ����� �� ��� ����� ����. ������, ����� ��������� ��� � ����������� �
���, ��� � ������ ���� �� ��� ����. �������� ��� ������� �� ��� ����� �
��� ����� ������ ���� ���������������. � ����� ���������� ������ ���
������, ��� �� ��������� ����.
  ����������� �����������, ������������ ����� ����� ������������ ��������
� ������ ������ ������: ��� ������ ������ �����...
  ����, ��� ���� ������� ������������ �� �������� ����������� �����, �
������ ��������. � ��� ����� ������� ������ ������������ ������ ����������
��� ����, �� ������� ���� ���� ������. ����� �� ���������� ����, ��� ����.
������ �� ���, � ������ ����� �������������������� ��������. ������ �
������� ��������� �� ��� ���������������, �� �������� �� ������ ����
�������: �� �� ������� �� ������ ��-�� ����, �� �� ����� ����� ��������� �
����� � �����. ������ �� � ���� ������ �� ���� �� ��������� � ��������
��������� � ����������...
  ���, �������, � ������� � ���� � ���������� ������������, �����
����������, ���� ���� ������� ����, ���� ������ ���� ������ ���������� �
�������� ����������� ������.
  ��� ����� ������ ����� ������, �� �� ������ ��� ��� ������. �������
���, �������, ������ ��������� ������ �� ������. � �������� �� ����������
����� - �������������� ������� � ������ ������. ����� ������ �����������
���� � �������� ��������� ���� ����� � ����� ��������� � ���� ��������
�������.
  ����������, ��� �����, �� ����� �� ������ ���������, ��� ����� ��
������ �� ��������� ���������� �������-����������� � ��������� ������.
  ���������� ��������� �������, ����������� ��������� ��������. ���
��������� ���������� � ��������� ��� ��� ������ � �������: ������������
��� ��������� ���� ������������ ���� � ����������� �������. ������ �� ��
���� ����� ��������� � ���������� ���� �����, ��� ����. �� ���� �������
�������� ��������. � ����� �� ������, ��� ����� �� ���� ����� �
����������� ����� ��� ������� ������ �� ������� ��� � ����� �������� ���
��� �� ������ �� ������ ��������� ����������.
  ��� ��-������.
  ��-������, � ��������, ��� �� ���� ������� ������ ����������. ���
������ �� �������, ��� �������� ������������ - ���� ��� �����. � �� �����
������� ������.
  ���� ��� ��������, �� ������, ���� � ����� �������������� ��
������������.
  �� ������� ����, ���� �� ���� ��������� �������. ���� �� �����, ���
����� �������� �� � ������. �������� ���������, ��� ���� ���� ���� ��
������� ��������: ��� � �� ������� � ����� ��������� � �����.
  � ����� ����� ��������� �� ������ ������� ����� � ���������������
������ ��������� �����������.
  ������� �������������� ����� ��� ��������. ���������� ������, ��� ��
�����������, �, ������, ������, �� � ���� ��������� �������� ��
����������. �� ������ ������, ������ ������ ���� � ���� ��������������
���������� � ����� ����������, ������� ��������� ���� ����������� �������.
������ � ���� �� ����� �����, � � ���� ����������� ������� ���� ����� ��
����, � ������ - � ����.
  ������, ������ �����������, ��� � ���� �������� ���� ���������,
�������� � ����, �� � ��� �� ������� ����. ����������� ������ ������
������ �� ���������� �������. ��� ������ ��������� ������� ���������� �
������� ������ ����.
  � ������� ���������� ���� � ������� � ���� ��������� �����. ���, ���
����� �� ��� ������, ��� ��������, � ��� ������... ��� �� ��� ����, ���
�������� �����, ����������� �� ���������, ������� ��������� ����� �����
���������� ��������� ���� ����� � ��������� "������ ������".
  ������� ��� ����� ����-�� �������������, �� � ������ ��������� �������
����� ������������, ��� ������, ��������, ������� ��� ������� �����, �
��������� ��������� ���� ������� ��� ����� �������.
  ���� � ���, ��� � ����� �������� �� ������ � ��������� ����������, � �
���� �� ���� ����� ��� ������ �� ����� ������ ���������� �����������.
  �� �� ������� � ������ ���������� ������� ����, ��� "���������"
����������� ��-�� ������ ������� � ������������ �������� �� ���. �� ����
��� ��� ������� ����������� �� �� ����, � ����� ���� �� ��� ��������.
��������� �� ������ ��������������� � ����������, � ������ ��������, ���
��� �����.
  ���������� ��������: ����� �������� �������, ���������� �� ���� ����...
���, �� ������� ������, ����� ���������� ���... ����� ������������ ��� ���
���������� ������ ��� ������ ����� �������, � ��������� ����������
��������� � ��� ��� ���������� ��������, � ����� �������� � �����... ����
� ������� �� ������� ������� �������, ����� ����, ������� ������ ����...
  ������� �������� � ����� �������, �� �� �������, � ��������� �� ����
������ ������, ������� � ������, � ��������:
  - ����� � �������, ��� ������... ������ ��, ������ ���� ����, �������
�������!
  � ���� ���� ����������� � ����. �� ������ ������ ������������, ����� ��
��, ��� ����� "������" ��-��������, � �� ��� ����� ��������: "���".
  ������, ��������� ������ ������� �����������, �� ����, ���� ��
���������, ������ ���, ������� ������ ������ ���������, ������� ��-������
�����������, ����� � �������� ������ �������� �� ���, ������� �� �����
�������� � �������. � ������������ ����� ���� �� �����. ����� �� �������
���������� ��� ���� ������ � ����� ������ � ��������������� �����.
  ��� ����������, ����������� ������ ���� ������ ����� ������� ����������
�� ������ � ���� ������. �������, ������� ����� �� ����� �������� �
"����������", ���� ������ �� ������, ��� ������� ������ ���������, ���-��
�� ������� ���� ������������, ����� ����������������� ��������, �� ��
������������ ������� � �������� ���� � �������� � ������.
  � ��������� ��� "����������". � ����� � ���� ������ �������� ����, ��
����� ��� ���. ������ ��������� ������� ��� ������, � ����� ���� ������,
�� �� �� ��������� ��� �������� ���-�� ������� ���.
  - �������... ������... �������... "�������"... - �������� �� ������� ��
��� ��� ��� ���������� ����� ������ � ������.
  ����� ��� ���� ������ ��������, � ����� ������� �� �������, ��� � ��
������� ��� ��, ���� ���� ��� ������� �� ���.
  � ��������� ������ ���� ����������� ����, �������� ���, ���������� �
��������� ����� ���� ����������� �������� ���, ������� ������ �� ����� ��
��� ������, ��� ��� ������ ������� ���������� ��� ������.
  ������-�� � ���� ���������� ������������, ��� ��������� ��� ������
����� ������� �������, ��� � �����������. ��� ������ ����������� �����
�������: ���, ��� ������ ����������, ��������� �����, � ���, ���
���������� �����, ��������� ��� ����.
  ����� ��������� ����� ���������� �������, ��������� �������� ���������.
  ����������, ����������� �������� ��������� ���������, ������� � ���� �
����� ����� ����, � ����� �� ��� �� �������� ������������ �� ��� � � ����
����������� ��������. ���-��� ��� ����� �������� ��������, �� ������ �
����������, ���������� ������ �� ���������, ��������� ��������� ���
�������.
  ������� ������������ ����������� ������ � ��������, ������� ��� ��
����������� �� ����: �����������, ���������������, ���������� � ��� �����.
���� � �������� ���������� � ������ �������� � �������, � �� ��� ��������
������� ������� � �������� ���������� �����. �� �������������� ���
����������� ���������� ������������ ���������� ��������� ��� ����� �
������ ���� ���������� ���������.
  � ���������� ��� ���� �������, ��������� � ������� �������� ������
����������� ������� �� ������� ���������.
  - ��� ��� ���������, �������� ����? - ���������� ��, ��������� ���
����� �������������� ��������� ������� � ���������� ����������� ����
������ �������� �� ���������� �������.
  ������� �������� �����������, � ��������� �� ���������.
  - �� ����� �������? - ������������� ��.
  - ���, - ������ ������ �. - �� ������ �� ��� ���� ����� �� ����� �����
�� ������� � ���������. � ������� ������ �������...
  - � ���������? - ����� ��������� �����. - � ��� �� �� ������������,
�������� ����?
  - � "������ ������".
  - ��� �, �� ������� ������� �����, - �������������� ������ �� �����
��������� �������. - ��� ��������� ���������� ���������� ���������� �����.
������, ��� ��� �������� ��� �����?
  - ������ � ����, - ��������� ������ �.
  - �-����, - ���������� � ����, ����������� �����������. - ������,
�������� ������� � ���, �� �� ����� ������ �������... � ����, ��� � ����
������ ���, �� ������ ����������?
  - �������, ���. �� ���� ����� �� ��� ������ - ������, �� ����� ��������
� ���. - � ����� �� ���� ��������. - ���� ����������� �� ����... ��...
��������. � �����, ��� ��������� ��� ������... ����� � ������ � ����,
����������� ������ ������� ������ � ������� � ������...
  �� ���������� ���� ��� �����, ��� � ��� �� � ����������, ���� �� ��
���� ���������� ������������� � ������ ����������� �������, ������������
�� ���������� � ������� � �������� ��������:
  - ����������, �������� ����, � �� �������, ��� ��� �� ��� ������ �����,
�?
  - � ������ �� � ��� �� ������, - �������� ������� �. - ���� � ���, ���
����� ����-�� ������ �����. ��������, ������-�������� �������� ��� �����
�������, ��� � �������� �������� �� ��� ��� �, �������� ����� ���� ���,
������ � ����� ����������� ��������. � ����� ������ ������, �������� �����.
  � ������ ������ �������������� ���������� ���������.
  - ������, �� �� ��� �����, ������� �� ���� �����������, �������� ����,
- �������, ������� ��. - �������, ���� �� ����� � ����� ���������
����������, � �� ����������, �� ��, ��������, �����. ��� ����� �� � ���
���������?
  � ������� �������.
  - ���� ��� �� ����. ������ ��� ������ ������...
  - ������? - �������������� �����. - ��-�����, �� ������� � ���
���������� � ��������, � �� ��������. �� ������ ������, � �������� � ��� -
������������� ����.
  - ��������� ������ �������� ������ � �����, - ������������ ������ �. -
� ��� ����� � �� ����� ������...
  � ���, ��� ��� ���������� ��������������, � ����� ������� ����� �
����������, �� �� ������ ����� �������, ��� ��� ��� ����, � ���������:
  - ��� �, � ����� ������, ������ ������ � ����, ��� ��� �� ��� �����
�����������.
  ������������, ������ ��...
  - �� �� ���������� ����, ��������, �� ������-������ �������? - ��������
��������� �.
  �� ������� � ����� �� ���� �����, �� �� ��� ���� � ����, ��� ������
����� ����������� ��� ��� � ���� � ���������.
  - �� ��� ��, �������� ����! - �����������, ������� ��. - ����� ��� �� �
��� �� �����������, �� ��� �� �� ��������� ���������� ������������, ��
�������� ��� ������������ ��������� ������ ������, ����� ��������� ����
����������, �� � �������� ���-����� ������, ���� � ���� ��������� �����...
  �������� ����������� ���������� ���������� ������� ��������� �������,
��� ���������� �������� ���� �� "������� ������".
  �� ����� ��� ����������, � ����������� ����, ��� ������� � ���� ����
�����������, ����� ����� �� ������ ����� ������ ��� ����� ������
��������������, ������� ������ ����� ����������� � �� ������� � ���� �����
����� ��� ����� ���������� ��� ������� ���-������ ������, - � ��������
����������� ������ �����������.
  � ���� ����������� "�����" ������������� ������, ��� �����-���� ������
��������������� ������. �� ������ �� ���� ��������.
  "� ������, �� � ���� �������, �������� ����, �� ��� ��?" - "��� ���? �
���� �� �����? � ���� ���-�� �������� �� ���?" - "�� ������� ��, ���� ��
����� ������� ���������� ���� ������� ����������, �������� ���� ���
��������� � ������������ ��� ��������." - "� ����� �� �� ���� ����� ��
������?" - "������ ������, �������� �� �����. ���-�� ������ ���������
������������ � ��������..." - "��, � ���?" - "������ �������. � �����
�������, �� �� ������ �����, ���������, ��� ������� �� ����� ������� - ��
����������. �� � ������..." - "�� ����������� ��� ������ ���������,
������������ �� ������ ������������ �� ���������. "��� �� ����� ��������
����� � ���������, �������, - �������� ��, ��������� � �����������, - �� �
���� ���� ���� ��������� ���������. �� � ����� �� ������ ���� �����������
- ����� �� �����, ������� ������������ � ���� ��������, ��� �� ��������
����������!"... ��� � ��: "� ����� �������"... "��, � ������"..." -
"���������, � - �������, �������� ����, � �� ����� ���������� � ���� �����
��, ��� ���������� ���, ����������." - "� ��� �� �� ��������� ������,
��������?" - "� ����, ��� ���� � ��������� ����� ������ ����� � ��� � ���
����� ��� ���������� ������������ � ����� �����... ������ ��������." -
"��, � �������? � ���, ��-������, ������� ����� ������������?" - "� ����
��� �����. � ���� ����:
  ����� ���� ����� ���������, ������ ���������� �����, � ���� ��� ��
����������, �� ����� �� ����, �� �����." - "�, ����� ����, ���������?.." -
"���, �� ��� ���������. � ���������� � ���� ���� �� �����." - "�����, ���
�� ��� - ���������� ���� �������������� ���������� �� ���, �������, ���
�������� ������ �� ���� ������, ������� �������� ����������?" - "� �� ���
�� ������." - "� ��� �� �� �������?" - "� �� ��������, �������� ����." -
"����� ������ - ������, �� �� � ���� ����� ���������." - "������, ����...
������, ��� �� �������, ��� ��� �������� �����, ���� ���������, � �����-��
�� ����� ��� �������?" - "�� ��� ���������? ��-������, �� ������ ��������
�������?" - "���-���, ��� �������, ��� �� ����� ���� ���������� ���... ��
�������� ��� �� ��������?" - "������ �� �����, � ����� ��������� ����� �
����� ������." - "��� �, ���� ��������, ����������� ����� �� ���, ��� ���
��� ����������..." - "���, �� ��� ��������?".
  ������ ��� �� ���� ���� ��� ��� �������� �������� �� ��������� �������
������ ������, ������ ��� ����� ����� �������� ������ ������� ������ �,
���-�� �����������, ������� ������������ �� ������ � �������, ��� ��������
�����-�� �������. � ����� ��������� ������ � ������� � ��� ���� ��������,
� �� ���� �������, ��� ������� ���������� ����� ����������.
  � ����������� ������. ���-�� ����� ��������� ������� ����. ����� ��� �
���.
  ����� �������� ����� ��������� ���. �������� ������. �� �������,
��������� ����� ������, ��������� �����-�� ������� �����. ������ ���������
������ �� ���� �������, ��� ��� �������. ��������� ������� ����� � �������
�� ����. ������� ������ �����. � ������ � � ������������, �� �����������
�� ���� ��� �������� ������� �� ������ �������, � � ��������� ������. � ��
�� ������� ����� � ������� ������ � ���������, ��������� �� ������
��������� ������ ��������. ����� �� ��� �������� � ���� ������� � ���
������, � � ����, ��� ��� ������� ����� � ��������, � ����� ��� - �������
������� ���. ��� ��� ���������� � ��������� �� �� �����, �� �� �����
������. ��� ��������� ��������� ���� �� �����, ��� ��� � �� ������, ��� �
��� �������. ����������� �����, ��� ������ ������� �� �����.
  ���� ����� ���, ��� �����-�� �������. �� ������, �� ���� � ��� �����
�����, ����� �� � ������ ��� ������ - �������, �� ������� �� ���� �����...
  � ������� � ���� ���������� ������, ����� ������� ��. ������ ����� ����
��������� �� �������, ������� �����-�� ������� ���������� � ��� ����������
��������. ���� �� ���������, �� �� ������ ������-�������� ��������...
������ ����������� ��� �����, ���� �� ������ ������� �� �� ����� �����
�����, �������� � �����, � �������� ����������� ������, � �� ����� ��� ���
�������� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ��������� �� ��������� � �� ������.
� ������ � ��� ����� ����� � �������, �� ������, ����� �� ����
������������ ���-�� �����, ���������� � ������ ������������ ����, �� �
������� ������� ��������� ���� � �������� ������� � �����������
�����������. �������� ���� ������� ��������������� � ��� �������, ������
������ ��������� ������������� � ������� ����� �������� ���� ��� ��������
����� � ���, � ������ ���� ���������� ����� �������, � � ���������� ��
����...
  ������� � ���� �� ����, ��� ���-�� ������������� ������� ���� �� �����.
� ����������� �����, � ������ ������ ������ ���� ����������� ���� ����
������.
  - � ���� ��� � �������? - ������������ ��.
  - ���� �� ������� ����, ���, ��-�����, ��� ��������� �����, - �������
�, �������� ������� ��������� � ��������� �������� ���� ����.
  - �� ����������, ������. ��� �������� ��� ������ ���������.
  - ��� ��� ����? � ���� ��� ��� ����������?
  ������ ����, ���� ������ ��� �������������� ������.
  - �����������, �������, - �������� ����� �� ��� ������ ������,
��������� ������.
  - ����� �����, ������� ��� ������ � ������� ������ �� ������. � ������
�������� ������, ����� �����������. �����, ������ ������ �� �������
���������, ��������.
  � ��� ��� - ������ ����, �������������? �� �����, � ������ �����-��!..
� ��, ������, ��������� �� ������ �������������� ���������� � ��������: �
�����, ��� ����� ��������� �� ������ �� ���� ��������. �����, �� ���-����
��������� �� �����, �?
  �� ������� ���� �� �����, � ����� ������ �������, ���� ����� ��� ��
�����-�� ������. ������-�� ���������� �������� ������������ ���������
����� ������� ��������: "�������... ������...". �� ����� ����������������
����, ������� ����������� � ��� �������, ����� ���������� ��������
���-������ ������ ����� � ����������� �����������, ������� ����
������������� ������, ���������. ������, �������� ������� ������������
����, ��� ��� ���������� ������������ ����� �������� ��������� ��� ����.
�� ��� ����� ����� ����������: � ��� � ��� ��� �����...
 
                  ����� 4 
  ���� � ��������� �� ���� � ����� ������������ �������������� ������ ��
��������� ������ �����, � ���� ������ ������������ ������ ���������.
  ... ����� �����, ����� �, ���� �� �� �������� ����. ������ ������ ���,
��� ��� �������� �� �� ��������� �����, � ���� ���� ���������� ����, �
����� � ����� �� ������� ������ ��, ������ ��� ���� ������, ��� ���
�������� ���� ������� ������� ����� � �������� ��������� � �����������, �
��� ��������� ���� ����� ��, � � ����������� ����� ��, ���� ���� ���
�������� ��������� �� ��� ������ ��� ����, � ����� � �������� �� ��
������������ ����� � ����������� �������� ��������� �� ������ ������ � ���
������� �� ������� �� ������������ ����������, ���������� ������ ������ ��
����� ������� � ������ �� �������� ���, � ����� ��� ��������� ������
������� �� � ����, ����������� � ����.
  ... �, ����� ����, ����� �, ��� ����� ����, �� �� ����, � �
�����-������ ������������� �������, ������� ������������ �����
������������� ���������...
  ������� �������� ����... �� ������� ����� ����� � ����� ������ �
����������...
  �� ������� ���������� ������ �������, ��������� �������... � ���
������� ��� �����, �� �� ������ ���� �� ����� � ���� �������� �� �������,
��������� �� ���-������ �� ������, ������� ��������� ���������
������������� ��, ������ ��������� ����������, ����� �� ����� ���� - �����
�����... � ����� � ������ ����� ���, ��� ��� ��������� � �����, �,
��������� ������, ��������� ������ � ����������, ����� � �������, �������
����� ������ ������ � �������� � ������� � ������� ����� �� ����������,
����� �� ��������� ��������, � ����� ���� ��� � ������������ ������ ��
���������� ���������� �� �������. � �� ����� �� ����� �� � ���, ���
��������� �� ������...
  � ��������� �������� �������� �� ����� ��������� ������, �� ��� ���
�������� �� ���� ������, ����� ����� ������� �����.
  �������� �� ��� �� ������� �����������, ���� � ��� ���-�� �����, ���
���������� ������ �������� ������. ��������, ������ ��� � �� ������ ��
������������ � �������� ����������. ���������� ������ ���� ��������
��������� - � ���� � ����������� �� �����������-�������� �������. ����� ��
��������� �� � ���� ������ �� ����.
  - ������, ��, - ������ � �� ����� ������� � ���������� � �� ����, �����
���������� ����� ������ ��������.
  ������, ������ �� ���������� ������������� ��� - ������ ���� �
������������ � ���������� ����.
  - ������, - �������� ��� � ����������� �������������. - �����, ���.
  � �������� � �������� � ����������� ������ � �����. ���� �������� �����
�������� ����.
  - ���-������ �������? - �������� ���, ������� ����� � �������������
����� �� ���.
  �� ��������� � ������� �����. �� ������ � ��� � ���� ��� ������� �
����������������� ���� � ������, �� �������� �����, ������� ������ ����-��
��������. �� ��� ������ ��� ������� ������ �������.
  ��� �� �����, � ������. �� ���������� ���� � ���-�� ��������. ������
��� � ������� ���� ����, ����� ��� � ��� ���� �������� ���� � ��������:
"���, ��, ��������, �� ������, ���� ������������� ����? ���������, �� ���
����� �����"...
  ��� ����������� �� �����, � � �������� � ��������, �� ������� � ������
������� ����� ������������� ����� �� �������, ������ ����������� �
����������, ������������ ����-������ � ���� ���� �������� � �����
������������. ���������� ������� �� ������ �������.
  ... ������ ������� � ������� ������ � � ������ ������� �� �������,
������������� ������������ �������� ��������, ������ �� ���� �������������
������� ��� ���, � ����� - ��� �������, � ���� � ����� � ��������
��������� ������ � ���������� ������ ������ � ������ ����� �������, � ��
������� ���������� ����� ���� � ������ ������, �� �� � ��� �� ���������.
�� ������ ���������� ���� � ����, ��������� �������������-������� �����
������, ��� �� �������, �� ����������� �������� ����� �� ������ ��
����������... � ���� �������� ����������� ������� ����� - ���� � ��
��������, ��� ���, �� ������� ����, ��������� ���������� - � ��������
������� ����...
  ...������, ��������� �� ��������� �����, ������ �� ��� ������,
���������� �� ��������, ���������� �������� � � ����� �������� ��������� �
���������� �������...
  ... ������, �������������� �������� ������� � �������� �������
���������, �������� ���������� ����� � ������� ������ �����: ��-��� �����
�� �������������, ������������� ����������, ��������� �����������,
���������� ��������...
  ������������� �������� ����� �����, ���� �� ��������� ������� � ������
� ������� � ��������.
  �� ��� ���� ������� ��������. �������� ����� � �����. ��� ����
������������ �������� �������� ��� ���� �� ���� ���� ������� ����.
  - ���-������ ���������? - �������� ���, ���������� �������� ���� ��
���������� ������ � ���������� ��� ���� �� ��������. ����� ��� ��������
������� �� ������ � ��������� ����������� � ������. �� ��� ���� �������
���� � �������, �������� �������� � �������� �������.
  � ���� ������������ � �����.
  ����� �������. �� �������, �� ��������, �� ������, �� �������� � ����.
������ � ������������ �� �������, ���������� � �����-�� ������� ��������.
  ����� �� ������� � ������������� � �������, �� ��������, ��� � ���. ���
�� ������������ � ������ �� ����.
  ����������� � ����������� �������, ��� �� ���� ������, ����, ��������,
������ � ���-�� � ��������� �� ������, ����� ���� ���-������ ������� �� ��
��������� ����������.
  ����� �� �������, � ����������� �������� ����� �� ��� ����, ������
�������� ������� �������� � ���� ���� ��������.
  - �������, ����� ����� ��������, ��� ���-�� ������, - ����� ���������
�����, �� ����� �� ����.
  - ���-��?
  - �� �� ������ �� �����. �� �� ������, ��� ��� ������... ������ � �����
� �������� �� ��� ���, ���� �� �� ������� �������� �� ����, � �����...
����� ������ ������ �������� �����.
  - ������ �� �������, ��� ���� ������ ������ �������?
  - ��... - �� ���� ���������� ��-�������� ������������. - �� �����...
�����?
  �� �� ������� � �����, ��� ��� ����� � ����.
  - ��, �����. ����������� ��������� ���� �������� ��� ����. - ��� ��
���� ������� �����, � � ���� ����� ������� ��� ������. - ��������, ��, ��
������� ���� ������ ������ ��������. ����� ������������� ������ ��� � ��
�����.
  ��� ������� ��������� �� ����.
  - ����� ����, �� �������, ���?
  - ���, - ������ �. - �� ����... ������ �� ����!..
  - �� �� ���������, � ������ ���������� ���-������ ��������...
  � ������������, ��� ���������� ����� ��� ���.
  - ��� ����, - ������ �. ����� �������� �� ���� ���, ��� ����� ����� ��
������� ����. ������ ��� ��� ���������� �����, � �� �����.
  ��� ��������, ������� � ���� � ���������� ��� �������. � �������
�������� ������ ������ �����. ��������, ��� ������� � ���� ����� ������
�������� � �������� �� �� ������. ������ �� ��� ��� ������ ��������������
�����������.
  - � ���� ������� ��� ������ ����, - ���������� ���, �� ������������� ��
���, ��� ��� �� �������������� �������.
  � �������� �� ����. ���� ��� ����� ����������.
  - ��, ��� � ���� �������? - ������� �, ����� �� ���������, ��� ������.
�� ����� � ���� ��������� ������ ������ - "���� �� �������, ��� ���� �����
� ����?".
  - ������ �� ��������, ��� ���� ����� ���-�� ������?
  � ������ �������� �� ��� � ������� ������ �� ���� ������. �� ��� ���
����� ����, � � ��� �� ��� ������ ����, �� ���, ��� ������� ������, ������
�������� �������� �� ���������.
  - �� �����, ��� ���� ��������� � ��������� �����? - ������� �,
����������� � ���, ����� �� ������ �� ��, �� ����� �������������
������������.
  ��� ����������� ������� �� ���. ����������� �������������� �����������
�� ������������� �����.
  - � ��, ���? �� ����?
  - ���� ���-�� ������� ���, - ������ �. - ����� �� �� �������� ����
�����...
  ��� �����������.
  - ����, ��� ������ ��� ����, - ������� ���. - � �� � ��������� �� ��
���������� ���� ������, ������� �� �� ���-�� �������. ��� ��������� ���
������ ����� �����, ������� ������� �� ���� ��� ������ �� ��������, �
����� ��� ���� ������������ � ������������...
  � ���-���� �������.
  - ��������, ��, - ����� �, - ��...
  �� ��� �������� ����, ������ ������ ��� �����.
  - ��, - ������� ��� ����� ������ � ��� ���� ��������. - ��� �...
  - ��� - ��? - �������� ����������� �, ���� ����� ���� ��� ������
������� �������������� ����, ��� ��� ������ ������.
  �������� �����.
  ����� ��������� � ��������, ��������� �� ����������� ��������� � ���� �
��������: "��� ���?". ��������� � �����: "����, � ������ �� �����".
  � �������� � ���������� ������� �������. ����� ��� ������, � � ��������
������� ���������� �����. ��� ����� ���-�� � ������� ����� � ��������.
  - ����? - �� ����� ������� ����������� �. - ��� ��?
  ����� �� ������� � �� ���� ���, �� �� ���� ���� �������� �������.
  - ����, - �������� �.
  �� �������� ������� ���������� ������� �������� ������.
  � ������������� ����������� ������ ����� � �������� �� �����.
  ��������� �� ���� ���� ��-�������� ���������� � �������.
  - ��� � ����� ���, - ����� ������ ������� ������� ���. - ������ ������,
���.
  � ������������ ���-�� ����������, � ������ ���-�� ������� ������
�������.
  - ��, - ������ �, - �� ����. � ������ ����, � �� ������� ��������������
� ������ �����, ������?
  - � ������ �� ��������, ��� ���� ����� � ����, - �� ������ ����,
���������� ���.
  - ������-�������� � ���� ������ � ���� ������� ����� � ����� ���.
  � �������� � �������, ���������� ���� � ������� �� ������ � ������
��������� ��� � ����. ����� ������� ��� �������� � ������������, �� �� ��
����, ��� � ������� ����� �����.
  - ���, - ������ �, �������� ��������� ��� �� �������-��������, ��� ���.
- ��������. �������� �����, ����� ������� �� ��� �������.
  - � ���� ������ �� ���� ����-���� �����������, - ������� ���, ��������
���� ������, ������ �� ���� �������. - ����� ��� �������� �� ����������
�����. ����� ��������� ���� �� �����. ���������. ���� �� ��������
��������� � �����, ������� ������, ��� � ���� �������� ����� ����. ����� �
��������� ��� �� �����, � �� ������. �� ������ � �������. ����� �� ����
����� ���� ��������, �� ��� �� ��� ���� � ���� ������� ��� ��������, ��� �
�� ���������. � �������� ��� � ������� ���...
  - ������� ���? - ������� � ��, ��� ��� ������� �� ��, ��� ���
������������ �� ���� ��� �������� ����.
  - � �� �������... �� �����... �������, ���� ��� ������... �� ����.
����� ����������� �, �������� ����� �� �����, ��������� ����-�� �����, ��
�... � ���������� ��� �����, � ����� �� ���� - ��� ��������...
  � ������� � �������� �� �������. ��������� � ������������ � �����
��������� ���, �� � ��������� ������ ���������.
  - �� �����, ����� �� ��� �������, �����? - ������� �.
  - �� ���� ��� ��������, - ��������� ���, ����� ��� ������� ����������
����� ������������� ������� ������ ��������, ����� ��������� �� ��� ����
������ "������������� � �������������".
  ��������� ����� � ��������� ������� ���, ������� ����, ���������� ��
����, �� � ����� ���-���� ������� ��� ��������.
  - ��, - �������, ������� ��� �������� �� ���� ���, ��� �����������
������ ����� �� ������, - ��... ��...
  ��� ������� �� ��� ������ ������-������, ���������� ��� ������ �,
������� �����������, ����� ������� �� ��, ��� � ������:
  - ���� ���� ��������, ���.
  �� ���� ������� ��������� � ������ ��� ������ �� � ���� ������, �������
� ����� ����� �, ������ ���������, ����������: "������� ���, � �� �����
����!", ������ ���� ��� ������-�� ������, �� ����������, ����� �� ������
�������, � � ������ ������ ���-�� ��������� ����������� �����: "�� ������
�� ���� - �����!..
  �����!.. �����!"...
  ����� ��������� ��� ������ � ������ ����� �� �������. ��� ���� ����,
���� ��� ������������. ��� ���� �� ����� �� �����, ����� ��������� �
���������� ����.
  ���� � - ������������, ��� ����� ������ �� �������. � �������� � ������
�� ������ ������ �� � ����... �� ���� ����� ��������� �� ������? ���� �� �
���� ������, �� ���-���� ��� � ����� ������ ������ ���, ��� ���-�� �������
��� �� ����...
  ���������, ��� �� �������� ����� ����� ���� � ������, ���?
  �, ��� �� �����, � ��� � �����, ��������, � ���� �� ��� � ����� ����
������ �� � ��� ������ ����� ���� ��� ��, ��� �����, �� ��� ����� �������
�� ��� �������.
  ���� ����� ���� ����� ������ ������ � ������ �� ���� ����� ������������
������� ����...
  ������, ��� ��� �� ������������ � �������, � ����� � �������, ��� �
������ ������ ����� ���� � ��������� �������� �����.
  ������ ��� ������ �� ��������, � �����, ��� �������� ��� �����. �����
������������ ��������� ���, ����� ��� ���� ����� ���������� ���� �����,
������ �����, ����� ������� ����� ������...
  * * *
 ���� ��� ����� ���� ����� ����, � ����� ��-�������� ������ ���������
������� ����.
  � ��� ����� �����, ����������� �����. �����-�� ����� ���� �����
�������, ������� � ����� ���� ���������� � ��������� ��������������,
����������, � ������ ������� �������� ��������, ��� ������, � � �����
����� ���� ����� ����� �������.
  ������ ����� ���������� ������������� ���������, � ������� ���������
����, � ��� ���������, ����� �� ���������� ����� ������, � ������ ������
�� ����� ��� ���� ����� ������ ������.
  �� �������� � ���� "������� �������" ����� ��� ����� �� ������
��������. � ����� ���� � ���� ������ ������, � ������ �� ��������� ������
��� ����� ������.
  ������� ��� ����, �� � ������� ���������� ��������� �� �������� �����
�� ����� ������, ������ ������ � ������������ ������ ��� � ����
�����������.
  - ���, ������, - �� ����������, - ������� ��. - ������� ��� �� �����
����� ���������� ������ �� ��������� ����������...
  � ���������� ��� ����� � ���, � �� ������-�� ����������, ����� ���
����� ����� �� ������� ����� �� ������.
  �� ���� ���������� ����� �����������. ������ ������������ ������
������������ ���� ���������� ����, � ������� ������������ ���������
���������� �������. � ����������, ��� ������ ��� ��������. ������ �����,
������������ �� ����������� � ����������� ���������� ����������� �� ������
������������� ���, � ���� ��������� ������� ������ ���������� ������������
������: "�������, � �������� � ��������, �� ���������� ���������
���������� � ������� �����!"...
  - ��� ��������? - ������� � ����, ����� ���������� ��������.
  ��� � �������� ��������� �� ����� �����.
  - ���? - ����������� � ���������� ��.
  - ����� �� ����� ������, - ������� �.
  - �-�, - �������� ��. - �����, �������, ������� �����. - ������ �
������������� ����� ������, �� ������� ��������� �� �������. - � ������
�����. � �������� ������� �����. - ��������� ���� �� ����� ����
������������ �� ��������� � ����.
  - � �����, ����� ��� ����... ������, ����. � ���� ���������� ���� ����
� ���� ���� ��������.
  - � �, ��-������, �� ������?
  - ��-�����, �� ������ - ����������, ��� �������. - ��� ����� ���������
����� �, ������ ��� ���������� ���, � ����� ����������� �� ���.
  � �������� ������� ����� ��������, ������������ ��� � ������ �����
����������.
  ������� ��� �� ��� ���� ������. �� ������������ �� ���� ��� ����� �
�����!..
  - � ������, - ��������� ���, - ���� ����� �� ������ ��� ������������,
���. � ���� ���������� ���� ����� ���������� ������ �����, � ��� ��,
������� �����, ���������� � ������� � ���������, ��� �������, �������
�������� �� �����...
  - �� �������������, - ������ �. - ����� ������ ������ �� ������
��������, ��� ���������� ���������, � �� ����� ���� ��� ������.
  ��� ���������� � �������� �� ���� ����������.
  - �����, ���, - ����� �������� ������� ������� ��, - �� � ���������
����� ������ �� �������?
  - �������, - ������ ���������� �.
  - ��� ������?
  � ��������. ����, � ���� ������ ����-����, ������� �������� �������
�������, ��������� ����� ��������� ������ ������, ��������� ��
�����������, �� ������������� �� ����, ���� �� � �������� ���� ������
���������, � �� � ���� ������ �� ���������. ������� �� ������� ��������
��������� ���� �����, ������� ����� � ���������� � ���������� �, � ����
��, ����, ��� ������.
  - ����, � �������, ���� ��� � ����� ������, - ������������� ����� �, -
������� ��������� ���������� ��� �� ����� � ����� ����������� ������.
�����, ��������, � �������������� - � ��, �����������, ����� �������
������� �� ������. ����� � ��������� - � �� ��� ��� ���... ����� ������
����� ����� - �� ����� �� ��������, ������ ����� ��� �� � ��� �� ������:
�������, ������ ����� �������� ������ ��������...
  ��� ���, �� ������ ���������� ������� ���������� ��������� ���,
���������, �������, ��� ��� ����������� � � ������� ������� � �����.
  - �� ��, - ������ ��, �������������. - � �� ��������...
  � �������� � ���� �� ���� ������ � ��� �������� ������� ���������
���������� � ����. ����� ������� ��� ����� � �������� ������� ���������� �
�������.
  - ����� �������, - ������ �, ������ ��������� ������� �������.
  - ��� ��, ������, ������� �� ����������� �����, - ���� ������������
���. - �� - ���, ������, �������� ���, ��� ��������, �� � �... � ��� ����
���������, �� ���� �� ���� - �� � ����� �����, � ���... ����, ���� �� ���
�� ���?.. ���, �� ���� �� ���, ��� � ��� ������ �����... ��� ��� ���
���-�� ��� ������� ��� ����� � ������ - ��, �� �� ���� ������, ���. - (�
���� ����. ���� ������, ������������ ������� ��� ������ �������� �
���������� ����������� � � ����, ��� � ���� �������). - � ���� ���
��������� �� �������� ���� �������� �������, ��-�����, ��������.
  �������� ��� ���������, ����� ��� �������� ���-��, ����������� ����
���� ��-����������� � ������������ � ���� �������. �� � ����� ��� ��
������ ������ ������, � ��� ����� ������������� � ������ ������������ ��
��� �������� - ����� �� �����!.. ��� - ���� � �����! �, �������, ������
��� ���� ��� ��� �� �������, � ������ ������������ ��� ��������� - � ���
����� � ������� ������� ������!.. �� � ����� ���� �� ����� �� ���������.
��� ���������, � ������ ��� ������ ������ �� �����, �� ��� �� ��� ��������
��������. �������� ���-�� ��������� ����, � ��� �������� �� ��������,
������ ���� ��. � ���� ��� ���� - �������� � � ����� �����, ������ ���
����� ��� ������ ����� � ������������!.. �����, ������, ������ ������ �
����, � ����� ��� ��������� - ������ �����!.. ����� ��� � �����-������
��������. ������ ������� ��� ��� ������������. ������ �� ��������, ��
�������� �������� ���������� ������, � �� � �����, ��� �� �������, �������
� ���� ����� ���� ����� ������. ���������� ������ ����� ��� ��������,
����� ����� "�������".
  ��, ������, ���, ������ ������ ���� - ��� ���� ����. �� ����� �� ���
�������� �� �����, ��� � ��� ���, ��� �� � ��� �� ������, ����������. �,
��� ���������, ����������, ��� �� �� ������ ���� � ����� �� ������, �� ���
�� ��� ������� ���������, �� � ���� �� ������, ��� ������ � ����. "�� ���,
�������, - ���������, - � �� �� ��� ������, ����� ��������� ����-����
���������� � "��������"!"... �������������?!.. "� ���� ��, - �������, - ��
���� �� ���� ����������? � �� � ������� ������ ������ �������, ������ ���
���������� � ���� �� ��, ����� ����-�� �� ����� ����, �� ��� ������"... �
���� ��� ���, ���, �� �� ���� ������...
  - � ��� ��� ������� �����������? - � ������� ������������ ������� �.
  - ��� ���, ��-������, ����� �����������? - ������� ������ ���. - ���
�������, ��� �� � ����� ����������� ���, � �� � ����� ������, ��� ��� ��
����� �������� �������� ������������, ��� ��, ��� ���, �� ���-�� �����,
��� �������... � ������ ����� ��� �� ����������� ��� ���, ��������� ����,
���?
  � ��� ��������� �������. ���� � ���� ����-����� �������� ������������
������, ������ � ������� ������. �� � ����, �� � ���� ������ ���������,
������� ������ ���� ��������� � ������� ����, ����� ������������ �
����������� ����������, � ���� ���� ����, ��� ����������� �� ���������.
������ ������-�� �� ���� ������ �� ������, � ���� � ������, �� � ��� ����,
���, �����, � ������ �������� �� �������� ������� ����� ����������� �����,
������� ��� �������� �����-���� ������������� ������������� -
������������� �������, ��� ������� ��������� ���������, ��� �����������
���������� ��������� ������ ����-��������, ��� ��� ����-������ ������� -
����� ����������, � ������ ����� ������� ������ �������������, �� �����
�����... ��� ��� ��� ���� ����� �� ���������, �� ������ � ������ ��� �� �
����� ����� ���� ���������.
  � ����, ������, ��������� �����, ������ ��� �� ����� ���� ������� �����
������, ������������� ��������� ���� ������: ���� �������� �������� ����
���� �������-������.
  - ������, - ������ ����� ��� ���. - �� � ��� �� ����������� �����?
  - ���, ������� � ������� ����� ������� �����, - ��������� �.
  - ������, ��� ������, ��� ���� ����, - �������� ��������� �����
�������� ���, ��������� ��� ����� �������, - �� ������ ��� ����� ���� ���,
������� ��� ��������� ����� ��� ����.
  - ��� �� ���?
  - ������ ��� ��� ����, ���.
  - � ����� � ��� �����������?
  - ��� ���� ����� � ���� ������ ��������.
  - ��� ���� �� ��������?
  - �������� ���������, - ������� � �����, ������ ������� ���.
  - ��������� ������������� ������, ��������, - ����������� � �����, ��
��� �� ���������, ������� ����������� ����� ������������ �������� ��
��������, � ����� � ����� � ������ ������. - ��� �����, ����� � �����
�����.
  � �� ������ � ���������� ������ �� ������, ��� �� � ����� ������, ��� �
������ ���� ������ ���-�� ���������. � ������� �����, ���� ��� ��� �����
������ �� �����������, � ������ � ���� � ���, ��� �� ��������� ����������
�� ���� � ������� �� �������, ��... �� ������� ���� ���� ��������� �
�������� �������, ����������� � ���.
  ����� � ������ �����, �� ����� ���� � ������ ���� �� ����� ���� � ���.
  ����� ����� ��������� ������� ������� �������� � �������� ������,
��������� ������������� �������. � ������ ������ ��� � ������, �������
���������� � ������� �������� ����, �� ������ �� ����.
  - ������, ���, - ������ ���-�� ������� ����� ��� ����. - ������ �������
���������� ������� � �����, � �������� � �������� ������������.
  � ���������� � ������ ������ ����� ����������, � ������������ �����
�������������� ������������ ������� ����������, ������� � ���� ����� �����.
  - ������ ���� ��������� ���������� ������������ � ��������
�����-���������� ������������, ����, - ����������� �, ������������� ��
������.
  ���� �������.
  - ������, - ��� ���� ������ ���������������� ��. ��� ��� ��� �������
����� �������. - ��� ������ ����?
  - ������, - ������ �.
  - ����� ����� ������? - �� ��� ������ ����������� ������ ���� "�������
�������".
  - ������, ���� � ��� �������� �� ��� ����, ����� ������, ��� ������
�������������. ������ - � �� ������ ����� ������� � �������� ��������: "�
�������� ������� �� ���, �� �� ����� ��� ����� ����".
  - �� ������, - ������ �. ��� � � ����� ���� ���� ������ �� �� �����.
  - �����, - ������ ����, ������� ������-�� ��-��� ������
���������-�������� ������� � ������������� ���������. - ����� ������ ����
�� ��� ������ �� ���� ���������, ���, �� � ����� �������� - �� ������,
�����...
  � �������� � �������� ���������. ���� � �������� ������� �� ����. �
��������� - ������ ��� ����� - ��� ���, �� � ��� ��� �� �������. �� ������
������ ��������:
  - ���, ��� ��� ����� �� ������, ���.
  � ������ ������� ����� ������������ ������������ � ��������� ����� ���
���� �������, ������� ������ ������ �� ��������. ������� ���� � �����
�����������, ����������� �����, �������� �������, ����� ���� ���
�����������, � ��, ������ �����, �����:
  - ������, �� ��� ��� ����, ���.
  � �� ������ ��� ������ ������ � ����������� � ����� � ������� ��� ��,
��� ���� ������������� ������������ ��������� ���������� ���� ���
��������� "������ � ��������". ���� ��������� ������� � �����, �������
������ ������� � ������� ���� ��������� �� �����, �������:
  - �����, ������, �� ���-�� �� ����� �� � �����, ���.
  � ����� ������� �� ������ ��� �������� ���� �������� ��� � ������
����������� ������������ ������, �� � ������� ���������� ��� ����.
  - ������ ����, ����� ������� ���� �����-�� ������, ����� ��� �����, ���
�� ������� ������� ���������� ���� �����.
  - �����, - ������ �������� ����, - ��� �� "����" ����������������
��������... � ��� �������� ����, ��� ���� �����, - ����� ������ ��������
�������� ����� � �������� �������, �� ����, ��� �� �� - �� �����, �
�������� ������-����������...
  � ��������-�� � ���� � ������-�� ���������� ��������������� ������� �
���������, - � ���������� ������� �� ��� � �����.
  ����������� ����� ���� ��� ��� � ��� ������, ����� � ���������� ������
����� ���������. ������ �� ��� ���������� ���� ����� ���-�� �������
������������.
  "� ���� ���� ��� �������", ������ ���� �� ���������, �������� ����
���������, � ��� ������ ��� ���, ��� ���������� �������, ������� ���
������� � ����� ����, �������� �������� �������� �� ��������, ���-��
������� ���� � ����� � ������� ������ ���� ������: "�� � ������ ����� -
���� ����� �����!", � � ���� ����� ������ ������ � ������� ������� ����
������� ������, � ��������� ����� �������� ����, �������� �� ������� ����,
� ������� ����� ��� �������, � ����� � ����� ��� �������� ������ �� �����:
"���� ������������ ������� �������� ����������" - ��������� �������� �����
����������, "��� �� �����", ������ �������, � � ��������, ����� �� �������
���� ���������, ����� ������� ��������� � ������� �������� �� ����� ����,
� ��������� ������� � ����� ���������� �� ��� �������, � ���-��,
����������, �������� ���������� ���� � ����, "��� �� �������, ��� �������
�� ����������� ������� - ���������� ��� ���������?", ����������� ���-��
����� � ��� ���, � � ������������, ��� ���� ������ �� ���� �������.
  � ��������, ������� �������������, � ��� ����� ����� ����� �������
���������, � � ������, ��� �� ������� ��������, ������ ��������� �����, �
������ ���������� �� ����, ����� ��������� ������� ���������������
��������, �� ���� �� ������ ��������, � �������� ��������� ������ � �����,
� �� ������ � ����, �������� �������� �����, ����������� ������ �������
������� ����������� �������. ����� ��������� ����� ������, ������� ���
���������� ���� - ��� ���������� �����, ���, �������, ���� � �� ��, �
�������� �� �� �������� � ����� �����, ����� ���-��� ��������� ������� ��
������� ����������� ����������� � ������ ������� ����������, ��� �������
������������ ������� ���-������ ���������� �� ����������� ��������.
  ���� ������� �� ������� �����������, � ���� �������� ������ ��������,
������ �� ����� ����, �� ����� �� ����� ����� � �������, ��� �� ����� ��
�������� ����.
  � ������� ������ �� �������� ����� ��������, � �� ���� ��������������
������� �������� ���������-����������� ���� ���������� �� ����� ��
��������, �� ������-�� � ��� ������ ��� ������� ������, ��� �� �����, �
���� ��� �� ���� �������, �������, � � ������� ������, ��� ������� �������
�������, ������ ����, ����� �������� ��������� ���.
  �������, ����� ��������� ������� ������� ������, � ������ � ����������
���-������ "������ ����" ������� �� ���� �������� ��������� ������, �
����������� �� ��� ����������� �������� � ����� � ������.
  
 
                  ����� 5 
  �� ��������� ���� ����������, ��� � ���� ����� ��� ����������, ���
������� - � ��� �����, ��� �����.
  ������ ������ ����� � �������, ���� �������� ���������� � ���� ������
���������� ���������� ��������� ����� � ��� ������������ �����. ��������,
��������� ���� ����������� � �������� ������ - ������ ��� ���-������ �
��������� ���������, ��� ������ ����� ����, � ��� - �������. ����� ����,
��� � � ����� ���� �����, ��� ����� ������ ����?
  ��������� ����� � ���������� ���������� ��� ���������� ������, �������
����� ������ �������� � ������ ���� � ��� ������, ���� ������� ����
�������� ������� �� �����, �������� � ������� ������� ����� ��������������
��������, ������� ���������� � ��������������� ������ �, �������� ��
�����, ������ ������ ����������� ����.
  ������ ���� - �������� ���, � ��� ��������� ������� �����, ������ ���
��������� �� ������ ���, ������ ������� ���� � �������, �����������
����������� ������ ��������� ����������� � ����� �� ������������� ��� �
������������ ��� ���������, � ����� ����������� ��������� ����
������������ ������.
  ���� ���-�� �� ���� � ��������� (��� �������� ���������� ����� �����
����������������� ������� ���������� ���), �� ���� ���-�� � �����������
��������� ����� ��������� �������� ����������� � ���, ��� ���� �������
�������� � ��� �������� ��� ����������� ��� ����� ������������ ��������.
  ������ ����, ����� ����� �����, ������� ��� � ����� �� ������ � �������
��������, �, �����, ��������� ����� � �� � ���� �������� ���������� �����,
������ � ����� ������, ��� ������� ��������� �������, �������� �������
������ ������������ � �������. �������� ���� ������-�� ���������� ��
�������� �����, ��� ��������� ���, ��� ������� � ����� ������������
�����������.
  ��� ���� � ������� ������ �������, ��� �������� ������� ����-������,
���������� ������������ ������� � ������, ���������-��������, ����-����� �
����-���� � ������ ����������, ����������� ������� � ��������� �����
�����. ����� � ������� � ������������� �������� � ����������, ������
�������, ������� � �� �����, ��������������� � ���� ������ ������������� �
������� ������������ ����������.
  ����� � ��������� ����� �� ���������� ������ ��������, ������������ ���
�� ��� ���� ������� �� ���� ������. � ���� ����� �����, ������� �
������������ ����� ����� �������, � ������� �������� ���, �����
������������� � ������.
  �� �������� � ��� �������� � ������ ����������� ������������
������������, �������, �� ����� �����, ����� ���� ��� ������� ���� ��
����� ������ ��� �����������, ���������� � ����������� �����. ��������
��������� � ����������� ������� ������ � ���� �������� ������� ������
����������� �� ��, ��� �� ����� ���������� ��-��� ���� ��� �� ���������
����� "���-������ ������... ����� ��� � �� ��������� ����������, ��...
���� ���������...". ����������, ��� ����������� �� ��������, ��� � ���� �
����, � ���� ���� � ��������, ��� ����� ��������� ��������� ���������� ��
����������� � ������� ���� � ������.
  ��������������, � ������� � �������� ������������ �����, �� ����� ��
������� ������������ ���������� � ����������� �����������. ������ �� ��� �
� �������, ���� ����� �������� ������ ���� - �� ������ ���������� ���� �
����...
  �� ����������� � ���� ���� ������� �� ������ � �� ��������, ��� �
��������, ������� ����������. �� �����������, ���, - ��� ����� ��
��������� ���������...
  ������ �������� ������ �������������� ���������� ���� ������ ����
������, ��� ��� ��� ����������� ������-������ � ��������.
  � ��������� � ������ �������, ��� �� ��� - "�������", � �� ���� �������
� ������������, ��� ��� ��� �������. ���������� ������, ���� ��
������������ ����������� � ����������� � ���, ��� ����� �� ������
���������� "�������". ���� ������� ������������...
  ����������, ���, � �������� �����, ������� �� ������ � ����������
���������.
  ���� �� ������� ����� �������, �� ��� "�������" ������ ����� ��������
�� ��� ��� ���� ��������� - ��������, �� ��������, ��������������, ��� �
������� ���������, ���������. ��� �� ����������, ���������� � ���� �����,
��� � ������, �������.
  ��� �� �����������, ���� ��������� �� ������������� �����, ����, ������
����� "�������" �������� �������� ����� ������������, ������� ����� ��
������� � ��������� �������.
  �� ���� ������� "�����" ������� ������ (������� ����� �������� -
�����������, ������ ��� ��������� ����� �������), �� ������� ����� �����
�� ����������. � ��������� �����, ��� ��� ��������������� ������ ��������
��������� ������������ �����������: ����������� ������ ��������������, �
���� � ������ ������ ���������� - ����������, � �������, � ������� �� �
����� �����-������ �������� ����� ���� "� ��� �� � ���" - �� ����������
����� ������� ���� ��� ���� �� ������� ������� � ��������������
������������ �����, ���� �� ������������� �������������� ��������
(��������������, ��� ��������, � ��� � �����������, ��� � ��������
�������� ��������� ��������� � ��������� ����������, � ����� ��� � ������
�� ������ ������)...
  � ������ ����� ����� ����� ������, ��� ����� ����� - "�������",
����������� �������� ����������, ����� ��� ����� ���������-������
��������� � �������������� ���������� ������ ���� ������, ������, � ���.
��� �� ������ ����������� ���� ��� ������� ����������� ��� ���������
������� � ���������� ������ � ���� ��� ���� ������� - ���� � ����� � ����
����������. ��� ��� ���-������ ������� �������, � �����, �������, ��
����������, � ��� ���� ����, �� ��� ����� ���� ��������� �����, �����
������� �� ������ ������ ����� �� ����� �� �� �� ���� �����...
  ��� ������, ����� �� ���������, � ������� ����� - �� ������� �� ����,
������� �� �������� ����, ��� ����� ��������� ����� ��������� "��������",
� ���� �, �� ������ ��������, ��� ����� �������� � ���� ����� �����
������, ��� ��������, �� ��������� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������, ���
�� ������� � �������. ������ �� ���������, ��� ���� ������ �������
���������� �� ���� ��� �� ����, ��� ��� ���� �����, �� � �������� ��������
- ���� ��� ������ ����� ������ ��������� ������� - ������������ ��������
�����...
  ������� ������, ��� ������ ������ �� ���� �� ��� ����, ��� ��� �������,
� ��� �� �� ��� ����, ����� ���������� ���� � ��� ����, �� �����������
��������, ��� ���, � � ���� ���� - ��������, �������� � ��������, ������
���� ����� � �������, ������, ����, ������������, ������� ����� � ������ �
��� �� ����. � ���, ��� �� ���� ������, � ��� �� ����������. ������ �
���������� ������ ���������� �� ����, � ������ ����, ��� �� ���� ������
������. � ������ ������, ����� �� ���� ������, � ����, ��� ����������
������ �� �������� ����������.
  ���� ������ �������� ���������, � ������� �������� ����������, � �
�����, ��� �� ������� ����������. ��-������, ������� �� ������� ����������
��� �������� - �������� ��� ����� �����������, � ��-������, � ��� ���
����� ���-���� ������������� �� ����������� ����.
  ��������� ��������� ���� ��������� �� ������ ������� �����, � ��
�������� ����� ������� ������� ����� �����, �� ��� �� �������� ������
�������, ����� ��� ���������� ����������, ���������� ���� �� ���������
��������, �� ���������� ��������.
  ������ ����������� � ���������� �������� ��������, � �������, ���
�������� �����������. ��� ��������, ���������� ������ ������ �� �����
������������...
  ��������� ��� �������� ������� ��������� ������� � ����������� �������,
���� ������, ������ � ��� ����������� ����� �������� ������, � �����-��
�������������, ��� �������. ���� �� � ������� ����� � ����� �����, ��
������� �� ��� ����� �������� ��������� �������������� ������� �����������
�������:
  "��������� - ��������� ������". ��������� ���� ���������� ���� ��
���������������, � ���� ������ ������� ������ ���� �������� ���� �����
�����-������ ��������, ��������� �������� ��� �������� �������
������-������ �� ������������� ����� ("������ �� �� ������, ��, ��� �� ���
���������!"). � ������ ���� �������� �������� ���������� �������-��������,
� �� ���������� ��������� ����-����, � ������� ������� ��, �� �����
������� �����, ������� ���� �������������� ����� ��� ������ �����������
������. � ����� � ���� ������ �� �����, �� ���� ����� ������ "��������"
������ �������� �� ������ ����������, � �������� �� � ������ ������ ��
�����. � ����� ���������� - ��, ���, ����� ��� �����, � ���� ���������
�������� ��� ������ �� ���� - �������, ���� �� ������� � ����, �� ���� ��
��� ��������� �������� ��������...
  ������ ���� �������� ��������� ����� �������, ��������� ���� �
����������� ������������ �� ����� �������������� ��������, �� � ���� �
�������, ��� ��� ��� �� �������... ��� ��� ������ �� �������... � - ����,
������ �����-�� ����� ��������������� �� ���������� ����������� ��
������������ ��������... ���������, ��� ����� ���������!.. ��������!.. ���
�� �����?..
  ������������ �� ����, ������ ���������� ����� ����� �� ���, ���������
������� �� �������� ��� ������, ����� ��� � ���� ���� ���������� ����, �
���-�� ����� ������ ����.
  - ���? - ������������� �.
  ���������� ���� ������� ���������� ��������� ������ �� �����������
������������ �����, ������ ���, ����������, ���� ��� ����������
��������������: "� ��� �� �������� ��������?" - "���, � ���� �� ��������
��������". "�� - ����������?" - "��, � ����������". "�� �������� ��
�������?" - "���, � ������� �� �� �������, � ������� �� ������". "� �
������ �� ������?" - "��, � ��� � ������ ����� ���".
  "�����, ����� ����, �� ������, ��� ��-������� ����� "������"?" - "���,
� ��... - ���������� ������� �, � ������ ����� �� ���� ������� ���������
����� �������. - ��� ����!.. - �� ����������� �. - "��" ����� ��-�������
"������", "��", � ��� - "�����"!.. �� ��� - ������ ��������?!".
  ������� ������� ��������� ����, ���� �� �����������:
  - ����� ����, ��� ����� ������?
  ���� ��� ������, � ���� �� �� ��������� ���� �����, ��� �� ���� ������
����� ������� ��� ����������, � ��, ��������, ��������� ����� �� ���,
������������ �������� ������ � ���������� ����� � ������� �� ��� ����
�����, ����� ������ � ����. ������ ���������� ������� �����. � ���� ��, ��
������� ����������� ��������.
  ������� �������� �� ���������������� ���, ������������ � ��� ������,
����� ��������� ��������� ���������� ��� �����������. ����� ����� ������
����������� ������������ �������� � ����, ��� ������� � ���� �� ��� �� ��
�� ����� ����������� � ����� ������� ���������, ��� ��� ����� �����
�������� ���������� ��� ����.
  ����� ����� �� ������������ � ������� ��������� ���������� ����������
�� ������ � �������� ��������� ������, � ����� ������ �� ���������
���������� �������, � ������� ������� ���������� ������ ��� ���� ������. �
���������� � ������ �������.
  ����� ��������� ����� � ����������� � ����, ��� ����� � ��������
�������� ��� ������ �� ����� �����������, ��� �� ������� �� ����, �
������� ��� ��������� ��������������� �������, ���� ���������������� ��
������� ��������: "�� ������������!".
  � ���������� �� ���� ����, ������� ������� - �� ������, � �� ������� �
����� ��� ��������� �����. ����� ������ ������� ���������� ����
�������������, ��� ������ ����� ���-�� ������������, � � �������������� ��
��� ����������� �������� � ���� ����� ������ ��������� �����������.
  ��������� ��� ������� ������� �������� ���������� ������� � �����
������� ����.
  ��� ���� ������ �� �������� � ������ �������������, ������ ���,
������������ ����� ����� ��� ���������, ����� �������� �� ��������,
������� �� �������� �� �����������...
  ������ � ����� � ��������� �����, ������� �������� ��� ���� ����, �
������� ���� ��������, � ��� ������ � ��������� �������� ���������
�������� �������� ������� �����. ��� �� ���� ����������� ��� ���, �����
��������������, ��� �� �����.
  ������� ������� ��������, ������� ������, ���� ��� �������� � �����
����������� �����, ��� ��������.
  � ������ ����, � � ������ ���� ���������� ��� ������ ������ �� ����
����.
  ��������, ��� ������� ���� �� ������ ��������� ��������� ��� ���������
�����������. ������, ���������� ������� ��������� �������� � ����� ������,
�������� �� �� ������ � ���������� �� �������� �������. ������, ��-������,
���� �� ��� ������, ��� ��������� ����� ����� ������� ��� ���������
����������� �� �������� - � � ���� ����� ��� ���������, ��� �� ����� ����
������� ��� �� ���� ��������, ������� �������������� ������. � ��-������,
��������� �� ���� ��������� ���������� �������, �� ��� ���� ���� ������,
��� � - ������ ���, �� ���� ���� ���������, � ������� �����, ��� �����
"�������", ���� ����� � �� ����� ������ ������� ����� �� ���������. �
�-�������... � ������ ���� � ��� ���� ��� ��� ������� �� �������� �����,
�� �������� ����. � �� ������������ ��, ����� ��� �� ��������� �� ���
��������� � ��������������, � � ��� ���� �� ��� ���, �� ��� ��� � ��
�������� ����� ��� ���������, � ���� �� ��������� �� ����� � �������!..
  ��� ��� �������� ����, ������, ��� �� ��� ����������, ����� ����������:
���� ���� �������� ��� �����?..
  �� ��������, ������� � ����� � �������, ��������� ���-�� ����. �����
��������� ������ ��������� �������� ��������� ���� �����, ����� � ������.
"����� ���� ������ �������� � ��������?", ������� ���������� ����
���������� �����. � ���� �� ����, � ����� ���� ��������� ���� �����
���������� ��������� ���� ������, ����� �� ����� �������� ���: "��,
������� ��, ����� �� ������ ����������� ��������� ���������� ��������,
�������� ����, ��? � ���� ��� �-����!"...
  ������� �������� �������������� � �������� ������� �����, ��������
��������� �����������, ����� �� ���� ���������� ���, ��� ���-��� ���������
����. �������, ��� ��� �������.
  �� ���� ����������� � ���� �������� ���������� ����������, � ����������
����� � ������ ������ �� ��������� �����. ������ � ������ ����, �����
��������� ������ �������������� ������, ������������ ���� ����� ������ �
���� ������� - ������� ��������, ��������� ������.
  �������� �������� ��� ���������� �������� � ����� �� �����, ������
������ �� ����������� ������ ����������, ��� ���������� � ������� ������,
��� �������. � ������ � ��� ����� ����� �������������� ��������? �����
����, ���������� ������ ������� ��������� ��������������� ���������� �
������ ������������ �������?
  ���� ��������� �� �����, ��������� �������� �� ������ ���������, � �
���� ��������� ��� ����������� ����� ���������������� � ������. ����
������ �� ������� � ���������! ������ � �������� �������� � ���������
������ � �������� ������. ������ � ������� �������� � ������ � �������
��������. �������, ��������, �������� ������ ������� ������, � ��������
������, ��������� ����������� �������� ��������. �����, ������
��-���������, � �������, ������ ������� �����. � ��� ��� ���-�� �����.
���� - ������� ����� �� ����������� ����, ������ � ��������� ����������
��������� � ���������, ������������ ����������� �����. ������ - ��������
��������, ������ ������ ����� ������, �������� ������� � ����� ������;
������ - �������� ��������� ������� ������� ������������ ���������,
��������� - ����� �������� � ���� ������� �������, � ������� �����
��������� ������� ����� ���������� ���� � ����� �������. �� ��� �����
������� ��� ������� ������������� ���� ������ ��������, ������� ��������
��� �������. � ����� � ���� - ����� ��������� ���, � � ����� �������
������� ������.
  �� ����� ��� � ���� ������ - ������ �� � ���, ��� ��� ��������� � ���
��� �����.
  ��� ��������, � ��� ������� ����� ����� �� ���� ���������� ��������:
����� ������� �������� � ��� ����� ������� ��� ������ ����� �� ����? �
���� ��� �� ���� �������� � ���, ��� �������� � ��������� �������� ��
����� ������� ����������� ������ ��������. ��� ��������� ��������� �����,
��� �� �����. � ���-���� ��� ����� ���. �����? ����� ����������, ��� �
���� ����������� �� ���?
  ��� ����� ���� ��� ������, ��� � � ��� �� �����, � � ��������� ���
�������� ��� �������?..
  ��, ���� ������ ���������, ������������� ����� � ���, ��� ������� ���
���� ��� � �������. � ��� ��������, ��� ���� � ��� ������ ��������
�������� � �������������� ��������������, ����... ���, ��� ����� �
��������� ����� �� ����, ������ ��� ����� ��� ����� � ������, � ���
��������� ������ ���������� ���� � ����� �� �������� � ������ ������...
  � ���-����, ���� � � ������� �������� ����� �����, ������� ������ �
���� �� ����� � ���� ������ ����.
  ���� ��� ����: "���������" ������ ����� ��������� ��� ������, ����
����� ��������� ����� ����������� � ���������� � ���������� ����� ��������
������ ��������.
  
 
                  ����� 6 
  � ����, ��� �� ������ ��������� ������. ������ ���������� ���, �������
����� �� ��� ������, ���� ���������� �������� ��������� ������. ����
������� ��������, ��� �� ��������� ����������� ������ �� �� ���� �������,
�� �� ������, �������� �� ����������� ����� �������� � ������� ��������
�������. ����� �� �������� ��������� - � � ���� ����������� �������. ���
��� �� ��� ����, ��� ����, � � ������ ������ ���������, ��� �� ����� ��
��� ���� � ���� ��������, � ������ ����������� �������, ����� �����
������� ������� ������ ������ ���, ��� ��� �����������. �� ����� � �����
�������� �������. �� ��������� ��� � �������:
  "���, ������ ����� �� ������, ���?". � ������� ���������. �� �����
��������� �� ���� � �������, ��������� �������� ������ �����, � ����������
�������: "���� �� ������ ����� ������, �� ���� ��� ����� ������ � ����
����?"...
  � ���� ������ � ���������.
  - ��� ��� ����.
  � ��������� �������� ��-��� ������ ��������, ������ �������, ���
��������� �����. ��� �� �������, ��� ���� ����������. ������� ������ ��
���� ����� � �����, �������� ������ ������ � ���������� � ��� �����������.
�� �� ����� ������-�� ���� ��������� ��� �������.
  �� ���������, �������� �.
  - ��� ����, - ��������� ���, �� ����� �� ����. - � ������ -
������������ ����-����.
  �������� ��������� ���, ����� �� ����������� ������� ������ ������, �
������� �������� � ��������� ������ ������� ���������.
  - � ���� �����? - ������� �.
  - �����������, - ����������� ���. - ����� ����, ���� ��� ����� � ���
����������?
  � ����� �������� ����� �����, � ����������� ������ ������� �� ������� �
���� ��������� �� �� ����. ��� ���� �������� � ����������.
  - ������ �� ����� �������? - ����� ����� �������� ���.
  � �� ������, ����� ������� �������� �� �����. ���� �� ����������, ��
���������� � �����-�� ������� ��������.
  - ������ � - �������-��������. - �, ������, ������� ���� ����������
���� �� ������������� ���� � �������� ��� ����, ��� ������ ��� ����
�������.
  - � ������������ ������� ������ ������� � �� ����� ����, - ��������� �,
��� ����� �� ������, ��� ��-����������� �������� ������ ��� ������ �������
���� (����� ���������!). - �� �������� ������ ���� � ����.
  - ����� �� ������ ��� �������� ����� ������ �������, - � ���������
����� ������� ����, � �� ����� �������� ��� �� ����.
  �����, ����� �� ��� ������ �� ������� ���� �� �������� ����� �����, ���
����������:
  - ������, � ������� � ������ ����� ���������. � ���������� ���������
����������, ������� ������ ���� ��������� ����� ��������� ����. �����
���������� ��� ������������. � �������� � �������� �������, ����� ������
��������� � ���������� �� ��������. ����� ������, ������ �������
�������... ��������: "�������������� ����������� ����������� ���������"...
  ���� �������� ���� �� ������� ���������� �����, �������� ������ �
������ � ��������� ����������� �� ����� ����� ����� ������� ����������
�����. ����� ��� � ���� ������ ������� � �����, ��� �����, �������� � ���
������ ����-���������.
  ��� �� � ���� ������� �� ��� ����� �������, � ����� ���� �������
�������������� ����, "�����" ������ �������� � ����������.
  - � ��� ����� ���� ��? - �������� ����.
  - �����, - ������-�� ������ �.
  - ������, �����������, - ��������� ����. - ��� �������. ��, ���������!..
  � ��������� � ����� ����.
  - �� ��������� ��� ������������ ���������, - ���������� ����. - �
�����������, ��� ���� ���������� ��������: ���� �� ������ ������, ������ -
���� ��� ����? � ��, ��������, �������: ������ ����� � ����� ���������!..
  - �� ����� ����, - ������ �, - � ����� ���� �����. �������,
�����������, �������, ���������, �����������, ����������, ����������� -
��� ���� ����� - � �����������...
  - � ��� ����? - ������������ ����.
  - �����, - �������� �. - ��������, ��� ������ ��������, ����� �� ����
�������� ��������. � �� ��� ��������, ��, ����������� ����� �����
������������ ���������� �����, � �������� ������� �������. ��� ���
�������� ��������� ��������������.
  ������-�� � �������, ��� ��� ������ ��������, ����� ���� ���������� �
����: ��� ��� � ���� � �����, �����, � � �� �������� �� �������: ���,
�������, ��������� �������� ����������... ������ ��� �������? - ���
������������ �������� �������.
  - � ����?
  ������ ��� �� ������. �������, � ����. � ����� ������� ���������� �����
���������� (�� ������� ������ �������� �� ���-���� � ��� �������) � ������
������ ���������� ������� ������� � ���������.
  - ������ �� �������, ��� ���� ���� ����, - ������ �.
  ��� ����������, ������ ���������� ������ �����.
  - �����.
  - �� ���-������ ���������?
  - ���, - ��� ��������� ������ �� ����� � ������ ��������� ��. - ��� ���
������ �����.
  - � ������?
  - � ������ � ��������� �� �������� ���... ������, ��� � ������?
����������� ��� �������� ������ ������. �������������? � �������� ��� ����
����������� ��������, �� ��������� ��� ���������� ���. ��� ������ ��
���������� ���� � ������ �������� �������. ��� �����-�� ����... � ����
���-�� �������: "� � ���� �� ������ ������� �������?", � � ������: "� ����
��� � ��� ����� ���, ����� ���� ������?"..
  ��� ������� ����������. ����� ����� ����������:
  - � �����, � ���� ������� ���, �? ������� ���� �������-������� ������,
����� � ��� �������� �������� ���� � ���� ������� ������ ���� �� �����.
  - ������� ���� ���? - ������� �. �� ��� �� ����� ���� ���� �� ������
������������.
  ���� �������� �������.
  - � - ��� ������� ������� ���.
  - ������� - ��� ������� ������� �������, - ������ �. - ��-�����, ����
��� �� ����������. �� � ����� ������ �, �� ��������� � �����, ������� ��
������ ������� ���, � ������� �����...
  ��� ������ ������ �� ���� ���� ��� �� ������� � ������������� �������
������� � ����.
  "�����" �� �������� �������� ��� ����������, ��� ���� �� ������ ����,
�������� ���������, ������ ���������. "����� ����������, - ������ ��������
�������, �������� �������� ������� �������. - � ���� ������ �������
������� ������?".
  ���� ������ ���� ����������� ��������������. "�����, �����, ������,
���� �� ��� �������", - ������ �������� ���� �� ���, � �� ��������,
������� ��� ����, ������� ������� ������� �����������: "��, �� ����1 !
������ ������ �����!"...
  - ��� ���� ����, - ������� ����.
  - ����� ����������! ��� ���� ����.
  - ������� ���� � ���� �������������, ���, - ����������� ����� �������
���.
  - �������, �� � ���� ��� ����������, �������? - ����������� �.
  ��� ������ ���-�� �������, �� ���� �� �������� ���������� �������, �
����� ���� ������ ��������� � ����������� � ������.
  ��������, ���� ���� ���-�� ������� - ��������� ��� ������� ��, �� �
������-�� �����, ��� �����, ������ �� � �������� �����, �� � �����
��������������. ������ �� ������� � �������� ��������� ����� ����� �����
�������: "��� � ��� �����, ���" .
  � ����� �� �������� ��������� � ��� �������������� �������-���������.
  ��� ������� ����. ��� � ��������� �������, �� ����� � ����� �������� �
������ ������� � ��� ��������, ���� ��� ���� ������� �� ������, � �����
������ ��������� ������ "��������-��������", � � �����, ��� ���������
����, ��������� ���������� ����������� ����� ���������� ��������, � ������
�� ���� ���� ��� ������, ��� ������, �� ������, � ��� ���� ������ ������
�� ����� ������...
  ���������-������������� ���. � ���������-������������� ��������. ���
������ ����� ������� ��������, ��������� ��� ������ ������� �� ����������
����������� ���������.
  - ��� ��, ��������? - ������ ������� ����. - � ��� ����? �� �� � �����,
�������, ��������������, �� ������ ��? �� ������, � ������� ���� �� �
������� ����� ����� ������� �����?
  - ���, - ������ � ������������ �������, - �� �� �� ������ ��������, ���
� ������� �������� ����� ��������� ����-�������� ��������������? �������,
���� ��� ������ ������ ���� ������?
  ��� � ���... ���������� � ����������-�������� ������� � ������, �����
���� � �������� ��� ������� ��������� ��������, ������ ��� ����� ����
������� �� ��� �����.
  - �������! - ������ ����. - ��������!.. �������!.. �����, �� ���� ����
���������, �� �� ���� �� � ������ �������!.. ��� - ������ ���� ���������
�����?.. � ����� - �� ���� �� ������ ���� ��������, �� � ������ �������
��� � ������� ��������! ����� ��������������� � ��������� �� ����� ��
�����-������ � ���� ��� �������!..
  - ���, - ������� ������� ���������� ��� � ���� ��������������� �������,
- ����� ������, � ���� �� ������ ��� �������. � �� �������!..
  - �������� ��, ������ ��!.. �� ����� ��� ������? ��� ���� ����� ���, �
�� ������� ��� ���������� ��������! ������� ��� � ���� ������ -
����������, ��������, �� ���� ��� ��� ����� - ��� � ������ �����!.. ����
���, �������� � ���������� �������!.. �� ���� �����, �� ���!.. �� ����
����� ��� ���������, � ��� ��� �����-�� �������������� ��������
�����������!.. �� ��� ��������� ��� �������� ��������, ��������!..
  - ����� ��������? - ������� � ��� ������. - �� �������?.. ��������
������, ��!
  ���� ��� ��������� ��������� �����, �� � ��� ���������, � � �����
������, ���� � ���� ������ ����������� �������� ����� � �����
��������������� ����� ������ �������, �� ������.
  � �������� ��������, �� ������ �������� ������, ����������� ����,
������� ��������� ��������� �������: "��� �������� ���������? ������
����... � ����� �� ��������� ��� ������� ��� ���� ��������� ������ -
����������, �� ��������������.
  � ���� ���� ���������� �������� ����, � �... � ��... ����� ������, ����
�� �������������� � ���, ����� ������ ���, ��������� ���, ����������, ��
���������� ������"...
  ����� �����.
  � ��� �������������. � ��� ����� ���� �������������. ��� ��� ��� ������
� "������� �� ������", �� ��������� ����������-��������, �������, �
��������� ����� ���������, �� ������� ����, ������ � ������������ �
�����-������ ����������� ��������� ������. � ���� ������������ �����
������ ������������ �� ������ ���������.
  * * *
 ������� ����� ������ ����������, � ������ �� �� ������ �����, � ���������
��������, ��� ���� �������� � ������������, ��� ����������� ���� ������
��������� ���������. ������� ������� �������� ����������, � �� ����, ���
��� ������ ���������� ������ � �������� ������ ����, �� ������� �����
�������� ������ ������.
  ����� ��� ������ ��� ������. ��� ���� ��� ���������. �� ��� �������,
�������, �� ���������� � � ������������� ������� � ��������.
  �� ������ ���� � ���� �������, ��� ������ �������������� ��������
(������� ����� ���� �������� �������), ������ ����������� ������, ������,
������������� � ��������������� ���������� ��������, ������� � �������
����� � ����� � �������� ���������� � ������ ������� ��������.
  �� ������������� ����� ������� � ��������� �� ������ ������� ����� �
������� ������:
  - ����, � ��� ������.
  - ����, ������� � ����� �� ���������� ������ ��������, - ����������
�������� �, � �� ������, ����������, - ����� ����������. ����� ��� �����
�� �������������� ���������, �� ������ �� ������� ������������ �������� �
������������ ��������� ����������. - �� ������� ��������� ��� �������
���������� � ����...
  "�������" �� ���� �������� - � �������. ���������� �������� �������
������� � ���, ��� ��� ������� � ���������� ����� ������������� ����������
�������� ��-�� �����-��, �� ��� ���������, "�����", ��� �� ������� �
����������� � ���������, ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ������� �
�������� ���������������� ���������.
  ���������� ������ �������. ����������, �� ����, � ����� ������������.
��� ���� ������� ��� ���� ������ ��������� � ������� ������� ���
���������� ��������� � ���������, ������ ��������� ���, ���, ��������
����������� �� � ������ ����������.
  �� ����, ����� �������� ��� ��� ����������, �� ������� �� ������
���������, �� ���������� ������ ����������� �������� ����, � ���������� �
��������� � ��� "��", "���", "���" � ������� ���� �������������.
  ����������, ��� ���� �� �����-�� ���������, ��� ���������� ��������� �
������������� �������� � ��� ��������� ��� ���������. ���� ������������
������.
  ��������, �� ����� �������� �������� ������� ������� ���� ����������
������, ����������, �� ������� ����, ����� �������� ����������
�������������. ������ � ��� ���� ��������������������
����������-������������, � �� ��������� �����������, � ������ �� �������
������ ��������������� ������ �����������.
  -... ������, �������� ���������, �������� ������� - �� ��, ��� ����,
������, ���� �������� �����, - ������� ��� �������� ������ ����. - ���
���� �� �������� ������ �� ������ ������, �������������? ���� �� ���������
� ��� ������ ��� ������, �� ��� �� ����� �����, ��� � ��� ������! - �
�������� ��������, ������ ��� ���� �� �����������, ��� ����� ���������,
���������� ����� � ���������� ��������. - �� ������ � �������� �����������
���� � ���, ����� �������� ������� � ����, ��������� � ������ �
����������� �� ����� � ��������� ������������� ���������...
  ��� ������� ��� �������� �������� ���� ��������, ������ ��� �����
����������, � � ������� ������ ������� � ����������, ������������ �����.
��� ������������� ������ ������ ��������������� �������� ��� �� �����
�����. � ����� ������� �� ����������� � �������. ������ ��� ���� �������
�� �����-�� �������� �������� � ������, � ����� ��� ���������, �� �������
� ���������� ��� ������ � �������������, ��� � ���������� ������ �
������������. ��������, ������ ����� ����������, ��� ������� �������, ���
���������� �������, �������� ������� �������� ������� ����, ��� ���� ��
���������� ������ � ���� ������� ���� ������ � ��������� ������� ���������.
  - ��� � ���� ��� ����� ��������, ������? - ��������� ���, �� ��������
������������ ��������� ��� �������.
  � ������ ���� ���, ����� ������� ���� �� ���� �������� ��������, ��,
�������� �� ��������, �� ����� �� �����.
  - �������, - ����������� ����������, - ������� ��� ��� ������� ������
�������� �������� ��������, ����� ����� ����� ��� ���������. �� �������
���� ������ ������ ���������, ����� �� ������ ���������.
  - ����� ����, ������� ������� ������ ����? - � ��������� ������������
������� ����������.
  � �������� � ������ � ���������� ����������� � ���� �����������
����������, ����� �� ����� ����� � ������ ������ �������.
  - ���������, �����, - ������ �, - �� ���� � ���, ��� � �����. ������,
������ ��... ������� ����� ������� ��������� ������� ���������.
  - ��� �, �� ���� ��� ������, - ������� ������� ���������� �
������������� ��������� �������� � ����� ��������.
  �� � ������������ �������������.
  - ������ ��, �������� ���������... - ����� ���� ��.
  - ������ �������� ���� ������ ���, - ������� ��� �.
  - ���... ���... - ���������� �������� ��� ��� ���, ������ �����������
������� �� ���. - �, �������! - ����� ���������� ��. - ��� �� ����� �����!
��������, �� ���� �� �� ������� ��� ���� ��� ���������, ��� ���� ��
�������...
  - ��� - ��� ���������� �� "��������", - ������ �. - �������� ��������,
���� ��� ������...
  - ��� ��� �� ������ ������ ����!.. �������, ��� ����� ������ �� �������
������ ��� ��������� ������... �������, �� ����������� � �������. ����,
�������� ��������, ��������, �� ��� ����������, ��� ���� ������ � ������
���������������� ����, � ���� �������� �� ������ ����� ����� ����� ���� �
���. ���� ��� ���������. � ������ ��, ��� �� ��������� �������� ���-�����
��������� � �����������, ����� � ��� �� ��������� ������ ��������.
  ���� �� �����, �� ���� ����������� ���� ������, �� ������� ����,
������������� �������, ������ ������ ������, �� ���������� ���������
������ ����������� �������.
  �� ���� ��������, �� ���������� ������� ����������� � ����� ��������
������ ����� � ������-����� ������ ���������� ������� ������ �������, �
��� ����� � ������������: "������ ������ ����". ������� ��� ����������
������ ������� ������� ����� �� ������ ����������� � ����� ������� ������
����� ���� � � ������-����� ����� ������� ��� �������������������,
�������� �� ������ ���� �� ����������, ������� ���������� ���������������
� ����.
  ����, ������, ��������� ����������� � ������, ��� ������� � ����������
������������� ���������� ��������� �������� ����������.
  ��������� ����� ("�� �� ���� ������, �� �� ���� ����������") ���� �����
� ��������, ��� ��������� ����������, ��� ���� � ���������������� ����
("�� ������ ���, - ������� �������, - ��� �� �������� � ����� ��������
����"), �������� ������ ������������ �������. �� ������ ����� �������
�����������, ������� ����� ��� ����������� ����������� �����-�� ����. �
���� ����� ���� �� ���� ���������� ��������� �������� - ������ � �����,
������� ����� ����������� �� ������, ���� ������ ������� ������. ���������
��������� ����, ������������� ����� � ����� ����������� ������. ���,
������������� ����� ���� ����������� ���������� � ��������� ����� �����
���� ���� ������� ������ ��������� ���� ����� ��� ������� � ������������,
������ �� ����� ������ �����. ������� � ����� � �������� ������������
����������� ������������ �� ������� �� ������������� ��������������
�������� ����� ����������, �� ������ ������, �� �������� �� ���������
�����������.
  �������� ����� ������������ ����������� �� ���� ���� ���������
���������� ��������. � ����������, ���� ��������� �� ����������� ������� �
�������� ��� ��������� ������� ������ � ������� ������ ����. �� �������.
����� ������� �������� � ����������� ����������� ���� - �� ��, ���� �
��������, ������� ���������� �������� ���� ����. � ���� �� ���������
"����������� �������-���"
  ����������� � � ���������� �������. ���� � ����� ���������� ������
����������� ���� �����, � ������� ����������� ���������� ��� �����
���������� � ���������� �����, � ������������� ���������, ����� ���� � ���
� ������ �������, ������ ���������� ������ � ������� ����������.
  ��� ��� ������ ���������� �� ������� ����, ����� �� ������ ���������
��������� � �������, � �����, ������������ �� ��������� ����, ��������
�������, �� �����, ��� �� ����� ��� ���������� � ������ �������� �����
����������� �������������, �� ���������� ������.
  ����� ������, �� ������ ����� ������ � ������������ ������������, � ���
���� ���������� "�������", �� ���� ������ ������ ���������� � ��������
��������� � �������� � �������, �� ������ ����� ���� ���������� �
������������ �� ���������� ��������, ����� �� ������� (� � ��������
�������� ���������� � ���������) ��� �.
  - ������ ��� ��� �� ���, �������� ��������, - ���������� ����������. -
���������� ������� ���������������� �� ������ ��� ��� � �� ����, ��������
�� ����������, �� � �� ��� �����.
  - ��� �� ������ � ����?
  - ���������, - ������� �����-�� ��������� �� �����, �������� ���� �
������� ����� �� ������������ ������, - �� � ����� ��� ��������� ��� ��
���� ��� ��������� ����������� ����... �� ��� ��� �������, ������, �
������... �� ����� � ���� ����� ����������� ��� ��, � ��� � ��� ���������,
� ��� � � ���� ������ �������� �����-�� ���. �� ������ ������ ������ ��
��������� ��� � ����, ������, � �� ������, � ������... �-�... �����������
���������������...
  - ��������, ������ �����������, - �� ��������� � �� �������� �������.
  ������� ��������� ��� ���� � ����� ��������� �� �����.
  - ��, ������ ��, �� ����� ���������� ��������� ����� ��
����������������, ����������� �������. ��� ����� ��������� � ����� ����� �
� ����� ������...
  ������ ���� ������-�� ����� ���������� ���� ������ ���, ��� ���
���-������ ����� �������... �� �������� �������... � ��������... �� �����,
� ��� ��� ���������� �������... ���� ����� ��� ��������� ����, � � ���� -
��� ��������, �������, �� ���� ���������? � �� ��� ������� ����� ���� �
����, �� ������ �� ����������. � ���� � ��� - ����� �������� ����, ���
�����, ���� ��� �����-������ �������� ��� � ����� ������������ ������?
  - �� ����������� � ����� �� ����� ������?
  - ��� ��, ��� ��! - ���������� ������� �� ���� ������. - ��� � ����
��������� ���� ������� �������� �������� �� ��������������? ���� ����
������� - ������ �� ���� ������� �� �������� ��������� �����, �� ����
������ ���������, � ������...
  � ����-�� ����� �������� - ��� � ����������� ��������� ������������,
���� ������ ����������!..
  - ��, ���, ������ �����, �� �� ���� �����, ������ �����������, - ������
�, ���� ��������� ������. - ��� ��� �� ����� �� ��� ��������?
  ������� ���������.
  - ������, �������� ��������, - ������� ������ �������� ��. - ���� ���
����� ����, �� ��� ������ �������� �������... ������ ������������ �����
��������, ��� � � ���, � ��� ������� ��������� ����� ��������, �������...
������� ��� �������������... ��� ���� ������, ��� ���-�� �� ���, �� ���
������...
  �� �������� � ���������� ������ ������.
  ���� ���� ��� ���� ����, �� ����������� ������ ���������� ������, �
�������, ������, ����� ���� ������������ �� ���������� � ������ ����, �
��� ����� - �������� ���� �� ���������������������� �����.
  - �-��, - ��������������� �������� �. - ������ ��� �������, ��� ������
��� - ������ ������������. - (������� ������� ����� � ������ ������
�������, ��� ��� ���� ������������ ����� ����� ���������, ��� ��������
���� � ��� ������, � ������ � ����� ������ ��������.) - �, ������ ���
���������� � ����������� ������������ ������ ����, � ����� �� �����������,
��� �������������, ��������, ��������� ������������ ������ � �������
������...
  �� ��������� ���� �����. � ���� ��� �������� ���� ������� ��������.
  - ����� � ���� ������, - ������� ��.
  - ����.
  - �������� �����.
  � ������. ����� ������ ���������� ������� �� ��� ����� ������ �� ��� �
�����, ��� � - ����������, �� ���������� ���������� ��������� �� ���������
����� ���������, �������� �������� ��������� ������� � �������� �� ���.
  - ������ � ����� ���... - ��������� ������� ����� ����� ���� ��, �� ���
� ����� �������� ���������� ����.
  - ��������, ���, ��������, ��������� ��� ����, - ������ ������� �
�������:
  "�����, ����!". ����� ������������, ������ ����������� ������� �����.
�� ��� ������ �� ���� �����.
  ���������� ������� � ����� � ��������� �������� ������. ���� �� ���
������������ ����� � ����������� �������, �� ������ ������������� �� ����
������, ����� ���������. ���������, ������� ������������ ������ � ���
�����������.
  �� ��������� ������� ����� � �������� �� ���� �����.
  - ������? - ������� ��. - � ��� ��� - �� ����� ������... ��� �� ��� ��
������������?
  - ���� ��� ��� �� ���������, � �� �����, ����� �� �������� ��� ��������
������������ ���������� �������� ����� � ����� ����, - ������ �, �����
������ �� ���������� ������ ������� � ������� ���������� ��������������
�����.
  ��� ������� ����������� ����� ���������� � ���������. �� ������ ����
����������� ������� (� ����� �� ���, �������, ������� ������� �����),
����� ���� ������������ ����-�������� ��������, ������ ������� ���� ������
�� ��������� � ���������. ��� ����� �� ����������, � ���� ���� ����
("�������� ������ ������ �����", ������� ����������). ����� �� ������� �
�������������� �, �������������� ���������, ������ � ��� ����� - ������,
����� ���������� ����������� �� ����� �������, ������ ����� �������
�����-�� �������� � "����������������� �����".
  ����� ������ �� �������, ����� � ����� �� ��� ��� ������ ������
���������� ���, �������������������� �������� � ������ ��������. �������,
� ����� ���������� ���������, � ��������� ���������� ����� �������������
��������� �������, ��� � ������.
  ���������� � ���� ������������ � ��� ����������� ���������, ���������
������ � ���������, �������� ���� ���� �� ����� ����������, �� �� ������
�� �������, ����� �������� ��������, ����� �������� ����������� � ��� ���
���� �����.
  �������, �� ������������ ����� ���������� ��� ������ ������, � �������
�������� ������� �������� ��� � ���:
  - ��� �����!.. ������ ����� ��� � ����� ���� ����� ��������� �������!
  � ������ �������� ��� ��������� � �����������. ��-�� ����� ���������
���������� ��������� ������� ������. ����� �� ������� � �� ������
����������� ������� ��������� �������, ������ �� ������������ �����������
��������� ������� ��������. �� ������� ����, ��������������� �� ������
���� ����.
  ���������� ����, ������, ������� ������, ������ ��� ��������� �
����������, ������ �������� ������ � �������.
  - ��� ��� � ��� ���������? - ������� ������� ��� �.
  - ������... ��� ����� �� �������.
  - ��� ����� ���-������ ������ ����������?
  - ��-��, - �������� �� ����� �������, ��� � ���� �������� ��������� ��
��� ���������� � ���������� �������� � ��� ������, ����, ������, ��
������� ����������� ��� ������������� �������, ����������� �������� ����
����� ���������� �����.
  ����� � ����������, ��� � �������-�������� (��� ������ ������ � ���� ��
����), ��������� ����� ������ ���� � �������� �� �������. �� ����� �����
�������� ������� ������. �� ������� ���������� � �����������, ��
����������-����������, ��������, � ����� ������� ������, �� ������� ��
���������. ���� �� �����, �������� �� ������������� ������ �����
���������� �������� �����������, �� ������ �������� � ���-�� ������������
���������� ���� � ������ ��������.
  ������ ����������, ������ �����������, ��������� ��� ������.
  - ���! - ���������� ��. - �� ������?
  - ��, - ������ �. - ������� �������.
  - �� � �� ��� ���... ����� ������� �� ��� ������� ����, ���� �� ������
��� ������ ��� � �������� �� ������ �����?!
  � ������ ������. �������������, ����������� ����� � ���� ���������
����, ������� ������� ������� ������ "��������", ����� �� ������ ��������
������ ����, �, ��������, ����� �� ��� ��������.
  - ����� ����, � ��� ��� ����� ��������, ������ �����������? - �� ���
��������� ������� � ������ �������. �� ������ ������� ������� � ����
���������, �� ������� � ������ ����, ������ ��������, ��� �����������
���-��� ���������. - ���, ����� ����, ���� �������?..
  - ���-�? - ������� ���� ������� ����� �����, ��� � ���� �� ������ ��
����������.
  �������������, ������ ���� �����������, ����� ������ ����� ����������
���� �������� �� ������� �������.
  �� ���������� ������. ������ ������ ���������� ���, ��� � ���� �� �����
������� ����. ���������� ����� ��������� � ���������� ���� �� ������. �
������, ��� �� �� ������� �� ����� ���������������. ����� �� ������� ��
���-�� �������� ���� ��� ���. �������������, � �������� ����� ����� ���� �
����� ����������� �����������, ���������� ����� ������� ���, ���
������������, ���������� ������ � ����������.
  - �������������!.. - ���������� �������� ���� ��� ��� ����������. -
������� �������!.. ����������!.. � ����� ������ ������, �� ���� ��� ����
������� ����!..
  ������ ������������ ���� ��� ���� ��� ���������� "���� ���������", �
������ � ������ �� ���������, ��� ��� ����� ������ ��������... � �������
�������!.. ���, ��-������, �������� ��������, - ����� ������� �� �����, -
����� ������ ����� ���� ��� ���� ���� �������� �� �������,
������������������� � ������� ����������?
  - �������, ���, - ������ �. - ������ ��� �������� ��������� ��� �����
������ � �����.
  ��� ������ ���������� ��������. ���� �� ������ ������ �� ������ � ����,
�� ��� ����� �� ��� ��������� ����� ����������� �����, ��� �������������
������ ������� � �������. ������, � ������� �� ������ ���� ������� ����,
�� ������� ����, �� ��� ������������ ������� � ������. ��-�� ����� �����
��������� ������� ��� �������� ���� � ������� �����, ���������� �����-��
���������� �������.
  - �������� ������, - ��������� �, �������� ��������, ��� � ��� �����
������ ����� ������ �����������, � � ���� �������� ��� ���� ����������
������� ������ �������� ���� ������� "������������ �������", ����
��������������� ����. - ��� �� ��� � ���� �� ����, ������ �����������?
  - �! - �������� ������� �� ���� �������, ������ ������������ �����
�����. - �� ������ �� �������?
  � ����������� ������ ����. ������ ��� �������� ������� ���������� ��
���� ��������� ���-�� ����, ������� ������������ � ��� ��-�� ����
��������. � �������� ��������� � ������� �������� ���������, ����� ������
�� �� ����������, ������� ������ ���� ���-��� ��������� � ���� ������
������, �� ������ ����������� ����� � ����� �� ���������.
  ��-�� ���� �������� ����� ������� ���������� ��� � ��� �� ������������
� ��������� ����� ������ ���������. �� � ��������� ����������������
�������������, � � ��������� ��������� � ������ �� ���� ����� ������ �
������ ������� � ������ ������� ����. ����� ������� ���� � ����� ���� ��
����� � ������ �����, � � �������, �� ����������� ���������, �������� ���
���������� �� ������ ���� �������������� ��������, � ��� ���� �����
��������� �� ���� �������� ���� ������� �����.
  ��� ��� �������� ��� �� ���������. � �������� � �������, ��� ����������
���-�� �������� ����� ���� - ������, ����� "���������" ����� ������������
������� ������� ���� � ������. ����� ����������� �� ��������� ���� ��
������. ����� ���� ������ �������� ������, ��� �������� ���, ������ ��
�������� ����-�� ������.
  ������ �����, ��� ������������ ������� ��������� �����, ����
������������ ��������� ����������� ������� ������ �������� ��������
�������, �� ��������� �����.
  �� ��������� � �������, ��� ���������� � ������ ��������� �����������:
  - ����, ���, ��-������, ��� ����� ����?
  - ���� ������ �������, - ��������� �� ������ �. - �� ����������, ���
��� ��� ������������ ���������� ������������������ ����������� ����������
����� ������� ������. - �� ������ ��� ���������, ������� � ���, � ������
���������� �������. - ������ ��������, ��� ��� ��� ��� �������� �� ���
�����, ��� ������ ������������� ��������. ��� ��������� ������. � ����
������ �������� ����������� ��������� �������������� ��������� ��������� �
������ ��� ���������� "����� �����", � ����� �������, ��� ��� ����� ������
�� �������� ��� ����������� ����������. �� ���������, ��� ��� ��������
���������� ������ �����, ������ �����������.
  ������� � ��� �������� ����� �����. �� ������� ������.
  - � ������ ���-������ ��������� ���... ����� ��� ��� �� ���? - �����
������� ��.
  - ���������, - ������ � � ���� ���������, ����� �� �������� ������
����������� �� �����. - �� ������ ������, ������������ ������ ��������
������ �����, � ���� �� �� ����������, � ���� �������� ��� ������ ����.
������, ������ �� ������ ������ �� ����, ��� � �����?
  �� ������. �� �� ���, ��� ������. � ��� ���-�� ���� �����������, � �
������������ ��������� �������. ������ �� ������, ���� ����� ������� ��
������������.
  ����� �� ������ ������, � � ������, ��� ����� ��� ������� ��� �� ������
����.
  ������ ��� ���� ���������� ����������� ��������.
  - ����������, ���, - �������� �� �����-�� ������, ������� �������, - �
�� �������� �� ��� � ���� �� ��������� �� �������?
  - ������ ��, ������ �����������, ��� ����... - ���������� ����� �, ��
�� �� ��� ��� ����������.
  - �� ������� ��! - � ����������� �������������� ���������� ��, �����
���� �� ����� � ������� �� ����� � ����������� ����������� �����. - ������
������ �� ����� �� ��� ����� - � �������! �?
  - �� ���� ������ ��� �����, - ������ ���������� �. ��� ��������
���������� �������, ��� ���� ���� ��������������� ����������� - ����������
������ ������ ������������.
  ���������� ���������� � ������ �� ������� ����� ����� ������� ������� �
���� ���������� �����, �������� ������� �� ������������ � ����������
����������.
  - �����, �����, - ������������ ���������� ��. - �� ����� ���������
������ ���� �������? � ���� ��� ��� �����, �������� ��������, ��������
����� ����� �����-�� �������������... ���� ������ ����� � ������ ������
��������. � � ���� ��� �����:
  ���� �� �� �� ������ �����, �� � ������� �� � �� ������, � �����
�������� �� ���� ����� ��������, � ���� ����� � ����� �� ����� ��� �
������...
  ���� � ��������� ���������� ���������, ������� ��� ��� ������,
���������� �������� �� ����� ����� � ������ ���� �� ��� � ����
�����������. � ��������� �� ���, �� � �� �� ��������� �� ����� ������
������� �� ����� �� ������, ������ ������� ��������, � � ���� ��� ��������
������ "��������" �������� �������� �������.
  ����� ������-����� ������� � ����, ��� �� ����� ������� ����� ������ �
���������� ������������, � �� ������ ������ ����, ����� ������ ���� �
������������:
  - � ������ �������, ��� �� ��� ��� ������.
  ������ ����� � ��� ������ ���� ������� ������� � ��������� �� "��".
  - ������, - ������ ��������� �, - ��-�����, �� ���������� ���� ��
����-�� �������, ������ �����������.
  - � �� ���� �� �� ���� �� ����������? - ������� ��.
  - �������� �� ��������� ��� �� ���������� ��������, ������� �� ������
����������� ������ ��� ����� � ����, � ���� ��������� �� �������.
  - � �� ����������, - ������ �� ���������. - ��� �������
����������������. ���� � ��� ������ �� ����, � ����� �� - ���������?
  - �������� � ��� ������������� � ����������, - ������� �. - ���� ��
����� ������� ���������� ���� ������� �����, �� ����� �� �������. �������,
����������, ��������.
  - ��-��, - ������ ��, - �� �������� ���� �� ������, �����.
  � ������� �������. ��� ����� ���������! �� ��� �� ��� ��������, ���
������� � ��������� ������� �������� ������� ������, �� � ���� ��
�����������?
  ����, ������� ��� ��������, ��� ������� �������, ����� ��� ����� ����
���������� ����������� �� �����������. ���������� ������ ��������� �� ��,
��� �������� ����������� ������, ��� ��������� � ���� ����� �����
��������� � ������� ����.
  - �������, - �������� ������� �������� ����������, - ����� �������,
���� ��� ������, ����������� � ������������, � �� ������������ - ���� ����
��� �� ��������...
  � �����, ��� ������ �� ���������.
  ����� ����� ��������� �������� � ����� ��������, � ��� ������
������������, ���������� � �����. ������ ������ �� ������ ���� ����� ��
����������, � ������ ����������� �������� ��� ����������. ��� ������ �
����� ������ ��������� �������� �, �����������, ������������ ����� ����
��������. �� ��� ���� ����-����� ����� � ����-����� ����� ��������.
������, ��� ������� ����� �����.
  ������� �� ��������� ���� � ��������, ��������� ����� �� ��������. ���
������ ������, ������ ������ ��� ��������� ������������������ ����� ��
������������ ���������.
  - ��������, � �����, - ������ ����������, �� ������� ���������, �������
��-�������� ��� ������� � ��� �����.
  - ����� ����������! - �������� ����-�������� �������, �����������
�������.
  ������� ��������� ���������� � �������:
  - ����������, �������� ���. �� �������... ������ ���, �� �� ������: �
���� ������� ����.
  - ��������? - ������� �������. - ����� �������� ������������� ����� ���
�������������? ��, ��������, �����, ������, ��� � - ���� �������� ����! ��
��� ��� ����� �� ���� ���� ����� ������� ���� � ������ ����� ��������
��������!..
  ������ ����������� ���� ��������-�������. ����� ��������� ������� �
����������� � �������.
  � �����, ��� ��� ���� ���-�� �����������, �� �������. ��� �����, ��
������ �������� ���������� �� ����� �������� �����. ������, ��� ���������
� ����� �����, � ����� ������������, ������ �������, � ����� �������
�������� ����� ��� ���. ��� �������� � ��� ��������, �� ����� ��� �����
�����, � ���� �������� ��������� ������� ��������� ���� � ���� ��������.
������ ������ - �� ���� ��� ������ - ������� ���������� ������� ������
������, � ��� � �������� ������ � ����. �������� ��������� �� �����, �
������� ������� ��� � ������� � ����.
  ������ ���������� ��������� �� ���������� �������� ��������.
  �������� ���������� ��������� ���� ����� �, ��������� � ���, ��������
������� �������. ����� �����, ��-�������� �� ����� �� ����, ��������
������ ��������� ��������.
  � ��������, ��� �� ���� ��� ����������� ������ � �������� ���������, �
���������� ������� �������.
 
                  ����� 7 
  �������� � ������ ������, � �������� ��������� � ��� ������� � ��������
�������� ��������� ����, ���������� ������� ���� ���������� ����.
  ... ������ �����, ��������, ��� ����������, ���������� �� �����������
������ ����������� ������� ����...
  ... �������� ��������� �������� ����� ������� ������ �������
�����������, � �� ����� �������� ��������� �������� �� ����� �������...
  ... ������� ���� ������ � �������� ������� ���� ���������,
��������������� � �������� ����� ���� ��� � ��������� ���������� � �������
��������� �� ����...
  � ���� ���� ��� � ������ ��������, ������� � �������� �� ����������
���������� ��� � ������� ��������� ������� � ���� ���������. ��� ���, ��
������ ������, ���� �� ������ �� �� ���� ��� ���������� ����������, ����
�� ��������� �� �������� ��� �����, ������� �� ���������.
  ���, ��������, ������� �� ���� ������ ������ ��������� ���� -
����������� �� �������� � �������� ����� - ��������� ������ ����� ��
����������� ������� ���������. ������������ ��������, ������� ���� ���,
����������� ������ ���, ��� �� �������� ���������� ���������, � ���-����
�� �������� ��� �������, ��������, �������� �� ����, ������ ��� � �����
����� ����� �� ������� ����������� ������ ������������, �� �����������
������� ������ ���� �������� �� ���� �����������, ��������� ������� �
�������. � �� ����, ��� ����� � ��� �����, - ������ �����, ����
����������� ������� �� ����������� ������������ ��������������, ������ ���
����� ��������� ���� � ����� �����������, ����� ��� ���� ���� ����� ��
��������� � �����, � �� ���� ��� ������ ����������-����������� � �� ������
� ��������� �� ��������������...
  � ������ ��� ��������� ����� ���� �� ��� ����, ��� ��� ���������
�������� �������������. �������� �� ��������� �������� �����������
��������� (� ��� �������� ���������� ��������), �� �������� ��������
�������, ������ ��� ����� ����������, � ���� ��� ������� �����������
������������� �������� � ����� ������ �� ������� ������������ ���������.
��������� ������������� ������ ��� �� �������������, ������, ���
������������ ��� �������� ����� ��������, �� ������������� ��������� �
����� ���� ������� ������������ � ����� �������������� ��� ���� ��������,
������� ��� �� ���������. ���� �� ������ �������� ��� ������������
���������� �����- ��� �����������, ������� ���� �� ���� �� ���������
����������: ����� ����-�� �������, ����� ������� �������� �� �� ����, ��
�� ��������, �� �� ���������? ������ ������������� ����� ����� �� ����, �
� ����������� ��� ������ ��������� ������ ������ ����������� ������������
"�������������� ����������, ������������ �� �������������� �������
��������� ������"...
  �, �������, ��� ��� ������, ����� ��������� ��������, ������������
������, ���� �� ������� ��� ������. ����������� �������� - �������,
�������� ������ - ����, ���������� ������, �������� ���� ���������� �
��������� "������ �����, ������� ���� �������". �� ��, �� ���-���� ������
�� ��������� ���������� ������������ �� ������ �������� ����������� �����
�� ������� �������������� ������ ��������.
  ����� ������� �������� ��� ������� ������������� ��������� ������ ���
���, ����� ������ �������� - ��� �����, � � ���������� �����-������������
������ ��������� ����� ������� �������� ������. ���� ������������ - �
������ � ��� � ������ - �������� � ����, "������ �����" ����� �������� �
������ � � ����� ������� � ��������� ��������, ������ ������ ������� ��
����� ��������, ��� ������ ������ �� ��� ������...
  ����� �� ������� ��������� �� ����������� � ������, ����� ����������,
�� ��� �� ����� �������� �����, ����������������� � ���, ��� �������� �
��������� ����� ������ � �������� � ������ ����. �� ����� ���� ���������
�� ����������� � ������.
  ... ����������, ��������������� ��������� � ���� ���������� ����,
������������ ����������� ���������, ������������� �������� �� ���� �����
�������� � ������ ������, ������ ����������� ������������� �� �������
������, ������� ����� �� ����� ������������ ��� �������� �� �����
�������...
  ... ���������� � ��������� ���� "������� �����" ������������ ����� ����
��� ������ ��������������� ��������� ��������� ������ �������, �����������
���������� ����������. ���� ����� ���������� ���������� ������ ������
����������� (������, �� ������������� �����������, ��������� ������� �����
������ ������, �� ������� ��� �������� ������, � ������ �� ��� ����� �
������� ��� ���������!), ��������� ���� ����������� � ����������� �� �����
������� �����, ���������� (��� ������ ��������������!) ������������� �����
� ���������� ��������� � ������ � ����� ��������� ���������� ����...
������ ��� � ������ �������� ���������� ���� ��������� �� ����������.
����������� ��� � ������, � ������� ������� ������, ��� ���������
�������������, �� � ����������� ����������, ��� � ����� �������� ������ ��
��������� �� ���� �� ��������� �����������... �� ��� ����� ������������
���� ����� �����������, ����� ������� ���� ��������� ���������� �� �������
� �������� �����. �� ��������� � ������ ������������, ����������� ��
����������, ���������� ������ � ������, �, ���� ���� ����� ��������� ��� �
��������� �����������, ��������� ������ ����������� ������ ������
��������� ������ � ������� � ������ ��� ������ �����. � ���������� �����
������������� ���������� �������� ���� ����������� ���� ����� � ������
������, ���������� ������ ������� � ���� ���������� �������� ���������� ��
������� ����, ������ ��������� ������ ����� � ����������� ���������.
������ ����������: ������ ������� ���� ����� �� �����, � ��� ����������
���������� � ����������, ��� � �� ����� � ����, ����� ��������, ��� ��
�������� � ������ ��� ����������� �����... ������� ������ ����������
�������� �������� ��������, �, � ��������� ���������, ��� ��������� �� �
����� ������ ����� �� ���������� �������� ���������, � ��� ����� -
��������������� ���������, ���������, ��������� � ������ �������������
�������������� ���������. ���� ��������� ��������� �� ������������, �� �
��� ������ �� ������ - ��� �� �������� - �������� � ���, ����� ������� ��
���, ��� ��� ���� �������� ���������� � ���������� �������. ������ ��
����������� ����������� ���� ����� ����������������, �� ������������� ���
� �� ��������...
  ... ��� ���� � ������ ���������� ��� ���������� �������� ��� �������
�������, ������ ������ �� ���, ���� ������ �� "�������", ���� ���������
����� � ��� �� ���������. ������ � "������ ������� � �������
��������������", ������� ������������� �������� � ������ �������
�������������, ������� ����, �������� ������...
  ����, �������, ���������� ����, ����������� � ���� ��������������
��������� ���������, � ������������ ������ �� � ����, �� � ����
������������ ���-������ �����, ��� �� ����� ������ � ������ �������� ����
� ����� ����������� ���������.
  ������ ������� ����� �������� ����, ��� ��������� �������������� ��
��������, ������ ��� ��� �� �������� � ���, ��� ����� ��������� � ��������
�� ���������� �� ������� �� � ����� ������ ���������...
  � ��� �� ������� ����� ��������?
  �� ������ �� ��� �������� ��������� ��������������?
  ��� ����������� ������� ������������� �������, ����� ������������ �
��������� �� ���� ������ "��������������� ����"?
  �, ����� ����, ������ ���������� �� ����������? ����� ����, � ��������
������������� ���������� ������� �������������� ��������, ����������� ���
���������� �����, �� ������� ��������� �����? � ���� ���������, ��� ���
��������� ������� � ������� - ������ ���������� ������� � ��������� �����
������������? ���� �� ����� �� ��� � ���� ���� ��������! ��� ���� -
������, ������ � ������������ ��� ���������� ���������������� ����
��-�������, � ��, ��� ��������� � ����� ������ ������, ��� ��� ����� -
����, ������� ����� ���������.
  �� ����� ����� ��������� ���, ���� �������, ������ � ������ - ����� ��
��������� ��� ���������� ����������� � ������ ������ �����?..
  � � ���� ����� ��������� ��� ���� ���������� ������ - ���������� ���
������ �������������. ����� ������� ����� �������� ����� �� ������ ���
�������� ��������� �����? ��� ������� �������������� ��������, �������
������ ��������� ������� �������? ��, ������, ������� �������������� ��
����� �������, ��� ��� ��������, ��� - ����. �� ������������ ���� �� �� �
���� ������ �� �������, ������ ��������, ��� ���� ������� �������� ��
������ ������ ��������. ������, ������, ��� ��� �������� ��� �� ���� �
������������� ��������... �������, ��������� �����������, ���������� �
������, ��������� ������� � ���, ��� ��������� ������ ����, ����� ������
�������� �� ������� � ������ �����. ������ �������� �������������: ���� ��
� ��� ����� ����?..
  ���������� ������. �� ��������, ������� ��� ��������, ����������� ��
������ � �������������, �� � � ���������, �� ����������� ��� �����������
�� �����. � �����-�� � ������� ������� ���������, ������ ��� �� �����
������ ������ � �������, ���������� ����� ��������� ��� ��� ���� ��������,
� �� ����� ���� ���� ����� ������������ ������� ���������� ����� �����
������ �������, ���� � �� ������� �� �����������, ����������: �������
�������������, ������, ������� �����������, �������, ������ ������
���������� ��� ������������... ��� ��� ������: "�������� ���� ����� ����
���� ������� �������"? ��������, ����� ��? �� �����, ������ ������ -
������� ��� �������, ��� ������������ ����� ������ "������ ����" ���
������.
  ��� ���� �� �������� ��������� ������� � ������� �������, � � ����� ���
������� ��������, � � ���� ���������, �������� ���������� ����, ���������
��������� ����. �������� �� ���� ���, ��� ������ ���������� � ���
��������� ���?
  ���, ������, �������� ���������� ���������, � �����, ����� ����� �
��������, �������� �� ������, �� ��� ���� ����������� ������� �������, ��
������� ���������� ���� ��� ���� ������ � �������� ����� ��������� ����
"�� ���� �� �� ��� �������, ��� ������?"... ��� ��� - ��������� ��������
��� ������ ��������� �������?
  ����, ������� �������� �������� ����, ����� ���������� ��� �� ����,
����� ������������� �� ����� �������, ����������� ������ �����������. �
����� ������ ������������ ��������, ��� ����� ��� �������, �� ������
��������� � ���� ���, ���� �������� � ������� ����������� �� ����� �������
�����������...
  � ������� ���� �����������, ������ ��� ��������� � ���� ������ ������
��� "������� �������", ���� ������ ���������, ����� ������������� �����
����, � ������ - ����������, � ����������� ��������� ������ ���������,
������������ ���������� ����� � ��������� � ���, � ��� � ���-������ ��
��������, ��������� ��������� � ���� ������������ ��� � ����.
  � ��� � ������ ����������. ������ ������ � �������, ���, �������
������� �����������, � ��������������� �����, ��� ��������� �����, �����
���� ����� ������ ����. ���������� ���, ��� ������ ����� ��������,
������������ ����������������� ������������� �� ��������� �������������
���������, ���� �������� ����� ���� � "�������� ��������".
  ������ �����?.. ��� � ������� � ������� �� �������� ������ ���������
���������?
  ����� ��� ������, ����� ��������� ���� � ������, ���� ����� ���������
����� ��������� ������� �������, �������� �������� ��� ���� �� ������
���������� ��������� ����� ��������� ��������-������������ ���������?
����� ������, �� ��� �� �������� ����� � ���������� �� ������, �� �����-��
��������� ����� ��������, �������� ����� ����� � ��������
����������������� �� ���� ��������. ������� ���� �� � ����������� ��������
� ������������ ���, ����� ������� ������������� � ������ ���������
��������� ���������� ����... �� ���� �� ���� ����� ��� ���������: �
���������� - ������� ��������� ���������� �� ��, � ������� �������� - ���
��� ��� ��������� �����-�� ���������������� ��������, ���������� ������
���� ����� ������...
  ������ �� ����� � �� � �����, �� � ��������� � �� ��� ����� �� �
������� ��������. ������-�� ��� � ��� ������ ����� ����, ��� ���� � ������
�� �� ����� � ���, �� ��������� ����� ���� ����� � �������� ��������� ��
������������������ ���������������� ���������� � �������� �������������
�������...
  � ���� ���� ��� ������, ������ ��� �������, �� ����� ������ �����,
��������� ���������� ������ �� ���������� ����������� ��������-�����:
"���� �� ����� ���������� �������� - ����� ������� ������ �������". ������
���� "������� �������" ��� ������ �������� � ��������� ���, ���
���������������� � ��� ������� �������� (�� ���������, � ���� ������� ����
����� ������� �� ���������), ��������� � ������ ������� ������. ���
����������� ����, ������� �������� �� ��������� ����� �������, �� ������
���������� �������.
  ����� � �����, ����, ������������� �� ������, ��������� � ���������.
������� � ���� ��������, ��� ��� ����������� ����������� ������, ��������
���������� � ����� ����� � ������� ���������, �� ���������� �� �� �������
�������� �� ������ "���������!".
  � ����� ��� ������ ������� � �������������� �������� ���������. ������
�� �� ������ �� �������� ��������� ��������, ������� �����, ������
���������� � ��������������, ������� �� ����������� ��������.
  ��� � ������, ������������� � ������, � �������, ��� ����, ���������
�������, ��������� ��������:
  - ��, � ��� ��� �� ������ ����������?
  ������� ����� ��������� �� ���������� ���� ������� �� ������ �����.
  - �-�, - �������� ��. - ��� � ������ ���� ����������? ������ ��� ��� ��
�� �����, ��� ������. ������, ��������, � ��������� � ���� ���� ���
��������:
  ������� �� ������ ��������, ������ � ���������� ������� � ����������
������ ����� ������� �����. � ���������? ��� ��� ������ ����? ������ ���
��� �� ����, ����� ������� ��� ������ ����� - ��� � ���!..
  - ������, - � ������� ����� ����� ����. - ����, ��-�����, ��� ���-��� �
������ ������ ��� �� � ���� ������ �� ��������.
  �� �� �����, ��� �����������, ������ ����� �� ������� ������� ������� �
������������ ��������� ������� � ������ �������� ���������� ��������.
  - �������! - �� �� �� ����, �� �� �� �� ����������� ���������� ��������
����� ������ � ������������ ��������� ���� � ���� ��������. ������ ���� �
�������, �� ������: - ���, ���-���� ���-��� � ��� �����... ���, ������, �
�����... �������� ���� "������" � ��������� ��� � �������...
  ��� ������� ����� ���� � ��������� ������� ���� ����. �� ������ ����
����� ����, � ����� �������, ��������� � ��������������, ������� � �������
�������������: �� ���������� ��� ������������ ����������� ��
��������������� ��������.
  - ��� �� �� �������? - ����������� ����. - ������, ��������, ����������
- ��� ����� "������"?
  ������ ���������� �, ����������� � ��� ����, ��� ������ �������
���������� ������������ � ����������� ��������, �������-�� ��� ��� �����
�� ��������� ���������, ���������� �������� �������� �������� �������� ��
����.
  - �������� ���, - ������ ����, ������ ����� ��������. - ���� �
�������... ����� ����, �� ������� ��������, ���?
  - �� ����� ��������� - ���, � � ��������� ������� - � �������������, -
��������� �.
  ���� ��������� � ��� �����, ��� � ��� �� �������� � ��������� �����.
��� �� ������ ������ �����, ������� ����������� �� ���, �� ������ �����
������� � ������� � ��� ��, ����, �� �� ������ �� �����������: ���� ���
����� � ��������� ����� �� ����������, �� ������ � ���� ���������� ���
���� �� ������ ��������...
  ��������� ���� ��������� �������� ��� ���� �� ����� ��������� ������,
�� ������ � ��� �� ���������� � �����. � ����� ���� ������, � ������� ����
����� ����� ��� �� ���������� �������� - ���, ��� �� ����� ���� ����������
�������� ��������, - � ������ � �������� ����.
  ����� ��� ���� ������ �����������, � ����� ������������ ��� �������, �
� �������� ��� ������ ����������, � ��������� �� ��� � ���� �� ������, �
������ - � ����, � ��� ������������� ������ ����� �� � �����, �� � ������
�������, � ��������� ���������� �������������� � ���, �� ������-�� �
������ ��� ���������� �� ��� �����������, ������������ ������ ����� ��� �
��������� �� ����, ��� ����� ��������� ������ ������� � ����������
����������� � ������ �������� ��������.
  ���� �������� ���������� ��� ������-��������, � ��� ������������
��������� ������� �� �������, ����� ���������, ��� � ��� �������� �����
��������. ��� ���� �� �����, ��� ������� �����, � ����� �� �� ���� ��
�����, � ��� ����� � �����-�� ����� ������� � ����, �� ����� ���������, �
����� ��� �������� ����, � � ����� ��� ���� �� �����...
  �� ����� ����� ��������� ������ ������ � ���������, ��� ������ ����� ��
������� �������� ���� � ������� ����������, ������� ������� ��������.
�����, ������ �� ����� ��� �����. �� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��������,
� ������� ����� � ��������� �������, � �� � ������� ����� � ������ �����,
��� ��������.
  ������� �� ������� �������� �� ��� ���������. �� �������� ������,
������������ �����, ��������� �������� � ���� ���������� �� ��������.
  ���� �� ����, ��� �� ���� �� �������������, ��� ��� ��� ����������
����� �������� ������ ���������, � ��������� ������������, �������� ��
���������������� �� ��������� ���������, �������� ��� ��������� �
������������� ���������.
  - ������ �����, - ������ �.
  ��������� � �������� ���������� � �����������, � ���, ������ ��� ��
������, � ���� ���������. ��� ����� �� ���� ������ ����� �� ��������.
�������� ������ �������� � ��� ����� � �������.
  - ���-���? - ����������� ������������� ��.
  � ���������. �� ����� ������������� � ������, ������� �������� � ����
��������� � ������� �� �������. ��� � ���� ������ � ������� ���.
  ��������� �������������� �� ����. �� ����������� ��������� ����� ������
� ���������� � �������� ��������� ����� ���� ������, ���������� �������
���������� ������� ������������ ������� ������� �����. ����� �� ����������
�� ��� ����� ������.
  - � ����� �� ��������� ��� ���� ������, - ������ ��. � ��� ������
���������� ������������� ������ ������ � ������ ��������������, ��������
�����, ��������� ����������� ���� � ������� ������������� "���������". -
��� � ��� ����� ��������� ���������� �������������?
  ����������, � ����������.
  - � �����, ��� �� �����? - ������ �. ��������, �� ������� ���������
��������� ����������, ������� ����� ���������� �����-������ ������������
�������� ���������� ��� ����, ���� ���� ������. - �� ������ ������, �����
�� �� �������� � ����� �� ��� �� �����������, ��� �����.
  �� ��� "������ ����" �� ����� �� �����������.
  - � ��������? - ������� ��. - ��� � �������� ���������� �� ������������
��������?
  � ��������� ������� ��������� ��� ������� �� �������, �� �� �� ����� ��
�����. � ������ �� ������� ����-��� � ����� �� ����� ����� ������, �� ��
������, ��� ����� ����������� � ����������, ���� � ���� ���������
���������, ��� �� ������ ����� �������� ����������� ������� ����. ����� �,
�������������, �������� ���������� �� ����� ����� ���������, ��������� �
�������� �������� ����� �������� �� �������� ��������� �������� -
���������� � ��������, �������, ����� � ������, � ����� ������� ������ ���
������ � ���� ����� �������, ������� ��������� ������ �� ������� � �������
�� ����. ����� � ������� ������ ��������� ����������������� ���������.
  ��������� ������ �������� ����� ������� � ���� ���� �����������, ��
����� � �������� �� ������� �� ���������� � ������ �� ����, ��, �
��������� ������, ���������, ��� �� ���� ����� �� �������, � ������
�������� �� �������� ��������.
  - ���� �� ������, ����� ��� ���? - ������� �, ����������� �� ���������.
  - ���? - ���� ����������� ��.
  - �� �������� ���� ��� ��������, - ����� ������� �������� ��� �.
  - �-�, - ������ ��. - ��-��, ����������... ���������... ����.
  - ��������? - � ���� �������, �� ����� ��� �.
  - ������ ����. ��� ���� ��� ���. ������������� �� ������ ����������. -
(� � ����� "�����������" �� ������ ������� ��� �������� �����, ��������,
�� ������ ������� ���������, �������������� ����� ���� ������������
�������?!).
  - �������. ��� �, ���� ����� ���. ��� ���������. ��� � ����
������������� ���, - �� ��������� � �� ������, �� ���� ���, �����,
����������� � ����� �������������.
  - ���������, - ������� ������ �� � ������� �����. - ��� ������
��������� ���� ��������. �� ����� �����, ���������, ���������? ����� �
������� ���� �� ������� � �������� ����, ����� ��� ����������. ������ ���
����� ����������. ��� ������ �������, �� ��� ����� ����� ����... - ����
������ �������� ����. - �� ����� �����, �� ���� ���������?
  - �� ���� �� ����? - ������� � ��� ������� ��������. � ���� ����
������� ����� ����� ����������� �������, ����� ����������� ��������
�����������, ������� ������ ����������� ���� � ������� � ������ ����������
������ ������� �� ����� ��� ��� �����.
  - ��� �������, - ������ ����. - ���-�� �������� � ���� � ������ ���� �
� ������ ��� �����... ������� �� �����, ���.
  - ������� ��� ��������������, - ������ �. ��� ��� � ��� ������� �����
��������� ����?
  - � �� ��� ���� ��� � ����, - ��������� ����, ����� �� ������������ ��
��� �����. - �� �� ����� �����. �� �������, ��� ����� ���� ������. �����
��� ���������, ��� �� ������. ����� ��������� ������� ����, ��� �� ����
�������. - �� ������ ������. - ��-�����, �� ����� ������ ������. ���������
���� �����.
  ������� ���� �� ��������� �����. ����� ���� ���� ������. � ����? � ����
������, ��� ��, ��� ��������� ���, ������ ������� ������� �� ���� �����
������. � ����?
  - ��� ��, - ������ �. - � ���� �� ��� �����? �, ��������, ���
���������� ����������� � ����������.
  - �, - �������������� ������ ��. - ��� � ����. ��������� ���� � ������.
  ���������� �������� � ���� ������� �����������, � � ��� �� ������ �
����, �� ���-�� ���� ���������� �� ��������. ����� ����, � �������
����������� � ����� ����� ������ � ��� ������, ��� ���� �� ���������...
������ � ������ ����� ��������� ��������� �����, ���� �� ���������
����������, � �� ������ �������� �������� �������� � ����� ���������
�����. �� ����� �� �������� ������ ���������������� �������: "������ ��
���������" - ���� ��� ����� ����.
  - ������ ? - ������� � � �����, �� �� ������������ ������� ������. ���
�������� ��� ����� �� ������. ����� �, ����� �� �������, �������: - �� ���
����� ������ ����������?
  - ���� �� � ��� �����, �� ���, - ����� ������ ��. - � ��� �����, ���
��� ������... �� � �� ����. � ������� �� �����, ��� � �����. ��� ������
���������, �� ��� �����... � ��� ������� �������?
  � ����� �������. ��� ����������� ���� � ��������, ������� ���������
����������� ��������� ��� ����� �����, �������� � ���� �����.
  - ���, ��-������, ��� �������� ������? - �� �������� �� ���� ����.
  - � �������, - ������������ ������ �.
  - � ����. �� ������ ���� � �������. ���� ������ ������ ��, ��� ����
���� �������.
  - ��� ������? - ��-�������� ������� �.
  �� ������� �������� ��� � �����, � ���������, ��� ������ ��� �� �����
�� � ������.
  - � ������� ����� ����, ��� ������ ��� ���������, - ����������
������������� ������� ��. - � �� ������, ��� ���� ������� �������. �������
����� ���������. �� � �����, ����� ��� �������� ���-�� �� ���, ���
��������� ����� ������. ����� ����, �� ����� ���������� � ���� ������
���������, ���?
  - ��, - ������ �. - ���, �������, ����� ���� �������� ��� � �� ����
����� �� ������� ����. ����� ������� � �� ��������, ������ �������.
  - ������ ����? - �������� ���������. - ���� ���� �. ��� ��������� ����
��� ������... ������ ������.
  � �������� �������� � ����� � ����� ������, ����� �������� ����� ���
�����������.
  ��, � ����� ���� �����-�� ������� ������������ � ������. �� ������
����� ������ �� ������� ��� �� ���� �������? � ������ ��, ���� �����
������� � ��� �����, ���� ����������� ������ ����? � ����������� ���� ����
�� �����: ���� ��� ����� ���� ����� ����� � ��������� ��� ����. �� ��� ��
����� ��� �� ��� ����? ���?
  ����? �����? �, ����� ����, �����?..
  ������, ������, ��� �� �������. ���� ������ �������� ����� � �����,
������ ������� �� ���� ���� � ��������� �������� �� ��� ������� �� ���, ��
���� �� ����������. ��� �����, ����� ��������, � ��� �������� ������
��������� ���������� ������. ������� �����������, � ������, ��� �������
���� �� ��� ����, ��� ��� ������, � ������� �� ������� - ��� �����, ��� ��
������������ �������.
  ��� ���� ����� ���� � ������� �� �����, � �������� ������, � ��������
����������� �� ���� �����������, ��������� ������� ��� �� �������, � �
������, ��� ������� � �� ����� � ��� ������ � ���� �� ��������, � ����� ��
���������� ����� ����, ����� �� ��������� � ����������. ����� ���
����������� � ������ �������, � ���������� � �����.
  �� ����� ������� ����������, ��������� �������� �������. � �� ����
������ �������� ����.
  - ��� ��, ��� �������, - ������ ����, ���������� ����������� � ���� ���
�����. - �� ��� ����� ��������?
  � ������ ������������ ������� �������. �� �������� ��� ��� ������,
������� ���������� ������ ��� ��������.
  - ������� �� ������� ������, - �������� ����, ����� ���������� �
������. - �� � ��� ����� �������� ����, ��� ������ �����. � ����, ��� ���
������, ����.
  - �� �����? - ����� ������� ������� �. - �����������, �� ������� ������
������ ����������? � ��� ������?
  �� �������� �� ���� � � ������������� ����� ��������� ���.
  - � ���� ����� � ��� ����� ������� ������. �� �����, ��� � �������.
  �� ���� ������, �� ����� ���� ���� ���� ������� ����� �� ����. ��������
�� ������������� � �������������� ����� ����, � ������-�� ������� � ����
������, ��� ������ �� ������������ � ���� ������ � ����� �����. � ��� �� �
������� ����� �����, �������� �������������: "��� � ��� �����, ���... ��
��� ��� ��������, ��� � ���". ���� ������� ���� �����: ��� ���� �� ���,
���� ��� ������, ��������� ��������� � ���� ����� ��� ���������� � ����
���� ������? ��� ����� ����� � �� ����������� ������? � ����� ���� � �����
�������� �����, ����� ��� ��������? �� ��� � ���� �������, ����� ��� ��
���������?
  � ��� ��, ������ ��� ����� ��������� �� ���, ���� ��� ����� ����� ��
���� ������. ������ � ����, ��� ��� ������� ������, � ����������� ��� ��
������ �� �� ������.
  ������� � ����� ����� �, ����������� ���-�� ���� "� ������ ����,
��������", ��������� ���������� � ������.
  
 
                  ����� 8 
  ���� ������ �������� ���� ������ ���� ��� �����������, ��� ������.
  ��� ������ �����, ������� �������� ��� � ������, ����� � ����� � �����
����������.
  ������� �� ����������� �������, �������� ��������� �� ������� ���������
����������, ���������, �� �� ������ ���, ��� � �����������. � �� ������,
��� ������� ��� �����������. ���� ��� ������ �������� �� ���, �����
������� ������������� � ���� ������� ��������� � ���������� ��������,
����� �� �� ���-������ �������� ��� ����. � ������ ���� ������, �� ������
�� ����, ��� ��������� ����� �������� ���� ������ ���������� � ������, ��
�� - ��� ����� ����������. ����� ��� ������������� ��� ����� ����� ���?
  ��������, �� �� ������� � ��� �������� � �����, ��� � �����-�� �������
��������� � ������ ��� ������. ����� ������ �� ������ ��������� ������
����� � �������, �����, ��� ������� ���������, ������� � ��������������
�������� � ���� ����. ��� �����, ���� �� �����, ������ �� ��� ��������
����������� ����������...
  ������ �������: �� ����� ����, ��� ����������� � ������, �� �� �����-��
�������� �������� ��� �� ����������. ��������, ������, ���, ����
������������, �� � ��� �������� ��� ��, ��� ��������� � ��� ������� ����
��������. ������� �������� �� ���� ��� ������ ��� �������� �� �� ����, �
�� ���� �� �������� � ���������������� ��������.
  �, �������, ������ ������: ���, ���� ������ ��������� ���� �����������,
����������� ��� �������� ��� ������������ ��������? � ������ ����� �������
���� �� ��, ��� ������ ���� ����������� ���� ����������� ������, �����,
�������� � ��������� ����, ���������� � ���� ����������� �����...
  ���������� �� ����, ����� ������� �������� �������, ��� �������
������������� ������ ������ �� ���������. ��� ����, ��� �� ������ ���,
���������������: ���� ���-��, ��� ����� ������ ��. � ����� ���� ��� ����
�������������. �� ���� ������ ���������� �������� �����. � �������� ����
�������� ����� ������� ����������� �������� �������� � �������������
�������, ������� ����������� ����, ��� � ��������, ������� ���� ����������
�� ��� ������, ������ ����� ���������� ������������� �� �����������
��������. ��� ������������� �����������, ��� ������� ��������, ���� ������
- ���������� ������ �� ����� �����������, ��������� ������ �� ������
�����. ������, ��� �������� � ��� ��������� ������ ����������� ��������
������������� ���������� ����������, � ������ ��� ����� �� ������� � ���,
��� ���������� ��� �� ���������� �� ������ ������ ��������������, ����� ��
�� �������� �������. � �������, "���������", ����������������� ���� �
����, ������� �������� ��� �������, ���������� ����������� ������: ������
������ � ���� �� ��� ����������.
  ������, ������������ � ���������, � ����������� ���� ��������� �� ����
��� �� ���� �� ������� ������ �� �������������� � ����: ���� � ���� ���� �
���� ��� ������. ������, ����� �� ���� ���������� ���������� ���� ����.
����� ���� �������� ��������� �����, �������� �� ������ �� ��� ����������.
�������� ������ ������, ����� ������ �������� ��������� ��������� � ������
��������. ���� ���� ���� ���������� ����, ������ ������� � ���� �� ������,
��� � �����, �� ������� � ������ ���� ������� �������� �� "�����"...
  ������ ��������� �� ����������. ���� �����, ����� ���� � ���� �
�������� �� ������. ������, ��� �� ������� � ���, ��� ��������� ������� ��
�����. ������, ����� ��������� "��������", ��� ���������� ������ ��� �����
�������. � ��� ����� � � ������� ������� �����������.
  �������, ������ ���� ����������� ��, ��� ��� ��� ����� ������� ���
�������� � ���� �� ����. ��� �� ���� � � � � � � � � � �, � ������ �� �, �
�� ��������� � ���������� "������� �������".
  � ����� �� ���� �� ����, ������ ���, ���� ����� ���� ����������� ��
���������, ��� � ���������� �� ���. ����� ����, ��� � ����� ������ �������
��������� ��������� � ��� ������ ��������� ����-�������, ������� ���� ���
������� �� ��������������� ������ ��������� �����������.
  � ������� ����-���, ������ �� �����-���� ���� ������ � ����������
�����, ���������� ���������� ����������� ����������. ���������� ���
�������� ������������ � ������ �������� �������� � ���� ������������
����������.
  ����� ��������� ��������� ��� ���������� �������� �������� ����
�����������, � � ������� ���.
  ��������� �������� ������ ���������������, �� �� ���� �� ���������� ��
���������� �� �����. ���� ��, ���������, ��� �����? �������, ������ ��� ��
����� �����, ������ ������� ���������� � ������ ��� �� �����������
��������� ������� ��������� ����.
  ��� � � �����������, ������ ��� ������� �� ���������� ������, ��� ���
��� �� �������� ������. ��������� ��������, ���������� � �������� ����
�������, ������, � ������� � ��������, ������������, ��� ��� ������ �
��������� ������� ��������.
  ������ ���������� �������, �� ���������� �������������� ������ �
�������� � ��� ������ ������� ���� ���������� ��������, ��������� "�
�����"...
  �� ��� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ��������� ����, ������� ��
������ ���� ������ �� ���������, �� � ����� �� ���������, ��� �������
����� ���-�� ������. � ���������� ������� ������ �� ����� ������������
���������, �� ���, ������ ���������� ��������� ����� �������� ������
����������, ���������� ����� "������", ��� ��� ��� ���������� ��������:
���� ��������� �� ��������� � ������������������ ������� ���� ������
������� ����, ���� ������������ ��� ��������� ������� �������� �����, ��
������� ������� ������� ����� �����. � �������� �� ������� ��������, �
���� ����� ������� �������� ������� �� ������� ��-��� ����� �����. ��
������ ��������� ���������� ���� �������� � ����������� ��������� � ���
����� �� ���� ������, �� ������������� ����� ��������� ��� �������.
  ���������� ����� ���� � ��������� �����������, �� �� ��� ������, ���
��� �������. ���� �� ����� ����������� ����� �� ������, ��� ����� �����.
����� �������� � ����� ������, ����� ������, ������� �������� ����� �,
������� ������, ��������� ������� � ���� ��������...
  ��� ���������� ����������� �������? ������ �� ��� �� �������� ������
��������, ��, ��� �����, �� ���� ������ ���� �� ����� ����� �������������.
��� �����, ��� ���������������� ������ ���� ������������, � �� �����
������, ���� ���.
  ���, � ��� � ��������� �����������. �����������, ��������
��������������� �� ��������, ����� ���������� �������� � ����� ������� �
��� �������. ������ ��� ������� ������������, ��� ����� ��� ��������� ����
������ �������������� ���, � �������� ������� ����� ���������� �������
��������� ���������. � ���� ����� ��� ������� �������� � �������� ��
������� ������������, �� � ������� ����, ����� ��� ���� ����, ���. ���-���
��������� ������� ����� ���������: "���������, ���������!" - � ��� �����.
������� �������� �� ��� ��������.
  � ����� � ����� ��� ������ ��������������� ����������� �����������,
���� �� ���� � ��� ��������� �� ���� �����, � ����������� � ����� ����,
��� ������� ������� ����-�������, ��������� � ��������. ���� �����������
��������� ������������ � ����������� �������. ��� ��������� ���� ��
������������� ��������� ������� �����-������ ����������� ��������� -
��������, ����� ��������. � �������� ���������� ����, � ��������� ������
����������� � ���������. ����� � ���� ����������� ������������,
����������� �������� ���� ���� �� �������� � ��������� � �������, �� �
���� ������ � ����� ������� ���������� � �������� �, ����������������
��������� ��������� ������, ����� ���� ��������� ����� ������������� �
��������� ����������.
  ������ ��� ����-��� ��� �� �����, � � ������ � ���� �����-����. �����
���������� �������� � ����� ����� � ���������� �������� ������ �� ����.
������ �������� � ���� �������� ��������, � �������� � ���� ������ ��
�����, �� � ������� �������, �� �����������, ������ �� �� �����. ��
������������ �������� �� ���������� ������ ��� ���������� �����������, ��,
� ����� ����������, ��������� ����� �� ���������� ���������� �� ����
�������� ������� � ������� ������, �����-�� ������� ���������������, ���
����� - �� ������ �����, � �������� ������.
  ����� �� ���� �������� ��� �������?
  ������ ��� �������� ������ ����������, � ��������� ����� � ������
������� ��������� ���������� ����, ����������� �� �������� ��� �� �������,
������. ��� ������� - � � ������ ��������� �� ����� ������ ������ �
������������� � ���� ���������� ��� ������ ��������.
  ����� ��������, ��� � �� ���� ��������������� �������: ���� ���������
������� ����-������, � ����������� ��� �������������� �����, ��� ��� ��
�������.
  �� ��� ����� � ������ ������. ����������� ��� �� ������� � ��������
������� ����������. �� ���� ������� ������� ����������� ����� �������
������������, �� ������ �������� ����� ���� ��������� "Cogito ergo sum"1,
�� ����� ������������ ������ ���������� ������ ���� �����, � ������ �����
�������� ������ ��� "Coito ergo sum"2. �� ��������, ��� ���������
������������ ������ �� � ������ ������.
  �� ���������� �����, ���������� ���� ������� � ������-�� ��������������
���������, �� ������� ������� �������-������, �������, ��� �����, ������
������������ ����������.
  ����� �� ������ ��� ���������� �� ���� �����. ������, ���-���� ������
�������, �������� �������� ������� ������� ������ ��������� ����
����������� ����. ��, �� ������ �� ����� ����� ������� � �������, �����
"��������" ����, ���� ���������� ���� ��������������� ��������� ���������
�����-�����?..
  � ����� ������, ��� ���� ����������, � ����� - ��������� �����, ��� �
���� ��� �������, ������ ��� �� �������� ������������ ����������,
������������, ���������� ��������, ��������� �� ��������� �����������. ��
���� ���� ���������, ����� ��������������� �� ������� �� ��� ������ ��
���������.
  � ������� ����������, ��, ����������, �� ���� �� ������. ��� ��
�������� �������� �� ��� ������. �� ����� ������ �������� ���� ������...
���... ���. � ����� � ������ ��� ���� ��� � ������ ���������� �� �����.
��� ���������� �������� � �����, ����������� ������������� ������
����������� ����������, ������ ����� � ����� � ����������� ������, �������
�� ���� ��� �������������.
  ��������� ����� �� ����������� ������������� ����� �����, ���� ��� ��
������� ������ ���� �� ������ � �������� �� ������ �������� "��������".
������ ����� ������������� ���������� �������� ����������, � � �����
������, ��������� ����, �� ����������� �� �����, �������� ������ ������.
������� ������� �� ���� - �� ������ ��� ������ ����������� ��������.
  - ��� ��, ����? - ���������� ��. - ��� ����������? ������ �� ����
�����������?
  - �� ������ ������������ �� ������� � ����, - � ������ ������ ���� ���
�, ��� �� ��������� ����������. - � � ���� �������� ��������� �������� ��
������ �� ������ ����� ������������������, �� � ������������.
  - ������������? - ������� �� �� ���� �����. - �� ��������, ����
��������, ��� ������� �������� ���������� ��������� ������� �������
����������� ��� ������ ������.
  - �������, � ������� �� � ���� ���� ��������, ���������� ��� ����� ��
�����������, ��� �� - �����.
  - ��� �� �� �����, ����? � ������ �����?..
  - � ��� ������� ���. �� �� ����� � �� ������. ������ ���� ������ - ���
����� ������� �������� ������. � ���������� - ������ � �����������.
  �� ��� ������ ������ ���-�� ����, � ��������� ����������� �����:
  - ��-�����, ��������, �� ��������� ��������������� �������� ��������,
������� ����� ���������� ������������ �������. ������� ��� ������ �� ����.
  ������ ��������� ����, ��� ���� �����������, ������� ��� ����������
������, ���� �� ��� �����������, ������� ����� ����������� ��������� ����
��������� ����� � �������. ���� ��������� �������������� ����� ��
������������ ������, �� ������� ����������� �����������. �� ��� ������ -
������� ��������.
  - ������ ��, �������� �������, - ������ �, ���������� �� ����, ������
������������� � ����� ��������� �� ����. ���������, ����� ���, ������ ����
����� ��������� ����� �� ������������ ������, �������� � ����� �� �������,
��� ��� �������� ������������� ��� �����... ����, ������ ��, ������
������� � ���� ����������� ��������...
  ���������� ���, ������, �������� ������� �������� ���������, ������
������� ��� � ���������������� ����� ����������. ���� ������ ������
������� �� ������� ��������� ���� �������, �� �� ���-�� ������ ����� �����
������� ������ �������������.
  - �� ��� �� ��������, ������? - ������ ���������� �������, ��� ��
��������� �������� �� ������ �����������. - ������, ��� ����� -
����������, ��?
  ��-��-��!.. ������ ��� �����, ��� ���������, ������ �� ���������
���������, ���� ��� ��� ��� ������, ��� ��� �������� �������� �
������������ ������?
  �������� ��������� ���, �������� ����� �. �� � ���� �������� � �������,
��� ������ ����������� ������� �������� ����� �������� ��� � ������, �
����� - ����������� ��� ������� � �������. ��� ��������� ���������� ��
����� �������...
  ��������� ������������ � ������ ����� �� ������, �� ����� ��������
��������, ����� ������ ����, - ���, �� ������� � ���� ������ ��� ����
��������. �, ���� ����������� ������������, �� ����� ������ ���������...
������ �� �������� � �� �������, �� ���� �� � �������� �����������
���������� ��������� � ������ �������!..
  - �� �� ������ ����� ��� �����������, - ����������, ���� ������� �
�����, ���������. - �� �� �� ��������� �������� ������������!
  - � ��� �� ��� ����������, - ���������� ������ �������, ���������
�������������.
  - ������ �� ���� ��� ��� ����� ��������, ������� �������...
  ��� ������� - � �� ���� ������: "���� - �� �������! ���� - �� ������
����! �� ���������!", ���� ��� ������ ���� ������ � ��� ������.
  - ��� �� � ��� �������, ����, ��� ������ � ��������������? -
������������� ������ �����������, ����������� � ���. - ��-�����, ���
������ ��������� ��������, � � ����� ��������� ��� ���� ����������, �� ���
��? - �� ���������� ������ �������� ���� ��������, � � ���� ����
����������� � ����.
  �� ����������� ����� �� �����������.
  - �� ������, ���, - ������� �� ������ ���������. - ������� �� ��� ��� �
������ � �������... ��� �������� ������� �������� ������������ �������, �
������, �������, ������ ������� ���� ��� �������. � ����� ���, ����� ����,
��������� ����-������ � ������ �� ������� ������, ������ ��� ����
���������� - � ������ �� �������! ���������, ��� �������������, ���!
  - ��� ��� �� ��������, ��� �� ��� ������, ����, - ������� ��� � ������
��������� ���� ������ ������� ��� ���, ��� ��� ��� ������, ���
�����������, ������� �����������. - �� ������ �����, ������, - ������� ���
���. - � ������� ���.
  ������ � ������!
  ������� ���! �� �������� ��� ���������� ���������������, ���������� �,
��� �������, ������� �������������� ������ �� ����� �� ������� �� ������,
�� ��� � � ����� ������ ���� ����������� �� ����������...
  � ������ ���������� �� ���� � ������� ��� �� ����� � ������
"����������", ������� � ������ �������� ����� ������.
  ����������� �� ������ ������� ������, ������� ��������� ����� �
�������, � ����� ������ �����, �������, � �������� �� ���������
����������� ����� ������������.
  ����� � ����, ���� ����� �������������� �� ����� � ���� ����� � ���
������ ���������. ��� �������� �� ����, ��, ��� �� �����, ������� � ����
����, ����� �������� ������ � �����... � ����� ������������ ����� ������
�����������, � � �������� ����� �������� �� ����� �� ��������� - �� ������
���� ���������� ������� ������� ���� � ������....
  "���������" ��������� � ����� �� ������� ��������, � ������ �������
��������� �� ���� ������.
  ��������� ���� ������ ��������, �� �� ��� ������������ ���� ����, ���
�� ������ �� �������� � ����������������� ������ ���� ��������.
  - ��� ����? - ���������� ������� �� �����.
  - ��� ���������� ����������� �� ������, ����� �������� ��� ��
����������� �����, ����� ������������, - �������� �. - � ���������� ���
���������.
  ���������� ������ � ���� ��������, � ��������� ����� �� ���� �����.
  - ����������, ����... - �������� ���������, �� � �� ��� ��� ���������
�����.
  - � �������� ����������� �� ������� � ���� ������� ������� �� ���� ���
���� �������� �������, - ������ �, ������� ��� �� ��� ��������� ���������
����, ��������������� ��� ���������� �������� �� ������� � � �������� ��
����� ������� "���������". ������, ��� � �������� � ����� �� ������ ������
��������� ����� ������, ������ ��� ����������. ������ ���������� �����
�������� ���������� ���������, � �� ��� ����� ������ �����.
  - ��� ���, ��������? - ���������� ��, ����������� "��������" �� ����
������.
  - ��������� ��� ��� ������, ������ ������� �� ��������. ���� �� �����
���������� ����� � ���������...
  - ����� ����, �� ���-���� ��������� ���, ��� ��� ��� ������?
  - ����������, �� ��� ������ �������, � ���� ���� ������� ������ - ����
�� ������...
  - �� ����� ��� ������? - ����������� ������� ��, ������������ �
������������ � ����� ����� ���, ������ ���� �������������� ������ �����
������� �� ������: "��� �� �� ���� �������!". - ����������� ����� �� �����!
  - ��� ���������� �� �����������, - ������ �, - � �����������
�����������.
  �������, � ����� ������������, ��� ����� �� ����������� �� ���� ������.
�� �����, ��� ��� ����� ����������� � �������� ����� ���� ���, ��
����������, ��� ��������, �������... �� ���.
  ��������� �������� �������� �� ������ ������� � �������� � ���������
����.
  ������ ����� ��� � ��� �� ���� ��, ��� �� �� ������ ������ �������� �
����� ������������ ������.
  ������ �� ���� ������������, ���� ������ ��� ���������. ������ ��������
���� �� ������, ���������� �������� ���� ��, ��� �� ����� "������"
���-������ �� �����.
  �� ��������� ��������� ���������� �������, �� ������ ��������
���������� �� �����, �� ������, �� ������ �������������� � ��������
�����������, �� �������� ����� ����������, ���� ���� ���������� �����
������������ ��� ����� ����� ����� ������. �������� � ��������, ���
������� ������� ��� ������� ������������, �� ����� ������-�� ��
����������. ������, ������� ������ ������ ����������, ���� ��
������������, ����� ��� �������� ��� ������� ��� ������ � ��������...
  ���� �� � ��� ����, �� ����� ��������� �� �� ������ ���� � �����-������
����� ��������, ��� ���� ���� � ��������� �����. �� � �� ������, ��� ���
������� �������� �� ����� ������, ������ ���, � ������� �� ����, ��
��������, �� ���������� �� �� ����������.
  ���������� ������� ���� �� ������ ����� �����. ����������� ���������
����� �� ���� ��������, �������� ������� ������������� ���, �� �����
������ �� ������ ����� ���������.
  ��� �������, � ����� ������ ����������, ����� �� ��������� ������
������������� ���, ��� ��, �������, �������������� � ������ ��������
������� ����� �� ����� ��������. �� ����������� � ���� ���, ��� �� ������
����� ������ ����� ������ ����� ������������ �� �������� ������������
����������� ����� ��������.
  ��������� ���������� �� �����, � ��������� �����, � �������� �������,
��� ����������-"�������" ���������� ���.
  �������� ��������, � ������� �� ����������, ��� ������ ��������
����������� ������, ����� �������, ����� ��������������� � ������ � ���
�����������, ������ �� ��������. �� � ��������� ����� ������ �� �������
����, � ������ �������� ��������, ��� ����� - �����.
  - ���� �� ����? - ���������� ���� ���.
  - � ����, - ������ �, ��������, ��� ���� ��� ���������� � ��������� �
������ �������� �� "��". - �� �� ������, ��� ���������� ���������������
����� ��������������� ��� �����������.
  - �� ���? - ���������� ��. - �� ��� � ����� ����� ���������?..
  - �� �� �����, ���. �� ���� �� �� ��������, �������� ������� ���������
��, � ��� ��� ���� ������ ������.
  - ������, �� ������ ��� ��� ��� �����������, - � ������ ����� ��������
���������.
  - ��, ��� ����� � �������� ����������, - �������� �. - ���� � �����
����. ���, ��������, �� ������, ��� ������ ���� �� �����?
  - �� ������ ������, � ������� �� ����������, ��� ���� ����������� �
�����-�� �������� ���� � �������.
  - ����������. �, ������� ��, ��� ���� ����� ����� �� �� ����������, ���
�������� ����� � �������. ������, ����� �� ��� ������? �� ����� ������� ��
����?
  - ���, - ���������� ��, ������� ������, � � ��� ������-�� ����. - �
�����... � �����, ������ �� ����� �� ���� ��������...
  � ���� ������ �� ����, �������, ������� �������. ���� � ����, �� ���
��������� ������� ���������� ����������-������ ����������.
  - ��� �, � ���� �������, ���, - ������ � �������� �. - ������ ������
������������ � ����� ������������... ��� ���� �� ���� � ��������, �����?
  ���������, ��� �� ����� ����� �� ���� ��������������� �� ��������
������ ������ ����� �� �����-�� ����������� ����������. ������, �� ������,
��� ���� ���, �� ��� ��? �� ����� �� ����� ��������� ������ ����?.. �����
������� ���������� ����������� �� ���������? ��� �� ��, ���� ������� �
������?
  ��������� ����� �� ���� �� �� �� ������� ������� �� ����. ������, ���
�������, ��� � ������� ����������� ������ ����� �����. �� ����� ��
�������������� � � �������� ������� ������:
  - ������ � �� ����, �������?! � �����, ��� �� �����, ����� �����������
����?
  - ��� ���, ������ ���������������, - ��������� ������ � ����������. -
�� ���� �� �� ��� �������������, �� �� ������ ��� �����������
������������� ������� ������ �������!..
  - ���� �������������! - � ������� ��������� ��. - ������� �� ��������,
����, ��� ������ �� �� ���� ��� ������ � �������? ������ � ����� ������ �
� ��� �����, ��� ��� ����� � ������ �� �������...
  ������� ������� �������! �� ��� ������ � ����� ���������� �������, ���
����������� ��� ����������. ��� �� ����������, ���� �� �����, ��������
�������� �� ���� ���������� �� ������ ����������� - �� ������ ������,
������. �� � ���������� �� ��� ��� ����������, �� �������� �����? ��� �
��� ��� ����, ��� ����������� ����� ����������� "�������". ��� ��, ���
����� � ��������� �������� ����� ������� ������������ � ���� "���������"...
  �� ���� �� "�������" �� �����������, ��� �� ����� ���� �� ���������.
�������� ������� ����� ������ � ��, ��� �� �������� - ���� �����, �����
��� ���������� ���� ��������� ����� ��������� � ����������, ������ ��
�������. ��� ������� �� ������ ������ ����������. ��� �����-�� ����
��������... ������ �� ��� ���� ��������� � ��� �����������: ��������,
��������� � ��������, ����������� ������� � ��������. �������
�������������� � ������� ����, �����, �����������, ������� � ������
���������� �������������� ����������. ��� ������� ���������� � ��������,
��������� � ���������, ������������ � �������� �������� � ��������� ������
����������� ���� ������� ����� ���� - ����������� ����� ��� ����, �����
��� ���� �������� ������. �����������, ������� ���������� �������, - ����
���������� ���������� ������ �������...
  � ���� �� ����� ������� ��������� �� ���������� ��� � ��������. ������
� ������� � ������� ����, �� ������ ��� ������ ������ �� ����������
�������� (������������ ������ � ����� ��������� ����������, ������ ��� ���
����� ����� ������), � ����� ��-������� ������������ � �������������. ���
����������� ����� ��� � �����.
  ����� �� � �������� ����. �����, ������� - ������� ������ ��� �����
���...
  ����� �������� ������� �� �������� �����, � �� ��� �� ������ ��������
��������������� �������, ��������� ������������: "�� ���������! ���������
����������� �����������".
  ��������� ������������� ������� �� ����: ������� ������ ��� ������ ��
����� �� �����. � ������ �����. ��� � ����: ���� �������� �������
������������ ���������� ���������� �������-��������������.
  ��� ����� ����� � �����, �� � ������� ������������ ��� ����. ��
�������� �������� ���� ����������, �� � ������� ������� ��� ��� �������.
  �� ������� �������� �������� ������ ���-�� ������. � ��������, ��� ���
����� � ���� ����������� ������� ���������� ����. ���� ������ ���
��������� ���-�� �� ������� - ��� ������.
  - ���� ������ ��������� �����, - ����� � � ����� ��� ����. -
������������ ���������� � ���������� ������������ �����...
  - �� ��� �� �� ������? - �����������, ���� �������, ��.
  - ��� � �������� ���� ������� ����������, - ������ �, � ���� ����� ����
���� ��� �� ����� �� ��� ��������, � ����� ��� ����� � �����.
  ������������ ������ ��������� ���� �����, ����� ���-�� ����������
������� ����� ������� �����. ��� �� ��������������� ����������� �����.
������� - �� ����������� � ������ �������-��������������...
  ����������� ����� �� ����������� ����� ������� ��������� � ���, � �����
����������� ������������� ����� ����. ��� ����������� ������ �������, �
��� ���������� ���� �� �� ����� ���������� ��� � ��������. ���� ��
�������� ������������� ������, ��� ���-�� � �������� ������������� �����,
� �������� �������������� ����.
  ���������� ������ � ����� �������, � �������� ����� � �����, � ��� ����
��������. ���� ��������������� ������ ����� - �����, ������� ������� �����
������� - �� ����� ��������� ��������, � ������ ��������� ������ ����� �
�������� ����� �������������.
  �� ������ � �������, ��� ������ �����.
  - ������ ��� �������� ����, ������� ����, - ����� � ����������, � ��
�������� ��������� ��� ����������. ������ ������� - �� ���� ��� ����������.
  - ������ ���� �����������, - ������ � ���, �������, ��� �� ���������
����������� ������� � ������ ������������ ������. - ������� ��� ������ �
��� � ����� ���.
  ����� ���� ����� ��� ���-���� ������ �����, ������ ��� ��, �� ���� ��
����������, - �� ������. �� ��� ����� �� ������ ��� ���������� ���, ���
������ � ������ ������ �������� �����, � ����� �� ������� � ����� ��������
��������� �����.
  - ������, �� ���� ��� ������������ � ��� ���, - ����������� ������� ��,
��������� �������. �� ����: ����� ������� - �������. ���������� �����
����� � ����������� �����, ������������ ������, ����������� �� ���� �����
� ������ ������������ ��������������� � ���, ��� ��� ��������� ����
��������. ���������, ��� �� ������� �������� ����������� ������������ ��
������� �����?
  - �������, �� ���������, ��� � ������� �� ����� ������ �� ���������� ��
�����? - ������ � ����.
  - �� �������, � ���� �������� ������� ���-�� �����?
  - � �� �������, ��� ����������� �������� ����� ��������? - ��������� �.
- ���, ������� ���, � ������� �������� ���������� ����... ����, � ����
������, � ���������� �� ������ ������� �� ������ �����������. ��� �����
������ ������ � ����� ������� �� �������� � ����, ��� ��� ��������.
  - ��� ������, - ���������� ������� ���������, - ���� �� �������,
�������� ����, ���� �� �� �������� ���, ��� ��� ��� ������.
  - �� ���������. ����� ����� ����� ����, ��� ��������� �������, � ����
��� ���� �����-�� �������� � ���, ��� �� � ����� - ��������?
  - � � � �� ���������. ������ ���� �� ��������� ���� ���� ����������,
����� � � ���� �� ������. � ������, ��� ��� ����� - �����, �� ����������,
��� �� ���� ��� �������� ���� �������?
  - � - �� ���������, - ������ �. - ������ �����-������ ��� �����
�����������?
  - � ��� �� ��� ��������? - ���������� ���������� ���������. -
������������� � ��� �������? ��� ������ �����-������?.. � ������� �
������������� ������ ��� ���� ���� ������ �� ��������� �������!..
  � ���� ����� ���� ����������� �� ������, ���������� � ���� �������� � �
������������ ���� ������ ����: "� �������� ��������� �������, ������� ��
����������, �� ������� � ���� ���. �� ���� � ��������� ����� �� �����
������ �������� �����, �� ���� �������� ������ ��� �� ���� �� �����,
������ ��� � �� ��������� ���� ������ ����������, �����?" - � �����
���������� ���� ������� � ������.
  ������ � ���� ���� �� ������, ������� �� ������ ���� �, ����� �� ������
�������� �����, ��������� � �������. � ������� ���� � �� ����������, ���
�����, � ���� ��������, ���������� ������ ��� �������� ��������� ���
�������� ��� ���� �� ����, ������� � ������ ��������. � ���������� �
������: ��� ����� ����� ���� ���� �� �����-�� ���� �����.
  ����������� �����, � ������������ ������� ��������, �� ����� ��
���������� � ������ ����:
  - �������, �� ��� ���������, ��� � ������� � ��� ����� �� ��� ����,
����� ������������. � ���� ��� ������� ��������� ����������� - �� ���
����, � �����-��, � �� ����� - �� ���� �������� � ����, ��� � ����� ������
��������� ������ �����������. ��������� ���� ������ ����� �� ������
�������. ��� �������� ���� ���������. ������ ��� ������ � ����� ������ ���
�� ����������, � ������� � ��������� ����� ����� ������. ������ ���
�������, ������ � �������� ����� ���������, ���. ������ ��������� ��� �
����������� ������ ������� - �� �� ���� �����... �������� ����� ��������
������� ��� �����-�����, �� �������� ������� ���������������, � �� ������
���������� �������� ��������. ������ �������� ��������� �� ���� ����������
������, ��� �������� ���� � �������, �, �� ����� ���������, � ���������
����� � ��������� ��������� ����� ����� ������������� ����������. ���� ��
����������� �������� �����������, ������� �������� ��������� ������ �
����� ������ � ��������� � ������������� ����� � �������� ������ ��
������. ������, ��� � � ������ ������, ����� ���� ���� ����, �������
�������� ��� � ������ � ���� �������. ���� ���� ���� ��� ����� �� �����
�����. �� �������� ������ ������� - ���������� �������� ��������. � ���
��� �������, �� ��� ���� �� "����������", ���������? ������� ���-��
��������� � ���������� �� ��� ����� ��������� �����. �������� ���
��������� �� �����-���� ������� ����� �� �� ���, ������ ��� �����������
������������ ��. � ��� ������ � ��������� ��� ����� � ������. ��, �
���������, ����� �����, ������ ��� ��� ������� ����������� � ���, � ������
��� ���������� ���� �� ��� ������... ��� ������ ����������� ���, ��� � ��
���� ����� ���������� �� ����������� � �������: ���� ����������, ���
������� ����� ����� ���������� � ���. ������� ��� ������� - ������ ��
����. � ����� �������, ���, ���, ��� ������� ���� �����, �� �����������
�������� ���.
  ��� �����, ��� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ����� ������������. ����
�� �����, ������� �������, ��� ��, ��� ������� �������� ����� � ��� ������
��� ��������, ��� �� ��������� �� ���, ������ ����� ���-��� ������� ���
��� - ��������, ���� �� ���������� �� ����. � ������� ��� ����� ��������
����� ���� ����� ��������� ��������...
  - ���������-��, - ����� ��������� ��� ������� ���������. - ������, ��
�������� ���� �������� � �����������?.. ���-���... ������ ����, � �����
����� ���� �������� ������� ��� ����������!.. ��� ������� - � ��
���������� �� ����, �� ������� ������!.. ��, ����������, ����, - ��
���������� � ����������� ������� ���� �� �����, - �� ����� ������ ��
��������� � ����� ������� � �������� ��� ������ � ������������! � ������:
����� �� ���� ������ ��������� - � �� ������� ��� ���� ����� ����������!
  - ��� ����� ����������? - ��������� �. - � ��� �� �������� ���������
����������� ����?
  ��� ���������, �� ����� �������� ��������� ��� ���� �����������
��������� ������� ���� � ���������� ������� ���� ������� ������� �������
�����������.
  ����� �� ����������� ���� �������, � �������� �������� �������������
����� �������� �� ������������� ������������ ������� ���������, � �����
���������:
  - �� ���, ������, ���, � ���� �� ��� ���... ������� �������� �� �����
��� ��, ��� ��������� ���� ����� ��������� �� ������, �� � ������� ��
����, � ���� ������� ������ ������ ������. - �������, ��� ���� �����
������������ � ��������, � ��������� ��������: - ����������, � ��� ������,
���� �� ���������� ������������ �� ����. ��, �������, � ���� ���������
������� ����, ������� � ������ ������ �������� ����, ��������, ����
��������� ��������������, � � ������ ������� - ������ ������. �� ������
������� � ���� ���������� �� ����, �� �� ������ ���� �� �������������. �
���. ����������, �� ��� ����������, ���, � � �� ���� ���������, ����� ����
����� ��� �������...
  ������������ ������� �������� � ������������, ��������, �� �����������
������ � ��������������� ��������-��������� ���������, � ���������� ����
��������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ��� �� ������������ ��
������ ��������� � ��������������... ������, ������, ��������� ��������� �
��������� ������ ���������, ������ ���, ������� ������, �� ��������:
  - ��� �, ����� ����, �� � �����, ����, �� �... � �� ����� ��������.
  ���� ��� - ��������� �������! ��� �� ������ ������ ���� ��
���������������� ��������� ������� �����������, ������� ������� ���������
��� � �������, ��� � � ��������, - ������� �� ����������� �� �����
�������� ����������� �����?..
  ��� �������� � ���������� �������� ���� � ����� (������ ��������������
�������� � ���, ��� � ��������� �������, � �� ���������) � �������� �
��������, �� ���������� ����������� ������ ��������� ������, ����������
������ ����� �� ������� ������.
  ����� �� � ������:
  - ��� ������ �������� ��������, �� ������ ������ ����� ������, ���.
����� �� �������� ��� �������� � ���� ������� �� ����, �� ���� ����� ���
�� ������ �� ����, ��, ������, �� ������ ��� �����������...
  - � ������ ����� ����� �������? - ������ ���������� ��.
  - ������ ��� �������� �������� �����, ������� ������� ���������, ����
�� ������ ��������. � �����, ��� �� � ����� ��������� ��������� �� �����
������, ������� � ���� �� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ���-������
�������������...
  - �� ������ ������ ����� ���? - ���������� ���.
  - �� ������ ��� ��� ����, ������� ������ ������� � ������ ����, ������
���������� ���� ����� "������" �������� � ������� ����.
  � �� ��� ����� ������������� ��������, �������� �������� �.
  - ������, ����������� � ������������� ��������� �������� ���� ��������
����� � ������ ��������� � ���������, - �������� � ����� �����.
  - ������ � ����, ��� �� �����? - ��������� ������ ��, �� ������, ���
���������� ���, ���-���� ��������.
  - ���, ��� ����������� �� ����, � �����. �������� ���� ���������� ���
�������, ������... ��� �����-������ ��������� ��������.
  - ������, ��� ��?
  - �� ���... ���-�� ����� ��������� ���������: "� �������� ����� -
����-��"...
  - � �����, ��� ��, �� ���� ���, - ����������� ������� ��� � ������� ��
�������, �� ������ ��������� ������ ����� ����������.
  - ��, � ������ ����� ��� �������� ������ �����! - ���������� ��. -
����� ����� ����������� �����������, �� ��� ��� ��� ���������� ������ ���
������.
  - ���������! - ���������� �. - ������ ��� ������ ��������� �������� �
����� �� ������ ������������ ���������� � �������� �������!.. �� ����
��������� ��?
  - ��, - ���������� ������� ���, - �� ��� ���� ������ ������. ���-�� ���
����...
  �����-�� �������� ����� ��� ���������... ���, ���... "� ������, �����
����� �� ���������, ��� ��� ������ �������". � ��� ��� ��� ���� ������...
���-�� ������ ������� �����, ������� ������� ������ ����� ������... ������
��, ���� ��������� ���������������, �� � ���� ������ ������ ����������
���� ����, ���� ��������...
  - ����������� �����, �������� ������, - ��������� ��� �. - � ������� ��
�������� ����������: ��, ���� ���� ��������, ������� ������ �������...
  �� ���� ��������� ���� ������������, ������� ��� ����������, �� ������
������� ���������� �� ����� ������ ����� - ������� ����������� ����������
������ �� � �����-����� ������-����� ������. � ���� �� ��� �� ��������
������ ���, �� ��� ����� �������� ����: ���������� - "����",
��������������� ������ ���������� � �����������. ��������� ����������
������ ���� ������ �������, �� ���, ����� �� ����� ������ ����������
����...
  �������-�� ���� ��������, ������. �������, ��� � ���� ���������
�������� ���������� ��� �������� ���������� � �������� ���, �����
���������� ��� �� ��������� � �����, � �� ����� �� �� ��� ������ ���������
������. ���� ������ ������ ��� �����������, ������ ������ ������������ ���
������� � ������, ���� ��� ���-���� ����� �������. ������� ������ ��������
�� ��� ����������� ����������, �� ����������� � ����� ��������, �� ����
������ ������� � ������ ������� ����� ������ ���������, � ��� ��������,
��� � �������� �������� ��� ���� ��������� �����, ��� ��������?.. ������,
���� ������� ��������.
  ���������� ������ ��������� �� �����������, �� ���, ����� ��� ���� ��
�����. � ���� ������� � �����-������ �� ����? � ���� �����������, ������
����������, �� �� ����� ���� ������������� �������� ����� ������� ��
�����-������ ������ ������? ���� ��. ��-������, ����� � ��� ��������,
������ � ������� ������ - ����. ��-������, ��� �� ������ �������� ������ �
�������� ������������� �������:
  ����� ����������� �������� ���� ���� �������� �����, ����� ������, ��
������...
  ����� ��� ��� ����� ����? ��� - ���?..
  ���, ����� ������� ������, ������, ����, ���� ����� � �����
�������������� ������������ ������������� ������ �� ��������, �� ������
��� � ������ ������ �������� ����� ������... ���� �� ����������, �������
�� �����, ����� ������������ ����� ����������� ���������. ������ �����,
��� ��, ���� ���� ����� ����������, - �������� �� ��������. ��� ���������
��� � �������... ��������, ����������... ��� ���-������ � ���� ����.
����������� �����... ��� ���� �� �����, � ���-��� �����. ���������
������������� ����������� ������, ��������� ������� �� ������ ���������,
�� ������� ����� ������ �������� ����� ���������� �������...
  � ���, ���� ��� ���������� - ������ ���� �����?.. ����� ����� ����? �
������ �� � ���, ������� ������ ���� �. ���� ���������, ��� ���� ������
��������, ������, ������� �������� - ������, �������� ��������� �
��������� �������. ��������, ���� ������.. ��� �����, ����� ����,
������������, � �������, ����� ������ ������������� ���� ����. �������,
����� ���� � ������ ������ ������������ �����, �� ���� ������������
������������������ ����������� ������, ���������� ��������� �� ������ ���
�����������, �� � ��� ��������...
  ������. ��������... �� ��� ������ ��� ����-������������, ��������
�������� ����� �� ������� ����� � ������� ����� ���������� ������, ����
������� �� ������ ���, �� � ����� � �������?.. ����� ������� ����������
��� �� �������� ��� ���, ����� ��� ��������� ��� � �����?
  ������������ ������� �� ����� ����������? �� �������: ������� ��
�����������, ��� � ����, ������� ����, ������� � ����� �� ������ �
�������!.. �� �� ������ ������ ��������... ���, �� �����.
  ������� � �������, ���������� ������������� ������� �� ��������
��������?
  �����������, �� �� ������ ��������� � �������������� ����� ��������...
���, ��� �� ����� �����? � ����� �� �����-������� ��� �������: ��� �� ���
- ����������� ��������. ��������� ����: "�����" � ������� �����:
"��������� ����������� ����".
  ��... �� ���� ��������� ����� �� ���������, ���� ������ ��� �� �����
������� ���� ��� ��������� �����... ���, ��� ��� - �� ��...
  ������ �������, ������, ����������� ����� ���������-��������. ��� �����
��� ���������� ������ � ���������� ������������ ��� ��� ������� ����,
��������� ������� ���������� � ���������� �������� �������� �������, �����
� ������� ���� ������������ � �������� �������� ����������� ������. �� ���
��� ����� � ��������, � ������ ������ ������� � ����������������� ��
�������� ����� �������� ���������� �� ����� �������� ��������� ������
��������������� � ���, ��� ��� �� ��� ��������... � �����, ��������
���������, ��������� � ���������� � �������� � ������ ������������
���������. ������� ���. �������� ��������� ���� �����������...
  �� ��� �� ��� �? ������ �����, ��� � �� ���� � ��������!
  - ��, ���!
  ��������.
  - ��������, �� ��� �� ������?
  �������� ��������� ������, �� ������� � ��� �� ��������, ���� � ����
������ �������� � �������� �����, ������ ��� ��� �������, ��� ����
��������� �������� �� ���� ����� � ������������� ��������� ������, ����
��, �� ���� ���� ������������, ���-���� ���� � ���� "��������" � ������
�������� � ������� � �������� ����� ��������... �������, ��� �������
��������� ����������� �������� � ������� ����������:
  - �� ���-�� �������, ����?
  - ������! - ��������� �. - �������, ������ �� � ����� �������� ������,
� �� ����������� �� ��� �� "��", � ����� ���� - ������, �������?.. ��
������ �� ����������?
  "��������" ��� ���, ���� �� ����������� �� ������ ������� �������, � �
������� � �����������.
  - � ���� ��� ���� ����� �� �����, � ��-�� ����� ������ �� ������, -
�������� ������������� ��. - � ��� ������, �� ��������� �������... ����
��� ����������� ����� � ��������� ��� ��� �������� ������, ����
����������� �����... ���������� �����, �?
  - ���-������ �����? - ��������� �, ���� ������ ���� �������.
  �� ����� ����������� ���� ������ ���� ������� �� ����� ��������
�������� �������� ���� �����.
  - ���.
  - �����... �����-��, ��� ��� �������� �� ������ ����� �� ��� ����?
  �� ������� ������� ����� ��������, ����� ����� �� �������.
  - �, - ������� ��. - � �� �������, ���� ������� ���������, � ��
���������. � ��� - ��� ��������... �� ����, ����?
  - �����, - ������ ������� �. - �������� ��� ���� ���. ��� ����������
�������?
  - "������� �� �����������", - ������-�� �������� ������� ��. -
�������������, ��������? ���� �������� �� ������, ��� � �� ���������...
  � �������� ���������� � ��������:
  - �����, ��� �� ��� �����, �� �� ��������� �� �����... ����, ���-���!
  ����� ���������� ������� ��������� �������� � ������ ���� �������
�����������, �, ������ ������� ���� � ���, ��� ������� ����������� ���
����� ��������� � ��� ��������� �����������, � ��� ��, ���, ������� ���, �
������ ���� ��������������, ���������������� �������� ������, �
������������ ��������� ���������� � �����.
  ...��� � ��� ��������? ��� ����� �������� ���� ����� ���, ����� ��� ��
��������� � �����? �����-�� ������� �������� ������� ��� ����, � ���
���������� ������� ���� ������������ ������� �� ������ �������, ������ ���
� �������, ����� ������... �������, � ����� �� ��������� ���������� ����:
"��� ������� ������ ����? � ����" - � ��� ���-�� ������ ����, ��� ����
������ ����� �����, ����� - � ����� ��� �� ���� �����, � ��� �����...
�������, � ����������� �������� ��������� �����������... ��� ������� �����
�������� �����? ����� ������ ����!..
  �� �� � ����� - ��� ��� ����������. � �����, ����� ��� ������
����������...
  � ���������, ���� �� ��������� ���� ������ � �������.
  - �� ���, ������? - ��������� ������������� ���. - ������������ �������
������ �� �����-������������ �����? - ��� �������, �� ��� ��������
���������� ���� ����. ������, �� � ��� �����������.
  � ����� ���� ��� �� ����� � ������� � ����������:
  - ������� ���� ������!
  - ����� ��� ������?
  - �� ���������� ��!.. ��������� - ���� ������ ��� ����� ������� ���
���������!..
  � ��� �� ������ ������� ����� �������?
  ��� ����������:
  - ��������� ����������. - ����� ���������: - ������ ��� ����� ���
��������, ����...
  � � ��� ����: ����� �������� ��������� �������� ������������
������������, ������������ ���. �������� ���������, ��� ����������
���������� ����� �� ����������, ����, ���� �� �������� �� �����
����������, ����� ��� ��������� ��� ����� ������.
  - �������, �������, - ����������� �������� �, �������� �� �������
����-���. - � ���������� � ���� ��������...
  � �������, ��������� ������������� ��� �����. ��������� ��������
����-����, � ������������ �����, ���������� � ������ "��������".
  - � ��� ��������, - ������� ���. - ������ �� ������������. ����� ���
���.
  ���� ���������� ��������. ������� � �����������? �������, ���� ����
������ ����-������������ ����� ����� ���� ���� ���������� ����������, ���
����������� ��������, �� ������� ����, ������, � ��� ���� �� ���� � ��
����...
  � ��� ��������� ��������� ����-���, ��� ����� ��������� ����������:
  - �, �����! - ���� �� ����, ��� �� ���� ������� �� ������ ���,
����������� �� ��������� �� ���. - ����� � ������!.. � ���� �� ����� ����
���������� ����������� ����!..
  �� ��������� �������� �� ����������, ���������� ����� ��� ����� �
����-���, ��� ������������� �������� ������� ������.
  - ���, ���������, - ������������� ���, "������" ��������. - ��� ���...
��� - ���� ���... � ��� ���... ���-���-���... ���!.. - ��������
����������� �� ���, ��� � ��������� �� ��������� ��� ��� �������. - ��
����� ��, ��� ������, ������!
  ���� ���� � �� ���������!
  ���� ���������� ����� �������: "UTYREHJD". ����� ��� �������� ���������
� ��� ��������, ����� � �������� ���� �������� ����������. ��������������,
������, ��, ��� ���� � ������ ������ ... ����. ����� ����, ���������� �
��� ����� � ��� ���-�� �����, � ��� � ������ ����������, ������ ��� �����
���� �� ������� ���� ���� ������ � ���������, �� ������ �� �������� ����
������.
  �������� � �������� ���� � �������� �������������� ���� �����
���������� ��������� ��������, ���� �� ���������, ��� ������ �� ����
������ ������. �� ��� ������ ������ � �� ���������: ������� ����������
��������� ���������� � ������������ �����.
  - ��������... ��� ��������, - ������� �������� � ������� ��������, ����
"��������" ���� � ����-���. - ��� ��� ����� ��������, ���?
  �� �������� �������, ��������� ���, ����� ���-�� ������� � ��������� �
���� ���������, ������ � ���� ����� ��������� �������.
  ������� ����� �������� ������ � ����� �������� � ����� ��������, �����
�� ������ ��������� �� ����������� �����������, � � ������� ���������
����. �� �� ������ ������� �������� ��������, � ������ �� ��� ��������
��������������. ������, ������ �����, ������, � ����� ��� ����� - ��� ���
������...
  
 
                  ����� 9 
  ���� �� ������ "������" ���� ��� ���������, ������, ������ ����
���������������. ���� ��� ������� ������ � ���������� �� ����� ��������.
������, ������� � �����������, ����������� ����� � ��������� �������,
�������� ���������� �����. ��� ���� � ������ ����������: �������, �� �����
������ ����. ������ ��������� � ��� ��������, ����� ������ ������ � �����
�������� ����� ������ �������� � ������, ������ �������� ���������
������������ ������� ���������.
  �������, �������� � ���� ����� ���� ����������� - ������������
������������� � ��-������� �������. �������������, ��� � ����� �� ��������
������� �� ���. � ��������� ��� � ��� ���� ����������� - ��� ��
�������������.
  ������ ��� �������� � "�������� ������" �� ����. ���� ���������
��������: � �������� - ��������� �������� �������, � ��������� ����� -
���, ������� ������� ����������� ����, � ����� ��������� ������� � �������
�, ��������, ������� �������������. ������� ��������� ��� ������ ��������.
  � �������� �� ����� � �������, ��� ������ ��� �������� ��������. ������
� ����� ������ ��������� �� ��������� �� ���� � � ������. �� ����� �������
�������, ������ ���� ����� ����� � ������ �����. ���� ��� � ������
��������� ������� ����������� ����. ������ �������, ������ ������ �
���������� ����������� � ���� �������� �� ������ ������, ���� ��������
���������� ��� ���������� ������� ����� ��� ������ � �������!..
  ���� ���-�� �������������, ����� ��������� ������ ������� �� ���, �
������, ���� ��� ������ ���������� �������� ���, ����� ��������� � �������.
  � ������ ������ � ������ ������:
  - � ��� ����, �������? ��, ��������, �� ���������� ��������?
  ����� �� ��� �� ���������� ��������, ���� ������ ���������� ����
�������� ���������� � ���.
  ������ ��� ��� ������� �������� ����� �� ��������:
  - ���, �� ����������. � ���� ��� ������ ���� ����������, ��������.
  ��������� ����� � �������, � ��� ����������, ��� ������� ������
��������� �� ����. ������ ���� ����� ��� ����.
  �� ��� ��� ��� ������ ������ � ���������, �� ���� � ���� � �����
���������� � �����. ��� ����� �� ���� ����� - ������ ��������. �� �������
��� �� ������������ ������ �� ����. � � ������ ������� ��� ��������
��������� ��� ����: �������� � ��� ����, ����������, ����� ������, �� ���
� ��������, � ������ �������� �������� �� ������ ����.
  - ����, - ������ �, - ��� ��� ��� ������?
  �� ����������.
  - ��-�����, �� ���� ������ �������� ���� �. � � ��������� - �����. ��
�� ��� �� ������ �� ���������� � ���, ��� ������ ������ ����� �����.
������ �� ����� ��� �� ����, ��������?
  - ���, - ������ �. - �� ���? ������� �� �������, ��� �?.. �� �� ������,
��� � ������� �� �� �������� ������! ����� �� ������ � ����� ����? - �
������ �� ������, ���������� ��������� ������ ���������.
  - ��, - ���������� � ���������� ���������� ����, - � ����, ��� ������
�� �� �� ������ ���� �� ��������. �� � ��������� ����� �� ����� ���������,
��������. �� ��������� ����� �������� �� ������, ��������� ���������� ���.
�� �������� � ������-�� ������� ���������� - ����� �����. - �� �������
���������� �� �����, ��������� � ��������� �������. - �� ���� ���� ���
������. ��������, �� ������������ ���������. � ������� � ������ ��
�������, ��� �� �������� ����� ������ ����, ��� ��������. ��� �� ���, ���,
���� ���� ��� ����� ������?!
  � ������� ���� ����. ��, ��� ������� ������ ��� ����, ���� �� ������
���������.
  ������, ��� ������������ �� ����� ����, ��� �����, � �� ��� ����������
�� �� ����, ��� ����� �������� ��� �������� ���, ��� ���������-������� ���
���������� � ������� - ��� �����, �� ��������� � ������������ ����!.. �� �
� �������-�� �� ������ ������� � ��������� ������� ������� ���� �� ������!
� ������ � ����, ���������, ��������?..
  - ����� � ���, ��� ����� �����, � ���� ���� �����������, ��������, -
��������� ����. - �� ����� �� ����� ������� �� ��� ��� �������, ��� ��. �
�� � ���� ������� ��������� � ����� �� ������, �� �� ������-�� ���������
����� �������� ������������ ����-������... ���������� ������ ���������
��������� ����� ���� ������ ����: �� ���� ������ ����� � ������
����������� �� �������. � ����� � ����� ��� �������� ����. ������ ��� �
��� ��������� ������� � ������ �������. - ��������� ����� ���� ������ �
���� ����, ��� ��� ����������, �� ��������� �� ��� � �� �������, � ���
������ ��� �������� ��� � ����, ����� �������� �� ����� � �������, ��� ��
�������. - ���� ��� ������, ���� ��� ����� �������, ��������.
  ���� ����� ������ � ���, ��� ��� ��� - ������. ���� ���������� �
��������� ���������� � ����� ����� �� ���������� � ������������� �����
����, ��� �� �������� ���� ����. �� ��� ����� � ���� - �� ���� � �
�������? �� ������� �� ����? ��������� - ���... � � �������, ����� ������
�������, �����. ����� �� ��, ��� �� �� ������ ������� �� ���� ��������,
����� ������ ������ ��� ���.
  ���������, ��������, ����� �� � ����� ������� �������� ����, �� ����
����� �������� ������, ��� �� �����-��, ��� ������� ��� ������� ���
����������, ��������� � ������� �����, �� ������� ��-�����. ��� ��� �
�����. ������ ��� ���� ��� �������� ����� �������� �� ����, ��� �� �����
����� �����, ������� ��������� � ���, ��� � ����� ������� �������������, �
� ������� ����� ��� �� ���������� � ���. �� ��� ���� ��� ��������� �������
����, ���� �� �������� �� ����, ��� ������� � ���������� �������...
�������, �� �������������, ��� ��� ������ - ������ �������, ��� ��, ����
���� ��, � ��������, ���, ��������� ��������...
  ����� ��� ���� � ������ ������� �� ����. � ��������� ������� �� ���
������ ����.
  - � ��� � ���� � �����, ����? - ������� �, ��������� �� ��������. - �
��� �� �������� ��������?
  �� ����� ��������� ����������.
  - � ����, ��� ��� �������� ����� ����, �������� � ��� � ����� �������
��� ������ ����������� �������������� ������... ������� ��������
�������������� ������ � ������� �� ����������� ������������, �������
������� ��� ��������� � ��������� �����. ������, �� �� ���������� ��������
���� ��������, � ��� �������� ��������� ����. � ����� ������ ����� ������
� ��� ��� �� ������ �������� ���� � ����������, - ���� ������ �� ����
����, ��� ���� ���� ��� ������ �������. - � ����� ��� �����������
��������� ���� �� ����� ��������, ��������� � ������� ��������, ��� ��
�������� �� ������� ���� �� �����...
  - ����! - � ������� ��� ��� ���������� �, ����� ��� � ���� (�� ��� ��
����������: "�� �������, ��������!" - � �������� � ��� ���� ���� ��
�������). - ��� �� ���� �� ������?!.. � ������� ����: �� ������ � �����,
�� ������!
  ��������, ��� �������� ���� ����� �����������! ��, ������, ������� ��
������ ��������, � �������� � ���������! - ���� ����� ��������� �� ���,
��������� ���-�� �������, �� ������ ������ �����. ��� �� ���� � ��� ������
��������� ��������� �� ��� ��� ������� �������. - ������, �� ����� �� ���,
��� � - �� ������!.. �� �� ������, ��� �� ����� ���� ���� �����!..
  - ����������, - ����� ������ ����, ��-�������� ����� ���� ��� ����. -
������� ���, �� ��� ������ � �� �����. ��� �� �������� ����� ��������
����, ��� ���� ������ ������� ���� ������. ��� �� ��� ������ ������� ��� �
�����, � ������� � ��� ���������. ������� ����������� ����� ������� ��
���� �����. � ��� ����� - �� ������� ��� ������.
  �� ����� ���� � ������� ���� � ��������� �������� �������� ����� ���
������� � ���� � ��� �����������.
  � ��������� ���������. � ���� � ��� ������ � ������-�� ����� ��
�����... ������ ���� ��������� � ����� - �� ������ �������� �� �����
������ ����, � ���������� ���������, ������������ ��� ���������� ���������
������������... � ��� ��� - ��-�� ������-�� ��������� �������������! ����
�� ����� �� ��� ����, ������� ��� ����� ���� ���� ������ ��������, �������
��� ��������, � ������� ������� ������!.. ���, � ������ �� ��� ������, ��
������ �� � ���! ��� ��������� ��������... �� �� ����� ����������, ���
��������!
  - ������, �� ����! - ������� �, �� ���� ������.
  ����� ������ �� �������� �� �����, ������ ��� ������� ��������������
���� �������� .
  �������� � ���� ���� �������� �� ������. ��������, �� ��� �� ����������
����������, ������ ��� ������� ��������� ��������, ����� ���������� �����.
�� ���� �����-�� ������� �� ������ � �����, ���� ���� ������� � ���� �����
� ����.
  ������ � ������� ����� ����������� �� �������. ���� �������� ��� ��
����� - �� ������ ������, ��� ������ ��� ����� ��������� - � ����� �����
������ � ���������������� �������� �� ����, � ��� � ��� ���-�� ���������
(� ��� � �� ���������, ��� ������), � ���� ������� �� ������� � ����������
��������. ��� �� ����� � ����� ������� �������� ������� � ��������, � �
������ - ������ � ��������. � �������� ������ ������������, �� �� �����
������� � ����, ��� �������, ������� ���� ����� � ����������, ������ �����
����� � ���� � ��� �����, � ������ ���� ������ �, ������� �������, ���� ��
���, ������ ����������� ������ ������... ��� ���� � "����� � �������"!
������ �����-�� ������� ���� � ����� ������� ����� � ������� �� ����,
���������� ���������� ����� �������.
  ��� ������ � ���� ����� ��� �� ����������� ����������!.. ��� ���� ����
� ���, ��� � ������ ��������� ��������� � ����-������ ����������, �� ���
�� ������ � ������� � ���. ������, �� ������ � ������, ������� �
���������� � ���� ���������������� ���������, ��� �������, ����������� �
���� "��������"...
  ������-����� � ��������� � ������ ����������� ��� ����� ��������, ����
���� �� ������� ������ �� ������������ ��������� �������. � ������ ����
��� ������������� ������� ������ ���������, ����� ���������� ����
������������, � ���� ��������� ���, ����� �������� ����������� ���� �����
� �����: ����� ��������� �������������� ����, � ������ ��������� �������
�����. ���� �������� � ������� ��� �� ���. �� ����� ��� ����������, �
������ ��� ������� � ���, �� ���� ��� ������� � �������, � � ���������
��������� � ������ ���� ������ ���-�� ����������, � � ���������� �
�������...
  ������� � � ������, �� ����� ������� ����� ����. �� ������� �� ����
���������� ������.
  ������, ��� � ������ � ����, ���� ������, �� ������� ������� �� ������:
  - �-�� �����, ��� ���� ��� ���� ������� �� ���, ��� ���� ��� �����, �
��, �����������, ����, ���!.. ��� ��� �� ������������� ��� �������?
  - � ��������, �� ������, - ������ �, ��������� �������� ������. ��
������ ����� �������� ����������� �����. - ��� �� ��� ���������?
  - ����� ���, ������� ������� �� ���� � �����, ������ ���� ��������� ��
������, � �� ���������, � �����, ��� ������ ��� ����� ���������, � ������
����� �������� ��������� ������... ����� ���� ��� ���������� ������
�������� ���� �� ����� � ��������� � ���� ���. ������, ����� ����
����������� ����������� � ������� �����, ��� �������� �������������� ����
"����������" � ������ ������. �� ��� ��� �������� ���� ��������, ��� ����
�� ���������, ������� ������, ��������� ����� �� ����� ���������!..
  - "������", - �������� �. - ��� ��� ������, ������?
  �� ������ ������ �� ���� � ����� �������� �������� � ������� ������.
  - �� ����� ����� "������� ��������" �������� ������� ��� �� �����, -
�������� ������� ��. - � ������ ������ ������� ������ ����� ��
������������...
  - � ����� ����... ��� �� ���� ������? - ������ �������, ������� �.
  ���� ����� ������ �� ���� � ���������� ��������.
  - ����� �� ��, ���! - ���������� ��. - �� ����� ����� � �� ���������
����, ��� ����� ������� � �����, � �� ����������� �� �������!.. ��
��������� ��, ������ ��������� � ����� ������� �� ���������: ��������, ���
������ � ���� � �������� ������ �����, ���������, ����� ������� ��
�������� � ������������� �������� ������ ���� � � �������� ��������������
��� ��������� ���������� ��� �����!..
  - ��� �� ������ ���� �������? - ������� �, ��������, ��� ������ � ����
��� ��������� �� ��������.
  - ���� ������? - ������ ������ ������� ��, �������� ������ � ���������
������ � �������� ������ ������������ ����� "�������". - �������� ������
��� ���������� �����...
  � ������������ ������� �������.
  - �������, - ���������� ������, � ��������� ������ ����������� �����. -
������� ����, ����� ���� ������������ ������ �� ����� ����... - �� ������
��������� ������� � ����� ������� � ������ �� ������ ����������, �������
���������. - �����. ���� �� �����, �� ������� ���������� ���� ������
�������������� ������, ���. ��� �, ���� ��-������... - �� ����� ����������
� ����� - �� ���� ��� �� ��� ���, ���� �� ������ �� ���������, ����� ����
�������� ������� �� �� ������ �� ��������� �������. - �� ��� �� �����
������������?.. ���, �� ��������. � ���� ��� � �� ��������� ����, ������
�� �� ��� �������� � ����� ������� �� ������� ������������ ��������� �
����� ������ �������. ��� ���� ��������� ��������, ���������� ����� "game"
����� ��������� ��������, � ��������� �� ��� �������� "����" � "����". ���
���, ��� ������� - �� ������� ���������� ������. ���, �����, �������� ��
�����, � �������� �� ����� ���� ����... �� ������������ ���� ������?
  - ������ �����, - ������ �.
  - � ����� ������ �����?
  - �����, ��� ����� ������� ���������... ������ � ����� ��� �� �����.
  - ��-��, - ��������� ����. - � ���-�� ����� ���������, � ������ -
"���������", � ������� ������ �� �����, ������ ��� ������� � �����-������
�������������� ������� � �������� ����� ���������� � ������������
������������� ����... � ������ ���������, ��� � ���� ���� �������
��������� ����������� ������� � �������� ����������. � ���� � ���� - �
����� ���������, � ������, ������� ����� �����. �������?
  � ��-�������� �� ������� ������ ������ ���������.
  - ��� �� ���� ������������ ���������, - ����������� ����, �������
�����. ����� ���������� �� ��� � ����� ���� �� ������: - "�������", ���, -
��� �� �������, ��� ����� ���������� � ���������� ������ �� ���. ������-��
������ � ��-������� �������� ������������ ��� ������� ������ � ������
����: � ������ �� �� ������������ ������ ������������������ ������ �����,
����������� ����������?
  ������� - ����. ��������� ���� ����� �������. ����������� ����������,
����������� ��������� ������ �� ����������... ��������� ������������ ����,
������ ����������� ������� � ���� ������ ���, ��� ����� ������... �
������, � ������. � ������ �� ������ ���������� ����� ����� � ������������
����� ����.
  ����� ��� �� ��������������, ���? ���������: �� ������ ������������
������ ���, ��� ���� ����������. � ��� ������ ��� - ������ � �����������
�� ����� ������������� � ���, ��� ����� � ��� ������... ���� ����-�� �����
- �����, ���� ����-�� �������� �������� - ������� ���, ��� ������� �����
����� �� ����� ������ ����� ����������� �� ���� ��������!.. ��� ����
�������� ��� �� �������� ������ �������, ���, ������ ��� ���� ����������
��� ��� ������������� ��� �������� ����, � ������ �������� ���������� ���
�� ���� �����!..
  ���� ��������, ����� ��������� ���������� ����� ������� ��������,
�����-�� ������� ��� ��������, ������ �������� ����� ���, �� ������� ����,
��� ���� ����� �����, � ���������:
  - �������, ������� ������� ������������� ����� ����������� ����
��������� � ����� ���� ��������. � ������ ������ ���������� �� ������� ��
����� ������� ���������, ������� ������ ���������� � ����. ������� ��
������ ����� � ������� ��������� ������ ����� �������� �����... ���������
��������� � ������������� �� �� ��������� ���... �� ����� �� ��������
���������� ����� ����������� �������� ������, � ���� ������� "���������"
��������� �������������� ��������, �� � ��������� ����� ������ ������
���������...
  - �������, ������, - ������ �, - ��� �� ��� ����������? ��-������, �
��������� ��� ��� ��������� ��� ������� ����������, ��������������
�������� ����������, � �� ��� ��� �� ���� ����� �� �����? ����� ���� ��
������������, ��� ��� ���������?
  ���� �������� ��������� � ������� ���� �� ������.
  - ��, ���, - ������ ��, - ���� �� ��� ���� ��� ������, ��� �� �������!
� ���-�� � ����, ��� ����������� � ���� �������� - ���� ������, ���������
������ �� ������� ���, ��� ������� �������� ������, ����� ���������� �
�������� �� ���, � �� ���-�� �� ����. ��� �������� ���������� ������
������������, ����� �� "�������" ������������ ��� ����� ���� �� ������ �
�� �������. ��������, ��� � ����� � ��� ����������, ��� �� ���� ��������
��� ����, � ����, � ������������� ����� �������, ���� ����������� �������
��������!.. ���� ��� �����, ����� ����, ������ ����������� ��������
�������, ��� ��� ����� �������� ������������ � �������� � ��������, ����
�� ����� ��������� �� ����� ����������� �����. � ���� ��, � ����� ��������
����������� �������� ���������� ������ �� ����������. ���� ��� � �������
����� �������� � ��������: ������� - ������������� ������� ���� ����, � ��
����� �� ������!.. � �������, � ����� ������� ������ �������
������-�������� ������� � "�������" ������ � �����������, ��� ��� ��,
����� ������ ��� ������� � ������, ����� ���� �� ����� ������, ���
�������� �� ��������� ������� �������� � ������������...
  - �� ���� ��������-�� �����, � ��� ����, ������, - �������� �. - ������
�� �� ������� �� ��� ��� � ����������� ������� ������?
  ���� �������� �� ���� � �������� ��������� � ���� �����������, ���
������� �� ��������, ����������� ������.
  - ��, - ���������� �� �� ����, - �� ������� ����� � ������ ������. ��
������������ ����� ������� ����������� ������ ���� ��������, �, ������,
���, ���� � ��������� �������� ��������� � ��������� ����������� ��������
������������ � ����� ������. ����� �������� - ������ ������, ��������
�������� ����� ������ � ������ ������ ������������... ��, �� ����� �� �
������ ������ ������� ��������� �� ����������, ������� �����������. ��
����� �� ������ ������� � �������� ���� �� ���� ��� - � �������
������������ �����!.. ������ ��� �� ��� ����? ������� �� ��� ���, �������
� ���������, �� ����� ����-�� ��������?
  ���������� - ���� ��. � � �������������� �����, � ������ ������, �� ��
������ ������� �������� ������� ����� �� ����� ������... ������ ����� �
����� �����������... �� � ��, ��� ��������, ��� ������� �� �������������
�� � �����-������ ������ �����?.. � ������� �� ����������� ���� ����� ���,
�����������, �������� � ���������? ��������, �� ��������� �� � �����,
����� ������� ��������. ���� ����� ������ ����������, �������� �� �������
��������, ��� �� ����������� ��������� ��� ����������: �, ���, �������
�����, ������ ��� ���� ���������, ��� �����������, - � ����� ������� �� ��
��������, ��� �������, �������� ���� �� �����?..
  - ��, ��������, ������, - ������� ��� �, - ���� �� ���������� ������
�������� �����, �� ��� ������, ���?..
  ���� ����������. �� �����, ��� � ���� � ����.
  - ��, ���, - ������ ��. - �� ��������� �������, ��������. ������� �� ��
�����.
  ������ ��� ������ �� �������� �������� ����� �����������. ���� ���� ���
����� ��������� �� ��������� �������, ������ ���� ���������, ��� ������
���-������ ���������... �� � ��������������� ������� � ������������ ����
���.
  � ������. ��, � ��� ��� ��������� ����, ���� ��������� �����������, ���
�������� ������ �����. � ���������, ���, ���� ��� ��� - ������, �� ���
���������� ��� ��� �����. � ��� ���� ������ �� ������. ������ �����������
����, ��� ����������� ��� �� ��������, ������� � ����������� �������������
� ����� ���������. ���, �������������� �� ����� ���������� ����������� �
������������...
  ��������-���������, ���� ��������������� � ������� �������� ������...
�������� �����������, ������������ �������� �� ����� ����� ���� ���... ���
��������...
  �����, ������� ������ ����... �, �������, ������� ���������� � ��� ����
��������... ������, � ���� ����� ����� ���� ������������ ��� ����, �����
����� ����. � ���� ������ - ����� ���� �� ����� ������������? ����� ������
����� ���� ��������� � ���, ��� � ������ �������� ���, ��� �����, � ��
��-�� ����, ��� �����-�� �������� ���� ����������� �������� ������?!
  � ���. �����������, ������ ���� ��� �����. ����� ����� ����, ��� ������
�������� ������ ������ ��� ������, � ����, ��� ������� �� ���������, �����
�������� ������������� ������� ����������� �� ����� ����... ��� ����� ����
�������, �� �� ����� ��������, ��� ������� �����. �����, ����� �����������
������, �� ���� � ���, ��� ���� � ������ �������� �� ��-�� �������������
��������� � �� ��-�� ������� �� ��� ���������� "������� �����", � �
���������� ������ ��������. � ������� ������ � ��������� �� �� �������� �
�������, ����� ������ ���������� �������, ��������� �������� ���� � ����
�� ������, ��� ������ �����, �� ������������� �� ��� ��� � ������ ���� ���
�������, �������� �������� � ������ ������� � ���������� ��� � ����������,
��� ���� ��, �����������, �� ����������� ������, ����� ����� �������
������...
  ��� � ���� �������� ���� �������� ������ ���� �������� ������: ���
��������� �� ���, ����������� ������ ���, ��� � ����� � ������ � ���������
���, � ���������� ����, ��� �� � ��� �� ������, - ��� �� �������� �
��������� �������� �� ������� ���, ��� �� ����� ���� ������������. ����� �
��� ���������, ������ ��� ������� �� ����. � ��, ��� � ������ ��� �
������, ��� ������ �� �������: � ����� ������ � ���� ����� ��������� ���
���������� ������ � ���� �� ����. ������ ������ � �� ��� ��� ��������� -
�� ������, ��� �� ������� ���� ���� �� ������������ ����������, � ����
��������� - �� ������������ ������, � ������, ��� ������ ��� ���� ����
���� ��������� � �� ��� ������ ��������...
  - ��, ��� ���������, �������� ���? - ����� ������ ��� ���� ���� ����,
���������� ������� ���� �� ������. - ������� �����?.. �� �����, ���������!
��� �� ������ ���� ��������� �� ���� ������������! ���� ��� ������ ����, �
������, ���� ����� �� ������ ���������� �����... "�� ����� � ����� � �����
- ������ ������ �����-��", - ������ ��, ������� ��������.
  ������� ���������� "������������" ����� ��� � ���� � �����.
  - � ��� ������ ������ �������� � ������, - ������ �. - ������ �������:
"����� ���� ����� ����. ��� ���� ������ �����. ������� �� ������� - ����
�� ������� ������"1 ...
  �� � ����������� ��������� �� ����.
  - ������, ��������? - ������� ��. - ��-�����, �� �� ���-�� ������
���������, ���. ������� �����������, ��� ��?
  - ������ � �� �������, - ������ � � ���������� � �������� ������.
  ���� �� ������, ������� �� ���������, ���� ������ �������, ��
����������� �������, ��������� ������� ��� ���� ����� �� ����������� � ��
������� ����������. ����� � ����� ������, ��� �� ����� ������� ���������
����������� �������, ���� �� ����������: ������, "����������������" ����
����� ���������� �� ������, ��������� ��� �����������. � ������ �������,
������������ � ��������� ����� ���� �� ���� ��������� - ������ �� ��������
� ��������� ����� ��������� ������ ����� ��������� �� �����. ������, ���
����������� �������. ������� �� ������� � �������������, ����� ������� �
���������, �������.
  - �� ��� ���� ��� � ����� ��������� ������������� ���������? - ��
�������� �.
  - ���� ������ �����������, ������? - ����������� ����.
  - ����������� ���. ���� �������...
  - ���� ��� �� �������� ���������� ���������, �� � ���������� ��������.
  - �� ������� � ����� �����?
  ���� ������ �� ������� ������� ������� ������ � � �������������
����������� � ����.
  - ��������, ���, - ������ ��. - � ����� ����� �� ���� ��� �� ����� ��
��������.
  � ���� ��������� � ���������� ��������� ... ��, ��������������, ���
��...
  ��������� ����, ������� ��� "�����������" - ��� �������� � ���������
����������� ������ ������ - �������� ���� ����� �������������... ����
��������� �������, ��� � ������ ��� �������� �� ��������� ������ ��������,
��������� ������ ����� ������� � ���� � �������� �� �� ����� ���� �����
������� ��������������... ���, ��? � ������ �������: ������ �� ����� ��
�����, ������ ��� ���� ��� �� ����������, �����? �� ��-��-��-��-��! �
�����!.. � ���� �� �������� �����, ������, �� ��� �� �� ����� ������
����������� ����� ��������. ���� � ���, ���, ��� ��, ������������, ������
�� ��� �� �� �� ����� ��������� ������� ������, � ��� ��������� - �����,
����, ����������, ��������� � �����...
  - ������, ���� �� ����������, ��� ���� �����? - ��������� ������� �.
  �� �������:
  - ������ ���: ��� ���� �� ��������, ���. � � ������ ������ �� ���������
������ ������, ����������� � ������� ��� � �������, �������������� ������
���� ��� �� ����������!.. � ����, ��� ������� ������������ "�������", �
����������� "�������" ����������� � ���, ��� ��� ������ �� ����� � �����
��������� ��������.
 
  - ��, � ����� ��-����������� ���� �� �������� �� ������, ���?..
  ���� ��������� ������ ���� � ������� � ������������ ���� ������.
  - �� ��� �� ��� �������, �������! - ����� ������� ������ ��. - �����
���� ��� �� ������� ������ ������!
  - ���� ��� - � ����� ���� ��� �����? - �� ����� ������� ������� �.
  - �� ��� ��, ��-����, ����� �������, ���? - ������ ������.
-�����������, ��� �� ��������� ����������� ������ ������... ������������,
���� �� �� ����� ������������� - ��� ������� ������ �� ���� ������� ���.
����������, ���������� �� �����, ���, ��� ����� �������� ����������...
  - "����������", - � ������� �������� �. - �� ��� ��������, ����� �� �
��������� � ������ ������ � ��-�� ������-������� ���������� ��� � ����
������... �� ���� ��� �� ������, ������!
  - � ���� ��� ������, - ������ ���������� ����, ����� �����������
������� ������.
  - � ������ ������� ���� ������ ���������� ������ - ��� ����������� �
��������.
  ���� ��� �������?
  - �������! ��������, ����� �� ��� � ����� ��� ������� �� ������,
����������� � �������?
  - �� �� � ������, ���, - ������������� ����. - �����, �������� �
��������� ��� ��� ����� �����������... �� � ����� ������� ������ �� ����
��������. ��������� ���� - ���������� ������������ �������� "UTY-REHJD".
�, ���� �� ��� ������� �� ������ ������� ����� �������, � �����
����������� ���� ����� � �����, ��� ������ ��� ��� �������� � ���� ����
����� ������� ����������� � ����� ����������� ����-��������. � �� � �����
��������� � ������ ��������. ��� ������ ��������� ���������� �� ��� �
����� �������, �� �������� � ��������������� ����� ������� ������. �����
������, ��� ������������� �������� ��� ����� ����������� ��� ���� �����,
���!..
  � ����� ������� �� �� ������ ��������, ���� �� ���� ���������� ������
����-��������� �� ��������, ������� �� ������������ ����� � ��� �� �������
�������� ����� �� ����.
  �� �������� �� ����� ����� ������� � ������ � ������ �� ���� ����.
������ ��� ���� ����������� ���, ����� ��� ������ ��� ������� � ������� �
�������� ����� �� ����� ���������. ������ ���� ������, �� ������ �����
����� ����, ������ �� ������, ��� ��������� ������ � �����, � ��� ����
������� �� ������� � �������.
  - ���������!.. - ����� �� � ����, �� � ���� �������� ����. - ��� �
����� ���������� �� �����, ���!..
  - ��� ���������? - ����������� �.
  - ����� ������� ����� ��� ������ ���, - ������� ����. - ���� ���� ��
�����, ���� � ���� �������� ����������, ���� ���� �� ������ ������������
������, ������� �����-������ �������� �������... ���, �� ������ �������
��� ��, ��� �������� ������������� ���� �������� �� ���������� ��������, �
���, �� ������� ��������, ������� ������?
  - ����, - ������ �. - ������, ��� ������� ���� ���������. "�����, -
���������� �����������, ����� ��� ������� ���-���� ���������� �������
��������, - �� ������, ��� �������� ��� �������� ����?" - "��� �� ��� ��
�����, - �������� ��������, - ���� � ��� ����� ����������� ������������ �
�����!"...
  - � ��� ����� ���������? - ������� ����. - �����-������ �������
�������� ����?
  - ���, ��� ������ ���� ����, � ������� �� � ����� �������������, -
������, �������� �����������, �. - �� �������� �������� ���, ��, ��-�����,
�� �������� ��� ��� ������... �������� ������ "����������" ������ ��� ���,
���� �� �������?
  - � �� ����� �� "���������", - ������������ ������� ������. - ��
������� ��� ��������� ������ � ���, ��� ���� ����������� ������������ ��
�������.
  �������������? � ��-�� �������� � �������������!.. ��� �� ��� �� ����
������ ���� ��������, �?
  - "UTYREHD", - ��������� �������� �. - �, ����� ����, ��� ��
�����-������ ������� �����? ���������, ��������?
  - ���� ��, - �������� ����. - ���� � ������ ������� ��������� ��
�������� ���� ����������� � ������� ������ - �����, � ��� �����������
������������, � ��� ����� � �� �����������... �� � ����� ���� ��� ����� ��
���������?
  � ���� �� ��� ����. � ������������ ����� � ������ �������� ���� ������,
� ����������� ��� � ������ ������� ��� ��������� ���� ��, �� ������� ����,
���������.
  - � ��� ������? - ������� �.
  ���� � ������� ������ ������ �������� �� �������� � ��������:
  - �� ��� �� ������� �������, ��� ������� - "��� ������?", "���
������?"!.. ���� �� ��� ������ ���-������ ��� ��������� !
  - ���������, - ������ �. - ��������, ��� ��, ������?
  �� ���������:
  - �����, ������, �������... � ���� ���� ���� ����� �� ��������.
  - �� ������ ��� ������ ���, �������, - �������� ������ �.
  - ��������, ��� ��� �� ������ �������, - ������ ����. - ������ �����
���� �������� ������, ��� ���������� ������� �������.
  - ��������� �� ������?
  - ���, �� �����. �����, ���� ��� ������, �� ��������� � ���� ��������
����������. ��� ��������, ��� ������� ������ �� ������������ ���������
���� ����� � ������?
  - ��� ������� �� �� ����� ������ ����? - �������� �. - �����������, ���
��?
  - �� ���, �������, ������� ������, ������ ������ �� ��� ����� ����� ��
������ ������� ������������ - � ������ ������������ �������... ��� �����,
���� ��� ��������� � ��������� ������� �� ���. ��������� - � ������ �����
�����... ��� ������ ��������� ��������... ���� ���, ��������, ��� �������
�����������!
  - ��� ����! - ���������� �, ��� ����� �����������, ��� ���� �����.
  � � ���� ������, ������ �������� ���� ���������, ��� �����������.
  ������� ����� "��������", ���������� ��� �� �������� ��������,
����������� � ��������� ������ ������� ��� ������� �����, � �� ��� �������
�����, ������ ������� ��������� � ������, ����� ��������� ���� �����
��������� ���������.
  ������ �� ������� ������ ������� �� �������� �������-�������� � �����.
����� ������� ��������� ��� �������� ����, ��� � ����, ������ � ����
������� ��� ���� ������ ���. ���� �� ������, � ����� ����� � �������,
����� ������� ������, ���������� ��� ������������.
  ���� ������� �������� � ���� ����������� � ������ �������. ���
����������, ��� �� ���������� ����������� �������������� ����� �������.
  - �� ���, ������? - ����� ���� �������� �. - ��� �� ���...
  - �������, ������, - ��������� �� ������ ����, ���� � ���� ���� �����,
��� ������� ������, � � ��� �� ��� ���� ������� ������� � ������, ������
��� ���� ������ ������ �� ��� ������, ��������� ��������� ������ �����.
  ������� � ������ ��������, ��������� ���� �� ��� � ������ �� ����� �
������, ����� - �� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ����������� ��������,
� ������ ����� ���� ������ ������ ����� ��������� � �����, � ������ �
��������� ���������� ����������� ��������� �� ������� �������, � �����,
��� � ��� ��������.
  ����� �� �� ������ �������� ������ ���. ��� "����������" �������
��������, �� ��� ����������, ��� �� ������, ��� ������.
  - ������ � ��� ������? - ���� ������� �, ������ ������ ��� �����
����������, ����� �������� ����� ������.
  ���� ������, ������ ������ ��������� �� ������� � �������. ������
������� ������������ ������ �� ���� ������ �������� �����, � �����������
��� ��� ������, �������� ������ �������� �� ���� - � �� �������� �
������������ ��� ���� ����.
  �� �� ���� ��� �� �������. ����� �� ��� ��������� �������� ���� �������
������������ ��������, � �������� ��� �������� ������ ��� ������ ��
"���������", ���������� ������ � ����� �������� ���������, �� ����
�������� ��� �� ������ ������, �� � �������. �� ��������� � �������, �
������� �� ���������� ������ �������, ����� ��� ��������� ����������
����������.
  ������ �������, � ����� �������� �������� ������ ����, � ���
"����������", �������������, ����� ������ �������, ������ ����������
������, ������ � ���� �� �������������. ��� ������� - � �� �� �� ������
�������� ���������� � ���� ��������.
  - ���������� � ����� ����� �� �������, - �������� ��� ����.
  � ����� ������ �� ������. � �������, �� �� ��������� �� ������������
����������, � � ��������� � �������������� �����. ������ �� ���� ������
����, ����� ��� ��������� �� ��� �������, �� �� ��� �� ��������� � �������.
  - �� ������ �������, ���? - ������� ��, ���� � ���������, ������ ���
������ ��� �������� ����������� �� �����.
  - ������ �� ���, - ������� �.
  - ����� �� ���� "���" ���������� ��� ����� ������� ��������� ���
���������, � ��� ��� ���� ���!..
  - ����? - ����� ������� �. - � ��?
  - ������� ����� �������� �������, ������, - ��������� ��. - ����������
���, ��� �����, � ���...
  �� �� ��������� � ������ �����.
  �������� ������, � ������, ��� �� ������� ������������ ������ ��������
� ��� ������������ �� �������� ���-�� ����.
  � ��� �� ��� ������, ����� ������������� � �������, ����������
��������� ������������ �������, ���������� � ������ ���� ������� ��������
������� - �� �� �����, �� �� ����������. ������� ���������� �� �����, ��
������������ ���������� ���� � ��������� - ��� ���� �� ��������� ������:
"�-���" - ��������� ������ � ������ ����������� ����� ����� ��� �����
����������� ����, � ������� ����� ������� ���� � ���� ("�-���!"). ��������
��������, ��-������ ������, ���� ������ � ���� ��������, ���� ��������
����, �� ���� � ������ ������� ��� ������ ����� - ������ ��� � �����. ���
�� ���� ������������ �������, � �� ����, ������ ��� � ���� ������ ����
������: "���-�-�!", � � �����, ��� ��� ��������� �� ���.
  ���������� � ��������� �������� ��������, � ���������� �������,
������������� ��� ���������������� ������ �������� (��� ���������
������-�� ������� � ������, � � ���������, ��� ���-��� �������� ��� ���),
� ����� � ������ �������, �� ������� � �������� ������ �� ���� �����������.
  �� ������� ������ ������, �����������, ��������� ���� ������
������������ �������, � ��� ����� ���������� �������� � ��, ��� ����
������ ������������ � ������� �� ��� ��������. �� ������� �� ��� �� ����
�������, �, ������� � �����-�� ��������, � ����������� � ����� �,
���������, ������ �����. � �������� ������� �������� ������ �������
�����������. ���, ������ � �����, ��������� ���������� �������, ������� ��
����� ���������� ������, � ��� ����� �������� ������ ����... �����-��
���������� ������� � ��������� ������, ��� ���� ��������-�������� ������
�� �������, ��� ����� ������������ ������ �� ��� ������������ ����� � ���
���, � ��� ���� � ���������� ����������� ������� � "��������"...
  ������ � ��� ������������ ������ �� ���� ����.
  
 
                  ����� 10 
  ���� ���� ����� � ����� ����-�����, ������������ �������. �����, ��
������ �����, ��� ����� �������, �� � �� ���� ����������, ��� ����� ��
������. ��-�� ����, ��� ���� ��������� �������� ��� �����, �� ����� ������
������.
  �����, ������� ���� ����, �����, ��-������, ������������ �� ���������,
� ��-������ - ����� �������� �����, � ���� �������������� �� ������
���������.
  ����: ���-�� ���������� - ������������� ��������, �������� �����-��
��������������� � ��������� �������� ����. �������� �����, �������������
�������.
  ��������� ���� - ��������������. �������������, � ����. � ����� ������,
���� �� ���-�� �������, ������� � ��������. �������������, � ���� �������,
��� ���� ����� �������� ����� ������ ����. ���������� ���������� ��������
����.
  ����������. ������... �� �� �����. ������� ������� ����... �����
�����������, ����� ���� ������������. ��� �� ���� �������� ������ ����
������, ������������� ������ ������ ������ ��������������� ����. ��� �
���������� ������...
  ��������: � ������� ������ ���������� ����� ��������.
  ������ �� ���� �������, ��� � ��� ����� ��� �������� ����� ��
���������� ������, ������ ����� ����� ����. ��� ����������� � ������������.
  ������, � - �� ������������ �����. ��������, ���� �������� �����-������
������, � , �����, ������-�������� ���������� ���� � ���� ������������
��������, ��������, ���, ���������, � ����� �����������.
  �����������, �������� �����, � ����� �� ��������� ���� ��� �� ������. �
- ����� �������...
  ���������, ��� �� �������� ��� ���������? �������� ������ ���
���������� ������?
  � ���, ���� � ������ �� � ��������, � � �����, ��� ���� ����������
��������� �������� � ������ ��� � ��������� �������, ����� �������
���������� � ���� �������������? ��� ������ ���-�� ������� �����:
"�������� ��������, ��� ���� ��� ��� ���"... ���, ���, ��������, ������
����, ����� ����������, ���� ����� ������ �������� �����. ��������,
���������...
  ����������� �����, � �� ���� ������ ����� ���������� ����� �����. ���,
���� ������ ������ � �����, � ���������, ��� ����� �������� ��������
���������� ������� �����, ����������� ����������� ��������.
  ������� ���������� ������������ � ����, � ����� ��������� ������
����-�� ���� � ����� - ������, ��� ������������� ����� ��������, ��
������� �������� ������ � ���� ������������. �� ����� ��������, ������:
������������ � ���� - ���� ������!..
  - �� ������ � ����, - ������� ��� ����-�� � �������, � ����� � ��� ���
�� ��������� ������ ����, ���� � ����� ������� � ������� ��������� �� ���,
�� �� ���� ��� - �������.
  - ��� �� ���� ����������, �������� ����? - ���������� ������� �����
����������� �����, ��� ����� ��������, ����� ��� � ����� ���� ���������
��� ��������.
  - ��� �? - ������� �������� �, �� �� ����� ���������� ����
����������������� ����.
  ��������� ��������� ��������� ���� ������ ����� ��� ������, ��������� �
�����-�� ���������������� ��������, ���� � ��������� �� ������ ������ ����
�������� ��������.
  �������� ���� ������, � �� ���� ��� ��� ������ ���������� ������� �����.
  - ��� �� ����� ������������, - ������� �������. - �� ���������� �
������� ������������� �������. � - ������ ��� �����. � ���������, ��������
�������� ���, ��� �������� ���� �� � ����� �� �������... ������� ����,
������ ��, ������ �������� �� �����. �����������, ��������, ������ ������
������ ������ ���������� ��������� �����...
  �� ������� �����, �� � �� �� ����� ���������� �������� �� ����
��������. �� �� ���� �� ��, ��� � ���� ��������� ���, �������� ������
�����������? ���-�� ���� ���������� �� ������������� ����� �����, ����
��������� ����� ���, ��� ������� ����, �������� �������� ������
������������ ����������� ������������ - ����������� ����� �����������
�����...
  - �� �������, ��� � ���� ���������, �������� ����? - ���������
������������� ������. - ���� ��� ������� �������� ��������� ��� �������
��� �������� �� �������� � ��� ���� ����, �������� ���, � � ����� ��
������������ ��������� ��� � ������� - �����, �� ��� �� ������...
  �������, � ��� �����, ������, �������� �� ��, ��� �� �� ��� ������ ����
�������������� �����������, ����������� ���� � �����.
  ... ������� ��� ���� �� ��� �� � �����. � ���������� � �������
��������, ����� ���� ����������� ���������� ����, �� ��� ����� ���������
���� �� "���������", ������� � ���� ������ ����� ���� �� ������ �����
����� ���������� ���������. � �����������, ��� ��� �� ���������� ����
���������� �� ��� ����, ��, ����������, ���������� � ���� ����� �� �����
�� ���������: ���-���� ������� ���������� ����, ����� ��� �������� �������
����� ��������� ���� � �������... ���� ������ �� ���� ����� �������� ����
� ������� ����-�� ����������, ��, ������, ���������� ������ ���������� ���
��������������, � ��� ��������� �����������... "�� �����?", ����������
����������� �. "������", ������ ������� � �����. "�� ���������". ��� ����
����������, �������, �� �� ����� ��������� �� �����: ���� ������ ��
������, ��� � ��� �� ������ ������ ������ ����������� �������. ���
�������� ����� ���� ������������� �� ������ ������� - � ��� ���
����������, ��� �� �������� ���������� �� ���� ����������, - � ������� ���
���������������� ����������� ��� ����� ����� ����. ����� ��� ��������� ���
���? ���� ������������� ������ ���� �������, ��� ����� � "����������"
����������� �� �����-�� ������� � �������:
  ���� �� ��� ������� �������, �� ����� ���� �� ��������� ���� �
"��������" � ���� ����, ����� ���-������ � ����� ���������� ����� ��������
���� ��� �������... � ������������ ������ � �������������� ��������������
������. ������, ������� �������� ��� ��� � ����������� � ���, �����
������� ��� ������������, � ����� ������ ���� ������� ������������
�������, �� �����...
  ������, � �� �����-�� ����� ������. ��������� ������������ �� �����
�������� ��� ���������� "�����", �� �������� �����, ����� ���������
���������, ���������� �� ������: ��������� �������� ���������� �������...
������ ������� ����������� �������-������� � ������, ���������������� ��
�����. ������ �������, ��� � �������� ������ ��� ������ ��������, ���
�����-������ ������������� ���������, ��������������� ��� ��������� ���
���������� � ������ �����-�����. �� ����� � ������ ������������� ������,
��� ����� ������ ��������� ���������� ��� �����������. ������ ��� ��� ���
����� ������ ��������, ����������� � ��� � ����������� �� ������������ �
����������. ��� �� �������� ���������� ������ � ����� ������ � �����������
��� ��������� �����-���� ��������, �� � � ���� ������, ���������
���������, �������� ����������. ���� ���, ���� ��������, ���� �� ��
������������� �����, ���� ��� ������, ������ � ������, ��� �� �������
������ ����� �������� � ������� �����, ��� ����������� ������. ������
����, ����� ������������ �����������. �� "���������", ��������� �
����������� � �����������, ����� �������� �������� ������ �� ���������� ��
�����������������.
  ������ ��� ��� ��������, ��� �� ������� ������� ������� �������� - ����
���������� ������, ��� �� ������������� �������... � �����, ������ -
�������� ���������� ���� � ���������. �������, ��������� ��������� ��
������ ��� ��� ������ ����� �����, ��������� ��� ������, ��������� ����
�������� ��� ��, ��� ����� ����� ���� ��� � ������ ���-�����. ����
������������ ���� ����������� ��������������� ������������ - ��������,
���� �� ���� ����� ���������. ���� ������������ ������������� ����������,
� �� �������� ��������� ��������� ���� (� ��������, ������ ��� � �������
��� ���������� ����� �������� ����� �������� ������ ������)....
  ������ ���� ��������������� ������ � � ����� ������������, �����
��������� � ����������. ������ �� ����� �� ����� ������ � ������, ��� �
������ �� ���-���� ������������ ��� �������� ���� ������� �����. ������,
������ ��� ���������� � ���������� ����������� �����, �, �����������
������, ��������� ���������� ������� ����� "��������", � ����� ����� ��
��������� ��������� �� ����� ����� � ������� ��������������� �������.
  ����� � ������ � ���� ������.
  ������������� �������� � � ������ �� ����� ������, ��� �� ��� ������
�������� ������������ ���� �� � ������, ��, �� ������� ����, � ���������
��������... ���, �� ������ ������, ���� �� �����, � � ��������� �� ������
� �����������, � ����� ������� ������ � ���� ��������� � �������. ���
�������������� ���������, ����� � ����� ��� ���� � ��� �������, � ��
�������� �������, ��������� �� ���� � ������� ������. ������� � ������ ��
���� � ����������, ����� ���������� �� �������, �������� ��� � ������
������� ������, ������ ��������� �� ������ ������ ��� � ���, �� � ������
�������� ������. ������ ��� ��������� �� ���� � ����� ������ �����, ��,
��-�����, �� ������ ��������� �������� ����, ��� ����� ��� ������, ������
��� ��� ������� ������ ������ ������� ��� ������� � ��������� � ����
��������. ������ ������� �� ������� ��� �� �����, ������ ��� ��-��
�������� ���������� ����� ����������� ���������, � ��, ������� ��� �������
� ����� �����, ����� ������ �� ��������� � �� ������ ���������, ���������
�� �������.
  ����������� ������, ���������� � �����, ����������� ������� �������� �
������ � ������� �� ���.
  - � ���� ��� � �������? - ����������� ��. ��� �������, �����������
����� �� ���, �������� ��������� �� ������, ������� � ��������, �
������������ ������� �� � ������.
  - ��, ������, - ������ �, ������� ������. - �����, ������, ��� ����
�������� ������� ������. ������ �� ��� � ������ ����, � �������, �������,
������ �������� �� ��� ����. - � ����� ������� � ������ �� �������,
�������������� ����� ��������.
  ����������� ���������� � ��������� � �������� ���� ����.
  - ��� ���, ������, � ����, - ������ �� ����� �����. - � �������, ��
�������� ������ � ���� � ����������, ����� ��������� ��������?
  - � ������� ������, - ������ �. - ������, �� ������, ��� ����� "������"
  ��-�������?
  �������� ���������� ���������� �����������, �� �������� ������ ���
����, ����� ���� ���� ����� �������� ���� �����. ������ ����� ����������
����� "������" - �������, � ����� ��������� ��� ��������. ������ ����� ���
����� ���������� � ��������� � ��������. �������, ����� ���� ��������� �
���, ��� ������ ����� ������������� ��������: "� - ����", ��������� ������
��������� ����������� ��������� �� �����-������ ���������� ������������
����. ����������, � ������ ��������� ��������������� �������� ��������.
����� ����������� �������� ����� �������� �������� ����� ������������
�������� ����� ����� �� ������ �����, ������� �� ���������� � ������
��������. � ������ ������ � ���� ����������� "�������� ����", �, ������, �
������ � ���� ��������� �����-�� ��������������� ��������, ��� � ������
�������� ���� ...
  ������ ���������� �������� �� ����, �� ��� �� ��������:
  - "�����"... � ���?
  � ����� ��-�������� �������� ��� �� ����� � ������������� �� �������,
�� �� ������������ ��������� �� ����� ����������, ������� ��������� �����
� ����, � � ����� ������������ �� ������.
  - ��������, ����� �����, ���� �� ������� �� ���� �� ������ ����
��������. - ��� ���������� ������ �� "��������", �� ��� ��� ��������
������� ����� � ��������� ������.
  - � ���� ��� �����, - ������ �.
  ���� ����� � ����������� ��, ��� �� ��������� ������������ �� ������.
���� ������ �� ����������, ��� ���� ������� �� ���� ������� ���������, ��
��������� �������� �������� �� ��� �������� ������ ���������� �
������������, ��� ����� ����� "������" �� ������ ������. ������, �������
��� ����, ��� ������ �� ����� ����� ���������� �����.
  � �����, ��� ���� ����������, ���� �����, ����� �����������, �������� �
������ �� ������, ������ ������� "���������", �������� ���-�� ������ ����
�� ����. � ������������ ��������� ��������� � ������, ����� �������
���������, �� ���� ��� ��� �� �����������, ���������� ��� ����� ���� ��
�����, � � ���������� � ������ ���...
  ��� ��� ���� �������� �������, ��������� ������, � �� ��������� �� ����
������.
  ������� �����, ���� �� �� ���� ������, � ������, ���� ����� �� ���� ���
����� ��� "��������"? � ��������, � �����������, ��� �����-������ ����
�������� ����� �������� �� ��� �������, ������ �� �����������, ��� ���
���������� � ����������� ����������, � �� � �������� ������.
  - ������� �� ����������, - ������������� ����� ���������� ������ ���
�����, - ��� ����� ������.
  - �������, �������� ����� ��������� ��� ��������, ������? - ������ �,
���� ��� ������� ���� �����.
  - ���, �������� ����, - � ���������� ����������� �������� ������ �
����� ������� �����, - ������������ ��������, ��� � ��� �������������
������� �� ��� ���� ���������... ������ ������� �� � ��������� ����
�������������� ��� �� ������������ �����.
  �� ����� �������, ���� �������-������: ���� "��������", �� ������� ��
���������, ����� �� �������� �� �������� ���� �����������������
����������. �� ��� ��� �� ����� �������� �������� �� ����� ������.
  - ������, - ���������� ������ ����� � ����� �����������, - � ��� ���
������ � ��������? - ������� �� ������ ������� ����� ������. - ��� �,
����� ��������.
  ��� �� ���������� ����� �����, ����� ����, ����� ����� � ��� ����� ��
��, ����� ��� �������� �������� ��� ����������� �����. ��������� � �����,
�� ����� ����������� ������:
  - ���������!
  ������ �������� ������ � ������������� �������� �������� ��� ����
���������� ������, ������� ������ ��� ������ ��������� �������
��������������� ���������, � ����� �������� �������� ������������ � ����.
  ����� ����� ������� ����� � �������� ����, ����� ���������� �����
��������� ��� ������������� ���������.
  ������, � ������ ������ � ����� � ���.
  ��������� �������� ���� ����� � ����� ����������� �����.
  - ������, �������� ����, - ������� ������. - � ������ ������������ ���,
��� ��������, ������� ��� ��������� ���������, ����� ������ �������
�������� � ����� ����������... �-�... ������ �������� ��� ���. �� ������
�� ��, �� ������ ������, - ����� ���������, ��� �� ����� �� ������, -
������� �����-���� ���������...
  ���-������ �������� ����� ������, �������... ��������?
  �� �������-��!.. � ��������� �������, ��� �������� ���� ����� ������
����� ����.
  ��� ����������� ����� ��������� �� ���� ���� �����-�� ���������� �
��������. � ��������, �� ������ ��������� �����, ��� � ������ �� ����� ���
- �� ���� � ���� ������� ���������, �� ��� ��?
  - ��������? - ��������� �������� �. - �������... ������ �� ����
��������, � ����� - ���� ��������, ������� ����� ���� � ����� ���������
��������� � �������� ����. �� ���� ������ ������������ �����?
  - ����������, - �� ������� ������, ������� �����. - ���� �������
�������� ������������ ����������, ������������ ������ � ������� ���, ���
���������� � ������������. - �� ��������� ������ �� ����������� �
������������ ������ �� �� �����.
  - ����, � ������ ���, - ������� ��, ����� � ����� ���������, ������
����������� � ���, ��� ���� ����, ���� � ����� �������
�������������������� ���������. - ��������.
  ��� ������� ��������, ��� ��� ������ � ����� ������� � ������� ������
�� ��� ����, ��� ��� �������. ������� �� ����� ������ ����� �� �������
���������� - ������ ��� ����������� ��������� ��������, ���� ����� � ��
��� ����������� � ���, ��� ����������� � ������� ������ ��������
����������� �� ���� � ���, ��� �� �� ���������� �������� ����� ������� �
���������...
  - ��� �� �� ���� ������? - ��������� �.
  - �� �����, ��� ��, - ����������� ������� ������ ������ "�������". - ��
��������� ����������� ����������� ��������. �������� ��� �����... ��������
� �������, �����, ������� � �� �����. ����������������� �� ������������,
������������ � ������ �����������. ������� ���� � �������� ����� ��
��������, ������� � ����� ��������� �������� ��� ������� ����������,
�������� �� ���� ���������� � ���������� ����.
  ������ ����������� ��������� �� ���� �����, �������� ���������� �������
�� ��� �����. ������ ��� ������ �������, ����� ����������� ���
������������ �����-���� ����������, ������� �� ������������, �� � ����
������ - ����������.
  � �������� ������ �����, � ����� ��������� �������� �� ��������� ���� -
����-�����, ����-����� �� ������ �����. ����� ����������� ����������,
����� ��������� � ����������� ������.
  - �� ���������� ��� � ������ ������, �������� ����, - ���������� ���
��������, �� ��������� ����������. - �, ������, ����� ������� �� ����� ��
���? ��� ����� ������: �� �� ����������� ������ �����������. ������ �����
������� ����������� � ���, ���, ������� ����� �������� ������ ��
�����������, ���� ���� �� �������� ���������� �� ����. � �����, ���,
"�����������", ��������� �������� ���� � ��������������� �����: ����������
����� ����, ��� �� ��������� �����������. ���� ���� �� ����������, ��
��������� ������� ������, ���������� �� ������, ��� ���� �� ������ ����� -
� ���� ������ ��� ����� �� ������� �� ������� ��� �����������, �� �� ��
������������ ��������...
  ����-�����... ������� ����� - ������������... ����-�����.
  - ��� ������, �� ������ ����� � ���, - �������� ���� "�����". - �� ����
�� �������, ��� � ���� ����������� ��� �� ������ ����� �������� ������ �
���������, �� �� ����������. ���� ��� ���� ����������, ��������. � ������
������? ������ ���, ��� ����������, ��� �� ������� ��������� ���� �������
�� �� ������ �� ����������������� �������. �� �� ����� �����������, ������
��� �� � ������� ������ ��������� � ������ ������������ �������� ��
�������. �� �� �������� �� ���� ������� ���������� ������������ ����
������� - ����, ������ ��������, ��������� � ����� ������ ����������
������. �� ����� �� ���������� ����, ������-�������� ������, ��� �� ���
��� �� ������, ��� �...
  ����-�� � ���� �����: �� - ������� � ����������, �� �������� �� ����
����������.
  ��-������, ����� � ����, ���� �� �����, ������� � �� �� ������ ������
������ �������-������� ������� ��� ��������� � ������ �� �����������
��������. � ��-������, �� �������� �������������� ������ ����� �� ������
�����������.
  - ���� ����� �� ���������� � �������� � ��������, - ���������� �������,
��� � �� ���������� ���� ������� �� ��� �����. - ����, ����������,
��������� ��������� ������� ���� �� ������ ���������: ������ - ���� �����
����������� "������" �� ������ ������ ����... ������� �����...
�����������... ��, ��������, � �� ���� ��� ������������� �� ��� ����.
���-��� �� � ���� ������ �� �����, � ���-��� �� ��������� ������ ��������
������� ��� � �������� ������������� - �������� ��, ��� ������
���������... ���, �������� ����, � ���� ����� ����������� �������
�������������� ������ �� ����� ������� ������������ ��������, � ������ ��
������ �� �����������. ����� ������� �� �������� �� ����������� � ���
���������� "�������"? � ������� �������? ������������ ���������? ���
����-�� �����? ��� �������, �� ������� ��� �������� �� �������� �� ���
�����.
  ������ �������� ���� �����, �������. ���������, ��� - ���������
�������� ���������� ��� ��� ���� ������� ��������-����������������
������������ � ������������ � ��������������� �������?.. ������� ����� -
����������... ������� - ����������.
  - ���������, - ��������� "������" �� ��������� �����. - �� �� �����
������� ��� �� ������������ ����� � ����� ������� ��������� ��
�������������.
  �� �� �������� ����������� �������� ���� ������ ����, ��� ��������
����������.
  �� �� �����������, ��� ����� ���������, ��� ���� �� �����, ����� ���
���-����� ���������� ������������� �������� �� ����������� ����������. ��
��� � ���, ����������� ����������, ���������� ����� �������, ��� "������
�� �������� �������� �����". ��� ����� �������������, ����������� �� ���
��������, ������� ��� ������, �������� �������, ��� �������� ����������, �
��� - ���.
  � ������ ������, ��������� �� ���� ���������� � "��������" (���-����
������� � ��������� �� ���, ����� � �������� ���� ������� ������� ����
����� �� �� ������ �������� � ������� ������� �� ���� ������, �� �
���������� ������������� ����������� - �� ��� ������, ���� �� "��������"
���� �������� ���-������ � ���� ����), ������� ��� �� ��������� � ���, ���
� ����� ���� ��� � �������, ��� �� ��� � �� ������ � ���� ��������. ����
������� ��������� ��� ����� ��������� � ���, ��� ��� ������� ���� �
�������� ��� ���� �� ��������� �����������, � ���� �� ��� ����� ���
�������, �� �� ��������� �� ��������� ��������. � ���� ������, ���������
�� ��� �� ���������� ��� �������� �� ����� ������� �� ���, ��� ��������� �
������������ ����, � ��� ����� � "���������". ��������� ���� �� �����
������� � ��������������� ������������, ����� �� ����� �������
������������ �����, ������ "��������" � ����������� ��� ��������...
  � ������ � ����� ������� ������, ������� ������ ��������� ������� �
�������� ������ � ������������� ��������� �� ������������ �����. � ������
�� ���� ���, ����� ������ ���� ��� �������. � ��������, ��� ��� � ����.
�������� �� ���� �� ��� ����, �� ��� ����. ��� ����� ���������� ����������
�������: �� �� ����� ��������� ���� ������ �����, �� �� ����� ������� ����
�� ��� ���, ���� � �� ����������� ��� ����������� � ��������� "��������".
� ���� �������, � �� ��������� �������� ��� ����� �� �� �� ���� �������
��������, �, ��������, ���� ����� ��� ��� ����� ������� - � �������, �����
�����.
  ������, ����� ��������� ��������� ��������, ����� ���� ������ ���������
����, � ���������� �������� ����� �� ������ ������� ����� �� ������������
�������.
  ������ ��� ����������� ������� �� ����, ��� �������. � ������ ���������
� ������ � ����� ������� �� ��, ��� ��� ��������� ������: ��� ���������
������.
  - ��� �, - ������ �, �������� �������� ������ ���������� �����
�����������, - �� ��������� ���������� ��� ����� ��� "�", ������ �����. ��
�����������, ��� � ��������� � ��� ������ ���, ��� ����� ��� ����
"�������" - ���� �� ��� ��� ���-�� ��������, �� ��������� ������
���������, �� ����������� �� �� ������, ��� ������� �� ��������� �
�������...
  ������ �����, � ������ � ��� � ���, ��� �� ���������, ������
������������� ���.
  - � ������� ���� ���������� �������� ����� �����������, - ��������� �,
- �� ��� ��� �� ������, ��� � ������� ����� �������... �� ������� � ���,
��� ��������� ������� ������ � ������ ������ ������� � ����� � ����
���������? ����� � - ���... ��� ������ ������ ����� ��������, � �����
������ �������� ������ ����� �������� ��������, �� ��������� ��������, ���
�������, �������� ���������.
  - ������ ��� �� ���� �����, - �� �������� ���� ��������, �������
�������. - � �������� �������� �� ����!
  - � ����... ��� �� �����, - ��������� �, - �������� �� ����� �����
�������� �������� ����, ��� ��� ���� ������������� ��������������
��������� ����� ����.
  ����� ��������� ��� ���� ����� �� ���� ������ ������ �������. - ��
����� ���-�� �������, �� � �������� ���: - ��, ����������, ��� ������� ��
����� ��� ����������, ��������� �� ��������� ������ �������� �����
��������� �, ����� ������, �������� �����������. �� ���� � � ������,
������ ���, �������� ��������� ����������� ������ �������� ����������, ��
���� ������� ���������������� ��� ��� ���� ��������, � ������� ������
������������.
  - ���� � ��������� ����������� � ����, �� ��� ��������, ��� �� ������
���� � ��� ������? - ������ "������".
  - � ��� ��������, ��� �� �� �������� ������ ���� �� ������� �� ����
"�������"? - ������� �. - � ��� ��������, ��� ����� ����, ��� ��� �������
����� ���������� �� ��������, �� ������ ��� ���� ����������������, � �����
������� - �����, �������� ��� ������������� �����?.. ��� ������, � ������
������� ������. ������, ��� � ���� ����� �� ����, ��� ������� ����������
��������� ������?
  - �� �� ���� ������ ��� �������, - �������� ��� ������������ ������. -
����� � ����������� ���������������� �������� ���������...
  - ��� ������ ������ ��������, - �������� �. - � ����� ������������ ����
���� ������ ���� ����, ���������� �������� ������������ ���������...
  ������� ����������� ���������� �����, ������ ��� ����� ��� �����������
����������:
  - ������� �� �� ������ ���� ������������ ��������? �������� ����������
�����...
  ��� �����?
  � ���� ������������ �������.
  - ������, - ���������� ��. � �������������. - ���� � ����, ������
��������� ����� - ��� ���, ��� � ��� �� ��� ����������!
  - ��� �, - � ���������� ���������� ������� �. - ����� ���������� ������
������� �������� �������� ��� ����� ����������...
  � ���� �������� �����, ����� ����� �� ��������� �������� ����������
������� ����������� �������������, ���������� ������. �� ��������� ��
���������. � ��������, ��� �� ���� ����� �������� �������� ��� - �������
�� �����. � �� ����� ���� ����� �� �������������, ��� �� ���� �������� ��
������ ����� �� ����������� ��������� "���������" � �� ����� �� �� ��
������ �� ������ ���������� �������� � ����� ������...
  - ������� �� �� ������, ����? - ����� � ������ ����� ������ � ���� �
�������� �����. ��������� � ����� � ������� ��� ���. � ����� ��������
����������...
  - ������� ����� ����� ����� �� ��� ��� � ������������� ������������
����, - ������ �, - � �� ���� ������! ���� �� �� ������� �������� ���
��������, ������� ������������ ������ �� �����������, ��� �����
�����������... ������� ��, ��� ���������� ����� ����� �����!
  ��� ��������� �������� ������, �� ����� � ��� ����� ����������� � ����
�����, ����������� ����������:
  - ������.
  ����� ����� �� ��� ��������� ����� ����������� �� ������ �����
���������� � ������ �������. ��������, �������� ����, ������ �� �������
�������� �����������, ������� ���� ��� ������� �����������. ��� �� ������
�� ��������� ����������� �������� ��� � ��� �� �������, ������� �� ������
�� ��� � �������� ������ ������������ �������������. ������ ������� �
�������� ����, ����� ������ � ������� � ������ ���������, ���� � ����
�������� � ���������� ����� �������:
  ����� ��, ����� ����� ��������� ���� ������, ����� ���������� ���� �
��������.
  "�����?", ��������� ���������� ��� �������� ����������. "���� ���-��
��� ���-�� �������� ��� ������ �� ������, ��, ������ ��� ����������� ��
��� ����, � ����� ������ ������� �� ��� ����� ���� �� ��������� �������",
������ �.
  "��, ���, ������, �� ����������� ������� �� ������� �� ���� �
�������?!", �������� �� - ����� ��� �������� ����, �������� ������������
����������� ������� �� ������ � �������, - � ��� ������ ��������������.
������ ��� �� ���� �� ������.
  �� ����, ����� ����, ��� ���������� ���-���� ������ ��� ��������
������, � �� �����, ��� ��� ������������ �������� ��� �� ����� �����
�������� ��������, ������ ������ �� ��� �� ��������� ������ �������.
  ��-�����, ��� ����, ��������� ����� ������������ � ��������������, ���
�������� ���� �� ������������ ����, ��� �� ������� ���� ������ ������, ��
�� ������� ����-������������ ������, �� ������� � ����������� ��� ��
������, ���������� � ������...
  � ��� ��������� � ����� �������� � �����������, ���, ����� �� �������
���� ������ � ������� ���� ������ ������� ������ ������, �������� ����
����� ����������. ���������� - ������ ��� ��� ������� �������� � ������
����������.
  ����� - ������ ��� ��� ���� ������ ���� ����� ����...
  
 
                  ����� 11 
  � �� ���� ��� ��� ������� ����. � ���� ������� �� ������. ���-���� �
��������, ��� ���� ����������������, ������ ���...
  - ��� ���� ����� �����, ��������? - �������� �� ��� ���������, �����
��������� ����� ����� ����� �� ������� ����� ����.
  - �����, ���� , - ������ ������� �. - � �� ��� �����������?
  ���� ������ �������� ����.
  - �� ��� ����� ����������� ����� ����, - ������ ����. - �����, ���
������ ���� �� ����������, �� �� ���-�� ����!.. ��, � ��� �� ������, �����
������� ����������... ��-�� ���? ������� ����� ������������?
  � ������� ����. ���� ��������� ������ �� ������. ����� � ���������
�������. ���� ������� ��� ��� ��������� �� ����, �� ��� � ������ �������
������ ���� ������������ ���� ��������� � �������� ��������. ������
������� � �� ������ ������ �� ���� �������� ����������.
  - � ���� ��� ���� ����, ����, - ������� ������ �, - ������� �� �����
���� �������.
  - ��������� �������������, ��� ��?
  - ���-�� ����� �����. ��� ��� ����?
  - �� ��� ���������, ���� ���... � ������ �� ������ �������?
  - �� ��������, - ������ �, ��������, ��� ������ ��� ��������. ���, ����
������� ������������ ����� � ����� ������ ��� ���������������?
  - ��� �������, ��������, - ������ ������ ����. - � ���������, �� �����
����� �� ������ ����������?
  - ���, - ���� ������ ��� �, - � ���� �����?..
  �� ����� �� �������, ����� ������ �������� ������������ �������:
  - ��� ������?
  - �����, - ������ �, - � ��� � ���� ������ ���� �������� ����� ��
������.
  - �������, ���! - ���������� ���������� ����. - �������� �� �����-��
�������...
  �� ������ �� ����������, �����?
  �� ����� ����������� ������, � �� ���� ������ - ��������, ����. ���
������������ ���� � ���� ��������, �� �������� � ������, � � �� ����
������ ���������� ������.
  � �������� ������� � ������������ ������� ������. �����������, �
��������� ��������� ����� ���, ����� ������ �� �����, ��� ������ ���
���������.
  ��-�� ���� ����� � ���������� �������� � ��������� �� ��� ����, ��� ���
��������. ��� ���������� ������ ���� ������������� ����������. ��� �������
� ���������, ����������� ������� ��� �� ���� ������, ���� �� �� �������
��������� ������� ���, ����� ����������� ����� �����: "������ �� �������",
��������� (� ��������), � ����� ���� �� ��������� ������ �������� ������
�� �����, � ������� ��������� ������������ ������������ ����� ����� �����
���������� ��������.
  ����������� ������ �� ������: ���� �����������, � ���� �� ��� ����,
����� ��������� � ������������� �������.
  �������� ����� ������ ������ � �������. � ������ �� ��������, ��
������� ������ ������� � ������, � ���������.
  ��������� ��� ���� ����������. ������ ����� ������������ ���� �� ������
����, �� ������ �����. ��� ������ ���� ����. ��� ��� �������� ���������
��� ���������� ��� ��������� ��������, � ������ ���� ��������� ������� �
���� ������� ��� �������.
  ��� �� ������? ��� ����� ���������� �� ���������� ������? � �����
�������, �����, ��� �������� �������, ���������� �����, �� � ������ -
����, � ���������, �� �����. ������ ����� ���������� ������, � ����� ���
������ �����, ������ ��� �� ���� �� � ���� ���� ������������ � ������.
����� ����, � ������� ���������� �������� ���� ��������� � ������� ����� �
������������, ��� ��� � ����� ��������� ����? �� ���� �� ��������� ������,
���, ��� ����� � ���� ���� � ���� ���, � �������� ���������� �����
���������� � ���� �������� ��������...
  �������� ����� � ���������� ���-������ � ������������?
  �� ��-������, �� ���� �� ������� ������� ������� ��������� �� ����, ���
������� ������ (����� �����-������ ��� ���� ��������), � ��-������ - ��
�������, ��� ����� ������, �� ������ ��������� � ����� ������� ����������,
��� �������� �������� ����� � �������. �� � ����� �� ����� ���������
�������� �� ����������, � ������� �� ��������� ��������� �� �� �����, � ��
������?..
  ���������, ������� �. ����� �������� � ���� ����������� ������� � �����
�������� ��, ��� �������, ������� ������, ���� ��� ������, ����������
�������� ���� �� �� �� ����. � ������ �������� ����� ����������� ���
����������� ����� �������� ����, �������� �����, ������ ��������
���������� ��� �����, �� ������� ������ �� �� ������� �� ������� ��������,
������ ����� ������������� �� ��� ������, � ������, ���� ������ ��������
�������� ��� ����� �������� ����, � ����� ����������� ��� �� ����� �������
�� ����������� ������ ������������ ������, � ���������� ����, ��� ��
���-�� ���������...
  ������ � ����, ����� ����, ������� ���� ��� ������-����� �������, �����
��� �������� � ������ ������� ��� ������ ��� ������� ���������� ��������,
������� �� �������? ��� ��������, ��� ����� �������, ������� � ������
�����, �� �������� ��� ����� � �� �������� ���� ����� � ����� ������������
� ������ �����? ��, ���� �� �� ���� ������ ��� ����!..
  ���������, ������ � ����, ����� ������ ���������� ����� �� ����, ��
��������, ���� �� �� ���������� ���� ������� ��������� �������. ����� ��
����� ����� ������� ����� ����� � ������ ���� ��������� �� �������
�����������... ����� ��������� ������ ������� �������, ������ ��� ���� ��
������ �� ������, �� ����, ��� ������ ����� ���� �� ��������, � ���
������, ��� ���� �������� ��������� ���� �� ������ ����.
  ���� �����, ��� ���� �������� � ������ ������ ���������� ���������, ��
��� ��������, ���, ������ �����, ����� �������������� ����� ��������.
��������, �� ��������� ��������� ����� ��� ������ ��������� ������ ���, �
��� �� ������...
  ����� ����, ���-���� ���� ���-��, ��� �� ������ � ���� ����� ������ �
��������, �� � ���� �� ��� �� ����������? �����, ���, ���������, ���� ��
����� ������� �� ������ ���� �����, �� � ����� ������ �����, �������
��������� ����� �������, ���� �� ���������� � ����� � ��������
"�����������".
  ���������, � ��� �� ������������ ������ �������: �����, ������, �����,
���������...
  � ��� ���� ������ �������: ����! ��� � ��� ������ �� ���� ������� �
����������� ��������!..
  �������, ��� �� ��������� ������������� �����: � ��� ���� � ���
�������� �� ��������? ����� ���� ����������, ������������� ��������, �����
�� ���� ������������? ��� �� ������������ ������, ��������� � ���������
�������:
  �������� ��������� ����� � ������� ����� � �������� ������ ����������
�������������, �� ��������� �������� ���������!.. �� � ��� �� �����������
����� ��, ���� � ���� �� �������� ������� ��������� - �� ������, ��
�������, �� ������ ������? � ������� �� �������, ��� �� ������ ������
������, ����� ��� �����, ���� �� �� ��������� � ��� � ����� � ��� ����
����?..
  ����� �� ��������� ���� ���� ������������ ������, �� ����������� � ����
������, ����� �������� � �������������, � ���������� �������� �� ������ �
������� �� �����.
  ... ���� ���� ���� � ��������� ��������� �� �������� ����� ���������,
�� �� �� ��������� ����.
  ��� � ������� ����� ����, ��� � ������� �������� ������ � ��������� �
�� �����, ������ ������� �� ���� ���� �������. ����� ���� �������� ����, �
� ��������� ����� �� �������. ��� ��� ���� ��� �����, ��� ��� ��� ��������
����� ������ � �� �������� �� ���-������ ����� ��� �������� ��������.
  ��������� � �� ����, ��� ���-�� ��������� �������� ��� ����. � �������
�� ���� ��� �����, ��� ���� �� ������ ��������, ������������� ���� ����,
������� � ����������.
  ��� ���� ����.
  ��� �������� ������ ���� ������� �������� ������ �� ���, � �����
�������� ������������� ������.
  - �, ���! - ����������� ��� ����������� �������. - ��� ����������!
������� ��� ��? ������� ��� ��� �������, �������� � ��� ����� � ������?!
  ���� �� �����, ��� ���������� �����-�� ������ �� "������� �����".
������ ������� ���� �����, ���������� ����� �����. ����� �� ���� ��������,
�� ��� ����, ������ ������� ���� �����, ���������� ����� �����. �� ����
����� ������� �������� � �������� ����������. ������, ��� ������� �������
�������� ����, �� �� ��� �...
  ���� ��������� ��� ���� ������ ������ � ���������� � ����. � ����
������� �������� ������-�������, � �� ����� ���� ��������� ���������
�������� ���������, ������� ���������, ����� ��� �������� ����. ������, ��
��� ������ ������ �������� �������������� ����...
  �� ��������, �������� ���� ����� ����� �����.
  - �� ��������� ���� � ������, �� ������ ���������? - ������� �, �����
���� ���-�� �������.
  - ���, �� �� ������, - ���������� ���. - � ���� � �����.
  - � ��� �� �������, ������� �� ������ �������?
  - � ���� � ����� ������� �������� �����, - ��������� ����������� ���.
  ����� ����� ����������, �� ���� ��� � �������� ������ �, ������ ����� �
������ �������-��������������, ������� �����.
  �� ����� ������ � ������ ��������, �, �������� �����, ���� ��� ��
��������� ���� ����� �� ���. ��� ���� ���� ������ ���� ������. ����� ���
�� ������, �� � � ������� � ����� �� ����������� � ������ ������ ����. ��
������ ��������� �� ���� ����� ���, ����� ������, ����� ����� � �����.
����� ��� ��������� �� ��� ��� ������ - ���, ��� ���� ���� ����� ������� �
����.
  ������ ��� �����������, �� � ����� ��������� ����� ��������������
������ � ���-���� ����� �������� �� �������� ������������� � ��������:
"������, ������ ���� ��� ������� ������, ��� ��� ������������� ����� ����,
� �� ����������� �����-�� �������?"...
  ������ �������� ��� �����, ���� ��� �� ��������� ����, �������
���������, ������ � �������, ������� � ���� ������ � �������� �� �� ������
�����.
  - � ����� ���, - ������� ���, �� ������������ �� ���.
  � ����� � ������� �, �� ����� ������� �� ������ ���������, ������ � ���
���, �� ����������, �� ������� �����.
  �� ������ ������� ��� ����.
  ������, ���� ���� ��� ����, ��������, ������ � �������� ������ ����. ��
�������� � �������� ������������� ���������, � �� �����������, ����� ���
������� ������������� ��������� �������������� ����� ���������� �������.
��������� ������ ����, ��� ��� �� ������ �������� ���� - �� �����
��������� �� ��� � ��� �������� �� ���������� ��������������� � ������ �
�������������� �, ����� ����, ������ ��-�� ����, ��� ������� ������ ��
�������� ����� �����... � ��� �� �����?
 
  �����!.. �� ������� ��������� ��������� ����� �, �����������, �����
������� ������ � ���, � ������ ������������ ��������� � ���� ���� ������
���� ������.
  ������-�� � ������� ���� ����� � ���, ��� ������� ��� �� ����� �����
�������� �� ���. � �� ������, ��� ��� ����� ����� - ���, ���� ���� �
���-�� ����� �������� � �� ����������� �������. ��������, � ���, ���
�����, ��� �����, � ������ ���� ����� - ��������, ����������, ��������� �
���������� �� ������� ����������, ����������� � ������ ��������� ���������
����������� �����. ���� �� ���� ������������, �� ��������� � ����� �����...
  � ��� �� ����� ����� �����, �� ������� ����� ���������� �����. ���� ���
���� ������� ��������� �������� �����. ���������� � �����������������
�������� �� ����.
  �� ����� ���� ��� �����, �� ����� �������� �����, ������ ����� ������
��� ����.
  - �� ��� �� �����? - ������� �.
  ��� �������, ��� ���, � � �������, ��� ����� � ��� �����-�� ��������,
�������.
  - ���� �����-������ �������? - ����������� �.
  - ��-��.
  -� ���� ���� ���, - ������ �, �� ���� �����. - � ��� ��������?
  - � �������, - ���������� ������� �����.
  - � �������? - �������� �. - � ����� �����?
  - ��� ����.
  � ��������, ����� ���������� ����� � �����. ���-�� ���� �� � �������,
�� � ��� �� ���������, ��� ������.
  - ��, - ������ �, - � ���� � ���� ���-��� ��������... �� ������ ��
������������?..
  ������ �� ���� ��������� ��������� �� �������� ������� ����������
�����. ������ ����� �� ���������� ��������, �� ������ ��� ���� ��-�������,
� �������, ������... ��������, ��� ���� ����� �� ��������.
  - ���, - �������, ������� ���, - � ������ �� ���� �� ���������� ���?
  - � �� ����, - ������� �. - ��� �� ���� ����...
  - �-�, - ��������� ��� � ������� ��� ���� ������� �������. - ������,
��� ������ ���� ������� ���������� ���� �����, ����� ���� ��������
���������� ���� �� ������, � �� � ������, � ����� ���� � �����... �
��������� ��-�� ����� �������� ������������� ���� � �����, ��� ������
��������, � ��������� ��� ����� ������ ������� �������, ����� ��������
����. ��� � ������ ��� ��������... �� ���� ��������?
  - ������.
  � ������� ��������� ����. ��� ���� ��������� ����������, �� �� ������
�� ����������� ����� ������������� ����, � �������� ������ � ��������
�������, � �� ����� ���� ����� �� ������� �������. �� ����� �� ����, ���
������������� � ����� � �������� ������ ���������.
  - ��� ��������? - �������� ����� �� � ����, �� � ����, � ���� �������
�������: � ���, ���� ��� ���-���� �������� �� �������� � ������ ���������
�� ���� ������� ����?!
  - ���, - ������ �.
  ���, �� ��� �� ������ ���� ������� ����� � ������?!..
  - ��� ����, - ������� �����.
  - ����?
  - ��, ����� �������������! - ������� ��������� ���. - ������� ��
��������, ���, ��� ����������. � ����� ������� ����������: "������?"...
  - ������, ��, - ������ � ��������� �������. - � ������ �� �� ���������?
  - �� ����� ���� �����, - ������� ��� ����� �����. - ��������...
  � ������������. ��� ��� ������ � ���������� �����.
  - ��! - �������� �. - ��� �� ��� ��� ���������?! �� ����!.. �������? ��
� ���� ������ �� ���� ������ ��������!..
  �� � ������ ���������� ��������. � �����, ��� ��� �����������, ��
��������� ����� �������� ������� ��������, ��� ������� ����.
  ��������� ��� ������ � ������, ��� �� �������. ���� �� �������� �� ����
����� �������� ��������. ������� ���� �� ����, ��� ������� � ������� �
������� ��� �������� �� ������� ���������� ��������.
  - ��������, ���, - �������, �������, �����. - ��� ���������. � ������,
���...
  �������, ��� �������.
  - ��� � ����� ������ ����? - ������ � ���, ��� ���� ���������� �
������� ����� �� ���������.
  - ������ ����������, - ������ �������� ����� � �����������.
  � ������ �� ����� �����, �� ����� �� �������.
  ��������� ����� � ����� �����, ����� ���������� � ��������� �� ����.
��� �������� ��� ������ ��������� ��������. ����� �� ��� ������� �
�������. ��� ������������� ���� ��� ���������.
  - �� �������? - �������� ��� ���, ��� ��� ����� ����� �������.
  �, ����� ���������� ���� �����, � ������ ����� � ���, ������ ����� �
���� ������� �� ���������� ����...
  � ��������� �� �������� ������ �������. ������, ����� ����������������
����������� ���, ��� � ����� �������. ����, �������� ������ ��� ������,
�������� �� ���� � ����. ������, ��� ������� ����������� ������ ����.
  ������ ��������������� ���� ����������� ������, � � ������� �����
������ ��������, ����� ������ �� ��� ���� � �������, ��������� ������.
  �����������, ���� ��� ����� �������.
  ���� ��������� ���� �� �������.
  - ���, ��� ���� �����������? - ������� �.
  ��� ����� � �������� ������������ ���� ���������� �������.
  - �����, � ���� ���������, - ���������� ���.
  - �� ����, - ������ �.
  ��� �������� ����� ���� ����� - ������ �� �� ������, � � ������
�������� ����� - � ������� �������, ������ ��������� ��������� ��. ���� ��
������ ���������, �� ���������� ������ �������� ��������, ����� �������
��� ������ ������� ������ � ��� ����������� �����.
  ���������, �������� ������� �, ������� ��� ���� ������� �������� ������
��� ���������, ����� ���������� ���� ���?
  - ����, - ������ �.
  - �� �����, � ���� ������, - �������� ���. - � �������� � ������
������� ����� ������������.
  - � �� ���� �� �� �������?
  - �� �������.
  - �� ������ ������ ����� ����� �� �������.
  - ���� �� ��������, ��� � ���������� ���� �� �����?
  ����, �������, �������. ����� ������� �������� ����������� ���, ��� ���
��� �� ����������� ��������� ����� �����. ������ ����� � ���...
  - � ����� �� ������������ ���� �� �����?
  - ������ ����.
  - ���, ������ ����?
  - �����.
  - ��-�� �����?
  - � ���-�� � ����, ��� ���... ������, ���, �� �� ������, ��� ���� ��
���� ����������. ������ ���������� ����� �������� � �������� �������!.. ��
� ����� ������� � ������ ���������, ��� ��� ��� ������� �� �������� � ���
������ ���� ���������� ���� ���������-���������... ������, ��� ����� ��
�����. ��� ����� � ������ ��������� ���� ���� ��-�� ����� ��� �� ������!
  - ������ ������, � ���� ��� �����. � ��-�� ���� �� ���?
  - ��, ����� �� ������, ���!.. ������-��, � � ���� �� ���� � ����
�����������.
  ������, ��������, � ��� � ��� � ���� ��������, � ��������� ����������.
�� �������� ����, ���... ��� ������... ��� ������ ��������� ����� - �
�����-�� ������������� ���� ����� ���� � �����-������ ��� ��� ������
�������� �� ������������ ���������, ��������� ����, ��� ����� ��
�������... �����, � ������ ��������, � ?
  - � �� ������ ������, ����� ����� ����������� ��������� ��� ������ ����
� ��� �� ������? - ������� �.
  ��� ������������� ����������.
  - �� ��� ������ �� ��������, ���, �� �� ����� � ��� �� ���� �� �����,
��� �����... ������ ���� ��������� �����. ������ � ������ �� �����, ��� �
���������� �����, ���� � �������� ���� ������ ���������. ������, ������?
  � �������� ������. ��� ��������� � ��� �� ����������� � ��� � ���, ���
�� ��� ������ �������� ��� �������������� �������. �� ������ � ����, � ���
���� ����.
  ��� ������� ���������� �� � �������� ����������� ���������, ���������
���� �����, ������ ����� ���������� �������! � ������ - � ��������
�������, ��������������� �� ������ ��� �����������, � ��� ������������
�����������...
  ������, � ���������� ���� ���������� ��� ���� ����� � �������������
�������������� �� �������������: "� ����� ��������� ���� � ��� - �� ��� �
����, � �� �����, �����?"... ��������� �� ��� �������� �� ���� ���, � ���
� ��� ��������, ����������� ��������!
  - ��, � ������-�� ��� �� ������? - ������� �.
  - ��� ������� - ��, - ������� ���� � ���������� ������ ��������
�������. - �� ���� ����� � � ����.
  - ���-������ ��� ����� � ���, ��� ��?..
  - ���, - ������ ������� ���. - ��� � - �������, ��� ��? �� � �����
������������ ��������� �� ����� ���� ������ � �������� ������ ����!..
  � ����� ������ � ��� � ���� ���������.
  - ��, �� ��� - ��������� �� ����? - ��������� �������� ���. ������
������ ����� � ������ �����, �� � ������.
  - ���������.
  - � ���� ��� �� ��������?
  - ����� ����-������ ���������� �� �������.
  - �� �����, - ��������� ��������� ���. - ������ � ���� ����� ������
���, ������ � ��������� ���-������ � ������...
  - � ��������, � �������� ����, - ��������� �. - ��, ������, ��� � ����
���� ������ ��� ������, ������ �� ����... ������, � - ������� ���� ��
������������� ���� �� �������.
  - ������� ��� ��, ��� ��? - ����������� �������� ���. - ����� � ����
������ ���� �������, �� ��� ����� �������� ��� �������� ����� ��� ������
���������� ����������. ������, � ��� �����: � ��� ����� ���� ���� ��������
����� ���������� ����������� � ���� ����.
  - �� ���, - �������� �� �. - ��� ��� ������ ���������� - � ����� �����
� ����������!..
  �� ����� � ��������� ��������� ����������� �, ������ ������� ��
��������� � ������������ ���, �������, ����� ������, ��� �������� � ����.
�� ������ �����������, � ��������� ��� �������� �� ��������� ���������
�����, � ������ ��������� ������ � ���� �� ������� ����������� ���������
���� �� ����.
  "... ������� ������� ������������ ������������ ������ �������� ������
����������� ��� ����� ����������� ������, - ����� �������������, ���������
�������� � ��� �� ���� ������ � ����� ������������ ������, � �������� ��
�������� ��������� ����� �����. - ���� �� �������� �� ���� ��������������
����� ����� ���� ����� ���� �������. �� ����� ����� ������. ��� ���
��������� �������, � ������� ���������� ���������� � ������������ ��������
������ ����, ���������� ����� �� ��������� �����, ����������� ���������
��� ��� �����. ������������ � ���� � ��������, ��� ��������� ����� � ����
������, ��������� ������� �����, ���������, ��� �������� ������� �
�������� ������, ����������� ����������� ������� �����. ���� ����� ������
��������, �� ������ �����������, �������� ����, ������ ��� �������� �
�������..."
  � ��������, �� ������ �� �� ��� ���-������ ������������, ��
������������� ��������� ������ ������� �� ��������� ������������ ��������
� ���������, � ������ ������������� �� �������� � ������ ��������
��������� ����. � ��������� �� ��� � ������ ��� ������ �� �������.
  � ������ ���� ����� ����� � ������ �������� ��������� �� ����������
����� �������� ������. � �������� �����������, ��������� ��������
��������� � ����� �, ��� �������, ���������� � ��������.
  ��� ���� � ������ �����������, � �� ������ � ������ �������� ��������
����. ���� �� ���� ������� � ������.
  - �� �������? - ��������� ���.
  - � ������ ����� ��� ���� ���������� ����, - ������ �. - ������.
  ��� �����������.
  - � ��� �� �������? - �������� ���.
  - ���� ���� �� �����. �����, ����, ��� ������ ������ �� ������.
  - �� � ����������, - �������� ��������� �����, ������� ���. - ������ �
������ �� �����������, �����?
  � ����� ������ �����.
  - �������, - ������������ ���. - ������ �������� ���� ���� � �����
���������! - ��� �������� � ������� � ����� ��������� ������ ������������,
����� � ����� ������� ��������, ������� ��� �������� ������� �����������
������ ����. - ������!
  ����� �� ����� ���������� �������, ��� ��������� ���� ����� ���, ������
��� �� �������� �� � �����. ����������, � ������ ����� � ���.
  ����� � ���� �� ���� ������� ���������� � ���, ��� �� ������������ ��
���� ��� ������������� ���������� � ������, ��� ������� ����, ��� ��
������� ������� ���.
  ������ ������ ���� ������� �������: "��������" ��������� �����-��
������� ������ ��� ��������� ������ ��������� �� ����������� ��������. ��,
��� ��� �������� ��������, ������ �������� �� �� �����, � ������������ ��
����� ����. ������, ������ ��������� ���� ������ ��� �������, �������
�����, �� ����� ���������� ����������� � ����� ��������, ��� ��� ���������
� ������ ����� ���������� � ������...
  � ��������� �������� "��������" � ���� (�� ��� �������, ��� ������ ���
���� ��� ����� ��������), � ����� ���������� ����� ������� �� ��� ����.
  - � �� ���� ���� ���, - ������ � �������. - � ������ �������� ��� �
�������� ������ ����� �����������. � ���� � ���� ������ ���� �������, �
���������� ��������� �� ������ �� ���������. �� ������ � ���� �������� ��
��� ���, ���� � �� �������! ������? � �������� �� �������!..
  - ��� ���, ���� ��������� � ��� ���? - ���������� ������������ ���. -
�� �� ���������� �� ������� ����?
  - ��������� ������ �� �������, - �� ��������, ��� ��� ��� ������
���������, ������� � ������ ��������� � ������ ���������.
  ������������ ���������:
  - ��� �������: ��� ����� ������.
  � ������ ����� �����.
  ���� �� ��������� ������ ����� �� ���� ����� (�������� ���������������
�����), � �� ����� � ���, ��� ���� ����� ����������� � ����� ��� ���� ��
������� "��������". ��� ��������� �� ������ ����, � ������� ��� ���� � ���
������ ���� ����: ������. ������, ���� � � ��������� �� ���������
�����-������ ���������� "������������" ����. �������-������� ����
��������� ������� "��������� �����" - � � ������, � � ���������� ������ -
�� ��������� � ����� �����. ������, ��� �������, ��� � �������� �������� �
���� ����� ����������� �����-������ ������� ��� ��� ����������, � ���� �
���� ��� ����� - ����, ��������, � �� ��������� ����� - ����� ���-������
�����, �� ��� ��� �� ���������� ��������...
  � ��������� �� ���������� � ���, ��� ����� ���� �����. ���� �������� �
��������� ������������ �������, ���������� ���������� ����� ���� � ������
�������� �������� � ���������� � ������ �����; ���� ��� �������� ��������,
��� ���� �� �������� �� �� ���� ���� - ������� ��� ������ ���� ����, �����
��������� �� ���� � ����� ��������... �� � ����� �� ������������� ��
��������� ��������? � ���, ��� ��� ��� ������ ������, � ����� ��
����������... ���, ��� ���� ������������� ��������, ����������� � �����
�������� ������ � ���������� ������� ����������.
  ����� ���� ����� ���� �������� � �������� ������, ��� ��� ����� ����
��������, ������ ��� ������� ����� ������� �� ��� ������. ��������, ��
����������� ������� ���� � ������. ���� �� ������ ������� ������ ���� �
����� ������...
  � ��� ���� ������ �������. ��� � ��������� ��������� �����, �����
�������� ����� ������ � ����� � ����������� � ������ ��������� ���, �����
������ ��� ��������� �� ������� ���� ������ ���� ��������... ���� �� ����
����� �������� ������������� ���� �������, ������� ����� ������ ������
����, � ����� �, ��������, ������ �� � ������, ��� ������� �������� ����
�� ������� �� ������� ������� �� �� �������� ��������, ������� ��
���������������� ���������� �������� ������ ���� �� ��, ��� ��������������
������� � ��������� ��������� ����� �� ����� ������ ���������� ���������.
  ���� �� � ����� ������ � ���, ������ �� ����� ����������� ����������,
����� ����, ��� ������� �� �������� �� ��������, � ������ ��� ���� ��
����. "�� �������� ��� ��������� ������, ���", ������� ��� ����������
�����, � � �� ����� �� �������, �� ������� ���, �� ��� ����� � ������, �
������ ���������� � ����������� �����: "�������, ���� ���������� �����
������ ������� ������� �� ����������� ����� ������... �������, ������ ��
������� � ������ ��� ����� �� ������ � ��������� ��������� ����, ��� ����
�������� ��������, �������� � ������ ���� �������, �� ������� �� �
�������... ������ ��� ����� - ���� ��-�� ���� �� �� �������!"...
  ����� ���������� �� ����� ������ � ������� ��� ����-������
�������-������� ������ ����, � ����� �� ������� ��� ������� �� ������
������, �� �������� ���� � ����������� �������� � ������� ���������� �
��������.
  � ���-���� � �����.
  ����� ����� ���� ����� ������ ���������, � ����� �� ���������� �
�������� ��������, ���� �� ������� ������� ������� ����, ���������� ��
�������� ����� ������� ������. ����� � ����� ����� � �� ���������� �����,
������� ������ ���� �������� �� ��������. ���� �� ������������� �����
�������, ��� ������ �������� � ������, � ��������� ����� ��� ��� ����
������� �������: �����, ����� ���������� �� ���� �������, ������������
������ ������. ���, ��� ����, ��� ���������� ����������, ���������
������������ �������� �����.
  � �������� ���� ���� ������ � ������ ������ �����. �� �������������
���� ���� �� �������������: ��� ������� ����������� �������� � ���� �
��������. ������, ������, ������, ��� ������� ������������ �� ������ ��
������, ������ ��� ������ �� ����� �� ���������� �������� �� ����. �
�������� ������ ���� � ������ ���������� �����, � �������, ��������� ���
�����, ��������, ��� ������� ���������� �������� � ��������, ������ ���
�����, ������� �� ��������, ����� ����� ����� �����...
  ��� ������ ���� �� ������������ �����, � ����� ������� ��������, ���
������ ���� ���������� ��������, ������� ��� �����, � ����� ��
������������ ���������� ��������������� ������, ���������, ����� �������
���������� ������� � ��������.
  ������� ���� ������������ ������ �������� ������� ��������, ���� � ���
� �������� �������� �� ������ ����������� ������������� ���������������
������.
  "�� ���� ������� �����������, �������", ������� �� �. "�������, �
������� �� ��������� ���������� �� ������ ������ �������?". "��� ��, ���
��", �������� �� ���� ������ ��� �����������. "��� ��� ���������, �����
����� �����-�� ����������... � ����� ������, � ����, ��� � ��� ��������
���������� ��������������� ����, ����� ��������� ��� ��� �����-������
���������� ����������". "��� ��� ���� ���������?" - "������, ��� ��
�������� �� �����, ��� ���������. ���� ����������� � ��� ���
����������...����� ���, ������ � �����. � ����-�� ��� - ��������, �� �
����� - �����������...". - "���� �� ��� ������� �����-�� ����?", ������
����������� �, ����� �� ���� ������� ������� ���������� � ����������� �
���� �����-������ �������. "�� ����� � ��� ����? - ��������� �������. - �
��� ������, � ��� � ����... ��� �� ����, ��� ����� ���� �� �������!". ���
�������� ������� � ������� ���������� ����� �����.
  "��������, �������, �� � �����, ������� ���������� ���� �������",
������ �, �������������� ����������� �� ����.
  � ������������� ������. � ����� ������ ���-������ �� ����������� ���
�������� ��� ��� ��������� ��������, � ����� ��� �������� ������� ��, ���
������� ������.
  ������� �� ��������� ����� �������, � ����� ���������, ���� �� ����
�������� � ���-�� �� ���� �� ���������� �� ���.
  � ����� � ������� ���� ������� �����, ������ �������� ������, �� ����
���������.
  �������, ������ �� ���� �����, ������ ������� � �����-�� ������ ��
����� �����, � �� ��������� �������� ��������� ����������: "������, ����
���!"... ���� �� �������� �������, ���� � ��������, ��� ������ ��� ������
���� � ������� ����� ��������.
  - ������ �� ����, - ������ � � ���� �� �� ������ ��������� �����.
  �� ��� ���������� �� ���� ������ ��������, ��� ����� �������
����������� ����� ������ � �������� ��� �����:
  - �� ����� ��������... ����, �� ����...
  - � ����, �����, - ��������� ������ �, ��������� ���������� � ��������
�� ��������.
  �� ����� �� ����, ��� ������ ������� ������� �����, � � ������ ������
����� ���������. ������������� ���� � ������� � ��� ��������, ������� � ��
����������, �� ���� �� �������, �� �������.
  ������� ��-�������� �������. �� �� ���� �� ���� ������� �� ������ ����,
�� ����������. ����� ����, ��� ������ �� �����, ��� ��������� � ������� �
� ���������?
  ���, ��� �����... � ����� �� ���, ��� � � ���� �� ����? ��, �� - ����
���, ������� ����� �������� � ��� � �����, � ������ �� ���� � ����, �����
� ���� ������ � ���, � �����, ����� ���� ��������, ��� ���� ������� �
������ ��� ������� �� ��, ��� �� ����������� �� ����. �� ���� ����� ���� �
��������� ���, �� � ��� �������� ����� �����������������. �� ������ ������
� ��������� ������ ����� ������, ��� �� ������, �� ��������
������������������ ���������� ������������. � ������ ������ ���������
����, ������� ���������� �. ��� ������, ��� ��� �� ��������� ������� ����
� ��������: ��� ��� ������� ���� �����, � ������� � ������� �����... �
����� ���� ��������� ���� �������� � ���� �����? - ���� ��� ������, � �
�����, �� ����� ���� ���� ��������� � �������, ��� � ��� ������ � �����
���� ���� � ��� � ������ ���� ����� � ���� �����...
  ���, ������� �. �������, �������� ���������� ��������� ������ �����.
���������, ��� ��� ��������� "���� �����" �������, �� ������� ���������
������� �� �������� "�� ����" ���� �����?.. �������, ������ ����������
������ - ��� ���� ����, ������� �������� ������� ���� � ����������
�����-����������?
  ������ ����������, ��� ���� ����� � �������� ��������� �� ���, �����
���� ������ ������� �� ( � ������ �� ��� ���� ������, �����������
��������, � ��������� ������ ���������� ������� � ��������� �����������),
��� �� �����, ��� ������ ���������� ����������� �������, ���������� � ���
"� �����", � ����� ������� ���.
 
  ������� � ����������� ������� � �����: ����� ����� ����� �������� �����
���� ��������� ������� ������-������������� ��������, �� ��� �� ��������
���������� �������?
  �� ��, ��� �������� ��� ����� ����, ��������� �������� ���� � �����
����. ������ ��� ��������� �������, ������������ ��������, ��� ����������
������ � ������ �������� - ������� �����. ���������� ���� �� �����:
�������� ������� ��� ���� ��� ����������� �������: ������� ������� �����
������� ����� �� ������...
  
 
                  ����� 12 
  ���-�� � �����, ��� � ������� ���� �������� ����������� � �������� ��
���� ��������� �������: ������� ������� ����� �������, ��� ������ �� �
������, � ����� ��������� �� ������. ���� ������� ������� � ����� ������,
������, ����� �� �������. ���� �� �� ������������, �� ������ �����������
������ �������.
  �������� ��������, ��� ������� ����� ������� ��� ���� ������, � �������
��� �������� ����� ������������. ��� �� ��� �� ����, ��� ������ �������� �
������������� �������� � � ����������� ������� ������ ����������. ������
�����, ���� ���������� ����� � ����� ������, ���������� �� ����, ������� �
�� ������� "��������" ��� ���. ������ ����� �������, ����� ��������
��������� �������� ������� �����, ������� �� ���� ����� ���������� �
������������� ����...
  ������ ����� � �� ��������� ������ ������ ��������, ��������� �� ������
�������, � ����������� �����, ������ � ���� ������ ��� ���. ������ ������
�������� ������ - ��� ����������� �� �������� �����, ����� �� �� �������
����� �� ������������ ������, � �������� ��� � ������� ����� ������ -
����������, ��������.
  �� ������� ����� ������� ������������ ����������, ���� � � �����
��������� ��� �����, ���������� �� ������ ������� �� ���������.
  ������ �������, ���������� �� ������� ������� ������� ������� ������, �
�� ����� ����� � ��� ��������������� ���, ���� ��� ������� ���������
���������� ���� �������� ��������. ��-������, � ������ � ���, ��� �� ����
������ ����� ������� � ������ ��������. ��-������, �������� ��� ����
������ ������ � ������� �������� � ����� ���������� �������, � �����������
������ �������, ����� ��� �����. �� �, �������, �-�������, �
������-�������� �� ������ ������ ��������...
  ������ ����, ����� ������ �� ��� � ������ � ��������� �������, ��������
��������� �������, � ������������� ����������� �������� � ���� ����� �
"������ ������", ��� ���� ��������� ����� ����� �����������-"�������". ���
���������� ���� ������ �������� ������� ������, ������������ ���������
��������� �������� � ���������, ������������� �� ���� ������ ��������
�������� �� �������� �������, �� ��� �� ��� ������ ���������. �������, ���
������ ������ �� �������� �� ������ � ������ ���������� ��� ������ ��
�����������, ��� ���, ����������, ��������� � ������ �� ���� �����
��������� � ���������.
  � �������� ��� � ������������� ��������� - ������� �������, �����
��������, ����� ����� �������, � �������, ��������� �����������. ��� �����
������ � ���� ����� ��������� ���� � ���������� ���������, ��� �������, ��
����� ������. � ���� �� ����� � �������� ����������� ����������� ��������,
������ �������, ��� ��� �� ���� ��� ������� ����� �� ����.
  ����� ����� � ����� ���� ����� �� ��� �� �� ����� ����� �� ����� �
����� �������� ��������� � ����������� � ����. �� ���� ��� - ������, ��
��� ���������, - � �� ���� � ����� ������ ������������ �������� -
����-���. �� ��� ������ ��������� ��� ����� ������������, �� ������ � ���
��������� ����� ���� ��������-���������, ������� �������� ���������� ��
����� ���������� ����������, ����������� � ����-���.
  �� ������� ������ � ������� ���������� � ������ ����-��������, � �����
������ ���� �������� �����, �������� � ������ ������, �� ����� ��
��������, ������ �� ������� ������ ������ ��� ���������. �������,
��������, ��� ����� ������� ���, ������� � ����� ������ ��� ������� �����
�����, ���� �� ������� ��������� ��������, �������� �� ������.
  ����� ���� ����� ������ �� �������, ������ ��� ��� ���������� ��������
� ���� �������� ����� ����������. �� ���������� � �� ���������� - � � ���
����, ��� �� �������� ������ �� ���� ����������� "�������".
  � �������� ������� �����, ����� ��� ������ �������� �� ������������ � �
�� �� ����� ����, ��������� ��� ����������, �������� ����� ���-�����
��������, � ������������ "����������" ������� ���� �������� ������. ���
������������ ���������� - ��� ���������� ������� ������� ������� �
���������� ��� �����������.
  ������ ��� ����� ���� �������� �������� ���� ���������. � ��-�������,
�������� � ������ ������� ������� (����� ��������, ������ �� ��� ����� �
�������), � �������� ������� ���� � � ������ �� ��������� (�����������
������ ���� � ����� �������� ������������, ����� �����, �������� � ������
�������, �� ��������� ��������� � ���������� ���������������� � ���������
������ �������� �� �����������), � ������� - � ����� � ������� �������,
������� ��� ������� ���������. ��������� ����� ��������� - ����� ������,
�� ��� �������, ���� �� � ��� � ������ ��� ��� ���� ����� ���������
���-������ �� ��� ����� � ������ �� ���. � ��� � ����� ����� ���������
�������� ���� �� ����� �������� �� ���������.
  ����, � �����-��, �� ����������, ����� �������� ��� ��������� �����
����������, �� ���� ������������, ���, ������ �����, ��� ������� �������
����� � ������ ���������, �������-������ ��� �������� �� ������������
����������. ��� ����� ������������� �� ���������� �������� ���, �����
����� ������� ��������������� � ������ ������ - ����� �� � ���������
����������, ��� �� �� ��������� ����� ������������ �� ��������. �� ���
������, ���� ������� �������� ���������� �������� ���� �� ������, � ������
����� ������ ����������� ��������� ������.
  ����� ��� �� �������� ������������ � ������ ���������� � �������: �����
����� ������ ���� �� ����� ��������� �����, ���� ��� ����� ������ ����
�����...
  ��� ������ ��� ������� ������ �������� ���� � ���, ��� � ���������
��������� ��� �������� ��������� ��� ����� ������, ������� ������ ��
���������� ��������. ���� ������ ������ "������� ����", � ������ ������
-����� ������� �� ��������� ������� � ���� �������, ����� � ������. ����
�� �������� ��� ������������� ����, ��� ��������� ������ � ������
��������, �������� ���� ������� ��������� - �� ��� ���, ���� �����
������������� �� ������.
  �� ���� ��� ��� �������� ����� ����, ��� � ������ ������� ��������
����. ���� �� �������� ������ ��� ������: "���������, �� ������".
  � ����� ���������� ������� � ����� ����������� � �������� ����, ������
������� ���������� � ��� ��������� ����������. �� ����� ����, �� �����
�������� ������ ��� ��������: "������� �� ��� ������".
  � ������� ��������� ���� � ��������� ����� ��������, ����������� ��
������, � ��� ����� (� ���� �������, � ��������, ��� ���� � �� ��)
��������� �������� �������� ���� �������� ����������. ���� � ���, ��� �
������� ��� ������� ���� �� ����� �� �������������� ������� ���, �����
������ ��������� �� ���� � ���-�� �����. ���� ����� � ���, ��� ����
���������� ���������� ���� ����������� ������, �� ��������, ��� � ��
������ �������� �� ������ ������, � ��������� ������ �� �������� ��������,
������� �������� � ��������� ������, �����, ������� � ���������� �����
��������. ���� �� ��� ������� ��������� �� ������� ������� �����, �����
����������� ����������� ��� �� ��������� ������ ���� ���������. �� ��
������� �����, � � ������ �������� ������ ������ �� ������ � ������
������� �� ����. ��� ������ ���� ��� ������� �� ��������, � ��� ����������
�� ������ ���������� ����� ����������� �������� ������ �� �������
��������� ����������� �������. ����� ������ ����� � ��������� ��������
������, ������� ��� ������ �������� ���, ����� ���� ������� ����� �����, �
� ����������� � ��������...
  � ������� �� "���������" ����� ����� � ���� ������ �������� �������
������:
  ������� ������ ��������� � �� ����, ����� �� ������� ���������� � �����
����, ������� �� ���� ���������� ���������. ����� �������, ��� � ����
������ �������� ����������, ���������� ����-������... � ������ ����, ���
������ ������ ���� ������������� ����� �����, � ����� ����� ��� �������
�������� �������� �������� ��������� �� ��� � ������ ����.
  � ����� ��������, ������� �������� ������ � ���, ��� ��� ����������
������� �, ����� �������, ������, � ���� �� ������ � ���. ������ ��� �����
�� ����������:
  ���������� �������� �� ���� �����, ������������ �������� ��� � ������
���� � ���������� �����, ��� ��������, ��� ����� � ���������� ������������
�����, ������� ���� �������� ����������� �� ����������� �������, - � ��
�������, ��� ��� ������ ������� �� �������� �������������� � ������, ���,
������, ����� ������������� ���� � ������� ������� � �����������
������������ ������������.
  ��������������� ������� ������ �� ������ ������������ ���� ��������
��������� �����, �� ����������� �������� ��� �������� ���-�� ������, �
�������� ����� ������� ������� ������� �� ��� ���, ���� ������� ��
�������� �� ��������� �� ���...
  �������������� ����� ����� ��������� ��������� �������� ����, ���
�������� ����� - ����� �� ��������� �� ���� ������ - �������� ���� ���
����� "���������".
  ��������� ������������, ���� ������� ����� ������� �� ������� �� ���, �
��������� ������ ���� "�������", � � ���� ������ �� ��������� ��������
�������� "��������" �� ���-������ ������, ������ ��� ���������� ���������
��� "��������".
  �� ������ ��������� �������� � ���� ���������� ������ ���� �������
������ �����������, �������, ��� ��������� "��������", ����� �������� �
���� �������� ������� � ��� ����� ��������� ����������� ���������� ��
��������.
  �� ������� �������� ������ ���� �����, ��, ����� �������� ���� �
������� ������, � ����������� ������� �� ������, �� ����������� �������
������ ����. ��� ������� ������������������ ����������, ��� � �� ��������
�����-������ ������, ����������� ��������� �������� ���� ��������������.
����� ��������� ������� ����� �������� ������ ��� �� ����, ��� ������
������ ������� ������...
  ������, ��� �������� �� ������� �� ������ �������� �� ������������
�����.
  ��-������, � ������ �������� ������ �� �� �� ���� �������� �
����������� ���� ������, ����� � �������� �� ���������� ����������, ��� �
������� ����� �� ����� � �������, - ��� ���� �� ��������� ��� ����������
��������������� ������� ������������� � �������.
  ��-������, ��� �� ������� ����������� � ��������� � �������� �� ���� ��
�� �� ���� �����-���� ��������: ��� ����� ���������������� ��� �������
���������� ������, ������� ����� ���� ������ � ����� ��������, �� ������
������, ����������. ���� ������� - � �� ����� ���� ��������� ���������
����������� ���� ���� ������.
  � �-�������, ��� ������ ��������� ������� � ���������������� ��������
�� ����� �������, �������� �����������, ������� �����, ��������� ��
����������� �������� � ������ ���������, ������������� ����������� �����
��� ������� ������������� ����������... � ����� ���� ��� ��� ������! �����
�����������, ��� ��� �������� ������.
  � ���� �������� �� ��� ������, ��� � ��� ���� ����� �� ������ �����. �
����, � ����� ������, ������ � ������ ����������� � �����-������ ������. �
���� ������ ������� ������� �������� ��������� � ��������� ����� ��
������� - �� ����� ���� ��� ���� ������ �����-������ ������������� ����� �
�������, ������� ����� ���� ����������� ��� �������� ����� �����...
  �, ��� �� �����, � ���� ������� � ��������� �������� �������� ���������
� ��������������, ����� ���������� ������ ����������. ��������� ������� �
����� � ���� ��� �� ������, ������ ��� � ������� �������, ��� ����� �����
� ������� ����, ��� �������, �����, � ���� �������, �������� ���������
�������� ���� � �������, ������ - � ������� �������.
  � ���, ����� ������� �� ��� �������, � ���� ������ ������������,
������� �� ������ ������� ����������� ��������� �������, �������
����������� � ���� ������ ������ ����� ������������ ������� ��� �������
�������.
  ���������� ������, ���� ���� ������ � ���� ��� �� ����� �������
���������, � ������ ������ - �� ����, ��� � ��� ���� ��������, ������ ���
������������� ������ ���� �����, ��� �������� �� ��� � ����� ������ �����
�� ���������� ��������� �������� �� �������. �� ����� ���������, ���
����������� ����������� ����� �������� "���������" ��������.
  � ������� � ������ ������ �� ����, ��� �������� ��������� ���� �������.
�� ���� ����������������� � ��������� ��������� �� ����, � ���������
�������� �������� �� ���� ������ ����� ��������. ������� ���������
�������� ����, �� �����. �� ����� ����, ��� ���� ���-�� �����. ��������
���� ������������ - ��� ������.
  "��������" ������������� ������ ����������� ������������ "�����������",
�������� �� �� �����������, � ���������� �����������, ��� ���������
��������� �������� ������ ���� ������, - ���� ����� �������� ����
���������� ����� ���� ��� ����� �������� ���������� �����, � ��� ����� �
������� ��������. � ���� � ����� ������������ ���� �� ���� ���������
���������� ��������� ����, ����� ���� �� ��������� �������� � ������� ���
�������������.
  � �� �� ����� �� �������� ��������, ��� ����� ����� ������� �������
����� ���������� ������ ����. ���������� �� ����, ������� �� �� ����
����������� �������� ��� ���. ������ ����������� ������ �� �������: ��
����� ���������� ����� ���� ����� ��� �������� �� ��� ������� ���� �����
����������... ������ �����, ����� �, ���� �� �� ��� ����� ������� ���� -
�� ���� ��������������� ����� ���� ����������� ����� ��� ����� �������:
������� ������������, ������ �������� � ������, ���� ������� �� ������ ��
��������. ������� ��������� �� ���������� �����, ����� �� ���������� ���
��������� �� ����� ��������, ��� ���, ���� ������� ������� ����� ����
������ ���, ���������� �������� ������� ����� ����������...
  � ����� ������, ��� ��������� �������� ���� �� ���� ������, � �
����������� �� ����� ������, ������� ��������������� ������� ��������.
������ ���� �������� � ����������: ������ �� ������� �� ������� �� ����
����������� �������� ��� ������� ������-������ ���������� ������� ������?
������� �� �� ����� ������ ��� ��������� ��� ���� ������������ ��������?
  � ��� ����� � � ��������� ��������� ������. ���� �������, �������
������, ��������� �� ��� �����, ������, �� - ����� ���� "�������". ���� ��
���������� ������� � "������ � ������������� ����������", ����� �����
����� ������������ ����������� �������� �����, ��� ����� ��������, ���
������� ����� ����� ������������� �� ����, ����, �� ��� ������, � ���� ���
�������� ������.
  � ������ ������ ��� ������ �������� �������� ���� ��������� - �����
������� ��� � ��������� ������������. �� ��������� ������� ����� �� �����
������������...
  ��, � �� ������� �������� � ������� "��������" � ������ �����, ����
����������� �������� � ������ ��������� ��������� �������� �� ������
����������. �� ���������, ��� ��� �������� �������������� ���, ���
���������� ��������� ����, � ����� ��������� �� ��������� ��������� �����,
��� ���� ����� ��������� ������ "������ ������", �� ����� ������� �����
������ ������� ��������...
  � ������ ������ �� ���� � ����, ��� ���� ����������� �� ��������
�������. � ������ �������� ��������� ������������ � ����. ������� �� ���
�������� � ����� �� ��������� ���������� ����� ��� ������� ���-����
�������� ���? ���� �� ���, �� ��� ����������? ����� ��������� �������
��������, ����� ����� �� ���� ������� � ������ ���������, ��� ��� ������,
������ �����, ����� �� ��� � ������ �������� ��� �� ������ �������, �����
�. �������, �� ��� ����� ��� �� ���� ���� �������.
  ����� �� ������ ������������ ������������� � ���������� � � ���, �� ���
�� ��������, �� �������� ��������� �������������� ��� ���� � �����������.
� ����������, ������ ���� ����� ��������� ����� ����� � ����, ������ ��
����, ���� ���� ������ ��� �����������...
  ��������, ���� �� � ������� ���������� ��� ������ � �������� � �
��������, ��� �� �� ���� ��� �������. �� � ����� �� ������ - � �� ������,
��� �� ��� �� ������� ��. ������-�������� ���� ����� �� ��������� �� ��
��� �� ������� ��� ������� ����������, ���� ���� �� � � �������� ��
������������� �������� ����� ������� ������ ��� ��������.
  ��������� �� ��� ����, � �� ������� ������ ����. �� ������� ���
���������� �� ��� �� �� �� ����� ������� �� ������� "��������". ��� ���� �
������ ��������� ���������� � ���� ������ ���������� � �� ���� ���� ��
������� ���������� ��� ����������, ����� ������������ ������� �� �����
���� ��������� � ������� ������� �� ������ ������. ���� �������� ��������
�������� ������� ��������.
  ������ ������� � ���������� ������� �������� � �������
�������-��������, ������������� � ����������. ���������� �����������, ���
����, ������������ �� ��������, ����� ����������� ��������� ����� ��
������. � ������������ ����� � ��������� ������� ���������, ���������
������ ����������� �������, ������� ��������� �����. ��� �������-�� �
�������� "��������", ������������� �� ��������� ����������� ���������
����������. ���� ������ - ���� � ��������, ������� ��� ������������ �
�������, ���������� ���� ���������, ������� ����� �����, � �����
������������� ������������ �� �����, �������� ���������. � ��� ��� ������
��������� ��� ���� ������� ��������� �� ���� �������...
  � �������, ����� �� ����������� ��� ��������� �� ��������, ������ �
���� ������ ������ ������� ����� �������, ������� ��������� ��������
"��������" ��������.
  � ��������� ��������, ��, ���� ���������� ������������ � ������, ��
����, � ����� ����� ���������� ������. ������ ����������� �� �����. ������
���-�� �� ��� ��������� ��������� � �����-�������� ������ ������, �
���������� ������ � ������ ������ ������ �� ������ ���������� ����������
"������"...
  ����! ������� ������� �� ������� ����� � ����� ����� ��������, �
��������, ��� ���������� ������� ������ ��������� � ������ ����������� ���
���� �������, � ��� �������� ���� ������� ���� �� ����� �����, � �����,
���� �����, �������� ��� � ������. ������� ������ � ����, ��� ������� �
������ �����, ����� ������������ ��������� �����, ������ ���-�� ��������,
������� ����, ������ � ������ ��������� ����-������ � ������ �
��������������� �� ���� �������. ��� ������ ��� ������, ��� �������,
��������� �� ���� ����� �� �����, ������ �� ���� ����� ���-���� ��������...
  � ��� � ������� ������������.
  �����, ����������� � ������ �������, ����: ��������� �������� ����
����������� �������� ����� �������. �� ���� �� ����� ��������� �������
����� ����-���� ����������� ����. ����� ������ ������������ �������
������� ������������, ������ ��������� ������� �� ��������� � �����.
������ ������� ����� � �������-�����.
  ��������� ������ ����� �� ��������� ��� ������� � ����� � ��� � ����,
��������, ��� �� ������� ������ ���� � �������� ������ �������.
  � �������� �� �������� �� �����, �������, ���� ������� � ��������
��������� �����. ���-�� ��� ��������� �������� � ���������� �������������
����������, � ��� �� ������� ������ ��������, ���� �� ������ ������ ��
����, ������ ��� ����������.
  � ����������� ������� � ������� �������� � ������ � ����������,
������������ �� ��������. ������ ��� ����� ������ ���, �� ���, � ��� �
������ �����������, ��������� ��������: ���� ������ ������������� �������
�������� ������� ���������� ��������� ����������, � ��� ����� �����, ���
�������, ��������� �������� ������������ ������������� ������
�������������.
  ����������� ���� ��� ������ � �������� ��������� ������������ ������� �
��������� �������� ������� ������� �� ��� �������: "� ��������� ����������
����� ���� �����".
  ����� �� ������ ��������� �� ���, ������ ����� ��������� �� ���������
������� ��������� ������ �������� ����. � ���� ���� ����� ��������, ��� �
���� ������, ���� ����� ��� � �� ��������� �� ��� � ������� ���������
�������� �����. ���� �������, ������ ������, � ��� �� ����������, �, ���
������ ��������� ��� ���, ��� ��� ������ �� ��� �� ��������... ������
�����, �������� ����� ����� ��������, ��� ��������� ����� ��������������,
�������������� �����-������� ��� ������� ����� � ������� ��������. � �����
��� �������� ���������� ���� �� ���� ����������� ��������������� �
����������� �� ��������� �������� � �� ����� ���������� ���������, ���
�����. ����, ��� ��������� ���� ��� �������, ����� ����� ������� ��
������������, ������� ������� ������������...
  � ���������� ������������ � �����, ������� ������������ � ������������
������� ������ ������. ������� ������. � ��� �� ������... ������� ��
����������, ������, � �����-�� ������?..
  ��� ���� ���� �����.
  ������� ����� ����� ����� ������� �������, ���������� �������, ��������
�� ������ ������, ��������� �������� ������������ �������. ����� ����, �
������� �� ��������, � ������ �������?.. ���, � ��������� ������ �������
�������� ����������� ������ �������� � ���� ��� ����� ����, ��� ����������
������ ����������, ������� � ������� ������� �� �������� ��������.
  ��� ���� ������ �����.
  ��� ���� ������� ������� � ��������� �� ���� �����, �� � ������� ���
������ ������� �����? �� ���������� �� � ���� �� ������, ��� �������
�����, "���������"
  �������� �������?..
  �� � ������� �� ����� ������ �����, �� ��������������, ����� ����������
� ������� ���� � �������� ��������.
  �����, ����� ����, ��� ��� �����, ����� ������ � ������ ����� � �
������� �������, ������� �� �������� � ��������, ����������� ������ ��
������� �� ����������� ���������� �� �������������� ����� � ���������
�����-��������?..
  ������ ��� �����, �����, � ��� ������ ������� ��������� ������, � ���
������ - ������ ��������� �����?
  ������ ������ �������� ������� �������, ������������ ������� ��������
�����, � �����, ���-�� ������� ���� ��� ��� � �������� ������ �������
������, ��������� � ����������� ����������� ���������, ����������� �
������� �����, ������� ����� � ������� � �������� ���������.
  ���������� ����� ������ �����.
  ������, ������� ���-���� �� ���������...
  ��, ���� � ������� �������� �� ����, ��� ����� �� ���� ������ ���-��
����, � �������� ����� ����������:
  - ������, �� ������������� ������ �� ���� �����������, �������� ����?
  ��������-��������, �������� �� ������ ������ �������� � �� ������ ���
�������, ������ ���� ������ �� ����� �����, � ������������, � ���
���������� ��������� ������� ������ � ����, ����� �������� ���� � �����.
  �� ���� ������ ����� �� ��� ����, ��� ������������� ���� � ������������
��������� �������� ������������� ���������� ������� � ������ ��������� �
��� ������������ �������� ���������.
  
 
                  ����� 13 
  � ��� ����� ���������, ��� ������ ����� ����������� ��������� �� �����
������� ����. �� ������ �� ��������� ������ ����.
  �-�� �����������, ��� ��, ���� � �� �������� �������� ����, ��, ��
������� ����, ���-������ ������� �������. ��������, �� ��� ������, ������
����: �� ��� �������� ���� � ����� ���� ������ - ��� �� �� ����� ���
��������� ������������� ������?..
  ������ ���� ������ ������ ��������� �� ���� � ����� �������:
  - ��-�����, �� ��� ������ ������ ���� �����. - �, ��������, ����������
�������:
  - �������� ���������...
  - ��, �������, - ���������� ������ �, ������������ ����� � ��� ��
��������. - � ������, ���� ������, � �����, ��� ���� �����������. �
������, ��� ��� ���-���� ��������� ���� ������� �����, � ������ ������
������� ���� �� ������!.. ��, �����������!
  ��� � ����� ���������� �������� ������ �������, ������� �� ������
������ �� ����.
  - ��� ��� �����? - ���������� ��. - � �� ������ �� �� ������ �����
������?
  - ���-���? - �� ����� �. - ����� ��� ������?
  �� �����, ���������� ���� �����, ��� ��������, ����������� ���������
���, � ��� ��� � ���� ������. �� ���� ������ �� �������, �� � ����������,
��� �� ����� ������ ��� ��������.
  ���������� �� ���� �����, ��� �� ������. �� ���� - ����? ������?
������� �� �������, ���, ��������� � �����������, � ��� �� �������� �
������ � ��������� � ������ �� �����-������ ������� ��������?!..
  � ����� � �����������. � �������, ��� ��� �����, �� ������� � �����
������ �� ���.
  - ����� ��������, - ��� ����� ����� ������� ������ �, - ��� ��� �� ��
�������� ��� ����� �������, � � - ����!.. ������ ��, ��� �� ��� �����
�������, � � �����... � ����, ������ ��, ����� ��� - �����������!
  � ����������, �� �� ����� ������� ���� �� ����� � ��������� � ����:
  - ��������, ���, - �������� �� ��� ����� � ����, - �� ������ �������
��� ��� ������!.. ���� ���� �� �� ��� ���� ������!.. ��, ���, � ��
������������, ��� ���� ������ �����������!..
  � ������ ����������� �� ������ ������ ����� � ������ ���������. �����
�� ������� �� ��� ��������, ���� ������ �� ������� ������� - ��� ����� ���
�� �����.
  ���������, ��� ��������� ������ �������������, ��� ������, �������
����� ��� ����� ������� �� ����� ������ �����? � ��� ����� ����, ���
�������� �� ��������� �� ������� ����������!..
  - ��� ������ - �� ���? - ������� ������� �. - �������, � �� ��� �����
�������!
  ������ ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� �������� � �����������, ��� ��
������ ���� ������� ���� � ���� �����...
  - ����� ��������? - � ����������� ������� ����.
  - �� �� ��� ��� ����� �� ������... ��� ��� �����, � ������� - �����...
������, ��� �� � �����, �����? �-�� �����, ��� �� �����������, � ��!..
  ���� ����� ������� ����������. �� ���� �����������, ���� ���������
�������� ���� �� ����� � ������� ���-������ �����: "�� �� �������, �������
���, � �� �������!", �� ����� ��������� ���� ���� �� �������, � ����� ���
���� ����� �������, ������ ��������� �������.
  - � ��� ���� ��������, ���? - ���� �� �� ������� ������� ��. - ���,
������� � ������� ���� ��� ����� �������? �������?
  - ��������, ��� ��? - ���������� �. - ������, ����� ����, ������. �
��������� ��� ���� ������������...
  - �����! - � ���������� ������� �������� ��. - �������� ������, ��
�����! ����� ����, ���� ��� ���� ��������, ���? ����� � ��������� ��� ��
��������� ��� �� �����... �?
  �� ������ �� ������� ����� ���� ���������, ������� � ������� � ����,
������ ��� �������, �, ���� ���������, ������� �� ����� ���� �����.
  - � ���� ���, ���-�� �� ������������� �������� � ����������� �����? -
������ � ��� ��� �.
  �� ������ ����, �� �� ���� �����, �� �� ������� ��������. �� ���
��������� �� ������ ���������� � ��������:
  - �������, �����, �������!.. ������ �� ������, ��� ����������� ����
������� ������� �����! �� ����� ��� �� ���������?
  ���� ���� ��� ��� ������, ������ ��� ��������� ������ �������.
  - ������ ���, ������? - �������� �. - �, �������, �����... �� ����
������ ������������� � ���������, ���������� ������ ��-�� ����� � �������
����� ���������!..
  � ��� �� ���� ����� ������. �� ������� ���� �� ���� � ����� �������
������:
  - �����, ���, �� ���� � �������. �������� � ���� ����� �������� ��
�������. - �� ���� �� �� �������� �������� ���������� ��� � ����. - �
������ - ���� �������...
  ����������, ��� �� ��� ����� ��� ����������.
  �� �������, � ����� �����-��... ������. ������, ����� ��, ��� � ���, ��
��� ���� ��� ���������� ������ ���� ������� ���������. ��������, �������,
��� ��� ������� � ����� ��� ���������! �����, ���������, ��� �� �������
��� �� ���!..
  � �������� ����� ����� � �����.
  - ��� �� ��� ������ ���-��� ����������, ������. ����� �� ���� �����? -
���� ������� �.
  �� ���������.
  - �����? - �������� ��. - ����� �����?..
  - �� �����������, - ������ ������� ��� �. - �� ��������� ������, ���
���� ��������� ����� ������... ��� ��� ��� �� ��� ����� - ������������,
��� ��?.. �� ����� ������! �� �����, ��� ������� ����� ��� ����������� ��
���� ����� �������� �� ������������� �����, � ������� ���� ���������� ���
�������� ����, �������, ����������, � ��������� ����� ������ ����, ���� ��
�����.
  - ��������� �������, - ��� ���� ��������� �������� ��, ����� ���� ���
����. - � � ���� �� ����, ��� � ��������� � ������ ���� �������?
  - � ����� ����� �������� � ����� ���������� ����, - �� ����� ������
������, ��������� �. - ��� ������� ��� ��������, ������� ������� �� ���� �
�� ����, ��������� �� �� ������������. �, ���� �� �� ������, ��� ��� ��,
������!
  ������������ ������ ����� � ����������:
  - �� ���� � ���, ��� � �� �������� � ����� ������, ���!
  - �������, - ������ � ������� �. - ���� ������� ���� ��������� � ���,
������!..
  �� ����� �� �������� � ��� ���������, �������� ���, ��������, ��������
�� ��������������� ������ ������ ���� � � ��������, ��? � �� ��� �������
�������, ����������, ����� �� ��� ��������� � ��� ����� �����, ��� ������
� ������������!
  - ��� �� ������, �����? - ���������� ������� ��. - � ����� ����� � ����
�� �� �����������, � ��� ����� - � ������������?
  - �� ������ ��� ��� ��� ����� �����! - ������� �, �� ������ ������
����, ����� � ������� ������. - ��� ����� ������ ����� � ���� � ��������,
��� �� ��������� �� ��������, � ������� ��� ���� ������� ��� - �� �� ��
����� ����, � �� ���� ����, ��� ������ �� ����!.. �� ������, � ��� �
������!
  - ����, - ���������� ���������� ��. - �� ���� �� � ���� ������, ��� ���
���...
  ������ �� ������, ���?
  - �� ������ ��� � ������! - ������ �. - � ����, ��� � ���� ����������
���� �� ��������� �� � ������ ����������� ������������� � ������������, �
���... ��� ���� ������� ��������, ������. ��� ����� �� ����� �������. ���
������ � � ���-�� �� �� � ��� �� ������������...
  - ��������, - ������ ������ ��. - �� ���-���� � �� �������� � ���, ���!
  - � ���� �� ����, - ������ �. - ��, � ����, ��� �� ������ ������ ��
������ ����, ������. �� ��� ���� �� �� ���������������� ����� �����������
�� ��������� � ���, ��� �������� ���� "��������" � ����� ����
��������-��������... �� ������ ���������� ��, ������! � ���� ��� -
������������ ����, ������� �� �������� � ���, ��� ��� ������������ �������
� ���������!.. � �����, ��� �� ������������ � ���� ����� � � ���
�������... � �����, ��� ������� �� ���������� � ��������� �������� �������
�����... ��� �� ��� ����������, ������? �� �������� �� ��, ����� ���� ����
�������� � ���������, - � ��� �� �������� �� ��� ����! ��� ����� - �����
�����, ��?! �� �����, ��-������, �������� �� ��������� ��������, �����
�������� ��������� ������ - ���, ��� ��?
  � �������� �� �����, ������ ������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ��
������������� ��������, �� �� ����� ��������.
  - ����� �������, ���, - ������ �� ����� �����, - ��� � �������������
��������� ��������. ���������, � ����������� �������� ��������� ���������
� ���, ��� ������ ���� � ���������. ���������� ������, ��� ��������
������� ������� �������� ������ ������... ����� ����, ��������. ��
������������� ������� ���������� �������, ����� ��� ��, ��� � ����
����������� � ��������. ���� ���� � � ������ �� ������, �����, ��� ������
����� ������ ������� ���� ��� ������ ����� �� ��� ��������, ������� ��
����� ���� ������� � ������ ����� ������... ����, ��������, �� �� ������
����, � ���� ������ �������� ����� ��������, ����� ��� ���� ����� ����
������ � ���� ����� ����� ����-�� �� ����� ������, � ������ ���!
  �����, ���, � - ������, � ��� ��� �������� - �����, ������� � ��������
������� �������, � ������� ����� ����� ��� ������� �� ��� ������, ����� �
���� ���������� ����� ��� �����������...
  � ������� �� ���� � �����, ��� �� ������� ������. ���� �� ���������
������, �� ����� ���� ������ ���� ������ �����. � ����� ��� ����� ���
�������, ����� � ������ � ���������� ��������� � ������, ��� ������ ����
��������� � ��� ����, � ����� ����������� �������� �� ��������� ������.
  � � ����� ����� � ����.
  �� ����, ������� �� ���-������ ��� ����� ����. � ������ �� ������ � ��
�����.
  ������ ����, ��� �� �� ������� ���� ����������.
  ��� ����������� � ��������, � ��������� � ����� ������� ��������,
������� ��� ����� ����. ������ ���� ����������� ���� - ��������� ��� �
��������� �������������, �� ����� � ����� ������� ��� ������������.
  ������ ����� �� ������� ��� �� ���������.
  
 * * *
 � ����, ��� ���������� ��������� ����� ����� ������ � ���� ����� �������.
���� �� �������� ��������, ��� � �������� ��������� ����� ������������ ��
������������ � ������������ �����, ������� � ����� ������������ �����
����������� ��������, � ��������� ���� ������� ������ � ������ �� �������.
  ��� �� �����, ������ ����� ��� �� ����������. ������, ����� � �� �����
����� ������� ��� � ������ � ��� ���������, �� �������� ����� ����
��������� ������ ����� ��������. � ��������� �� ���� ���� ������
����������. ���� ���� �� � ���, ��� � ��������� ��������� ������ ����� �
���������. ���� �� ����� ���������� ��������������, �� �� ��� ����
�������������� �������� ������ ��� �������� �� ������ ����� � �����, ��
��, ��� �������� ������ �������� �������, � �� ��, ��� ��������� �����
����� � ��������� ������������ �������� � �������� ��������.
  � �������� ���� �� ��, ��� ��� ���-���� ������� �������� ��� ������ �
����� �����, ������� ����� ���������� ����������� ��������. � �����
������, � ���� ������ �����, � ����, ��� ��� ��������, �������. ������
��������, ���� �������� �� ��, ��� ������ � ������ �������� ��� ���� �
���� "��������", � ��� ��� - �� �� ������ ��� ����������� ��� ��������, ��
�������� � ���������� �����.
  ��� �, ���������...
  � ��� �� ���� � ����� �������, ���� ��������� ������ ������ � ����� �
����� �������� ������� ���������� ��������:
  UTYREHJD
 ��-�, � ���� ������?
  ������ �����������: ��������� ������, ��� ��� ����� - ��� ��� ����� ��
����� �� ����������� ������? �����: ������ �����, ��� ���. ���� �� ����
��� �� ����� �� ������ �����, ���� ��������, ������������� �������� �
����� ���������� ����, ��������� ����� ������ ����� �� ������� ����� �����
� ��������������� �������. � ���� ��, ���� �� ���� ��� ����������, �����
����� � ������������ �����-������ ������� ����. ��������, ���� �������
�������� ����� ��������� �� ��� ��� ������� ��������, �� ������ �����
����������� ����? ������� � �����, ��� ��������, �� �����������...
  ������ ����� ���: ����� �� ���� ��� ������� �������� �������������
������� ��������? �� ������ ������, ��� �� �����-�� �������, ���� �������
����� ���� ������� ����� ����, ������� �� �������� �� � ����� ��������. ��
�� ������ ������ ��������...
  � ������� ���� ����-���, ���������� � ������������� � ����� �������
���������, ��� �� � ����� ���������, �� � ��� ������������ �� ���� � ���
��������, ������� ��� ��� �������� ���� �� ��������� ���������� ����������
������. ��� �� ��������� ����������, �� ������ �����������. �� �����
������ � � ������� ��������� �������� ��� ���������, ������������ ��
"���-"...
  ������, ���-���� ��� ���.
  �����-�� � ������������� ���������� ��������� �����������, � ���
��������, ��� ���������� ��������� �������������� �����. � ��������, ���
������ ����, ������� ������ ���� �� ������������. �������� � �������
������� ����������, ����������� ���������� ������� ������ �
���������������, �������������� � �������� �����.
  ���� � ���, ��� ��� ����� ������������ � ������� ���� ������:
����������, ������� ����������� � ������ ���� � ������.
  ���� ����������� � �������� ��������� �����, ��, ���� ��� ������,
����������� �������� ����� ������ ������, ������� ����� ����� �����.
���������� ��������� ���� �� ���� ����� - � ��� ��������. ��������� �����
������������� ��� ��, ��� � ����������� - � ��� ��������, ��� ���������
����� ������������ � ���������� ��� ����������� ��������� �����
������������.
  ������, ��� ����� ���� ����� ���������� �������� �����. ���� �� ����
�����������. � ������ ������ ���� ������ ���� �����, � ������ �������
�����������. ��� �����, ��� �� ���� ����� � ���� ����� �� �����������...
  �� ������ ���� ������, � � �������� ������ ����������� ��������� �����
� ��� ����� "UTYREHJD", ���� � ���� � ������ �� ��������� ����� ��
���������. ������ ������������ �� ����������.
  ... ����� ����, ���������� � ������������, ������� ������������� ����
������� � �������� ���������������� ������? �������, ��� ��� ��� ����?
���� � ������������� �� ������ �����, � �������...
  ... � ���� ����������, ������� ������� � ��������� ����� ������� ��
���� ����?
  ��� ���� ��������� ����, � � �������� ����� ����, ����� ��������� � ��
�����������. ����� � ��������� ���������, ���� ������ �����������
������������, �������� ���� ����� �������, ��� ������� �������� �� ����
����. ��� ������ - ���������� � �������� ������� �� ��� �� �������
����������? �� ����� �������� ������ ����� �� ������ ���������� �������,
���� � ������� ����� � ��� �����.
  �, ���������� ������, ������ �� �����, ��� ����� UTYREHJD ����������
������ �������? ���� �� ���� �����, ����� ��� �������� ���� �����������
������� �� ����������� ��������, �� �� ���� �� ����� ���� ������ ������� -
���� �� ����� ��� ������ �������������, � ��� ����� � �������. ��� �� ���
���� ������, ��� ����� ������� ���������� � ������������ ����� � ��������
���������������� ������? ������ � ��� ������, ���� ��� ������� ��� �����
������������ (�����-������ �������) ���... ��� �����������.
  ��� �����, ���� ������� ��������. ������ ������ �� ����� ����-����
����������, ��� ����� ������ "������������" ������� �� ���� ���� (������,
� ��� ������� ���������? ����-�� � ��� ������� ��������� ��������, � ����
���� �������, ������ �� ����������� ����������� ����������: ��������,
�������� - ���, ��������, � ����� ����� ������� ����� � ����� ��������) �
������������� - ��������� �����, � ����� ����� �� ������ ����������
�������-����������� ���� "�������" (�� ������ ������, ������ ������
������� �������� ��������� "��������� ���������")... �-��, ��� � ������
��������: "������, ���������, ��� ����� ��������: ������!"...
  ������������� �������� �����, ������ �����, ������ �������� � ���, �
�������.
  ������ ��� ��� ��������, ��� �������, ������ � ����� ��� ����, �����
�������� ����������� �������� �� ��������� ����� � �������������. � �����
����������� ������� ������� ��� ��������� �������������: ������� ����
������ ���������� �� ���, � ������� - �� �������. � ��, � ������ �����
���� ����� � ������ ������ ����� �����. ��������, ���� ������� - �������
�� ����. ���� ������ ��� � ���� - ����� � �������, ��������� ��
�����-������������ �������, ���-������ ���� �, �, � � ���� ��������... ��,
���� ���� ��� �� ���, � ���� ������� � ���� ������ ��������� ���������...
  � � �������� ����������� �� ������ �����. ������ ��� �������� ������
��� �������, ����� ����� � ��� �� ����������� ���������� ������ ��������,
� ����� �������� �� ����������� ���������� ������ ����-����.
  ������� ��� ��� � �� ������� ��������� ��� ������?
  ����� ������� ��������� ��������, ��� ����� ���������� ������ ����, �
����� ���������� ���� � ����������� �� �����, ��� ����� �����������
��������� ���� �� �����, � ������ ��������� � ���� ����. ����������, ���
������ ����� � ������ ������������ ���������� ������������. ������ ���
������ �� �����: ����� ������� ����� � ��� ��������� �����: UTYREHJD...
UTYREHJD...
  ����� �������� ���� � ����� �����, ��� ������ ����� � ����� ��������
������� ������ ������� �������� ����, � ������ �� ���, �������� ������
�����.
  ... ����� ��������, ��� ��������� ����� ����� ��������� ����� ��
��������, �, ������, ������� �� �����-���� �� �������� ��������� ���������
��������. ����� ����������� ������������ � ����� �������, ����������,
�������� ������������ �����-������ ���������. �� �����, ��� � � ������
���������, ��� UTYREHJD - ��� �������, ��������� �������� �������������
����������� �������� ������ �� ��� ���������. � �� ���� ������... �����,
���������, ��������� �� ���� ���� �������� � ��������� ����������? � ���
������, ��� �� ������ ���������� ����-������������ �������... �������?
�������? �������? ��� �������?
  ��� �, �������� ������������... ���� �������: ��������� � ���������
������� �� ���� � ��� (����� ��������� ����������� ��������������
������������� ������), ��������� - �������� ����, � ��� �������� ���������
� ��������, ��, ��� �� �������, � ��������� �� ������������� � ��������.
������ ��� ��� ���������� ������ ����� � ������������� ����� ��
���������������, ���� ���������, � � �������� �����, � ������� ���� ��
����� �������� ����� ������� ����� � ������, ��� �� ���������������
������� ����� �� ��������...
  �� ����� �������� �������. ������, ��� � �������� ������� ����
���������� �������� �����.
  ��� �� �� ����� ������� ����� UTYREHJD'��, ����? ����� ���� ������ �
���� ������, ���� �� �������� �� ����� ����� � ���� ��������? ���-���� ��
������� ������ � ��, ��� � ��� � �� �����, ��� ���������� ��� �������
�������. ������ ��� ��� ����� ��������, ��� �, ��������, ���� ������ ����
����������� � ���� ��������� �� �����, ��� ���� ������ ��� �� ������
������������, �� ����, ��� ��� �� ���� ���� � �����. � ���� ����,
��������, �������� ��� ����, ������ �������� � ������� � ������ �����
������ ������� � ����, �������� ������������� ������� ������ � �������
����������. �� ��� ���� - �������, ����, � ��� ���� �����, ��� ����
�������, ������, ������� � ����, �����������, ��� ���� - �� ������, ���
����. �������� ����, � ������...
  ��������� ��� ���� � ��������, � ����� ����� ������ �����, �� �����
���� ����, ���� ������� ���������� ��������� �������� �������.
  ���� ��� ����. � �������� ������ ������, ��� � ������. ������ �� ������
���� ������� ��������� ������ �����. � �������� ��� ������-�� �����
��������.
  � ����� ���������� ����� � �������� ����������� �� �������.
  ������ ���������, ��� � �� ��� � ���������� ������� ��������� �����
����� �����, � ��������� ���� �����-�� ��������� �����, ������� ������
����� ���� ���� � ��������. ��, ��� ������ ������, � ����� ��, ���� ������
�����.
  ��� �� ��� ���� �� �����?
  � ��� �� ��� �� ����� �����, ������� ����������� ����?
  ... ����� ����, ��� ������? ���, ��� ������ �� ���� - �� ������ ������,
���.
  ���� ���� ����������� ������� ������ ��� ������� �����������, ��������
��������� (�� � ��� �������� � ��� ��� ����������), �� ��� � ��������.
���� ��� ����� � �������� ���, ��������, ����� �� �����������. ������, �
���� ������ ������ ��������, ��� ��������� �������� ���-�� �� ������
������� ���������.
  ���, ��� ���� ��� ������ ����. �� ����� ������ �� ����. �������� �����?
�� � ���� ��� ������� ��� ���������, � � ���� �� ����, ��� ��� ������
������...
  �����-�� ��������� ����� � ������ �������.
  ���������, � ��� ������ ���������� ������������ ����, ����
������������, ��� ���� ������ � ��������� �����?.. � ������������ ����
���������� DJHERYTU - ���� ���������.
  ����� ����� ����� ��������� �� ����, �������������� ������?
  � ��������� ������� ����-���, ����� ��� ����� ���������� ���������
��������� �������, � ������ �� ���� ������ �������� ��������� ������:
UTYREHJD, UYREHJDT, UTYDEJRH, UTREDHJTY, TREDYHUJR... - � ��� �����, ��
������� �����������.
  ��� ��������� ����� � ��������, ������ ��� ��������� ��������
������������ ����, ����� ������������ ����� ����� ������� � ������ ������,
� ��������� � ������� ������������, �� � ����� ������ ����� � ����� �
���-�� ����� � ���� ��������� ���� ������� �� ����, �� �������� ��������
����� ������ � ���������� �������.
  ����-��� ������� �����, � ��� ����������, ��� ��� ������ ���������� ��
����������.
  ������ �����, ��� ��� �� ���� ��������, ���� �������� ������ ������. ��
�� ������ ���� ��� �����, � �������� ������ ���� ��������� �������������
����������� �� �������������, ������ ��� ��������� ��� ���������� �����.
  �������� ���� ������ ������, � � ��� ����������, ��� ������ ���������
��� �������� ����� ����������� ��������. � ������� � ������� � ����. ����
����������. ��������� �� ���������� �������� ����� �����, �� ���� ��.
����� ��� �������� ���� �����.
  ... ��� ������ ���� ����������. ���� �� ���� ����������� ������
�������� ������ ����� ��������� ������� ��������� �����. ������, ������
������� � ���-�� ������.
  � ���?
  �������, ��� ���� ������ �� ���� ���� - �� ������ �����. ��� ��������
�����. �� � ���?
  �������� �������� ����������� ���� �� ����� �����. ��� �� ���������
���������...
  �������, ����� ������������, ����� �� ������ ��������� ��� ��������?
  � ������ � ���� ����-��� � ������ �����: "�������� ������ �����". �
�����, ��� � ��������� �������, ��������� ���������: "������� ��� �����".
���, ������ �������� �� ����������:
  U-T-Y-R-E-H-J-D
 ��� �� �����? ��-��������, ������� - ������������ �����, � �� �� ������
�� �������...
  �������, �������!.. �� ���� �� ������ ��������� �������� ����� ���
�������� �����, �� � ��������������� ���� ���� ����� �� ����������! ��
����, �� ����� ����-����� ���������� ��������, � �������������� ���������-
"���������", � ��� ����������� �����������!..
  �� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ����� �� ������ ����� ������ �
��������, ������� ������������ � ���������� ������� ��������� ����!.. �
����� - ����� �������?.. ������� �� �������, ���, ���� �� ��������������
��� �� ����� �����������, ������� ����������� ����, ���-�� ���������? �
������� ��������, ������� �����������, ��� ������������ �����-�� �
������������ ��� ������������� ��������...
  �� ����� �� ���������� � �������� � ������������? ��� �, � �����
������, �� ����� �� ������ �� ��������, � � ������ ����� ����������...
�������, ��� �� ����������.
  � ������� ��� ���� �� ����-���� � ������ ��� ������������. ����� �����
������ ��� ������ �����������. �������, ����������� �� "�������
�������������� �������". ���� �����-������������ "�������" � ���� ������
����������� �� ������ ��������������� �������.
  ���, ������ "��������" ��� �� ����������, ��� ����� ������ "80-PS"
����� � 80-����������� ������ � ������������� ����������� ��������
�������... ��� �� ���? ���, ���. ���� ���� ���������� �������� ���� �
������� ��������������.
  ������ �� ���������� ������� ������ �������, ��������� ����
������������ ����������.
  ����� ������ �����������, � � ������� ������ ������ ������ �����
��������������� ��� ����������.
  � ������ ��� ��������� ��������� � ����� ��, ���� � ������ �� ����� ��
��� ���.
  � ��������, ���� ����� �� ��� ���������, ������� �������������� ����, �
�� ��� ������ �� ��������. ���� � ���, ��� ��� ������ "�������", ���
���������, ������ ����� � ����, ������ ��� ��� ��������� �� ������ ������,
������� �� �������� ������������, � ����� �������� ����������� ��������
�������, ������ � �������.
  ������ �� ��� ������ � ����� ����, � ����� ��� ����� � ����������
���������, � ��������� �����, � ��� ���������� ������ ����� �����. � ��
��� �� ����������� ������������������ ������ ��������� �����: ��� ��������
"�����" ����������� � ��������, ���������� � �������������...
  ������ � ����, �� ���� �������� ���� ��������� �����.
  ������ ��� ���� ��������, ��� ����� �������.
 
                  ����� 14 
  ���� ���-�� ������, ��� ����� ���� ������� � ��������� � �������
������� ���������� � ���� �������� �� ������ � ���������� ��������, ��
���� ���-�� ������� ���������.
  � ��������� �������� �� �������������� ����� ����� � ������ ���������
��� ��������� "������ ������". ��� ��� ������ ���� � �� ��������� ���� ��
������ � �� ������ � ���� ������, ������� ����������� ��������, �������
������������� � ���������� �������. ��� ���������� � ���� ����� ����� ���
� ������� ������ - ������, �� ������� ��� ���� ��������� ����������. ���
������������ �������������� � ������ ������������ ������ �����������
������ ������: � ��� ���� ��������� �������, ����� ����� ����� ����������
� �������������� ���� �������� �� ���������� ��������.
  � �� �� ����� ����� ��������� �� ���� ����� �� ������� "�������"
��������.
  ������� � ������ �� ������� ������������ ������������ ������� ���� �
���, ��� ������� ������ �� ���������� ������� ����. �� �����������
���������� � ����� ���� �������� �������, �, ���� � ����� �������� ���
�������� ����, �� ���� ������������ � ���������� ���.
  ������������ �������, �� ������� � ���� � ������ ����� ��������,
����������� � ���, ��� ��� ���������� ������� �� �����. ������, �� ���
�������������, ������� �� ���� � ����� � �������. ��������� �������� �����
������� ����������� �������, �� ��������� ���������� �� ������
������������� ������������ ����� � ���������� ��������������� ���
���������. � ��� ������� ����� ��� � ������������...
  ������ ������� � ������� ������ ���� �� ������� ����� � ������ �
��������, � ������ ���������� � ������ � ������ ������. ��� ����-��� (���
������ �� ����� �� ����� ���������� ����� �������) �� ����������� �� ����,
�� �����. �� ��� ����� ������� ������, ������� ��������� ��������, � ����
���������� �����, � ��� ����� �������� �� ����� ���������.
  � ������� �����, �� ����� �������, ��������� ��� ����� �������������� �
�������� ��� ������������� ��� �������� ����������, ������� ��������
"��������".
  ���� ��������� ����������� �� ����������. �����, ������������ ��������
����, ������ ����������� � ����, ��� ��������� ��� ��������, �� ���� �
����� �����, ��� ��� ���� ���� ���� ������� �� �������������� ����� �����.
  � "���������" - ������������������� ��������, �� ���� � ��� ������� ���
������� �������� ������ ������ ����� ���� ������������� ������� ����,
�������� ��� ����� �� ������� ������������ �� ������ ���������� � �
�������� �� ����� ��������.
  ���� �� �������, "��������" �������� � ����� �����.
  ������ �����, �� ���� ��-�������� ������� ����������. ������, �� ����
���, ������� ���� �� ���������� � ������� ������, � �� ������ ��������
������ ����� "��������". ���� �� ��� ����� � ������ ��������, �, ���� ��
����, ��� �� ���� �� ������ �������� ��������� (��������� ��� ��� �������
���������� ��� ������ ������ ����� � ���������, �������� ���������� � ���
������), � ������ �����, ��� �� �� �������� ���� � ���� �����. � ����
������ ��������������� ����� ��������, ������������ � �������� �������� ��
�� ����� ����. ����� ������������� � ���������� �������, ������� ��� � ��
������ ��������� ������ ����, ��� �� �������� ������ � �������� � �������
���������� �����...
  ������ ���� ���������� ����������� ��������� ����� ��� ������ �����
������ � �������� ���������. ������ ��� ���� �� ����� � ��� �� �����
�������� ������, � ������� �����, ��� �������, ����, ����������� ���������
������ ��� ��������� ���� �������� �� ������.
  �� ���������, ��� ���� � ������ �����������, �� ��� ���� ��� ��� ��
����� �������� ��������. ����� �� �������� ��������� � ��� ����� �������
����, ����� �������� ��� �����, � ��� ������ - ����� �������...
  ������������ ���������� � �������� ����������� - ��� ��, ��� � �� ����
����� �� ���. ������ ����� ��� �������� � ������ � ���� ������������
��������� ��������� ���������������� ��������, � ������� ��������
�������������� � ���� ������. �� ������ � ��� ���������� ������ ����
�������������, � � �������� ����� ������ ������� ���������� � ������
�������� �����. �����������, �� ����������� ��� ���� � ����-�����...
  ��� ��� ���������� � ����� �� ������������ ���������, �� � ������ ����,
��� ������ ������� ������� ������ �� ������������ ����������, � �� ����
��������� ���� ����������� ��������� � ������������� ������� ������������
�������.
  �������, ����� ��� ���������� ������ ���� ��������� � ������� ������, �
��� ���� ����� � ������. ���������� ��������� ����, ���������� �
���������� ���������� ���������, �� ������ ������ ���� ����, � ���� ���
��������� � ����-����� ��������� ���� �� ������, �� �����, ��� � ����� �
������� ����� ������� ��������� ������� � ������������, ���������������
�����, ������� ��� �������, �������� �������� � ��������� ������...
  � ������ ����, ��� � �� ���� ���� ����������� �� �������� ������������,
������� ��� �������� � ���� ������ ������, ��� ����������. �, ��� ���
������ � �������� �������, ����������� ��������� ��������� �������� �
������������ ����� ��������.
  �� ������ �� � � ������ ������� ������ �� ���������? ���, ���� ��
������ ������������, ������� ����, ������ ��� ��� ������� ������� ����
������ ������?
  �� ������� �� � ���������� �� ���� ������? � �� ����� �� ��������� �
����� ���������� ��� � ��������?
  ��� ����� ������ ���������� ����������� �� ������ ���������� ������ �,
������� ���������, ��������� ���� ��������, � ������� �� ������������
������� ��������, � ������, � ���� �� ����� ���������� - ���������� ��� �
���������, ��� �� ��� ����...
  �������� ����� ������������ ���������� ���������, ������ ��� ���� �
���� ������� ������ � ��� ������� ��������� ���������� �������. � ������
������� � ���� �� �� ����. � ����� ������, �� ����� �������, ����������� �
������������, �� ������� � ���� �����, ����������� ������ �����������,
������ ��� ������ ����� �������� ����� ����� �������� ����������� �
������������ ������ �������...
  ������� � ����� ��� �� ���� ���������� ����, � ������ �� ���� ��������
������� �������� �����. ������ ��� �� ��� ����� ����� ���������� � ������
���� �����.
  ��� ���������� ��� ������������ �� ��������, ��, ����� � ���������� �
����, �� ���� ������ ���������� �� ��� �� �����, ��� � ������. �� ���� ���
������� ���������� �������� �����-������ "���������".
  � ����������� �� �������, �� �� ������� ���������� � ������� ���������
���� ��� �����, � ������� ������ ��������� ����� � ������������� � ������,
��������� � ����� ����-���.
  �� ������ �� ��������� �� �����. ����� ����, ����� ������� �
����������, � �� ���� ������ ������� ����, ����� � � ��������, � �
��������, � ���� ��� ���...
  ����� ��� ���������, � � �������� �������� ��������� ������� �������.
����� �� ������� ����� �� ����������� � ������, � ���������� ����, ���� ��
������� ������� ����������� ���� � ������� ������ ���������� ������...
������. ������� - �� �����, �� � ���� ������ �� �������!..
  ... ����� � ��� ����� ��������� ���������� ����. ������ ��������
��������, ������� ������ ����� "�����������", � � ��� ���������.
  � ����� ������ �� ��� ����, ��� ���� �� ���� �����������. ��� �����,
��� ��������� ���� �� ��� �������. ��� ����� �����. �� ��� ������� ����, �
�������� �� ������ ������ ����.
  - �� � ������� � ���� ��������� ��������! - ���������� �� ��� �� � ���
�� ������. - ������� ������ �����, ������, ����� - ���� ���, � �����
������ ���-������ ������. ��� ������ �� ������� ���������� ������� �������
����...
  ������ ��� �� ������� ���������, ������ ��� ����-����, � ��� ������ �
�� ������.
  ���� � ������� ����� �������������� �������� �������, ����� �������
���� ������ ���� � �������� ������� ��� ����� �� �������.
  �������� � �� ������, ������� � ������� ����� ��� ��������, �� �����
����-��� � � ������������ ������� �����.
  - ������� �� ��� ������� �����, ������? - �������������, �������, ���
���.
  - ���� �� ������ � ���� ���� �����, �� ����� ������ �����, - ������ �,
������� � ������� ����� �� ��������� �� ��������� �������.
  - ����� ������ �����, - ��������� ��������� ����� � �������� � �����
������. - �� ��������, ��� ��� ������ ����������?
  - ���� � ���, ��� ������� ������� ����� �� �������� ���, - ��������
������� �. - ��������� �������� � ����� �������?
  - ����������, - ��������� ��������� �����. - ������ �� ������ �������,
� ��� ����������� �� ������ ������, ������� �� ��������� ���������.
  ��������� ������� ������, � �������� ���� ���� ������������� �����
������ ����.
  � �������� �������� ���� �������� � ������ ������ � �� ���� �������,
��� �� � ��������� ��� ���������� � ���������.
  - � ���� ����, -�������� �, - ���� ������������ �������� ������ �
�����������.
  ������, �������, ��� � ������� �������� ��� �������� ���������� � �
��������� �����...
  - � ��������� �����, - � ������� ����������� �� ���� �����, - ��
������� �����, ��� ��������� �����, � �� �����, ����� ���� ��� ���������
��� ��� ����� ������ ����� ��� �����, � �� � ������ �������� ���� ��
�������� �� �����.
  � ���� �� ������������ ����� �� �������������.
  - �� ����� ����! - ������ �, ������, ���� �������� � �������� �������,
���� � ���� ��������� �������, ��� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ������
������ � �� �� � ���� ������ �� ���������� �� ����������� �������� �
���������, ���� �� �� ��������� ����-������ �����������������. - � �� ���
����� ������ ��� �����!.. �� � ��������...
  - "��������", - � ���������� � ���� ������������ ������������
�������������� ���� �����. - ��� �� ��� �� �����, ��� �������� ����� ��
����� ���� "��������"?
  �� ������-�������� �������� � ���� ����������, ����� ������� ���� ��
������ ����, � ����� ����� �������� �������� � ���������� ������� � ����
�������, ����� ��� ������������ ������ ���� ������ � "����������". ���
�������� �������� ������������� ������� �� ����� ������ ����������� �����
������ ��������... ���� ���������� ������ - ��� ��, ������� �����������,
��� �������� �� ����� ������� ����?
  - ��, ��������, ����� ��� ����� ����������� ���� ���������? -
���������� ������� �. - ����, ���� ��� ������, � ��� ����� ����� �� ��
����, � �����...
  - �� ���� �� �� ��������� �����, ������? - � ��������� ���������� ���
���, ����� ������ ������ �� ����. - ����� ���� ����� �������� ��������
��������? ��������� � �������, �� �������� �� ��, ��� ��� ������� ���� ��
������������ �������� ��� �������� ��� "���������". ��, ��� ������ ���
����������� �����������, �� ����� �������� � ����... ��� �� ��� ���
���������, ������? ���� � ������ ������ ���� ��������, ��� ������� ����� �
����� ������������ "��������". ������� ���� �� ��� ����, ��� ��
������������� ������������ ������ ������� � ������, �� �����-��
�����������, � ��� ���� ��� ��������...
  ��� ������� �� ��� ��������� ������, � ������� � ����� �������
���������� ������ �������.
  - � ���������, � �������� ��������������, ��� �� ���� ��� ���� ��
������� ������, ����� ���������� �� ������, ������, - �������� �������
����� � ��������� ����-���. � ��������� ���������� ���, �� � ���������
������ ���� �������� �� ��� �����. ���� �� �����, ����� ���� �����
�������� ������� ������ � ��������, ��� ���. - � ������� �������� �
��������� �� ���� ������� ���������� ���������, ��������������,
����������, ���������. ����� �������, ��-������, �� ������� ��� ������
��������� ����?
  - � ���� ���� ������� ������ �� ��������� �� ��������� � ���, ��� ���
���������������� ���� ��� "����������" �� ���� �����, ��� � �� ���
��������� �����������, - ������ �.
  - � �� ������� � ���? - ���������� ���������� ���. - ������ ������,
��������� � ����� �� ��� �������, � ������ ���������� ������... �, �����
������, �� ������ ��� ���������� ��� ��������� �������������: ����
�������� ����� ��������� ������������ �������� ����������� � ���, �����
������ ����� "���������", ����� �������� ������������ "��������",
�������������� �� �����������?
  - ��������, �� ����� ������� �� ������� � ������� ��������, ���������
������������ �������� ���� "�����������"...
  - ��-������, �� ������ ��� ��������� �������������� ��� ����, ���
����������� ����� ��� ��� �������� ������ �������� � ���������, - ��
������ ����, ���������� �����. - ���-�� ������ ���������� ���������
����������������� ����� ������� � ���, �� ��� ��? ������������ ���������
�����, ��� ���� ���-�� ����, � ����� ����� �� �������� � ���������,
������, �� �� ���� ����� ��� � �� ������...
  �����. ���� �� �������� � �����������, �� �� ���������� �� ����
��������, ��� �� ��������� �� ������ �� ��������, �� � �� ����� �����?
������ �� ������ �������� ������� ����������� �� �������� ����������,
������ ����, ����� ������ ����������� �������� �������� �� ����������,
������� �� ����������?
  � ������ ������� �������, ������� �� ��, ��� ��� ��� ������� �� ���
�������, � �����, ������ �������� ��� �����, �������:
  - ��� ��� �����-���� �������, ������, � ���, ��� ������� ����� ������
������������ � ��������. ������ �� �������� ��� �������� �������,
���������� ���������� ������� ���������, ����� ���� ����������� � ����
�������������� ��������. ������ ������� ������� � ������ ������ ����, ���
����������� ������� ��������� ���. ������ ������� �� ����, ��� ��� �����
����������� ������� ����� � ����� ������ ������� ������� ��������, �����
����������� � ������������. � ������ ������� ���������� ��� ������
�������� ����� ����� �� ��������, ������� �� �����, ������ ������: ��
����, ��� �������� �������� �������� ������ ����������� ��������... ���
���� � ����� �������, ������, � ��� ���� ����� ��� � �����������?
  ����� ���������� ��� ���� ��� �������������.
  - ������ ��������, - ������ �.
  - ��-��, - ���������� �����. - ����� ����������� ����� ������ �������,
����� ���� ����? � ���� ��, ���� �������� �� ��� �������� � ��, ��� �
��������� ������� ������ ��. �� �������, ��� ��� ��������?
  - �������, - ������ �. - �� ������� ���� � ����, �... ��������, ���, ��
�� ��������� �� �� �� ��, ���?..
  - ��� ������, - ����� ���������� ��� ���������, � ��� ���������� ����,
��� ������ ����������.
  ��������, ������� � ����������������� ������ �� ����� ������� � ������
�� ��������� ������ ���������� �������, ������� ��� ������� �����������
�������, �� ���������� �� ����, ����������, � �� �������. � ����� ��������
���� ����� ������� ��������, � ��������� "����" � ���� ������ � �����. ��
����������� �������, ���, ���� � ��������� ��������, �� ���������� ����� �
�������� ��� ����� � ����...
  � ���������� � ����������. ������� ���� ������ ������, ��� �� ������
������� �� ���. ���� ���������� �����: � ��� ���� � ������� ������� � ���?
������, ����� ������������ �������, ��� ��������� ����� ����������, ����
��� ������, ����������� �����, � ����� ���� �������� ��������������
���������� �������� ���������� ��������� ��������������...
  � ���� ������ � ����� � ������ ������ �� ���� �������, ��� �� ���
���-��� ���������� �� ����� ����� ���. �� ������ ������, ���������� �����
"��-�������"
  ������������ ��� �������� ����������.
  ������, ��� �������� ����� �������� ������ ��������. ������, �����,
������� �� ������ ��� ��������, ������� �� ��������: ���� ���������� �����
���� ������ ������.
  � �������� ��������� �� ������ �������� ������, ����� ��������
������������� � ���, ��� ���������� � �����. ������� �� ����� ������, ��
����� � ��� ������� ������, ��� �������� "���������" ����� �� �����, �
��������� ��������� ���������� �����.
  ��� ����� ����. ��� �������� ���-�� ��������, � ��� ������� ����������
������, ����� �������� ����� ����������� ����������.
  � � ������ �� ���� ��� ���������� ����, ��� �������� "�������" ��������
� �������� ����. ������ ����� ������� � ���� ��������� ���� �����.
  ���� �����������.
  ��-��� ����� ������ �������� � ��� ��� �� ���� ����. ������� �
��������� �����������, �� ��� ������ ������ � ������-�������������
�������, ������� �������� � ������. ������ ���������� � ������ �� �������
��� �� ����� ������.
  �������, �� �����, ������ �� ������ � ����� �� ��������. �� ������
����������� ����� ������, �������������� ��������, � � ��������, ��� �
����� ��� ��������� ����������� �������������� ������. ������ ����������
��� �������� ������� �� ����, ��� ���������� ���� ����.
  ��������� ���� ������, ������ �� � ��� �� ������. ������ � ���������
�������� �������������� ���������� ���� "���� ��� �� ��������, ��������,
�� ���� �� ����?"... ������ ����������� �� �������������� ����������� ����
����������� �����, � ����� �������� ����� � ����� ������������ ��������
�������� ����, ������ �������� �������, ��� ��� �� ����������, ��������� �
������������ ����� �����������.
  ��� �, ����� � ��������� �������.
  ����������� �� �������� �� ��������� �������� ����, �, ������ ��������,
��� ����� � ������ ���� ����� ������ ����, �������������� �� ���
����������� �������� �, ������ ����� ��� ���������, ���� ������. ��� �����
����� ��������� �� ����, ����� � ����������� ����� ��������������.
��������, ��� �������, ��� �, ��������, ��������� ������� �� ����, ������
��� ��, � ���� �������, �������� ����, � �� ������������ �� ����������
�������� ��� ��� �����, ����� �� �� � ����� ���������� �������, �������
����� ��� ����. ��� �������� ������ ��������� ������ ��������� ������,
����� ������ ����� ���������� ���������� ��������� ���� �������� ��������,
��, ���, ��� �����-���� ���������, �������, � ����� �� ���������, ��������
���������� ��� ���� ����������, ������ � �������� ���, �� ��� � ����,
������� ��, �� ������� ��� �� ��, ����� ��������� � ����������, ���� ��
��� � ��� ������...
  ������� ��� ��� �� ��, ����� ����� ���� ���� � ��������, ��� ���
���������� ��������. � �����������, ��� �� ������ ���� ��� �� ��� �����
�������� ���������, �� ��� ������� ���������� ������� ������.
  ����������� � ������� ������� �����, ����, ��� ���� � ������ ��������.
���� ������, ������ ���� �� ��� - ������ ������, ��� ���� ����, � �� �
������� ������. � ������ � ����� ��������, �� ��������� ����� �� �����-��
������. ������ ������ �������� �������, ������� �� �� �����. ������ ��
��������, ���� �� ����, ������� ����������, ������ ��� ������� ��
��������� �� ���������, � �����-������ �������� ����� �����������
��������� �������. ����� ������ ��� �������� �������� �������: ��������� �
���� �������� ���������������� ��������� � �������� ����������, � �����,
���������� ��� ��������������� � ����� �����, ��������� ����� ������
������� - ��� ��� � ������ ������, � ������ �� ��������� ��������, �������
�� ���������� ������� ������, ���������� ������� ��������, ���������
������ ������� ������������� ���������...
  ��� �, ����� �����������. ������� - �� ������������ ��� �������
"������"...
  �-��, ������-�������, �� ������ ������� ������ � �������������
����������� � �����-������ "����������� ������� � ����������", � ������
"����������" ������� � ��� ����������� �� �������. ��� � ������, �� ����
���� ��� ����� ����� ������ ���� ����������, � ����� ���� ������� ���
�������� � ���������� �������� ������ - ��������, ����, ��� � ��������, -
� ����, ������� � ��������� ������, ���� ���� ��������� � ������
����-������ �� ����, � �������� � ������� ������������ � ����� ���������
�� ����� ��������������� �����, ����� ������� � ���� �� ��� � ���������,
��� ��� ������ �� ���� ��������... � ��� ����������, ��� ������ � ������
�������� ��� ������ ������ ���� �����, � ���������� �� ����� �� ���� "����
������ ������", � ����� ����������� ������������, ������ ��� �������� ��
����� "�������" ����� � ���� �� �������...
  ������������� �� ����������, ����������� ��� ����������� ��� �����
�������, � �������� ��������, �� �������� ������� ��� � ��������
������������� ������������, ����� �������� ����� �� ���� ������, � ��
���������� � �������� ���������. � ��� ����, ������� ��, �������������
����� � �������� ��������, ������������ ���������� ������������, ��, ���
�������, �� � ��� �����������, ���� �������, � ��� ����� � �����������
����� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� - ������� ����, �� ���� �����
������...
  ������� ��������� ������ �����������, ������ ���, ���� � ������ � ���
������, ��������� ��������� ����� ����� � ����� � � ��� (������, ������-��
����������� � �������� �� ������� �����, ������� ��������� ������� ������
�� ������ � ����� �� ���� � ��������� ���, ������ ����� �������!), ��� ���
��������� �������� ������ ������ ���������� ���������� ���, ��� � ��������
��������, ��� �� ��� �� ��������� ���� �����. "������� ���" - � ���, ��� �
��������, ������������ � �������. ��� ���� ��������, � ���� �� ������
����� � ��������� �������.
  ��������� ������� �������� ������������ ���� ������� ��������� ����
��������, �� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ��������� - ��� � �
���������, ����� ��� ���� � ����� ������� �����������.
  �������, ���, � ����� ������������ ������.
  ���������. ����� - ������. ������, ������ �������� ���� ���� �� �����...
  ��� ��� � ����. �� ������� � ��������� �� ����������� ������ ��
�������, ��� ������ �� ������, ��������� �� �������� ����� ���� ���������,
����� �����������, ������ �������� � ����, � ��� �������� ������ ��������
�� ������������ ������� ����� � ����������������� ����� ������.
  ������� ����� �� ���� �������, ��� � ���� ���� �� ����� �����. ��������
������-�� ������, ����� ����, � ����� ��������� ������ - �������
������������, ������ ������... ��� ���� ����� ��������� �� �������� - ��
��� ���, ���� �� ���������� � "������� ����" ��� ��������-��������.
  ���. ����� ��������� ��� ��� ������ �� ��������. ���� ������ ���� �����
�� ������������ ������ �������������� ����, � ��� ����� ����������
�����-������ ������������ ��������. � ������ ��� � �������� ����
����������� ����������� �����, ����� ��� ���������� �� �����, �� �������
������� �� �������, ����� ������ �� ��� ����� ������ ������ ���-���
�������, ��� ��������, ������������� ���������������?..
  ���, �������, ����� ���� ������, ������. �� �����, � ������� �
��������� ��� ������� ����������� ��������. �� ���� ��� ������ �� ��
������� ��������� - ����� ���� ����������, ��� ������ ������, ���������
����������� "���������", � ������� ��� ������� ������ ���������� ����,
���� �� ������ ������ ����� ����� ������� ������� ������. �� �������� ��
���������� ����� ����, ��� ������������ ����� � ����� ������ - ���
�������, ��� �� ���� ��� �������� - ��� ������ ����� � ����, �� � �����
��� ��� �����, � ������ ��� �������� �� �������������...
  ����������� ���������� ��������� � "���������" ��� ��� �����, �����
�������� � ������ ��������� ���������� � ���, ��� ������ ����������
������� � ��������� ����, ������� ���� �� ��� �� �� �� ����� ����������, �
���, �����������, �������� ��������� �� ��������. ���������, ����
���-������ �� ��� �� ������� ������, ����� ����� �������� ���������
���������� ��������� (��� ���, ��� ����� �� ������������ �����), � ���-��
����� ��� � ��������� � ������ ���� � �� ���� �����. ������, �����������
���� ����� �� �� ��������, ������ ��� ������ � "���������", ��� � � ����
������ �������, ������� ���������������, � � ��������� ��� � �����
��������� �����. ��� � �����-�� ������ ���� �������� �������� �� ���� �
������������� � ����� ��������� �� ���� �������, � ����� ������� ��
������, ����� ��� ������������, �������� �� ���� ����� �����
������-������������� ����� ����������� � ������ ������. ����� ����� �
���������� ���������� �� ������� ��������, ������ ��� � ��� ���������, �
����� �� ������ ���������, ������ ��� ����� �� ��������� � �����������, �
������ �� ��� �����.
  ������ �������� ���� ���� ���� � ������� �������, ����������� ��������
�������� ��������, �� ������-�� �������������, ���� ��������������
����������� ��� ���� ����. ���������� �� � ���� �� ���� � ����� ����������
���� �� �������, �� ���������, � ������ ������������ �������������� �����,
��������� �����. � ������ ������������ � �������� ������ � ��������� ���
����� ������ ���� �� ������, ����� ������� �������������� ������ �����, �
��� ��������, �� ��������� �����, ������ �������� � ������, �� � �����
�����, ��� ������� ������ �������� ������, ����� ������� ��������� �������.
  ������� ������ ��������, � ������ "���������" � ����� �� ���������
�������� � � ���������� ��� ������ �����, ������������ ���������� ������
��������� �������, - � �������� ���� ������� �������� ����,
���������������, ������� �� ������, ������ ������� ����, ������� �������
������.
  ������ ��� ������ - �������� ��������� ������������ ������������,
������ � ��������� ������������ � � ������������ ���������, ������ ���
������ ��� ������ ����� �������� ��� �������. �� � ����� �� ���, � �����
������, ������������ �����-������ ��������� �������� ��������� ���������!..
  ������� �����������, ������, � ��������������� ��������� ���� �
������������������ ��������� ����������� ����, ����� ����, ����� ��
��������� � �������� �����, ��� �������� ����������, ��� ��� ������������
�������� ����; ��� �� �� ���, �� �� ������, ������ �� ���� � ���, �������
��� �������� � ���������� ������� ��������, �� � ����� �� ������ ���������
������� ���, ���� �� ����������. ������ ��� ������ ������ ��������, ���
�������: ������� ��� ��...
  ����� ����� ����� ����, � ��������� ���������� �� ������� ���� �������
"�����" � �������� ��� � ���, � ������ - � ������ ��������������
���������. ������ ������� ����������� �� ������ �������, � ������ ���� �
��� ����������� ������ � ���� ��� ��� ���������, ����� �������� ����������
�� ���� ������.
  � ���� ��� �� �������� � ���������� ����� ���������� ���� �� �������,
������� ��� ���� ������ ���������� ������������ �� �������. ��������� ����
��� - ��������, ����� ����� ��������� � ����, � ��� �������� ���
���������...
  
 
                  ����� 15 
  ��� ����� �� ���������, ��� ��� � ��� ����� ����������, ���� �� ������.
�������, ������, ��������� ����� �� �������� ��������:
  - � ��� ����, ���? ���-������ ���������?
  - ��� ����� � ���� ����������, ��� ������������, - ������ �, ��������
��������� �������������.
  ���� ������, ��� ����� �������. ��� ��������� ����� ���� ������: ����
���������� ������ ������.
  - ��� �, �����, - ������� ������ ��. - ������ ������, � ���� ���
��������� ����������...
  ����� �������, � ����� ����������. � ����������� �� �������� � ��������
� ������ � ���� �� ������, �������� ������ ������� ����������� �������.
������� �������������� ������� ��������, ���������� ����� �� ����. �������
���������� ������ ������ ����������, �� ������� �������.
  � ���� ���� �����, ����� ������� � �������� ������. �� ��� � �������
������� ������ � ��������� ��������. ����� ���� � ������� ���������
��������, �� ��������� � ������ �������� ���� � ������:
  - ����?
  - � ���� ���-��� ���������� ���, ��� ������������. ��������, ����
�������� ���...
  - �� ������� �� ������, ���, - ���������� ��. - � ������� ��������
����� ���� � ����� ���������� ���������, ������ ��� ��� ���� ������
������� �� ������, ����� ���-������ ��������... �������, ��� �� �����
�����������, ���� �� ������������� ������ ���������� ��� ����� ����������.
  - ��, - ������ �, - � �����, ��� ������������� ����� ��� ��� ���������.
  � ���� ������������. � ������� � �������� � �� "��������". � ���������,
��� � ���������������� ������� ���� ������ � ��� ��� ����� �����. �
�������, ��� ����� ������ ���� � ����� �� ������ � ��� �����. � ������,
��� �� � ��� ������������� � ��� ����� ��������� �� ���������...
  ����� ������ ���� �����, �� ���������. �� ��� ���� ������ ���� �������,
����� �� ��� ��� ���. ����� � ������ ��������� ����� � ����� �������
��������, �� ������:
  - ��� ����... ��������, ���, ��, ��� �� ��� ������ ���������, - �� ����
����� ��������, � �� �� ����� � ��� �� ����� ����� �� ����������. �� �
���� ����� ��������� ���� ������: ������ �� � ���� ������ ������ �� ���? �
������ ����, � �� � �������?
  �������� �������� ������. � ������� �������� � ������:
  - ������ ��� ������� - ��� ��, ��� ������������.
  ��������� ���� ��� �� ����������. �� � ��� �� �������� ������ �� ��
�����.
  - ��� �� ������ ���� �� ����� �����? - ��������������� ��.
  - �� ��������� ��������� ����������, ��� ������������. ���� ������, ��
�� �������� �������� �� ���� ���� � ����������, ������� ��������� � ���
��������.
  ���� ���� ��� ������ ������ ���������� ��� ����, ����� ��������
�������� ���������� � ��������. ������������ ����� ���� ������� ����������
�������:
  UTYREHJD, � ���� �����������-����������� �� ������ ��������� ���,
������� �������������� ����. � ��� ���� ����� ������. ����� ���� ����
�������� ��������, �� ����� ���������� ���� ���� ��� ������, � ������ - �
������� ����� ����������.
  ���� �� �������, ��� ��� "�������", ���������� � ����� �������� ����.
  ����������� ������������ ���� ������� ���� ��, ��� � ������
�������������� ���������, � ��� ������������ ����� ��������� ����������,
������� ������� ���������� ������������ ��������� � ������� �����. �����
������ ���������� � �������� �� ���, ��������, ���� ����� ������� ����
����� ������: ��������, �� ��� ������ ����� ����� ���������� ���������� �
��������� �������. ���� �� ���������� �� ��������� ���������� ���� �����,
�� ���������, ��� �� ����� � ��� �� ������� ��������� � � U, � � T, � � Y,
� ��� �����... � ����������, ���������� UTYREHJD.
  - ��� �-����, - ��� �� � ������������ �������� �����, �� ����� �� ����.
- ������ ������ ���������� ���� ����������, ��� �������, � ����� ���� ���
��� �� ������:
  ����� �� ������ �� ���, � ��, �����������, � ������ ������ �����?
������ ������, �� �� ������ ��� ���� �������� ��������, �������, ��� ��
�������� �� ��������. � ���� ��� � ������ ������, ���... ����� ����, ��
����� ����� ����, ����� ����� ������� ��������� �� ������ �����?
  � ������������ ������� �������.
  - ���, ��� ������������, � �� ��������� ��� �������. ������� ������
�������� � ����� ��������, ������� �� ������� � ������� ������, � �� ��
���, �� ��� ���, ��������� ���������. � ������ � ��� ��� ����, �����
�����������: ���������� ������ ������ � ����� ��������� �����. ���� ��
��������� � ����������� - � � ������, ��� �� � ��������� ��� �������,
������ ��� ��� ����������� ������� - � ������ �������, ����, ��������, �
������ ����, ��� �� � ���� ��������� ���������, ��� ����� ������ ���
�������...
  ����� ������ �����.
  - ��-��, - �������� ��, - ���������, ���. ��������� ������, �����
������� �� ����������� ����������� ����, ���� � �� �������� �����
����������, � ����� ����� ������, ������������? �, ��� �� �� ���� �����
����, ������� ����� ����������������, ��� �� ����������� ��������������
����?
  - ����� � �����, - ���������� �. - �� ��� ��� ���������� ���� ���������
����.
  ������ ������������ ������, � �, �� ������ ������, ������ ��� ������� �
�����. � ��� �������� ������������... � ���� ���� ���-����� ����� �
��������� �������� ��������, � �����, ��� ���� �� ���-�� �� �����������
��������� �� �������� ����������...
  - ���������, - ����� � ���������� �������� �����, �������� ���� ��
�������� ������. - ����� �� �� ������� �������, ��������!..
  ��������� � ��� ����� �� ���������. ���� ��������� ������� ��������� �
������������� ����������, ����� ����� ������ �������������� ����������.
  - � ������, � ��� ����������� ���� ���������? - ������� ���� �����. -
����� �� � ���, ��� � �� ��������� ��������� ���� ����� � ��������... ����
������� ������� ����������� � ���, ��� �� ���������, ����� ������ �������
���������� ����� � "�������". � ����� ���������, ��� ���� ���� ���� ��
�������� ���� � �������� ��������, �� � ������ ������� �� ������ ������
��� ������������, ��� �� ����� ���� �� ���� ���������� ����, ���������
����������� ��������������� ������� ��� ���������� ���������� ��������
���� �����. � �� ������ ����� � ��������� - ����������� �� ����� ����...
  ������ ���, ������� �����, ��� ���� ���� �������� ������� � �������
���������� � ��������? �� ��� ����, ����� ��������� � ����� � ����
����������� ������������ �� ����������� ����� � ����������!.. � ������� ��
������� ���������, ��� ������� ����������� ������ �������������, �������
��������� �� ������� ������������ ����? ���� ����� ������ �����������
��������� ���� ���� ������� �� ����������� ������ ������ �����!..
  ��� � ������� ����, ������� �����, �������� ������������
���������������� ����, ���������� ������������ ������. ������ ������ �
������ � ���, ��� ����� �� ���������� ������ ����������, �� �����
�������������� �� �������� ����� � ������� ����������� �������,
������������ ��������� "������������ �������".
  ����� ������ ������� ����� ��� ������ �� �������� ������������
����������� ����� �������������� ������� ��������� �������� ����������, �
���������� ������� � ���� ������� �������� ��� � ����. ������������� ���
���� ���������� ���������, ����������� ��������� ���� ���������� ���������
���� �������� � ����������� ������� ������ ���������� ��������, � ���
���������� ����������� - ������� ������� � ������������ �������. ������
������� ������ �������� ����� ��� ������ ���� ���������, � �����
������������� ���������, ������������ �������������, ���� � ������
��������. � ��� ����� ������ ��������� ������� �� ������ ��������
��������������� ������. ����������� ���������� ������� � �������� ����
��������� ������������ ������� �� ���������� ������, ��� � ������ �����.
������������ �������� ����� ������������ ����� ����������� ����������,
��������� � ������������� ���������, � ��������� � �������� ���
������������� � ���������������� �����. ���������� ���������� ����� �����
����������� ��������� ��� ������������ �����������, � �����������
���-��������� �� ������������ �������� ��������� ���������...
  � ��������, ����� ��������� ��� ������ �� ���������� ��������, �������
�����.
  ��� ������� ������� �����������, ���������� �������� �� ������: �����
��, ��������� ������������ ����������, �������� ����������� ������������ �
�������� �, � �����, ������� ����� ���������, ����� � ���� �����������
���������, ������... �������, �� ������ �������, ���, ��� �� ����� ����
����� ����������� - �������������� ����, �� ��� - ������-�����. ��������
���������� �� ������ ����� �����: �� ���������� ����� ������ � ����. ��
��� � �����, �� ������ ������� � ����������� �� ����� �������� ������ ��
������ �����, ���, ��� � ��� ����!..
  ������ �������� ���� ������, ������� ��������� �� �� ���� ��������,
��������, �����, �� ������ �� ������������� ����� - ����� ��� ����� ��� ��
�������. ���, "����������", �� ������ ������: ���� ������� ���� ����� ���
���������� ��������, �� ��, ���� �����, ������� ����� ����... ������ �����
������������� ����������� ��������, � ��������� ��� ��������������� �����
���� ��� �������� �������� ��������, ��� ��� �� ������, �� ���, ��
�������. � ����� ��������� ������� ����� ������� ���������� � ����. ����,
������ ��, � ������ �������, ������ ������� ����� ����� � ������������
������ ���������... ��, �������� ��� ����������� ����������� �
������������ ����������� ���������� ������ ������ ��� ���, ������� �� �
�������� ���������. �� �����, ����� �� ��� �����, ��� ���������������
���������� �������� �������� ������� ��������, ��� ���� ������ ��������
����� � ������� ����, ������, ����������� - ����� ����� �������������. �
����� �������� ������� �� �����... �� ��������� ������������ �����
��������� �����, ������ ��� �������� �� �� �������... ��������� ���������
��������� � ������ ��������, ������� �� ��������������� �� ����� ���.
������������ �������� �� ������, ���:
  �� ������� ������������